22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az ügyviteli vizsgára vonatkozó általános követelmények

1. § (1)[1] A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 124. §-a szerinti ügyviteli vizsgát (a továbbiakban: vizsga) az e rendeletben meghatározottak szerint kell teljesíteni.

(2) Vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

(3) A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát letette, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga letétele alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(4)[2] A vizsgát megelőzően a jelentkezők szakmai oktatáson vesznek részt. A szakmai oktatás célja, hogy a résztvevő megismerje a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szerv tevékenységére, szervezetére és az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat, elsajátítsa az ügyvitel, az iratkezelés szabályait, továbbá a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges tudnivalókat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a résztvevők vizsgakötelezettségüknek határidőben eleget tehessenek.

(5)[3] A vizsgára történő felkészülést segítő szakmai oktatást vagy konzultációt az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium) kell megtartani.

2. § (1)[4] A vizsgára a miniszternél kell írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton jelentkezni. A kérelemben a beosztást, a munkavégzés helyét és a munkakörbe történt kinevezés időpontját fel kell tüntetni.

(2)[5] A vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

(3)[6] A minisztériumnál ügyviteli vizsgabizottságokat kell alakítani. A vizsgabizottságok számát a miniszter határozza meg.

(4) A vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni.

(5)[7] A miniszter az ügyviteli vizsgabizottság elnökét ötéves időtartamra a minisztériumnál a vizsgával érintett szakmai területen tevékenykedő személyek közül nevezi ki, a vizsgabizottsági tagsági feladatok ellátására pedig az érintett szakmai terület felügyeletét ellátó minisztérium képviselőjét is felkéri.

3. § (1)[8] A vizsgáról a vizsgabizottság a melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A vizsgázó a felkészültségéhez igazodóan "megfelelt" és "nem felelt meg" eredménnyel minősíthető.

(2) Ha a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

4. § (1) A bizottság a vizsgáról valamennyi vizsgázó eredményét feltüntető jegyzőkönyvet készít.

(2)[9] A vizsga iratanyagát a minisztérium őrzi.

2. A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

5. § (1) A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

a) pártfogó felügyelői ismeretek: a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény készítése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, a közérdekű munka végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, az utógondozás végrehajtása,

b) a pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezet felépítése, feladatai,

c) jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális jog főbb szabályai,

d) a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,

e)[10] az áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek, az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismeretek,

f) kriminológiai alapismeretek,

g) gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,

h) szociális munka alapismeretek,

i) addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,

j) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,

k) ügyviteli és iratkezelési szabályok.

l)[11] hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos ismeretek.

(2) A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a (1) bekezdés a)-k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekből is, a pártfogó felügyelői asszisztensek az (1) bekezdés a)-e) pontjában, valamint k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, a kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdés a) és b), valamint k) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

3. A jogi segítségnyújtás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

6. § (1) A jogi segítésnyújtás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

a) a jogi segítségnyújtás formái, igénybevételének feltételei,

b) a jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem elbírálásának anyagi és eljárásjogi szabályai,

c) a támogatás igénybevételének, folyósításának, teljesítése igazolásának és visszatérítésének rendje,

d) a jogi segítségnyújtást végző szervezet,

e) jogi alapismeretek: a közigazgatási eljárási jog, a polgári eljárási jog, a büntetőeljárási jog, az igazságszolgáltatási szervezet és működése, a szociális jog főbb szabályai,

f)[12] az áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai, az áldozatsegítő támogatások szabályai, az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismeretek,

g) ügyviteli és iratkezelési szabályok.

(2) A jogi segítségnyújtási szakreferensek és a jogi segítségnyújtási ügyintézők az (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, a kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdés a), valamint c)-g) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

4. Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

7. § (1) Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

1. az áldozatsegítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,

2. az áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai,

3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a közigazgatási eljárási jog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a polgári jog, a polgári eljárási jog, az egészségügyi jog, a társadalombiztosítási jog és a szociális jog főbb szabályai,

4. a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,

5. bűnmegelőzési, kriminológiai és viktimológiai alapismeretek,

6. a bűncselekmény után bekövetkező trauma és annak kezelési módja,

7. a hajléktalanellátás alapismeretei,

8. a családsegítő központok szerepe, feladatai,

9. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,

10. a magyar szociálpolitika rendszere, szociális munka alapismeretek,

11. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,

12. az egészségügyi és a társadalombiztosítási ellátórendszerre vonatkozó alapismeretek,

13. az önkormányzati ellátások és szolgáltatások,

14. ügyviteli és iratkezelési szabályok,

15. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,

16. a jogi segítségnyújtást végző szervezet és feladatai, a jogi segítségnyújtás rendszere és formái.

17.[13] az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismeretek.

(2) A kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdésben felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

5. A kárpótlás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályai

8. § A kárpótlás szakmai területén tevékenykedők vizsgát nem tesznek.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

10. §[14]

11. §[15]

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Melléklet a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelethez

[16]
.............................................................................................. Vizsgabizottság
Szám: ..........................
TANÚSÍTVÁNY
A.............................................................................................................................................. Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
................................................................... , aki ..........év ..............hó ........napján született, ...............................ügyviteli vizsgát
......................................... eredménnyel letette.
......................................................... , .......év ...............hó ..........napján.
P. H.
.....................................................
a vizsgabizottság elnöke
..................................................... ....................................................................................................................
a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[5] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés c)-d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés c)-d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Megállapította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[11] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[12] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[13] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2015.04.15.

[15] Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2015.04.15.

[16] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék