23/2012. (III. 19.) VM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 50. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2 kilogrammot meghaladó tömegű vetőmagvak harmadik országból történő importja esetén az importáló az MgSzH részére köteles a beszállított vetőmagtételről az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat szolgáltatni:]

"j) kukorica, szója és repce esetén - a 49. § (3) bekezdés a) pont 3. alpontja szerint a vetőmag-minősítés tekintetében egyenlősített harmadik országból származó vetőmagtétel kivételével - a géntechnológiával módosított szervezettől való mentességre (a továbbiakban: GMO mentesség) vonatkozó akkreditált laboratóriumi mérési jegyzőkönyvet."

2. § Az R. IV. fejezete a következő 50/B. §-sal egészül ki:

"50/B. § (1) Minden, az Európai Unió más tagállamából, valamint a 49. § (3) bekezdés a) pont 3. alpontja szerint a vetőmag-minősítés tekintetében egyenlősített harmadik országból származó kukorica, szója és repce vetőmagtétel esetén a vetőmagtételt Magyarországon első alkalommal forgalomba hozónak a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 23/2012. (III. 19.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépésétől számított két évig a vetőmagtétel beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban tájékoztatnia kell az MgSzH-t a vetőmagtétel beszállításának tényéről, valamint mennyiségéről. A bejelentő a tétel GMO mentességének igazolására a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot teheti.

(2) Az MgSzH az (1) bekezdés szerint bejelentett vetőmagtételek GMO mentességét kockázatértékelés alapján vizsgálja. Az MgSzH-nak a bejelentést követően legkésőbb 5 napon belül jeleznie kell a vizsgálati szándékát. A vizsgálati szándék jelzésétől számított 5 napon belül az MgSzH-nak, illetve a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a vetőmagtételből mintát kell vennie. Az MgSzH-nak a vizsgálati eredményt a mintavételtől számított 30 napon belül a bejelentő rendelkezésére kell bocsátania. A vetőmagtétel forgalmazása a vetőmagtétel vizsgálati eredményétől függően kezdhető meg.

(3) A Magyarországon előállított vetőmagtételek esetén a fémzároltató a MódR. hatálybalépésétől számított két évig a fémzárolás kezdeményezésekor mellékelheti a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot. Az MgSzH, illetve a fémzárolás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága kockázatértékelés alapján a fémzárolás alkalmával mintát vehet az adott vetőmagtételből a GMO mentesség MgSzH által történő vizsgálatára. Az eljárásra a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti két éves bejelentési időszak alatt vagy ezt követően az MgSzH a forgalomba hozott vetőmagtételről megállapítja, hogy géntechnológiával módosított szervezetből áll vagy ilyet tartalmaz, a Magyarországon első alkalommal forgalomba hozónak a vizsgálati eredményről való tájékoztatás kézhezvételétől számított további két éven keresztül be kell jelentenie az általa forgalomba hozni kívánt vetőmagtételt az (1) bekezdés szerint.

(5) Amennyiben az MgSzH laboratóriumi vizsgálati eredménye eltér az (1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltaktól, az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága az 54. §-ban foglaltak szerint jár el. A zárolt tétel nem forgalmazható. A zárolt vetőmagot a birtokosának az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által meghatározott módon meg kell semmisítenie."

3. § Az R. a következő V/A. fejezettel egészül ki:

"V/A. FEJEZET

GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT SZERVEZETTEL SZENNYEZETT VETŐMAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

52/A. § (1) Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetőmagot vagy szaporítóanyagot (a továbbiakban együtt: szennyezett vetőmag) Magyarország területén tilos

a) forgalomba hozni, illetve

b) termesztésbe bocsátani.

(2) A magyarországi előállítású vetőmag esetén annak előállítója, más esetben az első magyarországi forgalomba hozója felel annak géntechnológiával módosított szervezettel történő szennyezéstől való mentességéért.

52/B. § (1) A szennyezett vetőmagot tartalmazó tételt annak birtokosa - a szennyezésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul - köteles elkülöníteni, továbbá a szennyezés tényéről nyomon követhető módon értesíteni a forgalmazói láncban előtte, illetve utána következő személyt, valamint mindezekről tájékoztatni az MgSzH-t.

(2) Az (1) bekezdés szerint értesített személy az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.

52/C. § (1) Az MgSzH a szennyezett vetőmag tekintetében az 54. §-ban foglaltak szerint jár el. Szennyezett vetőmag köztermesztésbe bocsátása esetén az MgSzH az érintett kultúra, valamint az általa meghatározásra kerülő pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra zárolását rendeli el. A zárolt kultúra nem takarítható be.

(2) A zárolt vetőmagot a birtokosának, illetve növényi kultúrát a földhasználónak meg kell semmisítenie oly módon, hogy a szennyezés ne terjedhessen tovább.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak elmaradása esetén az MgSzH a kötelezett költségére végezteti el a megsemmisítést, amelyet a kötelezett köteles eltűrni."

4. § Az R. 59. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ez a rendelet a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 7-i 2011/820/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja."

5. § Az R. e rendelet melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.

7. § (1) Ez a rendelet a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 7-i 2011/820/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) A rendeletnek a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, - 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve szerinti bejelentése megtörtént.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 23/2012. (III. 19.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

GMO mentességre vonatkozó nyilatkozat
A..............................................................................................................(cégnév, székhely címe, telefonszám, e-mail, fax) igazolja,
hogy a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet
□ 50/B. § (1) bekezdése
□ 50/B. § (3) bekezdése*
szerinti,..................................fémzárszámú/fémzárolásra bejelentett**,.......................................mennyiségű kukorica/repce/szója**
vetőmagtétel nem tartalmaz olyan természetes szervezetet, illetve nem áll olyan természetes szervezetből, amelyben
a génállomány géntechnológiai módosítás által változott meg, ideértve ennek a szervezetnek a módosítás
következtében kialakult tulajdonságot továbbvivő utódait is.
Kelt:............................................................(hely),.................................................................................(év/hónap/nap)
* A megfelelő x-szel jelölendő.
** A megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni.
………………………………….
aláírás"

"

Tartalomjegyzék