15/2008. (II. 15.) FVM rendelet

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) és f) pontjában kapott feladatkörömben eljárva - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának k) pontjában kapott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1)[1] E rendelet előírásait a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 509/2006/EK rendelet) 1. cikkében meghatározott, Magyarország területén előállított, forgalomba hozott, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (a továbbiakban együtt: termékek) hagyományos különleges termékként való elismerésére és ellenőrzésére kell alkalmazni.

(2)[2] E rendelet végrehajtása során az 509/2006/EK rendeletben, a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. október 18-i 1216/2007/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1216/2007/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

(3)[3] Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: eljáró hatóság) és az ellenőrző hatóságok e rendelet szerinti eljárása során az 509/2006/EK rendelet, valamint az 1216/2007/EK rendelet szabályait, az e közösségi jogi aktusokban nem szabályozott kérdésekben pedig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

(1)[4] A termékek hagyományos különleges termékként való elismerési rendszerének működtetéséből eredő tagállami feladatok ellátását az eljáró hatóság irányítja.

(2) Az eljáró hatóság e rendeletben meghatározott feladatainak ellátása során szakértőként igénybe veszi a Magyar Eredetvédelmi Tanácsot (a továbbiakban: MET).

(3)[5]

A bejegyzési kérelem benyújtása és vizsgálata

3. §

(1)[6] A termékek hagyományos különleges termékként való elismerésére vonatkozó és az 1216/2007/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően elkészített írásbeli kérelmet (a továbbiakban: bejegyzési kérelem) az 509/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti csoportosulásnak (a továbbiakban: kérelmező) papír alapon és elektronikus formában is be kell nyújtania az eljáró hatósághoz.

(2)[7]

(3)[8] Az eljáró hatóság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adott tájékoztatás alapján állapítja meg, hogy a bejegyzési kérelemben szereplő elnevezés nem ütközik-e az 509/2006/EK rendelet 5. cikkében foglalt rendelkezésekbe.

(4)[9] Amennyiben a bejegyzési kérelem az 509/2006/EK rendeletben, valamint az 1216/2007/EK rendeletben megállapított feltételeknek megfelel, az eljáró hatóság az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi a bejegyzési kérelemnek az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban meghatározott elemeit, és minden jogos érdekét igazolni tudó személy számára lehetővé teszi a bejegyzési kérelem teljes tartalmába történő betekintést.

(5)[10] A közzétételt követően két hónapon belül bármely természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogos érdekét a bejegyzési kérelem sérti, kifogással élhet, amelyet az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni és az eljáró hatósághoz kell benyújtani. Az eljáró hatóság az eljárást a bejegyzési kérelem közzétételével egyidejűleg a kifogások benyújtására nyitva álló időtartamra felfüggeszti.

(6) Az eljáró hatóság az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül érkezett kifogás elfogadhatóságáról az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt feltételek vizsgálata alapján dönt. Elfogadható kifogás esetén az eljáró hatóság a kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt.

(7) Az eljáró hatóság a kifogások benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően a bejegyzési kérelemnek az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) való továbbítása tárgyában hozott határozatában dönt arról, hogy a kifogásnak helyt ad, egyúttal a bejegyzési kérelmet elutasítja, vagy a kifogást elutasítja és a bejegyzési kérelmet a (8) bekezdés szerint a Bizottsághoz továbbítja.

(8) Amennyiben a bejegyzési kérelem továbbítását elrendelő határozat bírósági felülvizsgálatát az arra jogosult a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőn belül nem kezdeményezi, az eljáró hatóság a bejegyzési kérelmet az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (6) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozattal együtt továbbítja a Bizottsághoz.

A termékleírás módosítása

4. §

(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: módosítási kérelem) az 509/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján, az 1216/2007/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell benyújtani. A módosítási kérelem tekintetében a 3. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)[11] A módosítási kérelemmel kapcsolatban benyújtott kifogást elfogadhatónak kell tekinteni, ha az megfelel az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében, vagy a 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak.

(3)[12]

A Magyarország által továbbított kérelemre az Európai Unió más tagállamától, vagy harmadik országból érkezett kifogás[13]

5. §

(1)[14] A közösségi eljárás folyamán az Európai Unió más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást az eljáró hatóság továbbítja a kérelmezőnek, és az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében megállapított határidőn belül lefolytatott egyeztetésben közreműködik.

(2) Az egyeztetés eredményéről az eljáró hatóság az 1216/2007/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.

Az Európai Unió más tagállama, vagy harmadik ország által továbbított kérelemmel szemben benyújtott kifogás[15]

6. §

(1)[16] Az Európai Unió más tagállamából vagy harmadik országból származó, és a Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett bejegyzési kérelemmel, valamint az 509/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítási kérelemmel kapcsolatban minden olyan magyarországi lakóhelyű természetes személy vagy magyarországi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kifogással élhet, akinek a bejegyzési kérelem vagy a módosítási kérelem jogos érdekét sérti. Az 509/2006/EK rendelet 9. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában, vagy 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével és az 1216/2007/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint elkészített kifogást a bejegyzési vagy a módosítási kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének napjától számított négy hónapon belül kell az eljáró hatósághoz benyújtani.

(2)[17] Az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott bejegyzési kérelemnek vagy módosítási kérelemnek a Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett adatait az eljáró hatóság a Minisztérium hivatalos lapjában, és honlapján is megjelenteti.

A termékek ellenőrzése

7. §[18]

(1) Az Európai Unió által hagyományos különleges termékként elismert termékeknek (a továbbiakban: hagyományos különleges termék) az 509/2006/EK tanácsi rendelet 14. és 15. cikke szerinti ellenőrzését

a)[19] az 509/2006/EK tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott Szerződés I. melléklete szerinti borok és más erjesztett italok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b)[20] zöldség-gyümölcs esetében a NÉBIH és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

c)[21] egyéb élelmiszerek esetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

[az a)-c) pont szerinti hatóság a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság] végzi.

(2) Az ellenőrző hatóság a hagyományos különleges termékek termékleírásnak való megfelelését a termelés, az előállítás, és a forgalmazás helyén ellenőrzi.

(3) Az ellenőrző hatóság kockázatbecslésen alapuló éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a tárgyévet megelőző év december 15-ig megküld az eljáró hatóság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési terv végrehajtásáról az ellenőrző hatóság jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-ig megküld az eljáró hatóság részére.

(5) Az 509/2006/EK tanácsi rendelet 17. cikkében foglalt, a fogyasztók félrevezetésére vonatkozó tilalmak a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

8. §[22]

(1) Ha az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a hagyományos különleges termék előállítása nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak,

a) kisebb hiba esetén felszólítja a termelőt vagy előállítót (a továbbiakban együtt: előállító), illetve forgalmazót a hiányosságok orvoslására és arra, hogy az ennek érdekében megtett intézkedésekről tizenöt napon belül adjon tájékoztatást;

b) lényeges hiba esetén, vagy ha az előállító, vagy a forgalmazó az a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét elmulasztja, a termék előállítását, forgalomba hozatalát, vagy előállítását és forgalomba hozatalát a jogsértést elkövető előállító számára a hiba jellegétől függő feltételhez köti;

c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a jogsértést elkövető előállító számára azonnali hatállyal megtiltja:

ca) az 509/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint bejegyzett elnevezést viselő termék vonatkozásában a közösségi szimbólum és a "hagyományos különleges termék" megjelölés használatát,

cb) az 509/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint bejegyzett elnevezést viselő termék vonatkozásában az elnevezés használatát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) kisebb hiba: a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés, amely a termék jellemzőit annak lényeges tulajdonságait tekintve nem változtatja meg;

b) lényeges hiba:

ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és a c) pontba nem tartozó eltérés, amely a termék minőségi jellemzőit befolyásolja,

bb) a kisebb hiba három éven belül történő megismétlődése, valamint

bc) a 9. § (1) bekezdése szerinti bejelentés elmulasztása;

c) súlyos hiba:

ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékű vagy természetű eltérés, amely a termék jellemzőit annak lényeges tulajdonságait tekintve jelentősen megváltoztatja, vagy amelynek eredményeképpen a termék nem tekinthető hagyományos különleges terméknek, valamint

cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három éven belül történő megismétlődése.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tilalom időtartama egy év. A tilalom lejártát megelőző 15 munkanapon belül az ellenőrző hatóság az előállító székhelyén vagy telephelyén ellenőrzi, hogy a hagyományos különleges termék és annak előállítása megfelel-e a termékleírásban foglaltaknak. Az elnevezés, vagy a közösségi szimbólum és a "hagyományos különleges termék" megjelölés újbóli használatát az előállító csak akkor kezdheti meg, ha a tilalom lejártának napját megelőző ellenőrzés során az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a hagyományos különleges termék és annak előállítása a termékleírásban foglaltaknak megfelel. Amennyiben a tilalom lejártának napját megelőző ellenőrzés során az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a hagyományos különleges termék vagy annak előállítása a (2) bekezdés ca) pontja alapján a termékleírásban foglaltaknak nem felel meg, úgy a tilalom lejártát követő naptól ismételten elrendeli az (1) bekezdés c) pontja szerinti szankciót.

(4) Ha az előállító a (2) bekezdés b), vagy c) pontja alapján hozott feltételhez kötő vagy tiltó határozat ellenére használja az adott elnevezést, a közösségi szimbólumot vagy a "hagyományos különleges termék" megjelölést, az ellenőrző hatóság

a) a jogsértő cég adatait (cégnevét, székhelyét) és a jogsértést az eljáró hatóság által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján nyilvánosságra hozza,

b) az adott elnevezéssel, közösségi szimbólummal vagy a "hagyományos különleges termék" megjelöléssel jogellenesen ellátott terméket a forgalomból kivonja,

c)[23] a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt és a fogyasztóvédelmi hatóságot a tapasztalt szabálytalanságról.

9. §[24]

(1) Az 509/2006/EK tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdése szerinti előállítók az előállításnak, vagy a "hagyományos különleges termék" megjelölés használatának a megkezdését, az adataikban bekövetkezett változást, valamint a hagyományos különleges termék előállításának megszüntetését 15 napon belül bejelentik az ellenőrző hatósághoz. Az ellenőrző hatóság hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az előállító hagyományos különleges terméket állít elő.

(2) A 7-8. §-ok alapján végzett ellenőrzések eredményéről, valamint az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget teljesítő előállítók naprakész jegyzékéről az ellenőrző hatóság félévente tájékoztatja az eljáró hatóságot.

(3) A hazai hagyományos különleges termékekről az eljáró hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a Minisztérium honlapján is közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza a hagyományos különleges termék elnevezését, a hagyományos különleges termék termékleírása közzétételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyilvántartásba való bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő utalást.

10. §[25]

Záró rendelkezések

11. §

(1)[26] Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[27]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

Ez a rendelet megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről,

b) a Bizottság 1216/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 35. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[2] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[3] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § b) pontja, valamint 5. § c) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[4] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[5] Hatályon kívül helyezte a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2010.05.19.

[6] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § d) pontja, avlamint 5. § e) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[7] Hatályon kívül helyezte a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § f) pontja. Hatálytalan 2010.05.19.

[8] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 106. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[9] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 106. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[10] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 54. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[11] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[12] Hatályon kívül helyezte a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § g) pontja. Hatálytalan 2010.05.19.

[13] A cím szövegét módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e)-f) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[14] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § f) pontja, valamint 5. § h) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[15] A cím szövegét módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e)-f) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[16] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 54. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[17] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § f)-g) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[18] Megállapította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.05.19.

[19] Módosította a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2021.05.22.

[20] Módosította a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2021.05.22.

[21] Módosította a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 14. § c) pontja. Hatályos 2021.05.22.

[22] Megállapította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.05.19.

[23] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 106. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[24] Megállapította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.05.19.

[25] Hatályon kívül helyezte a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § i) pontja. Hatálytalan 2010.05.19.

[26] Módosította a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § j) pontja. Hatályos 2010.05.19.

[27] Hatályon kívül helyezte a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § j) pontja. Hatálytalan 2010.05.19.

Tartalomjegyzék