Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes közlekedés-igazgatással és állat-egészségügyi igazgatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), f), és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 2. § e) pontjában az "a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 2. § e), i) és j) pontjában az "a kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi hivatal" szöveg

lép.

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a "V", az "SP" és a "CD" betűjelű ideiglenes, továbbá az "DT", a "CK" és az "OT" betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével, valamint

c) a külföldi vezetői engedély honosításával

kapcsolatos feladatokat.

(4) A KEKKH Budapest és Pest megye területére kiterjedő kizárólagos illetékességgel ellátja:

a) a "P", és a "Z" betűjelű ideiglenes, valamint

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatokat."

3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában az "a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "a kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi hivatal" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az "a kerületi hivatallal" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi hivatallal" szöveg,

d) 27. § (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzővel" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatallal" szöveg

lép.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § A 2013. január 1-jével állami fenntartásban maradó intézmények fenntartásával a megyei intézményfenntartó központban foglalkozó és 2013. január 1-jével az új fenntartó állományába kerülő alkalmazottak elhelyezését a megyei kormányhivatal, mint vagyonkezelő a korábbi elhelyezésnek megfelelő feltételekkel és mértékben biztosítja. Az elhelyezés részleteit az újfenntartó és a megyei kormányhivatal megállapodásban rendezik."

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Éltv. 15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés e)-f) és h)-i) pontjában, 34. § (1) bekezdés a) és c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34. § (2) bekezdés b)-g), i) és k)-l) pontjában, 34. § (4) bekezdés c)-d) pontjában, 36. § (1) bekezdés c) pontjában, 36. § (2) bekezdésében, 36. § (3) bekezdés a)-c) és e)-f) pontjában, 38. § (3) bekezdés, 53. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.

(5) Az Éltv. 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 23. § (1)-(4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 27. § (2)-(3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés m) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés a), h) és j) pontjában, 34. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b) és e)-g) pontjában, 35. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c)-e) pontjában, (4) bekezdés a)-c) pontjában, 36. § (3) bekezdés d) pontjában, 38. § (1) bekezdés g) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Melléklet 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki."

(2) Az R1. 6. § (6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében az "a kerületi" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi" szöveg lép.

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) első fokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság),

b) másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el."

(2) Az R2. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A megye területére kiterjedő illetékességgel a "P", és a "Z" betűjelű ideiglenes, valamint a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatok ellátása a megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik."

(3) Az R2. 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át."

(4) Hatályát veszti az R2. 24. § (7) bekezdés utolsó mondata.

7. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat."

(2) Az R3.14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A jegyző a 2012. december 31. napján folyamatban lévő, a járási hivatal által átvételre kerülő ügyek iratait darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át 2013. január 2-án a járási hivatalvezetőnek. Az iratjegyzék átadás-átvételének előkészítésében a fővárosi és megyei kormányhivatal szükség szerint közreműködik. Az átvételről a járási hivatal vezetője értesíti az ügyfelet.

(2) A gyámhatóság a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő, folyamatban lévőnek nem minősülő, de felülvizsgálati, folyósítási, elszámolási, visszafizetési, jelentéstételi kötelezettséggel érintett védelembe vételi, átmeneti és tartós nevelésbe vételi, utógondozási és utógondozói ellátási, gyámsági, gondnoksági, gyermektartásdíj megelőlegezési, otthonteremtési támogatási, valamint iskoláztatási támogatás felfüggesztési és szünetelési ügyek iratait és a járási gyámhivatal által átvételre kerülő ügyekre vonatkozó nyilvántartásokat az (1) bekezdésben meghatározott módon és időpontban adja át a járási gyámhivatal vezetőjének. Az iratjegyzék átadás-átvételének előkészítésében a fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala szükség szerint közreműködik. Az átvételről a járási gyámhivatal vezetője 60 napon belül értesíti az ügyfelet.

(3) A jegyző a 2012. december 31-éig jogerős határozattal meg nem szüntetett, a járási hivatal hatáskörébe kerülő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyek ügyiratait és a járási hivatal által átvételre kerülő nyilvántartásokat az (1) bekezdésben meghatározott módon és időpontban adja át a járási hivatal vezetőjének. Az átvételről a járási hivatal vezetője 60 napon belül értesíti az ügyfelet.

(4) A 2012. december 31. napjáig lezárt iratok őrzéséről - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző gondoskodik. A járási hivatal kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három munkanapon belül átadni a járási hivatalnak.

(5) A jegyző köteles a járási hivatal feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az irattárban a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint - a fővárosi és megyei kormányhivatal szükség szerinti közreműködésével - leválogatni és elkülöníteni, valamint az iratanyagról készült tételszintű iratjegyzéket külön megállapodás szerint a járási hivatalnak átadni."

8. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1-6. §-a és a 7. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

9. § Nem lép hatályba a

a) járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése és a 79. § (3)-(9) bekezdése,

b) járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-a és 42. §-a.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék