30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló Egyezményben részes tagállamban, valamint az Európai Közösséggel, illetve az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban (a továbbiakban együtt: tagállam) kiállított

a) az 1. számú melléklet szerinti orvosi és szakorvosi,

b) a 2. számú melléklet szerinti általános ápolói,

c) a 3. számú melléklet szerinti fogorvosi és szakfogorvosi

d) a 4. számú melléklet szerinti szülésznői,

e) az 5. számú melléklet szerinti gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok (a továbbiakban együtt: oklevél) a Magyar Köztársaságban feltétel nélkül kerülnek elismerésre, a külön jogszabály rendelkezései szerint.

2. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

3. §[1]

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 93/16/EGK tanácsi irányelv 9., 9a., 9b., 28. és 29. cikke, valamint A, B és C melléklete, valamint az azt módosító az Európai Parlament és a Tanács 97/50/EK irányelve, a Bizottság 98/21/EK irányelve, a Bizottság 98/63/EK irányelve, a Bizottság 99/46/EK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve, és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

b) az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 77/452/EGK tanácsi irányelv 1., 4., 4a., 4b., 4c, 4d. 4e. cikke, valamint az azt módosító, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve, és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

c) a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 78/686/EGK tanácsi irányelv 1., 7., 7a., 19., 19a., 19b., 19c, 19d., 19e. cikke, valamint A és B melléklete, valamint az azt módosító a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

d) a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 80/154/EGK tanácsi irányelv 1., 5., 5a., 5b., 5c, 5d. cikke, valamint melléklete, valamint az azt módosító, Tanács 80/1273/EGK irányelve, a Tanács 89/594/EGK irányelve, a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

e) a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló 85/433/EGK tanácsi irányelv 6., 6a. és a 6b. cikke, valamint melléklete, valamint az azt módosító a Tanács 85/584/EGK irányelve a Tanács 90/658/EGK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve és a Tanács 2006/100/EK irányelve;

f) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány, II. Melléklet 2 C. pont.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

Feltétel nélkül elismerésre kerülő orvosi, szakorvosi oklevelek

A) Az orvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
Belgium- Diploma van arts (Orvosi oklevél)
- Diplôme de docteur en médecine (Orvosdoktori oklevél)
1. De universiteiten/les universités (Egyetemek)
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség illetékes vizsgáztató bizottsága) /
le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
(A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)
Cseh KöztársaságDiplom o ukončení studia ve studijním programu vąeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
(Az általános orvosképzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél (orvosdoktor, MUDr.-medicinae universalis doctor))
Lékářská fakulta univerzity v České republice
(A Cseh Köztársaság egyetemeinek orvostudományi kara)
Vysvědčení o státní rigorózní zkouące (Bizonyítvány egyetemi államvizsgáról)
DániaBevis for bestået lægevidenskabelig Embedseksamen
(A sikeres orvostudományi tisztviselői vizsga letételét igazoló bizonyítvány)
Medicinsk universitetsfakultet (Egyetem orvostudományi kara)1. Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og (Orvosi jogosítvány, amelyet az Egészségügyi Igazgatóság állít ki)
2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt
af Sundhedsstyrelsen (Engedély önálló orvosi tevékenység végzésére
(a gyakorlati képzés elvégzését bizonyító okirat , az Egészségügyi Igazgatóság állítja ki)
Németország1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung (Orvosi vizsgabizonyítvány)
2. Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war (Orvosi államvizsga bizonyítvány és bizonyítvány az orvosi asszisztensi előkészítő gyakorlati időszak letöltéséről)
Zuständige Behörden (Illetékes hatóságok)1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum
(Igazolás orvosgyakornoki idő letöltéséről)
2.-
ÉsztországDiplom arstiteaduses őppekava läbimise kohta (Oklevél az orvostudományi képzési követelmények teljesítéséről)Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)
GörögországΠτυχίο Iατρικής
(Egyetemi orvosi oklevél)
1) IατρικήΣχολήΠανεπιστηµίου
(Egyetem orvostudományi kara)
2) ΣχολήΕπιστηµώνΥγείας, Τµήµα IατρικήςΠανεπιστηµίου
(Egyetem egészségtudományi karának orvostudományi intézete)
SpanyolországTítulo de Licenciado en Medicina y Cirugía
(Egyetemi orvosi és sebészi doktori oklevél)
Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad
(Oktatási és Kulturális Minisztérium
/Egyetemi rektor)
FranciaországDiplôme d'Etat de docteur en médecine
(Állami orvosdoktori oklevél)
Universités
(Egyetemek)
ÍrországPrimary qualification (Alapképesítés)Competent examining body (Illetékes vizsgáztató testület)Certificate of experience (Bizonyítvány gyakorlatról)
IzlandLækningaleyfi
(Gyógyítási praxisra jogosító engedély)
Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneyti (Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium)
OlaszországDiploma di laurea in medicina e chirurgiaű
(Egyetemi orvosi és sebészi oklevél)
Università
(Egyetem)
Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia (Orvosi és sebészi praxisra feljogosító oklevél)
CiprusΠιστοποιητικόΕγγραφήςΙατρού
(Bizonyítvány az orvosi nyilvántartásba vételről)
Ιατρικό Συµβούλιο
(Orvosi Tanács)
LettországĀrsta diploms
(Orvosi oklevél)
Universitātes tipa augstskola (Egyetemi típusú főiskola)
LichtensteinMinden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak kiIlletékes hatóságokGyakorlati képzési bizonyítvány
LitvániaAukątojo mokslo diplomas, nurodantisUniversitetas
(Egyetem)
Internatūros paľymėjimas,
suteiktą gydytojo kvalifikaciją (Orvosi képesítés megszerzését tanúsító felsőoktatási oklevél)nurodantis suteiktąmedicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją (Általános orvosi szakbizonyítvány megszerzését tanúsító internatúra-bizonyítvány)
LuxemburgDiplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
(Állami orvos-, sebész-és szülészdoktori oklevél)
Jury d'examen d'Etat
(Állami vizsgabizottság)
Certificat de stage (Gyakorlati képzési bizonyítvány)
MagyarországÁltalános orvos oklevél (doctor medicinae universae, röv.: dr. med. univ.)Egyetem
MáltaLawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija
(Általános orvosi és sebészi képesítés)
Universita` ta' Malta
(Máltai Egyetem)
Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku (Az Orvosi Tanács által kiállított bizonyítvány a nyilvántartásba vételről)
HollandiaGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen (Bizonyítvány jó eredménnyel letett orvosi vizsgáról)Faculteit Geneeskunde (Orvostudományi Kar)
NorvégiaVitnemålfor fullført grad candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med. (Candidata/candidatus medicinae,
röv.: cand.med. fokozat megszerzést tanúsító oklevél)
Medisinsk universitetsfakultet (Egyetem orvostudományi kara)Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet
(Az illetékes hatóság által kiállított, gyakorlat elvégzését tanúsító oklevél)
Ausztria1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades1. Medizinische Fakultät einer Universität
Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
(Általános orvosi
(ill. a Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.) tudományos fokozat odaítéléséről szóló oklevél)
2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom (Általános orvosi szakképesítést igazoló oklevél ill. szakorvosi oklevél)
(Egyetemi Orvostudományi Kar)

2. Österreichische Ärztekammer (Osztrák Orvosi Kamara)
LengyelországDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" (Egyetemi orvostudományi kar elvégzését igazoló oklevél "orvos" címmel)1 .Akademia Medyczna (Orvostudományi Akadémia), 2. Uniwersytet Medyczny (Orvostudományi Egyetem), 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (A Jagello Egyetem orvostudományi kara (Collegium Medicum))Lekarski Egzamin Państwowy
(Orvosi államvizsga)
PortugáliaCarta de Curso delicenciatura em medicina
(Orvosi tanulmányok befejezését tanúsító oklevél)
Universidades
(Egyetemek)
Diploma comprovativo da conclusão do internato geralemitido pelo Ministério da Saúde (Az Egészségügyi Minisztérium által kiadott oklevél az általános szakmai (bentlakásos gyakorlat befejezéséről)
[3]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
RomániaDiploma de licentá de doctor medic(Orvosi egyetemi oklevél) (Orvos)Universitáti
(Tudományegyetem)
SzlovéniaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine"
(Az orvostudomány doktora/doktornője szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)
Univerza
(Egyetem)
SzlovákiaVysokoąkolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") (Felsőfokú orvosi tanulmányok befejezést igazoló oklevél " orvosdoktor " cím megszerzéséről ("MUDr.- medicinae universalis doctor"))Vysoká ąkola
(Egyetem)
FinnországLääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen
(Egyetemi fokozatú orvosi képesítés)
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet (Helsinki egyetem)
2. Kuopion yliopisto
(Kupioi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto (Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
Turkui egyetem)
Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (Bizonyítvány az orvos kiegészítő képzéséről az egészségügyi alapellátás terén)
SvédországLäkarexamen
(Orvosi oklevél)
Universitet
(Egyetem)
Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság által kiadott igazolás gyakorlati képzésről)
Svájc- Titulaire du diplôme fédéral de médecin
(A szövetségi orvosi
Département fédéral de l'intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium)
oklevél birtokosa) - Eidgenössisch diplomierter Arzt
(Szövetségi okleveles orvos) - Titolare di diploma federale di medico (Szövetségi orvosi oklevél tulajdonosa)
Egyesült KirályságPrimary qualification (Alapképesítés)Competent examining body
(Illetékes vizsgáztató testület)
Certificate of experience (Bizonyítvány gyakorlatról)

B) A szakorvosi oklevelek általános megnevezései, valamint kibocsátó szervei az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
BelgiumBijzondere beroepstitel van geneesheerspecialist
(Szakorvosi különleges foglalkozási cím) / Titre professionnel particulier de médecin spécialiste
(Szakorvosi szakmai cím birtokosa)
Minister bevoegd voor Volksgezondheid (Népegészségügyért felelős miniszter) / Ministre de la Santé publique (Népegészségügyi Miniszter)
Cseh KöztársaságDiplom o specializaci
(Szakosodásról szóló oklevél)
Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)
DániaBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
(Bizonyítvány a szakorvosi cím megszerzéséről)
Sundhedsstyrelsen
(Egészségügyi Igazgatóság)
NémetországFachärztliche Anerkennung
(Elismert szakorvosi bizonyítvány)
Landesärztekammer
(Tartományi orvosi kamara)
ÉsztországResidentuuri lőputunnistus eriarstiabi erialal (Rezidentúra záróbizonyítvány szakorvosi szakon)Tartu Ülikool
(Tartui Egyetem)
GörögországΤίτλος IατρικήςΕιδικότητας
(Szakorvosi bizonyítvány)
1. ΝοµαρχιακήΑυτοδιοίκηση
(Megyei önkormányzat)
2. Νοµαρχία
(Megyefőnökség (prefektúra))
SpanyolországTítulo de Especialista
(Szakorvosi képesités)
Ministerio de Educación y Cultura
(Oktatási és Kulturális
Minisztérium)
Franciaország1. Certificat d'études spéciales de médecine (Szakorvosi tanulmányokat igazoló bizonyítvány)
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié (Szakorvosi képesítési bizonyítvány)
3. Certificat d'études spéciales de médecine (Szakorvosi tanulmányokat igazoló bizonyítvány)
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine
(Szakorvosi vagy kiegészítő szakosított tanulmányokat igazoló oklevél)
1. 3. 4. Universités
(Egyetemek)
2. Conseil de l'Ordre des médecins
(Orvosi Kamara Tanácsa)
ÍrországCertificate of Specialist doctor
(Szakorvosi bizonyítvány)
Competent authority
(Illetékes hatóság)
IzlandSérfræðileyfi
(Szakosodás/szakorvosi engedély)
Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneyti (Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium)
OlaszországDiploma di medico specialista
(Szakorvosi oklevél)
Università
(Egyetem)
CiprusΠιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας (Szakképesítő bizonyítvány)Ιατρικό Συµβούλιο
(Orvosi Tanács)
Lettország"Sertifikāts" - kompetentu iestāľu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē
("Bizonyítvány " - kompetens intézmények által kibocsátott irat amlely igazolja, hogy a személy letette a szakvizsgát a szakmában)
Latvijas Ārstu biedrība
(Lett Orvosok Egyesülete)
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
(Lett Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége)
LichtensteinMinden, a B) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak kiIlletékes hatóságok
LitvániaRezidentūros paľymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
(Szakorvosi bizonyítvány
Universitetas
(Egyetem)
megszerzését tanúsító rezidentúra-bizonyítvány)
LuxemburgCertificat de médecin spécialiste (Szakorvosi bizonyítvány)Ministre de la Santé publique (Népegészségügyi Minisztérium)
MagyarországSzakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
MáltaĊertifikat ta' Speċjalista Mediku (Szakorvosi bizonyítvány)Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti (Szakképzettséget Elismerő Bizottság)
HollandiaBewijs van inschrijving in een Specialistenregister
(Igazolás szakorvosi nyilvántartásba történő felvételről)
1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Szakorvosi Nyilvántartási Bizottsága (MSRC))
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Társadalomorvostani Nyilvántartási Bizottsága)
3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
(Holland Királyi Orvostudományi Fejlesztési Társaság Háziorvosi és Ápolási Otthoni Orvosi Nyilvántartási Bizottsága (HVRC))
NorvégiaSpesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)
Den norske lægeforening ihht. delegert myndighet
(A norvég orvosi kamara által jóváhagyott hatóság)
AusztriaFacharztdiplom
(Szakorvosi oklevél)
Österreichische Ärztekammer
(Osztrák Orvosi Kamara)
LengyelországDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych
(Szakorvosi címet adó oklevél)(Orvostudományi Vizsgáztató Központ)
Portugália1. Grau de assistente e/ou
(Asszisztensi fokozat és/vagy)
2. Titulo de especialista
(Szakorvosi cím)
1. Ministério da Saúde
(Egészségügyi Minisztérium)
2. Ordem dos Médicos
(Orvosi Kamara)
[5]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
"RomániaCertificat de medic specialist
(Szakorvosi oklevél)
Ministerul Sánátátii Publici
(Egészségügyi Minisztérium)
"
SzlovéniaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
(A szakorvosi vizsga letételéről szóló igazolás)
1. Ministrstvo za zdravje
(Egészségügyi Minisztérium)
2. Zdravniąka zbornica Slovenije
(Szlovén Orvosi Kamara)
SzlovákiaDiplom o ąpecializácii
(Szakosításról szóló oklevél)
Slovenská zdravotnícka univerzita
(Szlovák Egészségügyi Egyetem)
FinnországErikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen
(Szakorvosi képesítés)
1. Helsingin yliopisto /
Helsingfors universitet
(Helsinki egyetem)
2. Kuopion yliopisto
(Kupioi egyetem)
3. Oulun yliopisto
(Oului egyetem)
4. Tampereen yliopisto
(Tamperei egyetem)
5. Turun yliopisto
(Turkui egyetem)
SvédországBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
(A Társadalombiztosítási Igazgatóság által kiadott szakorvosi oklevél)
Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)
SvájcSpécialiste/Facharzt/specialista
(Szakorvos)
Département fédéral de l'intérieur (Szövetségi Belügyminisztérium)
Egyesült KirályságCertificate of Completion of specialist Training
(Bizonyítvány szakorvosi képzés teljesítéséről)
Competent authority
(Illetékes hatóság)

C) Az egyes szakorvosi oklevelek megnevezései, valamint kiállító szervei az egyes tagállamokban az alábbiak:[6]

D) A háziorvosi oklevelek megnevezései az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezése
BelgiumArrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste/ministerieel erkenningsbesluit van huisarts
Cseh KöztársaságDiplom o specializaci "vąeobecné lékařství"
DániaTilladelsetil at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallæge -I almen medicin
NémetországZeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
ÉsztországDiplom peremeditsiini erialal
GörögországΤίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής
SpanyolországTitulo de especialista en medicina familiar y comunitaria
FranciaországDiplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)
ÍrországCertificate of specific qualifications in general medical practice
Izland
OlaszországAttestato di formazione specifica in medicina generale
CiprusΠιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού
LettországĢimenes ārsta sertifikāts
Lichtenstein
LitvániaSeimos gydytojo rezidentūros paľymėjimas
Luxemburg-
MagyarországHáziorvostan szakorvosa bizonyítvány
MáltaTabib tal-familja
HollandiaCertificaatvan inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Norvégia
AusztriaArzt für Allgemeinmedizin
LengyelországDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
PortugáliaDiploma do internato complementar de clínica geral
[8]
OrszágOklevél megnevezése
"RomániaCertificat de medic specialist medicina de familie"
SzlovéniaPotrdilo o opravljeni specializaciji iz druľinske medicine
SzlovákiaDiplom o ąpecializácii v odbore "vąeobecné lekárstvo"
FinnországTodistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård
SvédországBevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
Svájc
Egyesült KirályságCertificate of prescribed/equivalent experience

E) A háziorvosi szakképesítés megnevezései az egyes tagállamokban a következők:

OrszágMegnevezés
BelgiumMédecin généraliste Huisarts
Cseh KöztársaságVąeobecný lékař
DániaAlment praktiserende læge/Speciallæge I almen medicin
NémetországFacharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
ÉsztországPerearst
GörögországΙατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
SpanyolországEspecialista en medicina familiar y comunitaria
FranciaországMédecin qualifié en médecine générale
ÍrországGeneralmedical practitioner
Izland
OlaszországMedico di medicina generale
CiprusΙατρός Γενικής Ιατρικής
LettországĢimenes (vispārējās prakses) ārsts
Lichtenstein
Litvánia¦eimos medicinos gydytojas
LuxemburgMédecin généraliste
MagyarországHáziorvostan szakorvosa
MáltaMediċina tal-familja
HollandiaHuisarts
Norvégia
AusztriaArzt für Allgemeinmedizin
LengyelországSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
PortugáliaAssistente de clínica geral
[10]
OrszágMegnevezés
"RomániaMedic specialist medicina de familie"
SzlovéniaSpecialist druľinske medicine/ Specialistka druąinskemedicine
SzlovákiaVąeobecný lekár
FinnországYleislääkäri/allmänläkare
SvédországAllmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
Svájc
Egyesült KirályságGeneralmedical practitioner

F) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett képzést igazoló orvosi oklevél:

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

- 1995. május 1. Lichtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

- 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

- 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,[11]

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett képzést igazoló szakorvosi oklevél:

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

- 1995. május 1. Lichtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

- 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

- 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,[12]

ha az oklevelet a származási vagy küldő tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiállított olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár kétszer olyan hosszú ideig gyakorolta az adott tevékenységet, mint amennyi a származási vagy küldő tagállamban biztosított szakképzés időtartama és a képzés idejével kapcsolatban a Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK számú, az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló irányelvének (a továbbiakban e melléklet alkalmazásában: orvosi irányelv) III. címében előírt minimális időtartam különbsége, amennyiben ez az időtartam nem egyezik meg a C) pont szerinti minimális képzési időtartammal.

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló orvosi oklevél, amennyiben: -1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

-birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítéssel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szakorvosi oklevél, amennyiben:

-1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

-birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szakorvosi tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) és C) pontban említett képesítésekkel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár kétszer olyan hosszú ideig gyakorolta az adott tevékenységet, mint amennyi a származási vagy küldő tagállamban biztosított szakképzés időtartama és a

képzés idejével kapcsolatban az orvosi irányelv III. címében előírt minimális időtartam különbsége, ha ez az időtartam nem egyezik meg a C) pont szerinti minimális képzési időtartammal.

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a Spanyolországban azon tagállami állampolgár részére kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je előtt befejezte, amennyiben az oklevelet az illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban foglalt szakmai alkalmassági vizsgát, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgár a -Spanyolországra vonatkozóan a B) és C) pontban említett - szakorvosi képesítéssel rendelkező orvosokénak megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik.

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított oklevél, akinek orvosi vagy szakorvosi oklevele nem felel meg az A), B) vagy a C) pontban említett képesítéseknek vagy megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott orvosi vagy szakorvosi oklevelet az orvosi irányelv III. címében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a képzést követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A), B) vagy C) pontjában említett képesítéseket vagy megnevezéseket.

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság iiletékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

k) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

l) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

2. számú melléklet a 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

Feltétel nélkül elismerésre kerülő ápolói oklevelek

A) Az általános ápolói oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
Belgium1. Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster (Egyetemi ápolói/ápolónői oklevél)
- Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)
(Fokozattal bíró ápolói/ápolónői oklevél)
- Diplom eines(einer) graduierten Krankenpflegers
(-pflegerin)
(Betegápolói, betegápolónői oklevél)
2. Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde (Kórházi ápolástudományi oklevél)
- Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
(Kórházi ápolói/ápolónői oklevél)
- Brevet eines(einer) Krankenpflegers(-pflegerin) (Betegápolói, betegápolónői oklevél)
3. Brevet van verpleegassistent(e)
(Ápolási asszisztensi oklevél)
- Brevet d'hospitalier(ère) (Kórházi dolgozói oklevél)
- Brevet einer Pflegeassistentin (Ápolási asszisztensi oklevél)
1. De erkende opleidingsinstituten (Elismert oktatási intézmények) /
les établissements d'enseignement reconnus
(Elismert oktatási intézmények) /
die anerkannten Ausbildungsanstalten
(Az elismert szakképzési intézetek)
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
(A Flamand Közösség illetékes Vizsgabizottsága) /
le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
(A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága) /
die zuständigen 'Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft'
(A Német Nyelvű Közösség illetékes vizsgabizottságai)
Cseh Köztársaság1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu oąetřovatelství ve studijním oboru vąeobecná sestra (bakalář, Bc.)
(Az ápoló képzés tanulmányi program befejezését igazoló
1. Vysoká ąkola zřízená nebo uznaná státem
(Az állam által alapított vagy elismert egyetem)
1. Vysvědčeníοstátní závěrečné zkouące (Államvizsgáról szóló bizonyítvány)
oklevél az általános ápolás/nővér szakon
(bakalář -baccalaureus, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná vąeobecná sestra
(diplomovaný specialista, DiS.) (Az ápoló képzés tanulmányi program befejezését igazoló okleveles általános ápolás/nővér szakon (diplomovaný specialista -okleveles szakember, DiS.))
2. Vyąąí odborná ąkola zřízená nebo uznaná státem
(Az állam által alapított vagy elismert főiskola)
2. Vysvědčeníοabsolutoriu (Bizonyítvány a felsőfokú tanulmányok elvégzéséről)
DániaEksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse
(Az ápolónői képzés elvégzését tanúsító vizsgabizonyítvány)
Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet
(Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ápolónőképző)
NémetországZeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege (Betegápolói államvizsga-bizonyítvány (Állami ápolói vizsga))Staatlicher Prüfungsausschuss
(Állami vizsgabizottság)
ÉsztországDiplom őe erialal
(Oklevél ápolónő szakon)
1. Tallinna Meditsiinikool
(Tallinni Egészségügyi Iskola)
2. Tartu Meditsiinikool
(Tartui Egészségügyi Iskola)
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool
(Kohtla-Järvei Egészségügyi Iskola)
Görögország1. ΠτυχίοΝοσηλευτικήςΠαν/µίουΑθηνών
(Athéni Egyetem ápolói oklevele)
2. ΠτυχίοΝοσηλευτικήςΤεχνολογικώνΕκπαιδευτικώνΙδρυµάτων(Τ.Ε.Ι.) (Technikusképző Intézetek (TEI) ápolói oklevele)
3. Πτυχίο Αξιωµατικών
1. ΠανεπιστήµιοΑθηνών
(Athéni Egyetem)
2. ΤεχνολογικάΕκπαιδευτικάΙδρύµαταΥπουργείοΕθνικήςΠαιδείαςκαιΘρησκευµάτων
(Közoktatás- és Vallásügyi Minisztérium Technikusképző Intézetei (TEI))
Νοσηλευτικής
(Ápoló tiszti oklevél)
4. ΠτυχίοΑδελφώνΝοσοκόµωνπρώηνΑνωτέρωνΣχολώνΥπουργείουΥγείαςκαιΠρόνοιας
(Az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium volt főiskoláinak ápolónővéri oklevele)
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
(5. Az Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium volt főiskoláinak ápolónővéri és védőnői oklevele)
6. ΠτυχίοΤµήµατοςΝοσηλευτικής
(Ápolástani tagozat oklevele)
3. ΥπουργείοΕθνικήςΆµυνας(Nemzetvédelmi Minisztérium)
4. ΥπουργείοΥγείαςκαιΠρόνοιας(Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium) 5. ΥπουργείοΥγείαςκαιΠρόνοιας(Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium) 6. ΚΑΤΕΕΥπουργείουΕθνικήςΠαιδείαςκαιΘρησκευµάτων(Közoktatás- és Vallásügyi Minisztérium Technikusképző Főiskolái (KATEE))
SpanyolországTitulo de Diplomado universitario en Enfermería (Oklevél Ápolói Egyetemi Képesítésről)Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad
(Oktatási és Kulturális Minisztérium /Egyetemi rektor)
Franciaország1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) (Állami ápolói/ápolónői oklevél) 2. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 (Az 1999. december 29-i 99-1147. sz. rendelet értelmében kibocsátott állami ápolói/ápolónői oklevél)Le ministère de la santé
(Egészségügyi Minisztérium)
ÍrországCertificate of Registered GeneralNurse
(Bejegyzett általános ápolói bizonyítvány)
An Bord Altranais (The Nursing Board) (An Bord Altranais (Ápolói Kamara))
Izland1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B.Sc. ápolástudományból)
2. B.Sc. í hjúkrunarfræði
1. Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
2. Háskólinn á
(B.Sc. ápolástudományból)
3. Hjúkrunarpróf (Ápolói vizsga)
Akureyri
(Az Izlandi Egyetem kihelyezett tagozata Akureyriben)
3. Hjúkrunarskóli Íslands
(Izlandi Ápolóképző)
OlaszországDiploma di infermiere professionale
(Hivatásos ápolói oklevél)
Scuole riconosciute dallo Stato
(Az állam által elismert iskolák)
Ciprus∆ίπλωµαΓενικήςΝοσηλευτικής(Általános ápolói oklevél)ΝοσηλευτικήΣχολή
(Ápolástani Kar /Ápoló-képző Szakiskola)
Lettország1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūľanu
(Oklevél ápolói képesítés megszerzéséről)
2. Māsas diploms
(Ápolói oklevél)
1. Māsu skolas
(Ápolói iskola)
2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
(Egyetemi típusú főiskola Állami vizsgabizottság döntése alapján)
LichtensteinMinden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak kiIlletékes hatóságokGyakorlati képzési bizonyítvány
Litvánia1. Aukľtojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktąbendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
(Általános szakápolói képesítés megszerzését tanúsító felsőoktatási oklevél)
2. Aukľtojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktąbendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
(Általános szakápolói képesítés megszerzését tanúsító főiskolai oklevél (nem egyetemi tanulmányok))
1. Universitetas
(Egyetem)
2. Kolegija
(Főiskola)
Luxemburg1. Diplôme d'Etat d'infirmier (Állami ápolói oklevél)
2. Diplôme d'Etat d'infirmier
Ministère de l'Education nationale,
de la Formation professionnelle et des
hospitalier gradué
(Fokozattal bíró kórházi ápolói állami oklevél)
Sports
(Nemzeti Oktatási, Szakképzési és Sportminisztérium)
Magyarország1. Ápoló bizonyítvány
2. Diplomás ápoló oklevél
3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél
1. Iskola
2. Egyetem / főiskola
3. Egyetem
MáltaLawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija
(Ápolói képesítés vagy oklevél)
Universita`ta' Malta
(Máltai Egyetem)
Hollandia1. Diploma'sverpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A (Ápoló A, ápolónő A, ápoló A oklevél)
2. Diploma verpleegkundige MBOV
(Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) (Ápolói oklevél MBOV (ápolók középfokú szakképzése))
3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) (Ápolói oklevél HBOV (ápolók felsőfokú szakképzése))
4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige -Kwalificatieniveau 4
(Ápolói szakképesítési oklevél -4. képesítési szint)
5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige -Kwalificatieniveau 5
(Ápolói felsőfokú szakképesítési oklevél - 5. képesítési szint)
1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
(Hatóságilag kinevezett vizsgabizottság)
2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
(Hatóságilag kinevezett vizsgabizottság)
3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
(Hatóságilag kinevezett vizsgabizottság)
4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
(Hatóságilag kijelölt képzőintézmény)
5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
(Hatóságilag kijelölt képzőintézmény)
NorvégiaVitnemål for bestått Sykepleierutdanning (Ápolói/ápolónői képzés elvégzését bizonyító képesítő oklevél)Høgskole
(Főiskola)
Ausztria1. Diplom als 'Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger'
(" Okleveles egészséggondozó és betegápolónő ill. okleveles egészséggondozó és betegápoló " oklevél)
2. Diplom als 'Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger'
(Okleveles betegápolónő / okleveles betegápoló)
1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege
(Általános Egészséggondozó és Ápolóképző Iskola)
2. Allgemeine Krankenpflegeschule (Általános ápolóképző iskola)
LengyelországDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa"
(Ápolói szakon végzettek egyetemi/főiskolai oklevele "okleveles ápoló " címmel)
1. Uniwersytet Medyczny
(Orvostudományi Egyetem),
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(A Jagello Egyetem orvostudományi kara (Collegium Medicum))
Portugália1. Diploma do curso de enfermagem geral
(Általános ápolástani oklevél)
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem (Ápolástani érettségi oklevél/bizonyítvány)
3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem
(Ápolástani licenciátusi bizonyítvány)
1. Escolas de Enfermagem
(Ápolási iskolák)
2. Escolas Superiores de Enfermagem (Ápolási Főiskolák)
3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superioresde Saúde
(Ápolástani főiskolák; Egészségügyi főiskolák)
[14]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
"Románia1. Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtá duratá
(1. Főiskolai oklevél: általános ápolás és betegellátás)
1. Universitáti
(1. Tudományegyetem)
2. Diploma de licentá de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata
(2. Egyetemi oklevél: általános ápolás és betegellátás)
2. Universitáti
(2. Tudományegyetem)
SzlovéniaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra /
diplomirani zdravstvenik"
(Az " okleveles ápolónő/okleveles egészségügyi dolgozó " szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)
1. Univerza
(Egyetem)
2. Visoka strokovna ąkola
(Felsőfokú szakiskola)
Szlovákia1. Vysokoąkolský diplom o udelení akademického titulu "magister z oąetrovateľstva" ("Mgr.")
(Felsőfokú ápolói tanulmányok befejezést igazoló oklevél a "magister z oąetrovateľstva " ("Mgr. - magister") cím megszerzéséről)
2. Vysokoąkolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z oąetrovateľstva" ("Bc.") (Felsőfokú ápolói tanulmányok befejezését igazoló oklevél a " bakalár z oąetrovateľstva " ("Bc.- baccalaureus") cím megszerzéséről)
3. Absolventský diplomνątudijnom odbore diplomovaná vąeobecná sestra
(Oklevél az okleveles általános nővér szak elvégzéséről)
1. Vysoká ąkola
(Egyetem)
2. Vysoká ąkola
(Egyetem)
3. Stredná zdravotnícka ąkola (Egészségügyi szakközépiskola)
Finnország1. Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen (Betegápolói képesítés)
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) (Szociális- és egészségügyi szakirányú főiskolai képesítéssel rendelkező betegápoló)
1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter
(Egészséggondozó intézetek)
2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor (Szakirányú főiskolák)
SvédországSjuksköterskeexamen (Ápolói/ápolónői oklevél)Universitet eller högskola
(Egyetem vagy főiskola)
SvájcInfirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux
(Általános ápolási ápolónői oklevél; Általános ápolási ápolói oklevél);
Diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires
(Kantoni egészségügyi igazgatók konferenciája)
allgemeine Krankenpflege (Okleveles általános betegápoló, betegápolónő); Infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali
(Általános ellátásra képesített ápolónő, általános ellátásra képesített ápoló)
Egyesült KirályságStatement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
(Bejegyzett általános ápolói nyilvántartásba vételi igazolás az Egyesült Királyság Központi Ápolói, Szülésznői és Védőnői Tanácsa által vezetett nyilvántartás 1. vagy 12. jegyzékébe történő felvételről)
Various
(Különböző)

B) Az ápolói szakképesítés megnevezései az egyes tagállamokban a következők:

OrszágMegnevezés
BelgiumHospitalier(ère)/verpleegassistent(e), Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger (-verpleegster)
Cseh KöztársaságVšeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel
DániaSygeplejerske
NémetországKrankenschwester, Krankenpfleger
ÉsztországŐde
Görögország∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια
SpanyolországEnfermero/a diplomado/a
FranciaországInfirmier(ère)
ÍrországRegistered General Nurse
IzlandHjúkrunarfræðingur
OlaszországInfermiere professionale
CiprusΕγγεγραµµένος Νοσηλευτής
LettországMāsa
LichtensteinKrankenschwester - Krankenpfleger
LitvániaBendrosios praktikos slaugytojas
LuxemburgInfirmier
MagyarországÁpoló
MáltaInfermier Reġistrat tal-Ewwel Livell
HollandiaVerpleegkundige
NorvégiaSykepleier
AusztriaDiplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger
LengyelországPielęgniarka
PortugáliaEnfermeiro
SzlovéniaDiplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik
SzlovákiaSestra
FinnországSairaanhoitaja � sjukskötare
SvédországSjuksköterska
SvájcInfirmière, infirmier; Krankenschwester, Krankenpfleger; Infermiera, infermiere
Egyesült KirályságState Registered Nurse or Registered General Nurse (Angliában, Walesben és Észak-Írországban) Registered General Nurse (Skóciában)

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél:

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

- 1995. május 1. Lichtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

- 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1979. június 27. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ennek a tevékenységnek ki kellett terjednie a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos összes feladatra.

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel meg az A) pontban említett képesítéseknek vagy megnevezéseknek, amennyiben azt a tagállam illetékes hatóságai vagy szervei által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott oklevelet a képzést követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az A) pontban említett képesítéseket vagy megnevezéseket.

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló általános ápolói oklevél, amennyiben:

-1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

- birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén általános ápolói tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítéssel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet. Ennek a tevékenységnek ki kellett terjednie a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos összes feladatra.

d) A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében - az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően - kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Lengyelországban kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az ezen oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Lengyelország területén a következő időtartamok során:[17]

dyplom licencjata pielegniarstwa - az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül, dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej - az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

Ennek a tevékenységnek ki kellett terjednie a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos összes feladatra.

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint általános ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

k) Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítés tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: Feltétel nélküli elismerésre kerül az az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén a következőkben meghatározott időtartam során:[18]

- scoalá postlicealá-bmi folytatott kiegészítő tanulmányok során szerzett ápolói oklevél (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist)- az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

Az említett tevékenységek magukban foglalták az ápolási tevékenységgel összefüggő tervezési, szervezési és a beteg ellátásáért való teljes felelősséget.

3. számú melléklet a 30/2004. (IV. 26.) ESZCSMrendelethez

Feltétel nélkül elismerésre kerülő fogorvosi, fogszakorvosi oklevelek

A) A fogorvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő
Belgium– Diploma van tandarts (Fogorvosi oklevél) – Diplôme de licencié en science dentaire (Fogorvostudományi doktori (licenciátusi) oklevél)1. De universiteiten/les universités (Egyetemek) 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (A Flamand Közösség illetékes vizsgabizottsága) / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française (A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)
Cseh KöztársaságDiplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) (A fogorvos képzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél (doktor zubního lékařství -fogorvos, Dr. med. Dent.- medicinae dentalis doctor))Lékařská fakulta univerzity v České republice (A Cseh Köztársaság egyetemeinek orvostudományi kar)Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce (Bizonyítvány Egyetemi államvizsgáról)
DániaBevisfor tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) (Fogorvosi vizsgabizonyítvány (odontológusi jelöltvizsga)Tandlægehøj skolerne, Sundhedsvidenskabeligt Universitetsfakultet (Fogorvosi főiskola, Egészségtudományi egyetemi kar)Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen (Fogorvosi jogosítvány, amelyet az Egészségügyi Igazgatóság állít ki)
NémetországZeugnis über die Zahnärztliche Prüfung (Fogorvosi vizsgabizonyítvány)Zuständige Behörden (Illetékes hatóságok)
ÉsztországDiplom hambaarstiteaduse őppekava läbimise kohta (Oklevél a fogorvostudományi képzési követelmények teljesítéséről)Tartu Ülikool (Tartui Egyetem)
GörögországΠτυχίο Οδοντιατρικής (Fogorvosi oklevél)Πανεπιστήµιο (Egyetem)
SpanyolországTítulo de Licenciado en Odontología (Oklevél fogorvosi végzettségről)El rector de una Universidad (Egyetemi rektor)
FranciaországDiplôme d'Etat de docteur en chirurgie Dentaire (Szájsebészeti orvosi állami oklevél)Universités (Egyetemek)
ÍrországBachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS) (Fogorvostudomány bakkalaureusa (B.Dent.Sc.) / Fogorvoslás bakkalaureusa (BDS) / Vizsgázott/képesített fogász (LDS))Universities / Royal College of Surgeons in Ireland (Egyetemek /Írországi Sebészek Királyi Főiskolája)
IzlandPróffrá tannlæknadeild Háskóla Íslands (Izlandi Egyetem Fogorvosi Karának oklevele)Tannlæknadeild Háskóla Íslands (Az Izlandi Egyetem Fogorvosi Kara)
OlaszországDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Oklevél fogorvosi ésUniversità (Egyetem)Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e
fogpótlási végzettségről)protesi dentaria (Fogorvosi és fogpótlási praxisra feljogosító oklevél)
CiprusΠιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου (Bizonyítvány a fogorvosi nyilvántartásba vételről)Οδοντιατρικό Συµβούλιο (Fogorvosi Tanács)
LettországZobārsta diploms (Fogorvosi oklevél)Universitātes tipa augstskola (Egyetemi típusú főiskola)Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" -kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā (Egyetemi típusú főiskola által kibocsátott rezidensi oklevél fogorvosi posztgraduális oktatási program elvégzésről és "Bizonyítvány "-illetékes intézmény által kibocsátott irat, amely igazolja, hogy a személy letette a fogászati szakvizsgát)
LichtensteinMinden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak kiIlletékes hatóságokGyakorlati képzési bizonyítvány
LitvániaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją
(Fogorvosi képesítés megszerzését bizonyító felsőiskolai oklevél)Universitetas (Egyetem)Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją (Fogorvosi szakképesítés megszerzését tanúsító internatúra-bizonyítvány)
LuxemburgDiplôme d'Etat de docteur en médecine Dentaire (Fogorvosdoktori állami oklevél)Jury d'examen d'Etat (Állami vizsgabizottság)
MagyarországFogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)Egyetem
MáltaLawrja fil- Kirurġija Dentali (Fogászati sebészi képesítés)Universita` ta Malta (Máltai Egyetem)
HollandiaUniversitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen (Egyetemi bizonyítvány jó eredménnyel letett fogorvosi vizsgáról)Faculteit Tandheelkunde (Fogorvostudományi Kar)
NorvégiaVitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, röv.: cand. odont. (Candidata/candidatus odontologiae, röv.: cand.odont. fokozat megszerzését tanúsító oklevél)Odontologisk universitetsfakultet Orvostudományi (Egyetem Fogorvosi Kara)
AusztriaBescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" (Határozat a "foggyógyászat doktora " tudományos fokozat odaítéléséről)Medizinische Fakultät der Universität (Egyetemi Orvostudományi Kar)
LengyelországDyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" (Egyetemi orvostudományi kar elvégzését igazoló oklevél "fogorvos " címmel)1. Akademia Medyczna (Orvostudományi Akadémia), 2. Uniwersytet Medyczny (Orvostudományi Egyetem), 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (A Jagello Egyetem orvostudományi kara (Collegium Medicum))Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (Orvosi-fogorvosi Államvizsga)
PortugáliaCarta de curso de licenciatura em medicina Dentária (Fogorvosi licenciátusi bizonyítvány)Faculdade (Egyetemi Kar) / Institutos Superiores (Felsőfokú Intézetek)
[20]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
RomániaDiploma de licentá de medic dentist
(Fogorvosi egyetemi oklevél)
Universitáti
(Tudományegyetem) "
SzlovéniaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" (" A fogorvostudomány doktora/ a fogorvostudomány doktornője " szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)Univerza (Egyetem)Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica (Igazolás a fogorvos / fogorvosnő szakvizsga letételéről)
SzlovákiaVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.")Vysoká škola (Egyetem)
(Felsőfokú tanulmányok befejezést igazoló oklevél a fogorvosi " doktor zubného lekárstva -fogorvos " ("MDDr. - medicinae dentalis doctor") cím megszerzéséről)
FinnországHammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen (Egyetemi fokozatú fogorvosi képesítés)1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet (Helsinki egyetem) 2. Oulun yliopisto (Oului egyetem) 3. Turun yliopisto (Turkui egyetem)Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöskäytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring-(Betegápolási centrumokban döntéshozatali joga elfogadva)
SvédországTandläkarexamen (Fogorvosi oklevél)Universitetet i Umeå (Umeåi egyetem) Universitetet i Göteborg (Göteborgi Egyetem) Karolinska Institutet (Karolinska Intézet) Malmö Högskola (Malmöi Főiskola)Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen (Csak az 1995. július 1-je előtt megszerzett vizsgabizonyítványok esetében: a Társadalombiztosítási Igazgatóság által kiállított képesítési bizonyítvány)
SvájcTitulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste (Fogorvosi szövetségi oklevél birtokosa); Eidgenössisch diplomierter ZahnarztDépartement fédéral de l'intérieur (Szövetségi Belügyminisztérium)
(Szövetségi fogorvosi oklevél); Titolare di diploma federale di medico-dentista (Szövetségi fogorvosi oklevél tulajdonosa)
Egyesült KirályságBachelor of Dental Surgery (BDS vagy B.Ch.D.) / Licentiate in Dental Surgery (Fogorvoslás bakkalaureusa (BDS vagyB.Ch.D)/ Vizsgázott/képesített fogász)Universities / Royal Colleges (Egyetemek /Királyi Főiskolák)

B) Az egyes szakfogorvosi oklevelek megnevezései, valamint kibocsátó szervei az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan
Belgium-
Cseh Köztársaság-
DániaBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti (Tanúsítvány arról, hogy az illető használhatja a fogszabályozás szakorvosa megnevezést)Sundhedsstyrelsen (Egészségügyi Igazgatóság)
NémetországFachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie (Fogszakorvosi elismerés "fogszabályozó szakorvos ")Landeszahnärztekammer (Tartományi Fogorvosi Kamara)
ÉsztországResidentuuri lőputunnistus ortodontia erialal (Rezidentúra záróbizonyítvány fogszabályozás szakon)Tartu Ülikool (Tartui Egyetem)
GörögországΤίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής (Fogorvosi szakbizonyítvány fogszabályozástanból)1) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Megyei önkormányzat) 2) Νοµαρχία (Megyefőnökség)
Spanyolország-
FranciaországTitre de spécialiste en orthodontie (Fogszabályozási specialista cím)Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes (Fogorvosok és Szájsebészek Kamarájának Tanácsa)
ÍrországCertificate of specialist dentist in orthodontics (Fogszabályozó fogszakorvosi bizonyítvány)Competent authority recognised for this purpose by the competent minister (Az illetékes miniszter által erre a célra elismert illetékes hatóság)
Izland
Olaszország-
CiprusΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική (Fogszabályozás szakorvosának szakképesítő bizonyítványa)Οδοντιατρικό Συµβούλιο (Fogorvosi Tanács)
Lettország"Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā ("Bizonyítvány " – kompetens intézmény által kibocsátott irat, amely igazolja, hogy a személy letette a fogszabályzói szakvizsgát)Latvijas Ārstu biedrība (Lett Orvosok Egyesülete)
Lichtenstein-
LitvániaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją (Fogszabályozói szakképesítés megszerzését tanúsító rezidentúra-bizonyítvány)Universitetas (Egyetem)
Luxemburg-
MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítvány (1983 előtt: gyermekfogászat és fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány)Az Egészségügyi. Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
MáltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja (Fogszabályozói Bizonyítvány)Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti (Szakképzettséget Elismerő Bizottság)
HollandiaBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba fogszabályozó szakorvosként történő felvételről)(Holland Királyi Fogorvostudományi Fejlesztési Társaság Szakorvosi Nyilvántartási Bizottsága (SRC))
NorvégiaBevis for gjennomgått spesialistutdanning i Kjeveortopedi (Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)Odontologisk Universitetsfakultet (Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara)
Ausztria-
LengyelországDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji (Afogszabályozás területén szerzett szakorvosi címmel járó oklevél)Centrum Egzaminów Medycznych (Orvostudományi Vizsgáztató Központ)
Portugália-
[22]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan
"Románia??
SzlovéniaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije (Igazolás az állkapocs- és fogortopédiai szakorvosi vizsga letételéről)1. Ministrstvo za zdravje (Egészségügyi Minisztérium) 2. Zdravniška zbornica Slovenije (Szlovén Orvosi Kamara)
Szlovákia
FinnországErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering (Szakfogorvosi képesítés, fogszabályozásgondozás)1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet (Helsinki egyetem) 2. Oulun yliopisto (Oului egyetem) 3. Turun yliopisto (Turkui egyetem)
SvédországBevis om specialistkompetens i tandreglering (Fogszabályozó szakfogorvosi oklevél)Socialstyrelsen (Társadalombiztosítási Igazgatóság)
SvájcDiplôme fédéral d'orthodontiste; Diplom als Kieferorthopäde; Diploma di ortodontista (Fogszabályozási oklevél)Département fédéral de l'intérieur (Szövetségi Belügyminisztérium)
Egyesült KirályságCertificate of Completion of specialist training in orthodontics (Bizonyítvány fogszabályozó szakorvosi képzés elvégzéséről)Competent authority recognised for this purpose (Erre a célra elismert illetékes hatóság)
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet
Belgium-
Cseh Köztársaság-
DániaBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi (Tanúsítvány arról, hogy az illető használhatja a kórházi odontológus szakorvos megnevezést)Sundhedsstyrelsen (Egészségügyi Igazgatóság)
NémetországFachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie (Szájszebész szakorvosi elismerés)Landeszahnärztekammer (Tartományi Orvosi Kamra)
Észtország-
GörögországΤίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (Fogorvosi szakbizonyítvány állka-pocssebészetből)1) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Megyei önkormányzat) 2) Νοµαρχία (Megyefőnökség)
Spanyolország-
Franciaország-
ÍrországCertificate of specialist dentist in oral surgery (Szájsebészi fogszakorvosi bizonyítvány)Competent authority recognised for this purpose by the competent minister (Az illetékes miniszter által erre a célra elismert illetékes hatóság)
Izland-
Olaszország-
CiprusΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοµατική Χειρουργική (Szájsebészet szakorvosának szakképesítő bizonyítványa)Οδοντιατρικό Συµβούλιο (Fogorvosi Tanács)
Lettország-
Lichtenstein-
LitvániaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktąburnos chirurgo profesinę kvalifikaciją (Szájsebészeti szakképesítés megszerzését tanúsító rezidentúra-bizonyítvány)Universitetas (Egyetem)
Luxemburg-
MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány (1999 előtt: szájsebészet szakorvosa bizonyítvány)Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
MáltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq (Fogászati Szájsebészi Bizotnyítvány)Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti (Szakképzettséget Elismerő Bizottság)
HollandiaBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister (Igazolás a szakorvosi nyilvántartásba állkapocs-sebészként történő felvételről)Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Holland Királyi Fogorvostudományi Fejlesztési Társaság Szakorvosi Nyilvántartási Bizottsága (SRC))
Norvégia_
Ausztria
LengyelországDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (Szájsebészeti területen szerzett szakorvosi címmel járó oklevél)Centrum Egzaminów Medycznych (Orvostudományi Vizsgáztató Központ)
Portugália-
[24]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet
"Románia-"
SzlovéniaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije (Igazolás a szájsebész szakorvosi vizsga letételéről)1. Ministrstvo za zdravje (Egészségügyi Minisztérium) 2. Zdravniška zbornica Slovenije (Szlovén Orvosi Kamara)
Szlovákia
FinnországErikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi (Szakfogorvosi képesítés, Áll- és szájsebészet)1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet (Helsinki egyetem) 2. Oulun yliopisto (Oului egyetem) 3. Turun yliopisto (Turkui egyetem)
SvédországBevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar ("A fogazat sebészeti megbetegedéseinek szakfogorvosa " oklevél)Socialstyrelsen (Társadalombiztosítási Igazgatóság)
Svájc-
Egyesült KirályságCertificate of completion of specialist training in oral surgery (Bizonyítvány szájsebészi szakképzés elvégzéséről)Competent authority recognised for this purpose (Az erre a célra elismert illetékes hatóság)

C) A fogorvosi szakképzettség megnevezése az egyes tagállamokban a következő:

OrszágMegnevezés
BelgiumLicencié en science dentaire/licentiaat in de tandheelkunde
Cseh KöztársaságZubní lékař
DániaTandlæge
NémetországZahnarzt
ÉsztországHambaarst
GörögországOδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος
SpanyolországLicenciado en Odontología
FranciaországChirurgien-dentiste
ÍrországDentist, dental practitioner or dental surgeon
IzlandTannlæknir
OlaszországOdontoiatra
CiprusΟδοντίατρος
LettországZobārsts
LichtensteinZahnarzt
LitvániaGydytojas odontologas
LuxemburgMédecin-dentiste
MagyarországFogorvos
MáltaKirurgu Dentali
HollandiaTandarts
NorvégiaTannlege
AusztriaZahnarzt
LengyelországLekarz dentysta
PortugáliaMédico dentista
[26]
OrszágMegnevezés
"Romániamedic dentist(Fogorvos) "
SzlovéniaDoktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine
SzlovákiaZubný lekár
FinnországHammaslääkäri � tandläkare
SvédországTandläkare
SvájcMédecin dentiste, Zahnarzt, medico-dentista
Egyesült KirályságDentist, dental practitioner or dental surgeon

D) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél:

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

- 1999. január 1. Ausztria esetében,

-1995. május 1. Lichtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

- 1991. január 1. Spanyolország esetében,

-1986. január 1. Portugália esetében,

- 1984. július 28. Olaszország esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szakfogorvosi oklevél

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

- 1999. január 1. Ausztria esetében,

- 1995. május 1. Lichtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

- 1991. január 1. Spanyolország esetében, -1986. január 1. Portugália esetében,

- 1984. július 28. Olaszország esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

amennyiben azt a származási vagy küldő tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy birtokosa kétszer annyi ideig gyakorolta az adott tevékenységet, mint amennyi a származási vagy küldő tagállamban biztosított szakképzés időtartama és a képzés idejével kapcsolatban a Tanács 1978. július 25-i 78/687/EGK számú, a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról szóló irányelvében (a továbbiakban e melléklet alkalmazásában: fogorvosi irányelv) előírt minimális időtartam különbsége, amennyiben az oklevél által lefedett képzési időtartam nem egyezik meg a fogorvosi irányelv 2. cikkében megállapított minimális képzési időtartammal.

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül - a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított - fogorvosi vagy fogszabályozási és szájsebészeti szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy fogszabályozási és szájsebészeti szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A) és B) pontban említett képesítéseknek vagy megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy fogszabályozási és szájsebészeti szakfogorvosi oklevelet a fogorvosi irányelv rendelkezéseinek megfelelően a képzést követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A) és B) pontban említett képesítéseket vagy megnevezéseket.

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló fogorvosi oklevél, amennyiben:

-1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

-birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén fogorvosi tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítéssel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szakfogorvosi oklevél, amennyiben:

-1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

- birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szakfogorvosi tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítéssel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár kétszer olyan hosszú ideig gyakorolta az adott tevékenységet, mint amennyi a származási vagy küldő tagállamban biztosított szakképzés időtartama és a képzés idejével kapcsolatban a fogorvosi irányelvben előírt minimális képzési tartam különbsége, amennyiben az oklevél által lefedett képzési időtartam nem egyezik meg a fogorvosi irányelv 2. cikkében megállapított minimális képzési időtartammal.

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 1980. január 28-át megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel.

k) Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:

- az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt szakmai alkalmassági vizsgát, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgár az A) pontban említett oklevéllel rendelkezőknek megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik;

- az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen gyakorolta Olaszország területén a fogorvosi irányelv 5. cikkében említett tevékenységet;

- ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen, mint azok, akik az A) pontban említett képesítéssel rendelkeznek.

Az első albekezdésben említett szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól mentesül az a tagállami állampolgár, aki az illetékes hatóság által a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek tekintett, legalább három éves tanulmányokat sikeresen teljesítette.

l) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 1986. január 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen gyakorolta Spanyolország területén a fogorvosi irányelv 5. cikkében említett tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel.

m) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. január 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen gyakorolta Ausztria területén a fogorvosi irányelv 5. cikkében említett tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel.

n) A C) pontban említett tevékenység gyakorlása céljából feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel.

o) A C) pontban említett tevékenység gyakorlása céljából feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel.

p) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a egyetemi tanulmányai 2003. október 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen gyakorolta Románia területén a fogorvosi irányelv 5. cikkében említett tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább hároméves időtartamú olyan tanulmányt sikeresen befejezett, amely az illetékes hatóság által kiállított igazolás alapján egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében említett képzéssel.[27]

4. számú melléklet a 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

Feltétel nélkül elismerésre kerülő szülésznői oklevelek

A) A szülésznői oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
Belgium– Diploma van vroedvrouw (Szülésznői oklevél) – Diplôme d'accoucheuse (Szülésznői oklevél)1. De erkende opleidingsinstituten (Elismert oktatási intézmények) / les établissements d'enseignement (az oktatási intézmények) 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (A Flamand Közösség illetékes vizsgabizottsága) / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française (A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)
Cseh Köztársaság1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) (Az ápolói képzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél szülésznő szakon (bakalář -baccalaureus, Bc.)) 2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem (Az állam által alapított vagy elismert főiskola) 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem (Az állam által alapított vagy elismert főiskola)1. Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (Államvizsgáról szóló bizonyítvány) 2. Vysvědčení o absolutoriu (Bizonyítvány a felsőfokú tanulmányok elvégzéséről)
specialista, DiS.) (Az ápolói képzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél, okleveles szülésznő szakon (diplomovaný specialista – okleveles szakember, DiS.))
DániaBevis for bestået jordemodereksamen (A szülésznői vizsga sikeres letételét tanúsító bizonyítvány)Danmarks jordemoderskole (Dánia szülésznőképzője)
NémetországZeugnis über die staatliche Prüfung für Pr Hebammen und Entbindungspfleger (Szülésznők és bábák államvizsga bizonyítványa)Staatlicher Prüfungsausschuss (Állami vizsgabizottság)
ÉsztországDiplom ämmaemanda erialal (Oklevél szülésznő szakon)1.Tallinna Meditsiinikool (Tallinni Egészségügyi Iskola) 2. Tartu Meditsiinikool (Tartui Egészségügyi Iskola)
Görögország1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυµάτων (Τ.Ε.Ι.) (Technikusképző Intézetek (TEI) szülésznői tagozatának oklevele) 2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) (Közoktatás- és Vallásügyi Minisztérium Technikusképző Intézetei (TEI)) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Közoktatás- és Vallásügyi Minisztérium Technikusképző Főiskolái (KATEE)) 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
(Egészségügyi és Népjóléti Főiskola (KATEE) szülésznői tagozatának oklevele) 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών (Szülésznőképző Főiskola szülésznői oklevele)(Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium)
SpanyolországEspaña Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica (Bábaasszonyi / szülész asszisztensi (bábaasszonyi) / szülészeti-nőgyógyászati ápolói oklevél)Ministerio de Educación y Cultura (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
FranciaországFrance Diplôme de sage-femme (Bábaasszonyi (szülésznöi) állami oklevél - Franciaország)L'Etat (Egyetemek)
ÍrországIreland Certificate in Midwifery (Ír szülésznői bizonyítvány)An Board Altranais (Ápolói Kamara)
Izland1. Embættisprófí ljósmóðurfræði (Szülésznői oklevél) 2. Próf í lj ósmæðrafræðum (Szülésznői bizonyítvány)1.Háskóli Íslands (Izlandi Egyetem) 2. Ljósmæðraskóli Íslands (Izlandi Szülésznőképző)
OlaszországDiploma d'ostetrica (Bábaasszonyi/ szülésznői oklevél)Schools recognised by State (Az állam által elismert iskolák)
Ciprus∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα ΜαιευτικήςΝοσηλευτική (Ápolástani Kar / Ápo-lóképző Szakiskola)
(Alapoklevél utáni ("post-basic ") szülésznői oklevél)
LettországDiploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu (Oklevél a szülésznői minősítés megszerzéséről)Māsu skolas (Ápolói iskola)
LichtensteinMinden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak kiIlletékes hatóságokGyakorlati képzési bizonyítvány
Litvánia1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikacijąir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją (Általános ápolói szakképesítés megszerzését tanúsító felsőiskolai oklevél és szülészi szakképesítés megszerzését tanúsító szakképesítési bizonyítvány) 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikacijąir1. Universitetas (Egyetem) 2. Kolegija (Kollégium) 3. Kolegija (Kollégium)1. Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje (Szülészi szakgyakorlatot igazoló bizonyítvány) 2. Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje (Szülészi szakgyakorlatot igazoló bizonyítvány)
profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją (Általános ápolói szakképesítés megszerzését tanúsító felsőiskolai oklevél és szülészi szakképesítés megszerzését tanúsító szakképesítési bizonyítvány (nem egyetemi tanulmányok)) 3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją (Szülészi szakképesítés megszerzését tanúsító főiskolai oklevél (nem egyetemi tanulmányok))
LuxemburgDiplôme de sage-femme (Szülésznöi (bábaasszonyi) oklevél)Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports (Nemzeti Oktatási, Szakképzési és Sportminisztérium)
MagyarországSzülésznő bizonyítványIskola/főiskola
MáltaLawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel (Szülésznői képesítés vagy oklevél)Universita` ta' Malta (Máltai Egyetem)
HollandiaDiploma van verloskundige (Szülésznői oklevél)Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen (A Népegészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium által elismert képzőintézmény)
NorvégiaVitnemål for bestått jordmorutdanning (Szülésznői képesítés megszerzését tanúsító oklevél)Høgskole (Főiskola)
AusztriaHebammen-Diplom (szülésznő oklevél)Hebammenakademie / Bundeshebammenlehra nstalt (Szülésznő-akadémia Szövetségi szülésznőképző intézet)
LengyelországDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" (Szülész szakon végzettek egyetemi/főiskolai diplomája " okleveles szülész/nő" címmel)1. Uniwersytet Medyczny, (Orvostudományi Egyetem) 2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (A Jagello Egyetem orvostudományi kara (Collegium Medicum))
Portugália1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica (Anyaegészségügyi és szülészeti szakápolói oklevél) 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de1. Ecolas de Enfermagem (Ápolástudományi iskolák) 2. Escolas Superiores de Enfermagem (Ápolástudományi Főiskolák) 3. Escolas Superiores de Enfermagem; (Ápolástudományii Főiskolák) Escolas Superiores de Saúde
saúde materna e obstétrica (Anyaegészségügyi és szülészeti felsőfokú ápolási szakoklevél / bizonyítvány) 3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica (Anyaegészségügyi és szülészeti ápolási (a licenciátus utáni) szakoklevél)(Egészségügyi Főiskolák)
[29]
OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
"RomániaDiploma de licentá de moasá
(Szülésznői oklevél)
Universitáti
(Tudományegyetem)
SzlovéniaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica / diplomirani babičar" (Az " okleveles szülésznő/okleveles szülész " szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)1. Univerza (Egyetem) 2. Visoka strokovna šola (Felsőfokú szakiskola)
Szlovákia1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.") (Felsőfokú szülésznői tanulmányok befejezését igazoló oklevél a " bakalár ζ pôrodnej asistencie" ("Bc.-baccalaureus ") cím megszerzéséről) 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka1. Vysoká škola (Egyetem) 2. Stredná zdravotnícka škola (Egészségügyi szakközépiskola)
(Oklevél az okleveles szülésznői szak elvégzéséről)
Finnország1. Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen (Szülésznői képesítés) 2. Sosiaali-ja terveysalanammattik orkeakoulututkin to, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexame nin om hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) (Szociális- és egészségügyi szakirányú főiskolai képesítést szerzett szülésznő)1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter (Beteggondoz intézetek) 2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor (Szakirányú főiskolák)
SvédországBarnmorskeexamen (Szülésznői oklevél)Universitet eller högskola (Egyetem vagy Főiskola)
SvájcSage-femme diplômée (Okleveles szülésznö (bábaasszony)); diplomierte Hebamm (Okleveles szülésznő); levatrice diplomata (Okleveles szülésznő /bábaasszony)Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (Kantoni egészségügyi igazgatók konferenciája)
Egyesült KirályságStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting (Szülésznői nyilvántartásba vételi igazolás azVarious (Különböző)
Egyesült Királyság Központi Ápolói, Szülésznői és Védőnői Tanácsa által vezetett nyilvántartás 10. jegyzékébe történő felvételről)

B) A szülésznői szakképesítés megnevezése az egyes tagállmokban a következő:

OrszágMegnevezés
BelgiumAccoucheuse/vroedvrouw
Cseh KöztársaságPorodní asistentka/porodní asistent
DániaJordemoder
NémetországHebamme vagy Entbindungspfleger
ÉsztországÄmmaemand
GörögországMαία vagy µαιευτής
SpanyolországMatrona vagy asistente obstétrico
FranciaországSage-femme
ÍrországMidwife
IzlandLjósmóðir
OlaszországOstetrica
CiprusΕγγεγραµµένη Μαία
LettországVecmāte
LichtensteinHebamme
LitvániaAkušeris
LuxemburgSage-femme
MagyarországSzülésznő
MáltaQabla
HollandiaVerloskundige
NorvégiaJordmor
AusztriaHebamme
LengyelországPołożna
PortugáliaEnfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
SzlovéniaDiplomirana babica / Diplomirani babičar
SzlovákiaPôrodná asistentka
FinnországKätilö — barnmorska
SvédországBarnmorska
SvájcSage-femme, Hebamme, levatrice
Egyesült KirályságMidwife
Cseh KöztársaságPorodní asistentka/porodní asistent
DániaJordemoder
NémetországHebamme vagy Entbindungspfleger
ÉsztországÄmmaemand
GörögországMαία vagy µαιευτής
SpanyolországMatrona vagy asistente obstétrico
FranciaországSage-femme
ÍrországMidwife
IzlandLjósmóðir
OlaszországOstetrica
CiprusΕγγεγραµµένη Μαία
LettországVecmāte
LichtensteinHebamme
LitvániaAkušeris
LuxemburgSage-femme
MagyarországSzülésznő
MáltaQabla
HollandiaVerloskundige
NorvégiaJordmor
AusztriaHebamme
LengyelországPołożna
PortugáliaEnfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
[31]
OrszágMegnevezés
"RomániaMoasá(Szülésznő) "
SzlovéniaDiplomirana babica / Diplomirani babičar
SzlovákiaPôrodná asistentka
FinnországKätilö � barnmorska
SvédországBarnmorska
SvájcSage-femme, Hebamme, levatrice
Egyesült KirályságMidwife

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt, illetve az azt követő hat év folyamán kiállított szülésznői oklevél:

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

- 1995. május 1. Lichtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

- 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

- 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amely csak szakmai gyakorlatról szóló igazolással együtt ismerhető el:

- 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

-1995. május 1. Lichtenstein esetében,

-1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

-1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

- 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha a fenti oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) pontban említett képesítéseknek vagy megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott szülésznői oklevelet a Tanács 1980. január 21-i 80/155/EGK számú, a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a szülésznők tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó rendelkezések összehangolásáról szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően a képzést követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) pontjában említett képesítéseket vagy megnevezéseket.

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél, amennyiben:

-1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

-birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szülésznői tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítéssel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél, amely csak szakmai gyakorlatról szóló igazolással együtt ismerhető el, amennyiben:

-1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.

f) A lengyel szülésznői oklevél tekintetében - az a)-c) pontokban foglaltaktól eltérően -kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Lengyelországban kezdődött, amennyiben az oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Lengyelország területén a következő időtartamok során:

- dyplom licencjata położnictwa - az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül,

- dyplom położnej - az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a cseh szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az észt szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a lett szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a litván szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.

k) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a szlovák szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.

l) Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a szlovén szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.

m) A román szülésznői oklevél tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:[32]

Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetricá-ginecologie) oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Románia területén.

5. számú melléklet a 30/2004. (IV. 26.) ESZCSMrendelethez

Feltétel nélkül elismerésre kerülő gyógyszerész oklevelek

A) A gyógyszerész oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások az egyes tagállamokban az alábbiak:

OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás
Belgium– Diploma van apotheker (Gyógyszerész oklevél) – Diplôme de pharmacien (Gyógyszerész oklevél)1. De universiteiten / les universités (Egyetemek) 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (A Flamand Közösség illetékes vizsgabizottsága) / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française (A Francia Közösség illetékes oktatási bizottsága)
Cseh KöztársaságDiplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) (A gyógyszerész képzés tanulmányi program befejezését igazoló oklevél (magister, Mgr.))Farmaceutická fakulta univerzity v České republice (A Cseh Köztársaság egyetemeinek gyógyszerész kara)Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (Államvizsgáról szóló bizonyítvány)
DániaBevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen (A gyógyszerészeti jelöltvizsga sikeres letételét tanúsító bizonyítvány (egyetemi gyógyszerészeti bizonyítvány))Danmarks Farmaceutiske Højskole (Dánia Gyógyszerészeti Főiskolája)
NémetországZeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden (Illetékes hatóságok)
Észtország Görögország(Gyógyszerész államvizsga bizonyítvány) Diplom proviisori őppekava läbimisest (Oklevél a gyógyszerész képzési követelmények teljesítéséről) Άδεια άσκησης φαρµακευτικού επαγγέλµατος (Gyógyszerész működési engedély (a gyógyszerész tevékenység végzésére jogosító alkalmassági bizonyítvány))Tartu Ülikool (Tartui Egyetem)
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Megyei önkormányzat)
SpanyolországTítulo de licenciado en farmacia (Oklevél gyógyszerészi végzettségről)Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad (Oktatási és Kulturális Minisztérium / Egyetemi rektor)
FranciaországDiplôme d'Etat de pharmacien / Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (Állami gyógyszerész oklevél /Állami gyógyszerész doktori oklevél)Universités (Egyetemek)
ÍrországCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist (Bejegyzett gyógyszerészi bizonyítvány)
IzlandPróf í lyfjafræði (Gyógyszerész oklevél)Háskóli Íslands (Izlandi Egyetem)
OlaszországDiploma o certificato Univer di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato (Az államvizsga sikeres letételét követően kiállíitott gyógyszerészi tevékenység végzésére jogosító oklevél vagy bizonyítvány)Università (Egyetem)
CiprusΠιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού (Bizonyítvány a gyógyszerész-nyilvántartásba vételről)Συµβούλιο Φαρµακευτικής (Gyógyszerészeti Tanács)
LettországFarmaceita diploms (Gyógyszerész oklevél)Universitātes tipa augstskola (Egyetemi típusú főiskola)
LichtensteinMinden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak kiIlletékes hatóságokGyakorlati képzési bizonyítvány
LitvániaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją (Gyógyszerész szakképesítés megszerzését tanúsító felsőoktatási oklevél)Universitetas (Egyetem)
LuxemburgDiplôme d'Etat de pharmacien (Állami gyógyszerész oklevél)Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale (Állami vizsgabizottság + a nemzeti oktatási miniszter igazolása)
Magyarország
Málta Hollandia
Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv.: mag. pharm) Lawrja fil-farmaċija (Gyógyszerészi képesítés) Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen (Bizonyítvány jó eredménnyel letett gyógyszerészi vizsgáról)Egyetem
Universita` ta' Malta (Máltai Egyetem)
Faculteit Farmacie (Gyógyszerészeti Kar)
NorvégiaVitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, röv.: cand.pharm. (Candidata / candidatus pharmaciae, röv.: cand.pharm. fokozat megszerzését tanúsító diploma)Universitetsfakultet (Egyetemi kar)
AusztriaStaatliches Apothekerdiplom (Állami gyógyszerészoklevél)Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Szövetségi Munka-, Egészség- és Szociálisügyi Minisztérium)
LengyelországDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra (Egyetemi gyógyszerésztudományi kar elvégzését igazolói oklevél " okleveles gyógyszerész" címmel)1. Akademia Medyczna (Orvostudományi Akadémia), 2. Uniwersytet Medyczny (Orvostudományi Egyetem) 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (A Jagello Egyetem orvostudományi kara (Collegium Medicum))
PortugáliaCarta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas (Gyógyszerészettudo mányi licenciátusi bizonyítvány)Universidades (Egyetemek)
SzlovéniaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije / magistra farmacije" (A "gyógyszerészet magisztere/a gyógyszerészet magiszternője " szakmai cím odaítéléséről szóló oklevél)Univerza (Egyetem)Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije (Igazolás a gyógyszerészet magisztere / a gyógyszerészet magiszternője szakvizsga letételéről)
SzlovákiaVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister farmácie" ("Mgr.") (Felsőfokú gyógyszerészi tanulmányok befejezést igazoló oklevél a "magister farmácie " cím megszerzéséről ("Mgr."))Vysoká škola (Egyetem)
FinnországProviisorin tutkinto / provisorexamen (Gyógyszerész képesítés)1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet (Helsinki egyetem) 2. Kuopion yliopisto (Kupioi egyetem)
SvédországApotekarexamen (Gyógyszerész oklevél)Uppsala universitet (Uppsalai Egyetem)
SvájcTitulaire du diplôme fédéral de pharmacien (A szövetségi gyógyszerészi oklevél birtokosa);Département fédéral de l'intérieur (Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisch diplomierter Apotheker (Szövetségi okleveles gyógyszerész); Titolare di diploma federale di farmacista (Szövetségi gyógyszerészi oklevél tulajdonosa)
Egyesült KirályságCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist (Bejegyzett gyógyszerészi bizonyítvány)

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított gyógyszerész oklevél, amennyiben:

-az a következő időpontok előtt megszerzett képzést igazol:

-2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

-2002. június 1. Svájc esetében,

-1995. május 1. Lichtenstein esetében,

-1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

-1993. november 1. Olaszország esetében,

- 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság

vagy

- olyan képesítést igazol, amelyet a fenti időpontokat követően szereztek meg, de a képzés a fenti időpontokat megelőzően kezdődött el,

és mindkét esetben, amennyiben:

- az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta a Tanács 1985. szeptember 16-i 85/432/EGK számú, a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a gyógyszerészet területén folytatott egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések összehangolásáról szóló irányelve (a továbbiakban e melléklet alkalmazásában: gyógyszerészi irányelv) 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet egy tagállamban, amennyiben az ilyen tevékenységet az adott tagállamban szabályozták.

b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett képesítéseknek vagy megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy a gyógyszerész oklevél a gyógyszerészi irányelv rendelkezéseinek megfelelő képzést tanúsít, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az A) pontban említett képesítéseknek vagy megnevezéseknek megfelelő oklevelet.

c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló gyógyszerész oklevél, amennyiben:

-1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

- birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén gyógyszerészi tevékenységet folytasson az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítéssel azonos feltételek mellett, továbbá

- azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet, amennyiben azt az adott tagállamban szabályozták.

d) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységek megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a cseh gyógyszerészi képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet a Cseh Köztársaságban.

e) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akineka képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységek megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint az észt gyógyszerészi képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet Észtország területén, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet Észtországban.

f) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységek megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a lett gyógyszerészi képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet Lettország területén, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet Lettországban.

g) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységek megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a litván gyógyszerészi képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet Litvánia területén, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet Litvániában.

h) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységek megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a szlovák gyógyszerészi képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet Szlovákia területén, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet Szlovákiában.

i) Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységek megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan joghatállyal bír, mint a szlovén gyógyszerészi képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet Szlovénia területén, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet Szlovéniában.

j) Feltétel nélkül elismerésre kerül az 1993. november 1-je előtt megkezdett és 2003. november 1-je előtt befejezett képzés teljesítése alapján a tagállami állampolgár részére Olaszországban kiállított gyógyszerész oklevél, amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta a gyógyszerészi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet, feltéve, hogy szabályozzák az adott tevékenységet Olaszországban.

k) Amennyiben Magyarország megköveteli a Tanács 1985. szeptember 16-i 85/433/EGK számú, a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló irányelvének 1. cikkében említett valamely tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti oklevél megszerzése mellett a szakmai gyakorlat igazolását is, Magyarország elfogadja az adott tagállami állampolgár származási vagy küldő országának az illetékes hatósága által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az említett tevékenységet az előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.06.30.

[2] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[3] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[4] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[5] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[6] Megállapította a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[7] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[8] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[9] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[10] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[11] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[12] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[13] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[14] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[15] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[16] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[17] Megállapította a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[18] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[19] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[20] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[21] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[22] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[23] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[24] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[25] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[26] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[27] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[28] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[29] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[30] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[31] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[32] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[33] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2007.06.30.

[34] Beiktatta a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2007.06.30.

Tartalomjegyzék