337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a 16. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontjában az "adók, járulékok, hozzájárulások" szövegrész helyébe a "közterhek" szöveg lép.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 63/2006. Korm. rendelet) 17. § (7) bekezdésében az "Flt. 57/B. § (3) bekezdés 1. pont ca)-ce) vagy cg) alpontja" szövegrész helyébe az "Flt. 57/B. § (1) bekezdés 1. pont ca)-ce) vagy cg) alpontja" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a 63/2006. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében az "57/B. §-a" szövegrész.

3. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 282/2007. Korm. rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 70/2009. Korm. rendelet) 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti de minimis támogatásnak minősül. A járási hivatal köteles a felhívást a megjelentetése előtt bejelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Irodának."

6. § A 70/2009. Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

7. § A 70/2009. Korm. rendelet

a) 1. § d) pont da) alpontjában az "és járulékai" szövegrész helyébe az "és az azt terhelő közterhek" szöveg,

b) 1. § d) pont db) alpontjában a "járulékkedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő" szövegrész helyébe a "szociális hozzájárulási adókedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 70/2009. Korm. rendelet 1. § d) pont db) alpontjában a " , valamint a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezménnyel csökkentett járulék" szövegrész.

5. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 3. § a) pont ac) alpontjában és a d) pont dc) alpontjában az "és járulékai" szövegrész helyébe az "és az azt terhelő közterhek" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében az "és járulékainak" szövegrész helyébe az "és közterheinek" szöveg

lép.

6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 169/2011. Korm. rendelet)

a) 2. § (2) bekezdésében az "Flt. 57/B. § (3) bekezdés 1. pont a) alpontja" szövegrész helyébe az "Flt. 57/B. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja" szöveg,

b) 4. §-ában az "Flt. 57/A. § (1)-(2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Flt. 57/A. § (1) bekezdésében" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az "Flt. 57/B. § (3) bekezdés 3. alpont g) pontjában" szövegrész helyébe az "Flt. 57/B. § (1) bekezdés 3. pont g) alpontjában" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében az "Flt. 57/B. § (3) bekezdés 1. és 2. alpontja" szövegrész helyébe az "Flt. 57/B. § (1) bekezdés 1. és 2. alpontja" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 169/2011. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "57/B. §-a" szövegrész.

7. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

12. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-ai 2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

14. § A 320/2014. Korm. rendelet

a) 5. § d) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 6. § d) pontjában a "Munkavédelmi Bizottság" szövegrész helyébe az "Országos Munkavédelmi Bizottság" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében a "(10) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(8) bekezdésében" szöveg

lép.

9. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2020. július 30-án lép hatályba.

16. § Az 5. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

17. § Hatályát veszti a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról szóló 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelethez

A 282/2007. Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[AB
A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv]
10.Munkabiztonsági vizsgálatok:
a) súlyos munkabalesetek vizsgálatafoglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter
b) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti
és tanácsi rendelet I. melléklete alapján a II. és III. kategóriába tartozó
egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata
foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter

2. melléklet a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.ProgramAlapPrioritásIH minisztériumSzakpolitikai felelős)
11.GINOPESZA, Ifjúsági
Foglalkoztatási
Kezdeményezés
5. FoglalkoztatásPMinnovációért és
technológiáért felelős
miniszter

2. A 272/2014. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDE
1.ProgramAlapPrioritásIH minisztériumSzakpolitikai felelős)
38.VEKOPESZA8. Foglalkoztathatóságot
támogató programok
PMinnovációért és
technológiáért felelős
miniszter

Tartalomjegyzék