43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 24. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-ei 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó tevékenységet végző

a) jármű személyzetére (a továbbiakban: gépjárművezetőre),

b) járműre,

c) járművet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiakban: üzembentartóra), továbbá

d)[1] a közúti vagy telephelyi ellenőrzési feladatát ellátó közlekedési hatóságra és ennek jogkörében eljáró személyre (a továbbiakban: közúti ellenőrre)

terjed ki.

2. §

(1)[2] A közlekedési hatóság az 1. §-ban meghatározott közúti áru- és személyszállítást végző gépjárművet és gépjárművezetőt a közúti forgalomban önállóan vagy a rendőrhatósággal, a munkaügyi hatósággal, illetőleg a vámhatósággal együttműködve ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés során a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési szempontokat kell érvényesíteni.

(3) Az ellenőrzés során az 1. mellékletben meghatározott közúti ellenőrzési jegyzőkönyvet kell alkalmazni, amelynek egy példányát az ellenőrzés alá vont gépjárművezetőnek kell az ellenőrzést követően átadni.

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó üzembentartó telephelyén történő ellenőrzéseket a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell megtervezni, figyelembe véve a különböző szállítási kategóriák esetén szerzett korábbi tapasztalatokat.

(2) Ha az ellenőrző szerv a közúti ellenőrzés során az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapodásban foglaltak súlyos megszegését észleli, az érintett vállalkozás telephelyein minden esetben célellenőrzést végez.

4. §

(1)[3] A beszámolási időszakban az ellenőrző szervek által önállóan végzett ellenőrzések - a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 15. § (1)-(7) bekezdésében meghatározott - adatait naptári negyedévenként összesíti a közlekedési hatóság.

(2)[4] A közlekedési hatóság az országosan végzett ellenőrzések adatait összesíti és minden év február 15-éig a megelőző év adatairól szóló éves összesített jelentést a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére átadja a Bizottság részére az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról szóló 2009/810/EK bizottsági határozatban meghatározott formanyomtatvány alkalmazásával történő, az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében foglalt adatközlés céljából.

(3)[5] A közlekedési hatóság az ellenőrző szervek által tapasztalt jogsértésekről, valamint az alkalmazott szankciókról - naptári negyedévenként - gyűjtött információ alapján a 3. mellékletben meghatározott formanyomtatványon adja meg az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében meghatározott tájékoztatást a Bizottság részére.

5. §

Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. és 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(1a)[6] Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális előírásokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. március 15-ei 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint 3. cikke;

b) a Bizottság 93/172/EGK határozata (1993. február 22.) a közúti szállításról szóló 88/599/EGK tanácsi irányelv 6. cikkében előírt szabványos formanyomtatvány elkészítéséről;

c)[7] a Bizottság 2009/810/EK határozata (2008. szeptember 22.) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Közúti ellenőrzési jegyzőkönyv

1. oldal:

2. oldal:

2. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez[8]

3. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

[9]
Formanyomtatvány minta
Szabványos formanyomtatvány a jogsértésekkel és szankciókkal kapcsolatos információcseréhez
1. A NEM HONOS FUVAROZÓK ÁLTAL ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEK ÉS A KISZABOTT SZANKCIÓK
Állam: ....................................................
Év: ............................................
A vállalkozás neve és címeA járművezető neveA jármű rendszámaA jelentés dátumaA jogsértés elkövetésének helyeA jelentés készítőjeA következő rendeletek megszegéseA kiszabott (vagy kiszabható) szankció1Megjegyzések
561/2006/EK rendelet165/2014/EU rendelet
1 Azokban az esetekben, ha e lista elküldésekor még nem született döntés.
2. MÁS TAGÁLLAMOKBAN JOGSÉRTÉSEKET ELKÖVETŐ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGBAN TETT INTÉZKEDÉS
Állam: ....................................................
Év: ............................................
A vállalkozás neve és címeA járművezető neveA jármű rendszámaAz akta kézhezvételének időpontjaA jogsértés elkövetésének helye és időpontjaA következő rendeletek megszegéseA Abban az országban, ahol a jogsértést elkövettékB Az elkövető származási országábanMegjegyzések
561/2006/EK rendelet165/2014/EU rendelet
Az e közleményért felelős személy
Családi név: ..........................................................................................
Utónév:...........................................................................................................
Közigazgatási cím:..............................................................................................................................................................................................................
Telefonszám:.......................................................................................................................................................................................................................
Kelt:........................................................................................................Aláírás:............................................................................................................

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 16. §-a. Hatályos 2017.01.29.

[2] Módosította a 118/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[3] Megállapította a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 17. §-a. Hatályos 2017.01.29.

[4] Módosította a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2017.01.29.

[5] Módosította a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2017.01.29.

[6] Beiktatta a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 18. §-a. Hatályos 2017.01.29.

[7] Megállapította a 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 2. § -a. Hatályos 2010.01.29.

[8] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.29.

[9] Módosította a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2017.01.29.

Tartalomjegyzék