26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet

a határon átnyúló tartási ügyek intézésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek és az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés e) és f) pontjában,

a 3. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 4. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában,

az 5. és 6. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 7. § bekezdés és 8-10. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 7. § (12) bekezdés vonatkozásában a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) bekezdésében,

a 11. és 12. § vonatkozásában az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 13. § vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,

a 14. és 15. § vonatkozásában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1-3. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 7. § (12) bekezdés tekintetében pedig az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986 (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.) 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A feleket - ha törvény számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít - jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül költségfeljegyzési jog (tárgyi költségfeljegyzési jog) illeti meg a következő perekben:]

"e) a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert, továbbá a határon átnyúló tartási ügyben a tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti eljárást is;"

2. § A Kmr. 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "ha törvény számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít" szövegrész helyébe a "ha törvény, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi megállapodás számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít" szöveg lép.

2. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet V/A. fejezete a következő 20/E. §-sal egészül ki:

"20/E. § A központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése alapján indult végrehajtás foganatosításáért az eljárásra fordított időhöz igazodó munkadíj két órányi közreműködésért járó összege számítható fel munkadíjként, továbbá e rendelet szerint költségátalány illeti meg a végrehajtót; az eljárás kezdetén fizetendő költségrész összege megegyezik a díjazás összegével."

3. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

4. § A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtási ügyek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:)

"b) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság, közjegyző, határon átnyúló tartási ügyben eljáró központi hatóság neve, illetve a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv elnevezése,"

4. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

5. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Vszr.) 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatot a kamara elnökéhez kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá)

"c) a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályamunkát (a kamara erre rendszeresített e-mail címére elektronikus formában is megküldve),"

(2) A Vszr. 10/A. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A pályamunka egyéb tartalmi és formai követelményeit a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi."

(3) A Vszr. 24. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtói szakvizsgára bocsátás iránti kérelemhez csatolni kell:)

"c) a szakvizsgára készített, a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat), és"

(4) A Vszr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeit és azoknak a témaköröknek a felsorolását, amelyek tárgyában szakdolgozat nyújtható be a szakvizsgára."

6. § A Vszr. 14. § (3) bekezdésében az "a 12. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 12. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

5. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

7. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: VÜSZ) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A bírósági végrehajtás (a továbbiakban: végrehajtás) elrendelése és foganatosítása során e rendeletben foglalt ügyviteli és pénzkezelési szabályok szerint köteles eljárni]

"d) a központi hatóság a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére kiállított megkeresés végrehajtónak történő továbbítása tekintetében."

(2) A VÜSZ 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el

a) a végrehajtási kérelem elkészítése (Vht. 12/A. §),

b) a végrehajtói kézbesítés (Vht. 31/D. §),

c) a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B-H. §),

d) a tartásra kötelezett adatainak beszerzése (Vht. 210/H. §),

e) az önkormányzati adóbehajtási, az állami adóbehajtási ügy, valamint az illeték végrehajtására vonatkozó ügy [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (3) bekezdés], és

f) a közigazgatási végrehajtási ügy [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (2) bekezdés]

intézése során is."

(3) A VÜSZ 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bíróság és a központi hatóság az önálló bírósági végrehajtó részére a tárgyhónapban továbbított végrehajtható okiratok egy példányát a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kísérőjegyzékkel megküldi a kamarának. A kamara képviselője a kísérőjegyzéket az okiratok átvételét követően aláírásával, pecsétjével ellátja és egyik példányát visszaküldi a bíróságnak, illetve a központi hatóságnak."

(4) A VÜSZ 14/A. §-t megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Egyes végrehajtható okiratok elektronikus úton, automatizált eljárással történő továbbítása az önálló bírósági végrehajtó részére"

(5) A VÜSZ 14/A. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az önálló bírósági végrehajtó részére)

"f) a központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése"

[a felügyelő szerv által működtetett, a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására, valamint a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazás (a továbbiakban: ügyelosztási program) útján kerül továbbításra.]

(6) A VÜSZ 20. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell feltüntetni a nyilvántartásban:]

"g) tartásra kötelezett adatainak beszerzése."

(7) A VÜSZ 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási kérelem elkészítésének és a tartásra kötelezett adatai beszerzésének iratait a végrehajtási ügy [20. § (2) bek. a) pont] irataihoz kell csatolni."

(8) A VÜSZ 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtó írásbeli intézkedésében - az intézkedés jellegétől függően, szükség esetén - a következő adatokat is fel kell tüntetni:)

"a) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság, közjegyző (a továbbiakban együtt: bíróság) vagy központi hatóság megnevezését, a végrehajtható okirat számát,"

(9) A VÜSZ 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § Ha a végrehajtó úgy látja, hogy a végrehajtható okirat alakilag hiányos, a végrehajtható okirat kijavítására, kiegészítésére irányuló jelentését írásban közli a végrehajtható okiratot kiállítóval, egyben - kísérőjegyzékkel - megküldi a részére a végrehajtható okiratot."

(10) A VÜSZ 33. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha]

"g) a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére sor került,"

(11) A VÜSZ 34. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[Befejezett a végrehajtási ügy akkor is (ügyviteli befejezés), ha]

"i) a különleges intézkedés iránti kérelemben közölt adatok nem elegendőek a tartásra kötelezett adatainak a nyilvántartásokból való lekérdezésére."

(12) A VÜSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § (1) A VÜSZ a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A központi hatóság és a végrehajtó a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló központi hatósági megkeresésnek az eljáró végrehajtó részére történő továbbítása során a 12. és 13. § megfelelő alkalmazásával jár el."

(2) A VÜSZ a következő 21/B. §-sal egészül ki:

"21/B. § A tartásra kötelezett adatainak beszerzése iránti ügy nyilvántartására a 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdésének a), b), g), j) és l)-t) pontjaiban foglaltakon kívül fel kell tüntetni a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresést kiadó központi hatóság megnevezését, a megkeresés számát, a tartásra kötelezett személy nevét, személyazonosító adatait, és a nyilvántartásnak biztosítani kell az ezen adatok szerinti keresés lehetőségét."

9. § (1) A VÜSZ 17. § (2) bekezdésében a "b)-f) pontjában" szövegrész helyébe a "b)-g) pontjában" szöveg lép.

(2) A VÜSZ 21/A. §-ában az "l)-p) pontjaiban" szövegrész helyébe az "l)-t) pontjaiban" szöveg lép.

(3) A VÜSZ 31. §-ában a "végrehajtást elrendelő bíróságot" szövegrész helyébe a "végrehajtást elrendelőt" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a VÜSZ 13/A. §-a, valamint a 14. § (3) bekezdésében az "és a központi hatóság" és az "illetve a központi hatóságnak" szövegrész.

6. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

11. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

(a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az első fokú bírósági eljárás befejezéséig) "d) a határon átnyúló tartási ügyben a központi hatóság megkeresése alapján kirendelt pártfogó ügyvéd által az eljárást megindító kereset vagy kérelem elkészítéséért és előterjesztéséért a kirendelt ügyvédi óradíj kétszeresének megfelelő összeg."

12. § Az R. 5. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a)-c) pontjában" szöveg lép.

7. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

13. § (1) Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 2. számú melléklet 13. pontjában

megjelölt szakterület kivételével - orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészi oklevéllel az vehető fel, aki

a) az egészségügyi képesítésének megfelelő egészségügyi szakmai kamara tagja, és

b) a szakterületére előírt szakképesítése tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,

kivéve, ha külön jogszabály szerint egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése vagy az egészségügyi szakmai kamarai tagság megléte nem feltétele."

(2) Az Iszr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Akit igazságügyi pszichiátria szakterületen az igazságügyért felelős miniszter 2005. december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett és az igazságügyi pszichiátriai tanfolyamot elvégezte, az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában - kivéve, ha külön jogszabály szerint egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem feltétele - pszichiátria szakképesítés tekintetében szerepel, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet."

8. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

14. § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jstvhr.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. fél: a jogi segítségnyújtás engedélyezése érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálatnál kérelmet előterjesztő személy vagy szervezet; ideértve azt a felet is, akinek a határon átnyúló tartási ügyében pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a központi hatóság keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot;"

(2) A Jstvhr. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52. § (1) A nyomtatvány kitöltésére megfelelően alkalmazni kell a 3-15. §-ban foglalt rendelkezéseket.

(2) A határon átnyúló tartási ügyben pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a területi hivatalt megkereső központi hatóság a fél helyett kitölti és bélyegzőlenyomatával, aláírásával látja el a nyomtatványt, a közlemény rovatban pedig

a) nyilatkozik arról, hogy központi hatóságként eljárva a fél nevében terjeszt elő kérelmet, és

b) megteszi a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, fellebbezésről lemondó nyilatkozatot."

(3) A Jstvhr. 54. § (1) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

(Ha a végrehajtást kérő fél csak)

"c) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 4/2009/EK tanácsi rendelet) 47. cikk (2) bekezdése alapján"

[arra tekintettel kéri támogatás engedélyezését, hogy a végrehajtást megelőző, másik tagállam hatósága előtti eljárásban költségkedvezményben vagy illetékmentességben részesült, a nyomtatvány A) részének csak a személyi adatokra vonatkozó részét (I. pont) kell kitöltenie.]

(4) A Jstvhr. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a végrehajtás alapjául szolgáló határozatról a 44/2001/EK tanácsi rendelet V. Melléklete, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet I., II. vagy IV. Melléklete vagy a 4/2009/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete szerint a másik tagállam hatósága által kiállított tanúsítványt, igazolást, kivonatot is.

(5) A Jstvhr. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. § (1) A bíróság által a Jst. 14. § b) pontja szerint költségmentességben részesített, vagy tárgyi költségmentes ügyben - ideértve a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikke szerinti ügyeket is - érintett félnek, valamint a Jst. 15. § c) és d) pontja alapján rászorultnak tekintendő félnek a nyomtatvány A) részének II-V. pontjait nem kell kitöltenie, de a nyomtatványon jeleznie kell ennek tényét.

(2) A költségmentes fél a bíróság határozatát, a Jst. 15. § d) pontban meghatározott szervezet pedig alapító okiratának másolatát köteles csatolni a kérelemhez."

(6) A Jstvhr. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a végrehajtást kérő fél csak a 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy a 4/2009/EK rendelet 47. cikk (2) bekezdése alapján kéri költségmentesség engedélyezését a végrehajtás elrendelése iránti eljárásra, ennek tényét meg kell jelölnie a nyomtatvány erre vonatkozó részén."

(7) A Jstvhr. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"70. § (1) Ha a végrehajtást kérő fél részére csak a 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50. cikke alapján engedélyezhető támogatás, a támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya csak a végrehajtás elrendelése iránti eljárásra terjed ki.

(2) Ha a végrehajtást kérő fél részére a 4/2009/EK rendelet 47. cikk (2) bekezdése alapján engedélyezhető támogatás, a támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya a végrehajtás elrendelése és a végrehajtás iránti eljárásra terjed ki."

(8) A Jstvhr. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. § (1) A Jstvhr. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem kell a kérelemhez csatolni a keresetlevél másolatát, ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében."

(2) A Jstvhr. a következő 67. §-sal egészül ki:

"67. § Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében, a fél részére engedélyezett támogatás a pártfogó ügyvédi képviseleten túl magában foglalja a keresetlevél pártfogó ügyvéd általi elkészítésére és benyújtására vonatkozó szolgáltatást is."

(3) A Jstvhr. 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében, a pártfogó ügyvéd kirendeléséhez külön kérelem vagy hozzájáruló nyilatkozat nem szükséges, a területi hivatal a támogatás engedélyezésére vonatkozó döntés jogerőre emelkedésével egyidejűleg hozza meg a kirendelő végzést."

(4) A Jstvhr. 95. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a területi hivatal azt a felet kötelezi pártfogó ügyvédi díj vagy díjelőleg visszatérítésére, akinek a részére határon átnyúló tartási ügyben a központi hatóság megkeresésére rendeltek ki pártfogó ügyvédet, a visszatérítésre kötelező határozatot és a fizetési felszólítást a központi hatóság részére kell továbbítani, amely gondoskodik a fél részére történő kézbesíttetéséről."

9. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és e rendelet 2012. január 2-án a hatályát veszti.

(2) A 7. § (4) és (5) bekezdése és a 10. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelethez

A VÜSZ 2. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

11Tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügy50

2. melléklet a 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelethez

"1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

NYOMTATVÁNYA fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat
érkeztető bélyegzője
Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez
A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET
I. A kérelmező személyi adatai
1. Neve:2. Születési neve:
3. Születési helye és ideje:
4. Anyja születési neve:
5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa
megjelölésével) száma:
6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe:
7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe:
8. Állampolgársága:9. Családi állapota:
10. Jogi szakvizsgával_ rendelkezik _ nem rendelkezik
11. Vállalkozási_ társas vállalkozás tagjaként _ egyéni vállalkozóként _ mezőgazdasági
tevékenységet folytatőstermelőként _ mezőgazdasági őstermelőként és a kérelem előterjesztését
megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített adóbevallási nyilatkozatra
nem volt köteles
12. Ha a kérelmező- aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális
e pontban foglalt valamelyigazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli
ellátásra jogosult, ezthozzátartozójával él közös háztartásban
igazolnia kell és- közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát
a nyomtatvány A) részénekállapították meg
további rovatait nem kell- átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy
kitöltenie!- menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti
elismerését kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő
személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára
biztosított ellátásra és támogatásra jogosult
- vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése,
illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy,
akinek a felmenője magyar állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra
irányuló eljárásban részt vevő személy
- családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát megállapították
- a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás lefolytatásához a 46. cikkben
meghatározott jogosultként jogi segítséget kérő személy (21 év alatti gyermek
tartására vonatkozó, határon átnyúló ügy)
- kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet,
ha közérdekből, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert
II. A kérelmező jövedelme
[Aki az A) 1.12. pontja, C) I. 7., valamint a 8.1-8.11. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú sértett vagy
kiskorú magán fél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia és a nyomtatvány
A) részének II-V. rovatait nem kell kitöltenie]
1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:
1.2. A munkáltató címe:
1.3. Havi nettó jövedelem:1.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:
2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:
2.2. A munkáltató címe:
2.3. Havi nettó jövedelem:2.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:
3. A kérelmező összes havi nettó jövedelme:
III. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is):
1.2. Születési helye és ideje:
1.3. Anyja születési neve:
1.4. Munkáltatójának neve és címe:
1.5. Havi nettó jövedelme:
1.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:1.7. Házastárs (élettárs) aláírása:
2.1. Gyermek neve (születési név is):
2.2. Születési helye és ideje:
2.3. Anyja születési neve:
2.4. Munkáltatójának neve és címe:
2.5. Havi nettó jövedelme:
2.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:2.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:
3.1. Gyermek neve (születési név is):
3.2. Születési helye és ideje:
3.3. Anyja születési neve:
3.4. Munkáltatójának neve és címe:
3.5. Havi nettó jövedelme:
3.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:3.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:
4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
4.2. Születési helye és ideje:
4.3. Anyja születési neve:
4.4. Munkáltatójának neve és címe:
4.5. Havi nettó jövedelme:
4.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása:
IV. A kérelmezőnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehető jövedelme
(A 2. pont kivételével a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat tölti ki)
1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi összes nettó jövedelme:
2. Havi összes nettó
jövedelemből levonható
összegek
2.1.Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:
A tartásra jogosult neve:
A tartásdíj fizetését elrendelő hatóság neve és
a határozat száma:
2.2.A lakáshitel havi törlesztő részletének összege:
A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:
3. Levonások után fennmaradó összeg:
4. A közös háztartásban élő személyek száma összesen:
5. Egy főre eső havi nettó jövedelem:
V. A kérelmező vagyoni helyzete
1. Ingatlantulajdona1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám, tulajdoni
hányad, alapterület, terhek):
1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, művelési ág, tulajdoni hányad,
alapterület, terhek, becsült forgalmi érték):
2. Gépjárműve2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:
2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:
3. Egyéb vagyona
(értékpapír, ingó
vagyontárgy, követelés,
vagyoni értékű jog,
százharmincezer forintot
meghaladó összegű
készpénz, pénzügyi
intézménnyel szemben
fennálló követelés) és
a vagyon értéke:
B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE
I. Tájékoztatás, tanácsadás
_ jogvitával
összefüggésben
_ közigazgatási
(önkormányzati) eljárással
kapcsolatban
_ jogszabályi
rendelkezésről
_ peren kívüli közvetítéssel
összefüggésben
_ bűncselekmény
sértettjének
A jogvita (ügy, bűncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás tárgya:
Milyen kérdésben kér tanácsadást:
II. Okiratkészítés
1. Keresetlevél, nem peresA jogvita, vitás ügy rövid leírása:
eljárás kezdeményezése
iránti kérelem
Ellenérdekű fél:
2. Felülvizsgálati, perújításiA per (nemperes eljárás) tárgya:
kérelemA pert lefolytató bíróság, a jogerős határozat száma:
Peres felek, eljárásban részt vevő személyek:
3. Beadvány közigazgatásiAz eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának szükségessége):
ügybenAz eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már folyamatban van):
Az eljárásban részt vevő felek:
Beadvány tárgya:
4. Feljelentés megtételeA bűncselekmény leírása:
5. SzerződésA szerződés tárgya:
Másik szerződő fél neve:
6. EgyébAz okirat készítésének célja, annak tartalma:
C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN
Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per)
1. Az eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:
2. A per ügyszáma:_ A per még nem indult meg
4. Az ügyben korábban
kapott-e támogatást
_ igen, _ nem
5.A kérelmező _felperes (kérelmező) _alperes (kérelmezett) _beavatkozó, perbehívott _végrehajtást
kérő _ a végrehajtást kérő, ha a megelőző perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett
6. Ellenfél neve, címe:
7. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedő költségmentességet engedélyezett _
8. A per tárgyatárgyi költségmentesség alá tartozó perek
(ha még nem indult meg,
az érvényesítendő igény)
8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével
kapcsolatos per
8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per
8.3. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos egyéb per
8.4. a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás 21 év alatti gyermek
tartására vonatkozóan
tárgyi költségfeljegyzési joggal érintett perek
8.5. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per
8.6. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per
8.7. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő
per
8.8. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett
járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj
megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló
végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is
8.9. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más
szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött
munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi
per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg
8.10. a bányakár megtérítése iránti per
8.11. bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében
okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése
egyéb
8.12. Egyéb:
9. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:
D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
1. A büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:
2. A büntetőügy száma:
3. A büntetőügy tárgya:
4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:
5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást _ igen,_ nem
6. A kérelmező _ sértett,_ magánvádló, _ magánfél, _ egyéb érdekelt, _ pótmagánvádló
7. Az igényelt támogatás_ pártfogó ügyvédi képviselet
pótmagánvádló részére_ személyes költségmentesség
_ személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi
képviselet
Mellékletek felsorolása
1.
.....................................................................................................................................................................................
2.
.....................................................................................................................................................................................
3.
.....................................................................................................................................................................................
4.
.....................................................................................................................................................................................
5.
.....................................................................................................................................................................................
6.
.....................................................................................................................................................................................
7.
.....................................................................................................................................................................................
8.
.....................................................................................................................................................................................
Közlemény
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.
A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői, pártfogó ügyvédi díj
megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi segítőt, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége alól.
.......................................... , ...........év ............................................hó ..........nap.
…………………………………..
kérelmező aláírása

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére