Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról

A Kormány az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény 14. § a)-f) pontjában, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. § a) és b) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A fémkereskedelmi hatóság kijelölése

1. § (1)[1] A Kormány fémkereskedelmi hatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vámszervét jelöli ki.

(2) A fémkereskedelmi hatóság az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvényben (a továbbiakban: Fémtv.) meghatározott feladatokat, a külön jogszabály szerinti felső-, közép- és alsó fokú szervei útján látja el.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) telephely: fizikailag (pl. fallal, kerítéssel, mérési ponttal) elkülönített, helyrajzi számmal beazonosított hely, ahol a Fémtv.-ben meghatározott engedély birtokában fémkereskedelmi engedély köteles termékek átvételét, raktározását, tárolását végzik,

b) vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2009. január 1-jén érvényes állapota szerint meghatározott vámtarifaszám, ami alá a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag - a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó anyag esetén a legnagyobb tömegarányú fémalkotó szerint - besorolható,

c) vegyes fém:a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó, a telephelyre beszállított, még szét nem válogatott tárgyak összessége.

d)[2] engedélyező vámszerv: a NAV kérelmező székhelye szerint illetékes alsó fokú vámszerve, fővárosi vagy Pest megyei székhelyű kérelmező esetében a NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, illetve azon, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága,

e)[3] telephely szerint illetékes vámszerv: a kérelmezőnek az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye szerint illetékes alsó fokú vámszerv.

2/A. §[4] A telephely szerint illetékes vámszerv is jogosult - ide nem értve a kérelmező fővárosi vagy Pest megyei telephelyeit - az illetékességi területén lévő telephely helyszíni ellenőrzésének, illetve hatósági ellenőrzésének elvégzésére. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást, illetve hatósági döntést ilyen esetben is az engedélyező vámszerv folytatja le, illetve hozza meg.

A fémkereskedelmi engedély kiadására irányuló eljárás részletes szabályai

3. § (1)[5] A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett formátumban, az engedélyező vámszervhez kell benyújtani.

(2) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a)[6]

b) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag raktározására, tárolására működtetni kívánt, továbbá az előbbiekkel ajtó, ablak vagy más módon közvetlen összeköttetésben lévő helyiségek használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;

c) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a telephely berendezéseinek technológiai rajzát, műszaki leírását, a technológiai folyamatábrát;

d) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a tárolt, betárolt fémkereskedelmi engedély köteles anyag készletre vétele, készletcsökkenése (készletváltozása) nyilvántartási és bizonylati rendszerének leírását;

e) a telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt, jogerős hatósági engedélyt (a kiadó hatóság, az engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);

f) az anyagkísérő okmány aláírására jogosult személyeknek a cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen ellenjegyzett aláírásmintáját;

g) a fémkereskedő engedélyköteles anyagok azonosításához alkalmazott leírásait (mintavétel, azonosítási módszerek);

h) a tevékenységi biztosíték számításának levezetését;

i) a Fémtv.-ben és e rendeletben előírt nyilvántartás mintáját vagy az azokra vonatkozó számítógépes nyilvántartás leírását.

(3) A kérelmezőnek az (2) bekezdés a) és f) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolnia.

(4)[7] Az engedélyező vámszerv hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyt kérő - a szolgáltatási engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül-e.

4. § (1)[8] Az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv a fémkereskedelmi engedély iránti kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül a kérelmező telephelyén helyszíni szemlét tart, amelynek időpontjáról előzet esen értesíti az 1. számú melléklet 1.9. pontja szerint megadott kapcsolattartó személyt.

(2)[9] Az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv a benyújtott fémkereskedelmi engedély iránti kérelemben és az ahhoz csatolt, vagy a helyszínen megtekintett okiratokban, bizonylatokban foglaltak helyszíni ellenőrzésének eredményét a kérelmező jelenlétében felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

5. § (1) A fémkereskedelmi engedély

a) a kérelmezőnek a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelemben foglalt kérésére határozott időre, de legfeljebb öt évre,

b) a kérelmező a) pont szerinti kérésnek hiányában határozatlan időre adható ki.

(2)[10] Az engedélyező vámszerv a helyszíni szemlét követően a kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belül határozatban közli a kérelmezővel a tevékenységi biztosítékként felajánlott összeg elfogadását vagy attól eltérő összegben való megállapítását.

(3)[11] Az engedélyező vámszerv a fémkereskedelmi engedélyt a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki. Az engedélyező vámszerv a fémkereskedelmi engedélybe foglalja vagy 8 napon belül a fémkereskedelmi engedélyhez csatolja a kérelemhez benyújtott nyilvántartás mintájának jóváhagyását vagy a számítógépes nyilvántartás-vezetést engedélyező határozatot. Az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv a nyilvántartást az engedély kiadását követő 10 napon belül köteles hitelesíteni. A fémkereskedőnek a fémkereskedelmi tevékenység tényleges megkezdését megelőző legalább 10. napig kell kérnie a nyilvántartás hitelesítését.

A fémkereskedelmi engedély módosítása

6. § (1) A Fémtv. 8. § (7) bekezdésének alkalmazásában a fémkereskedelmi engedélykérelemben megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érintő változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni.

(2)[12] A bejelentési kötelezettséggel járó változást az engedélyező vámszervhez a változás bekövetkeztétől számított 10 napon belül - az anyagkísérő okmány aláírására jogosultak személyének változása esetén haladéktalanul - be kell jelenteni. A bejelentés az 1. számú melléklet szerinti engedélykérelem formanyomtatványán teljesíthető, amely -a kizárólag a fémkereskedő székhelyének, levelezési címének, cégvezetője, kapcsolattartó személye és az anyagkísérő okmány aláírására jogosultak adatainak, pénzforgalmi számlaszámára és számlavezető pénzintézetére vonatkozó adatainak megváltozása kivételével - a fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemnek minősül. Az engedély módosításának nem minősülő adatváltozásokat az engedélyező vámszerv alakszerű hatósági határozat nélkül vezeti át a nyilvántartáson.

(3) A fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemhez a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egymás közti szervezeti jogutódlása esetén a fémkereskedelmi engedély jogutódra való átszállásának bejelentésekor csatolni kell:

a) a cégformában beállt változás miatti jogutódlás esetén a tulajdonlásra és a tevékenységi biztosíték letételére vonatkozó okiratokat,

b) a jogutódlás egyéb eseteiben pedig az eredeti fémkereskedelmi engedély megszerzéséhez benyújtandó - a jogutódra vonatkozó - okmányokat, igazolásokat.

(4)[13] Az engedélyező vámszerv a módosítás iránti kérelemben foglaltak alapján

a) bevonja

aa) a fémkereskedelmi engedélyt vagy

ab) a betétlapot, és

b) kiadja

ba) az új fémkereskedelmi engedélyt vagy

bb) a betétlapot. A fémkereskedőnek egyik telephelyre vonatkozó engedélye megszűnése esetén az engedélyező vámszerv a telephelyre vonatkozó betétlapot vonja be.

7. § A Fémtv. 8. § (7) bekezdésében meghatározott változásnak kell tekinteni a technológiai és technikai feltételek megváltozását, a jogszabályban előírt hatósági engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban foglaltaktól eltérő működtetést, továbbá átvett fémkereskedelmi engedély köteles termékek biztonságos raktározásának, tárolásának és a pontos mennyiségi számbavétel feltételének megváltozását.

A tevékenységi biztosítékra vonatkozó részletes szabályok

8. § (1) A tevékenységi biztosíték összege - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - telephelyenként 5 millió forint. A több telephellyel rendelkező fémkereskedőnek a tevékenységi biztosítékot legfeljebb 25 millió forint összegben kell nyújtania. A telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység esetében a biztosíték összege 5 millió forint.

(2) Ha a Fémtv. 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége alapján megállapítható, hogy a tárgyévet megelőző év havi átlagában átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséből származó tényleges árbevétel nem éri el az 25 millió forintot, a tevékenységi biztosíték összegét a hatóság a fémkereskedő kérelmére

a) abban az esetben ha a fémkereskedő e tevékenységét legalább két éve folyamatosan végzi, a telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység, illetve a telephely fenntartásával folytatott tevékenység esetében telephelyenként 1 millió, több telephellyel rendelkező kereskedő esetén legfeljebb 5 millió forintban,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység, illetve a telephely fenntartásával folytatott tevékenység esetében telephelyenként 2,5 millió, több telephellyel rendelkező kereskedő esetén legfeljebb 12,5 millió forintban

állapítja meg.

(3) Ha fémkereskedő engedélyköteles tevékenységét a tárgyévben kezdte meg, a (2) bekezdés alkalmazásában a tárgyévet megelőző év havi átlagában átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséből származó tényleges árbevételeként a fémkereskedő által az engedély iráni kérelemben a Fémtv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján közölt mennyiség alapján a (2) bekezdés szerinti kérelemben megjelölt tervezett havi árbevételt kell alapul venni.

(4) A fémkereskedelmi hatóság a tevékenységi biztosíték összegét hivatalból az (1) bekezdésben foglalt összegtől magasabb, a jogsértés súlyához igazodó, de legfeljebb a telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység, illetve a telephely fenntartásával folytatott tevékenység esetében telephelyenként 10 millió, több telephellyel rendelkező kereskedő esetén 50 millió forintos összegben határozza meg, ha

a) a fémkereskedő a Fémtv. 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen - a megelőző 90 napban legálabb 5 alkalommal - valótlan adattartalommal tesz eleget, és azt a fémkereskedelmi hatóság észleli;

b) a fémkereskedőt, a fémkereskedő munkavállalóját vagy a fémkereskedő nevében eljáró más személyt a fémkereskedelmi tevékenységgel összefüggő bűncselekményért jogerősen elítélték.

(5) A tevékenységi biztosíték nem vehető igénybe, ha a fémkereskedő a Fémtv. 8. § (3) bekezdése szerinti esetekben meghatározott fizetési kötelezettségének a fémkereskedelmi hatóság honlapján tájékoztatóban közzétett számlára történő átutalással eleget tett.

9. § (1) A tevékenységi biztosíték készpénz vagy pénzügyi biztosíték lehet. Készpénzben nyújtott tevékenységi biztosítéknak minősül a fémkereskedelmi hatóság honlapján tájékoztatóban közzétett számlára, tevékenységi biztosíték céljára történő banki átutalás. A készpénzben nyújtott tevékenységi biztosíték után a fémkereskedelmi hatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(2)[14] Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét az engedélyező vámszerv, mint kedvezményezett jóváhagyásához is köti. A pénzügyi biztosíték visszavonása akkor hagyható jóvá, ha a fémkereskedőnek nincs a fémkereskedelmi hatóság felé fennálló tartozása. A pénzügyi biztosíték érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelőzően, az érvényesség lejártának napját követő naptól érvényes újabb pénzügyi biztosítékot kell a fémkereskedelmi hatósághoz benyújtani.

(3)[15] Pénzügyi biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely

a) a kedvezményezett által kiadott határozatban előírt összegre szól és meghatározott határnapig érvényes,

b) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a Fémtv. 8. § (3) bekezdése szerinti esetekben, a kedvezményezett igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül - teljesít,

c) a fizetési igény bejelentésére az engedélyező vámszervet kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,

d) visszavonhatatlan vagy kizárólag a kedvezményezett jóváhagyásával visszavonható.

(4) Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 157. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

(5) A bankgaranciának tartalmazni kell

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát;

b) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát;

c) a garancia összegét számmal és betűvel;

d) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját;

e) a (3) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.

(6) Tevékenységi biztosítékként azt a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) lehet elfogadni, amely a (3) és (5) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen tartalmazza.

(7) Nem fogadható el tevékenységi biztosítékként az olyan biztosító által kiállított biztosítói kötelezvény, amelynek tevékenységi körében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 1996. évi CXVI. törvény 216. §-a szerinti szükséghelyzet alakult ki.

(8) A nem magyar nyelven kiállított bankgarancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

(9)[16] A fémkereskedő által, bankgaranciában nyújtott biztosíték esetén a bankgarancia érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelőzően az érvényesség lejártának napját követő naptól érvényes újabb bankgaranciát kell az engedélyező vámszervhez benyújtani.

(10) A tevékenységi biztosíték összegének csökkentése esetén a fémkereskedelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a különbözet felszabadításáról, illetve visszafizetéséről.

A fémkereskedő nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályok

10. § (1)[17] A Fémtv.-ben meghatározott nyilvántartás számítógépes vezetését, valamint az anyagkísérő okmány számítógépes előállítását és kitöltését az e §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő, az engedélyező vámszerv által engedélyezett számítógépes programokkal lehet végezni.

(2) A Fémtv.-ben meghatározott nyilvántartások számítógépes vezetésére szolgáló program (a továbbiakban: nyilvántartó program) és az anyagkísérő okmány számítógépes előállítását és kitöltését végző program (a továbbiakban: bizonylat-kiállító program) engedélyezéséhez szükséges feltétel, hogy

a) a program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállt változásokat nyomonkövesse,

b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység/művelet) bármely időszakra vonatkozóan naplózva legyen.

(3) A nyilvántartó program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá, hogy

a) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;

b) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;

c) a program mentett adatainak visszatöltése ellenőrizhető és kinyomtatható legyen az alábbi adattartalommal:

ca) a visszatöltés időpontja,

cb) a visszatöltés indoka,

cc) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,

cd) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;

d) a program tegye lehetővé, hogy a (2) bekezdésben, illetve az e bekezdés c) pontjában szereplő adatok bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.

(4) A bizonylat-kiállító program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá, hogy

a) a program által készített bizonylatok formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfeleljen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek,

b) a program a felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználását ne engedélyezze,

c)[18] a program kizárólag az engedélyező vámszerv által az adott időszakra kiadott sorszámok felhasználását, emelkedő számsorrendben, kizárólag egy alkalommal tegye lehetővé a bizonylat kiállítása során, és önálló sorszámgenerálást vagy ugyanazon számsorrend újbóli felhasználását ne tegye lehetővé.

11. § (1)[19] A nyilvántartó program, illetve a bizonylat-kiállító program engedélyezésére irányuló kérelem a Fémtv. 8. §-a szerinti engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg vagy az engedély kiadását követően bármikor benyújtható az engedélyező vámszervhez.

(2)[20] Az engedélyezett nyilvántartó, illetve a bizonylat-kiállító program módosított változatára való áttérést - kivéve, ha a módosítás a törzsadatok változása miatt szükséges - az engedélyező vámszervhez előzetesen be kell jelenteni, és egyidejűleg kérni kell a módosított program engedélyezését. Az engedélyező vámszerv a programmódosítást a kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül engedélyezi vagy elutasítja. Az engedélyező határozatban meghatározásra kerül a módosított nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program használatának kezdő időpontja is.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:

a) a program alkalmazásának -, illetve a (2) bekezdésben foglalt esetben a program módosításának - részletes leírását,

b) a programkészítő vagy a forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy a program jogszerűen került a kérelmező birtokába,

c) a telepített nyilvántartó program adatbázis fájljának (fájljainak) elérési útvonalát.

12. §[21] (1) A nyilvántartó program adatbázisának helyreállítása az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez történő előzetes bejelentés alapján végezhető. A bejelentésnek tartalmaznia kell az adatbázis helyreállításának okát, pontos helyét és idejét. A bejelentésben foglaltakat az engedélyező vámszerv, illetve a telephely szerint illetékes vámszerv a helyszínen ellenőrizheti.

(2) Az engedélyezett programtól eltérő program használata vagy az engedélyezett program a 10. § (2)-(3) bekezdése rendelkezéseinek megsértése melletti használata esetén az engedélyező vámszerv manuális nyilvántartás-vezetési kötelezettséget ír elő, és a nyilvántartó program használatára kiadott engedélyt a manuális nyilvántartás hitelesítésének napjával visszavonja.

(3)[22] A (2) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét követő naptól számított nyolc napon belül a fémkereskedő köteles a manuális nyilvántartást benyújtani az engedélyező vámszervhez, amely azt - a megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül -jóváhagyja és ezzel egyidejűleg hitelesíti, vagy elutasítja, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében jóváhagyott manuális nyilvántartást - a jóváhagyással egyidejűleg - megküldi a telephely szerint illetékes vámszervhez, amely azt 10 napon belül hitelesíti.

13. § (1)[23] A fémkereskedőnek a telephelyen annak nyitvatartási idejét jól látható helyen és formában fel kell tüntetnie. A telephely nyitvatartási rendjét az engedély kézhezvételétől, illetve változás esetén, annak bekövetkeztét követő öt napon belül be kell jelenteni az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez.

(2)[24] A fémkereskedőnek a fémkereskedelmi engedély átvételét követő nyolc napon belül a működés megkezdésének időpontját az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez írásban be kell jelentenie, ha ez az engedély átvételének időpontjától eltér.

(3)[25] A fémkereskedőnek ki kell jelölni azt a személyt, aki az engedélyező vámszervvel, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervvel az együttműködésért és a hatósági ellenőrzés helyszíni feltételeinek biztosításáért felelős (a továbbiakban: felelős vezető). Külön kijelölés hiányában a felelős vezető az engedély iráni kérelemben erre a feladatra kijelölt cégvezető.

(4)[26] A fémkereskedőnek a felelős vezető kijelölését és az abban bekövetkező változást az engedélyező vámszerv felé írásban be kell jelentenie a kijelölést, illetve a változást követő tíz napon belül.

(5) Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a telephelyre történő be-, illetve kitárolásakor az adott tevékenység során végzett hulladékkezelő tevékenységhez a külön jogszabályban alapján szükséges szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie.

(6) A fémkereskedő köteles fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok tárolására, raktározására szolgáló telephely megfelelő őrzés-védelméről gondoskodni.

(7) A fémkereskedő a telephelyen tárolt, raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzésére vonatkozó okiratokat és nyilvántartásokat köteles a helyszínen őrizni.

(8)[27] A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mérlegeléséhez csak a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága által hitelesített mérleget használhat. A fémkereskedő az anyagmozgatást szolgáló technikai eszközöket és személyzetet köteles biztosítania a fémkereskedelmi hatóság ellenőrzése során.

(9) Az ellenőrzést végző fémkereskedelmi hatóság a mérőberendezést határozattal mérési célra alkalmatlanná nyilvánítja és használatát megtiltja, ha bármely ellenőrzés során a mérési pontatlanság az 5%-ot meghaladja.

(10)[28] A fémkereskedelmi hatóság a (9) bekezdése alapján hozott határozatáról a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát értesíti.

(11)[29] A (9) bekezdés szerinti határozat elleni fellebbezés tárgyában a felügyeleti szerv nyolc napon belül dönt. A döntésig a mérlegelő-berendezés nem használható.

14. § (1) A fémkereskedő az engedélyezett telephelyét az erre vonatkozó engedélyben foglaltak szerint köteles működtetni. A fémkereskedelmi hatóság az engedélyben foglaltakat köteles ellenőrizni.

(2) A fémkereskedő a telephelyen tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyiségének, illetve azonosságának megállapításához szükséges nyilvántartásokat, beszerzést igazoló okmányokat az ellenőrzést végzők rendelkezésre bocsátja.

(3) A telephelyen tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyagból, annak azonosítása céljából az ellenőrzést végző hatóság ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet.

(4) A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedő vagy az általa foglalkoztatott személy e rendeletben előírt képesítésének meglétét, annak érvényességét, valamint a tevékenységének gyakorlása során a képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását a helyszínen ellenőrizheti.

(5) A fémkereskedelmi hatóság ellenőrzi a fémkereskedelmi engedélyben szereplő, annak alapjául szolgáló körülményekben történő változással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítését az átadott nyilvántartások, iratok és a helyszíni szemle adatai alapján.

15. § (1) A hatósági ellenőrzés ellátásához a fémkereskedő

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségi megállapításához szükséges hitelesített mérőműszerekről, eszközökről, a mintavételhez szükséges eszközökről, a vett minták biztonságos tárolásáról gondoskodik, és ezeket az ellenőrzéssel megbízottak részére bocsátja;

b) a telephely műszaki berendezéseinek és felszerelésének megvizsgálásához szükséges eszközöket és segítő személyzetet az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátja;

c) együttműködik az ellenőrzést végzőkkel és részükre a szükséges felvilágosítást megadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a fémkereskedőnek költségére és veszélyére kell - az ellenőrzés célja által indokolt mértékig és az érintett anyagfajta tekintetében - az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátania.

Készletfelvétel, készletbevallás

16. § (1) A fémkereskedő a hatósági ellenőrzés esetén a készletfelvételhez készletbevallást ad.

(2) A fémkereskedőnek a készletbevallásban a telephelyen tárolt minden fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot - tárolóegységenként, és tárolóhelyiségenként részletezve - fel kell tüntetnie.

(3) A készletbevallásnak tartalmaznia kell:

a) a tárolóhelyek szerinti bontásban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fajtáját, vámtarifaszámát, mennyiségét;

b) a készletbevallás átadásának időpontját;

c) a felelős vezető aláírását és nyilatkozatát arról, hogy a készletbevallásban feltüntetett helyeken kívül nem tárolnak máshol fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése szerinti készletfelvétel ellenőrzése történhet tételes vagy egyszerűsített ellenőrzéssel. Az egyszerűsített ellenőrzés szúrópróbaszerű vagy adminisztratív.

(2) Az ellenőrzést a készletfelvétel céljából adott készletbevallás adatainak alapulvételével kell elvégezni.

(3) A tételes ellenőrzés külső és belső fémkereskedelmi engedélyköteles anyagvizsgálatból áll. A külső anyagvizsgálat a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségének, azonosságának megállapításából áll. A belső anyagvizsgálat kiterjed az anyag azonosítására, továbbá mennyiségének, vámtarifaszámának, származási helyének ellenőrzésére, illetve azoknak az adatoknak, okmányoknak, iratoknak a megvizsgálására, amelyek a készletfelvételhez szükségesek.

(4) Az egyszerűsített ellenőrzés lehet

a) szúrópróbaszerű, amely teljes körű külső anyagvizsgálatból, és a kiválasztott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra kiterjedő tételes ellenőrzésből, vagy

b) adminisztratív, amely a nyilvántartás, annak mellékletei és a készletbevallás vizsgálatából áll.

(5) Egyszerűsített ellenőrzést lehet folytatni akkor, ha a fémkereskedelmi hatóság értékelése alapján a tételes ellenőrzésre nincs szükség.

(6) Tételes ellenőrzést kell végezni, ha jogszabályt sértő cselekmény elkövetésére gyanú merül fel, továbbá ha a fémkereskedő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.

(7) Amennyiben a szúrópróbaszerű vagy adminisztratív ellenőrzés alkalmazása során a készletbevallás és a nyilvántartás adatai között eltérés tapasztalható, tételes ellenőrzést kell tartani.

(8) Az ellenőrzés tényét és módját, annak eredményét - így különösen az anyagvizsgálat alá vont anyagok mennyiségét, azonosító adatát és a vizsgálatot végző megállapításait - a készletfelvételi jegyzőkönyvön fel kell jegyezni.

(9) A Fémtv. 12. § (4) bekezdés szerint kiadni rendelt, de át nem vett lefoglalt anyagot, dolgot és eszközt, valamint a Fémtv. 12. § (5) és (6) bekezdés szerint elkobzott anyagot, dolgot és eszközt a fémkereskedelmi hatóság árverés vagy elektronikus árverés (továbbiakban: árverés) útján értékesíti.

(10) Az árverés útján történő értékesítés során az adózás rendjéről szóló törvénynek az ingóságok árverés és elektronikus árverés útján történő értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag azonosítását, nyomon követését biztosító rendelkezések

18. § (1) A fémkereskedő telephelyén a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat fajtánként, egymástól elkülönítve köteles tárolni. A tárolóhelyiségeket, tárolóhelyeket, tárolóegységeket egyértelműen beazonosítható módon, a telephely műszaki rajzán jelölni köteles.

(2) A fémkereskedő az Fémtv. 4. § (5) bekezdésében megjelölt elkülönített tárolás során a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat köteles fajtánként külön, a vámtarifaszám legalább első négy számjegyének feltüntetésével ellátva tárolni, ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot

a) magánszemélytől,

b) üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személytől,

c) üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiség nélküli szervezettől vesz át.

(3) A fémkereskedő a vegyes fémként nyilvántartásba vett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a telephelyén a szétválogatás elvégzéséig, de legkésőbb az átvételtől számított hatodik naptári napig tárolhatja.

19. § (1) A fémkereskedőnek a Fémtv. 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a fémkereskedelmi hatóság által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon folyamatosan kell vezetni.

(2) A fémkereskedőnek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárgyhavi forgalmáról, a bevételi és kiadási jogcímeken szerepeltetett, valamint a tárgyhavi nyitó és záró készletéről a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon havi zárást kell készítenie.

(3) A nyilvántartás vezetésekor az üzleti és egyéb, jogszabály által védett titok és a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelel ően kell eljárni, és azt kizárólag a fémkereskedelmi hatóságnak lehet, illetve - felkérésre - kell rendelkezésre bocsátani.

(4) A nyilvántartás e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén számítógépes úton is vezethető.

20. § (1) A fémkereskedőnek a 19. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból elektronikus formában naponta, a tárgynapot követő munkanapon, a 19. § (2) bekezdése szerinti havi zárásról legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20. napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(2)[30] A fémkereskedő az adatszolgáltatást az e célra rendszeresített, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványnak az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez való elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

(3) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítéséhez a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül hozzáférhető informatikai rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszer) működtet.

(4) Az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítéséhez a fémkereskedőnek, illetve az általa meghatalmazott vagy megbízott képviseleti joggal rendelkező személynek (a továbbiakban: képviselő) a KR rendeletben meghatározott ügyfélkapuval kell rendelkeznie (a továbbiakban: eljárási jogosultság).

(5)[31] A fémkereskedő, illetve a képviselő az eljárási jogosultságát az adatszolgáltatás elektronikus úton történő első teljesítését legalább harminc nappal megelőzően a fémkereskedelmi hatóság által erre rendszeresített - a fémkereskedelmi hatóság internetes honlapján közzétett - nyomtatványon a fémkereskedelmi hatósághoz bejelenti, és ugyanezen nyomtatványon kell az eljárási jogosultságban bekövetkezett mindennemű változást is bejelentenie.

(6) A bejelentés alapján a fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt, illetve a képviselőt nyilvántartásba veszi, a bejelentett változásokat rögzíti és erről a fémkereskedőt haladéktalanul értesíti.

(7) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítéséhez olyan elektronikus nyomtatványt biztosít, melyet kitöltés után a rendszer részét képező titkosítási eljárást követően a fémkereskedőn kívül csak a fémkereskedelmi hatóság ismerhet meg.

(8) A fémkereskedő, illetve a képviselő az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését - sikeres személyazonosítást követően - a KR útján kezdeményezheti.

(9) A KR a kitöltött, megküldött elektronikus nyomtatványt haladéktalanul érkeztető számmal és időbélyegzővel látja el. A KR az adatszolgáltatást a (8) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményező fémkereskedőt, illetve képviselőt az elektronikus nyomtatvány beérkezésének időpontjáról és érkeztető számáról elektronikus üzenet formájában a KR értesítési tárhely szolgáltatásán keresztül értesíti. A KR által küldött, időbélyegzővel ellátott értesítésben szereplő beérkezési időpont egyúttal az elektronikus nyomtatvány fémkereskedelmi hatósághoz történt beérkezésének időpontját is jelöli.

(10) A fémkereskedelmi hatóság az elektronikus nyomtatvány adatait informatikai rendszerében rögzíti.

(11) Ha a fémkereskedelmi hatóság a KR-ből átvett elektronikus nyomtatványról megállapítja, hogy az időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően a nyomtatványon szereplő tárgynap tekintetében már teljesítették az adatszolgáltatást, az elektronikus nyomtatvány adatainak feldolgozását - a javításra irányuló elektronikus nyomtatvány esetét kivéve - visszautasítja, és erről az adatszolgáltatást a (8) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményező fémkereskedőt, illetve képviselőt a KR értesítési tárhely útján tájékoztatja.

(12) A napi adatszolgáltatás elektronikus úton történt teljesítésének időpontja az időbélyegzőben szereplő időpont.

(13) Amennyiben az informatikai rendszerben üzemzavar történik, a fémkereskedelmi hatóság az üzemzavarról, illetőleg az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján.

(14) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése során szükséges informatikai követelményeket, illetve a szükséges tájékoztatásokat a kormányzati portálon, illetve a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzéteszi.

(15)[32] A fémkereskedelmi hatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább harminc nappal megelőzően közzéteszi.

(16)[33] A napi adatszolgáltatási kötelezettség adattartalmát a 3. számú melléklet, a havi adatszolgáltatási kötelezettségét adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

Megállapodás engedélyköteles termék beszerzéséről

21. § (1) A Fémtv. 4. § (2) bekezdésében foglalt írásbeli megállapodás adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A megállapodást két eredeti példányban kell kiállítani, melyből az egyik példányt a fémkereskedő nyilvántartásai mellett köteles őrizni.

(3) A megállapodás második példányát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig köteles megőrizni.

Nyilatkozat engedélyköteles termék átvételéről

22. § (1) A Fémtv. 4. § (3) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozat mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A nyilatkozatot két eredeti példányban kell kiállítani, melyből az egyik példányt a fémkereskedő nyilvántartásai mellett köteles őrizni.

(3) A nyilatkozat második példányát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig köteles megőrizni.

(4) A Fémtv. 4. § (3) bekezdése alkalmazásában, személyazonosság igazolására alkalmas okmányok a személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és tartózkodási engedély.

(5) Abban az esetben, ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó természetes személy az átadáskor személyazonosságát nem igazolja, az anyagátvételt meg kell tagadni.

(6) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogszerű megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot az átadó természetes személynek személyesen kell megtennie.

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítása

23. § A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó szabályok ellenőrzése érdekében

a) megállíthatja a járműveket, ellenőrizheti a szállítmányokat, a szállítási okmányokat, megállapíthatja és ellenőrizheti a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségét, eredetét;

b) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokból az ellenőrzés céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet.

Anyagkísérő okmány

24. § (1)[34] A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok szállításához előírt anyagkísérő okmány - a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú - szigorú számadású bizonylat, amellyel kapcsolatban elkövetett jogsértésre a számlára, nyugtára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az anyagkísérő okmányt a fémkereskedő 3 példányban állítja ki. Az anyagkísérő okmány 3. példánya a kiállító fémkereskedőé, 1. és 2. példányt a fémkereskedő átadja a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítójának. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megérkeztével a címzett az 1. példányt a feladónak visszaküldi.

(3) A Fémtv. 4. § (8) bekezdésében meghatározott anyagkísérő okmányt magyar nyelven kell kitölteni.

(4)[35] A anyagkísérő okmány formanyomtatványként történő előállítása kizárólag az engedélyező vámszerv engedélyével, az engedélyben meghatározott feltételek szerint végezhető.

(5)[36] Az anyagkísérő okmányt a fémkereskedő az engedélyező vámszerv engedélye alapján számítógéppel előállíthatja az engedélyező vámszerv által kiadott, az engedélyben meghatározott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával. A tárgyhót követő hónap 20. napjáig engedélyes a tárgyhóban felhasznált, számítógéppel előállított anyagkísérő okmányok azonosító számait megadja az engedélyező vámszervnek, vagy amennyiben a tárgyhóban nem állított ki anyagkísérő okmányt, erről tájékoztatja az engedélyező vámszervet.

(6) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot szállító személy az anyagkísérő okmányt a fémkereskedelmi hatóság képviselőjének, annak kérésére bemutatja.

(7) Az ellenőrzést végző jogosult az anyagkísérő okmány adatait a tényleges szállítmánnyal összehasonlítani. Az ellenőrzés során a szállító jelenlévő képviselője köteles a fémkereskedelmi hatósággal közreműködni.

Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-24. §-a, 25. § (5)-(6) bekezdése, valamint 26. § (2)-(5) és (7) bekezdése, 27. § (2)-(5) bekezdése, 28. § (2) bekezdése és 29. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)[37]

(4)[38]

(5)[39]

(6)[40]

(7)[41]

(8)[42]

(9)[43]

(10)[44]

(11)[45]

(12)[46]

Módosuló jogszabályok

26. §[47]

27. § (1)[48]

(2)[49]

(3)[50]

(4)[51]

(5)[52]

28. § (1)[53]

(2)[54]

(3)[55]

29. §[56]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez[57]

A fémkereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma
A kérelem benyújtásának időpontja:
A kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása:
KÉRELEM
a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezésére
I.Személyi adatok
1.A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
1.1. neve (elnevezése) és rövidített neve:
1.2. cégbírósági bejegyzésének száma, kelte:
1.3. székhelye (ennek hiányában telephelye):
1.4. adószáma/közösségi adószáma:
1.5. VPID száma:
1.6. pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:
1.7. levelezési címe:
1.8. cégvezetőjének (több cégvezető esetében a felelős vezetői feladatokat ellátó cégvezető megjelölésével)
1.8.1. neve:
1.8.2. születési helye, ideje:
1.8.3. anyja neve:
1.8.4. állampolgársága:
1.8.4. állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
1.8.5. adóazonosító jele:
1.9. A kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím):
2.Önkormányzat tartozás igazolásának száma, kiadásának kelte:
3.Nyilatkozatok
3.1. egyéb köztartozásra:
3.2. köztartozásmentes adózói státuszra:
3.3. csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:
3.4. kettős könyvvezetésre:
3.5. az éves beszámoló hitelesítésére:
3.6. tevékenységi biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):
3.7. Az engedély érvényességének ideje (határozott időtartamra történő kiadás kérése esetén):
II.Telephelyi adatok (telephelyenként)
1.engedélyszám (módosítás, megszüntetés esetén kitöltendő):
2.a telephely címe:
3.a telephely helyrajzi száma:
4.a telephely használati jogcíme
4.1. bérleti szerződés határozott időtartamra (tól-ig):
4.2. bérleti szerződés határozatlan időtartamra:
4.3. saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:
5.tevékenység megjelölése:
a) telephely fenntartása nélkül folytatott tevékenység
aa) felvásárlás �
ab) fuvarozás �
ac) értékesítés �
b) telephely fenntartásával folytatott tevékenység
ba) felvásárlás �
bb) fuvarozás �
bc) tárolás �
bd) raktározás �
be) értékesítés �
6.Az éves szinten működtetni kívánt kapacitás mellett begyűjthető, felvásárolható, raktározható és tárolható
fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége [kg]:
1. alumínium:
2. antimon:
3. bizmut:
4. cink:
5. cirkónium:
6. kadmium:
7. kobalt:
8. króm:
9. magnézium:
10. mangán:
11. molibdén:
12. nikkel:
13. ólom:
14. ón:
15. réz:
16. tantál:
17. titán:
18. vanádium:
19. vas:
20. wolfram:
7.Anyagkísérő okmány aláírására jogosultak
7.1. neve:
7.2. munkaköre:
7.3. beosztása:
III.A csatolt okiratok darabszáma és megnevezése:
Kelt: ...................................................
……………………………………….
a kérelmező aláírása (bélyegzője)"

2. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez[58]

A fémkereskedelmi engedély adattartalma
FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLY
I.Az engedélyező vámszerv megnevezése:
II.A fémkereskedelmi engedély száma:
III.A Fémtv. 6. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
71. § (1) bekezdése alapján a fémkereskedelmi tevékenységet az alábbiak szerint engedélyezem:
IV.A fémkereskedő
1.neve (elnevezése):
2.rövidített neve:
3.székhelye (ennek hiányában telephelye):
4.adószáma:
5.VPID száma:
6.tevékenységi biztosítékának összege:
7.tevékenységének megjelölése:
V.Fent nevezett fémkereskedő a fémkereskedelmi engedély mellékleteként kiállított és hitelesített betétlap(ok)on
megjelölt helyen és feltételek mellett jogosult a fémkereskedelmi tevékenység folytatására.
VI.Jelen engedély határozatlan ideig/ …… -ig érvényes.
Kelt: ......................................
…………………………………………………
az engedélyező vámszerv aláírása (bélyegzője)
VII.Betétlap
1.Betétlap engedély száma:
2.A fémkereskedő
a) neve:
b) VPID száma:
c) telephelyének címe, helyrajzi száma:
d) felügyeletét ellátó vámszerv:
VIII.Fémkereskedő tevékenység engedélyezése
1.A fémkereskedő a telephelyen a Fémtv. 4. §-ban meghatározott tevékenység végzésére - a jogszabályi
kötelezettségek betartása mellett - jogosult.
2.A fémkereskedő a jelen engedélyben rögzített, valamint a fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolt
bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: ...................................................
…………………………………………………
az engedélyező vámszerv aláírása (bélyegzője)"

3. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A fémkereskedelmi tevékenységről szóló napi bejelentés adattartalma

I. Főlap (a bejelentő adatai):

a) a bejelentő neve:

b) a bejelentő VPID száma:

c) a bejelentő adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) időszak:

g) dátum:

h) a bejelentő azonosítója:

II. Eladói adatok:

a) vámtarifaszám:

b) az anyag megnevezés:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzője:

d) az eladó neve:

e) az eladó címe:

f) az eladó adószáma vagy adóazonosítója:

g) természetes személy esetében a személyazonosító okmány száma:

h) a számla vagy a kísérő okmány száma:

i) mennyiség (kg):

III. Vevői adatok:

a) vámtarifaszám:

b) az anyag megnevezése:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzője:

d) a vevő neve:

e) a vevő címe:

f) a vevő adószáma/adóazonosítója:[59]

g) a számla vagy a kísérő okmány száma:

h) mennyiség (kg):

4. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A fémkereskedelmi készletnyilvántartás havi zárásának adattartalma

I. Főlap (a bejelentő adatai):

a) a bejelentő neve:

b) a bejelentő VPID száma:

c) a bejelentő adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) időszak:

g) dátum:

h) a bejelentő azonosítója:

II. Összesítő adatok vámtarifaszámonként:

a) Nyitókészlet

b) Növekedés és csökkenés adatok

ba) Növekedés jogcímek:

1. összes bevételezés eladóktól

2. saját keletkezésű növekedés

3. átosztályozás miatti növekedés (vámtarifaszám változással járó)

4. feldolgozás miatti növekedés

5. bevételezés bontásból

6. bevételezés bérmunkából

7. szállítási többlet

8. áttárolás másik telephelyről[60]

9. összes bevételezés eladóktól telephely nélkül végzett tevékenység esetén[61]

10. korrekciós növekedés[62]

11. növekedés összesen[63]

bb) Csökkenési jogcímek:

1. összes kiadás vevőknek

2. saját keletkezésű csökkenés

3. átosztályozás miatti csökkenés (vámtarifaszám változással járó)

4. feldolgozás miatti csökkenés

5. kiadás bérmunkára

6. szállítási hiány

7. áttárolás másik telephelyre[64]

8. összes kiadás vevőknek telephely fenntartása nélkül végzett tevékenység esetén[65]

9. korrekciós csökkenés[66]

10. csökkenés összesen[67]

c) Záró készlet

5. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Írásbeli megállapodás tartalmi követelményei

I. A fémkereskedő

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:

II. Az értékesítő

a) neve:

b) képviseletére jogosult neve:

c) adószáma/adóazonosítója:

d) címe:

e) személyazonosító okmánya fajtája, száma:

III. A számla, utólagos elszámolás esetén a szállítólevél száma:

IV. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag:

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége (kg):

VI. Származást igazoló okmány megnevezése, száma (anyagkísérő okmány, korábbi megállapodás, nyilatkozat):

VII. Vételár:

VIII. Dátum:

Aláírások

6. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Írásbeli nyilatkozat tartalmi követelményei

I. A fémkereskedő

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:

II. Az értékesítő

a) neve:

b) adószáma/adóazonosítója:

c) címe:

d) személyazonosító okmányának fajtája, száma:

III. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége [kg]:

IV. Vételár:

V. Az értékesítő nyilatkozata: Alulírott, kijelentem, hogy a fentiek szerinti értékesítésre felkínált fémkereskedelmi anyag

a) fizetés nélküli begyűjtéssel

begyűjtés helye ..................

időpontja .................

került a birtokomba

b) saját tulajdonomat képezi.

VI. Dátum:

Aláírás

VII.[68]

7. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az anyagkísérő okmány adattartalma

I. Sorszám:

II. A feladó/eladó

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

III. A címzett/vevő

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

III. A fuvarozó (ha ez az eladótól és a vevőtől eltér)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

IV. Utólagos elszámolás kivételével a számla

a) száma:

b) kelte:

V. Rendeltetési hely:

VI. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója:

VII. A feladás

a) helye:

b) kelte:

VIII. Az átrakodás helye:

IX. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége (kg)

da) feladott súly:

db) köztes súly (ha van):

dc) átvett súly:

X. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat:

8. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez[69]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 38. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[3] Beiktatta a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Beiktatta a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 139. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[7] Beiktatta a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése, valamint a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[9] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[10] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése, valamint a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[11] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[12] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[13] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (8) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[15] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (9) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[17] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[18] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[19] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[20] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (10) bekezdése, ezt követően ugyanebben az időállapotban módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[21] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (11) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[22] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[23] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése, valamint a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[24] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése, valamint a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[25] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[26] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése, valamint a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[27] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 268. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[28] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 268. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[29] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[30] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[31] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[32] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (139) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[33] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[34] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[35] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (13) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[36] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (12) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[57] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (14) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[58] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 129. § (14) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[59] Módosította a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[60] Megállapította a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[61] Beiktatta a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[62] Beiktatta a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[63] Beiktatta a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[64] Megállapította a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[65] Beiktatta a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[66] Beiktatta a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[67] Beiktatta a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.01.

[69] Hatályon kívül helyezte e rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

Tartalomjegyzék