121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)-c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának 1. és 5. pontjai szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás);

2. Átvevő: az 1995. évi LXXXII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (a továbbiakban: Keretegyezmény) I. mellékletében felsorolt azon részes állam, amely a Kiotói Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) megerősítette és a nemzetközi kötelezettségvállalások értelmében jogosult együttes végrehajtási projektekből származó hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek átvételére, illetve az e részes állam által a kibocsátás-csökkentési egységek átvételére felhatalmazott jogalany;

3. diszkont kamatláb: a Korm. rendelet 1. § 36. pontjában meghatározott fogalom;

4. energiamegtakarítási intézkedések: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) 17. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

5. független együttes végrehajtási projekt hitelesítő: az együttes végrehajtással kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére külön jogszabály szerint feljogosított külföldi vagy belföldi székhellyel rendelkező jogi személy;

6. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen: KKV): az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 800/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének;

7. környezetvédelem: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

8. környezetvédelmi támogatások nyújtása esetén tárgyi eszközök: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;

9. közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetlen kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 1. számú mellékletének a hatálya alá tartozó egy vagy több egyedileg azonosítható létesítmény kibocsátási alapszintjéhez képest a létesítményre meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

10. közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetett elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az Üht. 1. számú mellékletének a hatálya alá tartozó létesítmények egy egyedileg nem azonosítható létesítményekből álló csoportjára nézve az üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

11. megújuló energiaforrások: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom;

12. megújuló energiaforrásokból származó energia: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom;

13. nemzetközi kötelezettségvállalások: a Keretegyezmény, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi IV. törvény által kihirdetett Jegyzőkönyv, valamint a Részes Felek által elfogadott nemzetközi megállapodásnak minősülő határozatok;

14. referencia alapkamatláb: a Korm. rendelet 1. § 20. pontjában meghatározott fogalom;

15. saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett állami támogatást nem tartalmazó forrás;

16. Szállító: az a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, amely a Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projektben a kibocsátás-csökkentési tevékenység végrehajtója, illetőleg több Szállító esetén az ezek által meghatalmazott jogi személy;

17. számlatulajdonos: a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2216/2004/EK rendelet) 15. és 19. cikke alapján létrehozott üzemeltetői számla, illetve személyi számla tulajdonosa;

18. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

19. támogatási program: a Korm. rendelet 1. § 26. pontja szerint értelmezendő fogalom;

20. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke;

21. Vevő: a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben résztvevő állam, vagy a kibocsátható mennyiségi egységekkel való kereskedésre felhatalmazott jogi személy."

2. §

A Vhr. 10. § (7) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az az együttes végrehajtási projekt támogatható]

"k) amelynek során az erdőtelepítés az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény és a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójául szolgáló Felek Konferenciája első ülésszakán elfogadott, a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakában az erdőtelepítési tevékenységet megvalósító tiszta fejlesztési mechanizmus projektekre vonatkozó módszertanokról és eljárásokról szóló 5/CMP.1 határozatban, valamint a határozat alapján a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus Végrehajtó Testület által jóváhagyott, az adott projektre alkalmazható módszertanokban meghatározott követelményeknek megfelelően történik,"

3. §

A Vhr. 11. § (8) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az együttes végrehajtási projekt akkor hagyható jóvá, ha]

"c) a Tervdokumentumban bemutatott pénzügyi számítások, illetve részletes pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a projekt a pénzügyi addicionalitás követelményének, és"

[megfelel.]

4. §

A Vhr. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Átvevő személyében bekövetkező változás esetén a Jóváhagyó Nyilatkozatot a miniszter módosítja. A módosításhoz a Szállítónak be kell nyújtania az új Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést."

5. §

(1) A Vhr. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyás a kérelmező által megjelölt időtartamra, legkésőbb 2012. december 31-ig szól."

(2) A Vhr. 18. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben a felhatalmazással rendelkező jogi személy ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, azt az eljárás megindulásától számított 15 napon belül köteles a miniszternek bejelenteni. A miniszter a jogi személyt a bejelentéstől számított 15 napon belül törli a nyilvántartásból.

(7) A minisztérium a nyilvántartásba vett kérelmezők nevét, a kérelem jóváhagyásának vagy elutasításának tényét, illetve a (6) bekezdés szerinti törlést hivatalos honlapján közzéteszi."

6. §

A Vhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A kibocsátható mennyiségi egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséből származó, pénzügyileg teljesített ellenérték terhére Zöld Beruházási Rendszert működtet a miniszter.

(2) A Zöld Beruházási Rendszer pályázati kiírásának meg kell felelnie

a) a 10. § (7) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott addicionalitási, valamint

b) a 21. § (1) bekezdés szerinti, a Vevővel kötött kibocsátható mennyiségi egység átruházására vonatkozó szerződési

feltételeknek.

(3) A Zöld Beruházási Rendszer keretében meghatározott feladatok megvalósításának elősegítését

a) a kibocsátható mennyiségi egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséből származó bevétel és kamatai, valamint

b) a Zöld Beruházási Rendszer saját bevételei:

ba) a Zöld Beruházási Rendszer rendeltetésének megfelelő felhasználásra átvett pénzeszközök,

bb) visszatérítendő vagy visszavont támogatások,

bc) pályázati díjak, és

bd) késedelmi kamatok szolgálják.

(4) A Zöld Beruházási Rendszer éves költségvetési előirányzata legfeljebb 5%-ig felhasználható a Zöld Beruházási Rendszer kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a Zöld Beruházási Rendszer bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a

Vevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására).

(5) Az e rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és ellenőrzési feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik."

7. §

A Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatást - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház-közösség, valamint természetes személy kaphat.

(2) E rendelet alapján támogatás

a) vissza nem térítendő támogatás, ezen belül

aa) támogatás,

ab) kamattámogatás,

b) visszatérítendő támogatás,

c) egyéb kifizetés formájában nyújtható.

(3) A Zöld Beruházási Rendszer alapján támogatás nyújtható a következő célokra:

a) épületenergiahatékonyság növelése,

b) megújuló energia felhasználásának növelése,

c) távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,

d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,

e) világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,

f) nyelők létesítésének elősegítése,

g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátáscsökkentés,

h) környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra, illetve

i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

(4) A (3) bekezdés szerinti célokra a (2) bekezdés szerinti formában az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásként

a) csekély összegű, valamint

b) környezetvédelmi jogcímen nyújtható támogatás.

(5) Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat 100%-át is elérheti, figyelemmel a Korm. rendeletben meghatározott támogatási intenzitásra.

(6) A támogatott cél jellegétől függően - ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik -, a kamattámogatás kivételével, előleg nyújtható.

(7) A pályázati felhívásban fel kell tüntetni, valamint a támogatási szerződésben a támogatásban részesülőt (a továbbiakban: kedvezményezett) írásban tájékoztatni kell arról, hogy a (2) és a (4) bekezdésben meghatározottak közül melyik támogatási fajtában részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a támogatási fajtára vonatkozó európai bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve."

8. §

A Vhr. 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 23. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. Az 1998/2006/EK rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni."

9. §

A Vhr. 25. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Környezetvédelmi támogatás

25. § (1) A 23. § (4) bekezdés b) pontja alapján nyújtott környezetvédelmi támogatás a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) Az (1) bekezdés alapj án a 800/2008/EK rendel et

21. cikke szerinti energiamegtakarítási intézkedésekhez és 23. cikke szerinti megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására nyújtható támogatás.

(3) A környezetvédelmi támogatás nyújtásának részletes feltételeit az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(4) A környezetvédelmi támogatás energiamegtakarítási projekteknek és a megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló projektnek nyújtható, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó bármely támogatás támogatási intenzitása - beleértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is - nem haladhatja meg az 5. és 6. mellékletben meghatározott mértéket."

10. §

A Vhr. 26. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

26. § (1) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás:

a) a 800/2008/EK rendel et 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra, kivéve a turisztikai tevékenységekre irányuló programok esetében;

b) a 800/2008/EK rendel et 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatásokra.

(2) E rendelet alapján nem lehet támogatást kifizetni olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségnek nem tett eleget.

(3) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. Nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete, kiszélesedik a tevékenység köre, növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, lényegesen felgyorsult a projekt végrehajtási üteme, vagy regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.

(4) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(5) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendelet 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozó előírásai a minisztérium honlapján is közzétételre kerülnek. A támogatási programot nem lehet az interneten való közzététel előtt elindítani.

(6) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őrizniük.

(7) Az e rendelet alapján több részletben kifizetendő támogatásokat a támogatás odaítélése időpontjában érvényes jelenértékre kell diszkontálni. A diszkontálás céljára a diszkont kamatlábat kell alkalmazni, melyet a támogatás odaítélésekor érvényes referencia alapkamatláb segítségével kell kiszámolni."

11. §

A Vhr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázati felhívást a minisztérium internetes honlapján kell közzétenni. A megjelenés tényét - a megjelenési hely megjelölésével - két országos terjesztésű napilapban is közölni kell."

12. §

A Vhr. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A pályázati felhívást, valamint a 23. § (4) bekezdésében meghatározott célokra felhasználható keretösszeget a miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben határozza meg."

13. §

(1) A Vhr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőben, tartalommal, formában és nyomtatványon a miniszter által kijelölt döntés-előkészítő szervhez (a továbbiakban: kijelölt szerv) kell benyújtani. A kijelölt szerv a beérkezett pályázatokat folyamatosan érkezteti. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell."

(2) A Vhr. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázatokat szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kell értékelni és rangsorolni. A pénzügyi értékelés a szakmai szempontból rangsorolt, támogatható pályázatok közül kizárja a pénzügyi szempontból nem megfelelő pályázatokat."

(3) A Vhr. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szakmai értékelés során előnyben kell részesíteni:

a) a költséghatékonyabb, a nagyobb szén-dioxid megtakarítást jelentő pályázatokat, valamint

b) az a) pontnak megfelelő pályázatok közül a komplex, több célt megvalósító fejlesztéseket."

14. §

A Vhr. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében hozott döntésekről a kijelölt szerv rendszeresen tájékoztatót készít. A miniszter a tájékoztatót a döntést követő 10 munkanapon belül a minisztérium internetes honlapján közzéteszi."

15. §

A Vhr. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés várható és vállalt mértékét, valamint annak igazolási módját.

(2) A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötésére a kijelölt szerv szerint meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntés kézhezvételétől számított 120 nap áll a rendelkezésére."

16. §

A Vhr. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kijelölt szerv a szerződésmódosításra irányuló kérelmet értékeli és javaslatával együtt - az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - továbbítja a miniszternek, aki 15 napos véleményezési határidővel megküldi az érintett minisztereknek. A vélemények figyelembevételével a módosításról a miniszter, illetve - az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (4) bekezdésben foglaltak esetében - a miniszter által megbízott személy 10 napon belül dönt."

17. §

A Vhr. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kijelölt szerv a támogatások felhasználását teljes körű eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzéssel zárja, melyet továbbít a miniszter részére. Az elemzést - amennyiben az erre vonatkozó igényt a kibocsátható mennyiségi egység átruházása tárgyában létrejött szerződésben kikötötték - az elkészültét követő 60 napon belül a miniszter megküldi a Vevő által kijelölt személynek."

18. §

A Vhr. 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-2. melléklete lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §

(1) A Vhr.

a) 30. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 35. § (4) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "kijelölt szerv" szöveg,

b) 34. § (2) bekezdésében a "minisztériumhoz" szövegrész helyébe a "kijelölt szervhez" szöveg,

c) 35. § (2) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter, illetve a kijelölt szerv" szöveg,

d) 36. § (4) bekezdésében a "14. § (6) bekezdése" szövegrész helyébe a "15. § (5) bekezdése" szöveg,

e) 4. mellékletének 3.3 pontjában a "következményes kibocsátás" szövegrész helyébe a "közvetett hatás a kibocsátási szintre" szöveg

lép.

(2) A Vhr.

a) 18. § (8) bekezdése, 19. §-a, 27. §-a és az azt megelőző alcím, valamint 28. § (2) bekezdése, és

b) 7-9. melléklete hatályát veszti.

21. §

(1) Az iparosodott technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására "(Panel-program) (LFP-2008-LA-2)" elnevezésű pályázat keretében e rendelet hatálybalépéséig benyújtott, de kötelezettségvállalással nem érintett pályázatokat a Zöld Beruházási Rendszer keretében benyújtott pályázatként kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pályázatra az eredeti pályázati kiírást, valamint a Vhr. e rendelettel megállapított 33. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

22. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projektmechanizmusaira tekintettel történő módosításáról szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerüléséről szóló, 2006. november 13-i 2006/780/EK bizottsági határozat 2. cikk.

23. §[1]

Ez a rendelet 2010. március 31-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelethez

[5. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez]

Az energiamegtakarítási intézkedéseket szolgáló környezetvédelmi beruházási támogatás részletes feltételei

1. Energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatást a

a) 2. pontban rögzített feltételek, vagy

b) 3. pontban rögzített feltételek

alapján lehet nyújtani.

2. a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a támogatható költségek 60%-át.

A támogatási intenzitás azonban 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

b) A támogatható költségek a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energiamegtakarítás megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek.

3. a) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energiamegtakarítás megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek.

Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK rendelet 18. cikkének (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni. Az elszámolható költségek kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni az energiamegtakarításhoz szükséges többletberuházáshoz kapcsolódó költségeket és működési előnyöket, amelyek KKV-k esetében e beruházás első három éve alatt, az EU széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt nem vevő nagyvállalatok esetében a beruházás első négy éve alatt, az EU széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt vevő nagyvállalatok esetében pedig a beruházás első öt éve alatt jelentkeztek. Nagyvállalkozások esetén ez az időszak csökkenthető e beruházás élettartamának első három évére, amennyiben bizonyítható, hogy a beruházás értékcsökkenés-leírási ideje nem haladja meg a három évet. A támogatható költségek számítását független könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

b) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

A támogatási intenzitás azonban 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

4. A támogatható költségek kiszámításához a 800/2008/EK rendel et 18. cikk (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

2. melléklet a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelethez

[6. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez]

A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

2. Az elszámolható költségek azok a többletköltségek, amelyek a kedvezményezettet terhelik egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

3. A bioüzemanyag előállításához nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás csak annyiban mentesül a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a támogatott beruházásokat kizárólag fenntartható bioüzemanyagok előállítására használják fel.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.24.

Tartalomjegyzék