Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről

A Kormány a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya a minisztériumokra, a Miniszterelnöki Kormányirodára, valamint az e szervekkel jogviszonyban álló foglalkoztatottakra terjed ki.

1/A. §[2] A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti személyügyi központként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

Értelmező rendelkezések

2. § A jelen rendelet alkalmazásában:

1. Kormányzati személyügyi szolgálgató rendszer (a továbbiakban: KSzSzR): központi adatbázisra épülő, egységes alapokon megvalósuló, moduláris felépítésű személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer, amely külső informatikai rendszerekhez is kapcsolódik;

2. Foglalkoztatott: a munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy, valamint - feltéve, hogy az adatkezeléshez hozzájárult - a nyugdíjasnak minősülő, a munkáltatónál korábban foglalkoztatási jogviszonyban állt természetes személy;

3. Nyugdíjas: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19/A. § (1) bekezdésének a)-h) pontja, valamint a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti személy, amennyiben a munkáltató juttatást biztosít számára;

4. Modul: a KSzSzR-t felépítő egyes funkcionális rendszerelemek, melyek egymással közvetlen kapcsolatban állnak;

5. Interfész: két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttműködését biztosító előírások összessége, a KSzSzR azon eleme, amely biztosítja a külső informatikai rendszerekkel történő kommunikációt (elektronikus adatátadás-átvétel);

6.[3] Munkáltató: a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda;

7. Állománytábla: a munkáltató szervezeti felépítéséhez igazodó, az egyes szervezeti egységekhez rendelt álláshelyek és az álláshelyekhez szükséges ismérvek összessége;

8. Felhasználó: a munkáltató azon munkatársa, aki a KSzSzR-t munkaköri feladatainak teljesítése céljából használja;

9. Okmány: minden olyan irat, amely személyre, vagy a személy jogviszonyára vonatkozóan állítást, tényt, körülményt, adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget rögzít, és amelyet abból a célból készítettek, hogy az állítást, tényt, körülményt, adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget a jövőben bizonyítani, igazolni, ellenőrizni lehessen;

10. Adatállomány: a KSzSzR-ben rögzített, oda importált, illetve ott előállított információk összessége;

11. Személyügyi intézkedés: a felhasználó által végrehajtott, valamely foglalkoztatott jogviszonyának adataiban változást eredményező tevékenység;

12. Jelentőfelelős: a központosított illetményszámfejtésről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti jelentőfelelős;

13. Szerepkör: a meghatározott feladatkörrel és annak ellátásához szükséges jogosultsággal felruházott felhasználói pozíció;

14.[4] Külső informatikai rendszerek működtetői: a Magyar Államkincstár és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.;

15. Jogosultság: egy adott szerepkört betöltő felhasználó számára biztosított, a KSzSzR használatát lehetővé tévő egyes jogok (felhatalmazások) összessége;

16. Értékkészlet: a KSzSzR-ben rögzítendő egyes adatokra jellemző, választható elemek halmaza.

A KSzSzR rendeltetése

3. § A KSzSzR rendeltetése, hogy szolgáltatásai révén biztosítsa:

a) a humánpolitikai feladatok ellátásának informatikai támogatását;

b) a külön törvény szerinti közszolgálati alapnyilvántartás vezetését;

c) a közszolgálati személyzeti politika alakításához szükséges statisztikai adatszolgáltatásokat;

d) a feladatellátáshoz kapcsolódóan az adatkapcsolatot a külön törvényben és a jelen rendeletben meghatározott külső informatikai rendszerekkel.

A KSzSzR felépítése

4. § (1) A KSzSzR egységes informatikai rendszerként magában foglalja a (2)-(4) bekezdés szerinti modulokat, kiszolgáló eszközöket és a külső informatikai rendszerekhez a kapcsolódást lehetővé tevő interfészeket.

(2) A KSzSzR moduljai a következők:

a) személyügyi adminisztráció,

b) dokumentumtár,

c) munkaidő és távollét nyilvántartás,

d) képzés, oktatás,

e) vezetői információs rendszer.

(3) A KSzSzR kapcsolódó szolgáltatásai a következők:

a) önkiszolgáló felület,

b) ügyfélszolgálat.

(4) A KSzSzR az alábbi külső informatikai rendszerekhez kapcsolódik:

a) Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (a továbbiakban: KIR),

b) Szolgáltatási és Ellátási Alapadat Tár (a továbbiakban: SzEAT),

c) a munkáltatók által alkalmazott iktató rendszerek (a továbbiakban: iktató rendszerek).

A KSzSzR moduljai és kapcsolódó szolgáltatásai

5. § (1) A személyügyi adminisztráció modul a KSzSzR központi modulja, amely

a) tartalmazza a munkáltatók állománytábláit;

b) tartalmazza a foglalkoztatottaknak a közszolgálati alapnyilvántartás szerinti adatait;

c)[5] tartalmazza a szakmai vezetők és a kormánytisztviselők melléklet szerinti önéletrajzait;

d)[6] a felhasználók utasításának megfelelően vagy automatikusan feladatokat, műveleteket hajt végre a KSzSzR-ben kezelt személyes és szervezeti adatok és az ezekre vonatkozó intézkedések, folyamatok vonatkozásában.

(2) A dokumentumtár modul biztosítja:

a) az egységes okmánymintáknak megfelelően az okmányok előállítását, nyomtatását, tárolását;

b) azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok elektronikus formában történő tárolását, amelyeket a foglalkoztatottnak a jogviszonyával összefüggésben a munkáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A munkaidő és távollét nyilvántartás modul tartalmazza a foglalkoztatott:

a) éves szabadságát,

b) szabadságtervének elkészítését,

c) munkából való távolmaradásának nyilvántartását,

d) fizetés nélküli szabadságának igénylését és engedélyezését, időtartamát,

e) rendkívüli munkavégzésének elrendelését.

(4) A képzés, oktatás modul:

a) nyilvántartja a képzésekre vonatkozó adatokat, ideértve a kapcsolódó elektronikus tananyagokat is;

b) kezeli a képzésekre vonatkozó igényeket, jóváhagyásokat, előírásokat;

c) rögzíti a foglalkoztatottaknak a képzéseken megszerzett végzettségeit, kompetenciáit;

d) nyilvántartja a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos adatokat.

(5) A vezetői információs modul a vezetői feladatok támogatása céljából a KSzSzR-ben tárolt adatokról információkat szolgáltat, kimutatásokat készít. A lekérdezés történhet automatikusan vagy kezdeményezésre, illetve előre meghatározott vagy egyedi igény alapján.

6. § (1) Az önkiszolgáló felületen a foglalkoztatottak megtekinthetik saját adataikat, azokhoz dokumentumokat csatolhatnak, intézkedéseket kezdeményezhetnek, megteszik a távolléteikkel és a képzéseikkel kapcsolatos kezdeményezéseket, illetve ellátják a mindezekkel kapcsolatos feladataikat. Az egyes szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó foglalkoztatottak adataiba betekinthetnek, elláthatnak egyes munkáltatói feladatokat (utasításadás, kezdeményezések jóváhagyása).

(2) Az ügyfélszolgálat a felhasználók számára nyújt segítséget, továbbá lehetőséget biztosít a felhasználóknak a KSzSzR-t érintő bejelentések, igények megtételére.

A KSzSzR kapcsolata külső informatikai rendszerekkel

7. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ellátja a KIR interfész működtetésével kapcsolatos feladatait. A KSzSzR és a KIR közötti adatkapcsolatot a KIR-ben alkalmazott személy- és jogviszony azonosító biztosítja.

(2) A munkáltatók az illetményszámfejtéshez szükséges humánpolitikai intézkedéseket tartalmazó adatszolgáltatást a KSzSzR-ből előállított okiratok, bizonylatok és elektronikus adatállományok útján teljesítik.

(3) A KSzSzR-ben előállított okiratok és bizonylatok adattartalmának meg kell felelnie a központosított illetményszámfejtésről szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 1. számú mellékletében meghatározottaknak.

(4) A jelentőfelelős feladata a következő:

a) az állományok leválogatása személyügyi intézkedések esetén, amennyiben a humánpolitikai területért felelős szervezeti egységtől a hitelesített okirat megérkezik;

b) a munkáltató különböző szervezeti egységei által a munkaidő és távollét nyilvántartás modulba bejegyzett távollétek és a távolléteket igazoló okmányok előzetes ellenőrzését követően a távollét jelentés átadásának indítása;

c) az elektronikus állomány előállításával egyidejűleg a hozzá tartozó papír alapú okiratok, bizonylatok postázása;

d) az ellenőrzések során felmerülő hibás adatok javíttatása és a javított adatok újbóli megküldése.

(5) A Kincstár elektronikus úton adatszolgáltatást biztosít a KSzSzR részére a számfejtett illetményekről és a távollétekről.

8. § (1)[7] A KSzSzR és a SzEAT közötti adatkapcsolat célja, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó és a KSzSzR rendszert alkalmazó munkáltatók a SzEAT számára szükséges adatszolgáltatást közvetlenül, elektronikus úton teljesítsék.

(2) A KSzSzR és a SzEAT közötti elektronikus adatkapcsolat a KSzSzR-ben alkalmazott szervezet-, szerepkör-, és személy azonosítók alapján jön létre.

9. § (1) A KSzSzR és a munkáltatók által üzemeltetett iktató rendszerek közötti adatkapcsolat biztosítja a KSzSzR-ben keletkező iratok automatikus iktatását.

(2) A KSzSzR és az iktató rendszer közötti kapcsolatot a KSzSzR-ben alkalmazott jogviszony azonosítók biztosítják, melyeket az iktató rendszerben kézzel rögzíteni kell.

10. § (1) A munkáltatók és a külső informatikai rendszerek működtetői kötelesek együttműködni, ideértve különösen az észlelt hibák jelzését, illetőleg javítását, és a javítás megtörténtéről szóló értesítést.

(2)[8] A külső informatikai rendszerek működtetői egyeztetnek a miniszterrel, amennyiben a saját rendszerükben olyan változtatást kívánnak végrehajtani, amely az interfészekre hatással van.

A KSzSzR működési modellje, üzemeltetése

11. § (1) A KSzSzR a személyügyi adminisztráció modulban, mint központi adatbázisban tárolt adatoknak a felhasználók által alkalmazási felületen keresztül történő közvetlen kezelésére épül.

(2) A központi adatbázisban tárolt adatok hiteles okmányokon nyugszanak. Az adatokat a keletkezési helyük szerint illetékes munkáltató felhasználója rögzíti. A hiteles adatok ügyrend szerinti ellenőrzési eljárások után kerülnek az adatbázisba.

12. § (1) A felhasználóknak a KSzSzR adataihoz és funkcióihoz való hozzáférését a jogosultságuk terjedelme alapján külön jogszabály* határozza meg. A felhasználók az általuk megismert személyes adatokat kizárólag a jogosultságuk által meghatározott körben használhatják fel.[9]

(2) A KSzSzR a felhasználók által végzett, meghatározott adatkörökre vonatkozó módosító műveletről részletes, a felhasználó és a művelet beazonosításához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartást készít és tárol.

(3) A modulokhoz és interfészekhez történő szabályozott hozzáférés érdekében minden felhasználót "Felhasználói névvel" kell azonosítani, és a rendszer adataihoz történő hozzáférését a KSzSzR jogosultsági rendszerén keresztül kell biztosítani, figyelembe véve az adatvédelmi előírásokat.

(4) Az engedélyezett jogosultságokat nyilván kell tartani. A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy megállapítható legyen, hogy egy adott időpontban egy meghatározott adathoz a felhasználók milyen köre fért hozzá, és részükre ezt a jogosultságot ki engedélyezte.

13. §[10] (1) A KSzSzR működtetéséről a miniszter gondoskodik.

(2) A KSzSzR működtetéséhez szükséges informatikai, műszaki üzemeltetési feltételeket - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával - a miniszter biztosítja.

A miniszter feladatai[11]

14. § A miniszter ellátja a KSzSzR szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében különösen:[12]

a) felel a KSzSzR stratégiai fejlesztéséért;

b) ellátja a KSzSzR szabályozásával kapcsolatos feladatokat;

c) koordinációs bizottságot hoz létre és működtet.

15. § (1) A koordinációs bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő testületi szerv, amely ügyrendjét maga határozza meg.

(2)[13] A bizottság elnökét és titkárát a miniszter jelöli ki, tagjai a munkáltatók által delegált személyek. A bizottság elnöke további személyeket is meghívhat.

(3)[14] A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A bizottság üléseiről emlékeztető készül, amelyet a miniszternek kell megküldeni.

16. §[15][16] A miniszter a külön törvényben meghatározott lekérdezést a vezetői információs modulon keresztül végzi.

A személyügyi központ feladatai[17]

17. § (1) A személyügyi központ:[18]

a) a felhasználók részére működteti a 6. § (2) bekezdése szerinti ügyfélszolgálatot (a továbbiakban ügyfélszolgálat);

b) gondoskodik a fejlesztési igényekről;

c) a felhasználók tájékoztatása érdekében működteti a KSzSzR portált;

d)[19]

(2) A személyügyi központ az ügyfélszolgálat segítségével:[20]

a) a felhasználók részére tájékoztatást nyújt a KSzSzR működésével kapcsolatos kérdésekben;

b) kezeli a felhasználóktól érkező hibabejelentéseket, gondoskodik a hibák kijavításáról;

c) a munkáltató kezdeményezésére beállítja, módosítja, törli az egyes felhasználók jogosultságait;

d) gondoskodik az egyes modulok paraméterei, az értékkészletek és az okmányminták aktualizálásáról;

e) tájékoztatókat készít, oktatásokat szervez a felhasználók számára a rendszerben megvalósított változtatásokról;

f)[21] segítséget nyújt a munkáltatók, és a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter számára a vezetői információs igények kielégítésével kapcsolatos feladataik ellátásához.

(3) A személyügyi központ a KSzSzR fejlesztése tekintetében:[22]

a)[23]

b) elvégzi a KSzSzR-ben végrehajtásra kerülő módosításokból, fejlesztésekből adódó tesztelési feladatokat.

(4)[24] A személyügyi központ a közigazgatási személyzetfejlesztési feladatai körében[25]

a) ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatokat, az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító tartinfó rendszerrel összefüggésben jogszabályban meghatározott feladatokat,

b) bevezeti és működteti a központi humánkontrolling rendszert,

c) biztosítja a jogszabályban meghatározott pályázati és kiválasztási eljárásokkal összefüggő szolgáltatásokat,

d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével működteti a kompetencia és munkaköralapú közszolgálati továbbképzés tervezési, beiskolázási és módszertani feladatait,

e)[26]

f)[27]

g)[28]

A munkáltató feladatai

18. § A munkáltató ellátja

a) a humánpolitikai feladatokkal összefüggő,

b) a KSzSzR működése érdekében szükséges,

c) továbbá az egyéb adminisztratív jellegű

feladatokat.

19. § (1) A munkáltató humánpolitikai feladatai különösen:

a) állománytábla feltöltése, módosítások folyamatos átvezetése;

b) a foglalkoztatottak személyes adatainak felvitele, módosítása, törlése;

c) az egyes személyügyi intézkedések végrehajtása, a kapcsolódó okmányok előállítása;

d) a munkaidő és távollét nyilvántartás feladatainak ellátása;

e) a képzések tervezésével, szervezésével és a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása;

f) az interfészen keresztül történő adatátadások biztosítása.

(2) A munkáltató a KSzSzR működése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a)[29] a rendszer használata során feltárt hibák, illetve módosítási igények megküldése a miniszter felé;

b)[30] a jogosultságok beállításával, törlésével kapcsolatos igények jelzése a miniszter felé;

c)[31] együttműködés a miniszterrel a KSzSzR-ben végrehajtott módosítások, fejlesztések felhasználói tesztelésében.

(3) A munkáltató adminisztratív jellegű feladatai különösen:

a) a KSzSzR-rel összefüggő belső szabályzatok felülvizsgálata;

b) a vezetői információs igények kiszolgálása érdekében lekérdezések, kimutatások készítése.

Állami vezetőkre vonatkozó rendelkezések

20. § (1)[32] A miniszter adatait a KSzSzR-be a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter rögzíti, módosítja, törli, továbbá végrehajtja a személyügyi intézkedéseket, előállítja a kapcsolódó okmányokat.

(2)[33] A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti személyügyi nyilvántartás vezetése érdekében a munkáltató az államtitkárra, valamint a szakmai vezetőre vonatkozó, az általa végrehajtott személyügyi intézkedések okmányait átadja a Miniszterelnöki Kormányirodának.

A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumra és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra vonatkozó külön rendelkezések[34]

21. § (1)[35] A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak személyügyi nyilvántartását a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a rá vonatkozó szabályok alapján külön rendszerben vezeti. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében a 4. § (2) bekezdés c)-d) pontja szerinti modul, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti kapcsolódó szolgáltatás nem működik.

(2) A Honvédelmi Minisztérium Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer átadja a KSzSzR részére az illetmény-számfejtési adatokat.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatottak e rendelet szerinti személyzeti nyilvántartását a külpolitikáért felelős miniszter az általa üzemeltett KSzSzR rendszerben vezeti. A külpolitikáért felelős miniszter:[36]

a) biztosítja saját szervezetére vonatkozóan a 13. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket,

b) ellátja a 17. § (2) bekezdés b)-d) pontban meghatározott feladatokat,

c)[37] biztosítja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 16. § szerinti feladata ellátásának feltételeit.

(4)[38] A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által foglalkoztatottak tekintetében a KSzSzR a 4. § (4) bekezdés szerinti külső informatikai rendszerekhez nem kapcsolódik.

Záró rendelkezések

22. § (1) A jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A munkáltató a közszolgálati adatvédelmi szabályzatot a rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül felülvizsgálja.

23. §[39] A jogszabály alapján a személyügyi központ feladatkörébe utalt, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogutódja a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság.

24. §[40] (1) A jogszabály alapján a személyügyi központ feladatkörébe utalt, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságtól (a továbbiakban: KSZF) a Belügyminisztériumba átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a KSZF jogutódja a Belügyminisztérium.

(2) A KSZF által ellátott, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, és ezzel összefüggésben megilletik a KSZF magánjogi jogai és kötelezettségei, valamint az ezzel, illetve a KSZF munkavégzésével összefüggésben szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez[41]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[2] Megállapította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[3] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[5] Beiktatta a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.26.

[6] Jelölését módosította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.26.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[8] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[9] * Szabályozására lásd 11/2011. (VIII. 4.) Miniszterelnökségi utasítás, 4/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás.

[10] Megállapította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[11] Az alcím címét módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[13] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[14] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[15] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[16] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[17] Az alcím címét módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[18] A nyitó szövegrészt módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[20] A nyitó szövegrészt módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[21] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[24] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 524. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[29] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[30] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[31] Módosította a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[32] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[33] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[34] Az alcímet módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § i) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[35] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § j) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[36] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § k) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[37] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[38] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 526. § l) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[39] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 525. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[40] Beiktatta a 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 30. § f) pontja. Hatálytalan 2012.03.23.

Tartalomjegyzék