175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

az 1. §, a 3. §-29. §, a 2., az 5., a 16., a 22., a 24., a 37. és a 42. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6., a 7., a 8., a 9., a 12., a 13., a 14., a 35., a 38., a 39., a 40. és a 41. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA VONATKOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 6/B. § (1) bekezdéséhez]" alcíme helyébe a következő alcím lép: "[Az Áht. 6/B. §-ához]

1/B. § (1) A fejezetet irányító szerv mint költségvetési szerv és mint fejezetet irányító szerv e két feladatkörében külön félként eljárva szerződést nem köthet, más magánjogi kötelmet nem vállalhat.

(2) A fejezetet irányító szerv az e minőségében az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervekre általa előírt követelményeket költségvetési szervként teljesíti.

(3) A kormányhivatal a központi költségvetés tervezéséhez (15-18. §), a költségvetési maradvány elszámolásához (150-154. §) és a beszámoláshoz (160. § és 161. §) kapcsolódóan megtett intézkedéseiről tájékoztatja azt a fejezetet irányító szervet, amely fejezethez a központi költségvetésben címrend szerint kapcsolódik.

1/C. § A központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap nem költségvetési szervi formában működő kezelő szervének az általa kezelt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap

a) előirányzataira nézve el kell készítenie a 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatot,

b) előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységei vezetőjére a 11. §-t és a 12. §-t, alkalmazottaira az 55. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

1/D. § A központi költségvetés

a) XLIII. fejezetébe sorolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MNV Zrt.,

b) XI. fejezetébe sorolt, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MFB Zrt."

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 13. § (2) bekezdéséhez]" alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 5/A. §-a szerinti előrejelzést az azt alátámasztó módszerekkel, feltevésekkel és vonatkozó paraméterekkel együtt április 30-áig és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat Országgyűlésnek történő benyújtásáig készíti el, és teszi közzé az általa vezetett minisztérium honlapján. Az előrejelzés készítése során a korábbi előrejelzések (4) bekezdés szerinti értékelését figyelembe kell venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előrejelzések tartalmazzák az Európai Bizottság által készített legújabb előrejelzésekhez képest a különbségeket, jelentős eltérések esetén az eltérés indokát.

(3) A makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben érzékenységvizsgálat keretében meg kell vizsgálni - a növekedésre és a kamatlábak változására vonatkozó különböző feltételezések esetén - a fő költségvetési változók alakulásának pályáját. A makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben alkalmazott alternatív feltételezések tartományának megválasztásakor az előrejelzések múltbeli megbízhatósága az irányadó, továbbá törekedni kell a vonatkozó kockázati forgatókönyvek figyelembevételére.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetési tervezéshez felhasznált makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket évente egyszer objektív kritériumok alapján átfogóan értékeli, többek között utólagos értékeléssel is. Az értékelés módszertanát - ideértve az objektív kritériumok meghatározását -, menetét, időzítését és az értékelés eredményét az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. Ha az értékelés alapján legalább négy egymást követő évben a makrogazdasági előrejelzések tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, az előrejelzés módszertanát vagy annak paramétereit meg kell változtatni."

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

(3) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetésének elkészítésére a (2) bekezdést kell alkalmazni, azzal, hogy önkormányzati hivatalon az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős szervet kell érteni."

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 34/B. §-sal egészül ki:

"34/B. § A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti."

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás során a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai a 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben növelhetők, az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. Személyi juttatások rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére növelhető."

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 39. §-ához]" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"[Az Áht. 39. §-ához]

61. § (1) Költségvetési főfelügyelői, felügyelői megbízás annak a természetes személynek adható, aki a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és a kijelölés évét megelőző tíz évben legalább hároméves költségvetési gyakorlattal rendelkezik, továbbá írásban nyilatkozik arról, hogy a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok a tekintetében nem állnak fenn.

(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervnél, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervénél (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt szerv) nem lehet költségvetési főfelügyelő, felügyelő az a természetes személy, aki

a) a kijelölt szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,

b) a kijelölést megelőző három évben a kijelölt szervnél foglalkoztatásra irányuló, illetve rendszeres vagy tartós megbízási, vállalkozási jogviszonyban állt, vagy

c) a kijelölt szervnél döntéshozói, kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, teljesítés igazolói, utalványozási, érvényesítési jogkörrel felruházott személy közeli hozzátartozója.

(3) Az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: állami tulajdonú gazdasági társaság) nem lehet költségvetési főfelügyelő, felügyelő az a természetes személy, aki

a) az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként vagy megbízáson alapuló meghatalmazás alapján eljáró szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, az állami tulajdonú gazdasági társasággal rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja,

b) a kijelölést megelőző három évben az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként vagy megbízáson alapuló meghatalmazás alapján eljáró szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt, az állami tulajdonú gazdasági társasággal rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban állt, az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja volt, vagy

c) az állami tulajdonú gazdasági társaságnál döntéshozói jogkörrel felruházott vagy pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó személy közeli hozzátartozója.

(4) A költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt az államháztartásért felelős miniszter megbízólevéllel látja el, amely tartalmazza

a) a kijelölt szerv, az állami tulajdonú gazdasági társaság megnevezését,

b) annak megjelölését, hogy a megbízatás költségvetési főfelügyelői vagy felügyelői feladatkör ellátására vonatkozik,

c) a költségvetési főfelügyelő, felügyelő nevét és

d) a megbízatás időtartamát.

61/A. § (1) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a kijelölt szerv tekintetében

a) előzetesen véleményezi

aa) a kijelölt szerv 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatait,

ab) a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat,

ac) a tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással összefüggő intézkedéseket, és

b) szükség esetén javaslatot tesz, ajánlást fogalmaz meg a belső információáramlások, gazdálkodási folyamatok, érdekeltségi rendszerek átalakítására, továbbá a szakmai szabályozással összefüggésben, amelyre a kijelölt szerv vezetője a javaslat, ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban véleményt nyilvánít.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja alkalmazásában tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással összefüggő intézkedés

a) a bevétel beszedésére irányuló intézkedés,

b) a kijelölt szerv kincstári és elemi költségvetése, maradvány-elszámolása,

c) a költségvetési főfelügyelő, felügyelő által előre meghatározott körben az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására irányuló intézkedés,

d) az elrendelt zárolás végrehajtására irányuló intézkedés,

e) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból többletforrás biztosítására irányuló igény,

f) a 130. § (3) bekezdése szerinti előrehozásra irányuló kérelem, és

g) az eszközök értékesítésére és selejtezésére irányuló intézkedés.

(3) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében előzetesen véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás felhasználásával összefüggő intézkedéseket, különösen az azzal összefüggésben megkötött szerződéseket és a szerződő fél kiválasztására irányuló eljárást.

(4) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő jogosult a kijelölt szerv, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében érvényes titoktartási követelmények szerinti nyilatkozatok megtételét követően a kijelölt szerv kezelésében lévő, közpénz felhasználásával összefüggő adatot, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság kezelésében lévő, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás felhasználásával összefüggő adatot - ideértve az üzleti vagy más titoknak minősülő adatokat is - megismerni, az azokat tartalmazó iratokba vagy egyéb adathordozókba betekinteni. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő minősített adatot kizárólag a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott személyi biztonsági feltételek teljesülése esetén ismerhet meg. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál folytatott tevékenysége során a költségvetési főfelügyelő, felügyelő nem ismerheti meg azokat az adatokat, amelyek a titkos információgyűjtés során keletkezett információra, forrására vagy az alkalmazott titkos információgyűjtő módszer konkrét jellegére utalnak.

(5) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja és a (3) bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében a kijelölt szerv vezetőjénél, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjénél kifogással élhet. A kifogás eredménytelensége esetén a költségvetési főfelügyelő, felügyelő javaslatot tehet az intézkedés felfüggesztésére. Az indokolt javaslatot kijelölt szerv esetén annak vezetőjének, a fejezetet irányító szerv vezetőjének és az államháztartásért felelős miniszternek, állami tulajdonú gazdasági társaság esetén az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként eljáró szervezet vezetőjének és az államháztartásért felelős miniszternek kell megküldeni. Az intézkedés az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása esetén hajtható végre.

61/B. § (1) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő munkájához a Kincstár, a kijelölt szerv és az állami tulajdonú gazdasági társaság rendelkezésre bocsátja a 61/A. § szerinti intézkedések dokumentumait, az arra vonatkozó összefoglaló, és a különböző adatbázisokból, nyilvántartásokból rendelkezésre álló részletes adatokat, elkészíti a költségvetési főfelügyelő, felügyelő által kért dokumentumokat.

(2) A 61/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedések dokumentumait azok tervezett kiadmányozását - e rendelet szabályai szerint előzetes pénzügyi ellenjegyzést igénylő intézkedés esetén annak pénzügyi ellenjegyzését -, a 61/A. § (3) bekezdése szerinti intézkedések dokumentumait a tervezett intézkedések megtételét legalább három munkanappal megelőzően meg kell küldeni a költségvetési főfelügyelőnek, felügyelőnek. Ha a költségvetési főfelügyelő, felügyelő a kézhezvételtől számított három munkanapon belül a megküldött dokumentumokkal kapcsolatban nem nyilatkozik, az intézkedés megtételére sor kerülhet.

(3) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő elhelyezéséhez szükséges feltételeket a kijelölt szerv, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság biztosítja.

(4) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő működésével összefüggő kiadásokat az államháztartásért felelős miniszter irányítása alatt álló fejezetben kell biztosítani.

61/C. § (1) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő tevékenységéről havonta írásban beszámol az államháztartásért felelős miniszternek, valamint kijelölt szerv esetén a fejezetet irányító szerv vezetőjének, állami tulajdonú gazdasági társaság esetén az állami tulajdonú gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a költségvetési főfelügyelő, felügyelő az államháztartásért felelős miniszter felhívására is köteles a tevékenységéről beszámolni.

(3) A költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt akadályoztatása esetén az államháztartásért felelős miniszter által megbízott másik költségvetési főfelügyelő, felügyelő teljes jogkörrel helyettesíti."

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése a következő 17a. ponttal egészül ki:

(A pályázati kiírás tartalmazza)

"17a. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,"

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a pályázat műszaki megfelelőségének, műszaki vagy pénzügyi megvalósíthatóságának megítélése különleges szaktudást igényel, a támogató a támogatási döntés meghozatalához e kérdések tekintetében szakértőt vehet igénybe."

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a kedvezményezett három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a (3) bekezdésben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, a (3) bekezdésben meghatározott okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a további pályázatban pedig nyilatkozni arról, hogy a (3) bekezdésben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak."

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a pályázati kiírás célja másképp nem biztosítható, a támogató a felszabaduló összeg hatékony felhasználása céljából az (1) bekezdéstől eltérően a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorára tekintet nélkül nyújthat költségvetési támogatást."

11. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti esetben]

"b) a 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a kedvezményezett - a nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatás esetében költségvetési évben lemondással és (a részletfizetés iránti kérelem benyújtása kivételével) a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolás csatolásával együtt, a költségvetési támogatás folyósítását követő évben kizárólag a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolással - a Kincstár útján teljesíti a támogató felé."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatásról való lemondást legkésőbb a költségvetési év november 30-áig lehet benyújtani. A lemondás hibáinak, hiányosságainak pótlására a 70. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A hibátlan, hiánytalan lemondást a benyújtást vagy a hiánypótlás teljesítését követő öt napon belül a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek megküldi."

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a kifizetés feltétele, hogy a kedvezményezett a számla költségvetési támogatáson felüli összege kifizetését igazolja. Ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti kifizetés elszámolására a beszámolóban nincs lehetőség."

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő [Az Áht. 52. §-ához] alcímmel egészül ki:

"[Az Áht. 52. §-ához]

91/A. § A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa."

14. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, a támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési támogatások esetén, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokba."

15. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv, illetve közreműködő szervezet igénybevétele esetén a kezelő szerv, a lebonyolító szerv, illetve a közreműködő szerv, ennek hiányában a támogató - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a fejezetet irányító szervnek."

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 105/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"105/A. § A támogatás igénylése és módosítása megalapozottságának ellenőrzését végző személyre a 109. § (4) bekezdését alkalmazni kell. Ha a támogatás igénylésének és módosításának megalapozottsága ellenőrzése során helyszíni ellenőrzésre kerül sor, a helyszíni ellenőrzésre a 109/A-109/C. §-t kell alkalmazni."

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 57. § (1) és (2) bekezdéséhez]" alcíme a következő 105/B. §-sal egészül ki:

"105/B. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó, a 111. § b)-h) pontja szerinti, nem feladatmutató alapján járó támogatások esetén az igénylés a központi költségvetésről szóló törvényben előírtak szerint, a lemondás a 78. § (2) bekezdés b) pontja és a 97. §, a visszafizetés a 99. § (5) bekezdése, a kamatok megállapítása a 98. § szerint történik."

18. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Áht. 57. § (3) bekezdése szerinti határozatot a Kincstár az utolsó adatszolgáltatás-módosítási határidő leteltét megelőző ötödik napig hozza meg."

19. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 59. §-ához]" alcíme a következő 109/A-109/D. §-sal egészül ki:

"109/A. § (1) A felülvizsgálat során az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzésre az Igazgatóság vezetője által kiadott ellenőrzési terv és az ellenőrök számára általa kiadott megbízólevél alapján kerülhet sor.

(2) Az ellenőrzési terv tartalmazza

a) a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

b) a helyszíni ellenőrzéssel érintett szerv nevét, székhelyét,

c) a helyszíni ellenőrzés során érintett intézményi kört,

d) a helyszíni ellenőrzéssel érintett támogatások jogcímeit, az egyes jogcímekre vonatkozó vizsgálati szempontokat,

e) a helyszíni ellenőrzéssel érintett időszakot,

f) a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontját, várható időtartamát,

g) a helyszíni ellenőrzést végzők nevét, beosztását.

(3) A helyszíni ellenőrzés vezetőjének kezdeményezésére az Igazgatóság vezetője dönthet az ellenőrzési terv módosításáról, kiegészítéséről.

(4) A megbízólevél tartalmazza

a) az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, kincstári azonosító kártya számát,

b) az ellenőrzés elvégzésére felhatalmazó jogszabályra történő hivatkozást,

c) az ellenőrzési terv számát,

d) az ellenőrzés tárgyát,

e) a megbízólevél érvényességi idejét,

f) az ellenőrzés kezdő időpontját, várható időtartamát.

109/B. § A helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés tartalmazza a helyszíni ellenőrzés célját és a helyszíni ellenőrzéssel érintett költségvetési szervek megnevezését. Az értesítést az Igazgatóság vezetője úgy közli, hogy azt a polgármester a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt legalább öt nappal kézhez kapja. A polgármester az Igazgatóság értesítése alapján haladéktalanul tájékoztatja a helyszíni ellenőrzésről az érintett költségvetési szervek vezetőit.

109/C. § (1) Az ellenőrzés vezetője felelős

a) a helyszíni ellenőrzés előkészítéséért, a helyszíni ellenőrzés megszervezéséért,

b) az ellenőrök - a helyszíni ellenőrzés során - írásba foglalt megállapításai alapján a jegyzőkönyv elkészítéséért, az ellenőrzés megállapításainak valódiságáért és helytállóságáért,

c) a helyszíni ellenőrzés határidőben történő lefolytatásáért,

d) a lefoglalásról szóló jegyzőkönyv kibocsátásáért,

e) a készített iratoknak és iratmásolatoknak az ellenőrzés dokumentációjába történő elhelyezéséért.

(2) Az ellenőr jogosult

a) a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és más önkormányzati költségvetési szerv által végzett felügyeleti ellenőrzés, belső ellenőrzés és a törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal és más ellenőrzést végző közigazgatási szerv megállapításait felhasználni,

b) az ellenőrzött helyi önkormányzat polgármesterétől és jegyzőjétől, továbbá az ellenőrzött szerv vezetőjétől a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, adatok teljességéről nyilatkozatot (a továbbiakban: teljességi nyilatkozat) kérni,

c) a helyszíni ellenőrzés során a tényállás tisztázásához szükséges adatokat - szükség esetén segédtáblázatok segítségével, az adatok védelmének megfelelő biztosítása mellett - írásban vagy elektronikusan rögzíteni.

(3) Az ellenőr köteles

a) az ellenőrzési feladatot oly módon végrehajtani, hogy minden, az ügyhöz tartozó lényeges tény megállapításra, feltárásra kerüljön,

b) a megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani,

c) az ellenőrzött szerv biztonsági szabályait és munkarendjét figyelembe venni.

(4) Az ellenőrzött szerv vezetője a helyszíni ellenőrzést végző személyekkel való kapcsolattartásra kapcsolattartót (a továbbiakban: kapcsolattartó) jelölhet ki. Ha az ellenőrzött szerv vezetője nem jelöl ki kapcsolattartót, az ellenőrzött szerv vezetőjét kell kapcsolattartónak tekinteni. Az ellenőrzött szerv vezetője felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy a képviseletében a kapcsolattartó teljes jogkörrel eljárhasson.

(5) Az ellenőrzött szerv vezetője jogosult

a) az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat és megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,

b) a helyszíni ellenőrzés megállapításait megismerni.

(6) Az (5) bekezdés a) pontját az ellenőrzött szerv kapcsolattartója és alkalmazottai tekintetében is alkalmazni kell.

(7) Az ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója és alkalmazottja köteles a helyszíni ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, ennek keretében

a) az ellenőr által kért adatszolgáltatásokat, dokumentumokat iratjegyzék kíséretében határidőre - az általa kért módon és formában - átadni vagy megküldeni,

b) az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani,

c) az ellenőrökkel együttműködni és velük folyamatosan kapcsolatot tartani, és

d) a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okiratok, adatok) teljességéről felhívásra nyilatkozni.

109/D. § A felülvizsgálat során megállapított eltérések bizonyítékainak megismerését és a további bizonyításra irányuló indítvány megtételét a Ket. 70. §-a szerint kell biztosítani. Helyszíni ellenőrzés esetén a bizonyítékok ismertetésének a helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv átadása vagy megküldése minősül."

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 111. §-a a következő f) -h) ponttal egészül ki:

(A visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő összegének megállapítása és teljesítése során)

"f) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása összegét,

g) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összegét, és

h) a szociális ágazati pótlék összegét"

(kell figyelembe venni.)

21. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 113. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a visszafizetett támogatás a teljes visszafizetési kötelezettségre nem nyújt fedezetet, a teljesítést először az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet költségvetési kiadási előirányzatai terhére nyújtott költségvetési támogatások jogosulatlanul igénybe vett részére az igénybevétel szerinti sorrendben, majd a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegére, ezt követően az ügyleti kamatra és a késedelmi kamatra kell elszámolni."

22. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat]

"b) az Áht. 58. §-a szerinti elszámolásban megállapított fizetési kötelezettségét a 113. § (2) bekezdésében meghatározott határidő leteltét, vagy"

(követő kilencven napon belül nem teljesítette.)

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat]

"c) az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat keretében megállapított fizetési kötelezettségét a határozat jogerőre emelkedését"

(követő kilencven napon belül nem teljesítette.)

23. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"115/D. § Az ellenőrzött szerv vezetője, a 109/C. § (4) bekezdése szerint kijelölt kapcsolattartó és alkalmazottja, valamint a kincstári ellenőr jogaira és kötelességeire a 109/C. § (2), (3) és (5)-(7) bekezdését kell alkalmazni."

24. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Költségvetési szerv átalakítása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv létesítő okiratának módosítására vagy törzskönyvi nyilvántartásból történő törlésére és a jogutód költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésére vagy létesítő okiratának módosítására vonatkozó kérelmet úgy kell benyújtani, hogy azok egyidejűleg a Kincstár számára rendelkezésre álljanak. A Kincstár az átalakítással érintett költségvetési szerv tekintetében beálló változást a jogutód költségvetési szervet érintő bejegyzéssel egyidejűleg, a jogutód költségvetési szerv bejegyzésével együtt vezeti át a törzskönyvi nyilvántartásban.

(5b) A Kincstár jogutód nélküli megszűnés esetén a megszüntető szerv bejelentésétől vagy a megszűnést meghatározó törvényi rendelkezés hatálybalépésétől, jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutód bejelentésétől számított tizenöt napon belül, a jogutód feltüntetésével törli a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyt a törzskönyvi nyilvántartásból."

25. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 167/H. §-sal egészül ki:

"167/H. § (1) A Kincstár a jogszabálysértő bejegyzést akkor törölheti, a hibás bejegyzést akkor javíthatja vagy az elmulasztott bejegyzést akkor pótolhatja, ha az annak alapjául szolgáló adat, körülmény jogszabályból következik, arról a Kincstárnak hivatalos tudomása van, illetve a törzskönyvi jogi személy vagy az irányító szerv adatszolgáltatása alapján megállapítható.

(2) Az Áht. 105/B. § (2) bekezdése alapján kiszabható bírság összege legfeljebb ötszázezer forint lehet. A bírság kiszabásánál a Kincstár mérlegeli az eset összes körülményét, a kötelezettségszegő jogellenes magatartásának súlyát, gyakoriságát. A körülmények mérlegelése alapján a Kincstár a kötelezettségszegés súlyához igazodó, arányos bírságot szab ki, vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellőzi."

26. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"167/J. § (1) A törzskönyvi nyilvántartás fennálló és törölt adatai, az alapító okiratok és a megszüntető okiratok nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, továbbá azok adatai elektronikus úton is hozzáférhetők. A Kincstár a törzskönyvi nyilvántartás (2) bekezdés szerinti adatait honlapján keresztül is elérhetővé teszi.

(2) A törzskönyvi jogi személynek a Kincstár honlapján közzéteendő, azon elérhető és kereshető adatai:

1. a törzskönyvi jogi személy megnevezése, székhelye, PIR száma, adószáma, statisztikai számjele és államháztartási egyedi azonosító száma, a köznevelési intézményként működő költségvetési szerv OM azonosítója, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó költségvetési szerv ágazati azonosítója,

2. a törzskönyvi jogi személy alaptevékenységének államháztartási szakágazata és fő TEÁOR kódja,

3. az államháztartás

a) központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében annak fejezetrend szerinti besorolása,

b) önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a megye száma, pénzügyi körzet száma és neve,

4. a törzskönyvi jogi személy vezetőjének neve és kinevezésének időpontja,

5. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy alapításának és megszüntetésének időpontja, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács létrejöttének és megszűnésének időpontja,

6. a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés és törlés időpontja,

7. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy alapítójának, irányító szervének vagy felügyeleti szervének és - ha van - fenntartójának megnevezése, székhelye, PIR száma,

8. a társulásban résztvevő, illetve közös önkormányzati hivatalt létrehozó települési önkormányzatok neve, székhelye, PIR száma,

9. a költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata vagy megszüntető okirata digitalizált formában."

27. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

28. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. "[Az Áht. 13. § (2) bekezdéséhez]" alcímének címében a "13. § (2) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "13. §-ához" szöveg,

2. 13. § (2) bekezdés g) pontjában a "vezetékes és rádiótelefonok" szövegrész helyébe a "vezetékes- és mobiltelefonok" szöveg,

3. "[Az Áht. 28/A. § (2) és (4) bekezdéséhez]" alcímének címében a "28/A. § (2) és (4) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "28/A. § (2) bekezdéséhez" szöveg,

4. 36. § (1) bekezdésében a "34/A. § szerinti" szövegrész helyébe a "34/A. § és a 34/B. § szerinti" szöveg, a "bekezdése és a 34/A. §" szövegrész helyébe a "bekezdése, a 34/A. § és a 34/B. §" szöveg,

5. 36. § (2) bekezdés a) pontjában a "többletbevétellel" szövegrész helyébe a "többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon" szöveg,

6. 59. § (5) bekezdés a) pontjában az "és az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke és B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke" szövegrész helyébe az "az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó" szöveg,

7. 59. § (5) bekezdés b) pontjában a "kiadásokat" szövegrész helyébe a "kiadásokat és kamatbevételeket" szöveg,

8. 72. § (1) bekezdésében a "támogatások" szövegrész helyébe a "támogatásokra vonatkozó" szöveg,

9. 74. § (1) bekezdésében a "megállapított megfelelő - legfeljebb harminc napos -" szövegrész helyébe az "a támogató által megállapított ésszerű" szöveg,

10. 101. §-ában az "A támogató" szövegrész helyébe az "A támogató és a kedvezményezett" szöveg,

11. 102/D. § (1) bekezdésében az "Az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati" szövegrész helyébe a "Pályázati" szöveg, az "ütközik." szövegrész helyébe az "ütközik. E bekezdést a hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni." szöveg,

12. 102/D. § (5) bekezdésében az "a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja" szövegrész helyébe az "el kell utasítani" szöveg,

13. 102/D. § (6) bekezdésében a "Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást a fejezetet irányító szerv" szövegrész helyébe az "A fejezetet irányító szerv a kifogást" szöveg,

14. 106. § (3) bekezdésében és 109. § (5) bekezdésében a "két hónap" szövegrész helyébe a "százhúsz nap" szöveg,

15. 110. § (1) bekezdésében a "jogosulatlan igénybevételt" szövegrész helyébe az "eltérést" szöveg,

16. 111. § a) pontjában a "b)-d)" szövegrész helyébe a "b)-h)" szöveg,

17. 111. § d) pontjában az "egyenlegét és" szövegrész helyébe az "egyenlegét," szöveg,

18. 113. § (1) bekezdés b) pontjában az "elszámolás, felülvizsgálata" szövegrész helyébe az "elszámolás, az elszámolás felülvizsgálata" szöveg,

19. "[Az Áht. 68/A. §-ához]" alcímének címében a "68/A. §-ához" szövegrész helyébe a "68/B. §-ához" szöveg,

20. 115/B. § (5) bekezdésében az "ellátni." szövegrész helyébe az "ellátni, a 109/A. § (4) bekezdése szerinti tartalommal." szöveg,

21. 115/F. § (6) bekezdésében a "megfelelően módosítja" szövegrész helyébe a "megfelelően, az észrevétel benyújtásától számított 8 napon belül módosítja" szöveg, a "tájékoztatja" szövegrész helyébe a "haladéktalanul tájékoztatja" szöveg,

22. 128. § (10) bekezdésében a "hiányában a" szövegrész helyébe a "hiányában a 62/D. § (6) bekezdése szerinti" szöveg,

23. 144/A. § (2) bekezdésében a "c)" szövegrész helyébe a "b)" szöveg,

24. 145. § (3) bekezdés a) pontjában a "rövid lejáratú lekötött betétei" szövegrész helyébe a "lekötött bankbetétei" szöveg,

25. 145. § (4) bekezdés f) pontjában a "közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatáshoz nyújtott" szöveg,

26. 163. § (4) bekezdésében a "javaslatát megküldi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervének, aki a javaslatot felülvizsgálja és dönt annak elfogadásáról" szövegrész helyébe az "adatokat megküldi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervének" szöveg,

27. 170. § (4) bekezdésében az "a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveinek" szövegrész helyébe az "az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szervének" szöveg,

28. 173. § (1) bekezdésében az "a rendeletalkotás kivételével" szövegrész helyébe a "- ha azt az Alaptörvény vagy jogszabály nem zárja ki -" szöveg,

29. 182. §-ában a "15. § (1) bekezdése, a 18/A. §," szövegrész helyébe a "14/A. §, a 15. § (1) bekezdése," szöveg

lép.

29. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 87. § (2) bekezdésében az "előleg nyújtásának a lehetőségét és a támogatási" szövegrész,

2. 112. § (4) bekezdésében az "és b)" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 3. § (2) bekezdése,

2. "[Az Áht. 6/B. § (2) és (3) bekezdéséhez]" alcíme,

3. "[Az Áht. 13/B. §-ához]" alcíme,

4. 43. § (4) bekezdése,

5. 150. § (1) bekezdés f) pontja,

6. 176. § (1a) és (1c) bekezdése,

7. 181/B. §-a,

8. 183. §-a.

2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet hatálya kiterjed

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3. §-ában felsoroltakra az állam és a költségvetési fejezetet nem alkotó köztestületek kivételével,

b) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetére,

c) az a) pontban meghatározottak által alapított szervekre, szervezetekre, ha azok tulajdonosi jogokat vagy vagyonkezelői jogot gyakorolnak,

d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre és

e) jogszabály alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső ellenőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazó más szervre, szervezetre."

31. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja."

32. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat."

33. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. A fejezetet irányító szervek belső ellenőrzési vezetőjének kinevezése, felmentése, illetve áthelyezése

23. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik,

a) az irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjét a fejezetet irányító szerv vezetője, minisztériumok esetén a költségvetési szerv vezetője,

b) az irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési vezetőjét - az irányító szerv vezetőjének egyetértésével - a költségvetési szerv vezetője

nevezi ki, menti fel és helyezi át.

(2) Az Áht. 1. § 10. pontja szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezet irányító szervének belső ellenőrzési vezetője kinevezéséhez az államháztartásért felelős miniszter, a kinevezéshez, felmentéshez, illetve áthelyezéshez a Hivatal elnökének előzetes véleményét ki kell kérni. A kinevezéshez kapcsolódóan a jelölt szakmai életrajzát és a kinevezés indokait, a felmentéshez, illetve áthelyezéshez kapcsolódóan pedig annak indokait kell csatolni.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter, illetve a Hivatal elnöke a jelölt szakmai életrajza, illetve a felmentésre vagy áthelyezésre irányuló szándékról való tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül értesíti a fejezetet irányító szervet az álláspontjáról. Az álláspont közlésének elmaradására a 15. § (8) bekezdését kell alkalmazni."

34. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. alcíme a következő 54/B. §-sal egészül ki:

"54/B. § Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében e rendeletnek a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó rendelkezéseit a kancellár tekintetében kell alkalmazni."

35. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 2. § n) pont nj) alpontjában a "területi fejlesztési tanács" szövegrész helyébe a "térségi fejlesztési tanács" szöveg,

2. 7. § (2) bekezdésében a "bekezdésében" szövegrész helyébe a "bekezdésben" szöveg,

3. 11. § (2) bekezdésében az "A fejezethez tartozó költségvetési szerv" szövegrész helyébe az "A költségvetési szerv" szöveg,

4. 12. § (3) bekezdésében az "(1)-(2)" szövegrészek helyébe az "(1) és (2)" szöveg,

5. 13. § (3) bekezdésében a "bekezdés rendelkezései irányadóak" szövegrész helyébe a "bekezdését kell alkalmazni" szöveg,

6. 15. § (4) bekezdésében az "és az 1. § (3)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "és 1. § (3) és (4) bekezdésében" szöveg,

7. 31. § (7) bekezdésében és 32. § (6) bekezdésében az "A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell." szövegrész helyébe az "Az álláspont közlésének elmaradására a 15. § (8) bekezdését kell alkalmazni." szöveg,

8. 47. § (3) bekezdésében a "költségvetési szerv vezetője" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

9. 51. § (1) bekezdésében a "62. § bekezdésében" szövegrész helyébe a "62. §-ában" szöveg,

10. 53. §-ában a "(3)-(5)" szövegrész helyébe a "(4) és (5)" szöveg

lép.

36. § (1) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 13. § (3) bekezdésében a "megfelelően" szövegrész,

2. 24/A. § (1) bekezdésében a "regisztrációs" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 2. § d) és h) pontja,

2. 24. § (1) bekezdése,

3. 58. §-a.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az állam tulajdonában álló közutak esetén alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 3%. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik."

38. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § (1) A 2015. évben üzembe helyezett állami közutak terv szerinti értékcsökkenésének elszámolását az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (3) bekezdése szerinti leírási kulccsal kell megkezdeni.

(2) A 2014. évben és azt megelőzően üzembe helyezett, felújított állami közutak terv szerinti értékcsökkenése elszámolásának a használat időtartama alatti tervezett ütemezését az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30/60/90 napon belül ismételten meg kell állapítani az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (3) bekezdése szerinti leírási kulcs figyelembevételével. A 2014. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés és az ismételten megállapított tervezett leírási ütemezés alapján a 2014. évre eső terv szerinti értékcsökkenés különbözetét a soron következő negyedéves könyvviteli zárlat során kell elszámolni a 2015. évi folyó könyvelésben."

39. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

40. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 56/A. § (1) bekezdésében a "2014." szövegrész helyébe a "2014. és 2015." szöveg,

2. 15. melléklet K915. pontjában az "ad) pontja" szövegrész helyébe az "a) pont ad) alpontja" szöveg

lép.

II. FEJEZET

A MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZÜKSÉGES TOVÁBBI KORMÁNYRENDELET-MÓDOSÍTÁSOK

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

41. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében az "államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdés y) pontjában" szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 76. § (2) bekezdés d) pontjában" szöveg lép.

5. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése.

6. A Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő változásról szóló 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

43. § Hatályát veszti a Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő változásról szóló 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

7. Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

44. § Hatályát veszti az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet.

8. Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

45. § Hatályát veszti az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet.

9. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

46. § Hatályát veszti a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet.

10. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.)Korm. rendelet

1. 9. § (1) bekezdésében az "Áht." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)" szöveg,

2. 15. § (3) bekezdés b) pontjában a "részére, vagy" szövegrész helyébe a "részére." szöveg,

3. 45. § (1) bekezdésében az "Ámr." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet" szöveg,

4. 49. § (1) bekezdésében a "belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet" szöveg

lép.

48. § Hatályát veszti az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. 15. § (3) bekezdés c) pontja,

2. 46. § (6) bekezdése.

11. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében az "Áht." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)" szöveg, az "Ámr. 26. §-a szerinti tervezési körirat előírásai" szövegrész helyébe az "Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató (a továbbiakban: tervezési tájékoztató)" szöveg,

2. 24. § (4) bekezdésében az "Ámr.-ben" szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)" szöveg,

3. 51. § (1) bekezdésében az "Ámr." szövegrész helyébe az "Ávr." szöveg,

4. 55. §-ában a "belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet" szöveg,

5. 65. § (6) bekezdésében az "Ámr. 122. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Ávr. 90. § (1) bekezdése" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. 1. §-a,

2. 52. § (7) bekezdése,

3. 65. § (8) bekezdése.

12. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

51. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet.

13. A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

52. § Hatályát veszti a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet.

14. A többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

53. § Hatályát veszti a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet.

15. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

54. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

1. 68. § (4) bekezdésében az "Ámr.-ben" szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)" szöveg,

2. 79. § (4) bekezdésében az "Áht." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)" szöveg, a "belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet" szöveg,

3. 92/Cs. § (8) bekezdésében az "Ámr. 89. §-ának" szövegrész helyébe az "Ávr. 102. §" szöveg

lép.

55. § Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 59. §-a, 76. § (1) bekezdése.

16. A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

56. § A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § d) pontjában a "48. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "48/A. § (1) bekezdése" szöveg lép.

17. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

57. § Hatályát veszti a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet.

18. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

58. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

1. 10. § (6) bekezdésében az "Áht." szövegrész helyébe az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)" szöveg,

2. 12. § (9) bekezdésében a "72. § (3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "75. § (2) bekezdésének" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében az "az Ávr. 97. §-a értelmében" szövegrész.

19. A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

60. § A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 91. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a Végrehajtási Megállapodásban és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül - az Ávr. 102. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a Végrehajtási Megállapodásban foglalt kötelezettségek lejártáig csak az NKE, illetve a svájci hatóság előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez az NKE, illetve a svájci hatóság hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni."

20. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. § A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezeti" szövegrész helyébe az "a kincstár által megjelölt fizetési" szöveg lép.

21. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

62. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

1. 18. § (2) bekezdésében a "96. (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "87. § (1) bekezdésében" szöveg,

2. 19. § (8) bekezdésében a "72. § (2) bekezdésének" szövegrész helyébe a "75. § (2) bekezdésének" szöveg

lép.

22. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A központi költségvetés Magyar Honvédség cím Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei és MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímekbe sorolt katonai szervezetek tekintetében az intézményi logisztikai feladatok ellátását szolgáló előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításra alcímen belül az MH hadrendje szerinti középirányító szervezetek parancsnokai jogosultak.

(3) A központi költségvetés Magyar Honvédség költségvetési cím Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei és MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímekbe sorolt katonai szervezetek tekintetében alcímen belül, valamint a honvédelmi szervezetek tekintetében a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetének alcímein belül a személyi juttatásokra és azok járulékaira vonatkozóan az Áht. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzatátcsoportosításra a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője jogosult."

64. § Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az "A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának irányítása" alcímének címe.

23. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-ában a "törvény" szövegrész helyébe a "2011. évi CXCV. törvény" szöveg lép.

24. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

66. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:

"(16a) A Módr.8-cal megállapított VII/A. Fejezetet - a (17) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból megvalósított, a Módr.8 hatálybalépésekor folyamatban lévő projektek tekintetében is alkalmazni kell."

67. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

1. 57. § (1) bekezdésében az "az Ávr.-ben meghatározott mértékben vagy a 114/G. §-ban meghatározottak szerint" szövegrész,

2. 90. § (5) bekezdésében a " , figyelemmel az Áht. 53. § (2) bekezdésében meghatározottakra is" szövegrész,

3. 102. § (1) bekezdésében az "az Áht. 53. § (2) bekezdése alapján" szövegrész.

68. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (2) és (3) bekezdése.

25. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadásátvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

69. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. alcíme és 10. § (3) bekezdése.

26. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

70. § Hatályát veszti a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében és 38. § (1) bekezdésében a " , mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepel" szövegrész.

27. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

71. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a "65. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "65. § (2) bekezdés a) pontja" szöveg lép.

28. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. § Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet

1. 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "(3)" szövegrész helyébe a "(4)" szöveg,

2. 18. § (1) bekezdés a) pontjában a "82. §-ában" szövegrész helyébe a "96. §-ában" szöveg

lép.

73. § (1) Hatályát veszti az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 27. § (7) bekezdésében az "és az Ávr. 78/F. §-ának (6) bekezdés alapján való alkalmazhatóságáról" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése.

29. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

74. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "48. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "48/A. § (1) bekezdése" szöveg lép.

30. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "73. §" szövegrész helyébe a "76. §" szöveg lép.

31. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

76. § A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontjában a "72. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 72. § (2) bekezdés e), g) és h) pontjában" szövegrész helyébe a "75. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) és g) pontjában" szöveg lép.

77. § Hatályát veszti a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §-a.

32. A 2007-2013 programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

78. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében az "az Ávr. 97. §-a értelmében" szövegrész.

33. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

79. § (1) Hatályát veszti az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 1. melléklet 160.1. pontjában az "az Ávr.-ben és" szövegrész,

2. 1. melléklet 176.3. pontjában az "- Ávr. szerinti -" szövegrész,

3. 1. melléklet 202.3. pont b) alpontjában az "az Ávr. 87. § (4) bekezdése alapján" szövegrész,

4. 1. melléklet 504.1. pont h) alpontjában az "az előleg folyósítását követő, Ávr.-ben meghatározott" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 160.3-160.6. pontja és 162.4. pontja.

34. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

80. § Hatályát veszti a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

35. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

81. § Hatályát veszti az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet.

36. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

82. § A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

1. 8. § (1) bekezdésében a "76. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "81. §-ában" szöveg,

2. 22. § (1) bekezdésében az "Ávr. 67. § (2) és (3) bekezdését" szövegrész helyébe az "Ávr. 70. § (3) bekezdését" szöveg

lép.

83. § Hatályát veszti a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése és 26. § (5) bekezdése.

37. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

84. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/E. §-sal egészül ki:

"201/E. § Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat E:8, E:32 és F:32 mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

85. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

1. 202. § c) pontjában a "b) és c)" szövegrész helyébe az "a) és b)" szöveg,

2. 2. mellékletében foglalt táblázat F:32 mezőjében a "nemzetgazdasági miniszter" szövegrész helyébe a "Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke" szöveg

lép.

86. § (1) Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

1. 164. § (5) bekezdésében a " , figyelemmel az Áht. 53/A. § (2) bekezdésében meghatározottakra is" szövegrész,

2. 176. § (1) bekezdésében az "az Áht. 53/A. § (3) bekezdése alapján" szövegrész,

3. 177. § (3) bekezdésében az "az Ávr. 99. § (6) bekezdése alapján" szövegrész,

4. 193. § (7) bekezdésében az "az Ávr. szerint" szövegrész,

5. 1. melléklet 13.2. pont b) alpontjában az "az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint" szövegrész,

6. 1. melléklet 140.1. pontjában az "az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint" szövegrész,

7. 2. mellékletében foglalt táblázat E:8 mezőjében az "ME" szövegrész,

8. 2. mellékletében foglalt táblázat E:32 mezőjében az "NGM" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 21. pontja, 57. § (5) bekezdése, 78. § c) pontja és 135. § (5) bekezdése.

38. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

87. § Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet.

39. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

88. § Hatályát veszti a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

40. Az egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

89. § Hatályát veszti az egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.

41. Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

90. § Hatályát veszti az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.

42. Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

91. § Hatályát veszti az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 27. § és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontja a következő 30a. alponttal egészül ki:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"30a. a központi költségvetés LXIV. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,"

2. melléklet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL)

"5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás,

- méltányossági alapon történő térítések,

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,

- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,

- egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,

- tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása.

6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:

- járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül),

- aktív fekvőbeteg szakellátás,

- krónikus fekvőbeteg szakellátás,

- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP),

- extrafinanszírozás,

- speciális finanszírozású szakellátás,

- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete."

Tartalomjegyzék