308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés 13. pontjában, a 6. § tekintetében a Kvt. 110. § (7) bekezdés 6. pontjában, valamint az 1. és a 6. § tekintetében a Kvt. 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] Az érvényesített környezeti nyilatkozattal rendelkező Európai Unión belüli szervezeteknek a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) vételéről az országos környezetvédelmi hatóság dönt.

(2) A szervezet a nyilvántartásba vétel érdekében nyilatkozik a környezetvédelmi jogszabályok, valamint az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet betartásáról.

(3)[2] Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során megvizsgálja, hogy a szervezet a működése során megfelel-e az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá megkeresi az illetékes környezetvédelmi hatóságot annak érdekében, hogy tájékozódjon arról, hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat, illetve terheli-e a szervezetet elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettség, ideértve a környezetvédelmi és a természetvédelmi bírság megfizetésének kötelezettségét is.

(4) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) megvalósítása érdekében a hozzá forduló szervezetek megkeresésére

a)[3] az országos környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletről,

b)[4] a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad a szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokról, valamint arról, hogy milyen módon bizonyíthatják az azoknak való megfelelést.

(5)[5] Ha az eljárás során kétség merül fel az érvényesített környezeti nyilatkozat megalapozottságával kapcsolatban, az országos környezetvédelmi hatóság az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (7) bekezdése alapján ezt jelzi az akkreditáló szervnek.

(6)[6] Ha az akkreditáló szerv a környezetvédelmi hitelesítő hitelesítési és érvényesítési tevékenységének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a környezetvédelmi hitelesítő tevékenysége nem felel meg az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek, a felügyeleti vizsgálat eredményét és az akkreditáló bizottság erre vonatkozó határozatát annak véglegessé válását követően haladéktalanul közli az országos környezetvédelmi hatósággal.

2. § (1)[7] Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételről az e rendelet 1. melléklete szerinti okiratot állítja ki.

(2)[8] A nyilvántartásba vételről szóló határozatát az országos környezetvédelmi hatóság közli a környezetvédelmi hatósággal, illetve a megkeresett más hatósággal.

(3)[9] Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba felvett szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(4)[10] A környezetvédelmi hatóság a 3. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági határozatát közli az országos környezetvédelmi hatósággal, továbbá értesíti az országos környezetvédelmi hatóságot annak véglegessé válásáról.

3. § (1) Az országos környezetvédelmi hatóság a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,[11]

a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik, ideértve a környezetvédelmi és a természetvédelmi bírság megfizetésének kötelezettségét is;

b)[12] ha a szervezet az évente frissített és érvényesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az országos környezetvédelmi hatósághoz, illetve ha a kis szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerint jár el és környezeti nyilatkozatát a 7. cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelően nem nyújtja be az országos környezetvédelmi hatósághoz;

c) ha a szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében foglalt, az EMAS-logó használatára vonatkozó szabályokat megsérti;

d)[13] ha a hitelesített környezeti nyilatkozat érvényesítésével összefüggésben az 1. § (5)-(6) bekezdése szerinti felügyeleti vizsgálat alapján az akkreditáló szerv a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az országos környezetvédelmi hatóságot;

e) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben;

f) ha azt a szervezet maga kérelmezi.

(2) Az országos környezetvédelmi hatóság megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését,[14]

a) ha a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszűnik;

b) ha a szervezet, illetve a kis szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a frissített, illetve érvényesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja;

c) ha a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti;

d) ha a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel a környezeti nyilatkozatának ismételt érvényesíttetését a felfüggesztés tartama alatt teljesíti;

e) a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetében;

f) ha a szervezet az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya.

(3) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés időtartama legfeljebb három hónap lehet.

4. § (1) Az országos környezetvédelmi hatóság törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha[15]

a)[16] a szervezetnek végleges elmarasztaló hatósági határozattal vagy jogerős és végrehajtható bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;

b)[17] a szervezet az évente frissített és érvényesített környezeti nyilatkozatát, illetve a kis szervezet a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a frissített, illetve érvényesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés időtartamának lejártáig nem nyújtja be az országos környezetvédelmi hatósághoz;

c) a szervezet a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés időtartamának lejártáig nem szünteti meg;

d) a szervezet a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt érvényesíttetését a felfüggesztés időtartamának lejártáig nem teljesíti;

e) a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül;

f) a szervezet a nyilvántartásból történő törlését maga kérelmezi.

(2)[18] Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a végleges elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetőséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére. Ebben az esetben a határidő elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül.

(3)[19] Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásból felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a honlapján, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

5. § (1)[20] Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (8) bekezdésének végrehajtására az akkreditáló szerv az akkreditált környezetvédelmi hitelesítők nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére az országos környezetvédelmi hatóság egyidejű tájékoztatása mellett.

(2)[21] Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (3) bekezdésének végrehajtására az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére.

(3)[22] Ha az akkreditáló szerv a más tagállamban akkreditált hitelesítő Magyarországon végzett tevékenységének felügyelete során azt állapítja meg, hogy annak tevékenysége nem felel meg az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek, felügyeletének eredményéről tájékoztatást ad az országos környezetvédelmi hatóság részére.

6. § (1) Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti logó jogosulatlan használata esetén a környezetvédelmi bírság mértéke 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedhet.

(2)[23] A bírság összegét az országos környezetvédelmi hatóság az eset összes körülményeire - a jogsértés súlyára, céljára, időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel határozza meg.

(3)[24] Az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel kiszabott bírság az országos környezetvédelmi hatóság bevétele. A bírság kiszabásáról szóló határozatban meg kell jelölni az országos környezetvédelmi hatóság számlaszámát, amelyre a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül a bírságot meg kell fizetni.

(4)[25] A bírság kiszabására az országos környezetvédelmi hatóságnak a jogellenes cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége azzal, hogy a cselekmény elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság. Ha a jogellenes cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, az elévülési idő mindaddig nem kezdődik meg, amíg ez a jogszerűtlen állapot fennáll.

7. §[26]

8. § Az Európai Bizottság felé az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32-38. cikkében előírt segítségnyújtási, népszerűsítési és tájékoztatási kötelezettségek, továbbá a 41. cikkében előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)[27]

(4)[28]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 310. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01. (A Magyar Közlönyben megjelent szöveg a "jogerőre emelkedéséről" szövegrészt rendelte "véglegessé válásáról" szövegre cserélni, de egyértelműen megállapítható, hogy a jogalkotó szándéka a "jogerőre emelkedésétől" szöveg megfelelő cseréjére irányult, a módosítást ennek megfelelően hajtottuk végre.)

[25] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 46. § - a. Hatálytalan 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.08.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.09.

Tartalomjegyzék