66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés aa) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos előírások betartásának)

"a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a c) pont szerinti telephelyeket a közúttal összekötő területeken,"

(történő ellenőrzésére terjed ki.)

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az 1. § (1) bekezdése szerinti helyszíneken rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse."

3. § Az R1. a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni."

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) az ADR 3.2 fejezet "A" táblázat 15 oszlopa szerinti "0" és "1" szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni."

(2) Az R2. 6/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be."

5. § Az R2. 16. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni."

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/D. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt

a) nem nyomástartó tartályok, tartányok - a vasúti kocsira szerelt tartányok kivételével -, valamint

b) csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek - a radioaktív anyagok csomagolóeszközei és az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközei kivételével -

jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek csomagolóeszköz gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit a 12. melléklet határozza meg."

7. § Az R3. a következő 103/A. §-sal egészül ki:

"103/A. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni."

8. § Az R3. az 1. mellékletben foglalt 12. melléklettel egészül ki.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását az árutovábbítás megkezdése előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 1. melléklet A. részében foglalt adattartalommal,

a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába a VPSZ által működtetett informatikai rendszeren keresztül történő automatikus adatfeltöltéssel, vagy

b) ha az a) pont szerinti bejelentési mód a VPSZ informatikai rendszerében jelentkező technikai ok miatt nem alkalmazható, a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül - elektronikus úton, másolatként.

(2) A bejelentésnek

a) belföldről továbbítandó veszélyes áru esetén az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell

aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén a VPSZ által működtetett informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén a katasztrófavédelmi hatósághoz beérkeznie;

b) külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetén legkésőbb a vonatnak az államhatár menetrend szerint tervezett átlépését megelőzően egy órával kell beérkeznie, és a bejelentésben indulási állomásnak az államhatár átlépési pontját kell megjelölni; vagy

c) a Magyarország területén - a határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével - a továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a tényleges váltás időpontjáig kell megtörténnie."

(2) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a vonat indulásáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér."

(3) Az R4. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket."

10. § (1) Az R4. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszélyesáru-szállító a veszélyes áru vízi szállítását az árutovábbítás megkezdése előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, német vagy angol nyelven az 1. melléklet B. részében foglalt adattartalommal,

a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján keresztül vagy közvetlenül automatikus adatfeltöltéssel - vagy

b) a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül - elektronikus úton, másolatként."

(2) Az R4. 7. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb az államhatár átlépésekor kell megtenni.

(1b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési mód akkor alkalmazható, ha a bejelentés az (1) bekezdés a) pontja szerinti módon a szolgáltatónál jelentkező technikai ok miatt nem lehetséges."

(3) Az R4. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér."

(4) Az R4. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha

a) a RIS-rendszerben a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatok között - az 1. melléklet B. rész 10. és 12. pontja szerinti adatok kivételével -az 1. melléklet B. részében foglalt adatokat is, és

b) a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását a (2) bekezdés szerint

rögzítették.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatokhoz a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott RIS-működtető - a RIS-üzemeltető közreműködésével - a katasztrófavédelmi hatóságnak hozzáférést biztosít, valamint a rögzített adatokat haladéktalanul továbbítja a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába."

11. § (1) Az R4. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén van, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul megtiltja a veszélyes árut átvevő szállítónak az áru továbbközlekedtetését az előírások teljesítéséig. A katasztrófavédelmi hatóság által végzett ellenőrzés befejezése előtt a vonat továbbközlekedtetése nem történhet meg."

(2) Az R4. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén kívül volt, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése iránt. A 3. melléklet A. részében foglalt táblázat alapján I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább. A Magyarország területén megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése miatt szükséges teendők a 3. mellékletben meghatározott kötelezettet terhelik."

12. § Az R4. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/A. § (1) A 3. melléklet A. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg

a) tíz százalékát kell megállapítani a RID 1.1.3. szakaszában, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,

b) harminc százalékát kell megállapítani a RID 1.1.3.6. bekezdésében foglalt mennyiséggel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével, a 3. melléklet A. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg ötven százalékát kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, és

b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) a RID 3.2 fejezet "A" táblázat 15 oszlopa szerinti "0" és "1" szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre a RID nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3. szakasza előírásait kell alkalmazni.

(4) A 3. melléklet B. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg

a) tíz százalékát kell megállapítani az ADN 1.1.3 szakaszában meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,

b) harminc százalékát kell megállapítani az ADN 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a 3. melléklet B. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg ötven százalékát kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vízi közlekedés biztonságát és a vízi környezet biztonságát nem veszélyezteti, és

b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható,

a) ha az ADN 3.2 fejezet "A" táblázat 12 oszlopa vagy az ADN 3.2 fejezet "C" táblázat 19 oszlopa szerint a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 3,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADN nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(7) Az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatóak, ha a veszélyesáru-szállítás szabályainak megsértése következtében a RID vagy az ADN 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be."

13. § Az R4. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a veszélyes áru szállításának katasztrófavédelmi ellenőrzésére vonatkozó éves, országos kimutatást a vasúti hatóság részére - vasúti társaságonkénti bontásban - a 4. melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év június 30-ig átadja. A katasztrófavédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos adatokat vasúti társaságonként a forgalom típusa (belföldi, kilépő, belépő) szerint, ezen belül az államhatárt átlépő vonatok esetében államhatáronkénti bontásban kell megadni."

14. § Az R4. a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni."

15. § (1) Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

16. § Az R4.

a) 2. § 13. pontjában az "a határállomásokon" szövegrész helyébe az "az államhatáron" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a "b)-c) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja" szöveg,

c) 6. § (7) bekezdésében a "c) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja" szöveg

lép.

5. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

17. § A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) helyi és területi szerve - a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben meghatározott feladatkörében - önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének értesítése mellett."

18. § Az R5. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni."

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez

A) A veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma

1. A kérelmező hivatalos elnevezése és székhelye;

2. A gyártó hivatalos elnevezése és székhelye, ha a kérelmező nem azonos a gyártóval;

3. Nyilatkozat arról, hogy másik hatósághoz, annak megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem nyújtottak be ugyanilyen tárgyú kérelmet;

4. A csomagolóeszköz, IBC-k, nagycsomagolás, ömlesztettáru-konténer, valamint szerelvényeinek műszaki dokumentációja;

5. A minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány (MSZ EN ISO 9001:2015, illetve a hatóság által elfogadott más minőségbiztosítási rendszer);

6. A csomagolóeszköz, IBC-k, nagycsomagolás, ömlesztettáru-konténer megfelelőségét igazoló, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv;

7. Nyilatkozat arról, hogy a gyártó a hatóság és a vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból szabad belépést biztosít vizsgáló- és tárolóhelyekre, és rendelkezésre bocsát minden szükséges információt;

8. Nyilatkozat arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára átadott csomagolóeszköz

a) megfelel a gyártási dokumentációnak, és

b) gyártása a termék előállítására vonatkozó szabályozás szerint történt.

B) A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma

A kérelemnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete (ADR Szabályzat), továbbá a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete (RID Szabályzat) 1.8.7 pontjában foglaltakat, de legalább az e melléklet A. rész 1-5. alpontjában és 7. és 8. alpontjában foglaltakat kell megfelelően tartalmaznia."

2. melléklet a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 1. melléklet A. rész 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. Veszélyes árut szállító jármű be- és kisorolási helye és azok azonosító kódszáma. Ha a be-, kisorolás nem Magyarországon történik, a be-, kisorolás helyeként a határátlépés szerinti államhatárt kell megjelölni."

2. Az R4. 1. melléklet A. rész 11. pontjában az "a) pontja" szövegrész helyébe a "b) pontja" szöveg lép.

3. Az R4. 1. melléklet B. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"B. Veszélyes áru vízi szállítása esetén

1. Bejelentő személy neve, elérhetősége.

2. A szállítás tervezett időpontja.

3. A géphajó lajstromszáma, úszólétesítmények azonosítója.

4. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, ADN szerinti helyes szállítási megnevezése, csomagolási csoportja, bárcaszáma, mennyisége, szállítási módja úszólétesítményenként megadva.

5. A veszélyes áru fuvarozójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

6. A veszélyes áru feladójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

7. A veszélyes áru berakását, töltését végző neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

8. A veszélyes áru címzettjének neve, elérhetősége.

9. A veszélyes áru berakásának helye, tervezett várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása, ha a bejelentéskor ismert), a kirakás helye.

10. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

11. A bejelentés dátuma.

12. Bejelentő aláírása és cégbélyegző-lenyomata."

3. melléklet a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 3. melléklet A. részében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő sor lép:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
(III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás)
36.A cseppfolyósított, a mélyhűtött-cseppfolyósított vagy oldott gázt
szállító tartálykocsin az előírt narancssárga csík színe nem felel meg
a RID előírásainak.
100 000feladó, fuvarozó (szállító), üzemben tartó,
karbantartásért
felelős szervezet
(ECM)

2. Az R4. 3. melléklet A. részében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
(III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás)
37.Egyéb, a 28-36. sorokban nem szereplő, a III. kockázati kategóriába
tartozó mulasztás (például a szakosító oktatás tartalma nem
megfelelő az adott munkakörhöz; a fuvarokmány nyelvezete nem
megfelelő; a RID mező nincs jelölve a fuvarokmányon).
100 000bármely, a szabálytalanságért
felelőssé tehető
résztvevő

3. Az R4. 3. melléklet C. részében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
8.A veszélyes áru szállítás
a) bejelentésének elmulasztása;100 000fuvarozó (szállító)
b) bejelentésében az 1. melléklet A. rész 6., 8., 11., 12. pontjában
foglaltak szerinti adatok tekintetében hiányos vagy valótlan
adatközlés;
100 000fuvarozó (szállító)
c) bejelentése módosításának és a meghiúsult szállítás
bejelentésének elmulasztása, vagy bejelentésmódosítás esetén
a b) pont szerinti adatközlésben hiányos vagy valótlan adatközlés,
vagy a bejelentésben az 1. melléklet A. rész 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10.,
13., 14., 15., 16. pontjában foglaltak szerinti adatok tekintetében
hiányos vagy valótlan adatközlés.
100000fuvarozó (szállító)

4. Az R4. 3. melléklet C. részében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
13.A munkavállaló a RID 1.3 fejezete szerinti oktatásban nem vagy
csak részben részesült, vagy az oktatást - az iparvágány nélküli
feladó és címzett munkavállalói kivételével - nem a jogszabályban
meghatározott, minősített RID oktató tartotta.
150 000munkáltató

5. Az R4. 3. melléklet C. részében foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
18.A RID 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs
a vonatszemélyzet tagjánál, de bizonyított, hogy részesült
a képzésben, és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.
30 000vonatszemélyzet

6. Az R4. 3. melléklet D. részében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
13.A veszélyes áru szállítás
a) bejelentésének elmulasztása;100 000fuvarozó (szállító)
b) bejelentésében az 1. melléklet B. rész 4., 5., 9. pontjában foglaltak
szerinti adatok tekintetében hiányos vagy valótlan adatközlés;
100 000fuvarozó (szállító)
c) bejelentése módosításának és a meghiúsult szállítás
bejelentésének elmulasztása, vagy bejelentésmódosítás esetén
a b) pont szerinti adatközlésben hiányos vagy valótlan adatközlés,
vagy a bejelentésben az 1. melléklet B. rész 1., 2., 3., 6., 7., 8.,
10., 11. pontjában foglaltak szerinti adatok tekintetében hiányos
vagy valótlan adatközlés.
100 000fuvarozó (szállító)

7. Az R4. 3. melléklet D. részében foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető)
18.Az ADN 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a hajón,
de bizonyított, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben, és
erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.
30 000járműszemélyzet

8. Az R4. 3. melléklet A. részében foglalt táblázat

a) 2. sorában a "töltő, fuvarozó (szállító), üzembentartó" szövegrész helyébe a "töltő, kirakó, fuvarozó (szállító), üzemben tartó, karbantartásért felelős szervezet (ECM)" szöveg,

b) 6. sorában a "csomagoló, berakó, töltő" szövegrész helyébe a "berakó, töltő, kirakó" szöveg,

c) 14., 16. és 21. sorában az "üzembentartó" szövegrész helyébe az "üzemben tartó, karbantartásért felelős szervezet (ECM)" szöveg,

d) 25. sorában a "tartálykonténer, MEG-konténer, tartálykocsi üzembentartója" szövegrész helyébe a "tankkonténer, MEG-konténer, tartálykocsi üzemben tartója, karbantartásért felelős szervezet (ECM)" szöveg

lép.

9. Hatályát veszti az R4. 3. melléklet A. részében foglalt táblázat 18. sor b) pontjában a "fuvarozó (szállító)" szövegrész.

4. melléklet a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A vasúti közlekedési hatóság tájékoztatásának tartalmi követelményei

A. Katasztrófavédelmi ellenőrzések

1. Az összesen ellenőrzött vonatok száma;

2. A veszélyes árut továbbító vonatok száma;

3. A veszélyes árut szabálytalanul továbbító vonatok száma;

4. Az összesen ellenőrzött vasúti járművek száma;

5. A veszélyes árut továbbító vasúti járművek száma;

6. A veszélyes árut szabálytalanul továbbító vasúti járművek száma;

7. Szabálytalanságok száma (összesen);

8. Szabálytalanságok száma a szabálytalanság tárgya szerint

a) Fuvarokmány,

b) Jelölésre és bárcázásra vonatkozó előírások,

c) Csomagolásra és tartányokra vonatkozó előírások,

d) Szállításra, berakásra, kirakásra vonatkozó előírások,

e) Felszerelés.

B. Katasztrófavédelmi beavatkozást igénylő események

1. Az esemény helyszíne, időpontja;

2. A szállított veszélyes áru UN-száma, megnevezése, mennyisége, szállítás módja (az 1. melléklet A. rész 8. pontjában foglaltaknak megfelelően);

3. A forgalom típusa (belföldi, kilépő, belépő);

4. Az esemény oka;

5. Veszélyes áru kiszabadulás mennyisége (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján) - kilogrammban kifejezve;

6. Személyi sérülés (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján) - sérültek száma szerint kifejezve;

7. Anyagi kár vagy környezet károsodása (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján);

8. Hatósági beavatkozás (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján);

9. Az esemény baleseti jelentési kötelezettség alá tartozik a RID 1.8.5.1 bekezdése alapján: igen/nem;

10. Az esemény vizsgálatának alapja (bejelentés, hatósági ellenőrzés);

11. Az esemény vizsgálatának azonosítója;

12. Az esemény vizsgálatának megállapítása."

Tartalomjegyzék