139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 84. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) az Európai Bizottság által 2007HU161PO002 CCI számon 2007. augusztus 1-én elfogadott Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) 1. Egészséges, tiszta települések prioritása keretében a szennyvízkezelés, ivóvízminőség-javítás és a hulladékgazdálkodás területén meghirdetett pályázati konstrukciókban támogatást elnyert önkormányzatokra és azok jogi személyiségű társulásaira (továbbiakban önkormányzat),

b)[1] a támogatóra és az általa kijelölt közreműködő szervezetre,

c)[2] a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re (a továbbiakban: MFB),

amennyiben az önkormányzat a beruházáshoz biztosítandó önrészét részben vagy egészben az új gazdaságfejlesztési hitelprogramok meghirdetéséről szóló 2288/2004. (XI. 17.) Korm. határozatban meghirdetett "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatban meghirdetett Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program, vagy az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetéséről, és az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról szóló 1424/2011. (XII. 6.) Korm. határozat alapján meghirdetett MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program (a továbbiakban: hitel-, illetve kötvényprogram) keretében biztosítja.

2. §

Az önkormányzatoknak nyújtott kamattámogatás mértékét és időtartamát a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) határozza meg.

3. §

E rendelet szerinti kamattámogatás nem vehető igénybe a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján igénybe vett, kamattámogatott hitel refinanszírozása esetén.

Értelmező rendelkezések

4. §

E rendelet alkalmazásában

a) derogációs projekt: a KEOP 1. Egészséges, tiszta települések prioritása keretében meghirdetett pályázati konstrukciókban a projekt megvalósítására vonatkozóan támogatási döntéssel rendelkező, a szennyvízkezelés, ivóvízminőség-javítás és a hulladékgazdálkodás területén önkormányzat által megvalósítandó beruházás;

b) elismerhető költség: a Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről, valamint a vonatkozó pályázati kiírás szerint a támogatási intenzitás számításakor figyelembe vehető költségkategóriákban felmerülő, a beruházáshoz kapcsolódó költségek;

c)[3] kedvezményezett: olyan önkormányzat, illetve jogi személyiségű önkormányzati társulás, amely derogációs projekt megvalósítására a támogató által adott támogatási döntéssel rendelkezik, és a projekt finanszírozásához a hitel-, illetve kötvényprogramját veszi igénybe;

d)[4] támogató: államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/A. § (1) bekezdése szerinti személy vagy a nevében eljáró közreműködő szervezet;

e) finanszírozó hitelintézet: az a pénzügyi intézmény, amely az MFB-vel a hitelprogramban refinanszírozási keretmegállapodást kötött, illetve közvetlen hitelnyújtás esetén az MFB;

f) befektető: az a pénzügyi intézmény, amely az MFB-vel a kötvényprogramban refinanszírozási keretmegállapodást kötött;

g) önrész: a derogációs projektek elismerhető összes költségének a pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatással csökkentett része;

h) kamattámogatás: a derogációs projekt elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozásához igénybe vett - az MFB által refinanszírozott vagy közvetlenül nyújtott - hitel, kibocsátott kötvény tőkeösszegére vetített 3 havi EURIBOR +l%/év, amely a hitelfolyósítás/kötvényjegyzés napjától a türelmi időre, de legfeljebb a hitelszerződés/kötvényjegyzés napjától számított 5 évre jár;

i)[5]

j)[6]

k)[7]

l)[8]

m)[9]

n)[10]

o)[11]

A kamattámogatás igénybevételének általános szabályai

5. §

Az önkormányzat által kamattámogatás mellett kedvezményes kamatozással felvett hitel, illetve kibocsátott kötvény

a) derogációs projektekre nyújtott uniós társfinanszírozású állami támogatások (a továbbiakban: támogatás) kedvezményezettjei által,

b) az MFB által refinanszírozott hitel-, illetve kötvényprogram keretében vagy az MFB által közvetlenül nyújtott hitelprogramon keresztül,

c) a támogató által a támogatási szerződésben rögzített, a beruházások elszámolható költségén belül elvárt megtérülő önrész finanszírozásához kapcsolódóan vehető igénybe.

6. §

A kedvezményezett csak a támogató által elfogadott kifizetési kérelmek alapján, a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel összegéig, a türelmi idő alatt, de legfeljebb a hitelfolyósítás, illetve kötvényjegyzés napjától számított, a Korm. határozatban meghatározott időtartamig jogosult a kamattámogatás igénybevételére, és ezáltal a kedvezményes kamat fizetésére.

A kamattámogatással felvett kedvezményes kamatozású hitel igénybevételének szabályai

7. §

Hitelprogram igénybevétele esetén

a) a kedvezményezett a szállító által kiállított, de még ki nem fizetett számlákat a hitelfolyósítási kérelemmel egyidejűleg benyújtja a finanszírozó hitelintézetnek, amely a benyújtott számlák önrészarányos részét átutalja a szállító részére,

b) a kedvezményezett a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: pénzügyi rendelet) 19. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti támogatásfolyósítás mellett a számlák hitelprogramból finanszírozható önrészarányos összegének szállító részére történő megfizetését igazoló, a pénzügyi rendelet 19. § (4) bekezdésének a) és c) pontjai szerinti támogatás folyósítása mellett a teljes számlaérték kifizetését igazoló dokumentum - különösen az átutalást igazoló bankszámlakivonat - hitelesített másolatával együtt kifizetési kérelmet nyújt be a támogató részére,

c) a támogató a kifizetési kérelmet a pénzügyi rendelet 19-20. §-ának megfelelően ellenőrzi, és annak elfogadásáról, a jogosult támogatási összeg utalásáról tájékoztatja a kedvezményezettet,

d) a kedvezményezett minden tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel összegéről és az önrész finanszírozásához kapcsolódó kifizetési kérelmek támogató általi elfogadásáról, a kapcsolódó támogatás kifizetéséről nyilatkozik a finanszírozó hitelintézet és az MFB felé a melléklet szerint elkészített összesítő kimutatásban.

8. §

(1) A kamattámogatás igénybevételére a kedvezményezett a kifizetési kérelem támogatási részének támogató általi kifizetésének időpontját magában foglaló tárgynegyedév első napjától jogosult, de legfeljebb a hitelfolyósítás, illetve kötvénykibocsátás napjáig visszamenőleg, amennyiben a melléklet a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig a finanszírozó hitelintézet és az MFB részére megküldésre került.

(2) Abban az esetben, ha a támogatás kifizetésére tárgynegyedévben kerül sor, de az erről szóló igazolás a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig a finanszírozó hitelintézet és az MFB részére nem került megküldésre, kamattámogatás csak az igazolás benyújtásának napját követő negyedév első napjától vehető igénybe.

A kamattámogatással kibocsátott kedvezményes kamatozású kötvény igénybevételének szabályai

9. §

(1) Kötvényprogram igénybevétele esetén kötvénykibocsátás csak a költségeket tartalmazó kifizetési kérelem támogató általi elfogadását és a jogosult támogatási összeg kifizetését követően lehetséges.

(2) A kibocsátást megelőzően a kedvezményezett a kamattámogatás alapjául szolgáló kibocsátás összegéről és az önrész finanszírozásához kapcsolódó kifizetési kérelmek támogató általi elfogadásáról, a kapcsolódó támogatás kifizetéséről nyilatkozik a befektető és az MFB felé a melléklet szerint elkészített összesítő kimutatásban.

(3) A kibocsátott kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a támogató által elfogadott kifizetési kérelmek önrészének mértékét.

(4) A kedvezményes kamatra való jogosultság kezdő időpontja a kötvény befektető általi lejegyzésének időpontja.

(5) Kedvezményes kamatozású hitelnek kedvezményes kamatozású kötvénykibocsátással történő átfinanszírozása esetén a kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető időszak a két finanszírozási konstrukció összességében nem haladhatja meg a türelmi időt, illetve a Korm. határozatban meghatározott időtartamot.

A kedvezményezett által igénybe vett kamattámogatás ellenőrzése

10. §

A kamattámogatással felvett kedvezményes kamatozású hitel-, illetve kibocsátott kötvény kedvezményezett általi rendeltetésszerű és a jogszabályoknak megfelelő felhasználását a támogató, az MFB, a finanszírozó hitelintézet, a befektető, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

11. §

A kedvezményezett köteles az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés céljából a kedvezményes kamatozású forrással kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen és elkülönítetten vezetni és az ellenőrzéskor bemutatni.

12. §

Amennyiben a kedvezményezett támogatás visszafizetési kötelezettségének a derogációs projekt KEOP támogatási szerződésben foglalt feltételei bekövetkeznek, és a támogatás visszafizetését a támogató elrendeli, a kedvezményezett köteles a visszavont támogatással arányos kölcsön és az igénybe vett kamattámogatás összegét - kötvényprogram esetén a jegyzés napjára, míg hitelprogram esetén a kölcsönszerződés megkötésének napjára, kötvényprogram esetén a jegyzés napján, míg hitelprogram esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben - a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül a finanszírozó hitelintézet, illetve a befektető részére visszamenőleg megfizetni.

13. §

Az MFB köteles a 10-12. §-ok rendelkezéseit a finanszírozó hitelintézetekkel és a befektetőkkel kötendő refinanszírozási szerződésekben, illetve közvetlen hitelnyújtás esetén az MFB által a kedvezményezettekkel létesítendő finanszírozási szerződésekben előírni.

A MFB-nek nyújtott kamattámogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályai

14. §

(1)[12] Az MFB a neki járó kamattámogatás összegét és annak alátámasztására elkészített összesítő kimutatást a tárgynegyedévet követő hónap 15. (tizenötödik) napjáig, első alkalommal 2008. július 15. napjáig megküldi a fejezetet irányító szerv részére. Az MFB-nek nincs kimutatási kötelezettsége a támogatóval szemben abban az esetben, ha nem áll fenn kamattámogatásra vonatkozó követelésállománya.

(2) A támogató az összesítő kimutatásban szereplő pénzügyi adatokat az EMIR finanszírozási modul információival összeveti, eltérés esetén 8 napos határidő megadásával hiánypótlásra visszaküldi.

(3)[13] Az adategyeztetés alapján a támogató által jogosultnak ítélt kamattámogatás összegét a támogató a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja az MFB által megadott fizetési számlára.

15. §

(1) A kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkori költségvetési előirányzatra vállalt kötelezettség tárgyévet követő június 30-a után is kifizethető, tekintettel arra, hogy a kamattámogatás időtartama az egyedi ügyletek tekintetében a Korm. határozatban meghatározott többéves időszak, de a teljes hitel-, illetve kötvényprogram tekintetében 2018. december 31-ig tart.

(2) A kamattámogatás lehívásának végső határideje: 2019. január 15-e.

(3) Az MFB a tárgyévet követő évben neki járó kamattámogatás várható összegét a tárgyév szeptember hó 30. (harmincadik) napjáig tájékoztatásul közli a támogatóval.

(4) Amennyiben bármelyik határnap nem munkanap, az ott megjelölt kötelezettségnek a határnapot követő legközelebbi munkanapon kell eleget tenni.

16. §[14]

17. §

A kamattámogatás rendeltetésszerű és a jogszabályoknak megfelelő felhasználását a támogató, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

18. §

Az MFB köteles az ellenőrzést tűrni és együttműködni, az ellenőrzés céljából a kamattámogatással kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen és elkülönítetten vezetni és az ellenőrzéskor bemutatni.

19. §[15]

Az utólagos ellenőrzések során az MFB hibájából jogtalannak ítélt kamattámogatás összegét az MFB köteles a folyósítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül a fejezetet irányító szervnek visszafizetni.

20. §[16]

Amennyiben a hitel- és kötvényprogram igénybevétele esetén megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes kamatozású hitel-, illetve kötvénykonstrukciót, a jogosulatlan kamattámogatás összegéről a fejezetet irányító szerv haladéktalanul tájékoztatja a MFB-t, amely a 12. § alapján megteszi a szükséges lépéseket a kamattámogatás összegének visszafizetése érdekében. A finanszírozó hitelintézet, illetve a befektető által az MFB részére visszafizetett kamattámogatás összegét az MFB köteles a fejezetet irányító szerv részére visszafizetni.

Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

Hitelfelvevő/Kibocsátó tölti ki!
Számlaösszesítő kimutatás és nyilatkozat
a KEOP derogációs projektek keretében benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó önrészének a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program
keretében kedvezményes kamattal történő finanszírozásról (Benyújtandó a finanszírozó hitelintézet vagy a befektető és az MFB Zrt. részére!)
Hitelfelvevő/Kibocsátó (Kedvezményezett) megnevezése:
Projekt KEOP azonosítószáma:
Ssz.Számla azonosítóSzámla
nettó
értéke
(Ft)
Áfa (Ft)Számla bruttó
értéke
(Ft)
KEOP
támogatás
(Ft)
KEOP támogatás
folyósításának
időpontja
Egyéb forrás
(Ft)
*ÖKIF hitel/
**KÖFIP forrás
(Ft)
Összesen:
*A "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében folyósított forrás mértéke
**Az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program keretében folyósított forrás mértéke (KÖFIP)
Kijelentem, hogy a fenti számlákat, bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelmet a támogató elfogadta, és az alapján jogosult támogatási összeg kifizetése ezen kimutatásban megadott forrásösszetétel alapján történt.
Kelt,................................................
..............................................................
Kedvezményezett

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[2] Megállapította a 255/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.12.07.

[3] Módosította az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[4] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2015.07.08.

[5] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[12] Módosította az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § d) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[13] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[14] Hatályon kívül helyezte az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. § b) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.01.

[15] Módosította az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § e) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[16] Módosította az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § f) pontja. Hatályos 2014.01.01.

Tartalomjegyzék