2008. évi LI. törvény

a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokkal összefüggő egyes törvénymódosításokról[1]

1. § A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 9/A. § (2)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A költségvetési támogatás kifizetése naptári negyedévenként történik, a negyedév első napján.

(3) A költségvetési támogatásra az adott negyedévben az az alapítvány jogosult,

a) amelyet olyan párt alapított, amely az adott negyedév első napján az 5. § (2) bekezdése alapján költségvetési támogatásra jogosult, és

b) amelynek alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.

(4) A költségvetési támogatásra jogosult alapítványok támogatásának naptári évre számított összege nem lehet alacsonyabb, mint az állami költségvetésben a tárgyévet megelőző évben a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására tervezett előirányzatok összege.

(5) A költségvetési támogatás az alapítványt az azt alapító pártra, valamint e párt jelöltjeire az országgyűlési képviselők utolsó általános választásán az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg.

(6) A költségvetési támogatás felosztása szempontjából az országgyűlési képviselők általános választásának eredményét első ízben az Országgyűlés megalakulását követő naptári negyedév első napjától kell figyelembe venni."

2. § A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Pmatv.) a következő új 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg tevékenységéről jelentést készí-te ni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés elfogadása a kezelő szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatást;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót.

(4) Az alapítványnak az (1) bekezdésben meghatározott jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

(5) Az alapítvány köteles az (1) bekezdésben meghatározott jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, továbbá saját honlapján közzétenni.

(6) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti."

3. § A Pmatv. 4. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az alapítvány a nem a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordított állami költségvetési támogatás összegét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül a központi költségvetésnek köteles befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani."

4. § (1) Ez a törvény 2008. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) A Ptv. e törvény 1. §-ával megállapított 9/A. § (2) bekezdését a 2008. negyedik negyed évi költségvetési támogatások kifizetésére azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy annak 2008. október 15-ig kell megtörténnie.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Ptv. e törvény 1. §-ával megállapított 9/A. § (3) és (5) bekezdésének végrehajtása érdekében átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A Pmatv. e törvény 2. §-ával megállapított 3/A. §-a szerinti jelentést a 2008. év vonatkozásában a negyedik negyedév tekintetében kell elkészíteni.

(5) Hatályát veszti

a) a Ptv. 9/A. § (7) bekezdése, 12. §-a, 17. §-a és 19. §-a,

b) a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1990. évi LXII. törvény,

c) a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szóló 1991. évi XLIV. törvény,

d) a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXXI. törvény,

e) a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XLVI. törvény,

f) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 82. §-a.

(6) Hatályát veszti a Pmatv. 2. §-a, 3. § (6) bekezdése, 5. § (2)-(3) és (5) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosításáról, a pártok központi költségvetési támogatásának átrendezése céljából szóló 1994. évi LX. törvény.

(7) E törvény 2009. június 30-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el.