213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 25. §)

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (különösen: 6. § (1) bekezdés 2. pont, 9. §, 16/A-B. §, 16/C. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 2. §)

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés a) pont, g) pont, (6) bekezdés, 2. §, 22. § (4), (5), (6) bekezdés)

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (különösen: 6. §, 7. §)

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés i) pont, 2. §)

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az autóbusszal és trolibusszal (a továbbiakban együtt: autóbusz) díj ellenében végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra (a továbbiakban együtt: személyszállítási szolgáltatás), valamint autóbusszal történő szerződéses és különjárati személyszállításra irányuló szolgáltatásra terjed ki.

(2) A határt átlépő autóbuszos személyszállítás keretében végzett személyszállítási szolgáltatásra e rendelet rendelkezései csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben nemzetközi szerződés vagy az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet eltérően nem rendelkezik.

(3) Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvénnyel (a továbbiakban: Sztv.) és a jelen rendelettel együttesen alkalmazandó.

(4) Ha az e rendeletben foglalt feladatok valamelyikét közlekedésszervező látja el, a rendelet hatálya rá is kiterjed.

2.[1]

2. §[2]

2/A. Hatósági ellenőrzés[3]

2/A. §[4] (1) Az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi ügyben eljáró kormánytisztviselő ellenőrzési jogosultságát - a próbavásárlás vagy a próbaként történő szolgáltatás igénybevétele

(a továbbiakban együttesen: próbavásárlás) esetének kivételével - az ellenőrzés megkezdésekor szolgálati igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolja.

(2) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság (a továbbiakban: autóbuszos hatóság) ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak kezeléséhez.

(3) Az autóbuszos hatóság a közreműködő személy által próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(4) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(5) A közreműködő személy részére az autóbuszos hatóság megbízólevelet állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(6) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatást nyújtója visel.

(8) Az ellenőrzés során eljáró kormánytisztviselő

a) az autóbusszal menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásokat végző szolgáltatót a személyszállítási tevékenység végzésére jogosító engedély feltételeinek való megfelelés, különös tekintettel az engedélyezett tevékenységnek megfelelő, általa nyújtott szolgáltatásra,

b) a közlekedésszervezőt,

c) az üzemeltetőt

az őket terhelő kötelezettségek tekintetében helyszíni, dokumentum alapú ellenőrzés keretében, valamint elektronikai eszközök útján ellenőrizheti.

(9) Az ellenőrzés során az autóbuszos hatóság jogosult eljárni minden olyan gazdálkodó szervezettel szemben, amely autóbuszos személyszállítási, vagy ahhoz kapcsolódó kiegészítő (pl. telephely-szolgáltató, kiszolgáló létesítményt üzemeltető) tevékenységet végez.

(10) Az autóbuszos hatóság az engedély nélküli tevékenységet végző autóbusszal személyszállítási szolgáltatásokat végző szolgáltatók vonatkozásában indított eljárásai során jogosult az ilyen tevékenységet végzők adatait megismerni, az ilyen tevékenységet végzőket adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre kötelezni, székhelyét és telephelyeit ellenőrizni, valamint a műszaki kérdések tekintetében a közlekedési hatóság együttműködésével az adott tevékenység ellátásához szükséges műszaki feltételek meglétét is megvizsgálni.

II. FEJEZET

A MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

3. A személyszállítási szolgáltatás általános feltételei

3. § (1) A menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban: személyszállítási szerződés) esetében a szerződő felek jogaira, kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel.

(2) A személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

4. § A szolgáltatót a menetrendben közzétett személyszállítási szolgáltatás tekintetében - a jelen rendeletben meghatározott kivételekkel - szerződéskötési kötelezettség terheli, amennyiben az utas a jelen rendeletben és a szolgáltató személyszállítási üzletszabályzatában (a továbbiakban: üzletszabályzat) foglalt utazási feltételeket a 8. § (2) bekezdésében meghatározott magatartás tanúsításával elfogadja és a szolgáltatás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges.

5. § (1) A szolgáltató biztosítja a személyszállítás lebonyolításához és az utazási igények kiszolgálásához szükséges feltételeket.

(2) Az autóbusz-állomások, megállóhelyek üzemeltetője vagy a szolgáltató gondoskodik:

a) az EU rendelet 4. cikk (2) bekezdésének megfelelő írásos, illetve szóbeli utastájékoztatásról,

b) az autóbusz-állomásokon lévő várótermek, váróhelyiségek, valamint a megállóhelyek

üzemeltetéséről,

c) az alapvető szükségletek kielégítésére szolgáló létesítmények (különösen a WC, mosdó, vízcsap, ivóvízkút) kialakításáról és rendelkezésre állásáról.

(3) A szolgáltató a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét előzetes menetjegyváltáshoz vagy helyfoglaláshoz kötheti.

(4) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli gyermek a személyszállítási szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem jogosult. Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekre legalább egy kísérőnek kell jutnia. A kísérővel utazó utasok járműben való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

(5) A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag a személyszállítás megkezdése - a járműnek a felszállóhelyről történő elindulása - előtt zárható ki az utazásból.

(6) A (4) és (5) bekezdésben említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát a jármű személyzete nem vizsgálja.

(7) A szolgáltató a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult,

b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,

c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,

d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,

e) a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,

f) a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,

g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát - felhívás ellenére - nem mutatja fel,

h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy

i) a szolgáltató üzletszabályzatában foglalt utazási feltételeket nem tartja meg.

6. § (1) A szolgáltató köteles az utast a menetrendben foglalt feltételek szerint, biztonságosan elszállítani.

(2) Az utas jogosult az autóbuszon utazni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

(3) Az utas a menetrendben foglalt és a szolgáltató üzletszabályzatában foglalt utazási feltételek előírásainak megfelelő, a megváltott menetjegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Ha az utas az autóbuszon az utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, a díjkülönbözet megtérítése mellett pótdíj fizetésére is köteles.

(4) Ha a szolgáltató az utazást egyes autóbuszjáratokon helyjegy váltásához vagy az ülőhely más módon való biztosításához, vagy felár megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek az adott autóbuszjáratra váltott érvényes helyjegy és más - az üzletszabályzatban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére feljogosító - jegy, igazolás, igazolvány vagy okmány van a birtokában.

(5) Az utas azon eset kivételével, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet), csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról.

(6) Az utas a személyszállítás - beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást - során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

7. § (1) Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott jármű befogadóképességéig terheli. A (2)-(4) bekezdésben foglalt elszállítási sorrendtől eltérően elsőbbséget élveznek a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók azokon az autóbuszokon, amelyek rendelkeznek az ilyen utasok számára a járműre fel- és leszállást megkönnyítő berendezéssel.

(2) Országos személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a) az utazáshoz előre váltott és a járatra érvényesített menetjeggyel és helyjeggyel rendelkező utasok,

b) a nagyobb távolságra utazó utasok,

c) az a) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók,

d) bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

(3) Regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a)[5] az utazáshoz előre váltott menetjeggyel rendelkező utasok,

b) bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,

c) az a) és b) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

(4) Helyi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállítása érkezésük sorrendjében történik.

4. A személyszállítási szerződés

8. § (1) A szolgáltató a személyszállítási szolgáltatást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.

(2) Az utas és a szolgáltató közötti személyszállítási szerződés a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló - beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is - okmány (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a közlekedési szolgáltató üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult a személyszállítási szolgáltatást igénybe venni, akkor a hely adott járatra történő biztosításával, vagy a járműre utazási céllal történő felszállással jön létre.

(3) A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző járműre felszáll, vagy meghatározott napra és járatra érvényesített utazási igazolvány esetében legkésőbb a járatnak a megjelölt felszállási helyről történő menetrend szerinti indulásának időpontjától.

(4) A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor

a) az utas a céljának megfelelő állomás vagy megállóhely területén a járműről való leszállást befejezte,

b) az utas a célja elérése előtt az utazási szándékával felhagy, vagy

c) az utast a szolgáltató az utazásból kizárja.

(5) A szolgáltató az 5. § (7) bekezdésében foglaltak ellenére is köteles biztosítani a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan állomásig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

(6) Az 5. § (7) bekezdése alapján a személyszállításból kizárt utas nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat. Feladott útipoggyásszal kapcsolatos kérdéseket az üzletszabályzat rendezi.

9. § (1) Országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében a közlekedési szolgáltató a teljes árú menetjegy érvényességi idejének lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegy esetében a járat elindulása előtt annak érvényességének időtartamát, az útvonalat vagy a célállomást az utas kérésére módosítja.

(2) A közlekedési szolgáltató az utas kérésére visszatéríti az elővételben váltott teljes árú menetjegy árát, ha azt az utas az érvényességi idő lejártáig, a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegyek vagy helyjegy esetében a járat indulási idejéig, visszaadja. Ezen túlmenően a szolgáltató köteles abban az esetben is visszatéríteni a menetdíjat, ha az ilyen menetjegyet egyáltalán nem használták utazásra.

(3)[6] Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt módosításért vagy visszatérítésért a szolgáltató az üzletszabályzatban meghatározott mértékű, de a visszatérítés összegének 20%-át meg nem haladó mértékű kezelési költséget számíthat fel. Országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében a szolgáltató kezelési költséget nem von le, ha az utas a menetjegyet a járat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve utazási szándékával forgalmi zavar miatt felhagy és ezt a szándékát kinyilvánítja.

(4) Megkezdett utazás megszakítása miatt a menetdíjat a közlekedési szolgáltató, kivéve a (3) bekezdésben említett eseteket, részben sem téríti vissza.

(5) Az utas utazásból való kizárása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amennyiben az létrejött.

(6) Kedvezményes menetjegy és más utazási igazolványok árának visszatérítési lehetőségét és mértékét a szolgáltató az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően csak az utas javára határozhatja meg, amelynek szabályait az üzletszabályzat tartalmazza.

5. Az üzletszabályzat

10. § (1) A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozóan a szolgáltató üzletszabályzatot készít. Az üzletszabályzatot a több szolgáltatót összefogó szervezet is elkészítheti. Ez utóbbi esetben az üzletszabályzat valamennyi, a szervezetben tag szolgáltatóra kötelező.

(2) A szolgáltatások díját, a díj megállapításának módját és feltételeit - a szolgáltatások díjaira vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével - a díjszabás tartalmazza. A díjszabás az üzletszabályzat mellékletét képezi.

(3) Az üzletszabályzat e rendelet rendelkezéseitől az utasok hátrányára akkor térhet el, ha arra e rendelet lehetőséget ad.

(4) Az üzletszabályzat az EU rendelettel és e rendelettel összhangban meghatározza különösen:

a) a személyszállítási szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit (a továbbiakban: utazási feltételek),

b) a felek jogait és kötelezettségeit,

c) a menetjegyek és az utazásra jogosító okmányok felhasználásának részletes szabályait,

d) az útipoggyász és élő állat szállításának részletes szabályait,

e) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokat,

f) a szolgáltató felelősségviselésének részletes szabályait,

g) az utasok tájékoztatására vonatkozó részletes szabályokat,

h) az utaspanaszok bejelentésének és kezelésének részletes szabályait,

i) a járulékos szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.

j)[7] az utazási igazolványok visszaváltásával, továbbá a 9. § szerinti és az EU rendelet szerinti visszatérítésekkel kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a megítélt visszatérítés teljesítésének határidejét is, ami nem haladhatja meg a visszatérítési igény megítélésétől számított 30 napot.

(5)[8] Az üzletszabályzat készítője annak tervezetét a hivatalos honlapján közzéteszi. Az üzletszabályzat módosítása esetén a módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetet is közzé kell tenni. A közzétételt követő 15 napon belül arra bárki észrevételt tehet.

(6)[9] Az üzletszabályzat készítője a tervezetet - az üzletszabályzat módosítása esetén a módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetet is - autóbuszos hatóságnak elektronikus úton jóváhagyásra benyújtja. A kérelemhez csatolja az üzletszabályzat tervezetéhez érkezett és el nem fogadott észrevételeket, valamint az el nem fogadás indokolását, továbbá nyilatkozik az elfogadott észrevételekről.

(6a)[10] Az autóbuszos hatóság üzletszabályzat jóváhagyására irányuló, kérelemre indult eljárásában hozott hatósági döntések szóban nem közölhetőek.

(6b)[11] A jóváhagyási kötelezettséggel érintett üzletszabályzat az autóbuszos hatóság jóváhagyását követően, az üzletszabályzat készítője által a jóváhagyás iránti kérelemben meghatározott időponttól hatályos.

(6c)[12] A jóváhagyási kötelezettséggel nem érintett üzletszabályzat-módosítás az üzletszabályzat készítője által - a (8) bekezdésben meghatározott rendelkezést is figyelembe véve - meghatározott időponttól hatályos.

(7)[13] Az üzletszabályzatot annak készítője - az autóbuszos hatóság jóváhagyásától számított nyolc napon belül, amennyiben az üzletszabályzat hatálybalépésének időpontja ennél későbbi, vagy az üzletszabályzat módosításához az autóbuszos hatóság jóváhagyása nem szükséges, a hatálybalépést legalább 3 nappal megelőzően - hivatalos honlapján közzéteszi.

(8)[14] Nem szükséges az autóbuszos hatóság jóváhagyása az üzletszabályzat jogszabályi rendelkezésen, közszolgáltatási szerződésen alapuló, valamint az utasok jogait nem érintő módosítása esetén, de az üzletszabályzat készítője a módosítást annak hatálybalépését 8 nappal megelőzően köteles az autóbuszos hatóságnak elektronikus úton megküldeni, és a módosított üzletszabályzat szövegét a hivatalos honlapján annak hatálybalépése előtt köteles közzétenni.

(9)[15] Amennyiben az autóbuszos hatóság az üzletszabályzattal kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata érdekében szükségesnek tartja, hatósági ellenőrzés vagy eljárás keretében adatszolgáltatásra hívhatja fel a szolgáltatót vagy a közlekedésszervezőt. Ha az adatszolgáltatásra felhívásnak a szolgáltató vagy a közlekedésszervező határidőben nem tesz eleget, az autóbuszos hatóság eljárási bírságot szab ki.

6. A menetdíj megfizetése, az utazási igazolvány

11. § (1) A személyszállítási szerződés megkötésének és a személyszállítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolására az utazási igazolvány szolgál. A személyszállítási szolgáltatás - az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével - csak érvényes utazási igazolvánnyal vehető igénybe. A névre szóló utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló utazási igazolvány mindaddig másra átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg vagy útipoggyászt nem adtak fel. Az egyes utazási igazolványok használatának szabályait a szolgáltató az üzletszabályzatában teszi közzé.

(2) Ha az utas érvényes utazási igazolvány nélkül utazik, a menetdíjon felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértékét az üzletszabályzat tartalmazza.

(3) A közlekedési szolgáltató egyes járatokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

(4) Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy az üzletszabályzat különböző jogosultságokhoz kötheti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a jogszabályban vagy az üzletszabályzatban előírt igazolással együtt érvényesek.

(5) A személyszállítási szolgáltatás ellenértékét (díjat), továbbá a személyszállítási szolgáltatásra szükségesen és hasznosan fordított, a személyszállító által megelőlegezett és a kiszolgáltatáskor meg nem térített költségeket az annak fizetésére kötelezett legkésőbb 30 napon belül köteles teljesíteni, kivéve, ha a 30 napnál hosszabb teljesítési határidő szerződésben való kikötését - ezzel arányban álló - más előnynek a személyszállító javára írásbeli szerződésben történő vállalása ellensúlyozza. A felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.

12. § (1) A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási céllal történő felszálláskor, a szolgáltatónak az utazási igazolvány meglétének ellenőrzésével megbízott alkalmazottjának (a továbbiakban: jegykezelő) kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott utazási igazolvány - kivéve azt, amely menetdíjfizetés nélküli utazásra jogosít - a menetdíj megfizetését mint a személyszállítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítését igazolja.

(2) A szolgáltató az utazási igazolvány előre történő megvásárlását vagy az előzetes helyfoglalást - járataira vagy járatainak egy részére, egyes állomásokon, vagy meghatározott időszakokban - kötelezővé teheti. Az előre megváltott utazási igazolványok utazásra való felhasználhatóságának időszakát (érvényességi idejét) a közlekedési szolgáltató korlátozhatja. A járatra érvényesítéssel kiadott utazási igazolványok csak a meghatározott napon és járaton jogosítanak utazásra.

(3) Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a szolgáltató üzletszabályzatában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie vagy ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmányokkal együtt - beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányokat is - a jegykezelőnek fel kell mutatni, vagy át kell adni. A járaton szolgálatot teljesítő jegykezelőt ebben a 13. §-ban meghatározott, az ellenőrökével azonos jogosultság illeti meg.

7. Ellenőrzés

13. § (1) A megváltott és a 12. § (3) bekezdése szerint kezelt, kezeltetett vagy ellenőrzésre felmutatott (a továbbiakban együtt: érvényesített) utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni és a szolgáltató által utazási igazolvány ellenőrzésre feljogosított személy (jegykezelő vagy ellenőr, a továbbiakban: ellenőr) részére ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor - a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt - felhívására fel kell mutatni vagy át kell adnia. Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.

(2)[16] Az ellenőr az utazás tartama alatt - beleértve a járatra történő fel- és leszállást is - bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét ellenőrizni. Az ellenőr - a jegykezelő kivételével - e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

(3) Az ellenőr az Sztv.-ben foglalt jogokkal rendelkezik, valamint jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtajainak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

14. § (1) Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel, továbbá aki utazási igazolványt jogtalanul használ, illetve kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat meg kell fizetnie. Ha az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, a járat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az járat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

(2) Aki érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, annak az utazási igazolvány utólagos megvásárlásával és kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie.

8. Élő állatok, kézi- és útipoggyászszállítás

15. § (1) A szolgáltató üzletszabályzatában határozza meg a kézipoggyász tömeg- és mérethatárait, a csomagolásának és a járműben való elhelyezésének módját. A szolgáltató az üzletszabályzatban a személyes használat körébe közvetlenül nem tartozó, túlsúlyos, túlméretes, továbbá különösen értékes tárgyak szállítását kizárhatja, vagy további feltételekhez, illetve díjfizetéshez kötheti.

(2) A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára, valamint a díjmegállapításra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

16. § (1) Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt a szolgáltató személyzetének fel kell mutatnia.

(3)[17] A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya, valamint a rendvédelmi, a honvédelmi és a hatósági feladatokat ellátó szolgálati kutya, továbbá a mindezen célból kiképzés alatt álló kutya díjmentesen, az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első fordulatában foglalt korlátozások mellőzésével szállítható, azzal, hogy a kiképzés alatt álló kutya csak kiképzővel utazhat, valamint egy kiképzővel egy kiképzés alatt álló kutya utazhat. A (2) bekezdés első mondatában foglalt korlátozások mellőzhetőek a segítő kutya segítségnyújtása esetén.

(4) Az élő állat szállítására vonatkozó egyéb szabályokat a szolgáltató az üzletszabályzatában állapítja meg, az élő állat szállítását további feltételekhez kötheti.

17. § (1) Az országos személyszállítási, valamint - a menetrendben megjelöltek szerint ilyen szolgáltatást végző - elővárosi vagy regionális személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok a magukkal vitt tárgyakat, csomagokat stb. útipoggyászként történő fuvarozásra feladhatják. Nem igényelhető útipoggyász szállítása olyan járatokon, amelyeken az autóbusz poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel nincs felszerelve, vagy az útipoggyász elhelyezésére nincs más alkalmas hely.

(2) A szolgáltató az útipoggyász szállítására vonatkozó részletes szabályokat az üzletszabályzatában határozza meg.

9. Forgalmi akadály

18. § (1) Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi - az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve -, a szolgáltató köteles a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.

(2) Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a szolgáltató erről az utasokat tájékoztatja.

(3) A közlekedésért felelős miniszter a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok üzemeltetési és a szolgáltató szerződéskötési kötelezettségét közérdekből, továbbá kényszerítő üzemi okból alapos indokkal részben vagy egészben korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

(4) A helyi autóbuszos közösségi közlekedés tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott jogot az Sztv. szerinti ellátásért felelősként a helyi önkormányzat gyakorolja.

10. Felelősség

19. § (1) A szolgáltató felelős, amennyiben az utas a járművön való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával a személyszállítással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.

(2) Ha az utas az 5. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott okok valamelyikének fennállása esetén vagy alkalmatlan kísérővel a járműre mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.

(3) Átszállással történő utazásra létrejött személyszállítási szerződés alapján a szolgáltató felelőssége - a be- és kiszállás esetét kivéve - csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredő károsodására, amennyiben az a szolgáltató felróható magatartásának következménye.

(4) A szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége - a (2) bekezdésben foglalt eseten kívül - csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen - a be- és kiszállás esetét kivéve - bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.

(5) Az utasnak a személyszállítási szolgáltatással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézi-poggyászának, csomagjának - ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is - a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.

(6) A szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

(7) A szolgáltató felelősségére vonatkozó egyéb szabályokat a szolgáltató az üzletszabályzatában állapítja meg.

20. § (1) A szolgáltató a 19. § (5) bekezdésében foglaltakon kívül csak akkor felelős a jármű utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak vagy élő állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a szolgáltató felróható magatartása okozta.

(2) A szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért.

(3) Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, járműben, a jármű utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása miatt a járművek közlekedését gátló körülmények miatt a szolgáltatót ért kárért is.

(4) Az útipoggyász fuvarozásra az árufuvarozási felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni.

21. § Belföldi autóbuszjárat esetében az EU rendelet 7., 8. és 21. cikkében meghatározott esetekben a kártérítés, illetve az utas azonnal felmerülő szükségletei kifizetésére fordított összegek az esemény napján hatályos, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyam szerint számított forint összegek alapján kerülnek meghatározásra.

11. Egyéb rendelkezések

22. § (1) Az EU rendelet 24. cikkében meghatározott utas tájékoztatásnak legalább

a) az utazás térbeli és időbeli jellemzőire,

b) a poggyásszal kapcsolatos előírásokra és

c) az igénybe vehető szolgáltatásokra

ki kell terjednie.

(2) A szolgáltató és az autóbusz-állomást üzemeltető az utasok tájékoztatását kiadványokkal, hirdetményekkel - ideértve a hivatalos honlapon közzétett hirdetményeket is -, a kiszolgáló személyzet által adott szóbeli tájékoztatás útján, információs berendezésekkel, szükség szerint információs szolgálattal látja el.

(3) A szolgáltató és az autóbusz-állomást üzemeltető az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az állomáson és megállóhelyen való tartózkodásra, az autóbuszon való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokról, az igénybe vehető szolgáltatásokról, azok díjairól, illetve az esetleges forgalmi zavarokról tájékoztatja. Ennek érdekében az állomásokon jól látható helyen tájékoztatja az utasokat az utazási feltételek és a menetrend elérhetőségéről, továbbá kifüggeszti az adott autóbusz-állomásra érkező és onnan induló járatok érkezési és indulási időpontját, kezdő- és célállomását tartalmazó menetrendi kivonatot. A szolgáltató és az autóbusz-állomást üzemeltető a közlekedő autóbuszjáratok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, továbbá az autóbuszjáratok kimaradásáról és késéséről a kiszolgáló személyzet és az állomási tájékoztatási rendszer útján is folyamatos tájékoztatást nyújt.

23. § (1) A szolgáltatónak a panaszok kezelésére vonatkozó eljárását az üzletszabályzat tartalmazza.

(2) A panaszt először a szolgáltatóhoz kell benyújtani.

(3)[18] Ha az EU rendelet 28. cikk (3) bekezdése szerint a szolgáltatóhoz benyújtott panaszt elutasították, vagy a panaszkezelést lezáró dokumentumban szereplő választ a panaszos nem fogadta el, a panaszos a panaszt elbírálásra az autóbuszos hatósághoz nyújthatja be.

(4)[19] Ha a panaszt a szolgáltató nem bírálta el, azt a panaszos az autóbuszos hatósághoz nyújthatja be elbírálásra.

(5)[20] Az autóbuszos hatóság megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek a panasz felülvizsgálata során a tényállás tisztázásához szükségesek.

(6)[21] Az autóbuszos hatóság által a panasz felülvizsgálata ügyében indított hatósági eljárás az ügyfél kérelmére sem szüneteltethető.

(7)[22] Amennyiben az autóbuszos hatóság a tényállás tisztázásához szükségesnek tartja, a panasz felülvizsgálatára irányuló eljárás keretében adatszolgáltatásra hívhatja fel a panasszal érintett szolgáltatót vagy közlekedésszervezőt.

(8)[23] Amennyiben az autóbuszos hatóság a tényállás tisztázása érdekében a panaszt benyújtó ügyfelet hívja fel adatszolgáltatásra, és annak a panasz benyújtója az autóbuszos hatóság által meghatározott határidőben nem tesz eleget, az autóbuszos hatóság a panasz felülvizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

(9)[24] Az autóbuszos hatóság által a panasz kivizsgálása során hozott, vagy a hatósági eljárást lezáró döntések szóban nem közölhetőek.

24. § (1) Az EU rendelet és az e rendelet alapján az utasokkal szemben fennálló kötelezettségeket nem lehet korlátozni vagy kizárni, különösen a személyszállítási szerződésben foglalt eltérést biztosító vagy korlátozó kikötéssel.

(2) A szolgáltatók az utasoknak az EU rendeletben és e rendeletben meghatározottaknál kedvezőbb utazási feltételeket is ajánlhatnak.

25. § Az EU rendelet és e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésével a szolgáltató más szolgáltatót vagy személyt megbízhat. Ebben az esetben a kötelezettséget ténylegesen teljesítő szolgáltató vagy személy tekintetében alkalmazni kell az EU rendelet és e rendelet előírásait és a szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő személy tevékenységéért.

III. FEJEZET

A KÜLÖNJÁRATI ÉS SZERZŐDÉSES SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

26. § (1) A szolgáltató az autóbusz - gépjárművezetővel együtt történő - rendelkezésre bocsátásra kötött szerződésben - az Sztv.-ben meghatározott szerződéses és különjárati személyszállítás céljából - meghatározott számú, típusú, komfort fokozatú és férőhelyű autóbuszt bocsát a megrendelő rendelkezésére.

(2) A személyszállítási feladatokat - beleértve az útvonalat, a megállások helyét és időtartamát - a felek a szerződésben határozzák meg. A felek a szerződésben abban is megállapodhatnak, hogy a személyszállítási feladatokat a megrendelő közvetlenül a gépjármű vezetőjével közli. Az ismétlődő feladatok rögzítése céljából a felek menetrendet készíthetnek.

(3) Ha a szolgáltató az autóbuszt a szerződésben meghatározott időben - vagy legkésőbb az azt követő 30 percen belül - nem állítja ki, a megrendelő kártérítésként követelheti a más járműért kifizetett díjtöbbletet, továbbá a szerződésszegés folytán keletkezett kárát.

(4) A személyszállítási szolgáltatás ellenértékét (díjat), továbbá a személyszállítási szolgáltatásnak a személyszállító által megelőlegezett költségeit az annak megfizetésére kötelezett legkésőbb 30 napon belül köteles teljesíteni, kivéve, ha a felek 30 napnál hosszabb fizetési határidőben állapodtak meg.

26/A. §[25] (1) A különjárati és szerződéses személyszállításra vonatkozóan a szolgáltató - ha az üzletszabályzata ezekre a szolgáltatásokra nem terjed ki - panaszkezelési szabályzatot készít, amely tartalmazza az utasok által tett panaszok bejelentésének és kezelésének részletes szabályait.

(2)[26] A panaszkezelési szabályzatot - annak módosítása esetén a módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetet is - annak készítője az autóbuszos hatóságnak elektronikus úton jóváhagyásra benyújtja.

(3)[27] A panaszkezelési szabályzatot annak készítője - annak jóváhagyásától számított 8 napon belül - az utasok számára hozzáférhetővé teszi.

(4)[28] Az autóbuszos hatóság panaszkezelési szabályzat jóváhagyására irányuló, kérelemre indult eljárásában hozott hatósági döntések szóban nem közölhetőek.

(5)[29] Amennyiben az autóbuszos hatóság a panaszkezelési szabályzattal kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata érdekében szükségesnek tartja, hatósági ellenőrzés vagy eljárás keretében adatszolgáltatásra hívhatja fel a szolgáltatót. Ha az adatszolgáltatásra felhívásnak a szolgáltató határidőben nem tesz eleget, az autóbuszos hatóság eljárási bírságot szab ki.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 21. § 2017. március 1-jén lép hatályba.

(3)[30]

(4)[31]

28. §[32] E rendeletnek az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel megállapított 26/A. §-ában foglalt kötelezettségnek az érintett szolgáltatók 2017. október 1-jéig kötelesek eleget tenni.

29. §[33] Ez a rendelet - az Sztv.-vel, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel együtt - az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatálytalan 2023.12.27.

[2] Hatályon kívül helyezte a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatálytalan 2023.12.27.

[3] Az alcímet beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[8] Megállapította a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.08.26.

[9] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[14] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[16] Megállapította a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.08.26.

[17] Megállapította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[18] Megállapította a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.08.26.

[19] Módosította a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.08.26.

[20] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[22] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[23] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[24] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[25] Beiktatta a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.08.26.

[26] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[27] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[28] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[29] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezte a 47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.03.18.

[32] Beiktatta a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.08.26.

[33] Megállapította a 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.08.26.

Tartalomjegyzék