31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 93/16/EGK tanácsi irányelv 9., 9a., 9b., 28. és 29. cikke, valamint A, B és C melléklete, valamint az azt módosító az Európai Parlament és a Tanács 97/50/EK irányelve, a Bizottság 98/21/EK irányelve, a Bizottság 98/63/EK irányelve, a Bizottság 99/46/EK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve, és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

b) az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 77/452/EGK tanácsi irányelv 1., 4., 4a., 4b., 4c, 4d. 4e. cikke, valamint az azt módosító, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve, és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

c) a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 78/686/EGK tanácsi irányelv 1., 7., 7a., 19., 19a., 19b., 19c, 19d., 19e. cikke, valamint A és B melléklete, valamint az azt módosító a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

d) a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 80/154/EGK tanácsi irányelv 1., 5., 5a., 5b., 5c, 5d. cikke, valamint melléklete, valamint az azt módosító, Tanács 80/1273/EGK irányelve, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

e) a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 85/433/EGK tanácsi irányelv 6., 6a. és a 6b. cikke, valamint melléklete, valamint az azt módosító a Tanács 85/584/EGK irányelve a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

f) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány, II. Melléklet 2 C. pont."

2. §

Az R.

a) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint,

b) 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint,

c) 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint,

d) 4. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint,

e) 5. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint

módosul.

3. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány, II. Melléklet 2 C. pont,

b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete orvosi és paramedicinális tevékenységekről szóló III. fejezetének 1. a)-g) pontja, 2. a)-c) pontja, 3. a) pontja, 5. a)-c) pontja, 6. pontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

2. Az R. 1. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
"RomániaDiploma de licentá de doctor medic(Orvosi egyetemi oklevél) (Orvos)Universitáti
(Tudományegyetem)
"

3. Az R. 1. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

4. Az R. 1. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
"RomániaCertificat de medic specialist
(Szakorvosi oklevél)
Ministerul Sánátátii Publici
(Egészségügyi Minisztérium)
"

5. Az R. 1. számú mellékletének C) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"C) Az egyes szakorvosi oklevelek megnevezései, valamint kiállító szervei az egyes tagállamokban az alábbiak:

6. Az R. 1. számú mellékletének D) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

7. Az R. 1. számú mellékletének D) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezése
"RomániaCertificat de medic specialist medicina de familie"

8. Az R. 1. számú mellékletének E) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

9. Az R. 1. számú mellékletének E) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágMegnevezés
"RomániaMedic specialist medicina de familie"

10. Az R. 1. számú melléklet F) pont a) alpontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett képzést igazoló orvosi oklevél: ]

"- 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében, "

[ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.]

11. Az R. 1. számú melléklet F) pont b) alpontja a következő szövegrésszel egészül ki:

[Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett képzést igazoló szakorvosi oklevél: ]

"- 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében, "

[ha az oklevelet a származási vagy küldő tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiállított olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár kétszer olyan hosszú ideig gyakorolta az adott tevékenységet, mint amennyi a származási vagy küldő tagállamban biztosított szakképzés időtartama és a képzés idejével kapcsolatban a Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK számú, az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló irányelvének (a továbbiakban e melléklet alkalmazásában: orvosi irányelv) III. címében előírt minimális időtartam különbsége, amennyiben ez az időtartam nem egyezik meg a C) pont szerinti minimális képzési időtartammal]

2. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

2. Az R. 2. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
"Románia1. Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtá duratá
(1. Főiskolai oklevél: általános ápolás és betegellátás)
1. Universitáti
(1. Tudományegyetem)
2. Diploma de licentá de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata
(2. Egyetemi oklevél: általános ápolás és betegellátás)
2. Universitáti
(2. Tudományegyetem)

3. Az R. 2. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

4. Az R. 2. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

5. Az R. 2. számú melléklete C) pontjának d) alpontja helyébe a következő szövegrész lép:

"d) A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében - az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően - kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Lengyelországban kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az ezen oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Lengyelország területén a következő időtartamok során:

dyplom licencjata pielegniarstwa - az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül, dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej - az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

Ennek a tevékenységnek ki kellett terjednie a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos összes feladatra. "

6. Az R. 2. számú mellékletének C) pontja a következő k) ponttal egészül ki:

" k) Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítés tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: Feltétel nélküli elismerésre kerül az az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén a következőkben meghatározott időtartam során:

- scoalá postlicealá-bmi folytatott kiegészítő tanulmányok során szerzett ápolói oklevél (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist)- az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

Az említett tevékenységek magukban foglalták az ápolási tevékenységgel összefüggő tervezési, szervezési és a beteg ellátásáért való teljes felelősséget. "

3. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

2. Az R. 3. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
RomániaDiploma de licentá de medic dentist
(Fogorvosi egyetemi oklevél)
Universitáti
(Tudományegyetem) "

3. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának "Fogszabályozástan" címe alatt a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

4. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának "Fogszabályozástan" címe alatt a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan
"Románia??

5. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának "Szájsebészet" címe alatt a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

6. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának "Szájsebészet" címe alatt a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet
"Románia-"

7. Az R. 3. számú mellékletének C) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

8. Az R. 3. számú mellékletének C) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágMegnevezés
"Romániamedic dentist(Fogorvos) "

9. Az R. 3. számú mellékletének D) pontja a következő p) ponttal egészül ki:

"p) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a egyetemi tanulmányai 2003. október 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen gyakorolta Románia területén a fogorvosi irányelv 5. cikkében említett tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább hároméves időtartamú olyan tanulmányt sikeresen befejezett, amely az illetékes hatóság által kiállított igazolás alapján egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel. "

4. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

2. Az R. 4. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
"RomániaDiploma de licentá de moasá
(Szülésznői oklevél)
Universitáti
(Tudományegyetem)

3. Az R. 4. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

4. Az R. 4. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

OrszágMegnevezés
"RomániaMoasá(Szülésznő) "

5. Az R. 4. számú mellékletének C) pontja a következő m) ponttal egészül ki:

"m) A román szülésznői oklevél tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:

Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetricá-ginecologie) oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Románia területén. "

5. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

1. Az R. 5. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

2. Az R. 5. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

Tartalomjegyzék