49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §[1]

E rendeletet a kábítószer-prekurzorok vonatkozásában hatósági, szakhatósági feladatokat végző államigazgatási szerveknek (a továbbiakban együtt: érintett hatóságok) a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni feladataik ellátásához szükséges, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatnak nem minősülő adatokra (a továbbiakban: adatok) kell alkalmazni.

2. §

Az érintett hatóságok által tárolt adatok köre:

a)[2] a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 273/2004/EK rendelet), a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 111/2005/EK rendelet), a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, valamint a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. június 25-i 2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendelet) meghatározott, a jegyzékben szereplő anyagokkal végezhető egyes tevékenységek engedélyezésére, nyilvántartásba vételére, valamint a kiviteli, behozatali engedélyezésre vonatkozó adatok, beleértve az azok elutasításával, visszavonásával, érvényességük felfüggesztésével kapcsolatban keletkezett adatokat;

b)[3] a jegyzékben szereplő anyagokkal tevékenységet végzők által a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikke és a 2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikke alapján teljesített éves információszolgáltatásból származó adatok;

c) a jegyzékben szereplő anyagokkal tevékenységet végzők által az R. 5. §-a (1) bekezdésének alapján ellenőrzési célból készített éves jelentésekben vagy a hatóság által kért adatszolgáltatásban szereplő adatok;

d) az érintett hatóságok tudomására jutott azon adatok, amelyek szerint alapos indokkal arra lehet következtetni, hogy

da)[4] a kábítószer-prekurzorokat, a 111/2005/EK rendelet 2. cikk b) pontja szerinti "jegyzékben nem szereplő anyagokat" kábítószerek, illetve pszichotrop anyagok tiltott gyártására téríthetik el,

db) a 273/2004/EK rendeletben a jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalára, a vevői nyilatkozatra, a dokumentációra, a mentességekre, a címkézésre és az illetékes hatóságok értesítésére vonatkozó előírásokat megsértették,

dc) a 111/2005/EK rendeletben a dokumentációra és címkézésre, a gazdasági szereplők engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, az információ szolgáltatására, a kiviteli, behozatali engedélyezésre vonatkozó előírásokat megsértették,

dd)[5] a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben és a 2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben a felelős tisztviselőre, a gazdasági szereplők engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, az információszolgáltatásra, a kiviteli, behozatali engedélyezésre vonatkozó előírásokat megsértették,

de) az R. 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott különleges engedélyezésre vagy különleges nyilvántartásba vételi kötelezettségek teljesítésére, az R. 7. §-ában foglalt selejtezési és ártalmatlanítási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat megsértették;

e) a jegyzékben szereplő anyagokkal tevékenységet végzők hatósági ellenőrzése során keletkező adatok;

f) a külföldi hatóságokkal való együttműködés révén a kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végzőkkel kapcsolatban az érintett hatóságok tudomására jutott adatok;

g)[6] a kábítószer-prekurzorokkal, a 111/2005/EK rendelet 2. cikk b) pontja szerinti "jegyzékben nem szereplő anyagokkal" kapcsolatos vámeljárások adatai, ideértve a vámhatóság ellenőrzési tevékenységével összefüggésben keletkező adatokat is.

3. §[7]

Együttműködésük keretében a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal), az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az információcsere szervezésére koordinációs bizottságot működtetnek, amelynek tagjait az abban részt vevő hatóságok vezetői, rendvédelmi szerv esetében a központi szerv vezetője jelöli ki. A koordinációs bizottság a működésének szabályait egyhangú döntéssel határozza meg.

4. §

Az érintett hatóságok az eljárásuk során a jogszabályi előírásoknak megfelelően birtokukba kerülő, a 2. §-ban meghatározott adatokat a köziratok kezelésére vonatkozó jogszabályok szerint - az államtitok, a szolgálati titok, az adótitok, a vámtitok és az üzleti titok védelmére vonatkozó szabályokat is betartva - kezelik, feldolgozzák, az arra jogosultakhoz továbbítják, valamint keletkezésüket követően - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 10 évig megőrzik.

5. §

(1) A Kormányhivatal[8]

a)[9]

b)[10] a 2. § a)-f) pontjaiban meghatározott adatokat az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §-ának (3) bekezdése figyelembevételével az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, a rendőrségnek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos feladatai ellátásához adja át.

(2)[11] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve a 2. § d)-g) pontjában meghatározott adatokat az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Kormányhivatalnak, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak és a rendőrségnek a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos feladatai ellátásához adja át.

(3)[12] A rendőrség a hatósági eljárásai során birtokába kerülő, a 2. § d)-f) pontjaiban meghatározott adatokat a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény előírásai szerint az R.-ben meghatározott engedélyezési és ellenőrzési feladatai ellátásához a Kormányhivatalnak és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének adja át.

(4)[13] A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 2. § d) pontjában meghatározott adatokat a rendőrségnek és a Kormányhivatalnak a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos feladatai ellátásához adja át.

6. §

(1) A (2) bekezdésben foglalt eltéréssel és az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti kivétellel az érintett hatóságok célhoz kötött adatigénylésekkel és adatátadásokkal biztosítják egymás számára a 2. §-ban meghatározott adatokat.

(2) A 2. § d) pontja szerinti adatokat külön adatigénylés nélkül, haladéktalanul - lehetőleg elektronikus úton - kell továbbítani a törvény szerint arra jogosult érintett hatóság részére.

(3) Az adatok kérése és átadása

a) papír alapú adathordozón,

b) mágneses adathordozón vagy optikai adathordozón,

c) elektronikus úton, vezetékes vagy vezeték nélküli adatátviteli vonalon

történhet.

(4) Az adatok továbbításáért (átviteléért), átvételéért, kezeléséért, tárolásáért, célhoz kötött felhasználásáért, védelméért és az őrzési időt követő megsemmisítéséért felelős szervezeti egység és személy adatkezelési jogosultságát, valamint a munkaterületet és a munkakört az érintett hatóság vezetője, illetve - rendvédelmi szerv esetében - a központi szerv vezetője határozza meg.

(5) Az érintett hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az adatokhoz csak az arra jogosult más érintett hatóság, valamint a hozzáférési jogosultsággal rendelkezők jussanak hozzá.

7. §

Az érintett hatóságok az e rendeletben meghatározott adatkérést és az adatátadást dokumentálni és ezeket a dokumentumokat az átadástól, illetőleg a lekérdezéstől számított öt évig megőrizni kötelesek az alábbiak szerint:

a) papíralapú, elektromágneses vagy optikai adathordozón történt adatátadás esetén az adattovábbítás átvételi elismervény ellenében, az adattovábbító kézbesítője útján történik. Az elismervénynek tartalmaznia kell az adatkérés tartalmára való hivatkozást, az átadás-átvétel időpontját, az átadó és átvevő aláírását, valamint az irat azonosító adatait (beleértve az elektronikus iratot is);

b) elektronikus úton történő adatátadás esetén az adatátvitelt jogosultsághoz kell kötni, az adatátadásokról és a lekérdezésekről az átadónak és az átvevőnek is naplóban kell az átadott adatra és az átadó, illetve az átvevő személyére vonatkozó azonosító adatokat, valamint az átadás-átvétel időpontját rögzítenie.

8. §

A betekintési jog alkalmazásának módjáról, az adatok kezelésének rendjéről, a biztonsági másolatok mentési és őrzési rendjéről, valamint a belső hozzáférési jogosultságok meghatározásáról és a naplózásról az érintett hatóság vezetője, rendvédelmi szerv esetében a központi szerv vezetője rendelkezik. Az adatokhoz való hozzáférési jogosultság meghatározása munkakör és személyazonosító adat szerint történhet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági feladatok teljesítéséhez szükséges adatokhoz való hozzáférés rendjének szabályozásáról szóló 85/2004. (VI. 4.) GKM-BM-ESZCSM-MeHVM-PM együttes rendelet.

10. §

(1) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésének a) pontja;

b) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikk (3) bekezdésének a) pontja;

c)[14] a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 24-i 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikk (1) bekezdése.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió tagállamaiban a kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelme elleni fellépésre szakosodott különböző operatív egységek közötti együttműködés és információcsere fokozásának szükségességéről szóló, 2002. április 25-i tanácsi ajánlás 1. pontjának való megfelelést szolgálja (2002/C 114/02).

Budapest, 2007. április 5.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Dr. Molnár Lajos s. k.,

egészségügyi miniszter

Dr. Szilvásy György s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította az 1/2024. (I. 18.) NGM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2024.02.18.

[5] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította az 1/2024. (I. 18.) NGM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2024.02.18.

[7] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Anyitó szövegrészt megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[10] Módosította a 15/2011. (IV. 12.) NGM rendelet 1. § (1)-(3) bekezdése. Hatályos 2011.04.13.

[11] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (3) bekezdés f)-g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.