86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet

a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A központi költségvetés céltartalékából - az e rendeletben foglaltak szerint - egyszeri támogatás nyújtható:

a) a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú - 2006. december 31-én - közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: jogosult) részére,

b)[1] azon nem száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú, valamint a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, alapítványok által fenntartott közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: jogosult) részére, amelyek 2007-ben az Egészségbiztosítási Alap terhére pályázat útján nyertek támogatást,

feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében szükséges 2007-2008. évi létszámcsökkentésének 2008. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek részbeni, illetve teljes fedezetére.

2. §

(1) A jogosult az 1. §-ban meghatározott létszámcsökkentés végrehajtásával összefüggésben támogatási igényt abban az esetben nyújthat be, ha a munkaviszony megszüntetése a munkáltató részéről történő rendes felmondással, illetőleg végkielégítéssel jár, valamint ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg a munkaviszony, továbbá, ha a jogosult a vele munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást köt annak korengedményes nyugdíjazásáról.

(2) Határozott idejű munkaszerződésnek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 88. §-ának (2) bekezdése szerinti megszüntetése esetén költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a határozott időből hátralévő idő - az utolsó munkában töltött napot követő naptól számítva - még legalább egy év.

3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából létszámcsökkentésnek minősül, ha

a) a munkavállaló által betöltött álláshelyet (munkakört) a jogosult a munkaviszony megszüntetésével egyidejűleg megszünteti, és az álláshelyhez (munkakörbe) tartozó feladatok ellátására két éven belül új álláshelyet (munkakört) nem létesít, és

b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő kifizetések a 2008. évet terhelik, ideértve a 2007. évben közölt munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban felmerült és a 2008. évben esedékes többletkifizetéseket is.

(2) Nem minősül létszámcsökkentésnek

a) a foglalkoztatási forma megváltoztatása (így különösen a munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése),

b) szervezeten belüli áthelyezés,

c) a feladatellátás külső szolgáltató igénybevételével történő biztosítása (kiszervezés).

4. §

(1) E rendelet alkalmazásában egyszeri személyi kifizetésnek minősül és a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe veendő:

a) a jogosultnál történt létszámcsökkentés következtében az Mt. szerinti kötelező mértékű és időpontú, illetve a munkaszerződés, a kollektív szerződés, valamint a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás alapján - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - kifizetésre kerülő:

aa) felmondási időre járó munkabér,

ab) munkavégzés alóli felmentési időre járó átlagkereset,

ac) végkielégítés,

ad) felmondási időre járó 13. havi juttatás,

ae) jubileumi jutalom,

af) felmondási időre járó szabadságmegváltás,

ag) egy évre járó átlagkereset

jogcímeken járó fizetési kötelezettség,

b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott korengedményes nyugdíj jogcímen járó fizetési kötelezettség,

c) az a) és b) pontokban felsorolt fizetési kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékai:

ca) társadalombiztosítási járulék,

cb) munkaadói járulék,

cc) korkedvezmény-biztosítási járulék.

(2) A létszámcsökkentéshez igényelt költségvetési támogatás nem haladhatja meg azonban azt a mértéket, amely a jogosultat a munkaviszony megszüntetésére tekintettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alkalmazásával - az abban szereplő garantált mértékek figyelembevételével - kerülne sor.

(3) Az (1) bekezdés ag) pontjában meghatározott egy évre járó átlagkereset címén határozott idejű munkaszerződés esetén igényelhető támogatás - a 2. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(4) A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon része, amelyre költségvetési támogatás nem igényelhető, a jogosultat terheli.

5. §

(1) A jogosult - a támogatásigénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából - igényét a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egysége (a továbbiakban: Igazgatóság) részére legkésőbb 2008. július 2-áig nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az igénybejelentéshez csatolni kell:

a) az 1. és 2. számú mellékletben foglalt dokumentumokat és adatokat,

b) a jogosult kollektív szerződésének a létszámcsökkentésre, a munkaviszony-megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseinek a jogosult vezetője által hitelesített másolatát,

c) a tulajdonosi hányad igazolására vonatkozó dokumentumnak a tulajdonos (tulajdonosok) képviselője által hitelesített másolatát,

d) egyéb, a jogosultság alátámasztására szolgáló, illetve a támogatás mértékének kiszámításához szükséges, a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott adatot.

6. §

(1) Az Igazgatóság

a) ellenőrzi, hogy a jogosult megfelel-e a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) vagy f) pontjában és az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a beérkezett dokumentáció alapján formai és számszaki ellenőrzést végez,

c) a számszaki ellenőrzés céljából az igénybenyújtási határidő leteltének időpontjától számított 15 napon belül - legfeljebb 15 napos határidő tűzésével - hiánypótlásként adatokat kérhet be,

d) összeveti az Mt., illetve a kollektív szerződés alapján ténylegesen kifizetésre kerülő összegeket a Kjt. szerint számított összegekkel, ellenőrzi az igényelt támogatások összegét és erről a 2. számú melléklet megküldésével tájékoztatja a jogosultat,

e) az igényelt és jogosnak minősített támogatások összegéről a 2. és 3. számú melléklet alapján szervezetenkénti és összesített kimutatást készít, amelyeket 2008. augusztus 15-ig megküld az egészségügyi miniszter részére a támogatási szerződés megkötése céljából, és a pénzügyminiszter részére tájékoztatás céljából,

f) gondoskodik a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdése szerinti személyes adatoknak a Kvtv. 4. §-ának (6) bekezdése szerinti megsemmisítéséről.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiánypótlást az előírt határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, nem részesülhet az e rendelet szerinti költségvetési támogatásban.

7. §

(1) A jogosult a kifizethető támogatás összegét - az igények bejelentését és azok ellenőrzését követően - az egészségügyi miniszterrel kötött támogatási szerződés alapján veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben - a költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott feltételein túl - ki kell kötni, hogy a jogosult köteles a támogatás visszafizetésére, ha

a)[2] a támogatással megszüntetett munkakör visszaállítására a megszüntetésétől számított két éven belül sor kerül (ideértve a közigazgatási és munkaügyi bíróság utólagos, a munkaviszony megszüntetését jogellenessé minősítő döntését, valamint a jogosult legalább többségi tulajdonában álló vállalkozásnál a feladat átvételével történő munkakör létesítését is),

b) a támogatással megszüntetett munkakörbe tartozó feladat elvégzésére a megszüntetést követő két éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az adott jogosult számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé,

c) a támogatás igénylése téves adatszolgáltatáson alapult, vagy a kifizetésre a támogatási szerződésben foglaltak megsértésével került sor.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzése során a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (a továbbiakban: KEHI) együttműködik.

8. §

(1) Az egyeztetett támogatási összeget tartalmazó támogatási szerződést az egészségügyi miniszter 2008. szeptember 10-ig köti meg a jogosultakkal.

(2) Az egészségügyi miniszter tájékoztatja a KEHI elnökét, a pénzügyminisztert és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját a támogatási szerződés megkötéséről, valamint - amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli megszűnése - tájékoztatja a KEHI elnökét a megszűnés tényéről és annak várható időpontjáról.

(3) A megkötött szerződések alapján a támogatás kifizetéséről az egészségügyi miniszter 2008. október 10-ig intézkedik.

(4) Az átcsoportosításra kerülő összeg megállapítása az Igazgatóság által az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter részére átadott, a 3. számú melléklet szerinti kimutatás alapulvételével történik. Az előirányzat átcsoportosításáról a pénzügyminiszter az egészségügyi miniszternek - az (1) bekezdésben meghatározott támogatási szerződésekben szereplő összesített támogatási összegről történő - írásos tájékoztatása alapján intézkedik.

9. §

(1) A jogosult a támogatási szerződés szerint rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználásáról a 2. számú melléklet sorainak megfelelő tartalmú, a 4. számú melléklet szerinti tételes, számszaki elszámolást, valamint szöveges indokolást készít, melyet 2009. április 30-ig köteles az egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Igazgatóság részére megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szöveges indokolásban ki kell térni a létszámcsökkentés megvalósításának folyamatára (bemutatva a csökkentéssel érintett létszámot, a létszámcsökkentés módját), az igénylés és a felhasználás közötti eltérések, a fel nem használt támogatás keletkezésének okára, részletes indokaira, valamint a létszámcsökkentés következtében várható költségcsökkenés nagyságára is.

10. §

(1) A jogosult köteles a költségvetési támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt a 9. § (1) bekezdésében meghatározott határnaptól számított 5 munkanapon belül visszafizetni, ha

a) a folyósított összeget nem, vagy nem a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti célra használja fel,

b) az e rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetek állnak fenn,

c) az e rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A visszafizetést a XLII. Központi költségvetés fő bevételei fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport előirányzati sorra, a Magyar Államkincstár Különleges Bevételek 10032000-01034004-00000000 számú számlája javára, a 2008. évben pénzforgalmilag még lebonyolítható visszautalásokat pedig a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport előirányzati sorára, 10032000-01220287-50000005 számú számlájára kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az álláshely (munkakör) visszaállítására az (1) bekezdésben előírt határidőn túl, de az álláshely (munkakör) megszüntetésétől számított két éven belül sor kerül, a jogosult köteles a támogatást a visszaállítástól számított 5 munkanapon belül a (2) bekezdésben megnevezett számlára visszautalni.

(4) A létszámcsökkentéssel járó személyi kifizetésekhez igénybe vett támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetésének kötelezettsége nem terjed ki a támogatás azon hányadára, melyet a jogosult a személyi kifizetésekhez kapcsolódó adó vagy járulék címén már befizetett.

11. §

(1) A támogatás jogszerű igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a költségvetési támogatást igénylő jogosultnál a KEHI a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, 2010. december 31-ig ellenőrzi.

(2)[3] Amennyiben az ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy a jogosult a támogatást nem jogszerűen vette igénybe, vagy azt a 10. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben nem fizeti vissza, az őt meg nem illető támogatásnak a pénzforgalmi számláján történt jóváírás napjától esedékes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét a 7. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodásban előírt határidőn belül köteles a Magyar Államkincstárnak a 10. § (2) bekezdésében meghatározott számlájára visszautalni.

(3) A visszafizetendő összeg nagyságáról - a KEHI megállapítása alapján - a pénzügyminiszter egyetértésével az egészségügyi miniszter dönt. A döntésről a visszafizetésre kötelezettet az egészségügyi miniszter értesíti.

12. §

(1) Amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli megszűnése, a KEHI a támogatás jogszerűségét előzetesen, a támogatási szerződés megkötését követően a jogosult jogutód nélküli megszűnésének időpontjáig ellenőrzi.

(2) A jogosult jogutód nélküli megszűnését követően a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 68. §-a alkalmazandó.

13. §

A számításokat alátámasztó dokumentumokat a munkaügyi jogszabályokban előírt időtartamig meg kell őrizni - figyelemmel a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésére -, és kérésre az ellenőrzést végzők rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a KEHI minden olyan adatot bekérhet a jogosulttól, amelynek kezelésére a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján jogosult, és amelyet az ellenőrzés teljes körű végrehajtása céljából szükségesnek tart.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igényléshez

Sorszám: ............................ .........................................................................................................................................................................
Egészségügyi szolgáltató neve: .. .........................................Székhelye: ........ ........................................................................
Adószáma: ...... .........................................................................OEP-kódja: ........ .......................................................................
Cégbejegyzés száma:...... ........................................................Számlaszáma: ........ ...................................................................
1.A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munka-2.Születési név:
vállaló neve:
3.Anyja neve:
4.Születési hely:5.Születési idő:
6.Közalkalmazotti jogviszony tartama:
7.Szolgálati idő (nyugdíjba vonulás esedékessé-
gének megállapításához):
8.Munkakör megnevezése:9.Munkavállaló Kjt. szerinti besorolása:
10.Foglalkoztatási viszony kezdete (jogelődnél11.Foglalkoztatási viszony megszűnése:
és az egészségügyi szolgáltatónál):
12.Munkavégzés alóli mentesítés kezdő időpontja:13.A létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának
megnevezése:
14.Túlórák havi átlagos száma az átlagkereset-15.Havi átlagos ügyeleti órák száma az átlagkereset-
számítás szerinti irányadó időszakban:számítás szerinti irányadó időszakban:
16.Munkavállaló pótlékai:
17.Létszámcsökkentési döntéssel összefüggő
kifizetések adatai (Mt., illetve kollektív
szerződés alapján):
Kifizetések
megnevezésehónapok számajogalapösszege
(forintban)
esedékesség
Felmondási időre járó
munkabér
Munkavégzés alóli
felmentési időre járó
átlagkereset
Végkielégítés
Felmondási időre járó
szabadságmegváltás
Felmondási időre járó
13. havi juttatás
Jubileumi jutalom
Korengedményes
nyugdíj
Egy évre járó átlag-
kereset (határozott
idejű munkaszerződés
esetén)
Munkaadókat terhelő
járulékok
Összesen:
18.Létszámcsökkentési döntéssel összefüggésben számított adatok (Kjt. alapján):Felmentési illetmény
Munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset
Végkielégítés
Felmentési időre járó
szabadságmegváltás
Felmentési időre járó
13. havi illetmény
Jubileumi jutalom
Korengedményes
nyugdíj
Egy évre jutó átlag-
kereset (határozott
idejű kinevezés esetén)
Munkaadókat terhelő
járulékok
Összesen:
19.Megjegyzések:
20.Átlagkereset (adatok forintban):Mt., illetve kollektív szerződés szerint
Kjt. szerint
21.A jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetések, illetve számítottMt., illetve kollektív szerződés szerint
összegek összesen (adatok forintban):Kjt. szerint
22.Igényelt támogatás:
..............................................................
a szervezetet képviselő vezető
..............................................................
gazdasági vezető
Dátum:
..............................................................
kitöltésért felelős
(jogosult) (név, telefonszám)
..............................................................
ellenőrzést végző személy
(Kincstár) (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének kitöltéséhez

SORSZÁM: A melléklet bal felső sarkában a sorszámot az egészségügyi szolgáltató állapítja meg. A sorszám első négy számjegye a szolgáltató intézménykódja, amelyet kötőjellel követ az utolsó három számjegy, amely egy 1-gyel kezdődő, folyamatosan növekvő sorszám. Ezek a sorszámok segítenek a későbbiek során a 2-4. mellékletekben szereplő kifizetési és támogatási tételek visszaazonosítására. A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló adatainak az egyénenként eltérő sorszámú 1. számú mellékletben kell szerepelnie.

Egészségügyi szolgáltató adatai: A táblázat fejlécét értelemszerűen a jogosult egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: jogosult) adataival kell kitölteni.

1-5. sorok: E sorokban a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló személyes adatait kell feltüntetni a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

6. sor: Ezen a soron a közalkalmazotti jogviszony tartamát kell szerepeltetni. A közalkalmazotti jogviszony kiszámítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján történik. Itt a jogosultnál eltöltött munkaviszonyt megelőző valamennyi közszolgálati időt meg kell határozni, és a jogosult egészségügyi szolgáltatónál jogviszonyban töltött idővel megnövelt időtartamot kell beírni. A jogosult itt közalkalmazotti jogviszonyként vélelmezi a munkavállaló nála töltött munkaviszonyát.

7. sor: Ezen a soron a szolgálati idő meghatározásakor például a korengedményes nyugdíjba vonulás alkalmával az egészségügyi szolgáltatót terhelő kifizetések számszerűsíthetőségéhez kérünk be adatot. Tehát ennek megfelelően a kiszámítás a nyugdíj megállapításánál alkalmazott módon a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazolása alapján történik.

8-10. sorok: Ezekben a sorokban a Kjt. szerinti besorolás szerinti bér kiszámításához szükséges adatokat kell közölni.

11-12. sorok: E sorok adatainak a kifizetések esedékessége vonatkozásában van különös jelentősége.

13. sor: Ezen a soron a létszámcsökkentési intézkedés jogalapját kell feltüntetni (amely lehet csoportos létszámcsökkentés, korengedményes nyugdíjba vonulás, átszervezés stb.).

14-15. sorok: Ezek a sorok a Kjt. szerinti átlagkereset kiszámításához adnak kiegészítő információt. Mivel tényleges adatokkal a Kjt. szerinti vélelmezett átlagkereset kiszámításánál nem lehet számolni, ezért ezeknek az átlagoknak az alkalmazásával kell az átlagkeresetet kiszámítani.

16. sor: Itt kell felsorolni a munkavállalónak az elszámolás alapjául szolgáló időszakban folyósított valamennyi pótlékot.

17. sor: Ebben a sorban a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések adatait kell szerepeltetni, a valós, tényleges adattartalommal, azaz az Mt., a munkaszerződés, a kollektív szerződés, illetőleg a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás esetén a Kjt. 25/A-25/B. §-ai előírásainak megfelelően. Ahol a rendelet mellékletei az Mt., illetve kollektív szerződés előírásait említik, azon a munkaszerződést is érteni kell. Abban az esetben, ha a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás munkaviszonyt érintő rendelkezést is tartalmaz, arra is figyelemmel kell lenni. Az itt szereplő tételek kerülnek ténylegesen kifizetésre a munkavállalók részére. Szükséges szerepeltetni azt a jogi vagy kollektív szerződési előírást is, amely alapján a kifizetés megállapításra került, továbbá az esedékességet (év, hó, nap részletezettségben). Ez utóbbi a támogatás összegének nagyságát vagy annak forrását is befolyásolhatja. Az Mt. 86/B-86/C. §-ai szerinti feladatátadás, illetőleg munkáltatói jogállásváltozás esetén azon munkavállalók esetében, akik a továbbfoglalkoztatást nem vállalták az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatás a következő jogcímeken igényelhető:

Felmondási időre járó munkabér: a felmondási időre vonatkozó szabályokat az Mt. 92. §-a, illetve a kollektív szerződés tartalmazza.

Munkavégzés alóli felmentési időre járó átlagkereset: kiszámítása az Mt. 93. § (1)-(3) bekezdése, valamint a kollektív szerződés alapján történik.

Végkielégítés: kiszámítása az Mt. 95. §-a, valamint a kollektív szerződés alapján történik.

Felmondási időre járó szabadságmegváltás

Felmondási időre járó 13. havi juttatás: ez a tétel abban az esetben számolható el, ha a kollektív szerződés ilyen juttatást biztosít a munkavállaló részére.

Jubileumi jutalom: ez a tétel is a kollektív szerződés előírása esetén igényelhető támogatásként.

Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján.

Egy évre járó átlagkereset: ezen a jogcímen kizárólag határozott idejű munkaviszony megszüntetése esetén igényelhető támogatás az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdését.

Munkaadókat terhelő járulékok: az előbbiekben felsorolt minden, a járulékfizetési kötelezettség alá eső jogcímre külön-külön kiszámított munkaadókat terhelő járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.

18. sor: A 17. sorhoz hasonlóan kell kitölteni ezt a sort is, azonban az itt szereplő értékek nem valós, hanem vélelmezett kifizetések lesznek. Megállapításukhoz a Kjt. előírásait kell alkalmazni. Minden esetben csak a Kjt. garantált béradatai, járandóságai és mértékei szerepeltethetők. A szükséges számítások elvégzésénél a Kjt. mellett a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvénynek az ügyelet és a túlmunka díjazására vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével kell dolgozni.[4]

A támogatás a következő jogcímeken igényelhető:

Felmentési illetmény: itt a felmentési időnek a munkában töltött részére járó illetményt kell szerepeltetni.

A munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset: kiszámítása a Kjt. 33. § (3) bekezdésének megfelelően történik.

Végkielégítés: a Kjt. 37. §-a alapján az öregségi nyugdíj és korkedvezményes nyugdíj előtt állók külön szabályára [(7) bekezdés] tekintettel.

Felmentési időre járó szabadságmegváltás

Felmentési időre járó 13. havi illetmény: kiszámítására a Kjt. 68. §-a irányadó.

Jubileumi jutalom: kiszámítására a Kjt. 78. §-a irányadó.

Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján.

Egy évre járó átlagkereset: kizárólag határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetés esetén a Kjt. 27. §-ának (2) bekezdése alapján igényelhető, tekintettel a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.

Munkaadókat terhelő járulékok: az előbbiekben felsorolt minden - járulékfizetési kötelezettség alá eső - jogcímre külön-külön kiszámított munkaadókat terhelő járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.

19. sor: Ezen a soron akkor kell kiegészítést közölni, ha olyan információ, adat befolyásolja még a számításokat, amelyek az ezt megelőző sorokban sehol sem szerepeltek.

20. sor: Ezen a soron az átlagkereset megállapítására kerül sor részben az Mt., részben a Kjt. előírásai alapján. Az irányadó időszak átlagkereseténél a Kjt. besorolás szerinti garantált illetmény és egyéb járandóságok, továbbá a tényleges jutalom vehető figyelembe.

21. sor: Ez a sor egy összesítésre szolgáló, technikai jellegű sor. Abban az esetben, ha a 19. sor nem tartalmaz adatot, a 21. sor felső rubrikája megegyezik a 17. sor, alsó rubrikájának összesen adatával, a 21. sor alsó rubrikája pedig a 18. sor összesen adatával.

22. sor: Ezen a soron az igényelt támogatás összegét kell meghatározni oly módon, hogy az előbbi sorban szereplő két összeget összehasonlítjuk, melyek közül az alacsonyabb képezi a támogatás megállapításának alapját. Ezzel teljesül az a követelmény, amelyet a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének f) pontja határoz meg, miszerint a költségvetési hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a szervezetet a munkaviszony-megszüntetésre tekintettel akkor terhelné, ha arra a Kjt. alkalmazásával kerülne sor.

2. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról
Egészségügyi szolgáltató tölti ki!
Egészségügyi szolgáltató neve:
...........................................................................
Székhelye:
...........................................................................
Adószáma:
...........................................................................
OEP-kódja:
...........................................................................
Cégbejegyzés száma:
...........................................................................
Számlaszáma:
...........................................................................
Tulajdonos:
...........................................................................
Tulajdonosi részarány:
...........................................................................
Állományi létszám:
...........................................................................
2006. december 31-én közhasznú vagy
gazdasági társasági formában való működés:
Egészségbiztosítási Alap terhére 2007-ben nyert
támogatás:
...........................................................................
Adatok ezer forintban
Munkaviszony
megszüntetéssel
érintett munkavállaló
1. számú melléklet
szerinti sorszáma
Mt., illetve kollektív szerződés alapján számított összegA Kjt. szerint
számított
összeg
Igényelt támogatásKöltség megtakarítás összege
éves szinten
Bérjellegű
adatok
JárulékadatokÖsszesen
1.2.3.4.5.
Összesen:
Dátum:..................................................
..............................................................
a szervezetet képviselő vezető
..............................................................
tulajdonos képviselője
..............................................................
gazdasági vezető
Magyar Államkincstár tölti ki!
A benyújtott támogatási igényt felülvizsgáltuk. Az igénylés megalapozott, az igényelt támogatási összeg a benyújtott adatok alapján megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. / Az igénylés nem megalapozott, mert:
Javasolt támogatási összeg:
Dátum:..............................................................
..............................................................
(név, telefonszám)
(Magyar Államkincstár)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének kitöltéséhez

Ez a melléklet az egyéni adatlapok (1. számú melléklet) egészségügyi szolgáltatónkénti összesítésére szolgál.

Fejléc: Fejlécében a szolgáltató adatai között ki kell tölteni a tulajdonos és a tulajdoni részarányra vonatkozó sort a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) és f) pontjai szerinti előírásnak (100%-ban vagy nem 100%-ban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági formában működő egészségügyi szolgáltató) történő megfelelés a támogatási jogosultság alap kritériuma igazolására.

A Rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott jogosulti körbe tartozó szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy 2006. december 31-én közhasznú vagy gazdasági társasági formában működött-e. Az igazolásra szolgáló dokumentumokat csatolni szükséges.

A Rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott jogosulti körbe tartozó szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy 2007-ben az Egészségbiztosítási Alap terhére pályázat útján támogatást nyert, mivel ez a támogatás igénylésének törvényben meghatározott feltétele. Ezen jogosultsági feltételt alátámasztó dokumentumokat csatolni szükséges.

Továbbá szerepeltetni kell az aktuális állományi létszámot (az éves beszámoló átlagos statisztikai létszámával egyező adattartalommal), amely alapján a tényleges létszámcsökkentés ellenőrizhetővé válik.

1. számú oszlop: A táblázat első oszlopában adatvédelmi megfontolások miatt nem a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló nevét, hanem az 1. számú melléklet bal felső sarkában megadott egyedi sorszámot kell szerepeltetni.

2. számú oszlop: Ez az oszlop az Mt., illetve a kollektív szerződés alapján a jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó számított összeget tartalmazza. Ez az összeg magában foglalja a munkaadókat terhelő járulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék) összegét is. Továbbá meg kell egyeznie az 1. számú melléklet 21. sorának felső összegével.

3. számú oszlop: Ebben az oszlopban kell szerepeltetni a Kjt. szerint számított összeget, a ráeső munkaadókat terhelő járulékkal (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék) összesítve. Ez az 1. számú melléklet 21. sorának alsó összegével egyenlő.

4. számú oszlop: A 2. és 3. oszlopban lévő összeg közül a kisebb szerepel ebben az oszlopban, amely az 1. számú melléklet 22. sorában szereplő összeggel egyenlő. Ez az igényelt támogatás összege egyénre lebontva.

Az ebben a sorban szereplő értékeket szét kell bontani a bérjellegű adatokra és a járulékadatokra, amely ahhoz szükséges, hogy esetleges visszafizetési kötelezettség esetén a Rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak eleget lehessen tenni.

5. számú oszlop: Ebben az oszlopban a költségmegtakarítás éves összegét kell bemutatni. Itt csak a bérjellegű megtakarítások szerepelnek, természetesen a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt. Nem kell figyelembe venni ugyanakkor a létszámleépítéshez kapcsolódó kifizetéseket és az ehhez kifizetésre kerülő támogatás összegét sem. (Tehát, ha 2009-ben egész évben dolgozna az adott munkavállaló, mennyi lenne a személyi kiadás és a munkaadót terhelő járulék.)

Az igénybenyújtás részét képezi a szolgáltató kollektív szerződésének létszámleépítésre vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó, a szolgáltató vezetője által hitelesített másolata, a jogosult létszámcsökkentésről szóló döntésének dokumentuma vagy annak a vezető által hitelesített másolata, továbbá a jogosultsági feltételek alátámasztására szolgáló dokumentumok vagy azok hitelesített másolata.

A támogatás igénylésére szolgáló adatlapokat (1. számú mellékletet 1 példányban és 2. számú mellékletet 4 példányban) és dokumentációt (1 példányban), aláírásokkal és dátummal ellátott formában 2008. július 2-ig kell benyújtani az Igazgatósághoz.

3. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról

Magyar Államkincstár tölti ki!
Adatok ezer forintban
Egészségügyi szolgáltató
megnevezése (adószáma, OEP-kódja)
Mt., illetve
kollektív
szerződés
alapján számított
összeg
A Kjt. szerint
számított
összeg
Kincstár által javasolt támogatási összegKöltség megtakarítás
összege éves szinten
Bérjellegű adatokJárulékadatokÖsszesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dátum: .............................................................
..............................................................
kitöltésért felelős (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének kitöltéséhez

A melléklet az országos összesítő szerepét tölti be, a támogatási szerződés megkötéséhez és az előirányzat-átcsoportosításhoz szolgáltat adatokat.

Egészségügyi szolgáltató megnevezése (adószáma, OEP kódja): Soraiban azok az egészségügyi szolgáltatók szerepelnek, amelyek a Céltartalék terhére támogatási igénnyel éltek a 2008. évi létszámleépítéseikhez (4 példányban készül).

Mt., illetve kollektív szerződés alapján számított összeg: Összesített adatokat tartalmaz. Az Mt., illetve kollektív szerződés alapján számított összeg oszlopában azoknak a munkavállalóknak a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetéseinek kell szerepelni, akik az Mt. és kollektív szerződés szerint alacsonyabb összeget kapnak, mintha a Kjt. szerint lennének foglalkoztatva. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 2. oszlopának összesenjével (vagy csak kivételes esetben, ha minden elbocsátottnak az Mt. szerinti kifizetései az alacsonyabbak). Ez már a leválogatott állomány.

A Kjt. szerint számított összeg: Ebben az oszlopban azon munkavállalók vélelmezett kifizetéseinek az összegét kell szerepeltetni, akiknek a Kjt. szerint számítva alacsonyabb a létszámleépítéssel kapcsolatban felmerülő igénye, mint az Mt. és kollektív szerződés szerint számított. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 3. oszlopának összesenjével (vagy csak kivételes esetben, ha minden elbocsátottnak a Kjt. szerinti vélelmezett kifizetései az alacsonyabbak). Ez már szintén egy leválogatott állomány.

Mind az "Mt., illetve kollektív szerződés alapján számított összeg", mind "a Kjt. szerint számított összeg" oszlop összegei magukban foglalják az elszámolható munkaadókat terhelő járulékokat is.

Kincstár által javasolt támogatási összeg: Az előző két oszlop együtt adja ennek az oszlopnak az összegét és megegyezik a 2. számú melléklet 4. számú oszlopának összesen sorával. A táblázat összesítésével, ennek az oszlopnak az összesenje adja az átcsoportosítandó céltartalék előirányzat összegét országos szinten.

Költségmegtakarítás összege éves szinten: Ebben az oszlopban a bérjellegű megtakarításokat kell kimutatni, ugyanúgy mint a 2. számú melléklet 5. oszlopában. Annak utolsó, összesen sorával kell megegyeznie.

4. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás elszámolásáról

Egészségügyi szolgáltató tölti ki!

Egészségügyi szolgáltató megnevezése:
....................................................................................................
Adószáma:
....................................................................................................
OEP-kódja:
....................................................................................................
Adatok Ezer forintban
Munkaviszonymegszüntetéssel érintett munkavállaló 1. számú melléklet szerinti sorszámaKözponti
költségvetésből
folyósított támogatás
Munkavállalónak
a támogatásból kifizetett
nettó összeg
APEH-hez átutalt adó és járulékA folyósított
támogatásból
visszautalt összeg
Megjegyzés
1.2.3.4.5.6.
Munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló 1. számú melléklet szerinti sorszámaKözponti
költségvetésből
folyósított támogatás
Munkavállalónak
a támogatásból kifizetett
nettó összeg
APEH-hez átutalt adó és járulékA folyósított
támogatásból
visszautalt összeg
Megjegyzés
1.2.3.4.5.6.
..............................................................
a szervezetet képviselő vezető
..............................................................
gazdasági vezető
Dátum:............................................................................................................................
kitöltésért felelős (jogosult) (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének kitöltéséhez

Ez a melléklet a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás elszámolására szolgál. (Készül 4 példányban. A szöveges indokolással együtt 2009. április 30-ig az Egészségügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Igazgatóság részére kell benyújtani.)

1. számú oszlop: Ebben az oszlopban kell az 1. számú melléklet bal felső sarkában szereplő sorszámot, az egyedi azonosítót feltüntetni, amely a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalónként különböző. A szöveges indokolásban is ezeknek a sorszámoknak az alkalmazásával kell az igénybejelentés és a tényleges teljesülés közötti eltérés magyarázatát megadni.

2. számú oszlop: A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalóra tekintettel igényelt és a központi költségvetésből folyósított támogatás összegét kell szerepeltetni.

3. számú oszlop: A munkavállalónak a támogatásból ténylegesen kifizetett nettó összeget kell feltüntetni.

4. számú oszlop: A munkavállalótól levont, illetve a munkáltatót terhelő és az APEH-nak ténylegesen átutalt adók és járulékok összegét kell feltüntetni.

5. számú oszlop: Amennyiben valamilyen oknál fogva a létszámcsökkentés mégsem valósult meg (pl. közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt folyamatban lévő eljárás), az erre jutó támogatási összeget vissza kell utalni a költségvetésbe. A visszautalt összeget ebben az oszlopban kell szerepeltetni. A kifizetett nettó összeg, az átutalt adók és járulékok és a folyósított támogatásból visszautalt összeg összesenjének meg kell egyeznie a 2. számú melléklet 4. oszlopának összesenjével.[5]

6. számú oszlop: Az utolsó oszlopban az igénybejelentéstől való eltérés rövid indoklását kell leírni [pl. közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt folyamatban lévő eljárás, felmondási (felmentési) tilalom].[6]

Minden mellékletet aláírással és dátummal kell ellátni!

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.10.05.

[2] Módosította a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[4] Módosította a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[5] Módosította a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[6] Módosította a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék