56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet

a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szakfeladatrend

1. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek tevékenységeit, azok bevételeit és kiadásait az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete (a továbbiakban R.) előírásainak teljesítése érdekében e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartja és elszámolja.

(2) A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) szerint

- szakfeladatszámmal és megnevezéssel - be kell sorolni, illetve a szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában

- a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - fel kell tüntetni.

(3) A költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak és más végzett tevékenységeknek az Áht. 7. § (2) bekezdése szerinti elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján kell elvégezni.

(4) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket:

a) azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,

b) a költségvetési szerv 2. § (2)-(3) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,

c) a támogatási és befektetési célok szakfeladatait,

d) a technikai szakfeladatokat és

e) a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.

2. § (1) A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeit és kiadásait a kezelő szerv azokon a szakfeladatokon számolja el, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit, kiadásait az ellátott szerv azon a szakmai, 1. § (4) bekezdés szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni

a) az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,

b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveknek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében,

ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, valamint

c) a támogatási és a befektetési célok szakfeladatai tekintetében.

3. § (1) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.

(2) A költségvetési szerv a (1) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai alapfeladataitól elkülönülten tartja nyilván és számolja el.

(3) Támogatásból nem finanszírozható a vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt.

4. § A közoktatási, a felsőoktatási és a közművelődési költségvetési szerv elkülönítetten jeleníti meg az alapító okiratában, tartja nyilván és számolja el a könyvtári állománya gyarapításából, valamint a települési, illetve térségi közösségi tér biztosításából fakadó feladatait, azok bevételeit és kiadásait.

5. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági, szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától, illetve a támogatást és támogatásértékű bevételt, ha az nem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti támogatás.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatói okiratban, támogatási szerződésben fel kell tüntetni a támogatási cél szakfeladatrend szerinti besorolását.

6. §[1] E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekinteni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását végző, segítő gazdasági társaság, szövetkezet vagy más jogi személy alapítása vagy e célból jogi személyben történő részesedés szerzése.

7. § (1) A költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az alaptevékenységek, a vállalkozási tevékenységek, támogatási és befektetési célú, valamint a technikai szakfeladatok megjelölése elkülönítetten történik.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti elkülönítés a szakfeladat számához illesztett kódokkal történik. A használandó kód

a) az Áht. 1. § (2) bekezdése szerint ellátott szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén "1",

b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén "2",

c) vállalkozási tevékenység esetén "3",

d) befektetési célú szakfeladat esetén "4",

e) államháztartáson kívüli támogatás esetén "5",

f) államháztartáson belüli támogatás esetén "6",

g) az Áht. 1. § (3) bekezdése szerinti, harmadik fél bevonásával ellátott közfeladat esetén "7",

h) technikai szakfeladat esetén "9

8. § (1)[3] A szakfeladatrendet az 1. melléklet, a szakfeladatok tartalmi meghatározásait és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza.

(1a)[4] A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan a 2013. évről szóló beszámolóban kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

(2) Azon szakfeladatok esetében, amelyekben a 2. melléklet nem tartalmaz külön meghatározást, az R. hazai alkalmazása, a Központi Statisztikai Hivatal Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti meghatározást kell figyelembe venni.

(3)[5] A használatot segítő útmutatót a Magyar Államkincstár internetes honlapján közzéteszi.

2. Az államháztartási szakágazati rend

9. § (1) Az R. alapján a gazdaságstatisztikák készítéséhez a nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét és a tevékenységek tartalmi meghatározását a Központi Statisztikai Hivatal aktualizált TEÁOR módszertan ismerteti.

(2) Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a törzskönyvi nyilvántartásban a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - szakágazatszámmal és megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni.

(3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend. Az államháztartás szakágazati rendjét a 4. melléklet, a szakágazatok tartalmi leírását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni olyan társulásoknál is, amely azonos ágazatba (kétszámjegyű TEÁOR) tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba (kétszámjegyű TEÁOR) tartozó tevékenységeket ellátó önkormányzati társulások, illetve önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató tevékenységek esetében a "841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai" elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni az intézményt.

3. Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

11. § Amennyiben e rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az államháztartási szakfeladatok rendje

01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02 ERDŐGAZDÁLKODÁS

020000 Erdőgazdálkodás

03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS

030000 Halászat, haltenyésztés

05 SZÉNBÁNYÁSZAT

050000 Szénbányászat

06 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS

060000 Kőolaj-, földgázkitermelés

07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

070000 Fémtartalmú érc bányászata

08 EGYÉB BÁNYÁSZAT

080000 Egyéb bányászat

09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS

090000 Bányászati szolgáltatás

10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS

100000 Élelmiszergyártás

11 ITALGYÁRTÁS

110000 Italgyártás

12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

120000 Dohánytermék gyártása

13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

130000 Textília gyártása

14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA

140000 Ruházat gyártása

15 BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA

150000 Bőrtermék, lábbeli gyártása

16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

160000 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása

17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

170000 Papír, papírtermék gyártása

18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

19 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS

190000 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

200000 Vegyi anyag, termék gyártása

21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS

210000 Gyógyszergyártás

22 GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

220000 Gumi-, műanyag termék gyártása

23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

230000 Nemfém ásványi termék gyártása

24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA

240000 Fémalapanyag gyártása

25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

250000 Fémfeldolgozási termék gyártása

26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA

260000 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

270000 Villamos berendezés gyártása

28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

280000 Gép, gépi berendezés gyártása

29 KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA

290000 Közúti jármű gyártása

30 EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA

300000 Egyéb jármű gyártása

31 BÚTORGYÁRTÁS

310000 Bútorgyártás

32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG

320000 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA

330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás

352000 Gázellátás

353000 Gőzellátás, légkondicionálás

36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 381 HULLADÉKGYŰJTÉS

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

382 HULLADÉKKEZELÉS, -ÁRTALMATLANÍTÁS

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383 HULLADÉKANYAG HASZNOSÍTÁSA

383100 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék hasznosítása

383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

39 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS

390 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése

390003 Épületek szennyeződésmentesítése

390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

390006 Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek

41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE

411000 Épületépítési projekt szervezése

412000 Lakó- és nem lakóépület építése

42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE

421 ÚT, VASÚT ÉPÍTÉSE

421100 Út, autópálya építése

421200 Vasút építése

421300 Híd, alagút építése

422 KÖZMŰÉPÍTÉS

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

429 M.N.S. EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE

429100 Vízi létesítmény építése

429900 Egyéb m.n.s. építés

43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS

430000 Speciális szaképítés

45 GÉPJÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA

450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR)

460000 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR)

470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)[6]

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

470001 Könyv-kiskereskedelem[7]

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme

49 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

491 HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

491000 Helyközi vasúti személyszállítás

492 VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS

492000 Vasúti áruszállítás

493 EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Távolsági közúti személyszállítás

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

494 KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

495 CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

495000 Csővezetékes szállítás

50 VÍZI SZÁLLÍTÁS

500001 Komp- és révközlekedés

500002 Egyéb vízi szállítás

51 LÉGI SZÁLLÍTÁS

510000 Légi szállítás

52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

521 RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS

5210 Raktározás, tárolás

52101 Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

52102 Raktározás, tárolás

521020 Raktározás, tárolás

522 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás[8]

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása[9]

522002 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

522004 Közúti járművontatás

53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG

530000 Postai, futárpostai tevékenység

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

551 SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS

551000 Szállodai szolgáltatás

552 ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

553 KEMPINGSZOLGÁLTATÁS

553000 Kempingszolgáltatás

559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559014 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése

559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása

55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

56 VENDÉGLÁTÁS

561 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS

562100 Rendezvényi étkeztetés

5629 Egyéb vendéglátás

56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

56292 Egyéb vendéglátás

562920 Egyéb vendéglátás

563 ITALSZOLGÁLTATÁS

563000 Italszolgáltatás

58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG

581 KIADÓI TEVÉKENYSÉG

581100 Könyvkiadás

581200 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581300 Napilapkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

582 SZOFTVERKIADÁS

582000 Szoftverkiadás

59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMŰSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS

591 FILM-, VIDEO-, TELEVÍZIÓMŰSOR-GYÁRTÁS

591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

592 HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE, KIADÁSA

592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

60 MŰSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MŰSORSZOLGÁLTATÁS

601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

61 TÁVKÖZLÉS

610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

610002 Egyéb távközlés

62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

631 ADATFELDOLGOZÁS, WEB-HOSZTING, VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁS

631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

639 EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

6391 Hírügynökségi tevékenység

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

639910 Sajtófigyelés

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG)

640000[10]

65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS)

650000[11]

66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

660002[12]

68 INGATLANÜGYLETEK

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

691 JOGI TEVÉKENYSÉG

6910 Jogi tevékenység

691001 Jogi segítségnyújtás

691002 Egyéb jogi tevékenység

692 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETŐI TANÁCSADÁS

700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS

711 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

712 MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS

7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

7122 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

712202 Nemesfémvizsgálat

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés

72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS

721 TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MŰSZAKI KUTATÁS, FEJLESZTÉS

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása

72111 Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72112 Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72113 Mezőgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás

721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721200 Génmegőrzés, fajtavédelem[13]

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása

72191 Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés

721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés

72192 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

72193 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721931 Agrártudományi alapkutatás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

72194 Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás

721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

72195 Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

72196 Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721961 Földtudományi alapkutatás

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás

721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés

72197 Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721971 Műszaki tudományi alapkutatás

721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás

721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés

72198 Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés

721981 Fizikai alapkutatás

721982 Fizikai alkalmazott kutatás

721983 Fizikai kísérleti fejlesztés

722 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, HUMÁN KUTATÁS, FEJLESZTÉS

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása

72201 Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés

722014 Jog- és államtudományi alapkutatás

722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

722017 Szociológiai alapkutatás

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

72202 Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

72203 Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

722033 Nyelv-és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

73 REKLÁM, PIACKUTATÁS

730000 Reklám, piackutatás

74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

749 M.N.S. EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74901 Igazságügyi szakértői tevékenység

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység

74902 Meteorológiai szolgáltatás

749020 Meteorológiai szolgáltatás

74903 Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértői tevékenység)

749031 Módszertani szakirányítás

749032 Minőségbiztosítási tevékenység

749033 Rendszertanúsítás

749034 Akkreditációs tevékenység

74904 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

74905 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

750000 Állat-egészségügyi ellátás

77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING

770000 Kölcsönzése, operatív lízing

78 MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁS

780000[14]

79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS

790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG

800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység

81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS

811000 Építményüzemeltetés

812 TAKARÍTÁS

812000 Takarítás

813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

813000 Zöldterület-kezelés

82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS

821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

822 TELEFONINFORMÁCIÓ

822000 Telefoninformáció

823 KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

829 EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

841 KÖZIGAZGATÁS

8411 Általános közigazgatás

84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége

841111 Törvényhozás

841112 Önkormányzati jogalkotás

841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek[15]

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841121 Általános kormányzati koordináció

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841123 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége[16]

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége[17]

84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása

841131 Az államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása

841132 Adóigazgatás

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841134 Vám-, jövedéki igazgatás

841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése

841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése

84114 Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása

841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása

841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten

841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzés

841145 Államadósság kezelése

84115 A nemzeti vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás

841153 A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

84116 Az államháztartás szervei részére végzett kiegészítő szolgáltatások

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés[18]

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különböző szintjein

841171 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken

841173 Statisztikai tevékenység

84118 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása

841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése

841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása

841183 Tudományos minősítési folyamattal összefüggő tevékenységek

841184 Tudományos ösztöndíjak

84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841191 Nemzeti ünnepek programjai

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

84121 Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása

841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása

841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása

841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása

841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása

841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása

841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása

841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása[19]

84122 Személyes jólét növelését célzó ágazatok helyi igazgatása és szabályozása[20]

841221 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása[21]

841222 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása[22]

841223 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása[23]

841224 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása[24]

841225 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása[25]

841226 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása[26]

841227 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása[27]

841228 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása[28]

84123Személyes jólét növelését célzó ágazatok helyi igazgatása és szabályozása[29]

841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása

841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása

841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása

841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása

841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása

841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása

841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása

841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása

84124Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése[30]

841240 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

84131 Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása

841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása

841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása

841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása

841314 Energia és ásványi erőforrások központi igazgatása és szabályozása

841315 Építésügy központi igazgatása és szabályozása

841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása

841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása

841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása

841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása

84132 Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása

841321 Ipar területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841324 Energia és ásványi erőforrások területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása

841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása

84133 Általános munkaügyi igazgatás

841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

84134 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

84135 A gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és tevékenységek

841351 Ipar fejlesztésének támogatása

841352 Mezőgazdasági támogatások

841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások

841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása[31]

841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása

841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása

841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása

84136 A gazdasági növekedést ösztönző, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthető támogatások és tevékenységek

841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

841363 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

84137 Gazdasági szektorok helyi igazgatása és szabályozása

841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása

841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása

841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása

841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása

841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása

841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása

841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása

841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása

841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása

84138 Területfejlesztési és területrendezési feladatok igazgatása és szabályozása

841381 Területfejlesztési és területrendezési központi feladatok

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

841402 Közvilágítás[32]

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

841906[33]

841907[34]

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata[35]

841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek[36]

841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek[37]

842 TÁRSADALMI KÖZSZOLGÁLTATÁS

8421 Külügyek

84211 Külügyek központi igazgatása és szabályozása

842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása

84212 Külügyi diplomáciai tevékenység

842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység

842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység

84213 Nemzetpolitikai tevékenység

842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása

842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása

842133 Határon túli magyar nyelvű oktatás és képzés támogatása

842134 Határon túli magyar kultúra támogatása

842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása

842136 Határon túli magyarok normatív jellegű oktatási-nevelési támogatása

842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai

84214 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és segítségnyújtás

842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség

842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében

84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés

842151 Nemzetközi tudományos együttműködés

842152 Nemzetközi oktatási együttműködés

842153 Nemzetközi kulturális együttműködés

842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

84216 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

84217 Állami protokoll

842170 Állami protokoll

84218 Külgazdasági kapcsolatok

842180 Külgazdasági kapcsolatok

84219 Nemzetközi katonai tevékenység

842191 Katonai diplomáciai tevékenység

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

842193 Külföldön lévő magyar hadisírok feltárása, rendezése

842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés

8422 Honvédelem

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása

842202 Védelmi képesség fenntartása

842203 Védelmi képesség fejlesztése

842204 Haderő kiképzése, felkészítése

842205 Haderő (hazai) tevékenysége

842206[38]

842207[39]

8423 Igazságügy, bíróság

84231 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

84232 Bírósági tevékenység

842321 Igazságszolgáltatási tevékenység

842322 Cégbírósági tevékenység

84233 Ügyészségi tevékenység

842331 Ügyészségi tevékenység

842332 Katonai ügyészségi tevékenység

84234 Büntetés-végrehajtási tevékenység

842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása

842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)

842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése

842344 Fogvatartottak ellátása

842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél

842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél

84235 Pártfogó felügyelői tevékenység

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

84236 Kárpótlási, kárrendezési tevékenység

842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység

84237 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

84238 Lobbihatósági tevékenység

842380 Lobbihatósági tevékenység

8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme

84241 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása

842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása

84242 Rendészeti feladatok

842421 Közterület rendjének fenntartása

842422 Igazgatásrendészet

842423 Idegenrendészet

842424 Határrendészet

842425 Közlekedésrendészet

842426 Vámrendészet

842427 Bűnüldözés

842428 Bűnmegelőzés

842429 Baleset-megelőzés

84243 Különleges rendészeti feladatok

842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység

842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység

842433 Terrorelhárítás

842434 Szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység

842435 Tűzszerészet

842436 Légi közlekedés biztonsága

842437 Különleges rendészeti kiképzés

842438 Állami futárszolgálat

84244 Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása

842441 Menekültügy igazgatása

842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése

84245 Nemzetbiztonsági tevékenység

842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem

84251 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

84252 Tűzvédelmi tevékenységek

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység

842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása

84253 Polgári védelem működése, támogatása

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek

84254 Katasztrófa-elhárítási tevékenységek

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

843 KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

8430 Kötelező társadalombiztosítás

84301 Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

843011 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

84302 Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások finanszírozása

843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása

843022 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása

843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

84304 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása

843046 Gyógyászati segédeszköz-támogatás finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

85 OKTATÁS

851 ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ OKTATÁS

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

8510 Iskolai előkészítő oktatás

85101 Óvodai nevelés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

852 ALAPFOKÚ OKTATÁS

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

8520 Alapfokú oktatás

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)

85203 Alapfokú művészetoktatás

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

853 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

8531 Általános középfokú oktatás

85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)

853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

85312 Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)

8532 Szakmai középfokú oktatás

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás

85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

853233 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

854 FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS

8542 Felsőfokú oktatás

85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

854211 Felsőfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

854214 Egészségügyi szakmai képzés

85422 Alapképzés - reál képzési területeken

854221 Agrár képzési terület

854222 Informatikai képzési terület

854223 Műszaki képzési terület

854224 Orvos- és egészségtudományi képzési terület

854225 Természettudományi képzési terület

85423 Alapképzés - humán képzési területeken

854231 Bölcsészettudományi képzési terület

854232 Gazdaságtudományok képzési terület

854233 Jogi és igazgatási képzési terület

854234 Művészeti képzési terület

854235 Művészetközvetítés képzési terület

854236 Pedagógusképzés

854237 Sporttudományi képzési terület

854238 Társadalomtudományi képzési terület

85424 Mesterképzés - reál képzési területeken

854241 Agrár képzési terület

854242 Informatikai képzési terület

854243 Műszaki képzési terület

854244 Orvos- és egészségtudományi képzési terület

854245 Természettudományi képzési terület

85425 Mesterképzés - humán képzési területeken

854251 Bölcsészettudományi képzési terület

854252 Gazdaságtudományok képzési terület

854253 Jogi és igazgatási képzési terület

854254 Művészeti képzési terület

854255 Művészetközvetítés képzési terület

854256 Pedagógusképzés

854257 Sporttudományi képzési terület

854258 Társadalomtudományi képzési terület

85426 Osztatlan képzések

854261 Agrár képzési terület

854262 Jogi és igazgatási képzési terület

854263 Műszaki képzési terület

854264 Művészeti képzési terület

854265 Orvos- és egészségtudományi képzési terület

85427 Doktori képzés - reál képzési területeken

854271 Agrár képzési terület

854272 Informatikai képzési terület

854273 Műszaki képzési terület

854274 Orvos- és egészségtudományi képzési terület

854275 Természettudományi képzési terület

85428 Doktori képzés - humán képzési területeken

854281 Bölcsészettudományi képzési terület

854282 Gazdaságtudományok képzési terület

854283 Jogi és igazgatási képzési terület

854284 Művészeti képzési terület

854285 Művészetközvetítés képzési terület

854286 Pedagógusképzés

854287 Sporttudományi képzési terület

854288 Társadalomtudományi képzési terület

85429 Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

8543 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások - Felsőoktatás-fejlesztés és -szervezés

85431 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások - Felsőoktatás-fejlesztés

854311 Köztársasági ösztöndíj

854312 Miniszteri ösztöndíjak

854313 Tanulmányi ösztöndíj

854314 Szociális ösztöndíjak

854315 Doktorandusz ösztöndíjak

854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

854317 Oktatói ösztöndíjak

854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás

854319 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak)

85432 Felsőoktatás-szervezési feladatok

854321 Felsőoktatási szakértői testületek működése

854329 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok

855 EGYÉB OKTATÁS

855100 Sport, szabadidős képzés

855200 Kulturális képzés

855300 Járművezető-oktatás

8559 M.n.s. egyéb oktatás

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő Nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

85593 Egyéb felnőttoktatás

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

85594 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856012 Korai fejlesztés, gondozás

856013 Fejlesztő felkészítés

85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása

861 FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS

861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása

8610 Fekvőbeteg-ellátás

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása

861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

861005 Bentlakásos hospice-ellátás

862 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS, FOGORVOSI ELLÁTÁS

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

8621 Általános járóbeteg-ellátás

862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

86221 Járóbeteg-szakellátás

862211 Járó betegek gyógyító szakellátása

862212 Járó betegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járó betegek gyógyító gondozása

862214 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)

86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)

862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

86230 Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869 EGYÉB HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

86901 Egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, szakértői tevékenység, tanácsadás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység

86902 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869034 Mentés

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

86906 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

86907 Sportegészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

87 BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS

870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása

871 BENTLAKÁSOS, NEM KÓRHÁZI ELLÁTÁS, ÁPOLÁS

871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

872 MENTÁLIS, SZENVEDÉLYBETEGEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA

872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

8720 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása

87200 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása

872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

873 IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA

873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása

87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása

873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

87302 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása

873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása

873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása

873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás

879 EGYÉB BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás

879012 Gyermekotthoni ellátás

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozó otthoni ellátás

879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

87902 Egyéb gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással

879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása

879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással

87904 Egyéb bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása

879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása

879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL

880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

881 IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL

881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása

8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül

88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idősek nappali ellátása

881012 Demens betegek nappali ellátása

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

882 ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások

88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

882111 Aktív korúak ellátása[40]

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása[41]

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsődei ellátás

889102 Családi napközi

889103 Házi gyermekfelügyelet

889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889202 Kórházi szociális munka

889203 Utcai, lakótelepi szociális munka

889204 Kapcsolattartási ügyelet

889205 Iskolai szociális munka

889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

889913 Nappali melegedő

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889925 Támogató szolgáltatás

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889929 Utcai szociális munka

88993 Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások

889931 Családi pótlék

889932 Gyermekgondozási segély

889933 Gyermeknevelési támogatás

889934 Anyasági támogatás

889935 Otthonteremtési támogatás

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése

88994 Lakásépítési, -vásárlási támogatások

889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások

88995 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális ellátások

889953 Bányászok egészségkárosodási járadéka[42]

889954 Rokkantsági járadék

889955 Politikai rehabilitációs ellátások

889956 Nemzeti helytállásért pótlék

889957 Hadigondozotti pénzellátások

889959 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

88996 Speciális pénzbeli ellátások

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

889962 Gáz- és távhőtámogatás

889958 Fogyatékossági támogatás[43]

889964 MTA hozzátartozói ellátások

889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások

889969 Egyéb speciális ellátások

89 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK

890 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK

8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok

890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok

89012 Fogyatékosságügy

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások

890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység

890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások

890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása

8902 Generációs feladatok

89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek

890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások

890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk

89022 Idősügyek

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk

8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások

890301 Civil szervezetek működési támogatása

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és támogatások

89041 Hátrányos helyzetű települések, kistérségek társadalmi felzárkóztatását segítő KOMPLEX programok

890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai

890412 Komplex térségi integrációt segítő programok

890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

89042 Személyek, családok krízishelyzetben történő segítését célzó tevékenységek

890421 Segélytelefonok, szolgálatok működtetése

890422 Adománygyűjtés és -közvetítés

890423 Mediációs, közvetítői tevékenység

89043 Szociális foglalkoztatás

890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében

890433 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben

89044 Közfoglalkoztatás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása[44]

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

890444 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás[45]

8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

890501 Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása

890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása

890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása

890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása

890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása

890508 Politikai pártok tevékenységének támogatása

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

8906 Érdekképviseleti tevékenység támogatása

890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása

890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása

890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása

890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása

8907 Fogyasztóvédelem

890701 Békéltető testületek támogatása

890702 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

890703 Tanácsadó irodák működtetése és fejlesztése

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység

890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység

90 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG

900 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG

9001 Előadó-művészeti tevékenység

90011 Színházi tevékenység

900111 Befogadó színházak tevékenysége

900112 Produkciós színházak tevékenysége

900113 Kőszínházak tevékenysége

900114 M.n.s. színházak tevékenysége

90012 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

900121 Zeneművészeti tevékenység

900122 Táncművészeti tevékenység

900123 Cirkuszművészeti tevékenység

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

9002 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

900300 Alkotóművészeti tevékenység

9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

910 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

91011 Nemzeti könyvtári feladatok

910110 Nemzeti könyvtári feladatok

91012 Könyvtári tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

91013 Levéltári tevékenység

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység

91020 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

91030 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

91041 Növény-, állatkert működtetése

910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása

91042 Védett természeti területek és természeti értékek működtetése

910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

9105 Közművelődési tevékenységek

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

92 SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS

920000[46]

93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

931 SPORTTEVÉKENYSÉG

9311 Sportlétesítmény működtetése

931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

9312 Sporttevékenység és támogatása

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása

931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

9313 Szabadidős sport támogatása

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

931902 Doppingellenes tevékenység

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

932 EGYÉB SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932102 Vidámparkok üzemeltetése[47]

932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése

932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932912 Táncterem működtetése

932913 Sípálya üzemeltetése

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

94 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

940000[48]

95 SZÁMÍTÓGÉP, SZEMÉLYI, HÁZTARTÁSI CIKK JAVÍTÁSA

950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

96 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

960 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301 Hadisírok létesítése, gondozása

960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatrend szakfeladataihoz

38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,

- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a patológián keletkező hulladék, (anatómiai hulladék, nem anatómiai hulladék, éles, szúró anyagok, például tűk, szikék); az egyéb, kórházból, orvosi, fogorvosi rendelőből, orvosi laboratóriumból származó biológiai, fertőző hulladék; az egyéb veszélyes biológiai hulladék (háztartásokon kívüli helyszínekről) összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)

381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az olyan veszélyes hulladék (kivéve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel (például nukleáris hulladék) összegyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb nem veszélyes hulladék, úgymint: mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

39 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a talaj, a talajvíz és a bányák szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- vízellátáshoz kapcsolódó víztisztítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (360000).

390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a talaj, a talajvíz és a bányák szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390003 Épületek szennyeződésmentesítése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az épületek szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390004 Telephely-szennyeződésmentesítési tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a telephely szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a levegő és egyéb m.n.s szennyeződésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervek megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- a környezeti szükségállapot kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390006 Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- az egyéb m.n.s. speciális szennyezés ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a mezőgazdasági kártevőirtással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (016100),

- köz- és egyéb szabadtéri területek söprése és locsolása stb. kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (812900).

47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR)

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

470001 Könyv-kiskereskedelem[49]

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme

49 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a városi, elővárosi, város-térségi menetrend szerinti vasúti személyszállítással, a vasúti eszközökkel történő menetrend szerinti városi tömegközlekedéssel (földalatti, metró, magasvasút), illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyközi vasúti személyszállítást (491000),

- a vasúti áruszállítást (492000),

- a személyszállítást villamossal (493102),

- a helyi és elővárosi különleges célú szárazföldi személyszállítást (pl. munkásszállítás) (493909).

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a városi és elővárosi vasúti személyszállítást (493101),

- a helyi és elővárosi különleges célú szárazföldi személyszállítást (pl. munkásszállítás, iskolabusz-szolgáltatás) (493909),

493901 Távolsági közúti személyszállítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyközi vasúti személyszállítást (491000),

- az egyéb városi és elővárosi szárazföldi személyszállítást (493102).

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyközi különcélú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítással (pl. repülőtéri ingajárat, helyközi munkásszállítás, menetrend szerinti helyközi személyszállítás meghatározott célcsoport számára),

- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítással (pl. munkásszállítás, iskolabusz-szolgáltatás),

- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítással,

illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

50 VÍZI SZÁLLÍTÁS

500001 Komp- és révközlekedés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

500002 Egyéb vízi szállítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- minden más, az 500001 szakfeladatba nem tartozó vízi szállítást.

52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek, egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

521020 Raktározás, tárolás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: raktárterület nagysága

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása[50]

522002 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

522004 Közúti járművontatás

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshelyszolgáltatással, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatást napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással (5510)

- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadását tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra (68),

- üdülőhelyi, tábori étkeztetést (562916).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma

552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportolók edzőtábori étkeztetését (562915),

- edzőtáborok működtetését (931101).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a diákotthoni szálláshelynyújtást (559011),

- a kollégiumi, externátusi nevelést (85592),

- a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára (559013, 559014, 559015),

- a kollégiumi étkeztetést (562916),

- a szabad kapacitás kihasználása céljából (üres férőhelyek, szünidő, hétvége) szállásnyújtást harmadik személyeknek (552001).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének kiadásait és bevételeit, feltéve, hogy a diákotthon fenntartója kollégiumi normatív támogatásra jogosult, és azt az oktatásért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kapja meg.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportolók edzőtábori étkeztetését (562915),

- az edzőtáborok működtetését (931101).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

559014 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének kiadásait és bevételeit, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerződés alapján működtetik.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportolók edzőtábori étkeztetését (562915),

- edzőtáborok működtetését (931101).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: - férőhelyek száma

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatásban tanulók kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatást.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatást;

- a lakhatási támogatás terhére történő kollégiumi férőhely bérlését.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: katasztrófahelyzetre biztosított befogadóhelyek száma

- Feladatmutató: kitelepítésre kijelölt személyek száma

- Teljesítménymutató: befogadott személyek száma*éjszakák száma

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- jellemzően a munkás-, nővér- és orvosszállások, illetve a költségvetési szerv dolgozói, hivatalos vendégei által igénybe vehető, állandó és átmeneti jelleggel fenntartott szálláshelyek bevételeit és kiadásait.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: igénylők száma

- Teljesítménymutató: elszállásoltak/vendégéjszakák száma

56 VENDÉGLÁTÁS

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917),

- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),

- az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított étkezést (562915),

- a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),

- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított kollégiumi, diákotthoni étkeztetést (562919).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az edzőtábor dolgozóinak étkeztetését (562917).

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az üdülő, tábor dolgozóinak étkeztetését (562917).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562917 Munkahelyi étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,

- a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára "nyitott" éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562919 Egyéb étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- különösen a felsőoktatási intézmény, valamint a kollégium, diákotthon felsőoktatásban résztvevő hallgatói részére biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562920 Egyéb vendéglátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma

61 TÁVKÖZLÉS

610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

610002 Egyéb távközlés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- minden más, a 610001 szakfeladatba nem tartozó távközléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésével, felkutatásával, a média és a nyilvánosság számára való eljuttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

639910 Sajtófigyelés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések stb. felkutatásával, összegyűjtésével, meghatározott témakörök szerinti rendszerezésével, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az államháztartáson belüli szervezetek jogszabály alapján történő kincstári számlavezetésének, tranzakcióinak díjaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

660002 Egyéb pénzügyi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 660001 szakfeladatba nem tartozó minden egyéb, az ágazatba tartozó pénzügyi tevékenységet.

68 INGATLANÜGYLETEK

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: lakóingatlanok száma

- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (nm)

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat - így pl. portaszolgálat, takarítás - is tartalmaz).

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),

- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett épületüzemeltetést - ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)

69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

691001 Jogi segítségnyújtás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Itt kell elszámolni a jogi segítők, pártfogó ügyvédek díját, az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díját.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: jogi segítségnyújtók száma

- Feladatmutató:

benyújtott kérelmek száma

- Teljesítménymutató:

egy jogi segítségnyújtóra jutó ügyek száma

691002 Egyéb jogi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ügyfeleknek nyújtott, elkülönülten végzett, jogokra és jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadással, illetve az ügyvédi és közjegyzői letétkezeléssel, valamint az m.n.s. egyéb jogi szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- a munkavállalók és a vezetők, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén egyezségi eljárással vagy közvetítéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi, oktatási jogi képviselők, biztosok tevékenységét (890503)

- a jogi segítségnyújtást (691010).

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gazdálkodás bizonylatainak nyilvántartásával, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítésével vagy vizsgálatával, ellenőrzésével, könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb számviteli szolgáltatásokkal, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevallás készítésével, adótanácsadással, a bérszámfejtéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- nem itt kell elszámolni a fenti kiadásokat akkor (csak a szerv alapító okiratában kell e tevékenységet szerepeltetni), ha a szerv e tevékenységét más szerv részére végzi úgy, hogy nem keletkezik közöttük elszámolási viszony.

71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS

712101 Mérőeszközök hitelesítése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatával és a hitelesítés tanúsításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A hitelesítés kiterjed az engedélyezett mérőeszköz-típussal való azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes működésének a vizsgálatára.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett hitelesítések száma

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító járművek kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gépjárművek szervizelését, karbantartását (4520),

- a kárbecslést (6621).

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató:

megvizsgált járművek darabszáma

712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem közúti közlekedési eszközök kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató:

megvizsgált járművek darabszáma

712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a büntető- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat honosító hazai jogszabályok szerint végzett megfelelőségértékelési eljárások tanúsításával, a tanúsítási folyamat előkészítésével, a tanúsítási folyamatokat támogató laboratóriumi vizsgálatokkal, műszaki dokumentációértékeléssel és szakvéleményezéssel, a tanúsítási folyamat lezárásával, nyilvántartásával, és felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelőző dokumentációértékelési, laboratóriumi vizsgálati, szakvéleményezési eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- az orvostechnikai eszközöknek nem minősülő, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által finanszírozható egészségmegőrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas termékek alkalmassági tanúsításával, laboratóriumi vizsgálatával, szakvéleményezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellenőrző vizsgálatok száma

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az élelmiszer-előállítással összefüggő állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állat-egészségügyi ellátást (7500).

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellenőrző vizsgálatok száma

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett, vagy jogszabály által kötelezően előírt műszaki vizsgálattal, elemzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a különféle anyagok (víz, levegő, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi anyagok) műszaki, vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságainak vizsgálatával és elemzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állat-egészségügyi ellátással kapcsolatos vizsgálatot (7500),

- a humán-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatot (869021).

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712202 Nemesfémvizsgálat

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatával, hitelesítésével és nemesfémtartalmának tanúsításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos vezetőképesség, radioaktivitás) vizsgálatával és elemzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- komplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök műszaki és elektromos tulajdonságainak vizsgálatával és tesztelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a művészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS

alapkutatás: elsődlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhető tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bővítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerező vagy elméleti munka, amely lehet

a)tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen társadalmi vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények gyakorlati problémák megoldására történő alkalmazása;

b)célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló olyan kutatás, amelyről valószínűsíthető, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldására alapul szolgál;

alkalmazott kutatás: új ismeret szerzésére elsődlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizsgálat (a továbbiakban: alkalmazott kutatás);

kísérleti fejlesztés: a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévők lényeges továbbfejlesztése (a továbbiakban: kísérleti fejlesztés);

721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 7211 szakágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 7211 szakágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

a) 721200 Génmegőrzés, fajtavédelem[51]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 7219 szakágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 7219 szakágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 7220 szakágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 7220 szakágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: szakértői közreműködést igénylő ügyek száma

749020 Meteorológiai szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

749031 Módszertani szakirányítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a módszertani szakirányítással, fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik:

= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;

= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,

= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,

= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;

= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;

= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videoanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése,

= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában,

= módszertani feladatok ellátására irányuló támogatások.

749032 Minőségbiztosítási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott minőségbiztosítási eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: eljárások száma

749033 Rendszertanúsítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott rendszertanúsítási eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: eljárások száma

749034 Akkreditációs tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott akkreditációs eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: eljárások száma

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (pl. amelyek az új vagy továbbfejlesztett termékek vagy szolgáltatások előállításához szükségesek, az új vagy továbbfejlesztett eljárások kereskedelmi hasznosítása). Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a K+F tevékenység bevételeit és kiadásait (72 ágazat).

Mutatószámok:

- Eredményességi mutató: elfogadott találmányok, szabadalmak száma; megadott know-how száma; értékesített szabadalmak száma

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az előzőekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, műszaki szakértői, tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

811000 Építményüzemeltetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatásokkal (magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítást, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat;

- nem itt kell elszámolni a fenti kiadásokat akkor (csak a szerv alapító okiratában kell e tevékenységet szerepeltetni), ha a szerv e tevékenységét más szerv részére végzi úgy, hogy nem keletkezik közöttük elszámolási viszony.

813000 Zöldterület-kezelés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Ide tartozik:

- a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára:

= magán- és köztulajdonok,

= köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.),

= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők),

= főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők),

= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek),

- a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,

- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása,

- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,

- a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás stb.),

- az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése,

- a fák, sövények nyesése, metszése. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatásokat (0161).

84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

841 Közigazgatás

8411 Általános közigazgatás

84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége

841111 Törvényhozás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az országgyűlési képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az országgyűlési tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a törvényalkotás feltételeinek biztosításával, az Országgyűlés ülésszakai, ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint az Országgyűlés folyamatos működésével, gazdasági, műszaki és általános igazgatási ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841112 Önkormányzati jogalkotás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzati képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselő-testület ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a köztársasági elnöki hatáskörök ellátásával, az államszervezet demokratikus működésének ellenőrzésével, a végrehajtó hatalom ellenőrzésével, az állam bevételeinek, kiadásainak, valamint az állami vagyon hasznosításának az Országgyűlés, valamint a Kormány számára végzett ellenőrzésével, az állampolgárokat az állammal szemben megillető védelem biztosításával, valamint a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatával és az alkotmányvédelem legfelsőbb szintű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzéssel (841144) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841121 Általános kormányzati koordináció

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Kormány működési feltételeinek biztosításával, a Miniszterelnökség központi közigazgatási tevékenységével, az általános kormányzati koordinációval, illetve az ehhez kapcsolódó közigazgatás-fejlesztési feladatokkal, valamint a kormányprogrammal összhangban álló, a lakosság tájékoztatására irányuló kommunikációval kapcsolatos - ágazatokhoz nem köthető, máshová nem sorolt - bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a valamely ágazathoz köthető központi közigazgatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más központi feladatokkal,

- a hatósági feladatok általános szabályozásával, központi szervezésével, irányításával,

- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység központi feladataival,

- az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés központi feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841123 Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az országos kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,

- a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával,

- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival,

- az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a társulás általános, ágazathoz nem köthető igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az adó, illeték, vám, jövedék beszedésével, az adóellenőrzéssel kapcsolatos igazgatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (841133);

- az ágazati igazgatási feladatokat (84122 és 84137 szakfeladatcsoportok).

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása

841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gazdaságpolitikai irányelvekkel összefüggésben az adókra vonatkozó rövid és középtávú adópolitika, az adókoncepció meghatározásával, az adóztatás szabályozási téziseinek kialakításával, átfogó adópolitikai előterjesztések, valamint az adótörvények, más adózási és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok, a jövedéki rendszer és a nemzeti hatáskörben maradó vámjogi szabályozás gondozásával, korszerűsítésével, az adó- és vámigazgatás központi felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (841141).

841132 Adóigazgatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az adóhatósági központi irányítási tevékenységgel, a területi szervek működésének központi felügyeletével, ellenőrzési, végrehajtási, felszámolás-kezdeményezési munkájának irányításával, szervezésével és összehangolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841134 Vám-, jövedéki igazgatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a vám- és pénzügyőrségi központi irányítási tevékenységgel, a területi szervek működésének központi felügyeletével, ellenőrzési, végrehajtási munkájának irányításával, szervezésével és összehangolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenőrzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a vámellenőrzéssel, az áruforgalom után esedékes adók, vámok, illetékek kiszabásával és beszedésével, a szesz- és adójövedéki ellenőrzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenőrzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó jogszabályok és felügyeleti rendelkezések betartásának ellenőrzésével, a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható működésének biztosításával, a pénzügyi piacok iránti bizalom erősítésével, a tisztességes versenyen alapuló fejlődésének előmozdításával, a piaci szereplők jogos érdekeinek védelmével, illetve a szerencsejáték-szervezés állami törvényességi felügyeletével, ezen belül: a szerencsejáték-szervezési tevékenység engedélyezésével, nyilvántartásával, az engedélyben foglalt előírások, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt rendelkezések betartásának ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84114 Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása

841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetés előkészítésével, összeállításával, a hozzá kapcsolódó törvények, más jogszabályok előkészítésével, gondozásával, a költségvetési zárszámadás összeállításával, az államadósság kezelésével és az állami vagyonnal való gazdálkodás felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, az előirányzatok felhasználásához kapcsolódó pénzforgalmi műveletek előkészítésének, zárszámadás előkészítésének központi feladataival, a központi költségvetésre vonatkozó nyilvántartások vezetésével, beszámolók készítésével, egyes pénzbeli ellátások, járadékok, támogatások megállapításával, finanszírozásával, elszámolásával és ellenőrzésével, a költségvetés finanszírozási tervének elkészítésével, egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, az előirányzatok felhasználásához kapcsolódó pénzforgalmi műveletek előkészítésének, zárszámadás előkészítésének területi feladataival, a költségvetésre vonatkozó területi szintű nyilvántartások vezetésével, beszámolók készítésével, egyes pénzbeli ellátások, járadékok, támogatások megállapításával, finanszírozásával, elszámolásával és ellenőrzésével, egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenőrzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam bevételeinek, kiadásainak, valamint az állami vagyon hasznosításának a Kormány számára végzett ellenőrzésével, valamint az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer központi harmonizációjával és koordinációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állami számvevőszéki tevékenységgel (841113) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841145 Államadósság kezelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84115A nemzeti vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állami vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiba tartozó, az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841153 A köztestületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a köztestületi vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat vagyon kezelésével, hasznosításával (különösen ingatlanok értékesítésével, vásárlásával, cseréjével) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- nem ide tartoznak a valamely közfeladat ellátásának érdekében zajló ingatlanügyletek, illetve az épületüzemeltetéssel, karbantartással, zöldterület-kezeléssel összefüggő feladatok .

84116Az államháztartás szervei részére végzett kiegészítő szolgáltatások

8411613 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történő elosztásának szervezésével, ügyvitelével, felhasználásának ellenőrzésével, monitoringjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyes támogatásokat, forrásokat a cél szerinti szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a m.n.s. egyéb közigazgatási kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különböző szintjein

841171 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a központi szintű általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a területi szintű általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841173 Statisztikai tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84118Általános K+Fpolitika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása

841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a központi, általános K+F programok szervezésével (stratégia megalkotása, pályázatok kialakítása, lebonyolítása); a hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközei kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az általános K+F igazgatásával (K+F általános szabályozási hátterének, az állami K+F tevékenység szabályozásának kidolgozásával, az állami források felhasználásának tervezésével) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841183 Tudományos minősítési folyamattal összefüggő tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tudományos minősítési folyamatokkal, eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint az akadémikusok és az MTA Doktora címmel rendelkezők tiszteletdíjait.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az akadémikusok elhalálozása esetén folyósított hozzátartozói ellátásokat (889964).

841184 Tudományos ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a különböző tudományos ösztöndíjak odaítélésével, finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesülők száma

84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841191 Nemzeti ünnepek programjai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó vasárnapja, a Magyar Hősök Emlékünnepe, június 16., október 6., november 4., nemzeti gyásznap; az EU-hoz történő csatlakozás évfordulója) és más kiemelt fontosságú központilag szervezett állami rendezvények, programok, valamint országkép-építéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

84121 Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása

841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségügyi ellátások rendszerének központi igazgatásával, szervezésével szabályozásával és fejlesztésével, a népegészségügyi tevékenységekkel (ezen belül az egészségfejlesztés, a család- és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi gondozás, a sportegészségügyi gondozás, a környezet- és településegészségügy, az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a munkaegészségügy, a járványügy) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatás és a felsőoktatás rendszerének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a művészeti élet szabadsága, a nemzeti kultúra fejlődése, a kulturális örökség védelme érdekében végzett feladatokkal, a múzeumi, könyvtári, levéltári, művészeti és közművelődési intézmények, szolgáltatások működési feltételeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a testnevelés és a sport szervezésével és irányításával, a közoktatás és felsőoktatás testnevelésének és sportjának, valamint az intézményen kívüli diáksport biztosításával, a mozgásgazdag életmód és a rendszeres testedzés elterjesztésével, valamint a versenysport támogatásával és a sporttal kapcsolatos önveszélyeztető káros tendenciák (pl. dopping, sporthuliganizmus) elleni fellépéssel összefüggő központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a környezet, a természet védelmének szervezésével és irányításával, a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a vízgazdálkodás, ivóvízellátás szervezésének és irányításának, a vízgazdálkodással kapcsolatos országos koncepció kialakításának, vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésének, nemzeti programok kialakításának központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével, valamint a szennyvíz és a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárása során szükséges környezetvédelmi, valamint vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a lakáspolitikai és lakásügyi állami, önkormányzati feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében a társadalmi szolidaritás alapján végzett, illetve a kábítószerügyi koordinációval összefüggő feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a társadalmi összetartozást, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, a társadalmi köz- és civil szféra aktivitását erősítő, az érdekképviseleti rendszer hatékony bevonását megvalósító tevékenységekkel, így különösen a fogyasztóvédelemmel, illetve az egyházi tevékenységgel összefüggő állami feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84123 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggő tevékenységekkel, így pl. az ide tartozó ágazatokban (oktatás, egészségügy, környezet- és természetvédelem, szociális ellátások, sport stb.) hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

84131 Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása

841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ipari ágazatok fejlesztési stratégiájának kidolgozása, az ágazatokba tartozó tevékenységek gyakorlása feltételeinek megállapítása, szabályozása, az ipari tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai feltételek, az engedélyhez kötött tevékenységek körének és az engedélyezés rendjének a megállapítása, a mérésügy központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és halászat, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelme, az elsődleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, a talajvédelem, a növényvédelem, a növényegészségügy, az állategészségügy, az állatvédelem, az élelmiszer- és takarmányfelügyelet, továbbá a mezőgazdasági célú vízgazdálkodás központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és - minőségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841314 Energia és ásványi erőforrások központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ásványi erőforrások és az energia termelésének, szállításának és elosztásának központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841315 Építésügy központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az építésügy központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési közlekedéspolitika kialakításának, a közlekedés fejlesztésének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a távközlési, frekvenciagazdálkodási politika kialakításának, a postai szolgáltatások fejlesztésének, valamint az elektronikus hírközlés területeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az idegenforgalmi politika kialakításának, a hazai és nemzetközi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, valamint az idegenforgalom egyéb területeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kereskedelmi engedélyezési tevékenységnek, a kereskedelem irányításának, működésének és ellenőrzésének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84133 Általános munkaügyi igazgatás

841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a foglalkoztatáspolitika és a munkanélküliek ellátása eszközrendszerének meghatározásával, működésének elemzésével és ellenőrzésével, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére különféle programok kidolgozásával, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetek megoldásával, a foglalkozási rehabilitáció szabályainak kidolgozásával, működésének koordinálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az álláskeresők támogatási rendszere működtetésének területi feladataival, a támogatási és szolgáltatási rendszer működéséről való gondoskodással (szolgáltatások szervezése és bonyolítása, munkaközvetítés, munkaerőigények feltárása), csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésével, alkalmi munkavállalói könyvvel kapcsolatos feladatok ellátásával, a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezésével összefüggő területi szintű feladatok ellátásával, a regionális munkaügyi tanácsok titkársági teendőinek ellátásával, a munkaerőpiac helyzetéről, folyamatairól történő információk gyűjtésével és nyújtásával, prognózisok készítésével a várható változásokról, az iskolafenntartók orientálásával a képzési struktúra és a beiskolázási mértékek meghatározásában, a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkoztatási rehabilitációjával összefüggő feladatok ellátásával, a Munkaerőpiaci Alapból folyósított támogatások felhasználásával, valamint a munkanélküli ellátásokra való jogosultság hatósági ellenőrzésével, a felnőttképzési intézmények ellenőrzésével, a szakképzés és felnőttképzés tartalmi fejlesztésével, a szakmastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkáltatók munkavédelmi (munkabiztonsági és munka-egészségügyi), valamint munkaügyi tevékenysége hatósági ellenőrzésének koordinálásával, irányításával, szabályainak kidolgozásával; a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával, a munkabaleseti információs rendszer működtetésével, a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal összefüggő adatok gyűjtésével és feldolgozásával; piacfelügyeleti feladatok ellátásával; a munkavédelmi szabályok, valamint a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének igazolása céljából hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkáltatók munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi), valamint munkaügyi tevékenységének, illetve a külföldiek magyarországi munkavállalásának területi szintű hatósági ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése, növelése, struktúrájának optimalizálása, a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése érdekében nyújtott támogatásokkal, az uniós források bevonásával megvalósuló foglalkoztatási programok elő- és társfinanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, ide értve az e célok megvalósítására teljesített pénzeszközátadásokat is.

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását növelő, javító, elősegítő programok, fejlesztések támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az álláskeresők részére folyósított álláskeresési támogatások (ide értve a vállalkozói járadékot is) és költségtérítések, az ellátásokat terhelő, a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulékok és egészségügyi hozzájárulás, valamint a folyósítással kapcsolatban felmerült postaköltség finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat.

84134Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gazdasági teljesítmény növeléséhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggő tevékenységekkel, így pl. az ide tartozó ágazatokban (ipar, mezőgazdaság, energiaügy, hírközlés, közlekedés, turizmus, kereskedelem, munkaügy stb.) hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84135A gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és tevékenységek

841351 Ipar fejlesztésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ipar fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841352 Mezőgazdasági támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevételével és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841353 Energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggő támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az energia és ásványi erőforrások kiaknázásával, feldolgozásával és hasznosításával, az energiaellátás korszerűsítésével, a megújuló energiaforrások felhasználásával összefüggő tevékenységek fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841354 Közlekedés fejlesztésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- komplex, egy adott szektorhoz nem köthető támogatásokat (84136).

841355 Hírközlés fejlesztésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841356 Információs társadalom fejlesztésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az információs társadalom fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841357 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841358 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kereskedelem fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84136 A gazdasági növekedést ösztönző, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthető támogatások és tevékenységek

841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- egy adott szektorhoz köthető támogatások (84135)

841362 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- egy adott szektorhoz köthető támogatások (84135)

841363 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a komplex gazdaságfejlesztési hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- egy adott szektorhoz köthető támogatások (84135)

- területfejlesztési forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (84138)

- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások (89)

84138 Területfejlesztési és területrendezési feladatok igazgatása, szabályozása és támogatásai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a területfejlesztési és területrendezési központi, területi és helyi igazgatási és szabályozási feladatokhoz köthető bevételeket és kiadásokat,

- a területfejlesztési támogatásokat, és ahhoz kapcsolódó tevékenységek bevételeit és kiadásait.

8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

841401 Közvilágítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai[52]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.

841902 Központi költségvetési befizetések

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az elkülönített állami pénzalapok költségvetési törvényben meghatározott bevételeit. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az alapot kezelő költségvetési szervek működési bevételeit és támogatásait.

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)[53]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a biztosítotti egészségbiztosítási járulékot, az egyéb járulékokat és hozzájárulásokat, az egészségügyi hozzájárulást, a késedelmi pótlék és bírság összegét, a költségvetési hozzájárulásokat, az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségbiztosítási költségvetési szervek bevételeit és támogatásait;

- az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.

841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető részét és a munkavállalói nyugdíjbiztosítási járulékot, az egyéb hozzájárulásokat, a késedelmi pótlék és bírság összegét, a központi költségvetési hozzájárulásokat, a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok bevételeit és támogatásait;

- az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.

841906 Finanszírozási műveletek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a forgatási célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást.

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szakfeladathoz időlegesen nem köthető fejezeti és más tartalékokat azzal, hogy felhasználáskor a cél szerinti szakfeladatra át kell vezetni.

b) 841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek[54]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatát az önkormányzati alrendszerben.

c) 841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek[55]

A befektetési célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételeit, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeit (a likvid hitelek igénybevétele kivételével),

- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételeket,

- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételeket.

A befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) vásárlásának kiadásait,

- a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadásokat,

- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények beváltásával kapcsolatos kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a forgatási célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

d) 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek[56]

A támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevételét,

- a költségvetési szerv, fejezet kezelésű előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, és

- az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől kapott támogatás fizetési számlán történő jóváírását.

A támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatást.

842 Társadalmi közszolgáltatás

8421 Külügyek

84211 Külügyek központi igazgatása és szabályozása

842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a külpolitikai tervezéssel és stratégiaalkotással, illetve a külügyi központi igazgatási, szabályozási, gazdálkodási, hazai és nemzetközi jogi, koordinációs, kommunikációs és tájékoztatási feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84212Külügyi diplomáciai tevékenység

842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a külföldön működő magyar nagykövetségek, konzulátusok, missziók, a nemzetközi szervezetekhez delegált magyar küldöttek tevékenységével, bi- és multilaterális diplomáciai és konzuli feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a külföldön működő magyar nagykövetségek, konzulátusok, missziók, a nemzetközi szervezetekhez delegált magyar ágazati küldöttek tevékenységével, bi- és multilaterális szakdiplomáciai feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84213Nemzetpolitikai tevékenység

842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetpolitikai tevékenység és az azzal összefüggő támogatás, pályáztatás igazgatásával és szabályozásával, szakmai tartalmával kapcsolatos, és a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos "Nemzeti Intézmények és Programok" programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842132 Határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetése, támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli magyarok egyeztető fórumainak hazai működtetésével, külhoni szervezeteik támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842133 Határon túli magyar nyelvű oktatás és képzés támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842134 Határon túli magyar kultúra támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli magyar kulturális élet programjainak, médiatevékenységnek, szervezetei, intézményei működésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: programok száma, intézmények, szervezetek száma

842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli magyar tudományosság támogatásával, a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842136 Határon túli magyarok normatív jellegű oktatási-nevelési támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli nevelési-oktatási tankönyv- és taneszköz-támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásának, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljainak és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatásának, m.n.s. határon túli magyar kapcsolatok feladataival, a magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységekkel, intézményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84214 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és segítségnyújtás

842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a magyar külpolitikai, külgazdasági érdekek és célok megvalósítását elősegítő két- és többoldalú fejlesztési együttműködési tevékenységek ellátásával, technikai együttműködési, projekt típusú, humanitárius és kedvezményes, segélyelem-tartalmú hitelprogramok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján a kevésbé fejlett országok nemzetközi szervezeteken keresztüli megsegítésével és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatásával összefüggő nemzetközi fejlesztési együttműködési programokban való részvétellel, technikai együttműködési, projekt típusú, humanitárius és kedvezményes, segélyelem-tartalmú hitelprogramok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi béketámogató és válságkezelő műveletekben történő polgári szerepvállalással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében végzett m.n.s. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés

842151 Nemzetközi tudományos együttműködés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a magyar tudósok, kutatók részére külföldi, illetve külföldieknek magyarországi tevékenységhez nyújtott támogatással, valamint a tudományos együttműködési egyezményekkel, szerződésekkel, megállapodásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a határon túli magyarok tudományos támogatását (84213), valamint

- a nemzetközi programok keretében végzett tudományos kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet (72).

842152 Nemzetközi oktatási együttműködés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- határon túli magyarok oktatási támogatását (84213).

842153 Nemzetközi kulturális együttműködés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- határon túli magyarok kulturális támogatását (84213).

842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi ifjúsági programokban, illetve szervezetekben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84216 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi tagdíjakkal és hozzájárulásokkal, kötelező jellegű, önkéntes felajánlásokkal, nemzetközi pályázatokkal, illetve mindezek kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84217 Állami protokoll

842170 Állami protokoll

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jelenlegi, illetve volt állam- és kormányfők állami érdekből történő külföldi programjainak, a hazánkba látogató magas rangú külföldi delegációk látogatásának, valamint a nemzeti és állami ünnepek, kiemelkedő fontosságú rendezvények tervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84218 Külgazdasági kapcsolatok

842180 Külgazdasági kapcsolatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az exporttal-importtal, nemzetközi marketinggel, külgazdasági ösztönzéssel, külgazdasági reklámmal, befektetésösztönzéssel, nemzetközi turizmus fejlesztésével, ösztönzésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, valamint a kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84219 Nemzetközi katonai tevékenység

842191 Katonai diplomáciai tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katonai felderítéssel, a katonai külképviseletek feladataival, a nemzetközi katonai kapcsolatokkal, valamint a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők nemzeti támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, valamint kétvagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842193 Külföldön lévő magyar hadisírok feltárása, rendezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a külföldön lévő katonasírok feltárásával, a földi maradványok exhumálásával és központi katonatemetőbe történő temetésével; a meglévő hősi és hadifogoly-emlékművek rendszeres fenntartásával, gondozásával; a Magyarországon lévő külföldi katonasírok karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nonproliferációra, a leszerelésre, a fegyverzet-ellenőrzésre, a fegyverzetkorlátozásra vonatkozó nemzetközi szerződésekből adódó feladatokkal, a fegyverzetkorlátozás, illetve -csökkentés felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- a nonproliferációra, a leszerelésre, a fegyverzet-ellenőrzésre, a fegyverzet csökkentésre vonatkozó adat- és információ szolgáltatási feladatokkal, az ellenőrzési és kísérési feladatok gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8422 Honvédelem

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása[57]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával - ide értve a jogi, az igazgatási, a kontrolling, a híradó, az informatikai és információvédelmi, a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési, a védelmi tervezési, a haderő-tervezési, a hadműveleti és kiképzési, a humánpolitikai, a személyzeti, a kommunikációs, a toborzási és a civil kapcsolati, továbbá a vagyonfelügyeleti feladatokat is -, valamint az ellenőrzési, a hatósági és szakhatósági tevékenységekkel, illetve feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842202 Védelmi képesség fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni:[58]

- a logisztikai, egészségügyi, infrastrukturális, protokolláris, valamint pénzügyi és számviteli, a központi beszerzési, a szakanyag ellátási és szolgáltatási, a katonai adatfeldolgozási, a híradó, az informatikai és információvédelmi, a geoinformatikai, a kulturális, a szociális és üdültetési tevékenységekkel, a toborzással, valamint a honvédelmi szervezetek működésének máshová nem sorolható tevékenységeivel és e tevékenységek végrehajtását végző honvédelmi szervezetek intézményi kiadásaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842203 Védelmi képesség fejlesztése[59]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katonai képességek fejlesztéséhez kapcsolódó humán-, egészségügyi, hadfelszerelési, infrastrukturális, NATO biztonsági beruházási és egyéb fejlesztési programokkal, valamint

- a K+ F feladattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842204 Haderő kiképzése, felkészítése[60]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzeti, a NATO, EU és többnemzetiségű erők számára meghatározott készenléti és műveleti eljárások érdekében végrehajtott katonai szakmai kiképzési és továbbképzési, egyéni és kollektív kiképzési feladatokkal, a tagországokkal kialakított és elfogadott katonai, adminisztratív harcászati és hadműveleti szintű gyakorlatokkal és értékelésekkel, valamint kiképzési rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842205 Haderő hazai tevékenysége[61]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a haderő védelmi célú alkalmazásával, a hadműveleti és készenléti szolgálat ellátásával, a katonai alegységek készenlétben tartásával, a fegyveres készenléti szolgálat ellátásával, a helyőrségi és egyéb katonai feladatokkal, valamint a tűzszerész feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a honvédelmi felkészítéssel és válságkezeléssel, a szövetségi kötelezettségből eredő, polgári szférát érintő védelmi tervezéssel, a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek honvédelmi tevékenységének, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek döntés-előkészítési és végrehajtási feladataival, valamint a honvédelemben részt vevő szervek honvédelmi feladatainak meghatározásával, az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek anyagi javainak és kötelezettségeinek meghatározásával, az ország külső támadása elleni fegyveres védelemre történő felkészítésével, továbbá a védelmi biztosságok igazgatási tevékenységének támogatásával és a területi védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a honvédelemhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggő tevékenységekkel, így pl. hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8423 Igazságügy, bíróság

84231Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kormányzat jogalkotói, törvény-előkészítői munkájának koordinálásával, a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosításával, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálatával, a jogszabályok deregulációjával, az európai közösségi jogalkotásban való részvétellel, az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységgel, a jogszabályok nyilvántartásának vezetésével és elektronikus közzétételével, a Cégközlöny elektronikus közzétételével, valamint az igazságszolgáltatási rendszer központi igazgatásával, szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84232Bírósági tevékenység

842321 Igazságszolgáltatási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bíróságok minden szintjének polgári és büntető ügyekben történő igazságszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842322 Cégbírósági tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a cégbírósági hatáskörbe utalt tevékenységekkel, illetve az azt kiegészítő nyilvántartások létrehozásával, kezelésével, hozzáférhetővé tételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84233Ügyészségi tevékenység

842331 Ügyészségi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények, valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelet ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842332 Katonai ügyészségi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katonai ügyészségek által végzett jogvédelemmel, jogorvoslattal, alkotmányos rendvédelemmel, törvényességi felügyelettel, vádképviselettel, bűncselekmény-megelőzéssel és -üldözéssel, nyomozati tevékenységgel, illetve annak felügyeletével, a bírósági eljárásban való részvétellel, az ügyészségek működésével, valamint a nemzetközi szerződésből eredő jogsegélykéréssel és -nyújtással, illetve az Eurojust részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84234Büntetés-végrehajtási tevékenység

842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a büntetés-végrehajtási szervezet központi igazgatásával, szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az őrizettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: ellátási napok száma

842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő nyilvántartási, őrzési, kezelési, felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: bv-intézeti férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: fogvatartottak átlagos napi létszáma

842344 Fogvatartottak ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival (hotelfunkciók, pl. fűtés, világítás) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a dolgozók étkeztetését (562917).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátási napok száma

842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elítéltek által ledolgozott munkanapok száma

842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési tevékenységgel kapcsolatos támogatásokat, bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: elítéltek által ledolgozott munkanapok száma

84235 Pártfogó felügyelői tevékenység

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató:

egy pártfogó felügyelőre jutó ügyek száma

84236 Kárpótlási, kárrendezési, tevékenység

842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, valamint kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

- Feladatmutató: kárpótlási, kárrendezési igények száma

- Teljesítménymutató: lefolytatott kárpótlási eljárások száma

84237 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: bűncselekmények áldozatai általi megkeresések száma

- Teljesítménymutató: egy áldozatsegítőre jutó ügyek száma

84238 Lobbihatósági tevékenység

842380 Lobbihatósági tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közhatalmi döntések mögött megjelenő érdekek nyilvánosságra hozatalával, a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartásával, lobbiigazolványok kiadásával, a lobbitájékoztatók összevetésével, a nyilvánosság megteremtésével, jogsértő lobbitevékenységgel összefüggő tényállás felderítésével és szankcionálásával, továbbá a lobbisták, illetve lobbiszervezetek nyilvántartását végzők képzésével és továbbképzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: eljárások száma

8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme

84241Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása

842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam és a társadalom különböző szervei alkotmányos működési feltételeinek és a közélet zavartalansága biztosításának, továbbá az állampolgárok személy- és vagyon biztonságának, alapvető jogainak az azt veszélyeztető és sértő cselekményekkel szemben történő védelmének központi igazgatásával és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84242Rendészeti feladatok

842421 Közterület rendjének fenntartása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842422 Igazgatásrendészet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szabálysértések elbírálásával, a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával, továbbá az atomenergia felhasználásával összefüggő hatósági feladatok ellátásával, a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésével, felügyeletével, a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842423 Idegenrendészet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával, magyarországi tartózkodásával kapcsolatos szabályok megsértésével, az őrizetük elrendelésével és végrehajtásával, a személyek államhatáron történő átadásának, átvételének, valamint más államok között átadásra kerülő személyek kísérésével, átszállításával, hazatérésének biztosításában való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842424 Határrendészet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Vám- és Pénzügyőrség által üzemeltetett határátkelőhelyek üzemeltetési költségeit, illetve az ezekhez történő hozzájárulást.

842425 Közlekedésrendészet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közúti, vízi, légi és vasúti járműforgalomban a jogellenes cselekmények megakadályozásával, felderítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842426 Vámrendészet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szabálysértések felderítésével és elbírálásával, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842427 Bűnüldözés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendészeti szervek és az ügyészség (nyomozó hatóságok és felderítő szervek) nyomozási és felderítői tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842428 Bűnmegelőzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a "Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája" cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842429 Baleset-megelőzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84243 Különleges rendészeti feladatok

842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabályban meghatározott - hazai és külföldi - kiemelt személyek (pl. állami vezetők) védelmével, biztosításával, a büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai esetében el rendelt személyi védelemmel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabályban meghatározott, kiemelt létesítmények védelmével, biztosításával, a személyek be- és kiléptetésével, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb tevékenységekkel (pl. koronaőri, díszelgési feladatok) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842433 Terrorelhárítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a terrorcselekmény megelőzésével, illetve felderítésével (pl. titkos információgyűjtés, nyomozás), illetve a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és más kiemelt bűncselekmények elhárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842434 Szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szervezett bűnözés elleni speciális koordinációs tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842435 Tűzszerészet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzet- és közbiztonság körében végzett robbanóanyagokkal, robbantószerekkel összefüggő tűzszerészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- honvédelem körébe tartozó tűzszerészeti tevékenységet.

842436 Légi közlekedés biztonsága

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi és a belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmét biztosító rendészeti feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842437 Különleges rendészeti kiképzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendészeti csapattevékenységre és a különleges rendészeti feladatokra történő kiképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842438 Állami futárszolgálat

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a minősített adatokat tartalmazó küldeményeknek a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt belföldi titokbirtokosok közötti fegyveres biztosítással való továbbításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84244 Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása

842441 Menekültügy igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a központi és területi menekültügyi hatóságok igazgatási és szabályozási tevékenységével, a menekültügyi eljárások lefolytatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dublini eljárással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84245 Nemzetbiztonsági tevékenység

842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem tűzvédelem

84251Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tűz-, polgári és katasztrófavédelem szabályozásával, valamint központi és területi igazgatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84252Tűzvédelmi tevékenységek

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével összefüggő szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84253Polgári védelem működése, támogatása

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi tevékenységekkel összefüggő sajátos feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- polgári védelem központi és területi igazgatása (842510)

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a lakosság részére polgári védelmi kiadványok, tájékoztatók, oktatási programok létrehozásával és gyakorlatok megszervezésével, eszközök telepítésével, üzemeltetésével és műszaki problémáival, a kezelő személyzet kiképzésével, riasztórendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az óvóhelyek fenntartásával, felújításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84254 Katasztrófa-elhárítási tevékenységek

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, minősített időszaki tevékenységek, helyreállítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katasztrófa áldozatainak elszállásolását (559091).

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a minősített időszaki tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, elhárítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységeket (842541),

- a katasztrófa áldozatainak elszállásolását (559091).

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- ár- és belvízvédelmi helyreállítást (842541).

843 Kötelező társadalombiztosítás

8430 Kötelező társadalombiztosítás

84301 Állam által nyújtott nyugdíj-biztosítási szolgáltatások igazgatása

843011 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások központi igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nyugdíjbiztosítás jogszabályban meghatározott központi irányítási, szakigazgatási tevékenységével, az igazgatási szervek működésének központi irányításával és felügyeletével összefüggő országos szintű feladatokkal kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Ny. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841905) és kiadásait (843021-843026),

- az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodást (841152).

843012 Nyugdíjbiztosítási területi szakigazgatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nyugdíjbiztosítási területi szakigazgatással kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.

84302Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások finanszírozása

843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam által finanszírozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat.

843022 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam által finanszírozott hozzátartozói nyugellátásokkal kapcsolatos kiadásokat.

843023 Egyéb, nyugdíj-biztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam által finanszírozott egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátással kapcsolatos kiadásokat.

84303Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása[62]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségbiztosítás jogszabályban meghatározott központi irányítási, szakigazgatási tevékenységével kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az E. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841904) és kiadásait (843041-843048),

- az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás bevételeit és kiadásait (841152).

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségbiztosítási területi szakigazgatással kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.

84304Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a táppénzzel, a gyermekápolási táppénzzel, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatos kiadásokat.

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a terhességi-gyermekágyi segéllyel és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos kiadásokat.

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyszeri segéllyel, kártérítési járadékkal, külföldi gyógykezeléssel, a baleseti járadékkal, valamint a rokkantsági, rehabilitációs ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat.

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátással, a védőnői szolgáltatással, anya-, gyermek és ifjúságvédelemmel, fogászati ellátással, betegszállítással és orvosi rendelvényű halottszállítással, művesekezeléssel, otthoni szakápolással, működésiköltség-előleggel, a célelőirányzatok tartalmával, a mentéssel, laboratóriumi ellátással és az összevont szakellátással kapcsolatos kiadásokat.

843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása[63]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógyszertámogatás kiadásaival, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással és a gyógyszertámogatás céltartalékával kapcsolatos kiadásokat.

843046 Gyógyászatisegédeszköz-támogatás finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kötszertámogatással, a gyógyászatisegédeszköz-kölcsönzés támogatásával, valamint az egyéb gyógyászatisegédeszköz-támogatással kapcsolatos kiadásokat.

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati el látás támogatásával, az anyatejellátással, az utazási költségtérítéssel, valamint a nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásaival kapcsolatos kiadásokat.

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozása[64]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kifizetőhelyeket megillető költségtérítéssel, a postaköltséggel, az egyéb kiadásokkal, a gyógyszergyártók ellentételezésével, elszámolási különbözet rendezésével, a gyógyszertárak juttatásával és a gyógyszertárak szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokat.

85 OKTATÁS

851 Iskolai előkészítő oktatás

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

851011 Óvodai nevelés, ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),

- az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti kisebbségi ellátottak száma

852 Alapfokú oktatás

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)[65]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, az iskolaotthonos oktatással, valamint a köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 -4 évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (14 évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag az általános iskola 1-4. évfolyamán történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nemzeti és etnikai kisebbségi napközi otthoni ellátást (855913).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85202Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)[66]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, az iskolaotthonos oktatással, valamint a köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (58. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855916).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85203Alapfokú művészetoktatás

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban[67]

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Itt kell megtervezni és elszámolni:[68]

- a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853 Középfokú oktatás

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111853234 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag gimnáziumban történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nemzeti és etnikai kisebbségi, tanulószobai ellátást (855919).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85312 Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a szakközépiskolában történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a szakiskolában történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe bekapcsolódni kívánó tanulóknak nyújtott általános műveltséget megalapozó, felzárkóztató neveléssel-oktatással, pályaorientációval, gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó szakiskolai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85321Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a sajátos nevelési igényű tanulók száma

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a szakmai elméleti oktatás keretében történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85322Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás keretében történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti kisebbségi tanulók száma

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,

- a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (854211).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag az emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás keretében történő nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközép-iskolai szakmai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók száma

854 Felső szintű oktatás

85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

854211 Felsőfokú szakképzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A felsőfokú szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma

854212 Szakirányú továbbképzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az előzőekbe nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybe vett művészeti és nyelvoktatást (8552),

- a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma

854214 Egészségügyi szakmai képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt az előző szakfeladatokhoz nem besorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzésekkel összefüggő bevételeket és kiadásokat, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Itt kell elszámolni különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. A szakfeladatot csak az ETI, EEKH, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: képzésre kötelezettek száma (fő)

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma (fő)

85422-85429 Felsőfokú végzettségi szintet, illetve fokozatot eredményező képzések

Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben végzett alapképzés, mesterképzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési területenként.

Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a részképzéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, amelyek:

a)a magyar hallgató esetében külföldön folytatott olyan tanulmány kiadásait jelenti, amelyhez a hazai felsőoktatási intézmény hozzájárul, a tanulmányok a képzésbe beszámíthatók és a kreditek legalább hatvan százalékát a hallgató már teljesítette,

b)a magyar hallgató másik magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányainak kiadását,

c)a külföldi hallgató esetében államilag támogatott, nem oklevél megszerzésére irányuló teljes idejű képzésben folytatott résztanulmányainak kiadásait és bevételeit.

Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton és azon belül a finanszírozásnak megfelelő funkciók szerinti tagolásban kell tervezni és elszámolni a más felsőoktatási intézmény hallgatójának az adott intézményben párhuzamos képzésben, alap-, illetve mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányainak kiadásait és bevételeit.

Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a magyar felsőoktatási intézményekkel végzett közös alap- és mesterképzések bevételeit és kiadásait.

Alapképzés szakfeladatai - képzési területenként

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,

- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés támogatásával,

- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,

- alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett hallgatók részére a felsőoktatási intézmény által saját hatáskörben hirdetett (oklevél, bizonyítvány kiadása nélkül záruló) költségtérítéses képzés keretében részismeretek megszerzése érdekében végzett oktatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Az alapfokozat megszerzésére felkészítő képzés a felsőoktatási törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett alapfokozat (baccalaures, bachelor) és szakképzettség megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni, és a képzési idő legalább hat, de legfeljebb nyolc félév. Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: hallgatók száma

Mesterképzés szakfeladatai - képzési területenként

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,

- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés támogatásával,

- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzés a felsőoktatási törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet lehet teljesíteni és a képzési idő legalább két, de legfeljebb négy félév. Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: hallgatók száma

Osztatlan képzés szakfeladatai - képzési területenként

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,

- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés támogatásával,

- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: hallgatók száma

Doktori képzés szakfeladatai - képzési területenként

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,

- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés támogatásával,

- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és a képzési idő hat félév.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: hallgatók száma

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: hallgatók száma

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kifutó rendszerű egyetemi képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: hallgatók száma

85431 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások - Felsőoktatás-fejlesztés

854311 Köztársasági ösztöndíj

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjat, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854312 Miniszteri ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve -az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjat, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854313 Tanulmányi ösztöndíj

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatást, továbbá az ehhez kapcsolódó egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854314 Szociális ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854315 Doktorandusz ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatását, továbbá a kapcsolódó egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem lehet a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy hallgatói munkadíjnak nem minősülő, a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jóléti, sport- és kultúratámogatásokat (889966).

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: juttatásban részesített hallgatók száma

854317 Oktatói ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kutatási ösztöndíjakat (72).

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített oktatók száma

854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: támogatásban részesített hallgatók száma

854319 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

85432 Felsőoktatás-szervezési feladatok

854321 Felsőoktatási szakértői testületek működése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási szakértői testületek működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Mutatószámok:

- Feladatmutató: szakértői testületek száma

854329 Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb, máshova nem sorolható felsőoktatás-szervezési feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

855 Egyéb oktatás

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

85592Kollégiumi, externátusi nevelés

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

85593Egyéb felnőttoktatás

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy

- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,

- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy

- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934),

- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az OKJ-s végzettséget adó foglalkoztatást elősegítő képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az OKJ-s végzettséget adó rehabilitációs képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

- Eredményességi mutató: elhelyezkedettek száma

855935 Szakmai továbbképzések

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az OKJ-s végzettséget adó szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855936 Kötelező felkészítő képzések

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a képzésre kötelezettek száma

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma

85594 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzések

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszerű képzéseket, vagy

- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszerű képzéseket, vagy

- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszerű képzéseket, vagy

- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszerű képzéseket, vagy

- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az iskolarendszerű képzéseket, vagy

- az akkreditált, de OK-s végzettséget nem adó képzéseket.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011856093 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzá rendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak - ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

856012 Korai fejlesztés, gondozás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, függetlenül attól, hogy közoktatási, gyermekvédelmi vagy szociális intézmény keretében látják el a feladatot.

856013 Fejlesztő felkészítés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, függetlenül attól, hogy közoktatási, gyermekvédelmi vagy szociális intézmény keretében látják el a feladatot.

85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat.

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 86 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 86 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

861 Fekvőbeteg-ellátás

861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 861 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 861 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám

- Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám

861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám

- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám

- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

861004 Egészségügyi ápolás bentlakással

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám

- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

861005 Bentlakásos hospice ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött ágyszám

- Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 862 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 862 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

862101 Háziorvosi alapellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbetegszakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86221 Járóbeteg-szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám

- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám

- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám

- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: kezelőegységek száma

- Teljesítménymutató: lejelentett kezelések száma

86222Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám, pontérték

86223Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma

- Teljesítménymutató: rendelésen megjelentek száma

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma

- Teljesítménymutató: rendelésen megjelentek száma

862233 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a foglalkoztatottak száma

862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a honvédelmi és rendvédelmi szervek állományába tartozók állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, katonai és rendvédelmi rendezvényeken, kiképzési foglalkozásokon való ügyelet biztosításával, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emeltszintű vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a foglalkoztatottak száma

86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a máshova nem sorolható járóbeteg-ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám

86230 Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátandó lakosságszám

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátandó lakosságszám

862303 Fogorvosi szakellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátandó lakosságszám

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

86901 Egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, szakértői tevékenység, tanácsadás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett (így különösen a megváltozott munkaképességűek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás miatti jogosultságnak szakértői véleményezés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges szakértői véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történő szakértői közreműködés stb.) orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86902Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött vizitszám

- Teljesítménymutató: lejelentett vizitszám

86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatások

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám

- Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógyító ellátással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám

- Teljesítménymutató: lejelentett esetszám

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az orvosi szakképesítéshez nem kötött egészségügyi szolgáltatásokkal (pl. munkaterápia, homeopátia, akupunktúra, reflexológia és más természetgyógyászati tevékenység), valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételével történő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869034 Mentés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: esetszám

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: lejelentett km

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a máshova nem sorolható, egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokkal (így pl. az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, illetve az intézeti betegek ortopédtechnikai műhelyből való ortetikai, protetikai ellátásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel, szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességgel élők és a fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a közösségbe történő beilleszkedésük segítésével, a sporttal összefüggő feladatok ellátásával, a harmonikus fejlődést veszélyeztető körülmények kiküszöbölésével, járványügyi intézkedésekkel, iskola-egészségügyi ellátással, valamint a 6-18 éves tanulók gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás egyéb, máshova nem sorolható tevékenységeivel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869052 Település-egészségügyi feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86906Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86907Sportegészségügy-felügyelet, -ellenőrzés, -tanácsadás

869071 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

87 BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS

870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 87 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 87 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

871 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségügyi szintű házi ápolást (86),

- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással (8730).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása

872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 872 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 872 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

87200 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása

873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 873 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 873 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideértve azt a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyt is, akinek ellátása más formában nem biztosítható) tartós ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak (valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek) legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az időskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

87302 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása

873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rehabilitációs intézményi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásból kikerült, utógondozásban részesülők száma

879 Egyéb bentlakásos ellátás

87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

879012 Gyermekotthoni ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- korai fejlesztést, gondozást (856031),

- fejlesztő felkészítést (856032).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,

- a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,

- a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),

- fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát (856013).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

879015 Utógondozó otthoni ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával,

- az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban

879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nevelőszülőnél elhelyezettek ellátásával,

- a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nevelőszülők kötelező felkészítését (855936).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a helyettes szülők kötelező felkészítését (855936).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: tárgyév során a helyettes szülőhöz elhelyezett új gyermekek száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a helyettes szülőnél ellátott gyermekek száma éves átlagban

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban

879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban

87902 Egyéb gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: előzetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: a tárgyév során a javítóintézetbe előzetes letartóztatás céljából, illetve előzetes letartóztatás céljából felvett új fiatalkorúak száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a javítóintézetben előzetes letartóztatás céljából, illetve előzetes letartóztatás céljából ellátott fiatalkorúak száma éves átlagban

87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással

879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Regionális Kríziskezelő Központok működtetésével,

- a Félutas Kiléptető Házak működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak/ellátási napok száma

879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felnőttek részére nyújtott egyéb, máshova nem sorolható bentlakásos szociális ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

87904 Egyéb bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása

879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 879011879020 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 879011-879020 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 879031879034 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 879031-879034 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL

880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 88 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 881 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 881 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idősek nappali ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

881012 Demens betegek nappali ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az időskorú, illetve fogyatékos személyek részére nyújtott, máshova nem sorolható, egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

882 Önkormányzati szociális támogatás

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása (technikai szakfeladat)

Itt lehet megtervezni:

- az önkormányzati szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szakfeladatról a forrásokat az év során át kell vezetni a 8821 szakágazat megfelelő szakfeladataira, beszámolóban nem lehet összeg ezen a szakfeladaton..

88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

882111 Rendszeres szociális segély

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882112 Időskorúak járadéka

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban

882119 Óvodáztatási támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma

88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882122 Átmeneti segély

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882123 Temetési segély

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a súlyos mozgáskorlátozott - tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes - személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882202 Közgyógyellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882203 Köztemetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történő eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: köztemetési igények száma

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsődei ellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bölcsődei alapellátáson túl nyújtott szolgáltatást, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, babamama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást (889109),

- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),

- fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát (856013).

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889102 Családi napközi

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, speciális tanácsadást, vagy más gyermeknevelő szolgáltatást (889109),

- gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),

- fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolát (856013). Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én

- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889103 Házi gyermekfelügyelet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Mutatószámok:

- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során

- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az óvodai nevelést, ellátást (85101),

- általános iskolai napközi otthoni ellátást (855911).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során

- Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- korai fejlesztést, gondozást (856031),

- fejlesztő felkészítést (856032).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során

- Teljesítménymutató: az ellátásban részesülők száma éves átlagban

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kórházi szociális munkát (889202),

- utcai, lakótelepi szociális munkát (889203),

- kapcsolattartási ügyeletet (889204),

- iskolai szociális munkát (889205).

889202 Kórházi szociális munka

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

889203 Utcai, lakótelepi szociális munka

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hajléktalan személyekkel végzett utcai szociális munkát (889929).

889204 Kapcsolattartási ügyelet

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő bevételeket és kiadásokat.

889205 Iskolai szociális munka

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt.-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889913 Nappali melegedő

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889921 Szociális étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889922 Házi segítségnyújtás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

- Teljesítménymutató: adott évben előfordult riasztások száma (db)

889924 Családsegítés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889925 Támogató szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889925 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokat, valamint a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma

889929 Utcai szociális munka

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével] kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató:

- Feladatmutató:

- Teljesítménymutató:

- Eredményességi mutató:

88993 Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások

889931 Családi pótlék

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli állami támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)

889932 Gyermekgondozási segély

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a 3 év alatti, a tanköteles kort el nem ért ikergyermek vagy a 10. életévét be nem töltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek szülőjének, nevelőszülőjének vagy gyámjának a gyermek gondozására tekintettel havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli állami támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)

889933 Gyermeknevelési támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak a gyermekek gondozására tekintettel a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig nyújtott pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)

889934 Anyasági támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szülő nőnek, az örökbefogadó szülőnek vagy a gyámnak a gyermekszületését követően nyújtott egyszeri pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők száma (fő)

889935 Otthonteremtési támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt. alapján megállapított gyermektartásdíj megelőlegezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Mutatószámok:

- Feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma

- Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma

88994Lakásépítési, -vásárlási támogatások

889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: támogatást igénylők száma

- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: támogatást igénylők száma

- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: támogatást igénylők száma

- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: támogatást igénylők száma

- Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

88995Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális ellátások

889953 Egészségkárosodási járadék

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a legalább 29%-ban egészségkárosodott és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő bányász dolgozók rendszeres havi nyugdíjszerű ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889954 Rokkantsági járadék

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nagykorú, 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett személy részére folyósítható rendszeres pénzellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889955 Politikai rehabilitációs ellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, valamint a különböző művészeti, tudományos elismerésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889956 Nemzeti helytállásért pótlék

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az egészségkárosodott, nyugdíjkorhatárt betöltött, 1956-os emlékéremmel, 1956-os Emléklappal, Nemzeti Ellenállásért Emléklappal vagy a Szabad Magyarországért Emléklappal rendelkező személyek kiegészítő pótlékával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889957 Hadigondozotti pénzellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hadigondozásról szóló jogszabályban meghatározott rendszeres juttatásokkal, természetbeni ellátásokkal és kedvezményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

889959 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendszeres nyugdíjszerű, de kifutó jellegű ellátásokkal - mint pl. a mezőgazdasági járadék, házastársi pótlék, házastársi jövedelempótlék - kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: ellátottak száma

88996 Speciális pénzbeli ellátások

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

889962 Gáz- és távhőtámogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam által jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a gáz- illetve távhő-szolgáltatást háztartási célra igénybe vevő fogyasztónak nyújtott támogatással, valamint távhődíjuttatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: támogatásban, távhődíjjuttatásban részesülők száma (fő)

889963 Fogyatékossági támogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos személyeknek a fogyatékos állapotból eredő hátrányok kompenzálását szolgáló jövedelemkiegészítő, rendszeres ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: ellátásban részesülők havi átlagos száma (fő)

889964 MTA hozzátartozói ellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az akadémikusok elhalálozása után a hozzátartozókat megillető - külön kormányrendelettel szabályozott - özvegyi és árvaellátási juttatásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az általános társadalombiztosítás szerinti juttatásokat.

889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a felsőoktatási intézmények által nyújtott, illetve más, hasonló célú, m.n.s. jóléti, sport- és kultúratámogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: támogatást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy támogatottra jutó átlagos támogatás összege

889969 Egyéb speciális ellátások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb, máshova nem sorolható speciális ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma

- Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

89 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK

890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 890112890116 szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a 890112-890116 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységekkel és programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a romák társadalmi integrációjával összefüggő feladatokkal,

- a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi együttműködéssel,

- a Roma Kulturális Alap és a Roma Intervenciós Keret felhasználásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

89012 Fogyatékosságügy

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az épületek, utak, közterek és az épített környezet minden egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történő akadálymentesítésével;

- a közszolgáltatások és minden egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő -, közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, képzésekkel, átalakításokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma; egyenlő eséllyel hozzáférhető (köz)szolgáltatások száma

890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- minden olyan, a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem sorolhatók a Fogyatékosság ügy egyéb szakfeladatai közé.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó programokkal, kampányokkal;

- integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával;

- a fogyatékos emberek integrált oktatásával, képzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

890124 Fogyatékosságal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékos emberek önálló életvitelével;

- a fogyatékos embereknek a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével;

- a fogyatékos emberek és családtagjaik képzésével, átképzésével, továbbképzésével;

- a fogyatékos emberek és családtagjaik mentálhigiénés rehabilitációjával;

- a fogyatékos emberek szociális rehabilitációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

- Teljesítménymutató: a rehabilitációs folyamatba bevont személyek száma

- Eredményességi mutató: sikeresen rehabilitált személyek száma

89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek

890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az állam ifjúságpolitikai céljainak elérését szolgáló intézményrendszer, struktúra működtetésével,

- a stratégiaalkotással, programtervezéssel és azok monitorozásával,

- az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ifjúsági kutatási feladatokat (7220),

- az ifjúságszakmai módszertani feladatokat (749031).

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,

- az európai uniós és európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint

- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek formális és nem formális képzését (a 85 ágazat megfelelő szakfeladatai),

- az ifjúsági kutatási feladatokat (7220),

- az ifjúságszakmai módszertani feladatokat (749031).

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,

- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,

- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,

- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel,

- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,

- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermekek és fiatalok szabadidős és turisztikai programjai feltételeinek biztosítását célzó állami intézkedésekkel, valamint

- az ifjúsági turizmus szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzatok ifjúsági programjaival, kezdeményezéseivel, illetve támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

89022 Idősügyek

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az idősügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- társadalmi szervezetek, alapítványok részére meghatározott (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatásokat (megfelelő szakmai feladat szerinti szakfeladatra kell elszámolni),

- a civil szervezetek programjainak támogatását (890302).

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem működési célú támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- társadalmi szervezetek, alapítványok részére meghatározott (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatásokat (megfelelő szakmai feladat szerinti szakfeladatra kell elszámolni).

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a társadalmi szervezetek és alapítványok részére nyújtott szakértői, tanácsadói, információszolgáltatási és adatgyűjtési feladatok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

89041 Hátrányos helyzetű települések, kistérségek társadalmi felzárkóztatását segítő KOMPLEX programok

890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890412 Komplex térségi integrációt segítő programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a komplex térségi integrációt segítő programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

89042Személyek, családok krízishelyzetben történő segítését célzó tevékenységek

890421 Segélytelefonok, szolgálatok működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a krízishelyzetben levő, segítséget kérő gyermekek, fiatalok, felnőttek számára működtetett lelki segély telefonokkal, ifjúsági telefonszolgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: telefonállomások száma

- Feladatmutató: beérkező hívások száma

890422 Adománygyűjtés és -közvetítés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különböző adományok gyűjtésével, illetve közvetítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890423 Mediációs, közvetítői tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a konfliktusok feloldása érdekében végzett mediációs és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelet keretében végzett mediációs, illetve közvetítői tevékenységet (889204).

89043Szociális foglalkoztatás

890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a munka-rehabilitáció keretében történő szociális foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő szociális foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890433 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

89044 Közfoglalkoztatás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató:foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy országos közfoglalkoztatási program támogatása keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett, a bérpótló juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

890501 Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az emberi jogi szervezetek e tevékenységükkel összefüggő támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a környezetvédelmi csoportok, szervezetek e tevékenységükkel összefüggő támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890503 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a pénzügyi nehézségek miatt válsághelyzetbe jutott magyarországi kisebbségi nonprofit szervezetek, intézmények, települési és területi kisebbségi önkormányzatok, valamint kisebbségi feladatot ellátó helyi önkormányzatok más kisebbségi feladatellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított saját, vagy részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktató-nevelő és tudományos intézmények működésével, fejlesztésével, felújításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyes intézmények (pl. közoktatási, közművelődési intézmények helyiségeinek közösségi térként való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami és önkormányzati feladatok támogatásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat, így különösen

= az oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (85-ös ágazat);

= a humán-egészségügyi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (86-os ágazat);

= a bentlakásos és bentlakás nélküli szociális ellátás bevételeit és kiadásait (87-88-as ágazat);

= a kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység bevételeit és kiadásait (volt egyházi ingatlanok megváltása stb.) (842360).

890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a katonai hit- és kegyeleti élet, vallásgyakorlás, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartásával, valamint egyéni és közösségi lelki gondozással, életismereti, erkölcsi oktatással, neveléssel, továbbá a katonák vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom) történő ellátásával, illetve a katonák hazai és nemzetközi zarándoklatokon történő részvételi lehetőségének biztosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890508 Politikai pártok tevékenységének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8906 Érdekképviseleti tevékenység támogatása

890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatásával, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítése érdekében létrehozott szervezetek (ágazati párbeszéd bizottságok) működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a szakszervezeti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8907 Fogyasztóvédelem

890701 Békéltető testületek támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározottak szerint a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890702 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek alábbi tevékenységeivel:

= érdekfeltáró, érdekérvényesítő munkájukkal,

= a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben való képviseletével,

= a fogyasztókat érintő jogszabálytervezetek, jogszabály-módosítások kezdeményezésével,

= a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában való közreműködéssel és érvényesítésével,

= a fogyasztói érdekek védelme céljából a nemzetközi szervezetek tevékenységében való részvétellel,

= a nemzeti szabványosításban való közreműködéssel,

= a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételek figyelemmel kisérésével,

= közérdekű kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanácsadó irodák működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos kiadásokat.

890703 Tanácsadó irodák működtetése és fejlesztése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodák, klubok, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszer működésével, valamint a határon átnyúló fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos tájékoztatást nyújtó és jogérvényesítést elősegítő Európai Fogyasztói Központ működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatással, tájékoztatással, kiadványok, jegyzetek, országos fogyasztóvédelmi lapok, folyóiratok készítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

90 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG

900111 Befogadó színházak tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a befogadó - azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli - színházak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

- Szintén itt kell megtervezni a szabadtéri színházak - azaz állandó, jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhellyel rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház - tevékenységével

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900112 Produkciós színházak tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a produkciós - azaz az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó - színházak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900113 Kőszínházak tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kőszínházak - azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak - tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900114 M.n.s. színházak tevékenysége

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az előzőekbe be nem sorolható színházak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900121 Zeneművészeti tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a zeneművészek tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900122 Táncművészeti tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a táncművészek tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900123 Cirkuszművészeti tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a cirkuszművészek tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900300 Alkotóművészeti tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az alkotóművészeti tevékenységgel (pl. szépírói, képzőművészi stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

910110 Nemzeti könyvtári feladatok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és igazgatási jellegű feladatokkal (pl. kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok, határon túli magyarok és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának segítése, nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számok kiadása, könyvtári szakemberek továbbképzése és iskolarendszeren kívüli képzése, könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása a könyvtári és információszolgáltatási tevékenység szakterületén, a hazai könyvtári rendszer működésével a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatás-fejlesztés, országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése, szolgáltatása, nemzeti bibliográfia készítése, könyvtári dokumentumokról hitelesített másolat készítése stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: a Nemzeti Bibliográfiában megjelent tételek száma (db)

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek megfelelően -a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

- oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzésének kadásait.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: a feldolgozott, illetve restaurált dokumentumok száma (db)

910123 Könyvtári szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással kapcsolatos bevételeit és kiadásait.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: a nyilvántartásba vett, valamint a rendezett iratok mennyisége (ifm)

910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével; illetve az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, honismereti tábor stb., valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával (pl. a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, ajándéktárgyak, az intézményről szóló ismertetők készítése és terjesztése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett (publikált) iratanyag mennyisége (ifm)

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -, a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával - konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a műtárgy-kereskedelemmel, továbbá a műemléki, környezet- és természetvédelmi tevékenységekkel összefüggő gyűjteményi bevételeket és kiadásokat.

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyűjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenységgel, továbbá az így született eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzétételével (beleértve a kiállítási katalógusokat, vezetőket is); szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a köz- és felsőoktatásban, ill. a szakmai képzésben és továbbképzésben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi stb. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi kiállításokkal és vásárokkal, a műtárgy-kereskedelmi aukciókkal összefüggő vagy a műemléki, természet- és környezetvédelmi szakágazatba sorolt tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [tárlatvezetés, múzeumi óra vagy gyermekfoglalkozás, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, kulturális, illetve múzeumi közművelődési rendezvény, múzeumi tábor, szakköri vagy múzeumbarát-köri foglalkozás stb.], valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a köz- és felsőoktatásban, illetve a szakmai képzésben és továbbképzésben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a növény- és állatkertek működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a növény- és állatkertek megőrzésével és fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, ökoturisztikai, természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Teljesítménymutató: látogatók száma (fő)

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: védett természeti területek kiterjedése (ha)

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásukon történik.

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani).

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, bevételeket,

- a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket.

93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

9311 Sportlétesítmény működtetése

931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító sportlétesítmények üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket,

- a sportlétesítmények felújításával, beruházásaival összefüggő kiadásokat és bevételeket,

- a vízisport edzőtáborok kiadásait és bevételeit.

Mutatószámok:

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma

- Teljesítménymutató: edzőtáborozási napok száma,

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény, vízisport-telep, lóistálló, kennel, sporthajó tároló) működésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt,

- sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportlétesítmények stb.) felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival összefüggő kiadásokat és bevételeket.

Mutatószámok:

- Feladatmutató: létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma

9312 Sporttevékenység és támogatása sportegyesületi tevékenység

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat,

- a felkészülési edzőtáborhoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat.

931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- az utánpótlás-nevelés, kiválasztási rendszertámogatásával összefüggő kiadásokat és bevételeket,

- a sportiskolák szakmai programjaihoz nyújtott támogatásokat,

- a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz nyújtott támogatásokat,

- az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez nyújtott támogatásokat, teljesítménymérésekkel összefüggő kiadásokat,

- az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokat.

931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen végzett testedzés (az amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) támogatásával összefüggő kiadásokat és bevételeket,

- a fogyatékkal élők számára szervezett sportversenyek támogatásának kiadásait és bevételeit,

- a felkészülési edzőtáborhoz nyújtott támogatásokat,

- a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat,

- a szponzori tevékenység bevételeit (pl. speciális eszközbeszerzések).

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokat (pl. olimpiai járadék, nemzet sportolója járadék), a sportösztöndíjakat, "sportsegélyeket", eredményességi elismeréseket.

9313 Szabadidős sport támogatása testedzési szolgáltatás

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem versenyrendszerben történő sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket,

- a szabadidősport-rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatásokat,

- szabadidősport-szervezetek támogatását, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek, kiadványok, rendezvények kiadásait,

- a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek (fogyatékossággal élők kivételével) sportjának támogatását.

931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a nem versenyrendszerben történő fogyatékos- sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket,

- a fogyatékkal élők számára szervezett szabadidősport-rendezvényekhez, kiadványokhoz, programokhoz nyújtott támogatásokat.

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

931902 Doppingellenes tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a különböző doppingellenes tevékenységekkel (pl. dopping mintavételek, felvilágosító, nevelő tevékenység, doppingellenőrzések, -nyilvántartások vezetése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

96 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301 Hadisírok létesítése, gondozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a hadisírok létesítésével összefüggő, az állami, államközi, non-profit és egyéb támogatási jellegű bevételeket és kiadásokat (hadisírok feltárása, létesítése, áttelepítése, gondozása); a kormánymegállapodásokból, az évfordulók kapcsán megrendezésre kerülő kegyeleti megemlékező rendezvények bevételeket és kiadásokat (a katonasírok és hősi emlékművek rendszeres gondozása, a rendszeres kertészeti tevékenység).

Mutatószámok:

- Feladatmutató: nyilvántartott hadisírok száma

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a köztemető fenntartásával és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- köztemetést (882203).

3. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez[69]

4. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az államháztartás szakágazati rendje

[70]
Szak-
ágazat
száma
Szakágazat megnevezése
014300Ló, lóféle tenyésztése
016100Növénytermesztési szolgáltatás
016200Állattenyésztési szolgáltatás
017000
021000
024000
360000Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000Szennyvíz gyűjtése, kezelése
381100Nem veszélyes hulladék gyűjtése
381200Veszélyes hulladék gyűjtése
382100Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
383200Hulladék újrahasznosítása
390000Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
411000
412000
421100
421200
421300
422100
429100
429900Egyéb m.n.s. építés
439900
522100Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522200Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522300Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
552000Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
559000Egyéb szálláshely-szolgáltatás
562900Egyéb vendéglátás
581100Könyvkiadás
581300
581400Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900Egyéb kiadói tevékenység
591100Film-, video-, televízióműsor-gyártás
592000Hangfelvétel készítése, kiadása
601000Rádióműsor-szolgáltatás
602000Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
619000
620300
620900
631100
639100Hírügynökségi tevékenység
642000
682000Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200
[71]
691000
692000
701000
702200
711100
711200Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
712000Műszaki vizsgálat, elemzés
721100Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721120Génmegőrzés, fajtavédelem
721900Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
722000Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
732000
749000M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
750000
781000
782000
783000
791100
791200
799000Egyéb foglalás
811000
812100
812200
812900
823000
829100
829900
841101Államhatalmi szervek tevékenysége
841102Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége
841103Minisztériumok tevékenysége
841104Területi általános igazgatási szervek tevékenysége
841105Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841106Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841107Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
841108Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841112Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841113Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
841114Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
841115Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
841116Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő
szolgálatai
841121Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás
841129Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok)
841191FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841192ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÁRSÁGI TÁRSULÁSOK
ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841193
841194
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841211Oktatás igazgatása
841212Egészségügy igazgatása
841214Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
841215Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
[72]
841216Környezet- és természetvédelem igazgatása
841217
841218Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
841311Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
841312Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
841313Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
841314Szállítás, hírközlés igazgatása
841315Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
841316Turizmus igazgatása
841317Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
841318Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
841319Vízügyi igazgatás
842111Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
842112
842113
842210Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
842211Honvédelem ágazati feladatai
842220
842230
842240
842250
842260
842270
842310Igazságügy szakigazgatása
842320Bíróságok tevékenysége
842330Ügyészségek tevékenysége
842340Büntetés-végrehajtási tevékenység
842350Igazságügyi szakértői tevékenység
842410Közbiztonság, közrend szakigazgatása
842420Rendőrségi tevékenység
842430
842440
842450Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842460Felderítő tevékenység
842470Idegenrendészeti tevékenység
842480Államhatalmi szervek speciális védelme
842510Tűzvédelem szakigazgatása
842520Tűzvédelmi tevékenységek
843010Nyugdíjbiztosítás szakigazgatása
843020Egészségbiztosítás szakigazgatása
843030
851010Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020Óvodai nevelés
852010Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
852020Alapfokú művészetoktatás
853100Általános középfokú oktatás
853200Szakmai középfokú oktatás
854100Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
854200Felsőfokú oktatás
855100
855200
855300
855900M.n.s. egyéb oktatás
856000Oktatást kiegészítő tevékenység
861000Fekvőbeteg-ellátás
862100Általános járóbeteg-ellátás
[73]
862200Szakorvosi járóbeteg-ellátás
862300Fogorvosi járóbeteg-ellátás
869000Egyéb humán-egészségügyi ellátás
871000Bentlakásos, nem kórházi ápolás
872000Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
873000Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
879010Bentlakásos bölcsödei ellátás
879020Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879030Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879040Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879050Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
879060Egyéb bentlakásos ellátás
881000Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
889110Bölcsődei ellátás
889120Családi napközis ellátás
889130Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889900M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
900100Előadó-művészet
900200
900300Alkotóművészet
900400Művészeti létesítmények működtetése
910100Könyvtári, levéltári tevékenység
910200Múzeumi tevékenység
910300Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910400Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
910500Közművelődési intézmények tevékenysége
931100Sportlétesítmény működtetése
931200
931900Egyéb sporttevékenység
932100
932900M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
960300Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

5. számú melléklet az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az államháztartás szakágazatok tartalmi leírása[74]

Szak-
ágazatSzakágazat megnevezése és tartalmi meghatározása
száma
014300Ló, lóféle tenyésztése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 93.19
016100Növénytermesztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a díjazásos vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenység:
= talaj-előkészítés
= vetés, telepítés
= növények gondozása
= permetezés, beleértve a permetezést légi úton is
= gyümölcsfa-, szőlőmetszés
= rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás
= a mezőgazdasággal kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is
- a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy
hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson.
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése
- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a betakarítás utáni tevékenység, lásd: 01.63
- a mezőgazdasági terület drénezése (vízelvezetés, lecsapolás, alagcsövezés), lásd: 43.12
- tájépítés, tervezés, lásd: 71.11
- az agronómusi, az agrárközgazdászi tevékenység, lásd: 74.90
016200Állattenyésztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a díjazásos és a szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenységek:
= állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység
= nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfi-ivartalanítás, ketrecek tisztítása stb.
= mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek
= nyájakkal/csordákkal/gulyákkal stb. kapcsolatos szolgáltatás
= gyapjúnyírás
= gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése
- patkolás
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 68.20
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 75.00
- az állatok beoltása, lásd: 75.00
- az állatok (pl. ménes) kölcsönzése, bérbeadása, lásd: 77.39
- a hobbiállat-gondozás, lásd: 96.09
017000Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelemi célú vadgazdálkodás
- a vadállatok elejtése, vadbefogás, ezek célja:
élelmiszer, prém, bőr, nyerése;
vadállat átadása kutatási célokra, vagy átadás állatkertnek, állatkereskedésnek
- a vadászatból, vadfogásból származó irha, prém, hüllő- vagy madárbőr termelése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állattartásból származó irha, hüllő-, vagy madárbőr termelése, lásd: 01.4
- a vadtenyésztés üzemi körülmények között, lásd: 01.49
- a vágóhídi állati termékek termelése, pl. bőr, lásd: 10.11
- a sport- és szabadidős vadászat és kacsolódó szolgáltatás, lásd: 93.19
- a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó szolgáltatás, lásd: 94.99
021000Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- erdő, erdősáv telepítése: a fásítás, az erdő felújítása (újraültetése és átültetése), gyérítése,
fenntartása
- erdei bokor és más fás növényi (pl. tüzelésre, papírgyártásra alkalmas és (egyéb) faanyag
termelése
- az erdei faiskola működtetése Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben
egyaránt lehet végezni.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a karácsonyfa termesztése, lásd: 01.29
- a faiskolák üzemeltetése, kivéve erdei faiskolák, lásd: 01.30
- a vadon termő gomba, az egyéb nem fa erdei termékek gyűjtése, lásd: 02.30
- a faforgács, egyéb fanyesedék termelése, lásd: 16.10
024000Erdészeti szolgáltatás
Ez a szakágazat magában foglalja a szerződés alapján, díjazásért végzett erdészeti
tevékenységeket.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
= a faállomány számbavétele az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás
= a faállomány értékelése, becslése
= az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
= az erdei kártevők elleni védelem tevékenységei
- a fakitermelő szolgáltatás:
a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az erdei faiskola működtetése, lásd: 02.10
- erdő drénezése, lásd: 43.12
- építési terület megtisztítása, lásd: 43.12
360000Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás.
Idetartozik még a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel. Az
öntözőcsatornák működtetése szintén ide sorolható, de a mezőgazdasági célú öntözési
szolgáltatás öntöző berendezésen keresztül és egyéb, ehhez hasonló mezőgazdasági szolgáltatás
nem tartozik ebbe a szakágazatba. Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vízkivétel folyókból, tavakból, kutakból stb.
- a csapadékvíz gyűjtése (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton)
- víztisztítás vízszolgáltatás céljából
- vízkezelés ipari és egyéb célra
- víz kezelése ipari vagy egyéb célra
- víztermelés az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz
sómentesítésével
- vízelosztás vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével
- az öntözőcsatornák működtetése Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági célú öntöztető berendezések működtetése lásd: 01.61
- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 37.00
- vízszállítás a csővezetékeken (nagy távolságú), lásd: 49.50
370000Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett
szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szenny-csatornahálózaton,
szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon (szippantós autó)
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé
ürítése, tisztítása
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből
származó víz stb.) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, mint pl. hígítás, rácsszemét
kiemelése, szűrés, ülepítés stb.
- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a
szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 3900
- az épületben lévő szennycsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása, lásd: 4322
381100Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) összegyűjtése egy településen
belül, úgymint a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem
veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is
tartalmazhatnak pl. szemetesládákkal, kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb.
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése. Nem ebbe a szakágazatba
tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., különböző
kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 3832
381200Veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd
veszélyes hulladék összegyűjtése, pl. a robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony, mérgező, irritáló,
veszélyes, rákkeltő, korróziót okozó, fertőző, vagy hasonló egyéb anyagot, illetve készítményt
tartalmazó hulladékok összegyűjtése. A tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok
szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás és címkézés is.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, mint pl.
- a szállítások során és a garázsokban keletkező használt olaj
- a biológiai veszélyes hulladék
- a nukleáris hulladék
- használt akkumulátor, elem stb.
- a veszélyeshulladék-átrakodó állomások üzemeltetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése,
azbesztmentesítés, lásd: 3900
382100Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és
ártalmatlanítása:
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt
vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz,
alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb a termelés során keletkező, további felhasználásra
alkalmas melléktermék
- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3822
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt palackok, fémek
különböző kategóriákba szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 3832
- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése lásd: 3900
382200Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd
veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, pl. a robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony,
mérgező, irritáló, veszélyes, rákkeltő, korróziót okozó, fertőző vagy ehhez hasonló egyéb anyagot,
illetve készítményt tartalmazó hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.
Ebbe alszakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése
- a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása
- a veszélyes hulladékok égetése
- a használt termékek ártalmatlanítása, pl. a hűtőszekrényekből származó káros anyagok esetében
- a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása, ilyen pl.
- kórházakból kikerülő átmenetileg (pl. az elszállításuk időtartama alatt) radioaktív hulladék
kezelése és ártalmatlanítása
- a radioaktív hulladékok tárolásához szükséges becsomagolás, előkészítés és egyéb kezelések.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagok újra feldolgozása, lásd: 2013
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3821
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd:
3900
- a nukleáris üzemanyagok újrafelhasználása, lásd: 2013
383200Hulladék újrahasznosítása
Ebbe a szakágazatba tartozik a fém és nemfém hulladék, selejt feldolgozása másodlagos
nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.
Szintén idetartoznak a hulladék újrahasznosítás következő formái:
(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) az újrahasznosítható anyagok
kiválogatása és osztályozása; vagy
(2) az újrahasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt palackok,
fémek szétválogatása különböző kategóriákba.
A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai például:
- a fémhulladék mechanikai sajtolása pl. használt autó, mosógép, kerékpár stb. esetén
- a nagyméretű vas tárgyak, pl. vasúti kocsik darabolása
- fémhulladék zúzóműves aprítása (shredderezése) elhasználódott gépjárművek stb. esetén
- egyéb térfogatcsökkentő mechanikai megmunkálások, pl. vágás, préselés
- a fényképészeti hulladékok, pl. fixálófolyadék, filmek, fotopapír fémtartalmának kinyerése
- a használt kerékabroncsok gumitartalmának kinyerése másodlagos nyersanyag előállítása
céljából
- a műanyagok szétválogatása, aprítása és labdaccsá formálása (granulálása) cső, virágcserép,
ágybetét, illetve ehhez hasonló termékek gyártásához szükséges másodlagos nyersanyag
előállítása érdekében,
- a műanyag- vagy gumihulladék feldolgozása (tisztítás, olvasztás, darálás, aprítás útján),
granulátumok előállítása érdekében,
- az üveghulladékok zúzása, tisztítása és válogatása,
- egyéb hulladékok, pl. bontási hulladékok zúzása, tisztítása és válogatása másodlagos nyersanyag
előállítása céljából,
- a főzésből származó olaj és zsír feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából,
- egyéb élelmiszer-, ital- és dohányárukból és visszamaradt anyagokból származó hulladékok
feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból,
például textilhulladékból sodort fonalként, papírhulladék pépesítésével, felhasználásával, használt
gumiabroncs újrafutózásával, vagy fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd: a C
Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág a megfelelő szakágazataiban
- a nukleáris fűtőanyagok újrafeldolgozása, lásd: 2013
- a vashulladék újraolvasztása, lásd: 2410
- a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd: 382
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821
- a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a komposzt előállítását, lásd: 3821
- a hulladék égetése során nyert anyagok újrahasznosítása, lásd: 382
- az átmenetileg radioaktív pl. kórházakból kikerülő stb. hulladékok kezelése és ártalmatlanítása,
lásd: 38.22
- a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.22
- az újrahasznosítható anyagok kereskedelme, lásd: 4677
390000Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- talajnak, talajvíznek szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol pl. mechanikai,
kémiai vagy biológiai módszerrel
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek
szennyeződésmentesítése ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is
- felszíni víz tisztítása, szennyeződés eltávolítása véletlenül bekövetkezett szennyezés esetén, pl. a
szennyező anyagok összegyűjtésével vagy vegyi anyagok felhasználásával
- olajjal szennyezett föld, felszíni víz, óceán és tenger megtisztítása, beleértve a partmenti vizeket
is
- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása
- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági kártevőirtás, lásd: 0161
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 3600
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3822
- a kültéri területek, úttestek, járdák tisztítása, locsolása, lásd: 8129
411000Épületépítési projekt szervezése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a későbbi eladásra szánt épület vagy egyéb építmény építésével kapcsolatos építési projekt
szervezése a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- lakó- és nem lakóépület építése, lásd: 4120
- építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711
- projektvezetés, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatás, lásd: 711
412000Lakó- és nem lakó épület építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- bármilyen típusú lakóépület építése:
- családi ház
- többlakásos épület, beleértve a toronyházakat
- bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint:
- ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely
- kórház, iskola, irodaépület
- szálloda, kereskedelmi épület, bevásárlóközpont, étterem
- repülőtéri épület
- fedett sportlétesítmény
- garázsépület, mélygarázzsal együtt - raktár
- vallási célú épület
- az épület szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása
- a meglévő lakóépület felújítása és renoválása
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- ipari létesítmény építése, az épület kivételével, lásd: 4299
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711
- az épületépítési projekt vezetése, lásd: 711
421100Út, autópálya építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb
úttest és járda, építése
- az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkái, úgymint:
- út aszfaltozása
- jelzés felfestése utakon
- elválasztó korlát, közlekedési jelzőtáblák és egyéb forgalomtechnikai eszköz szerelése
- a repülőtéri kifutópálya építése
421200Vasút építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vasút és metró építése, beleértve a nem elektromos vasúti pályaellenőrző és
biztosítóberendezés építését
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- világítás, illetve elektromos jelző-, pályaellenőrző és biztosítóberendezés felszerelése, lásd: 4321
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711
- az építési projekt vezetése, lásd: 711
421300Híd, alagút építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit) építése
- az alagút építése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a világítás és az elektromos jelző felszerelése, lásd: 43.21
- az építészmérnöki és a mérnöki tevékenység, lásd: 71.1
- az építési projekt vezetése, lásd: 71.1
422100Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Ebbe a szakágazatba tartozik a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló
vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet
építése.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alábbi célú egyéb építmények építése, fenntartása:
= távolsági és helyi csővezeték
= vízszállító fővezeték, vezeték
= öntözőrendszer (csatorna)
= tározó
- az alábbi építmények építése:
= szennyvízcsatorna-rendszer (beleérve a javítást is)
= szennyvíztározó telep
= szivattyúállomás
- a víztermelő kút fúrása 204
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés. lásd: 71.1
429100Vízi létesítmény építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a következő létesítmények építése:
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát,
zsilip, töltés, völgyzáró gát stb.
- völgyzáró és védőgát
- a vízi útvonalak kotrása
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 711
429900Egyéb m.n.s. építés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével), pl.
- finomító
- vegyipari üzem
- építési munkák (az épületek kivételével), pl.
- szabadtéri sportlétesítmény
- földterület parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt (pl. járulékosan út, közmű stb.
építése) Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 3320
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 6810
- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 711
439900Egyéb speciális szaképítés m.n.s
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott szaképítési tevékenység, ami valamilyen
szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést igényel:
= alapok építése, beleértve a cölöpverést is
= dohosság elleni és vízszigetelési munka
= épület páramentesítése
= aknamélyítés, -süllyesztés
= acélszerkezetek felállítása
= acélhajlítás
= falazás, kőlerakás
= állványozás, állványon munkafelület kialakítása és elbontása, kivéve az állvány és
munkafelületének kölcsönzését
= kéménykészítés és ipari kemence kivitelezése
= különleges szakértelmet igénylő munka, úgymint műszaki alpinista technika és a kapcsolódó
szerkezet alkalmazása, pl. magas szerkezeten végzett munkához
- a föld felszíne alatti munka,
- a szabadtéri úszómedence építése
- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel
- a daru és más speciális, építőipari szakágazathoz nem rendelhető építőipari berendezés
kölcsönzése személyzettel
- kútásás
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az építőipari gépek és eszközök kölcsönzése személyzet nélkül, lásd: 77.32
522100Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a személy, állat vagy áru szárazföldi szállításához kapcsolódó tevékenység:
- a vasúti és buszpályaudvarok, árukezelő állomások üzemeltetése
- a vasúti infrastruktúra működtetése
- autópálya, út, alagút, híd, parkolóhely, garázs, kerékpárparkoló, lakókocsi, lakóautó, téli tároló
üzemeltetése
- váltóállítás, vasúti tolatás, szerelvény-összekapcsolás
- a vontató és út menti segélyszolgálat
- a gáz cseppfolyósítása szállítási célból
- parkoló üzemeltetése, parkolási díj beszedése Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rakománykezelés, lásd: 5224
522200Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- személy, állat vagy áru vízi szállításához kapcsolódó tevékenység
- terminál (pl. kikötői, dokk, rakpart, gát) üzemeltetése
- zsilip stb. üzemeltetése
- navigációs, révkalauzi és kikötési tevékenység
- átrakodó és hajómentő tevékenység
- világítótorony üzemeltetése
- hajómentés
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- rakománykezelés, lásd: 5224
- a sport- és szabadidőhajó, kishajókikötő üzemeltetése, lásd: 9329
522300Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- személy, állat vagy áru légi szállításához kapcsolódó tevékenység:
- terminál (légikikötő stb.) üzemeltetése
- légikikötői, légi útvonali és forgalomirányítási tevékenység
- légi közlekedést segítő földi szolgáltatás
- tűzoltás és tűzmegelőző tevékenység a repülőtéren, nem elkülönülten végezve
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rakománykezelés, lásd: 5224
- a repülőiskola üzemeltetése, lásd: 8532, 8553
552000Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás
céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak
rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen
felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek.
Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes
bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő
szolgáltatásokat nyújtanak.
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
- gyermeküdülő, egyéb üdülőház
- vendégház és bungaló
- falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül
- ifjúsági szálló
- turistaszálló, hegyi menedékhely
- menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és
italszolgáltatással lásd: 5510
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós
használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra lásd: 68.
559000Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás
egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és
egyéb személyek részére.
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
- diákszálló
- kollégium
- munkásszálló
- családi panzió, szoba bérbeadása
- vasúti hálókocsi
562900Egyéb vendéglátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött
szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban.
Idetartozik még a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló
létesítményekben.
Az ételt többnyire központi egységben készítik.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ételszállítás (pl. közlekedési vállalkozások részére)
- koncessziós ételszolgáltatás a sport- és hasonló létesítményekben
- üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése koncesszióval (pl. üzemben,
irodában, kórházban vagy iskolában) Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a romlandó áruk feldolgozása viszonteladásra, lásd: 1089
- a romlandó áruk kiskereskedelmi értékesítése, lásd: 47-es
581100Könyvkiadás
Ebbe a szakágazatba tartozik a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus (pl. CD) vagy hang
formában, vagy az interneten.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a szótárat és az
enciklopédiát is
- az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása
- a hangoskönyvek kiadása
- az enciklopédia stb. kiadása CD-
ROM-on
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a földgömb készítése, lásd: 32.99
- a reklámanyagok készítése, lásd: 58.19
- a zenei gyűjtemények/kották kiadása lásd: 59.20
- a független alkotói tevékenység, lásd: 90.03
581300Napilapkiadás
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan lapok, hirdetési újságok kiadása, amelyek legalább négyszer
jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában,
beleértve az internetes megjelentetést is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik
- a hírügynökségi tevékenység, lásd: 63.91
581400Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek
kevesebb mint négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy
elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a
rádió- és televízióműsor-újságok kiadása is.
581900Egyéb kiadói tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a következő termékek kiadása (beleértve az on-line kiadást):
- katalógus
- fénykép, metszet és levelezőlap
- üdvözlőlap
- formanyomtatvány
- plakát, művészeti alkotás reprodukciója
- reklám-, hirdetési anyag
- egyéb nyomtatott anyag
- statisztikák és más információk on-line megjelentetése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hirdetési újságok kiadása, lásd: 5813
- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd:
6311
591100Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mozifilmek, videok, televíziós műsorok (televíziós sorozatok, dokumentumfilmek stb.), film és
TV-s reklámok előállítása, legyártása
- filmes archívumokhoz kapcsolódó tevékenység stb. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmek másolása (kivéve a filmszínházi forgalmazáshoz készülő kópiák készítését) hang- és
videoszalagok, CD-k és DVD-k sokszorosítása eredeti (master-) példányokról, lásd: 1820
- felvételes videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 4643
- üres videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 4652
- mind a felvételes, mind az üres videokazetták, CD-k, DVD-k kiskereskedelme, lásd: 4763
- a filmgyártás utómunkálatai, lásd: 5912
- a hangfelvétel készítése és könyvek felvétele hangszalagra, lásd: 5920
- a televíziós műsorszolgáltatás, lásd: 602
- a televíziós csatorna teljes programjának elkészítése, lásd: 602
- az olyan filmfeldolgozás, amelyet nem a filmipar számára végeznek, lásd: 7420
- a színházi vagy művészeti ügynöki tevékenység, lásd: 7490
- a felvételes videokazetta és DVD kölcsönzése a nagyközönség számára, lásd: 7722
- az események, kongresszusok stb. egyidejű (szimultán) élő televíziós felvételének feliratozása,
lásd: 8299
- az önálló színészi, rajzolói, rendezői, díszlettervezői és színpadtechnikai tevékenységek, lásd: 900
592000Hangfelvétel készítése, kiadása
Ebbe a szakágazatba tartozik: a hangfelvételek eredeti (master-) példányának elkészítése,
beleértve a könyvek felvételét hangszalagra hangszalagokhoz és CD-khez; megjelentetésük;
promóciójuk és terjesztésük a nagy- és kiskereskedők vagy közvetlenül a nagyközönség felé. A
kiadás említett tevékenységeit az eredeti hangfelvételt készítő gazdasági egység maga is
végezheti, de mások is közreműködhetnek. Más kiadói tevékenysége esetén az eredeti
hangfelvételt készítőnek kell gyakorolnia az eredeti felvétel sokszorosításához és terjesztéséhez
kapcsolódó jogokat. Ebbe a szakágazatba tartozik a stúdiókban vagy egyéb helyeken végzett
hangfelvételhez kapcsolódó szolgáltatás, beleértve a felvett (nem élő) rádióműsorok összeállítását.
Ez a szakágazat tartalmazza a zeneműkiadást, beleértve a zenemű szerzői jogának megszerzésével
és regisztrálásával kapcsolatos tevékenységeket, a promóciót, a jogok átruházását és
felhasználását a zeneművek rádiós, televíziós, filmes felvételéhez, élő előadásokhoz,
nyomtatásban és egyéb formában. A gazdasági egységnek az ilyen tevékenységhez saját szerzői
joggal kell rendelkeznie, vagy a tulajdonos megbízásából a szerzői jog kezelőjeként kell fellépnie.
Ebbe a szakágazatba tartozik a zenei gyűjtemények/kották kiadása is.
601000Rádióműsor-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az audiojelek szórása rádióműsor-szóró stúdiók és hangműsorok elosztását végző berendezések
igénybevételével, hogy a rádióműsor eljusson a nagyközönséghez, a műsorterjesztőkhöz, vagy az
előfizetőkhöz
- a rádióhálózat tevékenysége, azaz a rádión hallható programok gyűjtése, sugárzása a hálózati
pontokra és műsorterjesztőkhöz vagy előfizetőkhöz, a légkörbe sugározva, kábelen vagy
műholdon közvetítve
- az internet (internetes rádióállomás) közvetítésével végzett műsorszórás
- az olyan adatszórás, amelyet a rádióműsor-szórásba integráltak
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felvett rádióműsor készítése, lásd: 5920.
602000Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó
minden tevékenység, beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.)
megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élő tudósítás), illetve e
tevékenységek kombinálását. Az elkészült televíziós program továbbítását végezheti a műsor
készítője vagy egy harmadik fél terjesztőként, mint például a kábelszolgáltatók vagy a műholdas
televíziószolgáltatók. Idetartozik az olyan adatszórás is, amelyet a televíziós műsorszórásba
integráltak. A műsor-összeállítás lehet általános vagy speciális jellegű (pl., egy területre szakosodó,
mint hírek, sport, oktatás, vagy ifjúsági műsor). Idetartozik a felhasználók számára az ingyenesen és
a csak előfizetés alapján elérhetővé tett műsorok. A műsorcsatornák választható (video-on-
demand) műsorainak összeállítása. Szintén idetartozik a tévéműsor-elosztásba integrált
adatelosztás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a televíziós műsorelemek (mozifilmek, dokumentumműsorok, beszélgetős műsorok, reklámok
stb.) gyártása, amelyek nem kapcsolhatóak a műsorszóráshoz, lásd: 5911
- a csatornacsomagok összeállítása, és ezeknek a csomagoknak az elosztása műsorkészítés nélkül,
lásd: 61
619000Egyéb távközlés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális távközlési (telekommunikációs) szolgáltatás nyújtása, mint a műholdas nyomkövetés,
a távolságmérés távközlési eljárással és a radarállomások üzemeltetése
- a műholdas végberendezések és ezekhez kapcsolt eszközök szolgáltatása, amelyeket egy vagy
több földi kommunikációs rendszerhez kapcsoltan üzemeltetnek, és képesek távközlésre (adásra
és vételre) a műholdas rendszerekkel
- az internet-hozzáférés biztosítása hálózatokon keresztül felhasználó (kliens) és az
internetszolgáltató között, amennyiben a szolgáltató hálózat nincs az internetszolgáltató
tulajdonában, irányítása alatt, ilyen például a kapcsoltvonali/betárcsázós internet-hozzáférés stb.
- telefon- és internet-hozzáférés biztosítása a felhasználók számára szabadon hozzáférhető
eszközökön
- a távközlési szolgáltatás biztosítása létező telekommunikációs kapcsolatokon keresztül:
- hangtovábbítás internetprotokollon keresztül, azaz VOIP (Voice Over Internet Protocol)
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása (például: hálózati kapacitás beszerzése és újraeladása,
kiegészítő szolgáltatás nyújtása nélkül) Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a távközlési infrastruktúrát üzemeltetők által biztosítása internet-
hozzáférés lásd: 6110, 6120, 6130
620300Számítógép-üzemeltetés
Ebbe a szakágazatba tartozik az ügyfél számítógéprendszerének és/vagy adatfeldolgozó
berendezésének helyszíni irányítása, üzemeltetése, valamint az ezeket segítő szolgáltatás.
620900Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak a máshova nem sorolt információ-technológiai és
számítástechnikai tevékenységek:
- a számítógép összeomlás utáni helyreállítása
- a személyi számítógép installálása (felállítása)
- a szoftvertelepítés (installáció) Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a számítógép-programozói tevékenység, lásd: 6201
- a központi számítógép (nagy gép-) és hasonló számítógépek installálása, lásd: 3320
- a számítógépes tanácsadás, lásd: 6202
- a számítógép-üzemeltetés, lásd: 6203
- adatfeldolgozás és tárhelyszolgáltatás (hosting), lásd: 6311
631100Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az infrastruktúra kiépítése a tárhelyet biztosító (hosting),
adatfeldolgozó és kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatáshoz. Ebbe a szakágazatba tartozik a
speciális tárhely szolgáltatás, mint web hosting, on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming)
szolgáltatás vagy felhasználói tárhelyszolgáltatás, egyéb felhasználói szolgáltatás nyújtása,
valamint központi számítógéptől a kiszolgáló gépek felé irányuló általános időmegosztásos
szolgáltatás. Az adatfeldolgozási tevékenység tartalmazza a teljes feldolgozást, valamint az
adatbázis futtatását, annak meghatározott dokumentációit. Ehhez az ügyfél ad adatokat, vagy
azok automatikus adatfeldolgozási eljárásból, adatrögzítési szolgáltatásból származnak.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak eszközként (a szolgáltatás
teljesítéséhez) használja; ezekben az esetekben a teljesített szolgáltatást a szolgáltatás jellege
alapján soroljuk be
639100Hírügynökségi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hír- és sajtóügynökségi tevékenység, a média ellátása hírekkel, képekkel és cikkekkel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független fotóriporteri tevékenység, lásd: 7420
- a független újságírói tevékenység, lásd: 9003
642000Vagyonkezelés (holding)
Ebbe a szakágazatba tartoznak a vagyonkezelő társaságok tulajdonában álló gazdasági
szervezetek csoportja fölött gyakorolt irányító és ellenőrző szolgáltatások. A vagyonkezelő
társaságok a tulajdonukban lévő szervezetek részvényeinek, ellenőrzésre jogot biztosító
többségét birtokolják. Az ebbe a szakágazatba tartozó vagyonkezelő (holding) szervezet nem
nyújt semmilyen egyéb szolgáltatást azoknak az üzleti vállalkozásoknak, amelyekben
tőkebefektetéssel rendelkezik, pl. nem igazgat, vagy vezet más gazdasági egységeket.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vállalkozás aktív vezetése, stratégiai tervezés és a döntéshozatal, lásd: 7010
682000Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése:
- lakások, lakóépületek
- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a raktárakat és a
bevásárlóközpontokat is
- föld, lakótelek
- lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása tartós
használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- épületberuházás saját üzemeltetés céljából
- a lakásként használt lakókocsik és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
- a saját raktár, tároló üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása Nem ebbe a szakágazatba
tartozik:
- szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, lakókocsitáborok és egyéb nem lakóépületek
vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55
683200Ingatlankezelés
Ebbe a szakágazatba tartozik az ingatlankezelés, díjazásos vagy szerződéses alapon.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a jogi tevékenység, lásd: 6910
- építményüzemeltetés, létesítmény-
fenntartó szolgáltatások (szolgáltatások kombinációinak végzése, mint pl. általános belső takarítás,
kisebb javítások, karbantartás, szemétkezelés, őrző- és biztonsági szolgálat), lásd: 8110
- a különleges létesítmények (például katonai támaszpontok, börtönök, és egyéb kormányzati
létesítmények) kezelése (kivéve a számítógép-üzemeltetést), lásd: 8110
691000Jogi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy
más igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy
annak felügyelete alatt:
- tanácsadás és képviselet polgári ügyekben
- tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,
- tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban
- az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
- cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással kapcsolatban
- szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatban
- közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése
- aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
- az egyéb közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bírósági tevékenység, lásd: 8423
692000Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartása
- a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy vizsgálata
- a beszámolók ellenőrzése, könyvvizsgálata és hitelesítése
- a könyvelés
- az egyéb számviteli szolgáltatások
- a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevallás készítése
- adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt
- fizetésképtelenséggel, csőddel és felszámolással kapcsolatos szolgáltatás
- a bérszámfejtés
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az adatfeldolgozás, táblázatkészítés, lásd: 6311
- a vezetői tanácsadás, pl. számviteli rendszerre, költségvetés ellenőrzési eljárásra vonatkozóan,
lásd: 7022
- a számlagyűjtés, lásd: 8291
701000Üzletvezetés
Idetartozik ugyanazon gazdasági szervezet gazdasági egységei feletti felügyeleti és irányító
tevékenység; pl. üzletvezetés; a szervezetre vonatkozó stratégiai vagy szervezeti tervezés és
döntéshozó szerep; a hozzájuk tartozó egységek operatív ellenőrzése és a mindennapi működés
irányítása.
Ez a szakágazat tartalmazza:
- a központi irodai tevékenységét
- az adminisztrációs irodai tevékenységét,
- a testületi irodai tevékenységét
- a területi és regionális iroda tevékenységét. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a holdingtársaságok irányítással, vezetéssel össze nem függő tevékenysége, lásd: 6420
702200Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Ebbe a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott
tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl.
társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése,
költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrás-politika
kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés
ütemezése és ellenőrzés tervezése.
711100Építészmérnöki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az építészmérnöki tanácsadás:
- az épülettervezés, tervrajzkészítés
- a várostervezés, tájépítés-tervezés Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209,
- a belsőépítészet, lásd: 7410.
[75]
711200Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki
tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az
alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és
rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási,
akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bányászati próbafúrás, lásd: 0910, 0990
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 5829,6201
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 6202, 6209
- a műszaki vizsgálat, lásd: 7120
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 7219
- ipari formatervezés, lásd: 7410
- a légi fotózás lásd: 7420
712000Műszaki vizsgálat, elemzés
Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai
vizsgálata, mint például:
- akusztikai és rezgésvizsgálat
- ásványok stb. összetételének és tisztaságának vizsgálata
- élelmiszer-higiéniai vizsgálat, beleértve az élelmiszerekkel kapcsolatos állatorvosi vizsgálatot és
ellenőrzést
- anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint pl. szilárdság, vastagság, tartósság,
rádióaktivitás vizsgálata
- minősítési és biztonsági vizsgálat
- komplett gépek, motorkerékpárok, gépjárművek, elektromos berendezések teljes körű minőségi
vizsgálata: stb.
- hegesztések, illesztékek, csatlakozások radiógrafikus vizsgálata
- hibavizsgálat
- környezeti mutatók mérése és vizsgálata: levegő- és vízszennyezettség stb.
- a termékek - pl. fogyasztási javak, repülőgépek, nyomástartó edények, nukleáris üzem,
berendezés stb.
- tanúsítása, hitelesítése
- a gépjárművek időszakos közlekedésbiztonsági vizsgálata,
- modell-, makettkísérlet (pl. légijármű-, hajó-, duzzasztóműmakett) tesztelése
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés,
lásd: 7500
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86.
721100Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen:
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció,
DNS/RNS-felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák
használata
- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak)
721120Génmegőrzés, fajtavédelem
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés.
felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere
fejlesztése; (fehérje-kutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása
és jelölése
- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi
tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés,
biofehérítés, színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés
növényekkel) bioeaktorok segítségével
- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok
- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett
folyamatok modellezése, beleértve a rendszerbiológiát
- nanobiotechnológia: a nano/mikro-
előállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek
alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és diagnosztikai célokra
stb.
721900Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a
biotechnológiai kutatást és kísérleti fejlesztést
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki
722000Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein
- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a piackutatás, lásd: 7320
732000Piac-, közvélemény-kutatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve
a fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése
érdekében, beleértve az eredmények statisztikai elemzését,
- a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények
statisztikai elemzése (nem elkülönülten).
749000M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Ebbe a szakágazatba az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások széles köre
tartozik. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai,
tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, a folyó napi, általában rövid időtartamú
szokványos üzleti tevékenység azonban nem tartozik ide.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis és közepes méretű vállalkozások vételének és
eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve az ingatlanügynöki
szolgáltatást
- a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és eladásának
intézése)
- a becsüsi tevékenység (régiség, ékszer stb.), kivéve az ingatlannal és biztosítással kapcsolatos
értékbecslést
- a számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó információ
szolgáltatása
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia)
- a biztonsági tanácsadás
- a mezőgazdasági tanácsadás, (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)
- a környezetvédelmi tanácsadás
- az egyéb műszaki tanácsadás
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése.
Ebbe a szakágazatba tartozik továbbá az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan
közvetítői, ügynöki tevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban
vagy sporteseményben való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, valamint könyvek
játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél.
Idetartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb.
megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a használt gépjárművek aukciós értékesítése, lásd: 451
- az on-line aukciós kiskereskedelem, lásd: 4791
- az aukciós ház kiskereskedelme, lásd: 4799
- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 6831
- a könyvelés, lásd: 6920
- az üzletviteli tanácsadás, lásd: 7022
- az építészmérnöki, mérnöki tevékenység, lásd: 711
- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 7112, 7410
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 7120
- hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 7311,
- kiállítás, kongresszus és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 8230,
- a független árverezés, lásd 8299,
- a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 8899
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadványok
elkészítését, lásd 9003
750000Állat-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző
tevékenység
- a hobbiállatokkal és egyéb állatokkal (pl. állatkerti) kapcsolatos állatgyógyászati és
betegségmegelőzési tevékenység.
A fenti tevékenységeket képzett állatorvosok végezhetik állatkórházban, az állattartás helyszínén,
otthon, saját rendelőben, vagy bárhol.
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az állatorvosi asszisztensi és más kisegítő szakszemélyzet tevékenysége
- az állatokkal kapcsolatos klinikai-patológiai és egyéb diagnosztikai tevékenységek
- a beteg állatok szállítása mentővel. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatok tartása egészségügyi ellátás nélkül, lásd: 0162
- a birkanyírás, lásd: 0162
- a nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfi-ivartalanítás, ketrecek tisztítása stb., lásd:
0162
- a mesterséges megtermékenyítés, lásd: 0162
- a hobbiállatok tartása egészségügyi ellátás nélkül, lásd: 9609
781000Munkaközvetítés
Ebbe a szakágazatba tartoznak az álláskínálatok listázásával, a betöltendő állások
nyilvántartásával, valamint az álláskeresők tájékoztatásával, irányításával vagy közvetítésével
összefüggő tevékenységek, amennyiben a tájékoztatott és kiközvetített egyének nem
alkalmazottai a munkaközvetítő irodának.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a munkaerő keresése, kiválasztása és közvetítése, beleértve a vezetők közvetítését és felkutatását
is,
- a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó ügynöki tevékenység,
- az internetes munkaerő-közvetítés Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítő tevékenység, amely
általában film, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére
irányul, lásd: 7490
782000Munkaerőkölcsönzés
Ebbe a szakágazatba tartozik a helyettesítő munkaerő rendelkezésre bocsátása határozott időre
vagy időszaki helyettesítésre üzleti vállalkozás számára, amennyiben a kiközvetített egyének az
időszaki munkaerő-közvetítő szolgáltató egység alkalmazásában állnak. Az idesorolt ügynökségek
nem gyakorolnak közvetlen felügyeletet alkalmazottaik felett az ügyfél munkahelyén.
7830007830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
Ebbe a szakágazatba tartozik a humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő, az üzleti vállalkozások
számára nyújtott szolgáltatás. Ezen tevékenységek a humánerőforrás-gazdálkodás és -
menedzsment feladatainak széles körére specializálódtak. A szolgáltatást végző képviseli a
munkaerőt kereső nyilvántartott munkáltatót a munkavállalóval kapcsolatos bérezési, adózási,
valamint egyéb pénzügyi és személyzeti ügyekben, azonban nem felelős az alkalmazottak
irányításáért és felügyeletéért.
A humánerőforrás-ellátás jellemzően hosszú időre vagy állandó alkalmazásra történik, és számos
emberi erőforrással, személymenedzseléssel kapcsolatos szolgáltatással párosul.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- amikor az emberi erőforrás biztosítását, azok felügyeletével, irányításával vagy a vállalkozás
vitelével együtt nyújtják
- az időszaki munkaerő közvetítése vagy az ügyfél munkaerő-állományának kiegészítése, lásd:
7820
791100Utazásközvetítés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az utazásközvetítői tevékenységet, elsősorban út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás stb.
értékesítését egy csomagban a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, nagy- vagy
kiskereskedelmi alapon
791200Utazásszervezés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az utazásszervezői tevékenységet, az utak (csomagok) szervezését és összeállítását, amelyet
utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. Az utak (csomagok) a
következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazzák:
- személyszállítás
- szálláshely-szolgáltatás
- étkeztetés
- múzeumok, történelmi és kulturális helyek, színházi, zenei vagy sportesemények látogatása stb.
799000Egyéb foglalás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások:
- közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, szórakozási és sportlehetőségek stb. foglalása
- időarányos csereüdülés, üdülési jog cseréje
- jegyértékesítés színházi, sport- és egyéb szabadidős, szórakoztatási eseményre
- turistasegítő szolgálat
- utazási információk nyújtása
- idegenvezetés
- utazási promóció
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az utazásközvetítés, utazásszervezés, lásd: 7911, 7912
- a rendezvények, mint találkozók, ülések, konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, lásd: 8230
811000Építményüzemeltetés
Ebbe a szakágazatba tartoznak az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kombinált kisegítő
szolgáltatások. Magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítását, a kisebb
javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós
tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezeket, a tevékenységeket olyan
személyzet végzi, aki nincs bevonva az ügyfél üzleti tevékenységébe, nem visel azért felelősséget.
Idetartozik a különleges létesítmények (pl. katonai támaszpont, börtön) építményüzemeltetése,
kivéve a számítógép-üzemeltetést.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a csak egy kisegítő tevékenység (pl. általános belső takarítás), vagy csak egy szolgáltatás (pl.
biztonsági őrzés, fűtés) végzése, lásd: a tartalmilag megfelelő szakágazatot
- az irányító- és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő teljes
körű szolgáltatáshoz, mint pl. hotel, étterem, bánya és kórház, lásd: a tevékenység szakágazatát
- az ügyfél számítástechnikai rendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének
menedzselése és működtetése, lásd: 6203
- a javítóeszközök működtetése díjazásos vagy szerződéses alapon
812100Általános épülettakarítás
Ebbe a szakágazatba tartozik az összes épülettípus általános (nem speciális) takarítása, mint pl.
- irodák
- házak és apartmanok
- gyárak
- üzletek
- intézmények és egyéb üzleti és szakmai helyiségek, valamint több lakásból álló lakóépületek.
Ezek főleg belső takarítási tevékenységek, de magukban foglalhatják a hozzájuk tartozó külső
épületrészek, mint pl. ablakok és átjárók, függőfolyosók takarítását is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális belső takarítás, mint pl. ablaktisztítás, kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-,
szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása, lásd: 8122
812200Egyéb épület-, ipari takarítás
Ebbe a szakágazatba tartoznak a következő tevékenységek:
- minden épülettípus általános külső takarítása, beleértve irodákat, gyárakat, boltokat,
intézményeket, valamint egyéb üzleti és szakmai helyiségek, illetve többlakásos lakóépületek
külső takarítását
- speciális épülettakarító tevékenységek, mint például ablaktisztítás, kéménytisztítás, tűzhely,
kályha, kazán, szemétégető, bojler, szellőzőcső, elszívóegységek tisztítása
- ipari gépek, berendezések tisztítása
- m.n.s. egyéb épület-, ipari takarító tevékenység.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel,
lásd: 4399
812900Egyéb takarítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az úszómedence tisztítása, fenntartása
- vonat, busz, repülő stb. takarítása
- a szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása
- a fertőtlenítés és kártevőirtás
- az üvegtisztítás
- utcaseprés, locsolás, hó- és jégeltakarítás
- az m.n.s egyéb takarítási tevékenység.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági kártevők irtása, lásd: 0161
- az autómosás és -takarítás, lásd: 4520
823000Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése,
mint pl. üzleti és kereskedelmi bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és
találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők
üzemeltetik, vagy nem.
829100Követelésbehajtás
Ebbe a szakágazatba tartozik a fizetendő követelések összegyűjtése (az adósság megvásárlása
nélkül) és utalványozása az ügyfelek számára, mint pl. számla, csekk, szerződés, vagy pénz vagy,
egyéb követelés gyűjtése, kezelése, pénz átutalása. Ebbe a szakágazatba tartozik továbbá a
magánszemélyek hitelminősítésével és foglalkoztatás történetével, valamint a vállalkozások
hitelminősítésével összefüggő jelentés összeállítása, illetve információszolgáltatás pénzintézetek,
kiskereskedők és mások számára, akiknek szükségük van e személyek vagy cégek
hitelképességének vizsgálatára.
829900M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő, jogi eljárásokról helyszíni, szószerinti jegyzőkönyv és gyorsírásos feljegyzés készítése és
azután a rögzített anyagok leírása, mint pl.
[76]
- bírósági jegyzőkönyvkészítés vagy gyorsírás
- nyilvános gyorsíró-szolgáltatás
- a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának valós idejű (értsd
szimultán) feliratozása, képaláírás
- vonalkód-szolgáltatás
- sávkód cégjelzésnyomtató szolgáltatás, cégjelzéskódolás
- adománygyűjtés-szervezés díjazásos vagy szerződéses alapon
- levél-előrendező szolgáltatás
- visszaszerzés/adósságbehajtás (repossesssion)
- parkolóóraérem-gyűjtő szolgáltatás
- független árverés
- hűségprogramok adminisztrációja
- az egyéb, jellemzően üzletvitelt kiegészítő tevékenységek, amennyiben nincsenek máshová
besorolva.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a dokumentumátírás, lásd: 8219
- a film vagy szalag feliratozása, lásd: 5912
8411Általános közigazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása
- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése
- adóügyek igazgatása és felügyelete
- a javakat terhelő adó, vám, illeték beszedése, adóellenőrzés és nyomozás
- vámigazgatás
- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése:
- a pénz előteremtése, fogadása és kiadásuk ellenőrzése
- az általános, átfogó kutatás fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok
igazgatása
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az
államigazgatás különböző szintjein
- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások (pl. személyzeti ügyek, foglalkoztatás
politika és egyéb pl. a központosított közbeszerzés)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kormányzat tulajdonában vagy használatában lévő épületek üzemeltetése lásd: 682; 683
- a személyes jólét növelését szolgáló kutatás fejlesztés és a hozzá kapcsolódó alapok igazgatása,
lásd: 8412
- a gazdasági teljesítmény és a versenyképesség növelését célzó kutatás fejlesztés igazgatása,
lásd: 8413
- a védelemhez kapcsolódó kutatás fejlesztés és a hozzá kapcsolódó alapok igazgatása, lásd: 8422
- a kormányzati levéltárak, archívumok működtetése, lásd: 9101
841101Államhatalmi szervek tevékenysége
841102Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége
841103Minisztériumok tevékenysége
841104Területi általános igazgatási szervek tevékenysége
Ide kell sorolni a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A környezetvédelmi, vízügyi, oktatási stb. célú területi igazgatási szervezeteket a 8121 vagy 84121 csoport megfelelő szakágazatába kell besorolni.
841105Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841106Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ide kell sorolni a kistérségi szerveket is.
841107Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
841108Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841112Ebbe az szakágazatba tartozik:
- a pénz és költségvetési ügyek igazgatása és ellenőrzése, mint például:
az adórendszer működtetése
- az árukat terhelő vám és adó beszedése
- az adóellenőrzés
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése.
841113Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
Ebbe az szakágazatba tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezést segítő igazgatási, működtetési szolgáltatások
- a kormányzat különböző szintjein nyújtott tervezés és statisztikai szolgáltatások
- más hivatalok, minisztériumok, program egységek által nyújtott, az átfogó gazdasági és
társadalmi tervek, programok kialakítására, koordinálására és gyakorta a megvalósítás
ellenőrzésére irányuló szolgáltatások-.
841114Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapkutatások végzéséhez nyújtott kormányzati infrastrukturális,
kutatással, akadémiai tagsággal összefüggő személyügyi szolgáltatások
841115Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az előző kategóriákba nem tartozó kormányzati (közigazgatási) ügyekhez kapcsolódó igazgatási,
működési, ellátási szolgáltatások
- a nem önszabályozó és gyámsági területi ügyekkel foglalkozó programirodák szolgáltatásai
- a választási irodák szolgáltatásai.
841116Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő
szolgálatai
Ebbe a szakágazatba tartozik: a többcélú, több ágazatba (kétszámjegyű TEÁOR) tartozó
tevékenységeket ellátó önkormányzati társulások, illetve önkormányzati ellátó és kisegítő
szolgáltató tevékenysége. Az egyetlen ágazatba tartozó szervezetek ellátó és kisegítő
szolgáltatását biztosító szervezetet a kiszolgált szervezetek ágazatába, szakágazatába kell
besorolni.
841121Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás
Ebbe az szakágazatba tartozik:
- a közös humánerő-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és működtetési szolgáltatások
függetlenül attól, hogy speciális rendeltetéshez kötődnek-e vagy sem
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás,
előléptetés, értékelési módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat
szabályozása, stb.
841129Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
Minden, az előző kategóriákba nem sorolható alaptevékenységet végző szervezetet ide kell
sorolni.
841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok)
A technikai szakágazatok a kizárólag forráselosztást végrehajtó, gazdasági tevékenységet nem
végző államháztartási szervezetek - ideértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, az
önkormányzatokat, az alapokat - főtevékenységének megjelölésére szolgál.
841191FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841192ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÁRSÁGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI
(technikai szakágazat)
841193TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841194ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
8412Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás)
igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- A személyes jólét növelését célzó programok közigazgatása:
- egészségügy
- oktatás
- kultúra
- sport
- kikapcsolódás, rekreáció, vallás, szabadidő
- környezetvédelem
- lakáspolitika, közösségi élet
- szociális szolgáltatások
- az ezen területek kutatás fejlesztés politikáinak és az azokhoz kapcsolódó pénzalapok
közigazgatása
- a rekreációs és kulturális tevékenységek szponzorálása
- a művészek állami támogatása
- az ivóvízellátó programok igazgatása
- a hulladékgyűjtés és hulladékkezelés igazgatása
- a környezetvédelmi programok igazgatása
- a lakáspolitikai programok igazgatása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés lásd: 37, 38, 39
- a kötelező társadalombiztosítás, lásd: 8430
- az oktatás lásd: P
- a humán-egészségügyi ellátás, lásd: 86
- a múzeumi és egyéb kulturális intézményi tevékenységek, lásd: 91
- a kormányzat által működtetett könyvtár, levéltár, archívum, lásd: 9101
- a sportolási és más szabadidős tevékenységek, lásd: 93
841211Oktatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott közigazgatási szolgáltatás
- az iskolák minden fajtái és más oktatási intézetek számára nyújtott vezetési, működtetési,
felügyeleti szolgáltatások
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális szervezeti egységek által nyújtott, az oktatási
rendszer egészét érintő köztájékoztatási szolgáltatások.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- oktatást kiegészítő szolgáltatások, ld.85.60.10.
841212Egészségügy igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta egészségügyi szolgáltatás közigazgatása
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák valamint a
szanatóriumok és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása
- olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség
ellenőrzés, születésszabályozás, stb. igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása. Ezen
szolgáltatásokat gyakran speciális csoportok vagy kórházakhoz, klinikákhoz, körzeti praxishoz
nem kötődő önálló egészségügyi szakemberek végzik.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- a betegség, anyaság, vagy ideiglenes munkaképtelenség miatti juttatások kezelése, ld.84.30.11.
- a humán-egészségügyi ellátás, ld.86.
- szociális munkák ld 87.90.
841214Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális létesítmények valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek
támogatása, beleértve a művészeknek juttatott támogatások szétosztását
- országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének,
fenntartásának támogatása
- szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- múzeum és más kulturális szolgáltatások, ld. 91.
- könyvtár és országos levéltári szolgáltatások, ld.91.01.1.
- más szabadidős szolgáltatások, ld. 92.00, 93.21, 93.29.
- sportlétesítmények üzemeltetése, ld. 93.11.10.
- sportesemények támogatása és szervezése, lásd 93.12.10 és 93.19.11.
841215Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások közigazgatása
841216Környezet- és természetvédelem igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a környezet- és természetvédelem közigazgatása
841217Társadalmi szolgáltatások alapkutatásának igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az oktatás
- az egészségügy
- a szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatások
- a szociális és jóléti szolgáltatások
területén végzett alapkutatások kutatás-fejlesztési politikáinak és az azokhoz kapcsolódó
pénzalapok közigazgatása
841218Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, közegészségügy/higiénia,
közvilágítás közigazgatása
- a lakásépítés és a nem az építési lakásstandardok kialakítása, figyelemmel kísérése, értékelése
- a lakbérellenőrzéshez és az államilag támogatott lakáshoz jutás jogosultsági kritériumainak
megállapítása
- a nagyközönség vagy a rászorultak lakásügyei
- lakáshelyzetre vonatkozó közinformációk terjesztése
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok,
szervezeti egységek nyújtotta szolgáltatások
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterület-
fenntartáshoz kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások
- légszennyezettségi standardok és a légszennyezettségi információkról szóló tájékoztatás
- környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, ld. 37, 38, 39. ágazat
8413Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
841311Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a következő területekhez kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások:
- mezőgazdasági területekkel való gazdálkodás
- agrárreform és földrendezés
- agrárpiaci stabilizáció
- állategészségügyi ügyek
- kártevőirtás
- erdészet
- halászat és vadászat
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- szántóföldmegőrzés
- mezőgazdasági művelésbe visszaállítás
- talajjavítás és termővé tétel
- a gazdaságoknak nyújtott állategészségügyi szolgáltatások
- rovar-, féreg, növényi betegségek és más kártételek irtása
- terményvizsgálat és osztályozás
- az alábbiakat érintő igazgatási szolgáltatások:
- erdőművelést szabályozó előírások
- fakitermelési engedélyek kiadása
- erdészeti erőforrások és a kitermelés racionalizálása
- újraerdősítési munkák
- a vadvédelmi területek és halastavak működtetése, fenntartása
- szabályozások kialakítása és figyelemmel tartása, beleértve a vadászati-, halászati engedélyezést.
841312Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- szilárd tüzelőanyagok, ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozását
- kőolaj és földgáz
- ásványi üzemanyagok
- nukleáris és nem-kereskedelmi üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol,
fa és faforgács, stb.
841313Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a
lelőhelykutatással kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését
- bányászati és biztonsági előírások
- a feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások
- építési szabványok, használatba-vételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági
előírások és szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- az ásványi üzemanyagokkal kapcsolatos közigazgatás, ld. 84.13.12.
841314Szállítás, hírközlés igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- közigazgatási szolgáltatások a közúti és vízi, vasúti és légi szállítás és hírközlés számára
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása
- útágyazat és kapcsolódó létesítmények
- vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő
létesítmények; egyéb épített szerkezetek és légi-közlekedéssel kapcsolatos berendezések
- csővezetékek és más létesítmények
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és
berendezések működtetési szabályainak kialakítása és kezelése
- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez
és távközlési műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez
kapcsolódó szolgáltatások
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- a rendőrségi forgalomirányítás a szárazföldi és vízi utakon, ld. 84.24.11
841315Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez
kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások.
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- a nagy- és kiskereskedelem, a fogyasztóvédelem, árellenőrzés és a kereskedelemben működő
jegyrendszer, a raktározás, tárolás a szálloda és étterem üzemeltetés fejlesztése és követése
- szállodai és vendéglátóhelyi férőhelyek építésével, tervezésével kapcsolatos igazgatási
szolgáltatások.
841316Turizmus igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- reklámkampányok
- turisztikai információk terjesztése
- más, turizmust támogató szolgáltatások.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- a turisztikai irodák működési szolgáltatásai, ld.79.20.12
841317Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
átfogó, többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen
projekteket tipikusan az árvízvédelmi, öntözési, hajózási és pihenési célú integrált létesítmények
adják.
841318Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai:
- általános gazdaságpolitikák kialakítása
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása, mint például az export és import
egészében, áru és részvénytőzsde
- az általános jövedelem ellenőrzés
- általános kereskedelem
- fejlesztés
- a monopóliumok és a kereskedelem és piacra lépés egyéb korlátainak szabályozása
- a különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete.
- olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal,
meteorológiai szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a
munkaerő mobilitás növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását
érintő, általános foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és
megvalósításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások.
841319Vízügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízügyi ágazat szabályozása és közigazgatása.
842111Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő
diplomáciai és konzuli kirendeltségek igazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek,
kapcsolatok igazgatása, beleértve a nemzetközi műszaki, tudományos, kulturális ügyek,
kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység igazgatását is,
- az ország határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása,
működtetése és támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és külföldi tájékoztatási
referencia szolgálatokat is.
842112Gazdasági segítség nyújtása külföldön
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fejlődő országoknak nyújtott gazdasági segélyezés közigazgatása, függetlenül attól, hogy
nemzetközi szervezeteken keresztül, vagy azok közbeiktatása nélkül valósul meg
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek igazgatási szolgáltatása a fejlődő országoknak
szánt, nem katonai segélyprogramokat illetően.
- technikai segítségnyújtás és az oktatás támogatása
- külföldi kormányokhoz akkreditált gazdasági segélymissziók.
842113Nemzetközi katonai segítség nyújtása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, szervezeti egységek, irodák által nyújtott igazgatási szolgáltatások a külföldi
kormányzatoknak nyújtott, vagy nemzetközi katonai szervezetekhez, vagy szövetségekhez
kapcsolódóan indított katonai segély missziókkal kapcsolatban
- adományok és kölcsönök a katonai segély számára
- a nemzetközi békefenntartó erőkhöz való hozzájárulás, beleértve a személyes kontingens
küldését.
8422Honvédelem
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a honvédelem, hadügyek, a szárazföldi, a tengeri, a légi és az űrvédelmi erők igazgatása,
felügyelete és működtetése, úgymint:
- szárazföldi haderő, haditengerészeti és légierő harci alakulatai
- mérnöki, szállító, kommunikációs, hírszerzési, anyagellátó személyzet és egyéb nem harci
alakulatok és csapatok
[77]
- a védelemi létesítmények tartalék és kisegítő erői
- hadi logisztika (gondoskodás felszerelésről, szerkezetekről, utánpótlásról stb.)
- a katonai személyzet harctéri, tábori egészségügyi ellátása
- a polgári védelmi erők igazgatása, működése és támogatása
- az előre nem látott esemény bekövetkezésére vonatkozó tervek kidolgozásának támogatása,
valamint olyan gyakorlatok végrehajtásának támogatása, amelybe bevonásra kerülnek polgári
intézmények és a polgári lakosság is
- a védelemmel kapcsolatos kutatás fejlesztés politikák és a hozzájuk kapcsolódó alapok
igazgatása
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés, lásd: 72
- a katonai segítség nyújtása más országoknak, lásd: 8421
- a katonai bíróságok tevékenysége, lásd: 8423
- a békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az
ellátásról, lásd: 8424
- a katonai iskolák, főiskolák, akadémiák oktatási tevékenysége, lásd: 853
- a katonai kórházak tevékenysége, lásd: 8610
842210Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
842211Honvédelem ágazati feladatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a haderő védelmi célú alkalmazásával, képzésével, felkészítésével, kiszolgálásával, támogatásával, fenntartásával, fejlesztésével, valamint a hadműveleti és készenléti szolgálat ellátásával kapcsolatos tevékenység.
842220Védelmi képességek fenntartása
842230Védelmi képességek fejlesztése
842240Haderő kiképzése, felkészítése
842250Haderő (hazai) tevékenysége
842260Polgári védelmi tevékenység
842270Mozgósítási, tartalékolási tevékenység
8423Igazságügy, bíróság
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a polgári és büntető bíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási
rendszer igazgatása és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi
képviseletet és tanácsadást
- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés
- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben
- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs
szolgáltatásokat tekintet nélkül arra, hogy azok igazgatását és működését állami szervezetek
díjazásos vagy szerződéses alapon, díj ellenében a magánszférába tartozó szervezetek biztosítják.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tanácsadás és képviselet polgári, bűnügyi és egyéb esetekben, lásd: 6910
- a börtöniskolai tevékenységek, lásd: 85
- a börtönkórházak tevékenysége, lásd: 8610
842310Igazságügy szakigazgatása
842320Bíróságok tevékenysége
842330Ügyészségek tevékenysége
842340Büntetés-végrehajtási tevékenység
842350Igazságügyi szakértői tevékenység
8424Közbiztonság, közrend
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint
kikötői, határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés
rendészetet, az idegenrendészetet, a bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése.
- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az
ellátásról
- közbiztonság védelméről gondoskodó önkéntes egyesületek tevékenysége (pl. polgárőrök)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 7120
- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 8422
842410Közbiztonság, közrend szakigazgatása
842420Rendőrségi tevékenység
842430Köztársasági őrezredi tevékenység
[78]
842440Határőrségi tevékenység
842450Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842460Felderítő tevékenység
842470Idegenrendészeti tevékenység
842480Államhatalmi szervek speciális védelme
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- az államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, az e törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
8425Tűzvédelem
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzoltás és tűzmegelőzés:
- a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek
(személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek stb. esetén)
igazgatása és működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az erdei tűzvédelem és tűzoltás, lásd: 0240
- az olaj- és gázmezőkön végzett tűzoltás, lásd: 0910
- a repülőtereken nem elkülönült egységek által végzett tűzoltás és tűzmegelőzés, lásd: 5223
842510Tűzvédelem szakigazgatása
842520Tűzvédelmi tevékenységek
8430Kötelező társadalombiztosítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak, valamint hozzátartozói
(baleseti hozzátartozói) ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás
alapján
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység stb. esetén jövedelemkiesést pótló kötelező
biztosítás.
Nem tartozik ebbe a szakágazatba:
- a nem kötelező társadalombiztosítás, lásd: 6530
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 8810, 889
843010Nyugdíjbiztosítás szakigazgatása
843020Egészségbiztosítás szakigazgatása
843030Egyéb társadalombiztosítási szakigazgatás
8510Iskolai előkészítő oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten. Nem ebbe a szakágazatba
tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891
851010Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020Óvodai nevelés
8520Alapfokú oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető
olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban, mint
pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, zene és egyéb művészetek.
Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a
hasonló tartalmú iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket
az alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személveknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési
igényű gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a 855 alágazatban meghatározott felnőttképzés
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891
852010Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
852020Alapfokú művészetoktatás
853100Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig
tartó tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények
olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre
szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat
alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben,
rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők
oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék
további szakmai képzésre, vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának
felel meg
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít
fel
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten. Nem ebbe a szakágazatba
tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
853200Szakmai középfokú oktatás
Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy
jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a
jellemző. A képzés célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de
felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión,
televízión, internet útján, vagy távoktatási formában.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés
- az idegenvezető-képzés
- szakácsok, vendéglátóipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a hivatásos gépjárművezetők, pl. tehergépjármű-, busz-taxi vezetők, pilóták oktatása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854
- a felnőttképzés, 855 alágazatban meghatározottak szerint
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd:
8552
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899
854100Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek
tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem egyetemi, főiskolai
felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, illetve középfokú utáni nem
felsőfokú programok.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés 855 alágazatban meghatározottak szerint
854200Felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori
képzések)
- felsőfokú szakképzés
- az előadó-művészet felsőfokú végzetséget adó képzése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint
855100Sport, szabadidős képzés
Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni
sportképzés. Idetartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a
felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése. A képzés szervezett keretek
között, különböző formákban történhet a megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán,
oktatási intézményben, vagy egyéb módon.
Az ebbe az osztályba tartozó képzés formálisan megszervezett. Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sport tanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)
- sporttábor, sporttanfolyam
- a tornatanfolyam
- a lovastanfolyam, lovasiskola
- az úszótanfolyam
- a hivatásos sportoktatók
- tanárok, edzők tevékenysége
- a harcművészeti tanfolyam
- a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
- a jógatanfolyam stb.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális képzés, lásd: 8552
855200Kulturális képzés
Ez a szakágazat tartalmazza a különböző művészeti képzéseket, a képző-, dráma,
zeneművészetben. A képzést végző intézmény neve lehet pl. iskola, stúdió, osztály. Ezekben, az
intézményekben szervezett keretek között folyik a képzés, melyek célja főként a szabadidő
eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag
elismert oklevél, diploma).
Ebbe a szakágazatba tartozik, az iskolarendszerű oktatást kivéve:
- a zongoratanítás és egyéb zenei képzés
- a művészeti képzés
- tánctanfolyam, társas tánc
- az irodalmi (dráma-) tanfolyam
- a képzőművészeti tanfolyam
- az előadó-művészet tanfolyama
- a fotótanfolyam.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az idegennyelv-oktatás, lásd: 8559
855300Járművezető-oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem hivatásos pilóta, gépjármű, motorkerékpár, hajó és vitorlás hajó vezető képzése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatásos gépjárművezető-oktatás, lásd: 8532
855900M.n.s. egyéb oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai
képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az
iskolarendszerű képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, (államilag
elismert oklevél, diploma) A képzés különböző formákban történhet: speciális képző
intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben,
rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
- a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében
- a vizsgára felkészítő kurzus
- nyelvtanfolyam, beszédkészség
- fejlesztő kurzus
- a gyorsolvasás tanfolyama
- a vallással kapcsolatos kurzus
- az életmentő tanfolyam
- a túlélőtanfolyam
- a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam
- a számítógépes tanfolyam
- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki, Aroló és ezoterikus/alkimia, jóslás, radiesztáta,
asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 8520
- az általános középfokú oktatás, lásd: 8531
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 8532
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854
856000Oktatást kiegészítő tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási
szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- az oktatási vizsgáztatás értékelése
- az oktatási vizsgateszt értékelése
- a diákcsereprogramok szervezése Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- társadalomtudomány, humán kutatás-fejlesztés, lásd: 7220
- a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 9499
861000Fekvőbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi és a megyei
kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az egyetemi kórházak, a katonai
kórházak és a börtönkórházak) és a szakkórházak (pl. az elmebetegek, és drogfüggő betegek
gyógyítására szakosodott kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok)
gyógyító, diagnosztikai, kezelési tevékenysége
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett
tevékenységek, mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az
aneszteziológiai szolgáltatásokat
- a sürgősségi ellátás
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan
gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati
laboratórium, lásd: 7120
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422
- az általános és a szakfogorvosi ellátás, pl. a fogászati, az endodontiai és a gyermekfogászati; a
szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690
- a mentőszolgálat, lásd: 8690
862100Általános járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés. Nem ebbe a
szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok tevékenysége,
lásd: 8690
862200Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek olyan
gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610
- az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 8690
862300Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás, pl. fogászat, az endodontia és a
gyermekfogászat; a szájkórtan
- a fogszabályozás
- a műtéti fogászati tevékenység. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 3250
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 8690
869000Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-
egészségügyi ellátás:
- az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat
(optometria), a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a
csontkovácsolás, a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. területén. Ezek
a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek
otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a
kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját rendelőben, a
betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, az iskolafogászati nővérek és a
szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak
- az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint:
- röntgen laboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok
- vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok
- a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok stb. tevékenysége
- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is;
ezt a szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 3250
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120
- élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862
- ápolói szolgáltatás, lásd: 8710
871000Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az ápolás az idősek otthonában
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása
- szeretetotthoni ellátás, ápolással
- benntlakásos ápolás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás, lásd: 86
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, lásd: 8730
- a szociális ellátás szállásnyújtással, mint pl. árvaházakban, gyermekotthonokban és
gyermekszállásokon
872000Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők
bentlakásos (de nem kórházi) ellátása. Az intézmények szállást, ellátást, védőfelügyeletet,
tanácsadást és bizonyos szintű egészségügyi ellátást biztosítanak.
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az alkoholisták és a kábítószerfüggők ellátása
- pszichiátriai utógondozás
- ellátás a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással, gondozással
- a mentális betegek
"félúton ház" központjai tevékenysége.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610
- a szociális ellátás szállásnyújtással, mint pl. az átmeneti hajléktalanszállásokon, lásd: 8790
873000Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó
időskorúak és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az
ellátás általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez
nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben
szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók részére az intézményen
belül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők,
lásd: 8790
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással,
8790Egyéb bentlakásos ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánók
bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása az idősek és a fogyatékkal élők ellátásán
kívül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban
bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, beleértve a különleges gyermekotthonokat is,
de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező:
- árvaházakban
- gyermekotthonokban és gyermekszállásokon
- átmeneti hajléktalanszállásokon
- leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézményekben.
Ezeket, a tevékenységeket kormányzati vagy magánszervezetek végezhetik.
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
- a bűnözők átmeneti elhelyezése
- a fiatalkorúak különleges gyermekotthona.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd: 8899
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 8899
879010Bentlakásos bölcsődei ellátás
879020Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879030Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879040Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879050Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
879060Egyéb bentlakásos ellátás
881000Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott
szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok
vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást
nyújtó szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
- a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe
korlátozott.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása; lásd: 8891
8891Gyermekek napközbeni ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gyermekek
- beleértve a testi és szellemi fogyatékkal élőket is
- napközbeni ellátása, pl. bölcsödében, családi napköziben, egyéb alternatív napközbeni ellátás
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a magánháztartás részére végzett gyermekfelügyelet, napközbeni ellátás, bébiszitter
szolgáltatás, lásd: 9700
889110Bölcsődei ellátás
889120Családi napközis ellátás
889130Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889900M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti,
menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy
magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi
önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen
bánásmód megelőzését célzó tevékenység
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- közösségi és szomszédsági tevékenység
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb.
megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
- jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő
tevékenység
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790
- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O
900100Előadó-művészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő színházi, koncert-, opera-
vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:
- művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége
- az egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) tevékenysége.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítő tevékenység, amely
általában film-, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére
irányul, lásd: 7490
- a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó-ügynöki tevékenység, lásd: 7810
900200Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő színházi, koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának
kiegészítő (segítő) tevékenységei:
- rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-
tervezés stb. Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós
tevékenysége is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a színházi és művészeti személyi ügynökök, ügynökségek tevékenysége, lásd: 7490
- szereposztás, szerepnyilvántartás, lásd: 7810
900300Alkotóművészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő stb. egyéni
tevékenysége
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány
készítését
- a független újságírás
- a művészeti alkotások (pl. festmények) műértékének helyreállítása, restaurálása
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 2370
- az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 3319
- a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 5911, 5912
- a bútorok restaurálása (kivéve: múzeumi tárgyak), lásd: 9524
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása lásd 7490
900400Művészeti létesítmények működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmvetítés, lásd: 5914
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 7990
- a múzeumok működtetése, lásd: 9102
910100Könyvtári, levéltári tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az intézmény
munkatársa részére) nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári
szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül
- katalóguskészítés
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások stb.
kölcsönzése és raktározása
- kérésre teljesített információ-visszakeresés
- a fényképtárt, filmkönyvtári szolgáltatás
[79]
910200Múzeumi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta múzeum működtetése:
- művészeti múzeum, az ékszer-, bútor, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai
- természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti stb.
múzeumot
- egyéb szakmúzeum
- szabadtéri múzeum.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott
kiskereskedelme, lásd: 4778
- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 9003
- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 9101
910300Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények megóvása, működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények helyreállítása, javítása, lásd: F
910400Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a növény- és állatkert működtetése, beleértve az állatóvodát
- a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet stb.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- parkosítás, zöldterület-kezelés, lásd: 8130
- sporthorgászat és vadászat céljára fenntartott területek működtetése, lásd: 9319
910500Közművelődési intézmények tevékenysége
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú mellékletének p) pontja szerinti közművelődési intézmények működtetése.
931100Sportlétesítmény működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény
működtetése (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő-
illetve állóhelyes):
- labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
- versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
- úszómedence és uszoda
- atlétikai versenypálya, stadion
- téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
- jégkorongcsarnok
- golfpálya
- ökölvívócsarnok
- tekepálya (bowling)
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére.
Ez a szakágazat tartalmazza a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és
menedzselő tevékenységeket is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 4939
- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 7721
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatása, lásd: 9313
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd:
931200Sportegyesületi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi sportklub egyesület (hivatásos, fél-hivatásos vagy
amatőr egyaránt) tevékenysége, amely tagjainak lehetőséget biztosít sportolásra.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportklubok, -egyesületek tevékenysége
- a labdarúgó-egyesület
- a teke(bowling-)egyesület
- az úszóegyesület
- a golfklub
- az ökölvívó-egyesület
- a testépítő klub
- a téli sportok egyesülete
- a sakk-klub
- az atlétikai egyesület
- a sportlövő egyesület.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 8551
- a sportlétesítmények működtetése, lásd: 9311
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása a saját
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd: 9311
931900Egyéb sporttevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül)
- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége,
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése
- a hegyi vezetés
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a
kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 7721
- a sport-, játékiskolák és tanfolyamok szolgáltatása, lásd: 8551
- a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 8551
- a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sporteseményeinek szervezése és lebonyolítása
létesítményben, vagy anélkül, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd: 9311
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329
932100Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik a vidámparkok, témaparkok tevékenysége. Idetartozik a különböző
szórakoztató eszközök működtetése, mint csúszda, vízi csúszda, vidámparki eszközök,
piknikterületek üzemeltetése, játékok, bemutatók, tematikus kiállítások szervezése.
932900M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős
tevékenység (kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):
- az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl.
sporthajókikötő)
- a sípályák üzemeltetése
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves
részeként
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl.
fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.)
- táncterem, diszkó működtetése. Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő
műsorok producereinek és impresszárióinak tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket
kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül)
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felvonók, drótkötélpályák, sí- és drótkötél liftek üzemeltetése, lásd: 4939
- a halászati, horgászati célú vízi utazás, lásd: 5010, 5030
- szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszolgáló
kempingszolgáltatás, lásd: 5530
- a lakókocsi parkok, táborhelyek, szabadidőtáborok, vadász és horgász táborok, kempingek
szolgáltatása, lásd: 5530
- a diszkók, túlnyomóan italfelszolgálással, lásd: 5630
- színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 9001
960300Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó
tevékenységek:
- a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás stb.
- temetkezés, hamvasztás
- ravatalozók bérbeadása
- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása
- sírok és síremlékek gondozása, fenntartása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyházi temetkezési szertartás végzése, lásd: 9491
- a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 8130

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[2] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[3] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[4] Beiktatta a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.30.

[5] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[6] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[7] Beiktatta az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[8] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[9] Beiktatta az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[10] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[11] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[12] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[13] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[14] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[15] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[16] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[17] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[18] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[19] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[20] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[21] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[22] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[23] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[24] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[25] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[26] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[27] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[28] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[29] Megállapította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[30] Megállapította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[31] Megállapította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[32] Megállapította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[33] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[34] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[35] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[36] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[37] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[38] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[39] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[40] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[41] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[42] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[43] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[44] Módosította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[45] Beiktatta a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.30.

[46] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[47] Megállapította az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[48] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[49] Beiktatta az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[50] Beiktatta az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.03.02.

[51] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[52] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[53] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[54] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[55] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[56] Beiktatta a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[57] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[58] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[59] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[60] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[61] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[62] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[63] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[64] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[65] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[66] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[67] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[68] Megállapította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[69] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2013.06.29.

[70] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[71] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[72] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[73] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[74] A 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 4. melléklet 2. pontja alapján 2013.06.29.-től a 3. melléklet 2. pontjában szereplő, megszűnő szakágazatokhoz tartozó, azokkal azonos sorszámú tartalmi meghatározások törlésre kerülnek.

[75] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[76] Módosította a 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 15. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[77] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[78] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

[79] Módosította a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.29.

Tartalomjegyzék