362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

az 1-8. §-ok tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 20. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 9-11. §-ok tekintetében az Üht. 20. § (5) bekezdés a) és c) pontjában,

a 12-13. §-ok tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 14. § (5) bekezdés b)-e) és i) pontjában, a 14. § tekintetében az Üht. 20. § (5) bekezdés a)-b) pontjában és az Éhvt. 14. § (5) bekezdés b)-c) pontjában, a 15-16. § tekintetében az Éhvt. 14. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a következőket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A rendelet hatálya az Üht. alapján létrehozott, kincstári vagyonkörbe tartozó ÜHG-egységekkel való gazdálkodásra, az ÜHG-egységek vagyonkezelésére, valamint átruházására terjed ki.

(2) Az Üht.-ban és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályait megfelelően kell alkalmazni."

2. § A Kv. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az ÜHG-egységek állami vagyonkörbe való kerülésének tényéről, illetve azok teljes mennyiségéről a forgalmi jegyzékbe történő bejegyzést követő 15 napon belül az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.). (2) Az MNV Zrt. a tájékoztatástól számított 15 napon belül a miniszterrel mint vagyonkezelővel az Ávr. szerinti vagyonkezelési szerződést köt."

3. § A Kv. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Ávr.-ben foglaltakon túl a vagyonkezelési szerződés - az ÜHG-egység sajátos jellegére tekintettel -tartalmazza különösen:

a) az adott kereskedési időszak meghatározását;

b) a kereskedési időszak alatt létrehozott ÜHG-egységek teljes mennyiségét;

c) az ÜHG-egységekhez kapcsolódó azonosító kódokat;

d) az ÜHG-egységek mint kincstári vagyonelemek keletkezésének időpontját;

e) az ÜHG-egységek állami vagyonból történő kikerüléséről szóló tájékoztatási kötelezettséget az MNV Zrt. irányába; és

f) az Üht. szerint visszaadott ÜHG-egységek törléséig történő kezelését."

4. § (1) A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyonkezelő saját hatáskörben, a jegyzékkezelő útján - az Üht. 8. § (1) bekezdésének megfelelően -ingyenesen kiosztja a Kormány által rendeletben kihirdetett Nemzeti Kiosztási Lista alapján az ott meghatározott mennyiségű kibocsátási egységeket az ott meghatározott személyeknek."

(2) A Kv. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének a Bizottság által meghatározott referenciaérték alapján kiszámított része térítés nélkül kerül kiosztásra a légijármű-üzemeltetők részére. A teljes mennyiség Bizottság által meghatározott része és a közösségi külön tartalékalapból ki nem osztott légiközlekedési kibocsátási egységek árverésen kerülnek értékesítésre a Bizottság által elfogadott részletes szabályok szerint. A kiosztás átruházásnak minősül."

5. § A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyonkezelő saját hatáskörben ingyenesen kiosztja a kibocsátási egységeket az új belépők számára történő kiosztás esetében."

6. § A Kv. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A vagyonkezelő az ingyenesen ki nem osztott ÜHG-egységeket az általa kidolgozott javaslat alapján, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével értékesíti.

(2) A vagyonkezelő az ÜHG-egységek értékesítésével kapcsolatos döntési javaslatát:

a) az ingyenesen ki nem osztott ÜHG-egységek rendelkezésre álló mennyiségére;

b) az emissziókereskedelem piacán jelenlévő tendenciákra és árviszonyokra;

c) az értékesítés költséghatékony megvalósításának szükségességére tekintettel alakítja ki.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter a (2) bekezdésben foglalt javaslattal kapcsolatos egyetértését 15 napon belül adja meg. Az államháztartásért felelős miniszter egyetértését megadottnak kell tekinteni, amennyiben a részére megküldött javaslat módosítását a kézbesítéstől számított 15 napon belül nem kezdeményezi."

7. § A Kv. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott ÜHG-egységek értékesítése a Vtv. 34. §

a) (2) bekezdés b) pontja szerinti árverésnek minősülő aukciós eljárással, vagy

b) (3) bekezdés c) pontja szerinti szabályozott piacon történő, ezen belül tőzsdei értékesítésre adott megbízással történik."

8. § A Kv. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A vagyonkezelő az ÜHG-egységek értékesítésének pénzügyi teljesítését követő 30 napon belül tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert és az MNV Zrt.-t:

a) az értékesítés tényéről;

b) az értékesített ÜHG-egységek mennyiségéről;

c) az ÜHG-egység vételáráról;

d) az értékesítésre bocsátott ÜHG-egységekhez kapcsolódó azonosító kódokról."

9. § (1) A Kv. rendelet 4. §-ában "A Kvr. 19. §-ának (1) bekezdése" szövegrész helyébe "Az Ávr." szöveg, a "kibocsátási egységek" szövegrész helyébe az "ÜHG-egységek" szöveg, "a KVI" szövegrész helyébe "az MNV Zrt." szöveg, a "kibocsátási egységeket"szövegrész helyébe az "ÜHG-egységeket" szöveg lép.

(2) A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdésében "a kincstári vagyonért felelős miniszter jóváhagyására" szövegrész helyébe "az államháztartásért felelős miniszter egyetértésére" szöveg, 5. § (3) bekezdésben a "kibocsátási egység" szövegrész helyébe "ÜHG-egység" szöveg, 5. § (4) bekezdésében a "kibocsátási egység" szövegrész helyébe "ÜHG-egység" szöveg "a KVI-t" szövegrész helyébe "az MNV Zrt.-t" szöveg lép.

(3) A Kv. rendelet 8. § (3) és (5) bekezdésében a "kibocsátási egységek"szövegrész helyébe az "ÜHG-egységek" szöveg lép.

(4) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdésében a "kibocsátási egységnek"szövegrész helyébe az "ÜHG-egységnek" szöveg, az "Üht. 11. §-ában megfogalmazott" szövegrész helyébe az "Üht. szerinti" szöveg, 10. § (2) bekezdésében a "kibocsátási egység"szövegrész helyébe az "ÜHG-egység" szöveg lép.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Üht. vhr.) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A miniszter a rendelkezésre álló tartalékmennyiségből a kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét a tárgyévet követő év február 28-ig, a Kiosztási Tervben az új belépő tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak megfelelően határozatban állapítja meg."

11. § (1) Az Üht. vhr. 1. § (2) bekezdésében "A környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe "Az energiapolitikáért felelős miniszter" szöveg, a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, valamint a környezetvédelmi hatóság honlapján" szövegrész helyébe a "valamint a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján" szöveg, 1. § (3) bekezdésében a "314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály" szöveg lép.

(2) Az Üht. vhr. 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (2) és (4) bekezdésében a "minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján" szövegrész helyébe a "minisztérium honlapján" szöveg lép.

(3) Az Üht. vhr. 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "gazdasági és közlekedési miniszterrel" szövegrész helyébe a "gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az Üht. vhr. 1. § (9) bekezdése, 2. § (5) bekezdésének második mondata, 11/A. § (4) bekezdése, 12. § (12) bekezdése és 19. § (10) bekezdése.

3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhvt. vhr.) 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiotói egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséből származó, pénzügyileg teljesített ellenérték terhére Zöld Beruházási Rendszert működtet a miniszter, amely keretében pályázatok útján támogatás nyújtható a 23. § (3) bekezdésében meghatározott célokra."

14. § (1) Az Éhvt. vhr. 3. §-ában "a környezetvédelemért" szövegrész helyébe "az energiapolitikáért" szöveg, 10. § (1) bekezdésében a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg, 10. § (4) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési, a gazdasági és közlekedési, a külügy-, a Miniszterelnöki Hivatal irányításáért felelős, az önkormányzati és területfejlesztési, valamint a pénzügyminiszternek" szövegrész helyébe a "vidékfejlesztésért, a gazdaságpolitikáért, a területfejlesztésért, a külpolitikáért, az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak" szöveg lép.

(2) Az Éhvt. vhr. 11. § (1) bekezdésében a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg, 17. § (2) bekezdésében a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg, 17. § (3) és (4) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg, 18. § (2) bekezdésében a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszternek", 18. § (4) és (8) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg, 20. § (2) bekezdésében "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg, 20. § (3) bekezdésében "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg, 21. § (1) bekezdésében "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg, 21. § (3) bekezdésében "a pénzügyminisztert" szövegrész helyébe "az államháztartásért felelős minisztert" szöveg, 22. § (5) bekezdésében a "KvVM Fejlesztési Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság" szöveg, 28. § (4) bekezdésében "a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe "az államháztartásért felelős miniszterrel" szöveg lép.

4. A 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § A 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek

kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában "a környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe "az energiapolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az arról készült jelentést a környezetvédelemért felelős miniszter és a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi."

17. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdésében a "környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg, 2. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter" szöveg, 2. § (4) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg, 3. § (1) bekezdésében "a miniszter" szövegrész helyébe "az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg, 5. §-ában a "miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

(2) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

6. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés c) pontja.

7. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a következők szerint módosul:

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat "Adatszolgáltató" oszlopában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "agrár-vidékfejlesztésért és erdőgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, a "Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, az "Önkormányzati Minisztérium" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

Tartalomjegyzék