183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. § (1) A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"8. UPOV: az új növényfajták oltalmára 1961. december 2-án létesült, Genfben, 1972. november 10-én, 1978. október 23-án és 1991. március 19-én felülvizsgált Nemzetközi Egyezmény (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants),"

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fajtajelölt állami elismerés iránti bejelentését az MgSzH Központ által rendszeresített és honlapján közzétett F 401 Bejelentés fajta állami elismerésére/megújítására című nyomtatványon egy példányban kell benyújtani az MgSzH Központjához."

(3) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A végleges fajtaelnevezésre vonatkozó javaslatot az utolsó vizsgálati év kezdetéig kell bejelenteni az MgSzH Központja részére az MgSzH Központja által rendszeresített és honlapján közzétett F 402 Fajtanév bejelentése című nyomtatványon."

(4) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MgSzH Központja a bejelentéseket a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül szakmai és alaki szempontból elbírálja és nyilvántartásba veszi, ha a bejelentésre szolgáló nyomtatvány hiánytalanul tartalmazza a 4. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltakat és a bejelentő csatolta a szükséges mellékleteket. Az MgSzH Központja a bejelentés nyilvántartásba vételét közli a bejelentővel."

(5) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgálati kérelemhez a bejelentőnek - amennyiben a növényfajta állami elismeréséhez korábban azt nem nyújtotta be - a CPVO, vagy az UPOV szerinti, vagy a nemzeti technikai kérdőívet egy példányban kell benyújtania."

(6) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 15. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet a vetést vagy telepítést megelőzően az MgSzH Központjához kell benyújtani.

(5) Az egyedi szaporítási engedély a fajtajelölt állami elismeréséig, illetve a vizsgálat megszüntetéséig hatályos."

(7) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MgSzH Központja a bejelentő részére oklevelet állít ki az állami elismerésről. Az MgSzH Központja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi azoknak a fajtáknak a jegyzékét, amelyek

a) állami elismerésben részesültek,

b) állami elismerését elutasították,

c) állami elismerését meghosszabbították,

d) állami elismerését visszavonták."

(8) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 30. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"w) a Bizottság 2009/97/EK irányelve (2009. augusztus 3.) a 2002/53/EK és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemezők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvek módosításáról."

(9) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 8. számú mellékletének 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Fajtaminősítő Bizottság a következő szekciókból áll:

a) szántóföldi növények szekció,

b) zöldség, gyógy- és dísznövény szekció,

c) szőlő, gyümölcs szekció,

d) erdészeti szekció.

2. A Fajtaminősítő Bizottság ülésén a titkárt szakirányú helyettese helyettesítheti. A Fajtaminősítő Bizottság tagja az ülésen nem helyettesíthető."

(10) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete lép.

2. § (1) Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet] 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az erdészeti csemetekert létesítését az MgSzH engedélyezi. Az engedély a visszavonásig hatályos."

(2) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az MgSzH az engedély kiadásáról vagy visszavonásáról értesíti az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsot."

(3) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 20. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szaporítóanyagok nyilvántartását az MgSzH Központja által rendszeresített és honlapján közzétett 7. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon vagy ennek megfelelő adattartalmú elektronikus adathordozón kell vezetni. Az elektronikus adathordozón vezetett nyilvántartásról egy lenyomatot át kell adni térítésmentesen az MgSzH részére az ellenőrzéskor, illetve a szemlén.

(3) Az MgSzH Központja által rendszeresített és honlapján közzétett, a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú szállítói alapanyag és ültetési anyag származási bizonylatok megfelelő példányait az MgSzH-nak meg kell küldeni."

(4) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 5. számú mellékletének 1.5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.5.3. A törzskönyvből való törlésről az MgSzH dönt és arról értesíti az erdő kezelőjét, valamint védett természeti területen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség területi felügyelőségeit."

3. § (1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az MgSzH a bejelentést követő 20 munkanapon belül, illetve a pótbejelentést követő 10 munkanapon belül értesíti a vetőmag-előállítót, ha valamilyen okból a vetésbejelentést nem fogadja el."

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 39. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fémzárolást a fémzároltatónak - a 39/A. §-ban és a 39/B. §-ban foglaltak kivételével - az MgSzH-nak a fémzárolás helye szerint illetékes területi szervénél kell írásban kezdeményeznie."

4. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben elit, certifikált vagy standard minősítésű vetőmag tekintetében az Európai Unióban hiány lép fel, a forgalmazó előzetes hozzájárulásával és a termékpálya szerinti terméktanács egyetértésével - az Európai Bizottság felhatalmazása esetén - az MgSzH Központjának engedélyével olyan vetőmag is forgalmazható, amely a 3. és 4. számú mellékletben előírt minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy az 1. számú mellékletben felsorolt fajok esetében nem szerepel sem a Nemzeti Fajtajegyzékben, sem a Közösségi Fajtajegyzékben. Az engedmény csak az adott tételre és meghatározott időtartamra vonatkozhat, az adott fajta vetőmagjának egyes kategóriái esetében a megfelelő kategóriára előírt hatósági vagy szállítói címkét kell használni. A Nemzeti Fajtajegyzékben és a Közösségi Fajtajegyzékben nem szereplő fajták esetében a címke barna színű. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, hogy a vetőmag kevésbé szigorú követelményeknek felel meg."

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az engedélyezés iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt, az MgSzH Központja által erre rendszeresített és honlapján közzétett űrlapon írásban kell az MgSzH Központjához benyújtani."

(3) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 31. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az engedélyes dughagyma- és fiókhagyma-termesztők a területükben bekövetkező változásokat tárgyév április 30-ig jelenthetik be az MgSzH Központja által rendszeresített és honlapján közzétett, a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú bejelentőlapon."

(4) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Belföldi laboratórium a részére szóló megbízás kiadását az MgSzH Központjától kérheti az erre rendszeresített és az MgSzH Központjának honlapján közzétett nyomtatványon."

5. § (1) A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet] 1. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. § Az e rendeletben foglaltakat:)

"c) a gyümölcs szaporítóanyag előállításának és forgalomba hozatalának ellenőrzését, valamint növényegészségügyi ellenőrzését végző Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire (a továbbiakban együtt: MgSzH)"

(kell alkalmazni.)

(2) A 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Forgalomba hozni csak az MgSzH által a vonatkozó jogszabályok szerint növényegészségügyi szempontból ellenőrzött gyümölcs szaporítóanyagot szabad."

(3) A 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MgSzH a törzsültetvény létesítésének engedélyezéséről, vagy annak elutasításáról határozatot hoz."

(4) A 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az MgSzH a törzsültetvények minősítő szemléjéről jegyzőkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell a törzsültetvény elfogadott kategóriáját, valamint a szaporítóanyag szedésének és forgalomba hozatalának az engedélyezhetőségét."

(5) A 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Központi törzsültetvény létesítésére szűrő faiskolában előállított, az MgSzH által fémzárolt és mentesnek minősített, hatóságilag ellenőrzött, illetve a károsítóktól mentes, minőségi származási igazolvánnyal ellátott ültetési anyag használható fel. Külföldről behozott gyümölcs szaporítóanyag csak a vírustesztelések után használható fel, kivéve, ha a behozott anyag vírusmentességét az MgSzH a bemutatott bizonylatok alapján igazolja."

6. § A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 16. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nagykereskedelmi forgalmazó köteles:)

"b) az értékesített tételekről az MgSzH Központja által rendszeresített és honlapján közzétett, 5. számú melléklet szerinti adattartalmú származási igazolványt kiállítani, annak egy példányát a vásárló részére átadni, egy példányát pedig az MgSzH Központjának rendszeresen megküldeni."

7. § (1) A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az MgSzH Központja által rendszeresített és az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatvány alapján írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatósághoz."

(2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A növénytermesztési hatóság a bejegyzett dísznövény szaporítóanyag forgalmazók minősítését és ellenőrzését az adott évi tevékenységnek megfelelő ütemezésben és gyakorisággal, az MgSzH Központja által rendszeresített és az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság honlapján közzétett, a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú bejelentés alapján az évente közölt adatok figyelembevételével végzi."

(3) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A termeltetési szerződést kötő forgalmazónak a termeltetésről nyilvántartást kell vezetnie, valamint a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie a növénytermesztési hatóság számára az ellenőrzéshez szükséges adatokat az 5. számú melléklet szerinti tartalommal az MgSzH Központja által rendszeresített és az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság honlapján közzétett nyomtatványon."

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének e)-h) pontja, 13. §-ának (4) bekezdése, 27. §-ának (1) bekezdésében a "rendszeresen" szövegrész, valamint 2. és 3. számú melléklete,

b) az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 32. §-ának (5) bekezdése, a 33. §-ának (6) bekezdésében a "rendszeresen" szövegrész,

c) a 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 18. §-a (3) bekezdésének a) pontja, 18. §-ának (8) bekezdése.

(3) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendeletnek e rendelet 1. és 2. mellékletével módosított 10. és 11. számú melléklete szerinti vizsgálati követelményeket a 2010. január 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében csak a bejelentő hozzájárulásával lehet alkalmazni.

(4) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 4. §-a (2) bekezdésének i) pontjában a "milyen néven" szövegrész helyébe a "hogy milyen néven",

b) 5. §-ának (5) bekezdésében a "h) és i) pontjaiban" szövegrész helyébe az "i) pontjában",

c) 9. §-ának (7) bekezdésében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)",

d) 12. §-ának (1) bekezdésében az "A vizsgálati módszertant az MgSzH Központja megfelelő formában közzéteszi." szövegrész helyébe az "A vizsgálati módszertant az MgSzH Központjának honlapján közzé kell tenni.",

e) 13. §-ának (3) bekezdésében az "Az MgSzH Központja a vizsgálatokat megszünteti, egyidejűleg a bejelentés érvényét veszti, ha" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központja a vizsgálatokat megszünteti és a bejelentést elutasítja, ha",

f) 20. §-a (1) bekezdésében az "Az MgSzH Központja az állami elismerés visszavonását kezdeményezi a Fajtaminősítő Bizottságnál, ha" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központja az állami elismerés visszavonását kezdeményezi, ha",

g) 21. §-ának (1) bekezdésében a "minisztérium" szövegrészek helyébe a "miniszter",

h) 8. számú melléklete 10. pontjának c) alpontjában a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "22 munkanapon belül" szövegrész lép.

(5) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az "Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetre (a továbbiakban: minősítő intézet)" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire (a továbbiakban: MgSzH)",

b) 2. §-ának 19-20. pontjaiban és 25. pontjában, 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 7. §-a (3) bekezdésének b)-d) pontjaiban, 7. §-a (4) bekezdésének b)-c) pontjaiban, 7. §-a (5) bekezdésének b)-d) pontjaiban, 8. §-a (5) bekezdésének bevezető szövegében és c) pontjában, 8. §-ának (6)-(7) bekezdésében, 9. §-ának (4) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében, 11. §-ának (6)-(9) bekezdésében, 12. §-ának (3) és (5) bekezdésében, 14. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 15. §-ának (7) és (10) bekezdésében, 16. §-ának (5) bekezdésében, 17. § (4)-(5) bekezdésében, 18. §-ának (2) bekezdésében, 19. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 20. § (4)-(5) bekezdésében, 21. §-ának (3) és (7) bekezdésében, 22. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 23. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében, 25. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ában, 27. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 3. számú mellékletének 3.1. és 4. pontjaiban, 4. számú mellékletének 5.4., 8.1.3.-8.1.4., 8.1.7. és 8.3.3.1. pontjaiban, 5. számú mellékletének 1.2.1.1.-1.2.1.3., 1.2.2.1.-1.2.2.2., 1.2.4.3.-1.2.4.4., 1.3.1., 2.1.3., 2.3.3.1., 2.5.1.-2.5.2., 2.6.1.-2.6.2., 3.3.1., 3.3.3.-3.3.4., 3.5.1.-3.5.2. és 3.6.1.-3.6.2. pontjaiban az "a minősítő intézet" szövegrész helyébe az "az MgSzH",

c) 6. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának (3) bekezdésében, 11. §-ának (3) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében, 16. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának (7) bekezdésében, 19. §-ának (4) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésének b)-c) pontjaiban, 21. §-ának (2) bekezdésében, továbbá 3. számú mellékletének 1.2. pontjában, 4. számú mellékletének 1.8. pontjában, valamint 5. számú mellékletének 1.4.8., 2.3.1.1., 2.6.1. és 3.3.1. pontjaiban az "a minősítő intézetnek" szövegrész helyébe az "az MgSzH-nak",

d) 9. §-ának (1) bekezdésében, valamint 15. §-ának (1)-(3) bekezdésében az "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe az "az MgSzH-nál",

e) 17. §-ának (3) bekezdésében az "a minősítő intézethez" szövegrész helyébe az "az MgSzH-hoz",

f) 19. §-ának (5) bekezdésében az "A szállítói származási bizonylatnak - a 7. számú melléklet szerint az alap származási igazolványon a 14. § (4) bekezdése szerint feltüntetett adatokon felül - tartalmaznia kell:" szövegrész helyébe az "A szállítói származási bizonylatnak - az MgSzH Központja által rendszeresített és honlapján közzétett 7. számú melléklet szerint az alap származási igazolványon a 14. § (4) bekezdése szerint feltüntetett adatokon felül - tartalmaznia kell:",

g) 22. §-ának (2)-(3) bekezdésében az "a minősítő intézettől" szövegrész helyébe az "az MgSzH-tól",

h) 22. §-ának (2) és (3) bekezdésében az "a minősítő intézet illetékes főfelügyelője" szövegrész helyébe az "az MgSzH",

i) 4. számú mellékletének 8.1.8. pontjában és az 5. számú mellékletének 2.3.1.1. pontjában az "a minősítő intézettel" szövegrész helyébe az "az MgSzH-val",

j) 5. számú mellékletének 1.1.2.4.2. pontjában az "Az ilyen fakitermelést az illetékes erdőfelügyelőséggel egyeztetni kell." szövegrész helyébe az "Az ilyen fakitermelést az MgSzH-nak az erdőterület fekvése szerint illetékes területi szervével egyeztetni kell.",

k) 5. számú mellékletének 1.1.2.5.2. pontjában az "A fakitermelést az illetékes erdőfelügyelőséggel egyeztetni kell." szövegrész helyébe az "A fakitermelést az MgSzH-nak az erdőterület fekvése szerint illetékes területi szervével egyeztetni kell."

szövegrész lép.

(6) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének f) pontjában az "Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetre (a továbbiakban: minősítő intézet)" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire (a továbbiakban együtt: MgSzH)",

b) 18. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 38. §-ának (4) bekezdésében az "a minősítő intézet" szövegrész helyébe az "az MgSzH",

c) 23. §-ának (7) bekezdésében a "hét napon belül" szövegrész helyébe az "öt munkanapon belül",

d) 31. §-ának (10) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "22 munkanapon belül"

szövegrész lép.

(7) A 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet

a) 2. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 3. § 5., 8., 30-31. és 37. pontjában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (1)-(2), (4) és (8) bekezdésében, 9. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében, 11. §-ának (2), (6)-(7), (9) és (11) bekezdésében, 12. §-ának (2) és (6) bekezdésében, 16. §-ának (1), (5) és (7) bekezdés a) pontjában, 17. §-ának (3) bekezdésében, 18. §-ának (1), (3), (4), (6), (7) és (9) bekezdésében, 19. §-ának (8)-(9), (11) és (13) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (1) bekezdésében, 22. §-ának (5) bekezdésében, 23. §-ában, 24. §-ának (1), (3) és (8) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-a (3) bekezdésének felvezető szövegében és e) pontjában, illetve (5)-(8) bekezdésében, 27. § (2), (3) és (11) bekezdésében, 28. §-ának (1), (4), (6)-(8) és (10) bekezdésében, 29. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 30. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 31. és 32. §-ában az "a minősítő intézet" szövegrész helyébe az "az MgSzH",

b) 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 3. §-ának 33.2. és 33.3 pontjaiban, 8. §-ának (1) és (6) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében, 16. §-ának (1) bekezdésében, 18. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és (6) bekezdésének c) pontjában, 20. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 26. §-a (3) bekezdésének f) pontjában az "a Szolgálat" szövegrész helyébe az "az MgSzH",

c) 4. §-ának (5) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-ának (3) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében, 26. §-a (4) bekezdésének b) pontjában az "a minősítő intézetnek" szövegrész helyébe az "az MgSzH-nak",

d) 6. §-a (8) bekezdésének c) pontjában az "az intézet" szövegrész helyébe az "az MgSzH",

e) 7. §-ának (5) bekezdésében az "a minősítő intézeti példányát" szövegrész helyébe az "az MgSzH példányát",

f) 10. §-ának (2) bekezdésében a "Szolgálatnak" szövegrész helyébe az "MgSzH-nak",

g) 11. §-ának (12) bekezdésében, valamint 12. §-ának (2) bekezdésében az "a minősítő intézethez" szövegrész helyébe az "az MgSzH-hoz",

h) 12. §-ának (3) bekezdésében az "A terület alkalmasságának elbírálására előzetes termőhelyi szemlét kell kérni a minősítő intézettől és Szolgálattól." szövegrész helyébe az "A terület alkalmasságának elbírálására előzetes termőhelyi szemlét kell kérni az MgSzH-tól.",

i) 12. §-ának (8) bekezdésében, 28. § (6) bekezdésében az "a minősítő intézetet" szövegrész helyébe az "az MgSzH-t"

j) 27. § (1) bekezdésében az "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe az "az MgSzH-nál";

k) 27. § (2) bekezdésében az "a Szolgálatot" szövegrész helyébe az "az MgSzH-t";

l) 2. § (1) bekezdésében az "A Szolgálat, illetve a minősítő intézet" szövegrész helyébe az "Az MgSzH"

szövegrész lép.

(8) A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet

a) 7. §-ának (3) bekezdésében az "az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: minősítő intézet)" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban. MgSzH Központ)",

b) 7. §-ának (3) bekezdésében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)",

c) 7. §-ának (4)-(5) bekezdésében, 11. §-ának (2) bekezdésében és 12. §-ának (1) bekezdésében az "a minősítő intézet" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központ",

d) 8. §-ának (3) bekezdésében és 11. §-ának (3) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter",

e) 12. §-ának (1) bekezdésében a "Tápiószelei Agrobotanikai Intézet (a továbbiakban: TABI)" szövegrész helyébe az "MgSzH Központ Agrobotanikai Központja (a továbbiakban: Agrobotanikai Központ)",

f) 12. §-ának (2) bekezdésében az "a TABI" szövegrész helyébe az "az Agrobotanikai Központ" szövegrész lép.

9. § Ez a rendelet a 2002/53/EK és a 2002/55/EK tanácsi irányelvek 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghozataláról szóló 2003/90/EK irányelv és a 2003/91/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. augusztus 3-i 2009/97/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelethez

"10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. Rész

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Pisum sativum L.Takarmányborsó2003.11.6-i TP 7/1
Vicia faba L.Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
Brassica napus L.Káposztarepce2004.3.25-i TP 36/1
Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i TP 81/1
Linum usitatissimum L.Rostlen/olajlen2007.3.21-i TP 57/1
Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i TP 20/1
Avena sativa L. (továbbá A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zab2003.11.6-i TP 20/1
Hordeum vulgare L.Árpa2003.11.6-i TP 19/2
Oryza sativa L.Rizs2004.11.18-i TP 16/1
Secale cereale L.Rozs2002.10.31-i TP 58/1
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek2007.1.22-i TP 121/2
Triticum aestivum L.Búza2008.6.23-i TP 3/4
Triticum durum Desf.Durumbúza2003.11.6-i TP 120/2
Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Zea mays L.Kukorica2001.11.15-i TP 2/2
Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-i TP 23/2

II. Rész

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-irányelv
Beta vulgaris L.Takarmányrépa1994.11.4-i TG/150/3
Agrostis canina L.Eb tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6
Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3
Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
Festuca filiformis Pourr.Fonalas csenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Festuca ovina L.Juh csenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
Festuca rubra L.Vörös csenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKeménylevelű csenkesz2006.4.5. TG/67/5
Festuca heterophylla Lam.Felemáslevelű csenkesz2006.4. 5-i TG/67/5
Festuca pseudovina Hack. Ex Wiesb.Veresnadrág csenkesz2006.4. 5-i TG/67/5
Festuca brevipila R. TraceyFinomlevelű csenkesz2006.4. 5-i TG/67/5
Lolium multiflorum Lam.Olasz perje2006.4.5-i TG/4/8
Lolium perenne L.Angol perje2006.4.5-i TG/4/8
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2006.4.5-i TG/4/8
Phleum bertolonii DC.Gumós komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Phleum pratense L.Réti komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6
Lupinus albus L.Fehérvirágú csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus angustifolius L.Kékvirágú csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus luteus L.Sárgavirágú csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7
Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7
Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa2001.4.4-i TG/89/6
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Takarmányretek2001.4.4-i TG/178/3
Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepce2002.4.17-i TG/185/3
Carthamus tinctorius L.Pórsáfrány1990.10.12-i TG/134/3
Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6
Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3
Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3
Glycine max (L.) MerrillSzójabab1998.4.1-i TG/80/6
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3

III. Rész

Az I. és a II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük."

2. melléklet a 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelethez

"11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. Rész

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Cepa csoport)Vöröshagyma2009.4.1-i TP 46/2
Allium cepa L. (Aggregátum csoport)Salottahagyma2009.4.1-i TP 46/2
Allium porrum L.Póréhagyma2009.4.1-i TP 85/2
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma2009.4.1-i TP 198/1
Apium graveolens L.Zeller2008.3.13-i TP 82/1
Apium graveolens L.Gumós zeller2008.3.13-i TP 74/1
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP 130/1
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát is2009.4.1-i TP 60/1
Brassica oleracea L.Karfiol2001.11.15-i TP 45/1
Brassica oleracea L.Brokkoli, vagy Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2
Brassica oleracea L.Kelbimbó2005.12.1-i TP 54/2
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta2005.12.1-i TP 48/2
Brassica rapa L.Kínai kel2008.3.13-i TP 105/1
Capsicum annuum L.Chili vagy paprika2007.3.21-i TP 76/2
Cichorium endivia L.Fodroslevelű és széleslevelű endivia2005.12.1-i TP 118/2
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-i TP 172/2
Cichorium intybus L.Cikóriasaláta2005.3.25-i TP 173/1
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye2007.3.21-i TP 142/1
Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborka2008.3.13-i TP61/2
Cucurbita pepo L.Főzőtök2004.3.25-i TP 119/1
Cynara scolymus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2008.3.13-i TP 49/3
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1
Lactuca sativa L.Fejes saláta2009.4.1-i TP 13/4
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem2007.3.21-i TP 136/1
Phaseolus coccineus L.Tűzbab2007.3.21-i TP 9/1
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2009.4.1-i TP 12/3
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó2003.11.6-i TP 7/1
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1
Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcs2008.3.13-i TP 117/1
Spinacia oleracea L.Paraj2008.3.13-i TP 55/2
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2
Vicia faba L. (partim)Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
Zeamays L. (partim)Csemegekukorica és pattogatni való kukorica2001.11.15-i TP 2/2

II. Rész

Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-irányelv
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma1998.4.1-i TG/161/3
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG/90/6
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10
Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olaszcikória1996.10.18-i TG/154/3
Cucurbita maxima DuchesneSütőtök2007.3.28-i TG/155/4 Rev.+2009.04.01.
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér1988.10.21-i TG/116/3

III. Rész

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük."

Tartalomjegyzék