24/2012. (V. 8.) BM rendelet

a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 10. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 11. pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján

a 6. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 17. § (2) bekezdése tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosítása

1. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató bejelentést tesz az első fokú tűzvédelmi hatóságnak a 2. § (2) bekezdés a), b) és f) pontjában meghatározott veszély esetén, az első fokú építésügyi hatóságnak a 2. § (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott veszély esetén, a kéményseprő-ipari közszolgáltatónak a c), g) és h) pontokban meghatározott veszély esetén, továbbá gáz-tüzelőberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak."

2. A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 2. § (2) bekezdése.

3. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzoltásvezető a megállapított riasztási fokozat alapján meghatározza a vonulási útvonalat és a vonulási sorrendet."

(2) Az R1. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § Az ügyeletes:

a) ellátja a készenléti jellegű szolgálattal rendelkező tűzoltóság működési területén a hozzá érkező tűzjelzés fogadásával, a riasztással kapcsolatos, valamint a jelentési és hír-összeköttetési feladatait, közreműködik az adatszolgáltatás elvégzésében,

b) a hozzá beérkező tűzjelzéseket haladéktalanul jelenti a KI műveletirányító ügyeletére,

c) tevékenységét az ügyelet ügyrendje szerint végzi,

d) végrehajtja a KI fő- és műveletirányító ügyeletének, valamint az OKF Központi Főügyeletének utasításait a riasztások és jelentések végrehajtásával kapcsolatosan,

e) végrehajtja saját erőinek, eszközeinek riasztását,

f) jelentést tesz a tűzoltóparancsnoknak és a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetőnek a saját erők riasztásáról."

(3) Az R1. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A megyei műveletirányító ügyeletes:

a) ellátja a KI illetékességi területén lévő tűzoltóságok működési területéről beérkező tűzjelzések fogadásával, értékelésével és a riasztással kapcsolatos, valamint a jelentési és hír-összeköttetési feladatait, irányítja az adatszolgáltatás elvégzését,

b) intézkedik a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott más szervek erőinek, eszközeinek igénybevételéről,

c) törekszik a jelző személy megnyugtatására, célirányos kérdéseivel elősegíti az értékelhető jelzés felvételét,

d) olvashatóan kitölti vagy számítógépen rögzíti a káreset-felvételi lapot,

e) rögzíti a tűzoltásvezető visszajelzéseit és a tűzesetekkel, műszaki mentésekkel kapcsolatos egyéb információkat,

f) amennyiben nem az illetékességi területén lévő tűzoltóságok működési területéről érkezik hozzá tűzjelzés, haladéktalanul továbbítja azt az illetékes KI műveletirányító ügyeletére,

g) tevékenységét a műveletirányítás rendje és a megyei főügyelet ügyrendje szerint végzi,

h) végrehajtja a megyei főügyelet és az OKF Központi Főügyeletének utasításait a riasztások és jelentések végrehajtásával kapcsolatosan."

(4) Az R1. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vonuló szer parancsnoka visszajelzést ad a vonulás közben történt akadályozó tényezőkről a megyei műveletirányító ügyeletre."

(5) Az R1. 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A TMMT-k naprakészen tartásához szükséges adatok biztosítása a TMMT készítésére kötelezett létesítmény vezetőjének feladata. A TMMT-t érintő adatokban bekövetkezett változásokat a létesítmény vezetője a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvényben meghatározottak szerint köteles bejelenteni a hivatásos tűzoltóságnak."

4. § Az R1. 40. § (2) bekezdésében a "TMMT" szövegrész helyébe a "Tűzoltási Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT)" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 35. § (2) bekezdése

b) 36. §-a.

4. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendeletet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni ha:)

"c) A tűzeset minősített fokozata III-as vagy magasabb volt."

(2) Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tűzeset minősített fokozatának megállapításakor a ténylegesen beavatkozó erőket kell figyelembe venni."

7. § Az R2. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. Szakmai tapasztalatok értékelése

15/A. § (1) Az értékelés célja a szakmai tapasztalatok összefoglalása, melyek felhasználhatók a legjobb nemzeti gyakorlat kialakításához, a tűzvédelem, a beavatkozás hatékonyságának fejlesztésére.

(2) A szakmai tapasztalatok értékelése nem része a tűzvizsgálati eljárásnak.

(3) A tűzeset összes körülményeire figyelemmel a hatóság vezetője dönt a tűzvizsgálati szakmai értékelés elkészítéséről, illetve meghatározza, hogy a (4) bekezdés mely pontjainak értékelését kell elvégezni.

(4) A szakmai értékelés szempontjai:

a) a kárt szenvedett létesítmény, építmény, szabad terület (különösen: erdő, mezőgazdasági terület) tűzvédelmi helyzetének értékelése átfogó, valamint összehasonlító módon, figyelembe véve a létesítéskor és a tűzeset időpontjában érvényben lévő előírásokat,

b) a használati előírások teljesítésének érvényesülése,

c) a tűzoltóság hatósági, szakhatósági munkájának a létesítmény, az építmény, szabad terület tűzvédelmi helyzetére gyakorolt hatása, a rendelkezésre álló iratok alapján,

d) a tűzeset helyszínének megközelíthetősége, tűzjelzés lehetősége, vízszerzési helyek, a beépített jelző és oltó berendezések értékelése,

e) a tűzoltásban résztvevők tevékenységének értékelése,

f) a beavatkozás szakszerűségének elemezése,

g) a legjobb nemzeti gyakorlat kialakítását célzó esetleges észrevételek és javaslatok."

8. § Hatályát veszti az R2.

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 8. § (2) bekezdésének f)-i) pontjai.

5. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

9. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja."

(2) Az R3. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére az 1. melléklet 6. foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy."

(3) Az R3. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szakvizsgabizottság elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el. A szakvizsgabizottság tagja nem lehet a szakvizsgabizottság elnökének közeli hozzátartozója, alkalmazottja vagy beosztottja."

(4) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban, vagy a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által megadott elektronikus levélcímre bejelenti

a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát,

b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését."

(5) Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy az a bejelentést legalább az oktatás időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja."

(6) Az R3. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban bejelentett adatokban - az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével - bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban, elektronikus levél útján és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható."

(7) Az R3. 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és)

"c) az 1. melléklet 10-11. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlattal, tervellenőrzési gyakorlattal, vagy tűzvédelmi hatósági területen a foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlattal,"

(8) Az R3. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az oktatásszervezők a sikeres vizsgát tett személyekről félévente, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot, mely összesítést készít."

(9) Az R3. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12. vagy 13. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell az általa tervezett, kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással, melyet a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni."

(10) Az R3. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. melléklet 4., 8., 9., 12. vagy 13. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést, felülvizsgálatot végzőnek rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal, melyeket a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétüket igazolni."

(11) Az R3. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés a) pontja alapján állapította meg, akkor a felkészítő tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az oktatásszervezőnél, amely az érvénytelen bizonyítványt kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más oktatásszervezőnél végzi, az érvénytelen bizonyítványt kiállító oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni."

(12) Az R3. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2012. január 1. előtt érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok a következő megváltozott foglalkozási ágak, munkakörök szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványoknak felelnek meg:

a) a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik foglalkozási ág az 1. melléklet 3. pont szerinti foglalkozási ágnak,

b) a pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók foglalkozási ág az 1. melléklet 6. pont szerinti foglalkozási ágnak,

c) a beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 8. pont szerinti foglalkozási ágnak,

d) a beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők foglalkozási ág az 1. melléklet 9. pont szerinti foglalkozási ágnak,

e) a beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők az 1. melléklet 10. pont szerinti foglalkozási ágnak,

f) a beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért felelős, műszaki vezetők az 1. melléklet 11. pont szerinti foglalkozási ágnak."

10. § Hatályát veszti az R3. 8. § (2) bekezdése.

6. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

11. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (1) bekezdésben foglaltak 3 fős vizsgabizottság előtt - amelynek 2 tagját a BM OKF, elnökét a MÉK vagy az MMK delegálja - tett sikeres vizsgát követően kezdhetik meg a szakértői tevékenységet."

12. § Hatályát veszti az R4. 15. § (1) bekezdésében a ", lejáratukat követően a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén engedély kerül kiadásra" szövegrész.

7. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

13. § (1) A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (4) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza:)

"a) tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát;

b) a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését,"

(2) Az R5. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tűzvédelmi hatóság által közzétett nyilvántartás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a bejelentés előterjesztésének napját,

c) azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól,

d) a (4) bekezdés a)-b) és d) pontjaiban foglalt adatokat."

(3) Az R5. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni."

(4) Az R5. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Egy tűzoltó készülék karbantartó műhelyre csak egy sorozatszámú OTSZ szerinti OKF azonosító jel adható.

(2) Amennyiben a bejelentés egy már nyilvántartásba vett műhely címére vonatkozik, nem adható ki új OKF azonosító jel.

(3) A felülvizsgáló a karbantartó szervezettől átvett OKF azonosító jeleket csak saját maga, vagy alkalmazottai révén használhatja fel, azokat másra nem ruházhatja át.

(4) A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán felül tartalmazza legalább:

a) a továbbadás dátumát,

b) a felülvizsgáló nevét, nyilvántartási számát, és

c) a továbbadott OKF azonosító jelek sorozatszámát.

(5) A karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről vezetett részletes kimutatást a karbantartó szervezet a továbbadás dátumától számított legalább 11 évig megőrzi. A karbantartó szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a kimutatást a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.

(6) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása tevékenység végzését, továbbá az OKF azonosító jel használatát

a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,

b) amennyiben a szolgáltató OKF azonosító jelét, az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra átruházza,

c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul történik,

d) amennyiben a karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről, az e rendelet szerinti részletes kimutatás vezetését elmulasztja, vagy

e) a tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási technológiában meghatározott előírások megsértése esetén."

(5) Az R5. 6. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában két szolgáltatási ágra tagozódik:

a) beépített tűzjelző berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

b) beépített tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata.

(2) A szolgáltató bejelentésében köteles pontosan meghatározni, hogy az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak közül mely szolgáltatási ágat végzi."

(6) Az R5. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A nyilvántartásba vett beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenységet végző szolgáltatónak vagy az általa foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell az adott szolgáltatási ágra érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal.

(2) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással.

(3) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal.

(4) A szolgáltató az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített vagy felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről kimutatást vezet, melyet a tevékenység végzésétől számított öt évig megőriz.

(5) A szolgáltató az (1)-(4) bekezdésben meghatározott iratokat, kimutatást, eszközöket, anyagokat a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni."

(7) Az R5. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység végzését

a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,

b) amennyiben a szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója tevékenységét érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végzi,

c) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített vagy felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással,

d) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal,

e) amennyiben nem rendelkezik kimutatással az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített vagy felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről vagy azt a tevékenység végzésétől számított öt évig nem őrzi meg, vagy

f) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezésre, karbantartásra, javításra, telepítésre vagy felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén."

(8) Az R5. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azok az OKF azonosító jelek (hologramok), amelyek nem tartalmaznak hivatkozást a karbantartott készülék típusára, a készlet erejéig, de legkésőbb 2012. december 31-ig használhatóak fel."

(9) Az R5. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a szolgáltató a 16. § (1) bekezdésben, és a 17. § (1) bekezdésben előírt adatváltozást az előírt határidőig nem teszi meg, a tűzvédelmi hatóság törli a nyilvántartásából."

(10) Az R5. 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tűzvédelmi hatóság a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervező szolgáltatókról vezetett nyilvántartást 2012. december 31-én törli.

(5) A tűzvédelmi hatóság a tűzoltó készülék felülvizsgálókat a tűzoltó készülék karbantartó szolgáltatókról vezetett nyilvántartásából 2012. május 31. napjával törli."

14. § (1) Az R5. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R5. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R5. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R5. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R5. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R5. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R5. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

15. § (1) Az R5. 2. alcímében a "2. Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata" szövegrész helyébe a "2. Tűzoltó készülékek karbantartása" szöveg lép.

(2) Az R5. 4. alcímében a "4. Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata" szövegrész helyébe a "4. Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R5.

a) 3. § (1) bekezdése, (3) bekezdés b)-c) pontja, (4)-(5) bekezdése,

b) 16. § (2) bekezdése,

c) 3. melléklete.

8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet módosítása

17. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díjmértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. Fejezetében és az R.-ben szabályozott egyes eljárásokért az abban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni."

(2) Az R6. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését. A díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni."

(3) Az R6. 2. mellékletként e rendelet 8. mellékletével egészül ki.

9. Hatálybalépés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

10. Hatályon kívül helyező rendelkezések

19. § Hatályát veszti a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 11. §-a és az azt megelőző 7. alcíme.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"1. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A nyilvántartási szám kiadásának szabályai
xxsorszám/y1-y2-...y13/zz/évszám.
ahol:
XX =az adott szolgáltatási tevékenység betűjele:
E:tűzoltó készülék karbantartása
M:tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,
F:beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása,
telepítése vagy felülvizsgálata,
T:tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete,
SZ:tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
V:tűzvédelmi szakvizsgáztatás;
sorszám =a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben, vagy szolgáltatási
ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám, (adatváltozás
esetén nem módosul),
y =a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munkakörök sorszáma.
Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a tevékenységet
végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzoltó készülék karbantartást
végzők nyilvántartási számában nem tüntethető fel;
zz =a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma;
évszám:a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve).
1. táblázat
zzA tűzvédelmi hatóságok számozása
01Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
02Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
03Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
04Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
05Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
06Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
07Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
08Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
09Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
12Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
13Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
14Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
15Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
16Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
17Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
18Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
19Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
20Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
21BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

"

2. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"2. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A tűzoltó készülék karbantartás

tevékenység bejelentése

tűzoltó készülék karbantartó szervezet

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Karbantartó műhely címe

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)"

3. melléklet a 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"4. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Tevékenység típusa

Műhely címe

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)"

4. melléklet 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"5. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Szolgáltatási ág pontos megnevezése

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)"

5. melléklet 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"6. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

A fogadó központ állandó felügyeletét ellátó szervezet neve

A fogadó központ állandó felügyeletet ellátó szervezet székhelye

Fogadó központ helyének címe

Fogadó központ típusa

A fogadó központ tulajdonosának cégneve vagy neve

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)"

6. melléklet 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"7. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)"

7. melléklet 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"8. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím

Kapcsolattartásra kijelölt személy

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)"

8. melléklet 24/2012. (V. 8.) BM rendelethez

"2. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai

SorszámSzervezet megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
1.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
2.Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
3.Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
5.Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
6.Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
7.Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
8.Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
9.Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
10.Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10035003-00283638-00000000
11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
12.Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10036004-00283645-00000000
13.Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10037005-00283652-00000000
14.Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00283669-00000000
15.Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10039007-00283762-00000000
16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
17.Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10046003-00283690-00000000
18.Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000
19.Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10048005-00283717-00000000
20.Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10049006-00283724-00000000"

"

Tartalomjegyzék