334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állatvédelmi hatóság kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki.

(2)[2] Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a jegyzőt, a járási hivatalt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH) és az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság) jelöli ki.

(3)[3] Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 29. § (4) bekezdésében és 31. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot jelöli ki.

(4)[4] Az Ávt. 43. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a jegyző, a járási hivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(5)[5]

(6)[6]

(7)[7]

2. §[8]

(1)[9] Az Ávt. 19/A. § (2) és 45. § (1) bekezdéseiben foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(2)[10] Az Ávt. 30. § (1) és (6) bekezdéseiben, a 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 33. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(3)[11] Az Ávt. 24/A. § (1), (2), (4) és (8) bekezdésében, valamint a 24/B. és 24/C. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal) jár el.

(4) Az Ávt. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a NÉBIH jár el.

(5)[12] Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében az állatotthon létesítése iránti bejelentési eljárásban állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el, aki egyúttal nyilvántartásba veszi az intézményt és a nyilvántartás tényét az összes adattartalommal együtt közli az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósággal.

(6)[13] Az Ávt. 43. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(7)[14] Az Ávt. 43. § (10)-(12) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(8)[15] Az Ávt. 43/B. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(9)[16] A Kormány az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok - tiltott kedvtelési célú tartása, szaporítása vagy forgalomba hozatala miatt történő - elkobzására, tulajdonának átruházására, végleges elhelyezésére, továbbá a végleges elhelyezésből eredő költségek viselésére kötelezésére, valamint az állat életének kioltására irányuló eljárás, valamint az Ávt. 48/B. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.

2/A. §[17]

(1)[18] A Kormány az állatkísérletek folytatása szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot jelöli ki.

(2)[19] A Kormány az állatkert létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(3)[20] A Kormány az Ávt. 41. §-a szerinti állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állatotthon helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

3. §[21]

A Kormány az állatvédelmi hatóságnak a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásában, - az állat-gyógyászati és állat-egészségügyi szabályoknak, az állat-egészségügyi járvány mentesség, valamint az állati melléktermék élelmiszerláncból történő kizárása követelményeinek való megfelelés kérdésében -, első fokú eljárásban az állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalt, másodfokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

4. §[22]

Az Ávt. 45/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el.

5. §[23]

A Kormány az országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatpiac és állatkiállítás tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban - a nemzeti és közösségi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak és a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelés kérdésében -, első fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a a NÉBIH-et szakhatóságként jelöli ki.

5/A. §[24]

A járási hivatal az állatotthon létesítésének bejelentésével kapcsolatos eljárásban szakkérdésként vizsgálja, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek.

6. §[25]

Az Ávt. 48/A. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a befogás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el.

6/A. §[26]

A Kormány a kísérlet során felhasznált vagy ilyen felhasználásra szánt állat természetes élőhelyre vagy állatkertbe történő kihelyezésére irányuló engedélyezési eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek az akciótervben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

7. §[27]

Az Ávt. 47. §-ában szereplő szakértői testületet a vidékfejlesztési miniszter hozza létre.

8. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[4] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c)-d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 512. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 512. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 512. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] Megállapította a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[9] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[12] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c)-d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[14] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[15] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[16] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[17] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 511. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[18] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[19] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[20] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[21] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés b), h) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[22] Módosította a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2013.07.20.

[23] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[24] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[25] Módosította a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2013.07.20.

[26] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[27] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.