372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos előírások betartásának

a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a c) pont szerinti telephelyeket a közúttal, közforgalom elől el nem zárt magánúttal összekötő területeken,

b) a határátkelőhelyeken, valamint

c) a veszélyes áru szállításában résztvevők - beleértve a címzettet is - telephelyén

történő ellenőrzésére terjed ki."

2. § (1) Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az országos és a helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a telephelyeket a közúttal, közforgalom elől el nem zárt magánúttal összekötő területeken, valamint a veszélyes áru szállításában résztvevők - beleértve a címzettet is - telephelyén rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse.

(2) A telephelyen végzett ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos tevékenység végzése biztonságosan történik-e, és megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. A telephelyen végzett ellenőrzés a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére is kiterjed."

(2) Az R1. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A veszélyes áruk közúti szállításának és a szállításhoz kapcsolódó tevékenységnek a hatósági ellenőrzése kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti."

3. § Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. számú melléklet szerinti I. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság esetén, valamint a II. kockázati kategóriába tartozó, helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a szabálytalanság megszüntetéséig az ellenőrző hatóság a járművet a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztathatja."

4. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az ellenőrző hatóság a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint jelentést küld a közlekedési hatósági feladatokat ellátó központi szervnek (a továbbiakban: Központ) a tárgyévet követő év január 31-ig.

(2) A Központ a beérkezett jelentések alapján a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint jelentést készít a tárgyévet követő 6 hónapon belül a közlekedésért felelős miniszter részére.

(3) A Központ a jelentést a tárgyévet követő 12 hónapon belül az Európai Bizottság számára is megküldi.

(4) Az eljáró hatóság - az éves jelentés összeállításához - tájékoztatja a Központot a szabálytalanság miatt tett büntetőfeljelentésről, illetve a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendelet alkalmazásával kiszabott bírságról."

5. § Az R1. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre kell alkalmazni."

6. § Hatályát veszti az R1. 3. § (5) bekezdése.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,"

[meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

(2) Az R2. 6. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

"i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,"

[meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

8. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5) A (4) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható az ADR 3.2 fejezet "A" táblázat 15. oszlopa szerinti "0" és "1" szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén."

9. § Az R2. 13. § (1) bekezdés b1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

"b1) az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,"

[meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.]

10. § Az R2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni."

11. § Az R2. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

12. § Az R2. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szerve önállóan jogosult. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is végezhet önálló ellenőrzési tevékenységet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének előzetes értesítése mellett.

(2) A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.

(3) Ha az ellenőrzést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hajtotta végre, első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által kijelölt, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv más területi szerve irányítása alá tartozó helyi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére.

(4) Ha az ellenőrzést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hajtotta végre, és az ellenőrzés során azonnali intézkedés meghozatalára van szükség, első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó területi szerve, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jár el."

14. § A Korm. rendelet a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 3. § (1a) bekezdése alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek az ADN-ben előírt feltételektől eltérő feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki."

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. veszélyes áru:

a) a vasúti szállítás tekintetében: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke (a továbbiakban: RID) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak vagy a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) - a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló Szabályzat (SZMGSZ 2. melléklet) - hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak,

b) a vízi szállítás tekintetében: a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;"

(2) Az R3. 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki.

(E rendelet alkalmazásában)

"15. VPSZ: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet."

16. § Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az ellenőrzés lefolytatására - az 5. §-ban foglalt eltéréssel - a katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének előzetes értesítése mellett.

(2) A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.

(3) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte, első fokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve által kijelölt, a katasztrófavédelmi hatóság más területi szerve irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerv jogosult a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére.

(4) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte és az ellenőrzés során azonnali intézkedés meghozatalára van szükség, első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó területi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve jár el.

(5) A veszélyes áru szállítását a katasztrófavédelmi hatóság azon területi szervéhez kell bejelenteni, amely a bejelentéskor belföldi rakodás esetében a berakás, külföldi rakodás esetében a határátlépés helye szerint illetékes.

(6) A veszélyes áru szállításának bejelentésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon az (5) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt és az irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon az (5) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hatóság jár el."

17. § (1) Az R3. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását köteles a katasztrófavédelmi hatósághoz bejelenteni magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 1. melléklet A. része szerinti adattartalommal,

a) a 3. § (5) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének az árutovábbítás megkezdése előtt - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon - írásban, szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon,

b) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus adatfeltöltéssel vagy

c) a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentési mód kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a b) és c) pontban meghatározott módon történő bejelentés a szolgáltató részéről jelentkező technikai ok miatt nem tehető meg. A bejelentésnek a katasztrófavédelmi hatósághoz a továbbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell beérkeznie, vagy az (1) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb a vonatnak az üzemváltó állomás elhagyását megelőző egy órával korábban kell megtenni. Magyarország területén - a nem határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével - a továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a bejelentést a tényleges váltás időpontjáig kell megtenni. Rendszeres szállítás esetében a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig."

(2) Az R3. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik

a) azon veszélyes áru továbbítására, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,

b) a nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint

c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök továbbítására."

(3) Az R3. 6. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés esetén az 1. melléklet A. részében előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14-16. pontban foglalt adatokat megadni.

(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés adatait a VPSZ megfelelő informatikai kapcsolat útján közvetlenül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv informatikai alkalmazásába haladéktalanul feltölti.

(8) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott bejelentési mód alkalmazásához szükséges informatikai fejlesztések megvalósulásáról és az adatközlés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket."

18. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozás a veszélyes áru vízi szállítását köteles a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján keresztül - a katasztrófavédelmi hatóság által az 1. melléklet B. részében foglalt adattartalommal közzétett formanyomtatványon - vagy a 3. § (5) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének az árutovábbítás megkezdése előtt írásban, magyar, német vagy angol nyelven, elektronikus aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában bejelenteni. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb az országhatár átlépésekor meg kell tenni."

(2) Az R3. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik

a) azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,

b) a nukleáris anyagok vízi úton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint

c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök szállítására.

(4) Nem kell az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló jogszabályban meghatározott adatok között a RIS-rendszerben a veszélyes árura vonatkozó adatok is rögzítésre kerültek, valamint a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását rögzítették."

(3) Az R3. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdésben megjelölt adatokhoz a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló jogszabályban meghatározott RIS-működtető - a RIS-üzemeltető közreműködésével - hozzáférést biztosít a katasztrófavédelmi hatóság részére."

19. § Az R3. 12. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áru szállításával vagy továbbításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén)

"b) elrendeli a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozását, illetve veszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét, valamint

c) bírságot szab ki."

20. § Az R3. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A 3. melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába sorolt, valamint a II. kockázati kategóriába sorolt és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében annak megszüntetéséig, a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes árut a biztonság veszélyeztetése nélkül visszatarthatja."

21. § Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén, ha az ellenőrzés alá vont veszélyes árut szállító vasúti jármű a berakható össztömegre, a méretre, a veszélyes áru vasúti továbbítására vonatkozó előírásoknak nem felelt meg vagy a lakosság védelme érdekében egyébként indokolt - a vasúti közlekedési hatóság és a veszélyes áru szállítójának értesítése mellett - a katasztrófavédelmi hatóság megtilthatja az érintett vasúti jármű közlekedtetését és kötelezheti a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságot az ehhez szükséges intézkedések megtételére. Ezen intézkedéssel kapcsolatba hozható többletköltségek és károk a 3. melléklet szerint megállapított kötelezettet terhelik. A 3. melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába tartozó, valamint a II. kockázati kategóriába tartozó és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább."

22. § Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Ha a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzése során a 3. melléklet B. táblázata szerinti I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanságot állapít meg, a szabálytalanság megszüntetéséig a menetben lévő úszólétesítményt veszteglésre kötelezi. A veszteglés - vonatkozó előírásoknak megfelelő - legközelebbi helyét és módját az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság helyszínen jelen lévő képviselőjének javaslata, valamint a hajóvezető észrevétele alapján a katasztrófavédelmi hatóság ellenőre határozza meg."

23. § (1) Az R3. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha egy eljárásban egy ügyfél több, különböző előírás megsértése miatt is bírság megfizetésére kötelezhető, a katasztrófavédelmi hatóság a részére a megsértett előírásonként megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki."

(2) Az R3. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés szerint besorolt mulasztások tekintetében a bírság összegét a 3. melléklet A. és B. táblázata tartalmazza. A 3. melléklet C. és D. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriákba nem tartoznak. A tényleges bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani a kerekítési szabályok figyelembevételével. Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében legfeljebb 2 200 000 forint lehet."

24. § Az R3. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A 3. melléklet A. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani a RID 1.1.3. szakaszában, valamint a RID belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,

b) a 30%-át kell megállapítani a RID 1.1.3.6. bekezdésében foglalt mennyiséggel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetek kivételével, a 3. melléklet A. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(3) A (2) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható a RID 3.2 fejezet "A" táblázat 15 oszlopa szerinti "0" és "1" szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.

(4) A 3. melléklet B. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADN 1.1.3 szakaszában meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,

b) a 30%-át kell megállapítani az ADN 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(5) A (4) bekezdésben említett esetek kivételével, a 3. melléklet B. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vízi közlekedés biztonságát és a vízi környezet biztonságát nem veszélyezteti és

b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható, ha az ADN 3.2 fejezet "A" táblázat 12. oszlopa, vagy az ADN 3.2 fejezet "C" táblázat 19. oszlopa szerint a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 3, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén."

25. § Az R3. a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni."

26. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hatóság az 1. melléklet II. 32. pontjában felsorolt jogsértések esetén a Vtv. 81. § (14) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontok alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklet A. és C. táblázat megfelelő pontjában meghatározott bírságösszegeket alkalmazza."

(2) Az R4. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

29. § Ez a rendelet a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK irányelv 1., 4-6. és 10. cikkének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

1. táblázat

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi
sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában
a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása
1.Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru
szállítása.
500 000feladó, berakó, szállító
(fuvarozó)
2.Veszélyes áru szivárgása, szóródása.500 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, üzemben-
tartó, szállító (fuvarozó)
100 000járműszemélyzet,
amennyiben az észlelést
követően nem tette meg
a szükséges intézkedé-
seket
3.Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem meg-
felelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki
állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy olyan
jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel
történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent.
500 000feladó, töltő, berakó,
szállító (fuvarozó),
jármű üzembentartója
4.Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely
szerkezetileg nem megfelelő állapotú.
500 000konténer üzembentartó-
ja, töltő, feladó,
szállító (fuvarozó)
5.Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30 nap-
nál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező
járművel történő szállítás.
500 000feladó, töltő, szállító
(fuvarozó)
6.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.500 000feladó,
csomagoló
7.A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak
nem megfelelő csomagolóeszköz használata.
500 000feladó, csomagoló
8.Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások
be nem tartása.
500 000feladó, csomagoló
9.A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
300 000feladó, csomagoló, szállí-
tó (fuvarozó)
b) konténerben400 000berakó, töltő
c) járműben.500 000berakó,
szállító (fuvarozó), töltő
100 000járműszemélyzet ameny-
nyiben az ellenőrzés idő-
pontjában a megfelelő
rakományrögzítő eszköz
a járművön rendelkezés-
re állt
10.A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó sza-
bályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
300 000feladó, csomagoló, szállí-
tó (fuvarozó)
b) konténerben400 000berakó
c) járműben.400 000berakó
11.Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
500 000töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.300 000csomagoló
12.Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vo-
natkozó korlátozás be nem tartása.
500 000feladó,
szállító (fuvarozó),
berakó
13.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jel-
zés vagy információ utalna.
500 000feladó, berakó, cso-
magoló, töltő, szállító
(fuvarozó)
14.A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen
jelölés, illetve nagybárca.
500 000feladó, töltő, szállító
(fuvarozó)
100000járműszemélyzet,
amennyiben
az ellenőrzés időpont-
jában a jelölés, illetve
nagybárca a járművön
rendelkezésre állt
15.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan
információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés,
csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges
megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kate-
góriájú szabálytalanság.
500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
16.A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítvá-
nya vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben
járt le.
400 000szállító (fuvarozó)
17.Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom
megszegése.
400 000berakó, töltő, kirakó,
szállító (fuvarozó)
100 000járműszemélyzet
18.A dohányzási tilalom be nem tartása.200 000berakó, töltő, kirakó
100 000járműszemélyzet
19.Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szál-
lítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá
sorolása.
500 000feladó
20.Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások.500 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy
környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő
intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az
ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
21.A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi
van.
300 000berakó, töltő, szállító
(fuvarozó)
22.A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel
történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem
jelent.
150 000szállító (fuvarozó),
jármű üzembentartója
23.A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzol-
tó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekint-
hető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje,
vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképes-
nek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel
láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t
mutat.
250 000szállító (fuvarozó)
24.A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli
utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő fel-
szerelés.
felszerelés-faj-
tánként
100 000
szállító (fuvarozó)
25.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások
ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját
vagy a használati időtartamot nem tartották be.
300 000feladó, csomagoló
26.Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket,
nagycsomagolásokat szállítanak.
300 000feladó, csomagoló,
berakó,
szállító (fuvarozó)
100 000járműszemélyzet, ameny-
nyiben nem tette meg
a szükséges intézkedé-
seket
27.Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak,
amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.
300 000konténer üzembentartó-
ja, berakó,
szállító (fuvarozó)
28.A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfe-
lelően (de nem szivárog).
300 000feladó, töltő, szállító
(fuvarozó)
29.Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomago-
lással, amely nincs megfelelően lezárva.
150 000feladó, berakó, csomago-
ló, szállító (fuvarozó)
30.Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a
szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve
a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérül-
tek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.
300 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, szállító
(fuvarozó)
31.Írásbeli utasítás hiánya.300 000szállító (fuvarozó)
32.Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15.
pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel össze-
függésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú
szabálytalanság.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
33.A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.250 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy
környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton
kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
34.A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete,
alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete,
formája nem felel meg az előírásoknak.
100 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, szállító
(fuvarozó)
35.Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR
előírásainak.
100 000szállító (fuvarozó)
36.Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan
információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II.
kockázati kategóriájú szabálytalanságot.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
37.A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja be-
mutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik.
30 000járművezető
A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem
régebben járt le.
100 000szállító (fuvarozó)
38.A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de
bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem ré-
gebben járt le.
100 000szállító (fuvarozó)
39.A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt
plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik,
de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető.
100 000szállító (fuvarozó)
40.A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsér-
tése.
50 000járműszemélyzet
41.A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.100 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő

Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

2. táblázat

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény
elkövetéséért felelőssé tehető
1.Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély
hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szál-
lításához szükséges engedély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
3.Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges
engedély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
4.A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója.300 000vállalkozás vezetője
5.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a
biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak válto-
zásáról.
100 000vállalkozás vezetője
6.A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alága-
zatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizo-
nyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványá-
nak érvényessége 30 napnál régebben járt le.
100 000vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó
7.Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére
nem küldték meg.
50 000vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó
8.Az éves jelentés hiánya.100 000vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó
9.Közbiztonsági terv hiánya.200 000vállalkozás vezetője. biz-
tonsági tanácsadó
10.A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban
nem, vagy csak részben részesült.
150 000munkáltató
11.A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre
vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírá-
sainak változásait.
100 000munkáltató, biztonsági
tanácsadó
12.Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás
nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműsze-
mélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járműve-
zetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasz
szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató
igazolást állított ki a részére.
30 000járműszemélyzet
13.A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre
vonatkozó fényképes személyazonosító okmány.
30 000járműszemélyzet
14.A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása.100 000szállító (fuvarozó)
50 000járműszemélyzet
15.A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR
1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt
kötelezettség megszegése.
100 000vállalkozás vezetője, biz-
tonsági tanácsadó

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

3. táblázat

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1.Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban.50 000feladó,
szállító (fuvarozó)
2.Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban.30 000feladó,
szállító (fuvarozó)
3.Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél
nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása.
50 000feladó,
szállító (fuvarozó)
4.Nem megfelelő vontató használata.40 000szállító (fuvarozó)
5.Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata.50 000feladó,
szállító (fuvarozó)
6.a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve
a b) pontba sorolt esetet
50 000feladó,
szállító (fuvarozó)
b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 nap-
nál nem régebben járt le.
10 000feladó,
szállító (fuvarozó)
7.Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakí-
tása szabálytalan.
40 000feladó,
szállító (fuvarozó)
8.A szállító egység jelölése szabálytalan.30 000feladó,
szállító (fuvarozó)
9.A tartány jelölése szabálytalan.50 000feladó, szállító (fuvarozó)
10.A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb.30 000feladó,
szállító (fuvarozó)
11.a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozó-
an hiányosak.
40 000feladó, szállító (fuvarozó)
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak.10 000feladó,
szállító (fuvarozó)
12.Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen.30 000feladó,
szállító (fuvarozó)
13.Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás
tilalmának megszegése.
40 000feladó,
szállító (fuvarozó)
14.Rakodási előírások megszegése.40 000feladó,
szállító (fuvarozó)
15.A dohányzási tilalom be nem tartása.50 000berakó, töltő, szállító
(fuvarozó), járművezető
16.A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása.40 000szállító (fuvarozó), jármű-
vezető

"

2. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Veszélyes áru szállítás bejelentésének tartalmi követelményei

A. Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén

1. A veszélyes áru szállítását végző neve, azonosító kódja, címe.

2. A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail).

3. A bejelentő személy neve.

4. A bejelentés verziója [első: E-1, módosító: M-(2-...)].

5. Menetvonal száma és tulajdonosa.

6. Vonatazonosító-szám a szállítás során.

7. Veszélyes árut szállító jármű pályaszáma és vonatban elfoglalt helye (vonatterhelési kimutatás szerinti sorszám).

8. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, RID szerinti helyes szállítási megnevezése, bárcaszáma, csomagolási csoportja, mennyisége, szállítási módja (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos, tartálykocsi, ömlesztett konténer, küldeménydarabos konténer, Huckepack, küldeménydarabos Huckepack, Ro-La, küldeménydarabos Ro-La).

9. A veszélyes áru feladójának neve, küldeményazonosítója (a feladási ország és állomás azonosító kódszáma, a feladáskor közreműködő fuvarozó, illetve fuvarozásteljesítési segéd kódszáma, amennyiben rendelkezik vele /SzMGSz szerint: Fuvarozó/, a feladási szám), és a küldemény átvételének dátuma [év, hó, nap] (SzMGSz szerint: a fuvarozási szerződés megkötésének időpontja).

10. Veszélyes árut szállító jármű kisorolási helye és azok azonosító kódszáma, amennyiben a kisorolás Magyarországon történik.

11. A szállítási útvonal részletes leírása (érintett állomások neve és azok azonosító kódszáma vagy a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén az érintett vonalszám).

12. A vonat indulásának helye és annak azonosító kódszáma, valamint tervezett időpontja (év, hó, nap, óra, perc).

13. A vonat tervezett megállási helye és azok azonosító kódja, tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, óra, perc).

14. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

15. A bejelentés dátuma.

16. Bejelentő aláírása és cégbélyegző lenyomata.

B. Veszélyes áru vízi szállítása esetén

1. Bejelentő személy neve, a bejelentés ideje.

2. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, ADN szerinti helyes szállítási megnevezése, csomagolási csoportja, bárcaszáma, mennyisége, szállítási módja.

3. A veszélyes áru fuvarozójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

4. A veszélyes áru feladójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

5. A veszélyes áru berakását, töltését végző neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

6. A veszélyes áru címzettjének neve, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

7. A veszélyes áru berakásának helye, tervezett várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása), a kirakás helye.

8. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

9. A bejelentés dátuma.

10. Bejelentő aláírása és cégbélyegző-lenyomata."

3. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet A. táblázat a következő 20.1. alponttal egészül ki:

(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei

A. Veszélyes áruk vasúti szállítása esetén)

"20.1. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése"

2. Az R3. 2. melléklet B. táblázat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei

B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén)

"6. Hajóokmányok:"

3. Az R3. 2. melléklet B. táblázat a következő 20.1. és 20.2. alpontokkal egészül ki:

(Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén

20. A RIS rendszerbe való bejelentkezési kötelezettség teljesítése.)

"20.1. Bejelentési kötelezettség teljesítése.

20.2. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése."

4. Az R3. 2. melléklet B. táblázat 20. pontjában a "bejelentkezési" szövegrész helyébe az "adatrögzítési" szöveg lép.

4. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Bírságolással érintett cselekmények

A. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk vasúti fuvarozásában (szállításában)

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege forintbanA bírság megfizetésére kötelezhető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
1.A RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru
továbbítása.
500 000feladó, berakó, fuvarozó
(szállító)
2.Veszélyes áru szivárgása, szóródása.500 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, fuvarozó
(szállító), üzembentartó
3.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármi-
lyen jelzés vagy információ utalna.
500 000feladó, berakó, csomago-
ló, töltő, fuvarozó (szállító)
4.A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonat-
kozó szabályok be nem tartása.
a) egyesítő csomagoláson belül300 000feladó, csomagoló
b) konténerben400 000berakó, töltő
c) vasúti kocsiban.500 000berakó, töltő
5.Veszélyes áru nem megfelelő besorolása.500 000feladó
6.A tartányokat, tankkonténereket, mobil tartányo-
kat, tartálykocsikat, battériás kocsikat, MEG-kon-
ténereket nem zárták le megfelelően vagy a köz-
ponti/lefejtő szelep nincs elzárt állapotban.
500 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, fuvarozó
(szállító)
7.A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó
szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
300 000feladó, csomagoló
b) konténerben400 000berakó
c) vasúti kocsiban.500 000berakó
8.A tartányok, csomagolóeszközök, illetve tartá-
lyok megengedett töltési fokának be nem tartása
a) tartányoknál
500 000töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.300 000csomagoló
9.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozóan
olyan információ hiánya (például UN-szám, he-
lyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport),
ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy
fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabály-
talanság.
500 000feladó,
fuvarozó (szállító)
10.Fuvarokmány hiánya.500 000feladó,
fuvarozó (szállító)
11.A tartálykocsiban fuvarozott 2-es osztályba tarto-
zó gázoknál az áru helyes szállítási megnevezé-
se és a vasúti kocsi vagy a tankkonténer oldalán
elhelyezett jelöléseken található adatok nem
egyeznek meg.
500 000feladó,
fuvarozó (szállító)
12.A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasí-
tásnak nem megfelelő csomagolóeszköz haszná-
lata.
500 000feladó, csomagoló
13.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök haszná-
lata.
500 000feladó, csomagoló
14.A RID előírásoknak nem megfelelő, vagy a RID
előírásainak nem megfelelő műszaki állapotú jár-
művel történő fuvarozás.
500 000feladó, töltő,
fuvarozó (szállító), üzem-
bentartó
15.Egyéb, az 1-14. sorokban nem szereplő, az I. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás. (például
tartálykocsi időszakos/közbenső vizsgálatának
elmulasztása, a veszélyes árura vonatkozó kü-
lönleges csomagolási előírás be nem tartása, tűz
vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom
megszegése).
500 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
16.Felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása
nélkül (például repedés, horpadás, erőszakos cse-
lekmények miatt keletkezett károk, látható bizto-
sítás nem hatékony).
300 000feladó, berakó, csomago-
ló, töltő, fuvarozó (szállí-
tó), üzembentartó
17.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsoma-
golások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának
időpontját vagy a használati időtartamot nem
tartották be.
300 000feladó, csomagoló
18.a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-
ket, nagycsomagolásokat szállítanak.
300 000feladó, csomagoló, bera-
kó, fuvarozó (szállító)
b) Sérült, tisztítatlan, üres csomagolóeszközök
szabálytalan szállítása.
150 000feladó, berakó, fuvarozó
(szállító)
19.Küldeménydarabokat olyan konténerben szállí-
tanak, amely nem felel meg a RID 7.1 fejezetben
foglalt előírásoknak.
300 000berakó,
fuvarozó (szállító)
20.Veszélyt jelölő narancssárga tábla hiányzik vagy
helytelen, vagy nem az előírásnak megfelelően
van elhelyezve.
300 000feladó, töltő, berakó,
fuvarozó (szállító)
21.A cseppfolyósított, a mélyhűtött- cseppfolyósított
vagy oldott gázt szállító tartálykocsin hiányzik a
narancssárga csík.
300 000feladó, töltő, berakó,
fuvarozó (szállító), üzem-
bentartó
22.Írásbeli utasítás (RID) hiánya.300 000fuvarozó (szállító)
23.Védőkupakok, vakkarimák/rögzítő csavarok hiá-
nyoznak.
300 000feladó, töltő, kirakó, fuva-
rozó (szállító)
24.Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás,
vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hi-
ánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan
mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket
befolyásolja.
300 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, fuvarozó
(szállító)
25.A RID 6.8.2.5 bekezdés szerinti jelölés hiánya.300 000tartálykonténer,
MEG-konténer,
tartálykocsi
üzembentartója
26.Az okmányokban valamely, az I. kockázati kate-
gória 9. pontja alá tartozó információ hiányzik, de
ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kocká-
zati kategóriájú szabálytalanság.
250 000feladó
27.Egyéb, a 16-26. sorokban nem szereplő, a II. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például zár-
sapka/vakkarima tömítetlensége).
300 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
28.A RID 5.3.3. szakasza szerinti jelölés (magas hő-
mérsékletű anyagok) hiánya, illetve sérülése.
100 000feladó, töltő, fuvarozó
(szállító)
29.A RID 5.3.6. szakasza szerinti jelölés (környezetre
veszélyes anyagok) hiányzik vagy sérült.
100 000feladó, töltő, fuvarozó
(szállító)
30.A RID 5.4.1. szakasza szerinti nyilatkozatok, be-
jegyzések hiánya.
100 000feladó, fuvarozó (szállító)
31.Forgatható tábla nincs rögzítve, illetve helytele-
nül van felhajtva.
100 000feladó, berakó, töltő,
fuvarozó (szállító)
32.Az írásbeli utasítás tartalma nem felel meg a RID
előírásainak.
100 000fuvarozó (szállító)
33.Nincs meg a RID szerinti írásbeli utasításban elő-
írt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.
felszerelésfajtán-
ként
100 000
fuvarozó (szállító)
34.A narancssárga táblák, a nagybárcák, a bárcák
mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete
nem felel meg az előírásoknak, vagy olyan mér-
tékben sérültek, ami azok felismerhetőségét
vagy jelentését nem befolyásolja.
100 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, fuvarozó
(szállító)
35.Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan
olyan információ hiánya, ami nem eredményez I.
vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.
100 000feladó,
fuvarozó (szállító)
36.Egyéb, a 28-35. sorokban nem szereplő, a III. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például
a szakosító oktatás tartalma nem megfelelő az
adott munkakörhöz; a fuvarokmány nyelvezete
nem megfelelő; a RID mező nincs jelölve a fuva-
rokmányon).
100 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő

B. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk belvízi szállításában

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére kötelezhető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
1.Megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem
rendelkező úszólétesítménnyel történő szállítás.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó), feladó,
töltő
2.A jóváhagyási bizonyítvány érvényessége
30 napnál régebben lejárt.
500 000üzembentartó, töltő
3.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó
információ (UN-szám, helyes szállítási megneve-
zés) az ADN-nek nem felel meg.
500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
4.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó-
an olyan információ hiánya (például UN-szám,
helyes szállítási megnevezés, csomagolási cso-
port), ami miatt nem lehetséges megállapítani,
hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú
szabálytalanság.
500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
5.A dohányzási tilalom be nem tartása.200 000berakó, töltő, csomagoló,
kirakó
100 000hajószemélyzet
6.Nincs fuvarokmány.500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
7.A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállítá-
sára való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány
nem áll rendelkezésre.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
8.Érvényes veszélyes áru szállítási szakértői bizo-
nyítvánnyal rendelkező személy nincs a hajón.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
9.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármi-
lyen jelölés utalna (küldeménydarabokon, cso-
magolóeszközökön UN-szám, bárca stb.).
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, szállító (fuvarozó)
10.Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek,
mobil tartányokban történő veszélyes áru szál-
lítás anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna
(nagybárca, narancssárga tábla).
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő,
szállító (fuvarozó)
11.A küldeménydarabban lévő anyag szivárog,
melynek során fennáll az élővíz azonnali szeny-
nyezésének veszélye.
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, szállító (fuvarozó)
12.Az 5.1. osztály anyagainak ömlesztett szállítása
más áruval a hajón.
500 000berakó,
szállító (fuvarozó)
13.Az ADN-ben előírt, a küldeménydarabok együvé
rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
feladó, csomagoló, szállító
a) egyesítő csomagoláson belül300 000(fuvarozó)
b) konténerben400 000berakó
c) hajó rakományterében.500 000berakó,
szállító (fuvarozó)
14.Vegyi anyagot, gázt szállító tartályhajón nincs
érvényesített veszélyes áru szállítási szakértői
bizonyítvánnyal rendelkező személy.
500 000hajó vezetője
15.Az ADN szerint a belvízi szállításból kizárt veszé-
lyes áru szállítása.
500 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
16.Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása, mely
nem tartozik a 11. pont alá, de melynek során
fennáll az élővíz azonnali szennyezésének ve-
szélye.
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, szállító (fuvarozó)
17.Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
500 000töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.300 000csomagoló
18.Vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfe-
lelő csomagolóeszköz használata.
500 000feladó, csomagoló
19.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök haszná-
lata.
500 000feladó, csomagoló
20.Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tila-500 000berakó, töltő, szállító
lom megszegése.
100 000hajó személyzete
21.Az ADN előírásainak nem megfelelő vagy az
ADN előírásainak nem megfelelő műszaki álla-
potú hajóval történő szállítás.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
22.Egyéb, az 1-21. sorokban nem szereplő, az I. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például
veszélyes árut szállító tolt bárka nem megfelelő
orrkialakítása; a 7-es osztályba tartozó veszélyes
árura vonatkozó különleges csomagolási előírás
be nem tartása).
500 000bármely, a
szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
23.Az írásbeli utasítás hiánya.300 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
24.Az írásbeli utasítás elhelyezése nem felel meg az
ADN 8.1.2.4 pontban foglaltaknak.
250 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
25.A rakodási terv nem áll rendelkezésre.300 000hajó vezetője
26.A rakodási tervbe az adott rakodás nincs beve-
zetve.
250 000hajó vezetője
27.A rakodási tervben a szállított árura a bejegyzés
hibás.
250 000hajó vezetője
28.Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő
követelmények nem teljesültek.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő
29.Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő
követelmények dokumentálása nem megfelelő,
hiányos.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő
30.Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő
követelmények teljesüléséről az irat nem áll ren-
delkezésre.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő
31.Küldeménydarabok, csomagolóeszközök hely-
telen bárcázása, jelölése.
300 000feladó, csomagoló,
berakó,
szállító (fuvarozó)
32.Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek,
mobil tartányokban történő veszélyes áru szállí-
tása során helytelen bárcázás, jelölés vagy nagy-
bárcázás.
300 000feladó, csomagoló, töltő,
berakó,
szállító (fuvarozó)
33.Együvé rakás esetében az előírt távolságok be
nem tartása.
250 000berakó,
szállító (fuvarozó)
34.A veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas edé-
nyek nem állnak rendelkezésre.
250 000szállító (fuvarozó)
35.A hajón nem tartanak készenlétben érvényes
felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket
vagy a hajón nem áll rendelkezésre megfelelő
számú és teljesítményű üzemképes tűzoltó ké-
szülék.
300 000szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
36.A hajón készenlétben tartott tűzoltó készülé-
kekben lévő oltóanyag nem megfelelő az adott
szállított áruhoz.
300 000szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
37.A hajón nem került kiépítésre tűzoltó berende-
zés.
300000üzembentartó
38.A hajón lévő kiépített tűzoltó berendezés nem
elégíti ki az ADN előírásaiban foglalt követelmé-
nyeket.
300000üzembentartó
39.A hajón nem került kiépítésre vízpermetrend-
szer vagy a kiépített vízpermetrendszer nem
működőképes.
300000üzembentartó
40.A hajón nincs meg az ADN-ben, illetve az írásbeli
utasításban előírt működőképes, funkcióját be-
töltő felszerelés.
felszerelés-fajtán-
ként
100 000
szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
41.Nem áll rendelkezésre az ADN 3.2 fejezet "A"
vagy "C" táblázatban előírt valamelyik különle-
ges felszerelés.
felszerelésenként
100 000
szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
42.A hajó nincs megjelölve kék kúppal vagy kék
lámpával.
300 000szállító (fuvarozó)
43.A hajón nem megfelelő számú kék kúp vagy kék
lámpa került elhelyezésre.
300 000szállító (fuvarozó)
44.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsoma-
golások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatá-
nak időpontját vagy a használati időtartamot
nem tartották be.
300 000feladó, csomagoló
45.a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat,
IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.
300 000feladó, berakó, csoma-
goló,
szállító (fuvarozó)
b) Sérült, üres, tisztítatlan csomagolóeszközök150 000feladó, berakó, csomagoló,
szabálytalan szállítása.szállító (fuvarozó)
46.Küldeménydarabokat vagy ömlesztett árut
olyan konténerben szállítanak, amely szerkeze-
tileg nem megfelelő állapotú.
300000konténer üzembentartó-
ja, berakó,
szállító (fuvarozó)
47.A hajón a mérési eredményeket rögzítő napló
nem áll rendelkezésre.
300 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
48.A hajón rendelkezésre álló mérési napló vezeté-
sének elmulasztása.
200 000hajó vezetője
49.A hajón az ADN 3.2. fejezet "A" vagy "C" táblázat-
ban előírt valamely különleges felszerelés felül-
vizsgálata vagy élettartama lejárt.
felszerelésfajtán-
ként
100 000
szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
50.Az okmányokban valamely, az I. kockázati kate-
gória 4. pontja alá tartozó információ hiányzik,
de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I.
kockázati kategóriájú szabálytalanság.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó)
51.Egyéb, a 23-50. sorokban nem szereplő, a II. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például
készülék, berendezés használati utasításában
foglaltak be nem tartása; ömlesztett szállításnál
a rakodónyílás lefedésének elmulasztása).
300 000bármely, a
szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
52.A hajózási hatóság által hitelesített hajónapló
nem áll rendelkezésre.
100 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
53.A hajónapló vezetése nem naprakész.100 000hajó vezetője
54.Az ADN hatályos kiadása nem áll rendelkezésre.100 000szállító (fuvarozó)
55.A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bi-
zonyítvány a hajón nem áll rendelkezésre.
100 000üzembentartó
56.A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bi-
zonyítvány nem bemutatható.
100 000hajó vezetője
57.Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan
olyan információ hiánya, ami nem eredményez I.
vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
58.A fuvarokmányban hiányzik a szállítási láncra
vonatkozó különleges vagy kiegészítő előírás,
vagy helytelen valamely olyan bejegyzés, mely
nem tartozik más, bejegyzéssel kapcsolatos sza-
bálytalanság alá.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
59.Az okmányok nyelvezete nem megfelelő.100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
60.A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállításá-
ra való alkalmasságot tanúsító bizonyítványban
az információk hiányosak, nem megfelelőek.
100 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője, üzemben-
tartó
61.A küldeménydarabokon, csomagolóeszközö-
kön, konténeren, MEG-konténeren, tankkonté-
neren, mobil tartányon a rajtuk lévő nagybárcák,
bárcák vagy a betűk, számok, jelképek mérete,
színe, formája nem felel meg az előírásoknak
vagy sérült, amely azok felismerhetőségét vagy
jelentését befolyásolja.
100 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő,
szállító (fuvarozó)
62.Az anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag
nem áll rendelkezésre.
100 000szállító (fuvarozó)
63.A be- vagy kirakodási művelethez nem áll ren-
delkezésre acélsodrony-kötél vagy a be- vagy ki-
rakodási művelet során a hajót elsodródás ellen
acélsodrony-kötél nem védi.
100 000berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
64.A fuvarokmányban a mentességre vonatkozó
utalás helytelen.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
65.Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg
az ADN előírásainak.
100 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
66.Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása a hajó
rakterében, melynek során nem áll fenn az élővíz
azonnali szennyezésének veszélye.
100000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
67.Egyéb, az 52-66. sorokban nem szereplő, a
III. kockázati kategóriába tartozó mulasztás
(például kábelek/villamos vezetékek raktér
feletti átvezetése; nem jóváhagyott helyen
történő, hatósági engedély nélküli átrakodás,
rakományterek tisztításának elmulasztása).
100 000bármely, a
szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő

C. Az I. II. vagy III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áru vasúti fuvarozásában (szállításában)

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető
1.Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szüksé-
ges engedély hiánya.
200 000feladó,
fuvarozó (szállító)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély hiánya.
200 000feladó,
fuvarozó (szállító)
3.Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges enge-
dély hiánya.
200 000feladó,
fuvarozó (szállító)
4.Közbiztonsági terv hiánya.200 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
5.Belső veszélyelhárítási terv hiánya.300 000vasúti pályahálózat
működtetését végző
vasúti
társaság
6.A hatósági kötelezés szerinti biztonságosabb útvonal
választásának be nem tartása.
300 000fuvarozó (szállító)
7.A vállalkozásnak nincs tanácsadója vagy a tanácsadó
bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben
járt le.
300 000vállalkozás vezetője
8.A veszélyes áru szállítás bejelentésének elmulasztása
vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának, a beje-
lentés módosításának, a meghiúsult szállítás bejelenté-
sének be nem tartása.
100 000fuvarozó (szállító)
9.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a
tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.
100 000vállalkozás vezetője
10.A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy
veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány ér-
vényessége.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
11.Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére
nem küldték meg.
50 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
12.Az éves jelentés hiánya.100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
13.A munkavállaló a RID 1.3. fejezete szerinti oktatásban
nem, vagy csak részben részesült.
150 000munkáltató
14.A munkavállaló RID 1.3 fejezet szerinti oktatásáról a
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre,
vagy a munkavállaló oktatása nem követi a RID előírá-
sainak változásait.
100 000munkáltató, bizton-
sági tanácsadó
15.Rendkívüli eseményről történő értesítés elmulasztása
[a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
81/C. § (1) bekezdése].
400 000fuvarozó (szállító),
vasúti pályahálózat működtetését végző
vasúti társaság, be-/ki-/átrakó, tároló, töltő
16.Nem áll rendelkezésre a vonatszemélyzet fényképes
személyazonosító okmánya.
30 000vonatszemélyzet
17.A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, a RID
1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt
kötelezettség megszegése.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó

D. Az I. II. és III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áruk belvízi szállításában

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető
1.Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges
engedély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
3.Veszélyes áru (hulladék) szállításához szükséges enge-
dély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
4.A vállalkozásnak nincs tanácsadója, vagy a tanácsadó
bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben
járt le.
400 000vállalkozás vezetője
5.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a
tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
6.A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy
veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
7.A szakértői képzésre vonatkozó bizonyítvány, vagy a ve-
gyi anyag-, gázszállítási szakértői bizonyítvány nem áll
rendelkezésre a hajón.
100 000hajó felelős vezetője
8.A munkavállaló az ADN 1.3. fejezete szerinti oktatásban
nem, vagy csak részben részesült.
150 000munkáltató
9.Nem készült baleseti jelentés, vagy a hatóság részére
nem küldték meg.
50 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
10.Az éves jelentés hiánya.100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
11.Közbiztonsági terv hiánya.200 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
12.A RIS rendszerbe az előírt adatok rögzítésének elmu-
lasztása vagy nem valós adatok rögzítése.
100 000hajó felelős vezetője
13.A veszélyes áru szállítás bejelentésének elmulasztása
vagy tartalmi követelményeinek, időkorlátjának be
nem tartása, a bejelentés módosításának, a meghiúsult
szállítás bejelentésének elmulasztása.
100 000szállító (fuvarozó)
14.A munkavállaló ADN 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre,
vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADN elő-
írásainak változásait.
100 000munkáltató, bizton-
sági tanácsadó
15.A hajón nem áll rendelkezésre vészhelyzeti riadó terv
vagy lékesedési terv.
100 000szállító (fuvarozó)
16.Nem áll rendelkezésre a hajószemélyzet fényképes sze-
mélyazonosító okmánya.
30 000járműszemélyzet
17.A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADN
1.8.3.3. bekezdésében vagy más jogszabályban előírt
kötelezettségek megszegése.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó

"

5. melléklet a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

32.A RID vagy az SZMGSZ 2. melléklete előírásainak megszegése:2. §
(5) bekezdése
a) a RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru továbbítása (R. 3. melléklet A. táblázat
1. pontja);
szerint
b) veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna
(R. 3. melléklet A. táblázat 3. pontja);
c) a szállított árura vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés,
csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e más,
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság (R. 3. melléklet A. táblázat 9. pontja);
d) veszélyes áru szivárgása vagy szóródása (R. 3. melléklet A. táblázat 2. pontja);
e) jóváhagyás nélküli csomagolóeszköz használata (R. 3. melléklet A. táblázat 13. pontja);
f) megengedett töltési fok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat 8. pontja);
g) az együvé rakásra vonatkozó szabályok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat
7 pontja);
h) szerkezetileg nem megfelelő állapotú konténerben való szállítás (R. 3. melléklet
A. táblázat 14. és 19. pontja);
i) konténerek, tartányok, vasúti kocsik hiányos vagy helytelen jelölése (R. 3. melléklet
A. táblázat 24. és 25. pontja);
j) a tartány nincs megfelelően lezárva, de nem szivárog (R. 3. melléklet A. táblázat 6.
pontja);
k) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos előírások be nem tartása
(R. 3. melléklet C. táblázat 7., 9-12. pontja).

Tartalomjegyzék