133/2011. (XII. 22.) VM rendelet

a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. EURIBOR: Európai Irányadó Bankközi Kamatláb;

2. hitelprogram: a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram;

3. hozamérték-csökkenés: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 3. § l) pontja szerinti mérték;

4. kárenyhítő juttatás: az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 11. §-a alapján folyósított összeg;

5. kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja alapján közleményben közzétett listán szereplő terület;

6. kezességvállaló intézmény: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

7. köztartozás: az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerinti fizetési kötelezettség;

8. mezőgazdasági biztosítási szerződés: üzemi szintű referencia hozamértéknek legalább a felére - a mezőgazdasági káresemények közül az adott ültetvényre jellemző káreseményre - kiterjedő hatályú, üzleti alapon kötött vagyonbiztosítási szerződés;

9. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet;

10. mezőgazdasági termelő: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. mellékletében meghatározott KKV-kritériumoknak megfelelő, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások, ideértve a mezőgazdasági őstermelőket, családi gazdálkodókat, egyéni vállalkozókat is;

11. pénzügyi intézmény: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

12. referencia hozamérték: a tárgyévet megelőző - a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 3. § m) pontja szerinti elemi csapástól mentes - három év hozamaiból számított átlagtermés az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben meghatározott áron számított, üzemi szintű értéke;

13. támogatástartalom: a mezőgazdasági termelő számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

14. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a hozamérték-csökkenés értékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

15. támogatástartalomról szóló igazolás: a hitelkamat és egyéb költségek támogatástartalmáról a pénzügyi intézmény által kiállított igazolás, valamint a kezességvállalás támogatástartalmáról a kezességvállaló intézmény által kiállított igazolás, amelyek a támogatási kategóriát is megjelölik;

16. tavaszi fagykár: az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti - 2011 májusában bekövetkezett fagy okozta - kár.

2. § (1)[1] E rendelet alapján a hitelprogram keretében 2012. október 31-ig megkötött hitelszerződéséhez kapcsolódóan kamat- és költségtámogatás, valamint kedvezményes díjú kezességvállalás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki ezen tevékenysége vonatkozásában az ültetvényeiben szenvedett fagykárát az 5. § (1) bekezdés d) pont da)-dc) alpontjaiban foglaltaknak megfelelő módon igazolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitel és kedvezményes díjú kezességvállalás számított támogatástartalma

a) legfeljebb az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet] 1. §-ának 8. pontja szerinti egyéni referencia kamatláb (a továbbiakban: egyéni referencia kamatláb) mértékéig terjedő kamattámogatásból,

b) költségtámogatásból és

c) kedvezményes intézményi kezességvállalási díjból származó támogatásból (a továbbiakban együtt: támogatás) állhat.

(3) Amennyiben az egyéni referencia kamatláb magasabb, mint a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamat, úgy a (2) bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatásban a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatlábból származó, pénzügyi intézmény által nyújtott támogatás is beleértendő.

(4) A támogatás nem haladhatja meg az 1. melléklet szerint, a mezőgazdasági termelő vonatkozásában kiszámított maximális támogatási összeget.

3. § (1) A támogatást tartalmazó hitel a mezőgazdasági termelő tavaszi fagykár miatti forgóeszköz beszerzésére és kapcsolódó működési költsége finanszírozására fordítható; továbbá a hitel nyújtható éven belüli és éven túli lejáratú, 90 napot meg nem haladó mértékben lejárt mezőgazdasági célú hitel kiváltására is.

(2) A hitelhez a kezességvállaló intézmény által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott - a hitel mindenkori tőkeösszege 80%-ának megfelelő mértékű - kedvezményes díjú kezességvállalás kapcsolódhat.

(3)[2] Amennyiben a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, úgy arról tizenöt napon belül tájékoztatja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár).

(4) A hitel nem rendeltetésszerű felhasználása a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 69. § szerint intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(5)[3] A Kincstár a 4. § (2) bekezdés alapján már igénybe vett támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a mezőgazdasági termelővel szemben - a pénzügyi intézmény (3) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján - az eljárási törvény 69. §-a alapján jár el. A mezőgazdasági termelő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kamatokkal növelt összegét - a hitelkérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően - köteles megfizetni a Kincstár részére.

4. § (1) A hitelprogram keretében felvett azon hitelhez kapcsolódhat támogatás, amely hitel

a) összege hitelfelvevőnként minimum 500 ezer forint, maximum 10 millió forint;

b) összege a károsodás mértékével arányosan kerül meghatározásra, 100%-os károsodás esetén

1 600 ezer forint/hektár, figyelemmel az 5. § (1) bekezdés da)-dd) pontjai szerint csatolt dokumentumokra;

c) futamideje maximum 20 év, azon belül 3 év tőketörlesztési türelmi idővel;

d) kamata, beleértve a pénzügyi intézmény által felszámított forrásköltséget, működési költséget és kockázati felárat

da) a 2012. év vonatkozásában nem haladhatja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi EURIBOR + 6,14 százalékpontot,

db) a 2012. évet követően a pénzügyi intézmény által minden év november 30-áig megállapított és közleményében közzétett mértékű;

e) vonatkozásában rendelkezésre tartási jutalék és folyósítási jutalék nem kerül felszámításra.

(2) Amennyiben a hitel megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy a hitelszerződés alapján a pénzügyi intézmény által felszámított (1) bekezdés d) pontja szerinti ügyleti kamathoz és függetlenül a hitelszerződés létrejöttétől a hitelnyújtással kapcsolatban felmerülő egyéb költségekhez - így különösen a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány díja, az értékbecslés költségei, a kezelési költség, hitel futamideje alatt felmerülő egyéb költségek, a zálogbejegyzés költségei, a köztartozás-mentesség igazolásának költségei, a közjegyzői eljárási díjak - az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a hitel teljes futamidejére 100%-os mértékű támogatást nyújt.

(3) A kezességvállaló intézmény készfizető kezességvállalásának kedvezményes díja a mezőgazdasági termelőt terheli.

5. § (1) A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki

a) az eljárási törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett vagy a hitelkérelmének benyújtásával egy időben igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta, és

b) nyilatkozik arról, hogy

ba) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, adósságrendezési, végrehajtási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bc) a 2011 májusában bekövetkezett fagykövetkeztében a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a károsodás mértéke meghaladta az előző három év hozamai átlagának, vagy az előző években az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet] alapján benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmekben szereplő referenciahozamoknak a 30%-át,

bd) a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében üzemi szinten, valamint a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a hozamérték-csökkenés több mint 30%-os mértékű,

be) tudomásul veszi, hogy a támogatás, az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet] szerinti támogatás, a kárenyhítő juttatás, valamint az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 32/2009. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott, adott mezőgazdasági termelőre vonatkozó üzemszintű hozamérték-csökkenés 80%-át, kedvezőtlen adottságú területeken annak 90%-át,

bf)[4] amennyiben kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújtott be a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi intézmény lekérje a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény alapján a Kincstár által elkészített kifizetési tervben előirányzott,a kárenyhítő juttatásban részesülő mezőgazdasági termelőre vonatkozó támogatási adatokat,

bg)[5] a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg meghatalmazza a pénzügyi intézményt arra vonatkozóan, hogy a 4. § (2) bekezdés szerinti támogatás lehívásával kapcsolatosan a Kincstár előtt eljárjon,

bh)[6] kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 4. § (2) bekezdés alapján már igénybe vett támogatás összegét a Kincstár részére megfizeti,

bi)[7] a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatos lejárt tartozását nem egyenlíti ki, úgy az eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a Kincstár hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni,

c) a tavaszi fagykárt a mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez legkésőbb 2011. július 30-áig bejelentette és

d) a hitelkérelemhez mellékeli

da) a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 8. § (6) bekezdése alapján mezőgazdasági termelőnek visszaküldött záradékolt kérelem másolatát, vagy

db) a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalmú, a mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány másolatát, és

dc) a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti, záradékolt támogatási kérelem másolatát, vagy ennek hiányában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyv másolatát,

dd) amennyiben rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, úgy az ennek meglétét igazoló, mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által - a mezőgazdasági termelő kérelmére és megfelelő előzetes adatszolgáltatása alapján - kiállított dokumentum másolatát,

de) amennyiben részesült a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján igényelhető támogatásban, úgy a támogatási határozat másolatát,

df) amennyiben részesült kárenyhítő juttatásban, úgy a kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat másolatát.

(2) A mezőgazdasági biztosítási szerződésről kiállított dokumentum hitelkérelemhez való csatolása hiányában úgy kell tekinteni, hogy a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel.

(3)[8] A kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvétele előtt benyújtott hitelkérelmekvonatkozásában a kárenyhítő juttatásban részesülő mezőgazdasági termelő részére előírt, az (1) bekezdés df) pontja szerinti feltétel a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében megjelölt kifizetési terv alapján 2011. december 10-ére rendelkezésre álló - mezőgazdasági termelőnkénti bontású - előzetes kárenyhítő juttatási adatok pénzügyi intézmény számára történő Kincstár általi haladéktalan megküldésével teljesül.

(4) Ugyanazon károsodott ültetvényterületre csak egy hitelkérelem nyújtható be.

6. § (1)[9] A hitelkérelmeket a pénzügyi intézmény honlapján közzétett terméktájékoztatóban megjelölt időponttól 2012. augusztus 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézmény által megjelölt hitelintézethez.

(2) A mezőgazdasági termelő az odaítélhető támogatás felére jogosult, amennyiben a hitelkérelme benyújtásakor nem rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel.

(3) A 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatást és a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtámogatást a mezőgazdasági termelő a pénzügyi intézménytől való hitelfelvétel útján, a pénzügyi intézmény általi megelőlegezése formájában veszi igénybe.

(4) Az a mezőgazdasági termelő részesül támogatásban, aki az 5. § (1) bekezdés szerint támogatás igénybevételére jogosult, majd a pénzügyi intézmény hitelbírálati eljárásában hitelképesnek bizonyul.

7. § (1)[10] A pénzügyi intézmény az általa megelőlegezett 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatást és a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtámogatást magában foglaló támogatáslehívási kérelmet - a mezőgazdasági termelő meghatalmazása alapján - a támogatás jogosságát igazoló, az ügyleti kamatot, a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány díját, az értékbecslés költségeit, a kezelési költséget, a hitel futamideje alatt felmerülő egyéb költségeket, a zálogbejegyzés költségeit, a fedezet felülvizsgálatot, a köztartozás-mentesség igazolásának költségeit, a közjegyzői eljárási díjat, a tulajdoni lap lekérésével kapcsolatos költségeket, valamint a mezőgazdasági termelőnek fel nem róható ok miatt történő szerződésmódosítás költségeit alátámasztó számlák és bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével a hitelkérelmek és a hitelszerződések vonatkozásában naptári negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap végéig, első alkalommal 2012 első negyedévét követő hónap végéig nyújtja be a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.

(2)[11] A Kincstár az (1) bekezdés szerinti kérelemről, annak beérkezését követő harminc napon belül döntést hoz. A forrás rendelkezésre állása esetén a Kincstár a döntést követően tizenöt napon belül, ellenkező esetben a forrás rendelkezésre állását követő harminc napon belül folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó 4. § (2) bekezdés szerinti támogatást a pénzügyi intézmény részére. Amennyiben a Kincstár - a forrás rendelkezésre állásának hiánya okán - a döntést követő 15 napon belül nem folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó 4. § (2) bekezdés szerinti támogatást, úgy a miniszternek ezen összeg erejéig lejárt tartozása keletkezik a pénzügyi intézménnyel szemben.

(3) A mezőgazdasági termelő felróható magatartásából eredő költségek - különösen a hitel késedelmi kamata - vonatkozásában támogatás nem vehető igénybe, azok a mezőgazdasági termelőt terhelik.

8. § (1) A támogatás a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 11. cikke szerinti kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatásnak minősül.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatásból és a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtámogatásból származó támogatástartalmat a pénzügyi intézmény a 2. mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki, amelyről a támogatástartalomról szóló igazolások megküldésével tájékoztatja a mezőgazdasági termelőt, amely támogatástartalomról szóló igazolásokat azok kiállítója és a mezőgazdasági termelő 10 évig köteles megőrizni.

(3) A kezességvállalás támogatástartalmát - az Európai Bizottság által korábbiakban már jóváhagyott támogatástartalom-számítási módszertannak megfelelő - a kezességvállaló intézmény a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján számolja ki és a támogatástartalomról szóló igazolást megküldi a pénzügyi intézmény számára.

(4)[12] A (2) és (3) bekezdések szerinti támogatástartalomról szóló igazolásokat a pénzügyi intézmény küldi meg a mezőgazdasági termelő részére. A kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvétele előtt benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában a pénzügyi intézmény a támogatástartalomról szóló igazolásokat - a megkötött hitelszerződést követően - a Kincstár részére is megküldi, továbbá azon mezőgazdasági termelők vonatkozásában, akik részesültek Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásban is, az erre vonatkozó támogatástartalomról szóló igazolásokat is továbbítja a Kincstár részére.

(5) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján a pénzügyi intézmény, valamint a kezességvállaló intézmény a támogatástartalomról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.

9. § (1) Egy mezőgazdasági termelő vonatkozásában a támogatás, a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatás, a kárenyhítő juttatás, valamint az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás támogatási intenzitása együttesen is legfeljebb a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet szerint meghatározott üzemszintű hozamérték-csökkenés 80%-a, kedvezőtlen adottságú területeken annak 90%-a lehet, a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak betartása mellett.

(2)[13] A kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvétele előtt benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás maximumának túllépését a Kincstár a pénzügyi intézmény által a rendelkezésére bocsátott nyilvántartási adatok, valamint a támogatástartalomról szóló igazolások adatai alapján állapítja meg.

(3)[14] A támogatási intenzitás maximumának túllépése esetén a túllépés összegével megegyező visszafizetési kötelezettség terheli a mezőgazdasági termelőt. A túllépés mértékéről a Kincstár írásban értesíti a mezőgazdasági termelőt.

(4) A kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvételét követően benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás maximumának betartásáról a pénzügyi intézmény gondoskodik.

10. § A miniszter éves jelentést állít össze a hitelprogramról a pénzügyi intézmény, valamint a kezességvállaló intézmény a 2012. évben negyedévenkénti, azt követően évenkénti adatszolgáltatása alapján, amely jelentést az Európai Bizottság részére továbbít a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében foglalt formában.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 133/2011. (XII. 22.) VM rendelethez

Mezőgazdasági termelő vonatkozásában a hitel és kedvezményes díjú kezességvállalás maximális támogatási összegének (T) számítása

1. Amennyiben a mezőgazdasági termelő rendelkezik az üzemi szintű referencia hozamértéknek legalább a felére - a mezőgazdasági káresemények közül az adott ültetvényre jellemző káreseményre - kiterjedő hatályú, üzleti alapon kötött vagyonbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: mezőgazdasági biztosítási szerződés):

Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet] 6. számú mellékletében a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által záradékolt, vagy a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalmú hatósági bizonyítvánnyal igazolt igényelt kárenyhítő juttatás összege (A) csökkentve

a) az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerinti támogatás, (B)

b) a kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvétele előtt benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében megjelölt kifizetési terv alapján 2011. december 10-ére rendelkezésre álló - mezőgazdasági termelőnkénti bontású - előzetes kárenyhítő juttatás, vagy a kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvételét követően benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet alapján kifizetett kárenyhítő juttatás, (C)

c) az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram alapján nyújtott támogatás, (D)

d) a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú mellékletében, vagy a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalmú hatósági bizonyítványban foglalt táblázatban az "A", "B" és "J" elemi kár megnevezéssel jelölt O oszlop (igényelhető kárenyhítő juttatás összege) szerinti pozitív előjelű adatok (E)

összegével.

Tbizt = A-B-C-D-E

2. Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel:

Az 1. pontban foglalt maximális támogatási összeg (Tbizt) fele:

Tnem bizt - Tbizt/2

2. melléklet a 133/2011. (XII. 22.) VM rendelethez

A hitel kamat- és költségtámogatásából származó támogatástartalom képlete

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 19. §-a. Hatályos 2012.06.29.

[2] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § b)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Megállapította a 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 20. §-a. Hatályos 2012.06.29.

[10] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § b), e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék