176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról

A Kormány

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,

az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti bizottságának feladatairól és működésének rendjéről szóló 268/2007. (X. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában,

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) és f) pontjában,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés n) pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 141. § (5) bekezdésében az "önkormányzat" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

2. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 3. §-a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A katasztrófavédelmi hatóság tekintetében az ellenőrzés lefolytatására a katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének előzetes jóváhagyása alapján.

(6) A hatóság az (1) bekezdés alapján hivatalból indított eljárása során az ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti."

(2) A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A veszélyes áruk közúti szállításának katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzése kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti."

3. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet.

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az időskorúak járadékának folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala az Szt. 32/D. § (2) bekezdése szerinti feladatát a fővárosi kormányhivatal útján látja el. Amennyiben arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás a kormányhivatal házipénztára útján is történhet."

5. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az e jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által folyósításra kerülő ellátások és támogatások kifizetése postai átutalással, illetve amennyiben arra lehetőség van, a kormányhivatal házipénztára útján is történhet."

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg lép.

6. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A jegyző a (2) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettséget elektronikus úton teljesíti."

(2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított 6. § (2a) bekezdését az e rendelkezés hatálybalépését követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

7. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklet "1621 Önkormányzati törzsadattár" és "1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer" kezdetű soraiban a "Negyedévenkénti" szövegrész helyébe a "Félévenkénti" szöveg lép.

8. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyezési eljárásban szakértőként az a személy rendelhető ki, aki az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvétel anyagi jogi feltételeinek megfelel, és rendelkezik a kérelmezett szakképesítés tekintetében a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatához szükséges szakértelemmel."

(2) A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 8. §-ával módosított 3. § (2) bekezdését az e rendelkezés hatálybalépését követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. és 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés n) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság öt napon, a (2) bekezdés o) pontja szerinti eljárásban nyolc napon belül köteles állásfoglalását megadni."

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében az "f), g) és h) pontban foglaltak esetén" szövegrész helyébe az "f), g) és i) pontban foglaltak esetén" szöveg lép.

10. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétben a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon tekintetében a vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei kormányhivatal."

(2) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A megyei intézményfenntartó központok jogutódai, valamint a megyei kormányhivatalok szervezeti irányítását ellátó miniszterek gondoskodnak a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, valamint az ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon fenntartásához szükséges kiemelt előirányzatok átcsoportosításáról."

12. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

12. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A megyei, fővárosi védelmi bizottság üléseire a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal meghívhatja a helyi védelmi bizottságok elnökét."

13. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az ellenőrzés lefolytatására - az 5. §-ban foglalt eltéréssel - a katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének előzetes jóváhagyása alapján.

(2) A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult."

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A veszélyes áru vízi úton végzett szállításakor a katasztrófavédelmi hatóság illetékessége a folyó határ menti, szomszédos állammal közös szakaszán az államhatárig terjed."

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzés kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti."

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A katasztrófavédelmi hatóság az e rendelet alapján hivatalból indított eljárása során az ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti."

14. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés n) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság öt napon, a (2) bekezdés o) pontja szerinti eljárásban nyolc napon belül köteles állásfoglalását megadni."

15. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az értesítendők adatait - ha azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre -)

"b) polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból, vagy"

(elektronikus úton közvetlen lekérdezés útján a vonatkozó jogszabályok szerint szerzi be.)

16. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § 2013. július 11-én lép hatályba.

(4) Hatályát veszti a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti bizottságának feladatairól és működésének rendjéről szóló 268/2007. (X. 18.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelethez

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 73-77. sora helyébe a következő sorok lépnek:

73.Mezőkövesdi Népegészségügyi Intézet
74.Székhely:Mezőkövesd
75.Illetékességi terület:Mezőkövesdi Járás
76.Mezőcsáti Járás
77.Tiszaújvárosi Járás

2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és
közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"
1.Nyitott sugárforrás
esetén
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
Környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség;
ha az OTH jár el első
fokon, a szakhatóság
az első fokú eljárásban
az Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
ha nem az OTH jár el
első fokon: Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség

3. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"
1.Nyitott sugárforrás
esetén
A radioaktív
anyagoknak a levegőbe
és vízbe történő
kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegő és a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség

Tartalomjegyzék