118/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1., 5., 13., 16. és 24. alpontjában, továbbá f) pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b), n) pontjában, továbbá 74. § (2) bekezdés i) és q) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés k) és p) pontjában, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 2. § (3) és (8) bekezdés tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, az 1. § és a 3. § (2) bekezdés e) pont tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a 2. § (5) bekezdés és a 3. § (2) bekezdés b) pont tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendőrség az általa lefolytatott eljárás alapján kivetett és befizetett bírság összegét]

"a) a közúti ellenőrzéshez használt gépjárművek és technikai eszközök fejlesztésére, azok működtetésével kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésére, az ellenőrzésre felhasználható üzemanyag biztosítására,

b) az ellenőrzést végző állomány képzésére, a szükséges okmányok beszerzésére, az okmányminták dokumentációjára, annak naprakész frissítésére, "

[használhatja fel]

2. §

(1) Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet melléklet IX. fejezet 35. 13. pont a) alpontjában a "fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség) " szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg lép.

(2) A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjában az "A Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 1. melléklet 1. pont a) alpontjában az "a BM" szövegrész helyébe az "az" szöveg, a "közlekedés biztonsága" szövegrész helyébe a "közlekedés biztonsága és a határrenddel kapcsolatos követelmények érvényre juttatása" szöveg lép.

(3) A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. melléklet B) pont 3. alpontjában a "Határőr Igazgatóság" szövegrész helyébe az "Az illetékes megyei rendőr-főkapitányság" szöveg, a "Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg lép.

(4) A bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "határőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg lép.

(5) A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet melléklet "E" Függelék I. Rész 1. pont 1. 3. alpontjában a "határőrség" szövegrész helyébe a "határforgalom-ellenőrzés" szöveg lép.

(6) A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet 2. melléklet A) pont 2. alpontjában a "Határőr Igazgatóság" szövegrész helyébe az "Az illetékes megyei rendőrfőkapitányság" szöveg, a "Határőrség Országos Parancsnokság" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg lép.

(7) A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében, 5. § (8) bekezdés harmadik mondatában a "határőrizeti szerv" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 5. § (8) bekezdés első mondatában a "határőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg lép.

(8) A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a "Határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg,

b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a "Határőrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek területén) " szövegrész helyébe a "Rendőrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek területén) " szöveg, az "Illetékes határőr igazgatóság" szövegrész helyébe az "Illetékes megyei rendőr-főkapitányság" szöveg, a "Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg,

c) 2. melléklet 5. pont b) alpontjában a "határőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg,

d) 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázatban a "Határőrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek területén) " szövegrész helyébe a "Rendőrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek területén) " szöveg, az "Illetékes határőr igazgatóság" szövegrész helyébe az "Illetékes megyei rendőr-főkapitányság" szöveg, a "Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg,

e) 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a "Határőrség (csak határvizek területén) " szövegrész helyébe a "Rendőrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek területén) " szöveg, az "Illetékes határőr igazgatóság" szövegrész helyébe az "Illetékes megyei rendőr-főkapitányság" szöveg, a "Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg, a "Határvédelmi érdekek érvényesítése" szövegrész helyébe a "Határátlépéssel kapcsolatosan" szöveg

lép.

(9) A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontjában a "- határterületen a területileg illetékes határőrségi szerv - vagy a vizsgálóbizottság" szövegrész helyébe a "vagy a vizsgálóbizottságnak a" szöveg lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja,

b) a résidőkiosztás egységes szabályairól a koordinált repülőtereken című 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet 5. § (2) bekezdésében az "a Határőrség és" szövegrész,

c) a polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 12. melléklet "Légialkalmassági engedély részletes szabályai az rvsm légtérben üzemelő légijárművek esetében" alcímet követő 1. pontjában az "Állami Légijármű: A hadsereg, határőrség és a rendőrség által használt légijármű, amelyet az adott állam légijárművének kell tekinteni. " szövegrész,

d) a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az ", a határőrség" szövegrész,

e) a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 2. § b) pont bb) alpontja, 4. § (3) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontja,

f) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Határőrséggel, " szövegrész.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter