61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] 5. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy egy állategység 10 darab nyolcvan napnál fiatalabb malacnak, vagy 50 emunak, vagy 100 galambnak, vagy 5 darab termelő méhcsaládnak felel meg;

2. állattartó telep: a Magyarország területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedő, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelműen lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetőként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben működő körbekerített legelőket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhészeti beruházások tekintetében a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használt területeket;

3. ÁTK I. jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: ÁTK rendelet) alapján 2007. április 23. és 2007. május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;

4. ÁTK II. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2007. augusztus 13. és 2007. szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;

5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;

6. ÁTK IV. jogcím: e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak;

7. BaTeK jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet (a továbbiakban: BaTeK rendelet) alapján a 2011. szeptember 1. és 2011. szeptember 30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;

8. kisértékű beruházás: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem jóváhagyott támogatási igénye maximum 25 millió Ft;

9. megvalósítási hely: az állattartó telep, a 3. § (2) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában foglaltak esetében a beruházás helye;

10. szintentartási kötelezettség: a művelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig a beruházással érintett állattartó telep állatlétszámának - az 1. melléklet alapján számított állategységben kifejezett - éves átlagos állatlétszámként való fenntartása;

11. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez e rendelet elvárt műszaki tartalmat határoz meg;

12. tevékenységtípus: azonos jellegű tevékenységek összessége;

13. vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló kivitelű technológiai elem: olyan tulajdonságú technológiai elem, különösen beton, amelynek anyaga tömör, vízzáró kivitelű és kémiai tulajdonságai alapján tartósan ellenáll a trágya korróziós bontó hatásainak (pl. szulfátálló), vagy amely olyan felületre felhordott, vagy felületre rögzített szigetelő réteggel, vagy lemezzel kerül kialakításra, amely biztosítja a trágya (átmeneti és tartós) tárolóira előírt 20 éves élettartam alatt a trágya híg fázisa elszivárgásának megakadályozását.

(2) Ha a támogatási kérelemben több megvalósítási hely szerepel, akkor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 20. § (3)-(4) bekezdésében és az e rendeletben foglalt feltételeket megvalósítási helyenként kell alkalmazni.

(3) E rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (3) bekezdés e) pontjában, 9. § (2) bekezdésében foglaltakat nem megvalósítási helyenként, hanem a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely vonatkozásában kell alkalmazni.

(4)[1] A Vhr. 12. § (4) bekezdése e rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan:

a) az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület);

c) jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület);

d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 4. célterület);

e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 5. célterület).

(2) E rendelet alapján az alábbi állatfajok támogathatóak:

a) szarvasmarha,

b) lófélék (ló, szamár, öszvér),

c) sertés,

d) juh és kecske,

e) baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),

f) házi nyúl,

g) méh.

(3) Ugyanazon megvalósítási helyen több célterület is támogatható.

(4) E rendelet értelmében csak azokra a beruházásokra lehet támogatási kérelmet benyújtani, amely beruházásokra nem lehet igénybe venni a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatást.

(5) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím keretében támogatási határozattal jóváhagyott támogatási egységre vonatkozóan az ÁTK IV. jogcím keretében nem nyújtható be, kivéve ha az ügyfél az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím szerinti támogatási határozatához kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb az e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtása napjáig benyújtotta.

(6) Amennyiben az ügyfél olyan támogatási egységre kíván támogatást igényelni, amellyel kapcsolatban korábban

a) ÁTK I. jogcímre, ÁTK II. jogcímre, ÁTK III. jogcímre, vagy

b) BaTeK jogcímre

támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben - a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve - jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor részére e rendelet alapján kizárólag abban az esetben adható támogatás, ha a jogorvoslati kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy mezőgazdasági üzemének mérete a 2011. teljes naptári évre számított átlag adatok alapján a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) meghaladja,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet,

c) a beruházást állattartó telepen valósítja meg,

d) tagja valamely, a 9. mellékletben meghatározott szervezetnek,

e) az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, ÁTK III. jogcímhez, valamint a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal és

ea) a műveletet, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy

eb) amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond, és

f) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján nem vett igénybe támogatási előleget, vagy ha igénybe vett, akkor arra vonatkozóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) szemben a támogatási kérelem benyújtásakor tartozása nem áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételek közül

a) az a)-d) pont alól mentesül a termelői csoport,

b) a c) pontban előírt feltétel nem vonatkozik

ba) arra az ügyfélre, akinek hatósági kötelezés alapján el kell, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy évben el kellett hagynia állattartó telepét és új állattartó telepet létesít,

bb) az 1. célterületen belül a "Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás", "Trágyatárolás", "Trágyakezelés", "Trágya-hasznosítás", és a "Monitoring rendszer kialakítása", csoportcím alatti támogatási egységek megvalósítására; valamint a "Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése" csoportcímen belül a "Nyitott felszíni csapadék-elvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása" és a "Felszín alatti csapadék-elvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása" támogatási egységekre,

bc) a 3. célterületen belül az "A tojásválogató, keltető épület és mézház építése, valamint "A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése", továbbá az 5. célterületen belül az "Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása" csoportcímek alatti támogatási egységek megvalósítására.

(3) Az ügyfél köteles:

a) a szintentartási kötelezettségnek eleget tenni;

b) - ha tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik - az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásoknak;

c) a szarvasmarha, sertés tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: ENAR) előírásainak megfelelni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni;

e) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Program keretében szervezett kötelező képzésen részt venni.

(4) Ha az ügyfél bértartó vagy termelői csoport, akkor a szintentartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veendő a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állat, vagy a termelő csoport tagja által tartott állat is.

(5) Az ügyfél a szintentartási kötelezettségének bértartás útján is eleget tehet.

(6)[2] Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. június 30-ig megvalósítani.

(7) Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.

(2) Az e rendelet keretében támogatás nyújtására fordítható keretösszeg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedésén belül az állattartó telepek korszerűsítése alintézkedéshez rendelt minimum 40 milliárd forint azzal, hogy a mindenkori keretösszeg 10 százaléka kisértékű beruházások számára nyújtandó.

(3) A támogatás összege kisértékű beruházás esetében a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely vonatkozásában nem haladhatja meg a 25 millió forintot, egyéb esetben megvalósítási helyenként nem haladhatja meg a 867 297 060 forintot.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést az MVH a jóváhagyható elszámolható kiadások alapján határozza meg.

5. § (1) Az épített és beépített technológia beruházás tevékenységre és az 1-3. célterület tekintetében a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhető támogatás mértéke:

a) a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 40%-a;

b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;

c) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;

d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 60%-a.

(2) A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 30%-át.

(3) A Vhr. 31. § (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több mint az egyes megvalósítási helyek vonatkozásában a Vhr. 31. § (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. A támogatási határozatban szereplő összes megvalósítási hely vonatkozásában az egyéb elszámolható kiadás legfeljebb 10 millió forint lehet.

(4) Az egyes tevékenységtípusokra a (2) és (3) bekezdésben meghatározott elszámolható kiadási mértéket mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.

(5) Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehető igénybe, amely tartalmaz az épített és beépített technológia beruházás tevékenységhez tartozó támogatási egységet.

(6) A támogatási és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyűjteményben, illetve a gépkatalógusban szereplő tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési normagyűjteményben vagy a gépkatalógusban szereplő referenciaárat. Ha az elszámolási tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény vagy a gépkatalógus tételazonosítói szerint, akkor az ügyfélnek legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni, és az ezek közül elfogadni kívánt magasabb összegű árajánlat választásának indoklását szükséges mellékelni.

(7) A támogatási egységhez tartozó tervezett költség a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 24. cikk (2) pontja alapján ellenőrzésre kerül. Ha a szakmai szempontok figyelembevételével elvégzett vizsgálat alapján a fajlagos költség indokolatlanul meghaladja a referencia költséget, az elszámolható kiadás csökkentésre kerül.

6. § (1) Az egyes célterületeken az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:

a) épített és beépített technológia beruházás tevékenység, amely beazonosítható a 4-8. mellékletben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével, és megfelel ugyanezen mellékletekben meghatározott elvárt műszaki tartalomnak;

b) telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely beazonosítható a 4-6. mellékletben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével;

c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.

(2) Az 1-3. célterület esetében a következő tevékenységek valósíthatók meg:

a) épített és beépített technológia beruházás,

b) infrastruktúra-fejlesztés,

c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.

(3) A 4. és 5. célterület esetében a következő tevékenységek valósíthatók meg:

a) épített és beépített technológia beruházás,

b) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.

5. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon.

(2) Az MVH által közzétett formanyomtatványokat eredeti példányban kell benyújtani. A formanyomtatványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) azon, a 9. melléklet szerinti szervezet adatait, amelynek az ügyfél a tagja,

b) természetes személy ügyfélhez kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,

c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,

d) az állattartó telepre vonatkozó adatok,

e) a tervezett támogatási összeg és a költségek adatai,

f) bértartó ügyfél esetén a bértartott állat ENAR szerinti tartójának ügyfél-regisztrációs száma, a bértartott állatok száma, a telepazonosító és a bértartott állatfaj megnevezése.

(3) E rendelet alapján ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) Ha az ügyfél az e rendeletben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban:

a) az értékelési szempontokhoz a 2. és 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat;

b) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntetik és megjelölik a beruházással érintett objektumot, illetve területet;

c) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a NÉBIH által kiadott igazolást az 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásba vételről;

d) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról;

e) a bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon;

f) az épített és beépített technológiai beruházás, és a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység esetén a támogatási kérelemben megadott, ÉNGY alapján készített költség főösszesítő szerinti költségvetést;

g) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet;

h) ha az ügyfél őstermelő, akkor a 2012. évre érvényesített őstermelői igazolvány másolatát;

i) a 15 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet;

j) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti tervet;

k) a kizárólag az 1. célterületre irányuló beruházás esetén csak pénzügyi tervet;

l) méretarányos telep-, vagy megvalósítási helyrajzot, amely felülnézetben mutatja a telepet, az ott lévő, és a támogatás keretében megvalósuló épületek, létesítmények elhelyezkedését; a teleprajzon továbbá meg kell jelölni a meglévő és a támogatás keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás elhelyezkedését, útépítés esetén annak nyomvonalát, hosszát és szélességét;

m) a l) pont szerinti helyrajzhoz mellékelni kell az ügyfél nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, amely tartalmazza az adott épületekhez, létesítményekhez kapcsolódó, az egyes támogatási kérelem benyújtási időszakokban, illetve programokban megvalósított és megvalósuló beruházásokat, valamint az ÁTK rendelet és a BaTeK rendelet alapján benyújtott, jóváhagyott támogatások esetén a támogatási egység kódját;

n) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerős építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát;

o) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles;

p) építéssel nem járó beruházás esetében műszaki leírást és dokumentációt;

q) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot.

(6) A felújításra, korszerűsítésére irányuló beruházás az előzetes helyszíni szemlét megelőzően nem kezdhető meg.

(7) A támogatási kérelemben meg kell adni az 1. melléklet szerint számított telepi állatlétszámot.

(8) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mennyiségre, és összegre vonatkozhat.

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, támogatási határozatát a 2-3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.

(3) Azon kérelmek, amelyek nem tartalmaznak kitöltött főlapot és legalább egy kitöltött technológia betétlapot, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

7. Kifizetési kérelem

9. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5] Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozathoz kapcsolódóan az első kifizetési kérelem benyújtását követően - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - három havonta nyújthat be a (3a) bekezdésnek megfelelő kifizetési kérelmet, valamint az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. július 31-ig kell benyújtania azzal, hogy a hozzá kapcsolódó jogerős engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó.

(3a)[6] A kifizetési kérelemben - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - a támogatási összeg legalább 10%-ával kell elszámolni.

(4) Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság eredeti igazolását arról, hogy a beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet fenntarthatóságát.

(5) Amennyiben a beruházás a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján nyilvántartásba vett tojótyúktartó telepen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a NÉBIH igazolását a baromfi telep a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelvnek való megfeleléséről.

(6)[7] A Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően 2013-ban kifizetési kérelmet - a 9. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés sérelme nélkül - február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.

8. Jogkövetkezmények

10. § (1) Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jóváhagyott támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

(2)[8] Ha az ügyfél a szintentartási kötelezettségtől 30%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka, valamint gyöngytyúk esetében 45%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 10%-át.

(3)[9] Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 10%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4)[10] Amennyiben a termelői csoport által a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,3%-át kell intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Amennyiben a termelői csoport által a benyújtást követő három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.

(6) A támogatási határozatban szereplő összes elszámolható kiadáson belül az infrastruktúra-fejlesztési tevékenység kiadásaira előírt mértéket meghaladó összegre eső, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(7)[11] Amennyiben az ügyfél a 9. § (5) bekezdésben előírt kötelezettséget nem teljesíti, köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(8)[12]

(9)[13]

(10) Amennyiben a 7. § (6) bekezdésben foglaltakat az ügyfél megszegi, abban az esetben támogatási kérelem alapján indult eljárás során megállapításra kerül, hogy az előzetes helyszíni szemlét megelőzően a beruházás megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett pontozási szint vonatkozásában történő elutasítását vonja maga után, amennyiben pedig kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy a támogatás érintett pontozási szintjére vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

(11)[14] Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett - munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként évente - köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

9. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat az ÁTK I. jogcím, ÁTK II. jogcím, ÁTK III. jogcím és BaTeK jogcím vonatkozásában is alkalmazni kell.

11/A. §[15] E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (6) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11/B. §[16] E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel [a továbbiakban: 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet] megállapított 1. § (4) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11/C. §[17] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést és 9. § (3) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11/D. §[18] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (3a) bekezdést, 10. § (2)-(4), (7) és (11) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

11/E. §[19] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (6) bekezdését, 9. § (3) bekezdését és 10. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. Módosító rendelkezések

13. §[20]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

A telepi állatlétszám számítása

Éves átlagos állatlétszám állategységben:

ahol:

A1 = Összes korcsoport év eleji induló létszáma állategységben

A2+A3+...An = egymást követő időszak (hónapok) összes korcsoport induló létszáma állategységben

B = összes korcsoport év végi záró létszáma állategységben

N = az időszakok (hónapok) száma.

A létszámok alapadatait az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartás, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. sz. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartás szerint kell kiszámolni.

2. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési táblázat nem kisértékű beruházást végzők részére

1Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés
módja
Pontszám
2Szakmai szempontok
3A támogatási kérelmet megelőző 2 évben
nem kapott állatvédelmi bírságot az
állattartó telep
Hatósági állatorvosi
igazolás
5
4Az ügyfél a támogatott beruházás
keretében istállót épít, vagy felújít
A kérelemben megjelölt
támogatási egység
alapján.
8
5Az ügyfél bioállattartást folytat, vagy
biotakarmányt termeszt, vagy bio állati
terméket állít elő, vagy helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozattal
rendelkezik a 2009. évi agrárkörnyezet-
gazdálkodási programban
AKG esetében MVH
adatbázis, biogazdálkodás
esetében a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft,.
vagy a Hungária Öko
Garancia Kft. igazolása
(eredeti)
6
6Az ügyfél tagja állati termék előállításával
és forgalmazásával foglalkozó termelői
csoportnak, vagy termelői szervezetnek,
vagy elismert tenyésztő egyesületnek
A termelői csoport,
termelői szervezet,
egyesület igazolása arról,
hogy az ügyfél a csoport
tagja.
10
7Az ügyfél a támogatási kérelem
benyújtásának napján a vállalkozását
működteti legalább
15 éve
10 éve
5 éve,
2 éve,
MVH a vonatkozó
nyilvántartásokból;
őstermelő ügyfél esetén
őstermelői igazolvány
benyújtott másolata
10
7
5
3
8A megvalósítási helyen megvalósult
beruházás ÁTK I. jogcímben, ÁTK II.
jogcímben, ÁTK III. jogcímben, vagy
BaTeK jogcímben
Benyújtott utolsó
kifizetési kérelem, MVH
nyilvántartás alapján
10
9A fejlesztés tartalmaz megújuló energia
hasznosítást
A támogatási kérelemben
megjelöltek alapján.
10
10Összesen:maximum:59
11Horizontális szempontok
12A támogatási kérelem
benyújtását megelőző
naptári évben
foglalkoztatottak
átlaglétszámának
szinten tartása
legalább 1
foglalkoztatott
Támogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
10
13A támogatási kérelem
benyújtását megelőző
naptári év
átlaglétszámához
képest a
foglalkoztatottak
számának bővítése a
fejlesztés hatására
1 vagy több
munkahely
létrehozása
Támogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
3
A nem természetes személy ügyfél esetében
14A foglalkoztatott nők száma legalább 2 főTámogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
3
15Csökkent munkaképességű személy
foglalkoztatása
Támogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
2
Természetes személy ügyfél esetében
16Az ügyfél nőTámogatási kérelem3
17Az ügyfél csökkent munkaképességűTámogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
2
18összesen:maximum:18
19Pénzügyi terv
20
21
Saját tőke növekménye a támogatási kérelem benyújtását követő
negyedik évben a bázisévhez képest
8
Az adózás előtti eredmény vizsgálata a támogatás benyújtását követő
negyedik évben
4
22Az egy főre jutó nettó árbevétel növekedése a kérelem benyújtását
követő negyedik évben a bázisévhez képest
2
23Az értékesítés nettó árbevételének növekménye a támogatási kérelem
benyújtását követő negyedik évben
4
24Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség változása növekménye a
támogatási kérelem benyújtását követő negyedik évben
4
25Összesen:maximum: 22
26Üzleti terv
27Összesen:maximum: 30
28Kommunikációs
terv
1
29Társadalmi
felelősségvállalás
1
30Mindösszesen:maximum: 131

3. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési táblázat a kisértékű beruházást végzők részére

1
2Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés
módja
Pontszám
3Szakmai szempontok
4Az ügyfél tagja állati termék előállításával
és forgalmazásával foglalkozó termelői
csoportnak, vagy termelői szervezetnek,
vagy elismert tenyésztő egyesületnek
A termelői csoport,
termelői szervezet,
egyesület igazolása arról,
hogy az ügyfél a csoport
tagja.
10
5A megvalósítási helyen megvalósult
beruházás ÁTK I. jogcímben, ÁTK II.
jogcímben, ÁTK III. jogcímben, vagy
BaTeK jogcímben
Benyújtott utolsó
kifizetési kérelem, MVH
nyilvántartás alapján
10
6A támogatási kérelmet megelőző 2 évben
nem kapott állatvédelmi bírságot az
állattartó telep
Hatósági állatorvosi
igazolás
5
7A fejlesztés tartalmaz megújuló energia
hasznosítást
A támogatási kérelemben
megjelöltek alapján.
10
8Az ügyfél a támogatott beruházás
keretében istállót épít, vagy felújít
A kérelemben megjelölt
támogatási egység
alapján.
6
9Az ügyfél bioállattartást folytat, vagy
biotakarmányt termeszt, vagy bio állati
terméket állít elő, vagy helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozattal
rendelkezik a 2009. évi agrárkörnyezet-
gazdálkodási programban
AKG esetében MVH
adatbázis, biogazdálkodás
esetében a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft,.
vagy a Hungária Öko
Garancia Kft. igazolása
(eredeti)
6
10Az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő
vagy fiatal mezőgazdasági termelői
minőséggel rendelkezik
Támogatási határozat
esetében MVH adatbázis
vagy a fiatal
mezőgazdasági termelői
minőségről kiállított
határozat
5
11Az ügyfél a támogatási kérelem
benyújtásának napján a vállalkozását
működteti legalább
15 éve
10 éve
5 éve,
2 éve,
MVH a vonatkozó
nyilvántartásokból;
őstermelő ügyfél esetén
őstermelői igazolvány
benyújtott másolata
10
7
5
3
12Összesen:maximum: 62
13Horizontális szempontok
14A támogatási kérelem
benyújtását megelőző
naptári évben
foglalkoztatottak
átlaglétszámának
szinten tartása
(legalább 1 fő)
Támogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat,
8
15A támogatási kérelem
benyújtását megelőző
naptári év
átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak
számának bővítése a
fejlesztés hatására
1 vagy több
munkahely
létrehozása
Támogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
8
A nem természetes személy ügyfél esetében
16A foglalkoztatott nők száma legalább 1 főTámogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
3
17Csökkent munkaképességű személy
foglalkoztatása
Támogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
4
Természetes személy ügyfél esetében
18Az ügyfél nőTámogatási kérelem3
19Az ügyfél csökkent munkaképességűTámogatási kérelem
Főlapon tett nyilatkozat
4
20összesen:maximum:23
21Pénzügyi terv
22Árbevétel növekedésAz értékesítés nettó árbevételének
növekménye a támogatási kérelem
benyújtását követő negyedik évben
5
23Adózás előtti eredményHa a támogatási kérelem benyújtást követő
harmadik és negyedik évben az adózás előtti
eredmény pozitív
3
24Likviditási mutatóForgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség
változása a bázisévhez* képest a kérelem
benyújtását követő negyedik évre.
2
25Összesen:maximum:10
26Üzleti terv
27Összesen:maximum: 30
28
29
Kommunikációs terv
Társadalmai felelősségvállalás
1
1
30Mindösszesen:127
*: Bázisév: 2011.

4. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási egységei, azok kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

Cél-
terü-
leti
kód
Te-
vé-
keny
ség-
típus
Fő-
cso-
port
Cso-
port
Támo-
gatási
egység
kódja
Megnevezés
1Az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és
technológiai célterülete
12Épített és beépített technológia beruházások
121ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA
1211Épített trágyakezelési technológia
12111Padozat alatti, beton trágyapincés gyűjtő- és tárolótér kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A legalább egy termelési ciklushoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett
földmeder vagy padozatra elhelyezett trágyagyűjtő kialakítása legalább 60 cm mélységű
aknához.
- A hígtrágya szállítását, a trágyapince leürítését szivárgásmentesen biztosító csővezeték
kialakítása a gyűjtővezetékig, leürítő záróelem beépítése.
- A tervnek megfelelő aljzatbeton vagy szigetelő bélelés elkészítését szolgáló pincefenék
kialakítása megfelelő ágyazóanyag (pl. kavics) feltöltéssel.
- Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak (anyagában vagy védő
rétegével) ellenálló pincefenék (aljzatbeton) kialakítása egy vagy több rétegben.
- Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal- és
válaszfalak betonozása zsaluzással, ill. zsalukővel,
- előregyártott, minősített, szivárgásmentes, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló trágyapince elemek beépítése.
- vagy az előző három sorban szerepeltetett megoldások helyett szilárdságilag megfelelő
válasz- és oldalfalak kialakítása szigetelő bélésanyag megtámasztásához, tartásához.
- az előző sorban szereplő műszaki megoldáshoz kapcsolódóan a hígtrágya tárolására való
tanúsítvánnyal rendelkező szigetelő bélésanyag (pl. fóliák, műanyag- és gumi lemezek)
beépítése.
- A tervezésnek megfelelő rácspadló tartó elemek (támaszok, áthidalók, gerendák)
elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedő pontos osztástávolságban.
EK- Korábbi padozat és tartóelemek, trágyacsatornák bontása, betonrészek vágása, ill. feltörése
és elszállítása.
- Földmunkák a kitermelt föld elszállításával.
- Betonozás anyagköltségei telephelyre szállítva.
- Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák.
- Alap erősítés, nyílás áthelyezés, befalazás trágyapince kialakításhoz.
- Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
- Vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló beton bedolgozása, ill. záróréteg felvitele
betonfelületre, vagy
- Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése.
12112Padozatszint alatti süllyesztett gyűjtő- és elvezető trágyacsatorna kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A legalább egy napi termelt trágyamennyiség gyűjtésére és szállítására alkalmas csatorna
földmunkái.
- A vasalt betoncsatorna megépítése, melynek profilja a technológiai méretezéskor
tervezettnek feleljen meg, teljes hosszban biztosítsa az eltömődés, elzáródás-mentességet és
folyamatos átmenettel illeszkedjen az állatok tartására szolgáló padozathoz.
- Szilárdságilag méretezett csatornafenék és -fal szivárgásmentes és a trágya korróziós
hatásainak ellenálló, vízzáró kialakítása.
EK- Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Építési munkák, betonozás a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
- Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák beépítése kapcsolódó gépészettel.
- Hígtrágya esetén a szivárgásmentesség és hígtrágya korróziós hatásának való ellenállás
kialakítása műanyag vízzáró és korrózióálló anyagokkal.
- A trágyacsatorna felett elhelyezendő rácspadozat tartó profil kialakítása vízzáró és
korrózióálló réteg felvitelével.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12113Taposórácsos padozat kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és/vagy építészeti
tervezés.
- Az állatvédelmi követelményeknek megfelelő taposórács elemek beépítése a stabil
felfekvés biztosításával.
- A beépített taposórács elemek állatvédelmi szempontból történő, állatorvos általi
ellenőrzésének igazolása.
EK- Rácspadlók beszerzése, telephelyre szállítva.
- Rácspadló kialakításához tartó- és rögzítő elemek beszerelése.
- Emelt szintű rácspadozat esetén a bejárati felhajtók kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12114Növekvő almos technológiához síkbeton padozat kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Egyenletes, sima talajfelület biztosítása.
- Szórt, kiegyenlítő kavics, kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
- Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton kialakítás - csúszásmentes kivitelben - a
beton oldalperemmel és -fallal együtt.
EK- Földmunka a kitermelt anyag elszállításával.
- Vasalt beton készítése terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
- Karám, ill. kutricafal rögzítő elemek beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12115Síkbeton kutrica- vagy istállópadozat területének kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Egyenletes, sima talaj felület kialakítása, szórt, kiegyenlítő kavics vagy homokréteg
biztosítása az aljzatbeton alá (síkbeton alatti tükör és támasztóréteg kialakítása).
- Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton kialakítás hézag- és csúszásmentes felületű
kivitelben, terv szerinti hőszigeteléssel és lejtéssel.
EK- A korábbi padlózat, műtárgyak feltörése, eltávolítása.
- Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
- Vasalt beton készítés terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
- Melegpadló réteg beépítése.
- A karám, ill. kutricafal rögzítő elemek anyagai, beépítése.
12116Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A legalább egy termelési ciklushoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett
földmeder kialakítása, terv szerinti szintmélységben.
- Egyenletes, sima talajfelület kialakítása, szórt, kiegyenlítő kavics vagy homokréteg
biztosítása az aljzatbeton alá (síkbeton alatti tükör és támasztóréteg kialakítása).
- Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton és oldalperem kialakítása.
EK- A korábbi padlózat, műtárgyak feltörése, eltávolítása.
- Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
- Vasalt beton készítés anyagai terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12117Sekély "lagúnás" trágyagyűjtő tér kialakítása szakaszos hígtrágya leürítéssel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A technológiában meghatározott időintervallumhoz tartozó termelt trágyamennyiséghez
méretezett földmeder vagy padozatra elhelyezett trágyagyűjtő kialakítása legalább 30 cm
mélységű lagúnához.
- A hígtrágya szállítását, a lagúna leürítését szivárgásmentesen biztosító csőhálózat
kialakítása, leürítő záró elem beépítése.
- A megfelelő aljzatbeton vagy szigetelő bélelés elkészítését szolgáló lagúnafenék
kialakítása megfelelő ágyazóanyag (pl. kavics) feltöltéssel.
- Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló lagúnafenék
(aljzatbeton) kialakítása egy vagy több rétegben, továbbá szilárdságilag méretezett, vízzáró
és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal- és válaszfalak betonozása zsaluzással,
illetve zsalukővel.
- Előregyártott, minősített, a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró trágyalagúna
elemek beépítése.
- vagy az előző két sorban szerepeltetett megoldás helyett szilárdságilag megfelelő válasz és
oldalfalak kialakítása szigetelő bélésanyag megtámasztásához, tartásához.
- az előző sorban szereplő műszaki megoldáshoz kapcsolódóan a hígtrágya tárolására való
tanúsítvánnyal rendelkező szigetelő bélésanyag (pl. fóliák, műanyag- és gumi lemezek)
beépítése.
- A szigetelő bélésanyaghoz szivárgásmentesen csatlakozó, zárható leürítő elem és elvezető
csőszakasz beépítése a gyűjtőcsatornáig.
- Támaszok, áthidalók, gerendák elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedő pontos
osztástávolságban.
- Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelő battériákhoz alkalmazható rászerelt
trágyagyűjtő tálca választása esetén - a fenti beton trágyatér létesítése helyett - a lábakra
szerelt tálca és az elvezető cső beépítése.
EK- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel.
- Vasalt beton lagúnaszerkezet anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
- Alaperősítés, nyílásáthelyezés, befalazás trágyalagúna kialakításhoz.
- Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése.
- Terv szerinti rácspadló tartó elemek megépítése.
- Lagúnafelületre vízzáró és korrózióálló réteg anyagai.
- Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelő battériákhoz alkalmazható rászerelt
trágyagyűjtő tálca választása esetén - a fenti beton trágyatér költségei helyett - a lábakra
szerelt tálca és az elvezető cső anyagainak beszerzési és beépítési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12118Ferdepadozatos pihenőterű, taposóalmos istállópadozat kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Szivárgásmentes, sík és csúszásmentes padozatfelület, sérülést nem okozó kivitellel.
- A pihenőtérről leszivárgó trágyalé, illetve a letaposott trágya eltávolítására alkalmas
padozat kialakítása.
- Szilárdságilag méretezett betonpadozat szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló, vízzáró kialakítása.
EK- Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Építési munkák, betonozás anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12119Műanyag taposórácsos padozat kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és/vagy építészeti
tervezés.
- Az állatvédelmi követelményeknek megfelelő taposórács elemek beépítése a stabil
felfekvés biztosításával.
- A beépített taposórács elemek állatvédelmi szempontból történő, állatorvos általi
ellenőrzésének igazolása.
EK- Rácspadlók beszerzése, telephelyre szállítva.
- Rácspadló kialakításához tartó- és rögzítő elemek beszerelése.
- Emelt szintű rácspadozat esetén a bejárati felhajtók kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
121110Felszín alatti trágyaelvezető műanyag gerinc csővezeték kialakítása az istállón belül
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és/vagy építészeti
tervezés.
- A trágyapincében vagy lagúnában termelődő trágya összegyűjtésére és szivárgásmentes
eltávolítására szolgáló, talajban fekvő gerinc csővezeték kiépítése.
- A trágyaszállító csőrendszer elzáródás és eltömődés esélyének minimalizálását szolgáló
tervezés és kivitelezés.
- A korróziónak, a trágya vegyi hatásainak ellenálló anyagból készült trágyaelvezető elemek
alkalmazása.
EK- A trágyaszállító csőhálózat elemek beszerzése, telephelyre szállítva.
- A csőhálózat lefektetését szolgáló földmunkák (talajásás, egyengetés, ágyásréteg feltöltés
stb.).
- A szükséges technológiai szerelési munkák anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
121111Istálló padozat aszfalt borítása
MT- A padozat felújítás szintjének és kialakításának tervezése.
- A korábbi felület tisztítása, törmelék mentesítése, felület előkészítése.
- Tapadást segítő anyagréteg felhordása.
- A terv szerinti vastagságú aszfaltréteg felvitele, bedolgozása, síkjának kialakítása.
EK- A tisztítás és felület-előkészítés anyag- és gépi munka költségei.
- A kötőanyag költsége.
- Az aszfaltréteg készítés anyag- és gépi munka költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1212Beszerelt technológiai berendezések
12121Csörlős, trágyaszános trágyakihúzó berendezés beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Adott szintben egyenletes, sík terep (tükör) kialakítása támasztó réteg terítésével a
trágyagyűjtő vályú alá.
- Az almos trágya gyűjtésére szolgáló szivárgásmentes, a trágya korróziós hatásait és az
eltávolító berendezés koptatását álló felületképzésű betonvályú kialakítása.
- A tervnek megfelelő (szilárdságilag méretezett) csörlőtámasz kialakítása.
- A villamosság biztonsági szabályoknak igazoltan megfelelő villamos tápvezeték kiépítése
mechanikai túlterhelés elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel.
EK- Korábbi padozat, egyéb műtárgyak feltörése, elszállítása.
- Több épület kiszolgálásához a berendezés áttelepítésére sínrendszer kiépítése
anyagköltsége.
- Gyűjtőcsatorna föld- és betonozási munkák költségei.
- A berendezés üzembe állításához szükséges lakatos- és villamos-szerelő munkák
anyagköltsége.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12122Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó telepítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A trágyagyűjtő betoncsatorna megépítése szivárgásmentes, a trágya korróziós hatásait és az
eltávolító berendezés koptatását álló betonfelülettel.
- A meghajtó és működtető egység (hajtásház) stabil rögzítését biztosító beton alépítmény
(akna) kialakítása.
- A korrózióálló kivitelű, a szilárdsági igénybevételeknek ellenálló mechanikus trágyakihúzó
berendezés beépítése.
- A villamosság biztonsági szabályoknak megfelelő villamos tápvezeték kiépítése túlterhelés
elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel.
- A működtetést (ütemezést) vezérlő, üzembiztos elektronika beépítése, beállítása.
- Üzembe helyezés és a kezelők munkabiztonsági oktatása.
EK- A korábbi padozat, egyéb műtárgyak feltörése, elszállítása.
- Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
- Vasalt beton készítés anyagai terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
- A trágyaeltávolító vezetőelemeinek anyagköltségei.
- A trágyaeltávolító beépítéséhez a szükséges lakatos- és villamos-szerelési munkák
anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12123Keresztirányú trágyakihordó berendezés magasbahordó prizmázóval
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést,
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A trágyaakna szivárgásmentes kibetonozása a trágya korróziós hatásainak ellenálló
kivitelben, a rögzítő- és csatlakozó elemek beépítésével.
- Az almos trágya átadó garat, a meghajtó, ill. a ferde felhordó részegységek beépítése.
- A villamosság biztonsági szabályoknak igazoltan megfelelő villamos tápvezeték kiépítése
és bekötése (túlterhelés elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel).
EK- A korábbi padozat, egyéb műtárgyak feltörése, elszállítása.
- Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
- Vasalt betonakna készítés anyagköltségei terv szerint a csatlakozó lakatos- és
ácsmunkákkal.
- A magasbahordó prizmázó beépítéséhez szükséges lakatos- és villamos-szerelési munkák
anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12124Beépített felsőpályás almozó berendezés létesítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést, továbbá a
korszerűséget biztosító technológiai tervezés, engedélyeztetés.
- Terveknek megfelelő, a biztonságos üzemelést lehetővé tevő felsőpályás tartószerkezet
kiépítése.
- Az állatok felett elhaladóan működő, a napi almozáshoz elegendő teljesítményű
alomkiszóró berendezés beépítése.
EK- Tartó- és vázszerkezet lakatosmunkáinak anyagköltsége.
- A beépítendő vázelemek és az almozógép beszerzése helyszínre szállítással.
- A beépítéshez szükséges kőműves és villanyszerelő munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1213Áttelepíthető technológiai berendezések
12131 Magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának
technológiai tervezése.
- Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min. vízszállítást elérő, változtatható
mosósugár formájú fejjel mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval fertőtlenítésre
is alkalmas, folyamatos üzemeltetésre méretezett ipari kivitelű, magasnyomású, vizes mosó-
fertőtlenítő berendezés beszerzése.
- Az istálló technológiához illeszkedő kiosztású víz- és villamos csatlakozó helyek kiépítése.
EK- A magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés beszerzése.
- Víz- és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények
beszerzése.
- Stabil beépítés esetén a magasnyomású elosztó fém, ill. műanyag csővezeték kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12132Aerosol generátorok beépítése
MT- Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése.
- Az állattartásban használatos kezelő- és vegyszerek aerosol formájában történő
kijuttatására, almos trágyatechnológia esetén az alom előkezelésére is alkalmas aerosol
generátor beépítése, jellemzően 10 mikrométer körüli, de a 30 mikrométert el nem érő
cseppmérettel, a kezelendő terek méretéhez illeszkedően tervezett kijuttatási teljesítménnyel.
- A villamos csatlakozási helyek és tartóállványok kiépítése.
EK- A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkező aerosol generátor
beszerzése.
- Villamos és lakatos szerelési anyagok beszerzése.
- A villamos csatlakozások kiépítésével kapcsolatos, rezsióradíj alapján számított élőmunka
költség.
122ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA
1221Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás
12211Nyitott, trágyalé-elvezető betonozott csatorna kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A trágyalé-csatorna profil kimélyítése a talajban, támasztó réteg terítésével.
- Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkező trágyamennyiség szállítására
alkalmas, legalább 5 dm3/s áteresztő képességű betoncsatorna megépítése szivárgásmentes,
és a trágya korróziós hatásnak ellenálló kivitelben helyszíni betonozással, vagy előregyártott
elemek felhasználásával.
- A csatorna profilja a technológiai méretezéskor tervezettnek feleljen meg, és a teljes
hosszban biztosítsa az eltömődés- és elzáródás-mentességet.
EK- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Vasalt beton elvezető csatorna megépítése, a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák
anyagköltsége.
- Csatorna felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12212Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezető csatorna kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkező - legalább 1 napi - trágyamennyiség
biztonságos, tervezett távú szállítására alkalmas csatornaárok kialakítása.
- A méretezés szerinti szállítási kapacitású csatorna kialakítása, amely teljes hosszban
biztosítja az eltömődés- és elzáródás-mentességet.
- Szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak ellenálló betoncsatorna kialakítása a
betonelemek csatlakozásainak szivárgásmentes tömítésével.
- A csatornaeltömődés elhárítására tervezett tisztító nyílások kialakítása.
EK- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Közmű feltárás, közmű áthelyezés.
- Előregyártott beton csatornaelemek beszerzése helyszínre szállítással, ill. a helyszíni
betonozás költségei.
- A betonelemek elhelyezésének és összekötésének anyagai, gépi munkái.
- Az ejtő- és tisztító aknák kiépítése.
- Út alatti átvezetéseknél szükséges megerősítések kialakítása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12213Felszín alatti trágyaelvezető műanyag csőrendszer kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkező trágyamennyiség - technológia által
előírt időközönként történő - biztonságos, talajszint alatti szállítására alkalmas csővezeték
árkának kialakítása támasztó réteg terítésével.
- A műanyag csőrendszer elemeinek szivárgásmentes összeszerelése és lefektetése a terv
szerinti szinteknek megfelelően.
EK- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Közmű feltárás, közmű áthelyezés anyagai, gépi munkái.
- A műanyag csatornaelemek beszerzése helyszínre szállítással.
- A csatornaelemek elhelyezésének és összekötésének gépi munkái.
- Az ejtő- és tisztító aknák kiépítése.
- Út alatti átvezetéseknél szükséges megerősítések kialakítása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12214Beton gyűjtő-átemelő akna kialakítása, be- és kitároló, keverő-homogenizáló szivattyúkkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A hígtrágya be- és elvezető nyílások kialakítása az eltömődés- és szivárgásmentesség
biztosításával.
- A trágyaakna aljának és oldalainak kibetonozása a szilárdsági követelményeknek és
gépészeti igényeknek megfelelően, a szivárgásmentesség és a trágya korróziónak ellenálló
kivitel biztosításával.
- Hidraulikus keverésre-homogenizálásra is alkalmas átemelő, ill. továbbító szivattyú
beépítése a tartó- és rögzítő elemekkel, majd csővezetékre kötése.
- A szivattyú biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez szükséges kezelőállás
kialakítása, a villamos csatlakozó vezeték és kapcsolószekrény kiépítése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelők oktatásával.
EK- A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörésének gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Ürítő, elzáró szerelvények, elvezető csatornák beépítése.
- Betonakna elemeinek megépítése a kapcsolódó vasszerelési és zsaluzási munkákkal.
- Terv szerinti szivattyú tartó- és csatlakozó elemek megépítése.
- Aknafelületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele.
- Keverő, homogenizáló és átemelő szivattyúk beszerzése és beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12215Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést,
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A trágyaszállító szalag beépítése az egyes épületek közötti szállításra.
- A szállítószalag burkolása külső környezeti hatások ellen.
- Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelők oktatásával.
EK- A trágyaszállító berendezés elemeinek beszerzése.
- A szállítószalag szereléséhez anyagok beszerzése és a védő burkolás lakatos munkák
anyagai.
- Villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1222Trágyatárolás
12221Szigetelt, beton almos-trágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
- A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület
kialakítása (talajtükör
kialakítása).
- A terv szerinti, de legfeljebb a tárolandó trágya 5-10%-ának megfelelő térfogatú
csurgaléklé tározó földmedrének kialakítása.
- Szórt, kiegyenlítő kavics, ill. homokréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
- A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel kiszámított
méretű és minőségű betonaljzat kialakítása, teherhordó réteg terítéssel, vasalással, az
oldalfalak rögzítő elemeinek beépítésével.
- Lejtős vízzáró szigetelés, vagy vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló takaróbeton
készítése folyókákkal a tároló alaplemezen úgy, hogy az elszivárgó trágyalét a csurgaléklé
tározóba vezesse.
- Oldalsó trágya támfal-elemek kialakítása, illetve szivárgásmentes beépítése trágyalé
elvezető vályúkkal úgy, hogy a trágyakazal legalább 2 méter magasságban felhalmozható
legyen.
- Trágyalé és csurgalékvíz tározó szivárgásmentes kialakítása.
- A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetővé téve
minden időjárási körülmények között a biztonságos és szakszerű trágyakezelést, szállítást.
EK- A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Kész betonelemek beszerzése helyszínre szállítással.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagai a tárolótér és csurgaléklé tározó
megépítésénél.
- Ürítő, ill. visszalocsoló szivattyú és csatlakozó csőelemek beszerzése, szerelési munkáinak
anyagai.
- Tárolófelületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint.
- Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12222Síkbeton karámterület kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Egyenletes, sík talajfelület kialakítása szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával az
aljzatbeton alá.
- Szigetelt, tömör szivárgásmentes karámpadozat síkbeton kialakítás hézag- és
csúszásmentes felülettel, trágya korróziónak ellenálló kivitelben.
- A padozat lejtéssel történő kivitelezése a trágyacsatorna vagy a csurgaléklé gyűjtő folyóka,
csatorna irányába.
- A karámfal rögzítő elemek beépítése.
EK- A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél
telephelyre szállítással.
- Tárolófelületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitel terv szerinti anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség
12223Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a technológiában előírt időintervallumhoz tartozó trágyamennyiség
tárolására alkalmas.
- A felszíni vagy süllyesztett tárolótérhez egyenletes, sík talajfelület kialakítása, szórt,
kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával.
- A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel kiszámított
méretű és minőségű betonaljzat kialakítása, vasbeton szereléssel, oldalperemmel.
- Vízzáró és a trágya korróziós hatásának ellenálló takaróbeton készítése az elfolyást,
elszivárgást meggátló tálcaperemek vagy oldalfalak betonozásával együtt.
- Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetővé tevő csatlakozások (trágyaürítő nyílások,
trágyavályúk) kialakítása.
- A tároló telepi úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása a biztonságos és be- és
kiszállítás megoldására.
EK- A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, elszállítása.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése, az építés gépi munkáinak
költségei a trágyatálca megépítésénél.
- A tárolófelületre felvitt műanyag vízzáró és korrózióálló réteg terv szerinti anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12224Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna
kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a technológiában előírt időintervallumhoz tartozó trágyamennyiség
tárolására.
- A tárolótérhez egyenletes, sima talajfelületű tároló meder kialakítása.
- Szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
- A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel kiszámított
méretű és minőségű betonaljzat kialakítása, teherhordó rétegterítéssel, betonháló szereléssel,
oldalperem vasalással.
- Vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló takaróbeton készítése az elfolyást,
elszivárgást meggátló tálcaperemek vagy oldalfalak betonozásával együtt.
- Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetővé tevő csatlakozások (trágyaürítő nyílások,
trágyavályúk) kialakítása.
EK- A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, elszállítása gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése, építési munkák
anyagköltségei a trágyatálca megépítésénél.
- A tárolófelületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12225Monolit- és elemes vasbeton hígtrágyatároló létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és
kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk)
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. [Az építendő
tárolónak jogszabályban szereplő Megfelelőségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelőségi
Nyilatkozattal, ezek hiányában a külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való
alkalmasságát ÉME vagy ETA (Európai Műszaki Engedély) is igazolhatja.]
- A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
- A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület
(talajtükör) kialakítása a felszínen, ill. a tervezett süllyesztésnek megfelelő szinten,
kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton alá.
- A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló
vasbeton fenéklemez kialakítása, az oldalfalak rögzítő elemeinek beépítésével.
- A tározó oldalfalának kialakítása zsaluzással vagy az előre gyártott elemek tömített
összeillesztésével megfelelő szilárdságú, szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló kivitelű legyen.
- A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek terv szerinti kiépítése.
- A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
- Védőkerítés, ill. korlát létesítése a 150 cm-nél alacsonyabb falperem magassággal
rendelkező tározók esetében.
EK- A szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése, eltávolítása gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak, valamint az előre gyártott
betonelemek beszerzése, beépítéséhez szükséges anyagai.
- Terv előírás esetén szivárgásjelző rendszer beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
- A tárolófelületre terv előírás esetén műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele.
- Gépészeti és lakatos berendezések beszerzése, szerelési anyagai.
- Ammónia- és szag-emisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12226Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály létesítése a beszerelt
gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk)
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Ipari gyártmányok esetén a gyártóknak a teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell
Megfelelőségi Nyilatkozatot biztosítania.
- A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
- A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótér alapozásához az egyenletes, sík talajfelülei
(talajtükör) kialakítása.
- Szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
- A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló beton fenéklemez kialakítása, teherhordó réteg terítéssel, vasalással, ill. az
oldalfalak tartóoszlopainak vagy rögzítő elemeinek beépítésével.
- A tározó oldalfal lemezeinek felszerelése, építése úgy, hogy a statikai szilárdság és a
szivárgásmentesség biztosított legyen.
- A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek, továbbá a hígtrágya szállító
csőhálózatra csatlakozási pontoknak a terv szerinti kialakítása.
- A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetővé téve
minden időjárási körülmények között a biztonságos és szakszerű trágyakezelést, szállítást.
EK- Az alapozás földmunkái a fölös anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei.
- A tároló tartály elemek beszerzése helyszínre szállítva.
- Tartályelemek tömítése, szerelése anyagköltségei.
- Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, beépítése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
- Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12227Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti
eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk)
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a talajviszonyok és a talajvízszint figyelembevételével.
- A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
- A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez a terv szerinti egyenletes talaj felületű
felületekkel rendelkező meder kiásása a kapcsolódó talajmunkákkal.
- A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett oldalfal, gát kialakítása tömörítéssel, majd a
szivárgásérzékelő rendszer elemeinek beépítése.
- Támasztó-védő réteg (pl. geotextília) elhelyezése a fóliaréteg alá, terv szerint.
- A gépészeti berendezések állásainak, beton műtárgyaknak kialakítása.
- A szivárgásmentességet biztosító megfelelően rugalmas fóliaréteg leterítése, konfekcionáló
összehegesztése a fólia lemezek egymáshoz kapcsolásával, illetve a műtárgyakhoz, egyéb
csatlakozó elemekhez való illesztésével, a zárás egyenkénti bevizsgálásával.
- Bélelésére csak Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkező
fóliák, ill. műanyagok használhatók fel, amelyek földmedencés hígtrágya tárolókban való
alkalmazhatósága, UV állósága a 20 évet meghaladó elvárt élettartamra igazolt.
- A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
- A terv szerinti védőkerítés, ill. korlát létesítése.
EK- Az alapozás földmunkái a kitermelt anyag beépítésével.
- Szivárgásjelző rendszer beépítésének anyagköltségei.
- Fólia lemezek, gépészeti és lakatos szerkezetek beszerzése, helyszínre szállítással.
- Szigetelő fólia elemek konfekcionálása, szivárgásmentesség teljes körű ellenőrzésének
költségei.
- Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, szerelési anyagai.
- Ammónia- és szagemisszió csökkentő takarófólia beszerzése, beszerelése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
- Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
12228Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
- A szilárd trágya mennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sima talajfelület
biztosítása.
- Talajtükör kialakítása szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton alá.
- A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevő méretezéssel tervezett
vasbeton aljzat (alaplemez) kialakítása, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló kivitelben,
az oldalfalak tartóoszlopainak, ill. rögzítő elemeinek beépítésével.
- A tárolandó trágyaréteg vastagságának megfelelő magasságú vízzáró beton oldalfal
kialakítása.
- A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
EK- A korábbi burkolatok, műtárgyak bontási munkái elszállítással.
- Földmunkák, az alapozás és a támasztó oldalfal és betonépítési munkákhoz szükséges
anyagok beszerzése, beépítése.
- A tartóoszlopok, a tetőszerkezet és az oldalborítás terv szerinti anyagainak beszerzése.
- A tározó oldalburkolatai megépítésének anyagköltségei.
- A trágyakezelő, -szállító és -mozgató berendezések biztonságos ki- és betelepítését,
mozgását biztosító ajtók, továbbá a szellőzést és természetes fényt biztosító ablakok, ill.
nyílások beépítésének anyagköltségei.
12229Meglévő trágyatároló medence szivárgásmentesítése fóliaszigeteléssel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A trágyatároló medence maradéktalan, a műszaki állapot felmérését és a további munkákat
lehetővé tevő kitakarítása.
- A trágyatároló belső felületeinek tisztítása, a felületek szilárdítása, a folytonossági hiányok
javítása.
- A szivárgásmentességet és korrózióállóságot kellő rugalmassággal, deformálhatósággal
biztosító fóliaréteg terítése, rögzítése és konfekcionálása, a hegesztések teljes körű
ellenőrzése a toldásoknál és a csatlakozó szerelvényeknél.
- A meghibásodást, ill. a környezetvédelmi felügyeletet lehetővé tévő szivárgásérzékelő
rendszer kijelző elemeinek beépítése.
- Védőkerítés, ill. korlát létesítése a terv szerint.
EK- A trágyatároló üledékeinek eltávolítása, a felületek tisztítása és helyreállítása.
- A szigetelő fólia elhelyezése, rögzítése, konfekcionálása, az ellenőrzések elvégzése.
- A gépészeti berendezések (keverők, szivattyúk, kocsitöltő állás stb.) és tartozékaik
beszerzésének és szerelési anyagainak költségei.
- Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
122210Meglévő trágyatároló medence szivárgásmentesítése betonozással
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A trágyatáróló medence maradéktalan, a műszaki állapot felmérését és a további munkákat
lehetővé tevő kitakarítása.
- Terv szerinti szivárgásérzékelő rendszer kijelző elemeinek beépítése.
- Beton trágyatárolók belső felületeinek mosással történő tisztítása a repedések és esetleges
szerkezeti hibák észlelése érdekében, majd ezek kijavítása.
- Vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló vasbeton fenéklemez és oldalfali burkolatok
építése a gépészeti berendezések csatlakozóelemeinek beépítésével.
- Védőkerítés, ill. korlát létesítése, az 1 méter 50 cm-nél kisebb falperem magassággal
rendelkező tározók esetében.
EK- A trágyatároló üledékeinek eltávolítása, a felületek tisztítása és helyreállítása.
- Beton- és vasbeton építési-szerelési munkák gépi- és anyagköltségei.
- A gépészeti berendezések (keverők, szivattyúk, kocsitöltő állás stb.) és tartozékaik
beszerzésének és beépítésének anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
- Ammónia- és szagemisszió csökkentő záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
122211Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi
berendezéseivel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a talajviszonyok és a talajvízszint figyelembevételével.
- A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
- A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez a terv szerinti egyenletes talaj felületű
felületekkel rendelkező meder kiásása a kapcsolódó talajmunkákkal.
- A trágyaterhelésnek megfelelően méretezett oldalfal, gát kialakítása tömörítéssel, majd a
szivárgásérzékelő rendszer elemeinek beépítése.
- A gépészeti berendezések állásainak, beton műtárgyaknak kialakítása.
- Csak Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkező fóliatömlő
használható fel, amelynek hígtrágya tárolóként való alkalmazhatósága UV állósága a 20 évet
meghaladó elvárt élettartamra igazolt.
EK- Az alapozás földmunkái a kitermelt anyag beépítésével.
- Szivárgásjelző rendszer beszerzésének költségei, beépítés anyagai.
- Fóliatömlős tároló beszerzése helyszínre szállítással, telepítés előírás szerint.
- Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, beépítési anyagai.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1223Trágyakezelés
12231Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló
berendezésekkel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Szórt, kiegyenlítő sóder- vagy homokréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
- A terv szerinti vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló vasbeton fenéklemez és az
oldalfalak kialakítása zsaluzással, vagy az előre gyártott elemek tömített összeillesztésével.
- Az akna lefedése, ill. védőkorlát létesítése.
- A gyűjtő- és átemelő szivattyúk beépítése.
- A trágyakezelés szükségleteinek megfelelő kezelőanyagok adagolóinak, bekeverő
egységeinek és egyéb gépi eszközeinek beépítése.
EK- Földmunkák a kitermelt föld elszállításával.
- Betonozás anyagköltségei telephelyre szállítva, a kivitelezés anyagköltségei.
- A kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák gépi munka- és anyagköltségei.
- Vízzáró és korrózióálló réteg felvitele betonfelületre.
- A kezelő gépészeti berendezéseinek (bekeverők, szivattyúk stb.) és tartozékaik
beszerzésének és beépítési anyagainak költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12232Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az egyenletes, sík talajfelület (talajtükör) kialakítása, szórt, kiegyenlítő kavicsréteg
biztosítása az aljzatbeton alá.
- A trágyaszállító és mozgató és komposztáló gépek terhelését is figyelembe vevő
méretezéssel tervezett vasbeton aljzat (alaplemez) kialakítása.
- Vízzáró szigetelés, vagy vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló takaróbeton készítése a
tároló alaplemezen úgy, hogy kis lejtéssel az elszivárgó csurgaléklét vagy csapadékot egy
gyűjtőtérbe vezesse.
- A komposztáló tér szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetővé téve így
minden időjárási körülmények között a biztonságos és szakszerű komposztálási
munkaműveleteket, és a szállítást.
EK- A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések kivitelezési anyagköltségei a betonburkolat
megépítésénél, telephelyre szállítással.
- Beton felületre műanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12233Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás
prés) berendezéssel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést,
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A fázisbontó berendezés és a megfelelő kiszolgálást biztosító csatlakozó gépészeti
berendezések tartószerkezeteinek kivitelezése, a berendezések felszerelése.
- A hígtrágya és fázisbontott híg rész szállítását végző csővezeték csatlakozások
szivárgásmentes, zárt rendszerének kiépítése.
- A leválasztott és kitermelt szilárd rész közvetlen fogadására szigetelt beton fogadótér vagy
pótkocsiállás kialakítása.
- Próbaüzemmel történő üzembe helyezés, és a kezelők oktatása.
EK- A korábbi szükségtelen betonelemek, műtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél
telephelyre szállítással.
- A gépészeti berendezések, lakatos szerkezetek és villamos szerelési anyagok beszerzése,
szállítása, beépítési anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12234Szellőztetéses trágyaszárítási technológia kialakítása ketreces baromfitartási technológiákhoz
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A berendezés részegységeinek (szárítólevegő keverő ház, elosztó légvezeték) a légszállító
csővezeték és a trágyaszalagok feletti légbefúvó elemek technológiai előírásnak, illetve
tervnek megfelelő beépítése.
EK- A szellőztetéses szárító berendezés beépíthető kiegészítő elemeinek beszerzése, beépítési
anyagai
- Villamos szerelési anyagok költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12235Aerob fermentációs trágyakezelési technológia kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést,
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A szilárd trágya fermentáció, komposztálás technológiai átfutási idejének megfelelő méretű
fermentáló tér (vályú) szivárgásmentes kialakítása, betonozása, a keverő, átforgató gép vezetc
elemeinek beépítésével.
- A be- és kitárolás biztosítása a szállító, rakodó gépek méretének megfelelően.
EK- Meglévő épület szükséges belső bontási munkáinak elvégzése, nyílászárók szükséges
átalakítása, cseréje.
- Beton- és vasbeton munkák, szigetelések kivitelezési anyagköltségei a betonburkolat
megépítésénél telephelyre szállítással.
- A fermentálás, forgatás, kiszerelés beépítendő gépészeti berendezéseinek beszerzése,
beépítési anyagai.
- Villamos szerelési anyagok költségei
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség
12236Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású
be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító műszaki és technológiai tervezés.
- A be- és kitároló és/vagy keverő-homogenizáló szivattyúk gépészeti egységek terv szerinti
kapacitással.
- A trágyakezeléshez szükséges adagolók, bekeverők és egyéb elemek beépítése terv szerinti
kivitelben és kapacitással.
- A gépi berendezések villamos csatlakozásainak terv szerinti biztonságos kiépítése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A gépészeti berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
- Gépészeti szerelő munkák anyagainak beszerzése.
- Villamos szerelési anyagok beszerzése.
- A trágyakezelő berendezés funkcionális vizsgálatának költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1224Trágyahasznosítás
12241Hígtrágya felszíni kijuttató, illetve talajba injektáló rendszer kialakítása csévélhető tömlős
berendezéssel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító műszaki és technológiai tervezés,
engedélyeztetés.
- Az áttelepíthető tranzit-tároló vázszerkezetének és borításának terv szerinti kialakítása, ill.
beszerzése és feltöltése, kiöntöző berendezéshez csatlakoztatással.
- Üzembe helyezés, próbaüzem lefolytatása.
EK- A hígtrágya kijuttatásra alkalmas csévélhető öntözőberendezés beszerzése, helyszínre
szállítással.
- Tranzit hígtrágya tároló létesítés anyagai, ill. beszerzése.
- Traktor meghajtású öntözőszivattyú, gyorskapcsolású nyomócső idomok, valamint a
konzolos öntözőberendezés beszerzése.
- A rezsióradíj alapján számított élőmunka és a próbaüzem költségei.
12242Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó csőrendszer kiépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és műszaki tervezés,
engedélyeztetés.
- A csőhálózat beépítéséhez fagyhatár alatti mélységű árokhálózat kiásása.
- Zárt, a csatlakozásoknál is szivárgásmentes hígtrágya szállító csőhálózat lefektetése és
betemetése.
- A kiöntöző berendezések táplálásához a csatlakozási pontok, hidránsok kiépítése, biztosítva
a két vezeték szivárgásmentes csatlakoztatásának lehetőségét.
EK- Földmunkák az árkok kiásásához és visszatemetéséhez.
- A csővezetékek terv szerinti elemeinek, szerelvényeinek beszerzése, beépítési anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12243Hígtrágya hasznosító területre való kijuttatásához gyorskapcsolós, áttelepíthető nyomócső rendszer
kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést biztosító műszaki és technológiai tervezés.
- A nyomócső rendszer elemeinek beszerzése, összeépítése a tervezett nyomvonal(ak)on.
- Szükség szerint nyomócső emelő támaszok létesítése, átfúrások kialakítása
(védőcsövekkel).
- Csatlakoztatás, próbaüzem.
EK- A nyomócső elemek beszerzése helyszínre szállítással.
- Támasztó lakatos szerkezetek anyagainak beszerzése, átvezetések kiépítésének gépi
munkái.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12244Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas mobil, konzolos öntözőberendezés létesítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
működést biztosító műszaki és technológiai tervezés.
- A konzolos hígtrágya kiöntöző berendezés beszerzése, külön motoros mozgató-
berendezéssel.
- A rendszer elemeinek összeépítése, a szükséges kiegészítő elemek ráépítése.
- A sávos talajra juttató csőrendszer ráépítése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A konzolos öntözőberendezés beszerzése helyszínre szállítással.
- A hígtrágya kijuttató csőrendszer ráépítés anyagköltségei.
- Próbaüzem és funkcionális vizsgálat költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1226Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése
12261Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek
felszerelése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kiépítése.
EK- Földmunkák a tetőelemek tartóoszlopainak alapozásához és a vízelvezetéshez.
- Beton- és vasbeton építési munkák anyagköltségei telephelyre történő szállítással.
- Vasszerkezeti szerelő és/vagy ácsmunka, valamint tetőfedő munka anyagainak beszerzése.
- Épületbádogos munkák anyagainak beszerzése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12262Istállók esőcsatornáinak felszerelése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés.
- Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása.
EK- Vasszerkezeti szerelő és/vagy ácsmunka, valamint épületbádogos munka anyagainak
beszerzése.
- Elvezető csövek, beton folyókák anyagainak beszerzése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12263Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés.
- Az esővíz elvezetését és elszikkasztását biztosító árok kialakítása.
EK- Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
- Beton elvezető csatorna építés és a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák
anyagköltségei.
Részűs oldalfalú szikkasztó árok szakaszok kiépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12264Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés.
- Az esővíz külön rendszerű gyűjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása.
- A csatorna lefedése, zárttá tétele.
- A csatorna közlekedő utak alatt történő elvezetése esetén a járművek terhelését is
figyelembe vevő tehermentesítés kialakítása.
EK- Földmunkák elvégzése, visszatöltés gépi munkái.
- Beton elvezető csatorna építési és a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák
anyagköltségei.
- Előre gyártott betonelemes csatorna elemeinek és tömítéseinek beszerzése.
- Műanyag csővezeték elemek és tömítések beszerzése.
- Csővezeték védő egyedi műtárgyak megépítésének anyagai, gépi munkái.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
1227Monitoring rendszer kialakítása
12271Figyelőkutak telepítése
MT- A környezetvédelmi hatóság által előírt számú és elhelyezkedésű talajvíz megfigyelő kút
tervezés és engedélyeztetés.
- Folyamatos, időjárási és egyéb környezeti tényektől nem befolyásolt hozzáférés,
megfigyelés lehetőségének biztosítása.
- Figyelőkút(ak) fúrása és kialakítása a szabványoknak/irányelveknek megfelelően, átmérő
200 mm-ig.
- A kút tisztító szivattyúzása.
- Mintavevő eszköz biztosítása, záróelem beszerelése.
- A kút beüzemelése vízminta vétel, elemzés és naplózás céljára.
EK- Kútfúrási munkák a felhasználásra kerülő anyagok beszerzésével.
- Szerelvényezés, lezárás szerelési- és anyagköltségei.
- A kútellenőrzés, -átvétel költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
12272Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A trágyatároló építési, ill. felújítási munkáihoz illesztett kivitelezés során az érzékelők, jelző
vezetékek, gyűjtő csövek tároló alatti rétegbe való elhelyezése.
- A mechanikus és/vagy elektromos szivárgásjelző/érzékelő berendezések, ill. a hozzájuk
kapcsolt riasztók terv szerinti üzembe helyezése, működésük ellenőrzése.
EK- Földmunkák, szivárgó rétegek kialakításával.
- Épületgépészeti munkák anyagainak beszerzése.
- Villamos jelző- és riasztó rendszerek beszerzése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
13Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások
131A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNŐ BE-, ILLETVE ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI
KÖZLEKEDŐ UTAK KIÉPÍTÉSE AZ ELŐÍRT VÉDŐTÁVOLSÁGNAK MEGFELELŐEN
1311Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása
13111Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter szélességben kialakított telepi közlekedő utak
131127,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedő utak
13113Meglévő szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való lefedése
1312Makadám jellegű telepi közlekedő út kialakítása
13121Útalap nélküli, szórt kövezetű telepi közlekedő utak
13122Szórt kövezetű telepi közlekedő utak, útalap kialakításával

5. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Az állattartó telepeken az állati férőhelyek kialakítására az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási egységei, azok kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

Cél-
terü-
leti
kód
Te-
vé-
keny
ség-
típus
Fő-
cso-
port
Cso-
port
Támo-
gatási
egység
kódja
Megnevezés
2Állati férőhelyek kialakítását és a tartás minőségét javító építési és korszerűsítő felújítási beruházások célterülete
22Épített és beépített technológia beruházások
221ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS
2211Istállóépítés
22111Fa vagy fém vázszerkezetű, egy vagy több oldalon nyitott, szigeteletlen tetővel ellátott istálló
építése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása.
- Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
- Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
EK- Az istálló-terület előkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
- Az istálló részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése azok helyszínre
szállításával.
- Az istálló-tartószerkezet alapozási munkáinak anyagköltségei.
- A fém- vagy faváz- és tetőszerkezet szerelése, felállítása, rögzítése.
- A vég- és oldalfal szerkezet, nyílászáró és -szabályzó szerkezetek szerelési munkáinak
anyagköltségei.
- Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák anyagköltségei.
- Istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22112Szerfás szerkezetű, nádtetővel fedett, hodály típusú istálló, döngölt föld padlózattal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Tömör, döngölt föld padlózat és oldalperem kialakítása.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása.
- Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
- Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
EK- Az istálló-terület előkészületi (föld- és mélyépítési) munkák, terv szerint.
- A szerfás vázszerkezet, a nádazott tetőszerkezet, vég- és oldalfalak, kapuk, ablakok és
ajtók stb. anyag- és szállítási árai, építési és szerelési munkák anyagköltségei.
- Istálló külső és belső világítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22113Fém vázszerkezetű, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal ellátott, természetes
szellőzésű, szigetelt vagy szigeteletlen tetővel ellátott istálló építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása.
- Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
- Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
EK- Istállóépítés terület előkészítési munkák, tereprendezés.
- Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
- Föld- és mélyépítési munkák kivitelezése terv szerint.
- Az alapépítés betonozási munkáinak anyagköltségei.
- A fém vázszerkezet, a tetőszerkezet, a vég- és oldalfal szerkezetek építési és szerelési
munkáinak anyagköltségei.
- Nyílászáró szerkezetek szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22114Fém vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellőztetésű, hőszigetelt
istálló építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása.
- Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
- Zárt, hőszigeteléssel ellátott fal és tetőszerkezet.
- Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
- Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
EK- Istálló-terület előkészítési, tereprendezési munkák.
- Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
- A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
- Az alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
- A fém váz- és tetőszerkezet szerelési, felállítási, rögzítési munkáinak anyagköltségei.
- A tetőhéjalás kialakítási, hőszigetelési munkáinak anyagköltségei.
- A zárt vég- és oldalfal szerkezetek; valamint válaszfalak kialakítási munkái, a
nyílászárók szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Az istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22115Kő, vasbeton vagy tégla vázszerkezetű, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal
ellátott, természetes szellőzésű istálló építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása.
- Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
- Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
EK- Istálló-terület előkészítési, tereprendezési munkák.
- Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
- A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
- Alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
- A teherhordó- és válaszfalak építési munkái kő- vagy téglaszerkezettel, illetve
vasbeton vázszerkezetű, kitöltőfalas épületszerkezet építési munkáinak anyagköltségei.
- A tetőszerkezet építési munkáinak és a tetőhéjalás anyagköltségei.
- A nyílászáró szerkezetek (nyitható-zárható oldalfal elemek, illetve oldalfal függöny
szerkezetek) beépítési, szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A természetes szellőzés kialakítási munkáinak anyagköltségei.
- Az istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22116Kő, vasbeton vagy tégla vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges
szellőztetésű hőszigetelt istálló építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést,
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelő méretű alapterület kialakítása.
- Olyan természetes szellőzésű istállókialakítás, amelyben a világítás, a hőmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
- Zárt, hőszigeteléssel ellátott fal és tetőszerkezet.
- Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
- Az istálló állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az istállóépítéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
EK- Istálló-terület előkészítési, tereprendezési munkák.
- A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
- Alapok betonozási munkáinak kivitelezési anyagköltségei.
- Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
- A teherhordó- és válaszfalak építési munkáinak kivitelezési költségei, kő- vagy tégla
szerkezettel, illetve vasbeton vázszerkezetű, kitöltőfalas épületszerkezettel.
- A tetőszerkezet építés, a tetőhéjalás és a hőszigetelés anyagköltségei.
- Az istálló külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22117Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
- Olyan betonozott kifutótér-kialakítás, amely könnyen tisztítható és csúszásmentes, a
csurgaléklé elvezetéshez megfelelő lejtésű, továbbá tartós kivitelű.
EK- Egyenletes, sima talajfelület biztosítása érdekében, a betonozást megelőző,
kapcsolódó földmunkák.
- A betonozott kifutótérhez szükséges anyagok, eszközök, azok helyszínre szállítása.
- Szórt, kiegyenlítő kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá (a síkbeton alatti tükör és
támasztóréteg kialakításához).
- Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton építése, hézag és csúszásmentes
felületű kivitelben.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2212Fejő- és tejházépítés
22121Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, természetes és/vagy mesterséges
szellőztetésű fejőaknás fejőház építése, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső
burkolat kialakítással, víz- és villanyellátással
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A fejőház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertőződésének legkisebb
veszélye is elkerülhető, az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelő kivitelben.
- A falak és a padozat - legalább azon részei -, amely a szennyeződésért és fertőzésért
felelős lehet, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolattal ellátott.
- Süllyesztett kezelő folyosó (fejőakna) terv szerinti megépítési munkái.
- Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét
eltávolítását.
- Előírásoknak igazoltan megfelelő szellőzés és világítás az épületben.
EK- Fejőház terület előkészítési, tereprendezési földmunkák.
- A fejőház építő- és szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre szállítással.
- Alapozáshoz föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
- Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
- Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hőszigetelt tetőszerkezettel) szerelési, illetve építési
munkáinak anyagköltségei.
- Teherhordó- és válaszfal szerkezetek, nyílászáró szerkezetek építési és szerelési
munkáinak anyagköltségei.
- Természetes szellőzés és/vagy gépi szellőztetés kialakítási munkáinak anyagköltségei
- A fejőház külső és belső vízellátás és villany szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolat kialakítási munkáinak
anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22122Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, a padlózaton és legalább 2 méter
magasságban mosható hidegburkolattal ellátott tejház építése, víz- és villanyellátással
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A tejház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertőződésének legkisebb
veszélye is elkerülhető, az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelő kivitelben.
- A falak, a padozat - legalább azon részei -, amely a szennyeződésért és fertőzésért
felelős lehet, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belső burkolattal ellátott.
- Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét
eltávolítását.
- Megfelelő szellőzéssel és világítással ellátott épület.
EK- Tejház terület előkészítési, tereprendezési földmunkák.
- A tejház építő- és szerelési anyagai, helyszínre szállítással.
- Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint.
- Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
- Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hőszigetelt tetőszerkezettel) szerelési, illetve építési
munkáinak anyagköltségei.
- Teherhordó- és válaszfal szerkezetek építési, illetve szerelési munkáinak
anyagköltségei.
- Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A fejőház külső és belső víz és villany szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Padozat építési és burkolási munkák (legalább 2 méter magasságban mosható hideg
burkolat kialakítással) anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2213Tojásválogató, keltető épület és mézház építése
22131Hőszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató épület és mézház építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Könnyen tisztítható, sima felületű betonpadozat kialakítása.
- Hőszigetelt fal- és mennyezetkialakítás.
- Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
- Az előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő, a tojások higiénikus
kezelését, osztályozását biztosító épületkialakítás, az elegendő szállítási és közlekedési
útvonalak biztosításával.
- Az alkalmazott gépek üzemeltetéséhez szükséges villamos hálózat igazoltan
megfelelő kialakítása az épületben.
EK- Átépítés esetén, a helyszínen lévő fölösleges elemek eltávolítására bontási munkák.
- A tojásválogató épület és mézház terület-előkészítési, tereprendezési földmunkái.
- Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint.
- Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
- Teherhordó- és válaszfal szerkezetek megépítésének, illetve szerelésének, továbbá a
hőszigetelt tető- és falszerkezet kialakításának anyagköltségei.
- Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Villamos szerelési munkák anyagköltségei.
- Padozat felületkezelésének, illetve burkolásának anyagköltségei.
- A tojásválogató épület részegységei, építő- és szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22132Hőszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal és legalább 2 méter
magasságban mosható hidegburkolatú belső falfelületekkel ellátott keltető épület építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Könnyen tisztítható, sima felületű mosható hidegburkolatú padozat, az
akadálymentes tojás-, illetve csibeszállítást lehetővé tevő épület (illetve szállítási
útvonal) kialakítása.
- Hőszigetelt fal és mennyezetkialakítás, legalább 2 méter magasságban mosható
hidegburkolatú belső falfelületekkel.
- Eső és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
- Az alkalmazott gépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, igazoltan megfelelő
teljesítményű villanyhálózat kialakítása az épületben.
- A telepi állatorvos által igazoltan a fertőzésveszély minimalizálását biztosító
épületkialakítás.
EK- Átépítés esetén, a helyszínen lévő fölösleges elemek eltávolításának bontási munkái.
- A keltető épület terület-előkészítési, tereprendezési földmunkái.
- Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési földmunkái, terv szerint.
- Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
- Teherhordó- és válaszfal szerkezetek megépítésének, illetve szerelésének, továbbá a
hőszigetelt tető- és falszerkezet kialakításának anyagköltségei.
- Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A keltető belső víz- és villamoshálózat kialakítás szerelési munkáinak
anyagköltségei.
- A keltető épület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
- A belső és külső felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2214Állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató
létesítése
22141Fa vázszerkezetű menedéképületek, szélfogók építése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Szélsőséges időjárási viszonyok hatását csökkentő, az állatot a káros hatásoktól és a
sérülésektől megvédő épület terv szerinti kialakítása.
- Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
megfelelő pihenőtér, illetve padozat terv szerinti kialakítása.
- A felhasznált anyagok és az építési kivitel nem okozhatnak az állatoknak sérülést,
fájdalmat (éles sarkoktól, kiálló részektől mentes kialakítás).
EK- A menedéképület terület-előkészítési és a padozat kialakítás földmunkái.
- A menedéképület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
- A szerfás váz- és tetőszerkezet, a szélvédő oldalfalak építési és szerelési munkáinak
anyagköltségei.
- A tető héjalási munkáinak anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22142Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer
kialakítása fából vagy fémből, istállón kívül
MT- Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító
technológiai tervezés.
- A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelő karámrendszer kialakítás.
- A karámrendszer állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- A karámrendszer építéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel
kezeltek.
- Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelő karámelemek és rögzítési
megoldások.
EK- A karámrendszer terület tereprendezési munkái.
- A karámrendszer részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
- A fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas
karámrendszer oszlopainak, vezető-határoló elemeinek, illetve a kapuinak szerelési,
kialakítási munkáihoz kapcsolódó fa- és/vagy vasanyag költségei, beépítése.
- Sármentes, illetve szilárd padozat kialakítási munkáinak anyagköltségei.
- A karámrendszerhez tartozó térvilágítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22143Mozgatható, fém elemekből álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas
karámrendszer kialakítása
MT- A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelő karámrendszer kialakítás.
- A karámrendszer állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- A karámrendszer építéshez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel
kezeltek.
- Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelő karámelemek és rögzítési
megoldások.
EK- A mozgatható karámrendszer műszaki dokumentáció szerinti részegységei, azok
helyszínre szállításával.
- A mozgatható, fém elemekből álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra
alkalmas karámrendszer műszaki dokumentáció szerinti elemeinek építési szerelési
munkáihoz kapcsolódó kivitelezési anyagköltségek.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22144Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztoros kerítés telepítése, fa vagy fém
tartóoszlopokkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelő karámrendszer kialakítás.
- Biztonságos, villamos eredetű sérülést nem okozó elektromos összeépítés, villamos
biztonságtechnikai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elemekből.
EK- A fixen telepíthető, legalább 3 huzalos villanypásztor kerítés műszaki dokumentáció
szerinti részegységei, helyszínre szállítással.
- A villanypásztoros kerítés építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Üzembe helyezési, használat betanítási munkák költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22145Állatjártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés,
engedélyeztetés.
- Sérülést nem okozó, tisztítható állat-jártató szerkezet és anyagok.
- Az állat-jártató építéséhez használt anyagok tűzállóak, vagy égéskésleltetővel kezeltek.
- A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelő kialakítású állat-jártató.
EK- Az állat-jártatóhoz szükséges tereprendezés földmunkái.
- Az állat-jártató létesítéséhez esetlegesen szükséges, időjárás káros hatásait kivédő
építmény (fedett folyosó) anyagok és részegységek beszerzési és kivitelezési költségei.
- A jártató gépi berendezés terv szerinti részegységei, szerelési anyagai, helyszínre
szállítással.
- Terv szerinti építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
- Üzembe helyezési, használat betanítási munkák.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2215Istálló, fejőház, tejház, keltető épület felújítása és korszerűsítése
22151Elhasználódott tető héjazatának teljes cseréje, technológiához illeszkedő vízzáró héjazat
kialakításával (fém, pala, cserép, nád)
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító
héjazat kialakítása.
- Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.
EK- Az elhasználódott tető héjazatának teljes cseréjéhez terv szerint szükséges anyagok,
helyszínre szállítással.
- Az elhasználódott tető héjazatának teljes lebontása, elszállítása.
- A technológiához illeszkedő, vízzáró, terv szerinti héjazat építési szerelési munkáinak
anyagköltségei.
- A héjalástól függően szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22152Lapostető átalakítása magastetőre (nyeregtető, sátortető, féltető), új tetőszerkezet kialakításával
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító
tetőszerkezet és héjazat kialakítása.
- Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.
EK- A lapos tető magas tetőre való átalakításához (nyeregtető, sátortető, féltető), a terv
szerint szükséges faanyagok (például gerendák, tetőlécek stb.) és tetőfedő anyagok
(például nád, cserép stb.), helyszínre szállítással.
- A lapos tető szükséges mértékű átalakításának, illetve az új magas tető szerkezet
rögzítési és alátámasztási pontjainak kialakításához szükséges munkák anyagköltségei.
- Az új magas tető szerkezet építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A héjaláshoz illeszkedően szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22153Elhasználódott magastető (nyeregtető, sátortető, féltető) vázszerkezetének teljes cseréje
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító
tetőhöz, épülethez és héjazathoz illeszkedő tetőszerkezet kialakítása.
- Csapadék elvezetést biztosító bádogos munkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.
EK- Az elhasználódott magas tető vázszerkezet teljes cseréjéhez terv szerint szükséges
anyagok, helyszínre szállítással.
- Az elhasználódott magas tető héjazatának (fém, pala, cserép stb.) teljes lebontása,
elszállítása.
- Az elhasználódott magas tető vázszerkezetének teljes lebontása, elszállítása.
- Az új magas tető vázszerkezet, építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
- A technológiához illeszkedő vízzáró héjazat építési szerelési munkáinak
anyagköltségei a szükséges pótlások, illetve cserép anyagköltségeivel, terv szerint.
- A héjaláshoz illeszkedően szükséges bádogos munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22154Lapostető vízszigetelésének kialakítása
MT- A lapos tető vízszigetelő réteg cseréjének műszaki tervezése, az üzemeltetési
funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Beázásmentes tetőszerkezet kialakítása.
EK- A lapos tető vízszigeteléséhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre szállítással.
- A lapos tető vízszigetelési hibáival összefüggő bontások és helyreállítások
elvégzésének anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22155Tető hőszigetelésének kialakítása, illetve megerősítése
MT- A tető hőszigetelés műszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó
műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
- Az állatok optimális klímaparamétereinek biztosításához a hőveszteséget csökkentő,
illetve a hősugárzást minimalizáló hőszigetelő réteg stabil beépítése.
- Folytonos, egyenletes vastagságú, hiányoktól mentes szigetelőréteg felhordás,
beépítés.
- A tetőszerkezet beázás-mentessé tétele.
EK- A tető hőszigetelésének kialakításához, illetve megerősítéséhez terv szerint szükséges
szigetelőanyagok és rögzítő elemek beszerzése, szállítása, beépítése.
- A tető meglévő hőszigetelésének hibáival összefüggő bontás az elszállítással.
- A tető szükséges megerősítésének, illetve helyreállításának anyagköltségei.
- A szigetelési munkák kivitelezési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22156Istálló és fejőház természetes szellőztetésének kialakítása tetőszerkezet átépítésével
MT- Az istálló vagy fejőház épület természetes szellőzési rendszerének műszaki és
építészeti tervezése.
- Az állatok számára kedvező légállapotot (klíma) biztosító természetes szellőzést
biztosító szellőzőkürtők, nyílások beépítése, kialakítása, ami biztosítja az állatjóléti
előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő légmozgást.
EK- Istálló és fejőház természetes szellőztetésének kialakításához, a tetőszerkezet
átépítéséhez terv szerint szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése.
- Bontási munkák a bontott anyag elszállítással.
- A tető szellőző kürtők beépítésének, valamint a légbeejtő nyílások terv szerinti
kialakításának anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22157Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történő zárttá tétele
MT- A nyitott oldalú istálló átalakításának építészeti és műszaki tervezése, az üzemeltetési
funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést, továbbá a
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Az állatok számára kedvező légállapotot (klímaparamétereket) biztosító oldalfalak.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő légmozgás
biztosítása.
EK- Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történő zárttá tételéhez terv szerint
szükséges építési anyagok, részegységek beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése.
- Szükséges bontási munkák a szállítással.
- Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, felületképzések, falazások
és vakolások anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22158Zárt, illetve nyitott oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történő átalakítása
MT- A zárt oldalfalú istálló átalakításának építészeti és műszaki tervezése, az üzemeltetési
funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést, továbbá a
korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Az állatok számára technológiailag kedvező légállapotot (klímaparamétereket) az
oldalfalak változtatható nyitásával biztosító, igény szerint változtatható oldalfal
rendszer terv szerinti kialakítása.
- Szabályozható vagy vezérelhető, mechanikusan mozgatható oldalfal elemek (háló,
illetve panelek).
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő légmozgás
biztosítása.
EK- Zárt oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történő átalakításához terv szerint
szükséges építési anyagok beszerzése, helyszínre szállítással.
- Bontási feladatok a törmelék elszállítással.
- A változtatható oldalfal szerkezetek kialakításához szükséges anyagok, szerelvények,
működtető berendezések beszerzési és beépítési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22159Hővédelem, illetve technológiafejlesztés céljából történő nyílászáró csere
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Állatok számára technológiailag optimális hő és fényparamétereket biztosító, korszeri
nyílászárók terv szerinti beépítése.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő istállóklíma
biztosítása.
EK- Hővédelem, illetve technológiafejlesztés céljából történő nyílászáró csere
elvégzéséhez terv szerint szükséges építési anyagok beszerzése (helyszínre szállítással)
és beépítése.
- Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, falfelület-képzések
anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
221510Oldalfalak hő- és vízszigetelő burkolattal történő korszerűsítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
hőszigetelés és/vagy vízszigetelés műszaki tervezése.
- Az oldalfalak külső hőszigetelésének terv szerinti kialakítása szükség szerint
párazárás, takaró-, illetve felületképző réteg kialakításával, és/vagy
- Vízszigetelő burkolat terv szerinti kialakítása falszerkezetek belső oldalán, szükség
szerint mosható kivitelben.
- Külső oldalfal szükség szerinti csapóeső elleni szigetelésének kiépítése.
EK- Oldalfalak hő- és vízszigetelő burkolattal történő korszerűsítéséhez terv szerint
szükséges építési anyagok beszerzési és beépítési költségei helyszínre szállítással.
- A meglévő burkolat szükség szerinti bontásának munkái az elszállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
222BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
2221Férőhely kiépítése, tartástechnológia kialakítása
22211Kötetlen tartású szarvasmarha-istállóban pihenőboxos technológia kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- Az ott tartózkodó állatok fajtájának, élettani állapotának a telepi állatorvos által
igazoltan megfelelő bokszos pihenőhely kialakítás.
- A pihenőbokszos istállóban az állatokkal érintkező anyagok felületei megfelelően
tisztíthatóak, fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- A padozat sima, egyenletes, de csúszásmentes.
EK- Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban, a pihenőbokszos technológia, terv szerinti
kialakításához a részegységek (például elválasztó korlátok, martámaszok stb.), anyagok
beszerzése, helyszínre szállítása.
- A belső bontási, talajfeltöltési, építés-előkészítési munkák, terv szerint.
- Beton és vasbeton munkák költségei.
- Fém pihenőbox-elválasztók beépítési költségei.
- Istálló külső és belső világítás kivitelezési költségei.
- Pihenőbokszos pihenőtér kialakítási költségei.
- Üzembe helyezési, és betanítási költségek.
- Az etetőút, a közlekedő felületek gumiszőnyeggel való fedési munkáinak
anyagköltsége.
- Tehénmatracok beszerzési költsége.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22212Egyedi, illetve csoportos elhelyezést biztosító borjúketrecek telepítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító műszaki dokumentáció.
- Az elhelyezést biztosító borjúketrec a telepi állatorvos által igazoltan meg kell, hogy
feleljen a vonatkozó állatjóléti előírásoknak.
- Az elhelyezést biztosító borjúketrecek elhelyezése, kialakítása biztosítsa azt, hogy a
bennük lévő borjak láthassák fajtársaikat.
- A ketrec csapadéktól és az időjárási viszontagságoktól védett pihenőtérrel kell, hogy
rendelkezzen.
- A ketrec területén képződő trágyalé, tej vagy csapadék elvezetését vagy elszivárgását
biztosító technológia kialakítása.
EK- Az elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez külső térvilágítás készítési
munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
- Az elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez közeli vízvételi lehetőség
biztosítási munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
- Az elhelyezést biztosító borjú ketrecek telepítéséhez, a terv szerint szükséges építési
anyagok beszerzése, helyszínre szállítással, kivitelezési munkák költségei.
- Tereprendezési, bontási és földmunkák végzési munkák terv szerint, a bontási
anyagok elszállításával.
- Az elhelyezést biztosító borjú ketrecek, részegységek, valamint a terv szerint
szükséges anyagok beszerzési és beépítési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22213Egyedi koca- és kanállások beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak
megfelelő technológiai tervezés.
- Az egyedi férőhelyeknek az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan
megfelelő kialakítása.
- Az állások állatokkal érintkező anyagainak felületei megfelelően tisztíthatóak,
fertőtleníthetőek, sérüléseket nem okoznak.
- Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelő karámelemek és rögzítési
megoldások.
EK- Az egyedi kocaállások, illetve kankutricák beszerzési, szállítási és beépítési költségei.
- A víz- és takarmányellátás csatlakoztatásához szükséges szerelési anyagok beszerzése
és beépítése.
- A beépítéshez szükséges lakatos és kőműves munkák költségei.
- A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenőrzésének állatorvosi díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22214Fiaztató kutricák beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak
megfelelő technológiai tervezés.
- Higiénikus tartási körülményeket biztosító fiaztató kutricák beépítése istálló épületbe
= a kocák takarmány- és vízellátásának megoldásával,
= megfelelő mozgást biztosító szorító elemekkel,
= a malacok kiegészítő takarmány- és vízellátásának megoldásával, mechanikai
védelmének biztosításával,
= a malacok külön hővédelmének, illetve hőpótlásának biztosításával,
= a kutrica szerkezet állatvédelmi ellenőrzésével.
EK- A fiaztató kutricák beszerzési és szerelési költségei.
- A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás anyagainak beszerzés, beépítés költségei.
- A hővédelem és -pótlás, valamint a villamos csatlakoztatás anyagainak beszerzési és
kivitelezési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22215Rácspadló malac utónevelő battériák kialakításához ketrecek beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak
megfelelő malac utónevelő battériák beépítésének technológiai tervezése.
- Higiénikus tartási körülményeket biztosító malac utónevelő battériák beépítése istálló
épületbe
= a malacok takarmány- és vízellátásának megoldásával,
= a battéria szerkezetének állatvédelmi ellenőrzésével.
EK- A malacnevelő battériák beszerzési és beépítési költségei.
- A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás kivitelezési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22216Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített etető- és itatóberendezésekkel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelő, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő, feljavított
rendszerű ketreces tojóházi berendezés telepítése a végdarabokkal.
- A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyűjtésére szolgáló sorvégi tojásgyűjtő
egység (elevátor, keresztirányú kihordó) beépítése.
EK- A ketreces tojóházi technológia elemeinek beszerzése helyszínre szállítással és
beépítése.
- A víz tápvezeték kiépítéséhez szükséges anyagok beszerzése, beépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
- Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatásának költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22217Ketreces jércenevelő technológia telepítése beépített etető- és itatóberendezésekkel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelő, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő ketreces
jércenevelő berendezés telepítése a takarmánykiosztó-, etető- és itatóberendezésekkel, a
trágyaszalagokkal és a végdarabokkal.
EK- A jércenevelő ketrec elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése.
- A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
- Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatásának költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22218Ketreces kisállattartó technológia telepítése beépített etető- és itatóberendezésekkel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelő, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő ketreces
kisállattartó berendezés telepítése az etető- és itatóberendezésekkel (ellető ládával),
trágyaszalaggal vagy trágyatálcával.
EK- A ketreces kisállattartó berendezés elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással,
beépítése.
- A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
- Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22219Tojásgyűjtő szalagos automatikus tojófészkek telepítése etető- és itatóberendezésekkel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- Az állatok fiziológiai igényeinek megfelelő, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási
pont kiépítése az istállóban.
- Az állatok számára nyugodt tojási körülményeket biztosító, könnyen tisztítható és
fertőtleníthető, sérülést nem okozó tojófészkek telepítése (a kizáró szerkezettel,
hosszirányú tojásgyűjtő szalaggal, rácspadlós feljáróval).
- A bármely állat számára megfelelő hozzáférést biztosító táplálkozást lehetővé tevő,
könnyen tisztítható etetősorok telepítése.
- A bármely állat számára megfelelő hozzáférést biztosító ivást lehetővé tevő, könnyen
tisztítható itatósorok telepítése.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia
kialakítása.
EK- A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése.
- A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
- Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
222110Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia kialakítása tojófészkekkel és ülőrudakkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítő villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelő, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő madárház
típusú tojóházi berendezés telepítése a tojófészkekkel, az ülő rudakkal, kapirgáló térrel,
a trágyagyűjtő és kihordó berendezéssel.
- A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyűjtésre szolgáló tojásgyűjtő egység
(elevátor, keresztirányú kihordó) beépítése.
EK- A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése.
- A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
- Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
222111Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre alkalmas elválasztó
rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák kialakítása fából vagy betonból, istállón belül
MT- Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító
technológiai tervezés.
- Szilárdságilag megfelelő rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák
beépítéséhez.
- Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, megfelelően tisztítható és
fertőtleníthető térelválasztó elemek beépítése. Az állattal érintkező felületek nem
készülhetnek az állat egészségére káros anyagból.
- Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelő zárszerkezettel ellátott
ajtók és kapuk beépítése.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia
kialakítása.
EK- Az állatok részére beépítendő rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési
anyagainak beszerzése helyszínre szállítással.
- A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
- A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenőrzésének állatorvosi díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
222112Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre alkalmas elválasztó
rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák kialakítása műanyagból vagy fémből, istállón
belül
MT- Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Szilárdságilag megfelelő rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák
beépítéséhez.
- Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, megfelelően tisztítható és
fertőtleníthető térelválasztó elemek beépítése. Az állattal érintkező felületek nem
készülhetnek az állat egészségére káros anyagból.
- Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelő zárszerkezettel ellátott
ajtók és kapuk beépítése.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia
kialakítása.
EK- Az állatok részére beépítendő rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési
anyagainak beszerzése helyszínre szállítással, beépítése.
- A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
- A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenőrzésének állatorvosi díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2222Szellőztetéstechnológia beépítése
22221Ventilátorok a tartókerettel, illetve kürtőkkel, szellőztetésszabályzók beépítése mesterséges
szellőztetéshez
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állatjóléti előírásoknak
megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés.
- A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
beépítendő egységek helyének terv szerinti kialakítása.
- Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
- Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő szellőzést biztosító, -
a méretezésnek megfelelő légteljesítményű - a szükséges védőburkolattal ellátott,
érintésvédelmileg igazoltan megfelelő ventilátorok, oldalfali légterelő kürtők, továbbá
szellőztetést szabályzó elektronikák beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítő
szerkezetek, klímaparaméter érzékelők stb.) együtt.
- Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK- A légtechnikai berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
- A terv szerinti bontások a törmelék elszállításával.
- Az átalakítások építészeti munkáinak anyagköltségei.
- A berendezések gépészeti és villamos szerelési anyagainak beszerzése, beépítése.
- A funkcionális ellenőrzés, beszabályozás díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22222Légcsatornák, álmennyezet, illetve kürtők, légbeejtők beépítése a mozgató, vezérlő
szerkezettel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
beépítendő egységek helyének terv szerinti kialakítása.
- Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
- Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő szellőzést biztosító, -
a méretezésnek megfelelő légáramlást biztosító - a szükséges védőburkolást
biztosító/tető ventilátor-kürtők, egyéb légcsatornák, továbbá a légáramlást szabályzó
elemek beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítő szerkezetek, tetőn átvezető
elemek.) együtt.
- Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK- A légtechnikai berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
- A terv szerinti bontások a törmelék elszállításával.
- Az átalakítások építészeti munkáinak anyagköltségei.
- A berendezések gépészeti és villamos szerelési anyagainak beszerzése, beépítése.
- A funkcionális ellenőrzés, beszabályozás díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22223Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes szellőzéshez
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosító elemekkel.
- Oldalfal függönyt mozgató-meghajtó szerkezet (hajtóműves motor + mechanizmus)
terv szerinti beépítése.
- Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő szellőzést biztosító
természetes szellőzési rendszer, oldalfal nyitását szabályzó elektronikának terv szerinti
beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítő szerkezetek, klímaparaméter érzékelők
stb.) együtt.
- Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK- Mozgatható oldalfalvezérlés pótlólagos beépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok
(például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és vezérlési
részegységek (például hajtóműves motor, szélérzékelő, esőérzékelő stb.) beszerzése
(azok helyszínre szállításával), beépítése.
- A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
illetve a beépítendő egységek helye kialakításának anyagköltségei.
- A mozgatható oldalfalvezérlés pótlólagos beépítéséhez a részegységek, valamint a
terv szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítési költségei.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkáinak költsége.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22224Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, hűtőrendszerek, párásítók,
nedvesítők, szagtalanító és levegőoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlő modullal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
- A működést biztosító vízhálózat hálózati tápcsatlakozásának vagy zárt rendszer esetén
szivattyús vízhálózatának kiépítése (szűrőkkel, nyomáscsökkentővel, illetve
víztartállyal).
- Az állatok komfortját javító klímatechnikai eszközök (belső légkeverő ventilátorok,
hűtőpanelek, párásítók, nedvesítők, vízellátó egységek), továbbá azok vezérlő
egységeinek beépítése a tartó- és rögzítő szerkezetekkel együtt.
- Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK- Istállóba telepített, állatok komfortját javító légkeverő ventilátorok, hűtőrendszerek,
párásítók, nedvesítők beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek (például
ventilátorok, hűtőrendszerek, párásítók, nedvesítők, vezérlők stb.) beépítése.
- A pontos illesztést és megfelelő szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
illetve a beépítendő egységek helye kialakításának anyagköltségei.
- Az istállóba telepítendő, állatok komfortját javító műszaki megoldások beépítéséhez a
részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok beépítési, szerelési munkái.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkáinak költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2223Fűtéstechnológia beépítése
22231Elektromos üzemű sugárzó fűtőberendezések beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- Villamossági biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű
kiépítése a fogyasztókhoz a kapcsolószekrénnyel, biztosítékházzal az istállóban.
- Az állatok számára technológiailag szükséges hőmérsékletet sugárzással biztosító egy
vagy több, a villamos biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő fűtőberendezés
beépítése.
EK- Az elektromos üzemű sugárzó-fűtő berendezések beszerzése, beépítése.
- A gépészeti és villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése.
- Villamos biztonságtechnikai ellenőrzés díja.
- Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége.
22232Gázüzemű sugárzó fűtők és feketesugárzó berendezések beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A gázbiztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a
fogyasztókhoz a biztonsági elemekkel, az istállóban.
- A sugárzó fűtőberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
- Az állatok számára technológiailag szükséges hőmérsékletet sugárzással biztosító egy
vagy több, a gáztechnikai, illetve tüzeléstechnikai biztonsági előírásoknak megfelelő
fűtőberendezés beépítése.
- Sugárzó fűtőberendezések igazoltan szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a
gázhálózatra.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése.
- A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
- Gépészeti szerelő munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
- Üzembe helyezés, próbaüzem költségei.
- A kezelők biztonságtechnikai oktatásának költségei.
- Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége.
22233Gázüzemű kazánok és a kapcsolódó fűtési rendszer beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- Az állatok számára az istállóban a technológiailag optimális hőmérsékletet biztosító, a
biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő fűtőrendszer.
- A gázbiztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a
fogyasztóhoz a biztonsági elemekkel az istállóban.
- A fűtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának
szakszerű kiépítése az istállóban.
- Az előírásoknak igazoltan megfelelő kémény kiépítése a kazánhoz.
- A fűtőrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
- Az állatok számára a technológiailag optimális hőmérsékleti zóna biztosításához
szükséges fűtőelemek (radiátorok) és a csővezeték-hálózat szakszerű felszerelése,
beépítése.
- Gázüzemű kazán szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a fűtési rendszerhez, a
kéményhez és a gázhálózatra.
EK- A fűtés-technológia berendezéseinek beszerzése, beépítése.
- A gázszerelés (tápvezeték kiépítés) anyagainak beszerzése, beépítése.
- A gépészeti szerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- A gázellátó rendszer és a kémény biztonságtechnikai ellenőrzésének díja.
- Üzembe helyezés, beszabályozások díja.
- A kezelők biztonságtechnikai oktatása.
- Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége.
22234Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok, napkollektorok és a kapcsolódó fűtési rendszer
beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
- A megújuló energiahordozó közvetlen felhasználás előtti zárt terű tárolásához
szükséges helyiség vagy térrész kialakítása a kazánhelyiséghez kapcsolódóan, a
tüzelőanyag betáplálás megoldásával.
- A fűtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának
szakszerű kiépítése az istállóban.
- Az előírásoknak igazoltan megfelelő kémény kiépítése a kazánhoz.
- A fűtőrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
- Az állatok számára a technológiailag optimális hőmérsékleti zóna biztosításához
szükséges fűtőelemek (radiátorok) és a csővezeték-hálózat szakszerű szerelése,
kiépítése.
- Megújuló energiahordozót hasznosító kazán (a tápláló részegységgel együtt)
szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a fűtési rendszerhez, a kéményhez.
- Üzembe helyezés, a működés ellenőrzése a dolgozók oktatásával.
EK- A fűtés-technológia berendezéseinek beszerzése helyszínre szállítással, beépítése.
- A tüzelőanyag tárolás, betáplálás anyagainak, részegységeinek beszerzése, beépítése.
- A gépészeti szerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- A tüzelőrendszer funkcionális és biztonsági ellenőrzésének díja.
- Üzembe helyezés, beszabályozások díja.
- Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége.
22235 Gázüzemű hőlégfúvók beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- A gázbiztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése a
fogyasztókhoz a biztonsági elemekkel, az istállóban.
- A hőlégfúvó fűtőberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
- Az állatok számára technológiailag optimális hőmérsékletet biztosító hőlégfúvó
fűtőberendezések szakszerű felszerelése és csatlakoztatása a gázhálózatra.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése.
- A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem költségei.
- A kezelők biztonságtechnikai oktatásának díja.
- Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élőmunka költsége.
2224Fejéstechnológia kialakítása
22241Sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer kialakítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai tervezés.
- Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket
magában foglaló készülékek.
- Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése.
- Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű
fejőgumit tartalmazó fejőkelyhek.
- Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű sajtáros fejőberendezés,
illetve hasonló paraméterekkel rendelkező tejvezeték és átlátszó vákuumoldó.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer beépítéséhez, a terv szerint szükséges
anyagok (például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és
részegységek (például vákuumszivattyú, fejőkészülék, mosókészülék, mosóautomata
stb.) beszerzése, beépítése.
- A sajtáros vagy tejvezetékes fejőrendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a
terv szerint szükséges anyagok beépítési, szerelési anyagai, kivitelezési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség
22242Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejőházi fejőállások, süllyesztett kezelő
folyosóval, automatikusan működtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás-érzékelővel,
fejőkészülék-levevő automatikával
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfeleli
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket
magában foglaló mosóautomata.
- Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése.
- Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű
fejőgumit tartalmazó fejőkelyhek, levevő automatika.
- Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű rendelkező tejvezetékek a
tejfolyás-érzékelőkkel.
- Sérülést nem okozó állatterelő kapuelemek beépítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejőházi fejőállások beépítéséhez, a
terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus
szerelési anyagok stb.) és részegységek (például vákuumszivattyú, fejőkészülék,
mosóautomata, állásszerkezet, zsúfolókapu stb.) beszerzése és beépítése, azok
helyszínre szállításával.
- A soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejőházi fejőállások megépítéséhez
a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítése.
- A fejőteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás kialakításának
anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22243Mozgó padozatú (karusszel) fejőállások, süllyesztett kezelő folyosóval, automatikusan
működtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás-érzékelővel, fejőkészülék-levevő automatikával
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfeleli
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket
magában foglaló mosóautomata.
- Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése.
- Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületű
fejőgumit tartalmazó fejőkelyhek, levevő automatika.
- Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű rendelkező tejvezetékek a
tejfolyás-érzékelőkkel.
- Sérülést nem okozó állatterelő kapuelemek beépítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Mozgó padozatú (karusszel) fejőállások beépítéséhez, a terv szerint szükséges
anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.)
és részegységek beszerzése (például vákuumszivattyú, fejőkészülék, mosóautomata,
mozgópadozatú állásszerkezet, zsúfolókapu stb.) és beépítése, azok helyszínre
szállításával.
- A mozgó padozatú (karusszel) fejőállások megépítéséhez a részegységek, valamint a
terv szerint szükséges anyagok biztosítása.
- További fejőházi berendezések terv szerinti anyagainak beszerzése, beépítése.
- A fejőteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás terv szerinti
kivitelezésének anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22244Istállóba telepített, automatizált fejőrobotokkal felszerelt fejőállások beépítése, tejfolyás-
érzékelővel, fejőkészülék-levevő automatikával
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítő mosási és tisztítási lehetőségeket
magában foglaló mosóautomata.
- Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintű vákuumvezeték kiépítése.
- Az állomány tőgyméretéhez megválasztott, kellően rugalmas, sima tisztítható felületi
fejőgumit tartalmazó fejőkelyhek, levevő automatika.
- Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületű rendelkező tejvezetékek a
tejfolyás-érzékelőkkel.
- Az állatok tőgyhelyzetét érzékelő, fejőkehely felhelyező automata állatazonosító
rendszerrel.
- A tejtermelési adatokat gyűjtő, regisztráló számítógépes rendszer.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Istállóba telepíthető, automatizált fejőrobotokkal felszerelt fejőállások beépítéséhez, a
terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus
szerelési anyagok stb.) és részegységek (például vákuumszivattyú, fejőkészülék,
mosóautomata, állásszerkezet, abrakadagoló, automatikus tőgytisztító, robotkar stb.)
beszerzése, beépítése, azok helyszínre szállításával.
- Istállóba telepítendő, automatizált fejőrobotokkal felszerelt fejőállások
megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok biztosítása,
beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2225Tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
22251Hűtővel és keverővel szerelt, kettős falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hűtési
rendszerű hűtve-tároló tartályok beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfeleli
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A hűtve-tároló tartályok terv szerinti, a tejház megadott helyén való gépészeti
felszerelése.
- A tej betáplálás és kitárolás berendezéseinek terv szerinti szerelése.
- A tejhűtő és tároló rendszerhez a részegységek, valamint a szükséges anyagok
beépítési, szerelési munkái a terv szerint.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK- Hűtővel és keverővel szerelt, kettős falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett
hűtési rendszerű hűtve-tároló tartályok beszerzése, beépítése, helyszínre szállítással.
- A hűtők beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek (például
hűtőaggregát, hővisszanyerő, mosóautomata stb.) beszerzése, beépítése.
- A villamos csatlakozások kiépítésének anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22252Jeges vízzel működtetett, hűtőaggregátos (pillanathűtő), rozsdamentes acélból készített
lemezes hűtőberendezés beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfeleli
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A tejhűtő berendezés gépészeti szerelési munkái, beállítása.
- A rendszerbe illesztéshez szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek beépítése (például
hűtőaggregát, hővisszanyerő, mosóautomata).
- Villamos csatlakozás kiépítése, bekötése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK- A jeges vízzel működtetett, hűtőaggregátos, rozsdamentes acélból készített lemezes
hűtő berendezés beszerzése, helyszínre szállítással.
- A hűtő rendszerbe illesztéséhez a terv szerint szükséges kivitelezési munkák költségei
- A jegesvizes tejhűtési rendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint
szükséges szerelési anyagok biztosítása, beépítése.
- A villamos csatlakozáskiépítés anyagköltségei.
- Villamos biztonsági vizsgálat díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22253Szigetelt tejtároló tartályok, zártrendszerű tejszállító berendezések, szivattyúk, tejvezetékek
létesítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai és gépészeti tervezés.
- A tejtároló tartályok elhelyezése, szerelése, beállítása a terv szerint.
- A kapcsolódó tejvezetékek, szivattyúk felszerelése, csatlakoztatása a terv szerint.
- A villamos csatlakozások kiépítése, bekötések a terv szerint.
- Próbaüzem, funkcionális ellenőrzés.
EK- A szigetelt tejtároló tartályok, zárt rendszerű tejszállító berendezések, szivattyúk
beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A tejvezetékek beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) biztosítása, beépítése.
- Villamos biztonsági ellenőrzés díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22254Szabadtéri tejtároló silók telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A tejtároló silók szabadtéri telepítéséhez, föld- és betonozási munkák terv szerinti
elvégzése.
- A szigetelt tejtároló silók, terv szerint megadott és előkészített szabadtéri helyen való
vízszintbe állítása.
- Üzembe helyezés, a kezelők oktatása.
EK- A szabadtéri tejtároló siló berendezések és kiegészítő részegységek beszerzése,
helyszínre szállítással.
- Az alapozás földmunkái, betonozási munkái.
- A telepítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) biztosítása, beépítése.
- A funkcionális ellenőrzés és a villamos biztonsági vizsgálat díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2226A tojásgyűjtés és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése
22261Tojásosztályozó és -csomagoló (illetve tisztító) berendezések beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Villamos biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése,
a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
- A napi üzemmenethez szükséges anyagok (tojástálcák, csomagolóanyagok stb.)
számára elkülönített tárolótér kialakítása.
- A folyamatos üzem biztosításához szükséges átmeneti késztermék tárolótér kialakítási
az épületen, illetve termen belül.
- Tojásosztályozó és -csomagoló (illetve tisztító) berendezések terv szerinti szakszerű
beépítése és villamos bekötése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A villamos tápvezetékek anyagainak biztosítása, beépítése.
- A víz tápvezeték anyagainak beszerzése, beépítése.
- Gépészeti szerelő munkák anyagainak biztosítása, beépítése.
- A funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22262Keresztirányú tojásgyűjtő, -szállító rendszer kiépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Villamos biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű beépítése,
a kapcsolószekrényekkel, biztosíték-házakkal.
- A termelt tojások törésmentes, biztonságos szállítását lehetővé tevő, a ketrecsorokat,
illetve az épületeket összekötő tojásgyűjtő és -szállító szalagok terv szerinti kiépítése.
- Kültéri tojásszállításnál az időjárás hatásai és az idegenkezűség ellen védő burkolat
felszerelése a tojásszállító szalagra.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
- Gépészeti szerelő munkák, burkolatok anyagainak biztosítása, beépítése.
- A funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22263Tojásválogató, lámpázó és keltető berendezések beépítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Villamos biztonsági előírásoknak igazoltan megfelelő tápvezeték szakszerű kiépítése,
a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
- A napi üzemmenethez szükséges anyagok számára elkülönített tárolótér terv szerinti
kialakítása.
- A keltetésre alkalmatlan tojások külön választására válogató és lámpázó berendezés
terv szerinti beépítése.
- Ellenőrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A víz tápvezeték anyagainak beszerzése, beépítése.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
- Gépészeti szerelő munkák anyagainak biztosítása, beépítése.
- A funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2227A gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése
22271Villamos üzemű nyíróberendezések kiépítése, telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A működtető villamos hálózati csatlakozás terv szerinti kiépítése.
- Próbaüzem, beállítás, betanítás elvégzése.
EK- A villamos üzemű nyíróberendezések kiépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok
(például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek
(például vágószerkezet, markolat, élező készülék, villamos motor stb.), azok helyszínre
szállításával és beépítésével.
- A villamos üzemű nyíróberendezések megépítéséhez a részegységek, valamint a terv
szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
2228A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése
22281Méz elő
állítására alkalmas kaptárrendszerek kiépítése
MT- A méztermelés lehetőségeinek és termelő területeinek megfelelő technológia
tervezése.
- Az időjárás hatásának ellenálló, a higiénikus termelést lehetővé tevő kaptárrendszerek
telepítése.
EK- A kaptárrendszer elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása.
- A kaptárak telepítéséhez szükséges segédanyagok beszerzése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
22282Higiénikus méz kinyerő és töltő-kiszerelő berendezések létesítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai tervezés.
- A berendezés higiénikus működéséhez szükséges tiszta, megfelelő épületrész, helység
kialakítása, a tisztítható burkolatokkal.
- Az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai követelményeknek megfelelő elsődleges
mézfeldolgozó berendezési tervek szerinti létesítése.
EK- Méz kinyerő és töltő-kiszerelő berendezések beszerzése, helyszínre szállítása.
- A feldolgozó helyiség építészeti átalakítási munkálatainak anyagai.
- Gépészeti és villamos szerelési anyagok biztosítása.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
23Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások
231ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTŐ KÖZLEKEDŐ UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE
KORSZERŰSÍTÉSE
2311Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása
23111Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter szélességben kialakított telepi
közlekedő utak
231127,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedő
utak
23113Meglévő szilárd vagy szórt útalapnak aszfaltburkolattal való lefedése
2312Makadám jellegű telepi közlekedő út kialakítása
23121Útalap nélküli, szórt kövezetű telepi közlekedő utak
23122Szórt kövezetű telepi közlekedő utak, útalap kialakításával
232TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN HELYISÉGEK
2321Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése
23211Villamos lég- és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges tartószerkezetekkel és
szerelvényekkel
23212Kapcsoló és vezérlő elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátor-bővítés
biztosítása
23213Telepi tartalék áramforrásként beépített áramfejlesztő aggregát beépítése
2322Szociális helyiség kialakítása
23221Fekete-fehér rendszerű öltöző építése
23222Telepi irodahelyiség és állatorvosi adminisztrációs helyiség kialakítása
23223Gyógyszerek és veszélyes anyagok (mosó- és fertőtlenítőszerek) tárolására szolgáló helyiség,
épület kialakítása

6. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

A jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási egységei, azok kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

Cél-
terü-
leti
kód
Te-
vé-
keny
ség-
típus
Fő-
cso-
port
Cso
port
Támo-
gatási
egység
kódja
Megnevezés
3Jó minőségű takarmány előállítását és felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító építészeti és technológiai
beruházások célterülete
32Épített és beépített technológia beruházások
321TAKARMÁNYTÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA
3211Szálas takarmány tárolásának építményei
32111Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, nyitott oldalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas pajta
létesítése, fém vagy pala tetővel, csapadékelvezető tetőeresszel
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A tűzálló vagy égéskésleltetővel kezelt anyagokból létesülő pajta vázszerkezetének terv
szerinti felállítása, szerelése, tetőszerkezetének és héjalásának megépítése.
- A csapadék elvezetés, ereszcsatorna terv szerinti kialakítása.
EK- A pajtaterület előkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak költségei.
- Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási munkák kivitelezése, az anyagok helyszínre
szállításával.
- A pajtaépület részegységeinek, elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A lakatos, bádogos és tetőfedő munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- A pajta külső és belső világítás-szerelési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32112Fém vagy vasbeton vázszerkezetű, zárt oldalfalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas tároló
létesítése, fém vagy pala tetővel és csapadékelvezető rendszerrel szilárd beton padozattal
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A fém vagy vasbeton vázszerkezet terv szerinti kialakítása, szerelése, tetőszerkezetének
és héjalásának beázásmentes kialakítása.
- A csapadék elvezetés, ereszcsatorna terv szerinti kialakítása.
- Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása.
- Belső világítás kiépítése.
EK- A szálas takarmánybála-tároló területének előkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
- Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei.
- A szálas takarmánybála-tároló épület részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése,
beépítése helyszínre szállítással.
- A csapadék elvezetés, ereszcsatorna szerelési anyagainak beszerzése, beépítése.
- Villamos szerelési anyagok biztosítása, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32113Szilárd beton padozat kialakítása szálastakarmány pajtákban
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai tervezés.
- Meglévő szálastakarmány pajtában mélyített sík talajszint kialakítása, kavics terítéssel.
- Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása.
EK- Talajtükör kialakítás földmunkái, kavicsréteg kialakítási és anyagköltségei.
- Beton- és vasbeton munka anyagköltségei és gépi munkái.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
3212Erjesztett tömegtakarmány tárolásának kialakítása
32121Szigetelt, beton falközi silótér építése, két oldalsó támfallal, csurgaléklégyűjtővel
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel.
- Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel.
- Helyszíni vagy előre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése.
- Csurgaléklé elvezető folyókák és gyűjtő szigetelt tározó létesítése.
- A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása.
EK- A falközi silótér és a csurgalék tározó területének előkészületi (föld és mélyépítési)
munkáinak költségei.
- Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei és gépi munkái.
- Csurgalék tározó szigetelés anyagainak és beépítésének költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32122Szigetelt, beton silótér építése, háromoldalú támfallal, csurgaléklégyűjtővel
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- A falközi silótér leendő területének előkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
- Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel.
- Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel.
- Helyszíni vagy előre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése.
- Csurgaléklé elvezető folyókák és gyűjtő szigetelt tározó létesítése.
- A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása.
EK- A falközi silótér és a csurgalék tározó területének előkészületi (föld és mélyépítési)
munkáinak költsége.
- Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei és gépi munkái.
- Csurgalék tározó szigetelés anyagainak és kivitelezésének költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
3213Telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény -
tároló technológia kialakítása
32131Szemestermény-tároló silók, tartályok létesítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Alapozási munkák terv szerinti elvégzése.
- A tároló tartályok, silók szerelése, összeépítése terv szerint.
- A termény hőmérsékletmérő rendszer kiépítése.
- Az állagmegóvó szellőztető rendszer (szellőztető csatornák, mobil ventilátorok, ill.
hűtőgépek) felszerelése.
- Be- és kitároló anyagmozgató berendezések (felhordók, vízszintes anyagmozgatók,
bolygócsigák stb.) felszerelése.
- Áthajtós tranzitsiló létesítése a kitároláshoz.
- A fedett betároló garat rendszer létesítése.
- Az erőátviteli és villamos szerelési munkák terv szerinti elvégzése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, funkcionális ellenőrzés.
EK- A terménytároló tartályok, silók fődarabjainak és kiegészítő elemeinek, szerelési
anyagainak beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Föld- és mélyépítési munkák költségei.
- Beton- és vasbeton munkák anyagköltsége.
- Lakatos- és gépészeti szerelő munkák anyagköltségei és gépi munkái.
- Villamos szerelési munkák anyagköltségei.
- Szellőztető és hőmérsékletmérő rendszer anyagainak és automatikus vezérlésének
kiépítési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
- Funkcionális ellenőrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
32132Szemes termény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
- Beázásmentes kivitel, mobil gépekkel járható betonpadozat, megfelelő épületszellőzés
biztosítása terv szerint.
- Könnyűszerkezetes, acélvázas tartószerkezet terv szerinti kialakítása.
- Terv szerint méretezett, teherbíró oldalfalak építése.
- Tetőszerkezet kialakítása tetőszellőztetéssel, párazáró fóliával.
- Betonozott padlóburkolat kialakítása terv szerint.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A csarnoktároló részegységei, építési és szerelési anyagainak beszerzése, azok helyszínre
szállításával.
- Föld- és mélyépítési munkák költségei.
- Beton- és vasbeton-szerelési munkák anyagköltségei.
- Épületváz szerelés lakatos-, tetőfedő- és bádogos munkák anyagköltségei és gépi munkái.
- Falszerkezetek kőműves- és szakipari munkáinak anyagköltségei.
- Villamos szerelési munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
3214Takarmányok szárítását és eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
32141Hőlégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és gépészeti tervezés.
- A hőlégbefúvó berendezés telepítése, a villamos és tüzelőanyag csatlakozás kiépítésével a
terv szerint.
- A bálaszárító légcsatornás állványrendszer gépészeti szerelése és csatlakoztatása a terv
szerint.
- Üzembe helyezés, próbaüzemi szárítás és a kezelők oktatása.
EK- A hőlégbefúvós bálaszárító rendszer terv szerinti részegységeinek, építési és szerelési
anyagainak beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- Géplakatos és villamos szerelő munkák anyagköltségei és gépi munkái.
- Üzembe helyezés, a használat betanítási költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
322ETETÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA
3221Beépített takarmány daráló-keverő technológiájának kialakítása
32211Takarmánydaráló berendezés beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A takarmány daráló berendezés létesítése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a terv szerint.
- A villamosenergia-ellátás igazoltan megfelelő kiépítése.
- Üzembe helyezés.
EK- A takarmány daráló berendezés terv szerinti részegységei, építési és szerelési anyagai,
azok helyszínre szállításával.
- Üzembe helyezés, a használat betanítási munkái.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32212Takarmánykeverő berendezés beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A takarmány keverő berendezés gépészeti szerelése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a
terv szerint.
- A villamosenergia-ellátás igazoltan megfelelő kiépítése.
- Üzembe helyezés.
EK- A takarmány keverő berendezés terv szerinti részegységeinek, építési és szerelési
anyagainak beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- Az üzembe helyezés és a használat betanítási költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32213Takarmány daráló-keverő pelletáló berendezés beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- Fogadógarat, felhordók, kül-, ill. beltéri előtárolók létesítése (a szemes alapanyagokhoz),
terv szerint.
- Behordó csőcsigák és a garatos daráló berendezés terv szerinti szerelése.
- A keverő, előtartályos keverő-berendezés terv szerinti szerelése, darálóhoz illesztése.
- Folyékony komponens bejuttató pelletáló hűtő morzsázó osztályozó berendezések terv
szerinti szerelése beépítése
- Komponens összemérő és vezérlő automatika beépítése.
- Készáru tartályok létesítése.
- Villamos tápvezeték igazoltan megfelelő kiépítése, bekötése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A takarmány daráló-keverő pelletáló berendezés folyadék vonal gépeinek, fődarabjainak
és szerelési elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Lakatos- és gépszerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- Villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
3222Takarmánykiosztás technológiájának kialakítása |
32221Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített behordó szállító berendezéssel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést, továbbá a korszerűséget biztosító
technológiai tervezés.
- A takarmány előtároló siló terv szerinti beton-alapozása.
- Az istállóban levő állatok legalább négynapi takarmányszükségletét tárolni képes siló
telepítése, gépészeti beszabályozása.
- Takarmány behordó berendezés szerelése, villamos bekötése és az átadó ejtőcsövek
kiépítése, a terv szerint.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Az alapozás és a gépészeti szerelő munkák anyagköltségei, gépi munkái.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32222Stabil rendszerű száraztakarmány szállító-kiosztó rendszerek kiépítése az önetetőkkel, kombinált
önetetőkkel, a feltöltő berendezéssel és adagoló berendezéssel
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő működést,
továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- Az etetősorok függesztő, ill. emelő szerkezeteinek beépítése a terv szerint.
- A bármely állat számára megfelelő hozzáférést biztosító, táplálkozást lehetővé tevő,
könnyen tisztítható önetetők telepítése.
- Terv szerinti vezérlő és biztonsági egységek beépítése, hálózatra kötése, beszabályozása.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő technológia
kialakítása.
- Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK- A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
- Gépészeti szerelő munkák, beszabályozások anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32223Stabil rendszerű csőben szállító folyékonytakarmány-kiosztó, illetve etető berendezés létesítése
keverőtartállyal és szivattyúkkal
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
- A takarmánykonyha előkészítése, a szükséges gépalapok, falnyílások kialakítása terv
szerint.
- A takarmánykeverő-kiosztó berendezés beépítése a gépészeti és villamos szerelési
munkák terv szerinti elvégzése.
- Az egyes istállók tápvezetékeinek terv szerinti kiépítése a szükséges elzáró és szabályzó
elemekkel.
- Az egyes istállók belső takarmány-elosztó csőrendszerének kiépítése a vályúkba
kiadagoló berendezésekkel, a tápvezetékre csatlakoztatással.
- A berendezés üzembe helyezése, próbaüzemi beállításokkal.
- A kezelők technikai és biztonságtechnikai oktatása.
EK- A folyékony takarmány etetési technológia berendezéseinek és elemeinek beszerzése,
beépítése helyszínre szállítással.
- Építészeti előkészítő munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- A gépészeti szerelés kiegészítő anyagainak beszerzése, beépítése.
- A villamos szerelő munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32224Etetőtér kialakítása jászollal és jászolkorláttal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai tervezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő etetőtér biztosítása
EK- A takarmányozási terület előkészületi (föld- és mélyépítési) munkáinak díja, terv szerint.
- A beton- és vasbeton munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
- A lakatos és villamos szerelési munkák anyagköltségei.
- Az etetőtér fedési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése (pl. gumiszőnyeggel),
terv szerint.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32225Beépített önetetők, ill. mobil önetető tartályok és szénarácsok telepítése
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az önetetők beépítése, ill. elhelyezése terv szerint.
EK- Az etető berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
- A gépészeti szerelő munkák anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32226Tömőgépes tömési technológia kialakítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állat nyelőcsövében sérülést nem okozó tömőberendezés alkalmazása.
- A tömési mennyiség és tömési sebesség változtathatóságának (az állat számára sérülést
nem okozó üzemeltetési paraméterek beállíthatóságának) biztosítása.
- Villamos sérülést, áramütést kizáró, igazoltan megfelelő villamos kialakítás.
EK- A technológia részegységeinek, berendezéseinek beszerzése, beépítése.
- Villamos tápvezeték kiépítéséhez szükséges szerelési munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32227Egyedi, állatazonosításon alapuló száraztakarmány kiosztó etetőrendszer beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai tervezés.
- Takarmány kiszóródást csökkentő kialakítású etetővályú a puffer takarmánytárolóval.
- Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése,
adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
- Vezérelt szelepes vagy csigás takarmány adagoló önetető beépítése.
- Sérülést nem okozó etetőállás kialakítás.
- Üzembe helyezés, a kezelők oktatása.
EK- Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához
a terv szerinti részegységek (adó-vevő, abrakos csésze, erősítő, processzor, adatfeldolgozó,
adagoló, takarmánytároló stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Technológia gépészeti szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre szállítással, beépítése.
- Villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók beszerzése.
- Önetetők kialakításához bontási és alapozási munkák költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
323ITATÁSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA
3231Csoportos itatók
32311Itatástechnológia kiépítése nyílt felszínű vályús itatókkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása.
- Itatótér felsarazódás-mentes padozatának kialakítása.
EK- Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák kivitelezési költségei, terv szerint.
- Vízóra, vízszűrő stb. beépítési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése.
- Nyíltfelszínű itatóvályúk beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32312Itatástechnológia kiépítése fagymentesített itatókkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása.
- Itatótér szilárd padozatának kialakítása.
- Elfagyásmentes technológia kialakítása legalább -25 Celsius fok hőmérsékletig.
EK- Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
- Vízóra, vízszűrő stb. beépítési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése terv szerint.
- Fagymentes itatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32313Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása.
- Itatótér szilárd padozatának kialakítása.
EK- Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
- Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
- Csoportos köritatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
3232Egyedi itatók
32321Itatástechnológia szopókás önitatókkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása.
- Itatótér sármentes padozatának kialakítása.
EK- Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
- Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
- Szopókás önitatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32322Itatástechnológia csészés önitatókkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér biztosítása.
- Itatótér sármentes szilárd padozatának kialakítása.
EK- Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
- Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
- Csészés önitatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
32323Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő itatótér
biztosítása.
- Itatótér szilárd padozatának kialakítása.
EK- Épület-átalakítási és vízhálózat-bővítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
- Vízóra, vízszűrő beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
- Szelepes önitatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
33Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások
33VÍZNYERÉS ÉS TÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA
331Kutak kialakítása és felújítása
3311Ásott kút kialakítása és felújítása
3312Fúrt kút kialakítása és felújítása
332Vízkiemelő és tároló technológia kialakítása és felújítása
3321Szivattyús vízkiemelő aggregát és szerelvények beépítése, felújítása
3322Víztároló tartály, hidroglóbusz kialakítása, felújítása
3323Hidroforos vízkiemelés és tárolás beépítése, felújítása
3324Megújuló energiaforrásra támaszkodó (napelemes és szélmotoros) vízellátó egység kiépítése
333Vízelosztó gerinc és belső vízvezeték rendszer kialakítása és felújítása
3331Telepi gerinchálózat kiépítése, felújítása
3332Istállók lecsatlakozásainak és belső vízelosztó hálózatának kiépítése, felújítása
3333Telepi fő és egyedi vízmérő egységek beépítése
3334Vízminőséget javító, szűrők és más a káros anyagoktól mentesítő berendezések beépítése

7. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító beruházás megvalósítására szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási egységei, azok kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

Cél-
terü-
leti
kód
Te-
vé-
ken
y-
ség-
típu
s
Fő-
cso-
port
Cs
o-
por
t
Támo-
gatási
egysé
g
kódja
Megnevezés
4Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító beruházások célterülete
41Épített és beépített technológia beruházások
411TERMELÉSIRÁNYÍTÁS
4111Számítógépes telepirányítási rendszer telepítése
41111Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működés és kivitelezés.
- A telepi irányítást és/vagy munkafolyamatok ellenőrzését és irányítását szolgáló
üzembiztos számítógépek vagy hardver eszközök telephez illesztése.
- A berendezések biztonságos és megfelelő működését biztosító gépállás(ok) és a
kapcsolódó csatlakozások kiépítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök beszerzése, beépítése (például
monitor, billentyűzet, adattárolók, automatikus adatgyűjtők stb.), azok helyszínre
szállításával.
- A számítógépes adatkezelési technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése
(például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.).
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41112Telepirányítási szoftverek
MT- A korszerűséget és hatékonyság növelését szolgáló szoftverkiválasztás, tervezés és
illesztés.
- A tényleges szükségletnek megfelelő számú jogtiszta telepirányítási szoftver (például
egyedi állatazonosítási szoftver, automatikus abrakadagolást vezérlő szoftverek,
automatikus mérlegelési szoftverek stb.) telepítése, használatba vétele.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- A szoftver beszerzés, telepítés költségei.
- A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség a szoftverek beüzemelése és próba-
futtatása során.
4112Számítógépes egyedi termelésellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése
41121Hordozható ultrahang készülék beszerzése és üzembe állítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés,
munkafolyamatba illesztés.
- A telep méretéhez igazodó korszerű vizsgálóberendezés alkalmazása.
- A vizsgálati technológia telepi alkalmazásához szükséges feltételek megléte (állatbefogó,
rögzítő stb.).
- Az adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
- Üzembe állítás, a kezelők oktatása.
EK- A hordozható ultrahang készülék részegységeinek (monitor, érzékelő stb.) beszerzése,
azok helyszínre szállításával.
- A kiegészítő tartozékok (adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beüzemelés költségei.
- Az adatbevitel telepirányítási rendszerbe illesztés költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség a beüzemelés és betanítás során.
41122Digitális mérleg telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés,
üzemi munkafolyamatba illesztés.
- A mérlegtechnológia beépítése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
- Üzembe állítás, a kezelők oktatása.
- Ellenőrzés, a mérleg kalibrációja és szükség esetén hatósági hitelesítése.
EK- Digitális mérleg részegységeinek beszerzése, beépítése (mérlegtalp, mérőcellák, villamos
egység stb.) helyszínre szállítással.
- Aknás mérlegeknél a bontási- föld- és betonozási munkák anyagai, gépi munkái.
- Kiegészítő tartozékok (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.)
beszerzése, beépítése.
- Kalibráció, hitelesítések és a számítógépes rendszerbe illesztés költségei (ha szükséges).
- Lakatos szerelési munkák anyagai.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41123A tej minőségét, beltartalmi jellemzőit és a tejmennyiséget mérő eszközök, automata berendezések
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés,
munkafolyamatba illesztés.
- A mérőberendezés számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának
biztosítása.
- Korszerű mintavételt, mérést és kiértékelést biztosító mérőeszközök alkalmazása.
- Üzembe állítás, a kezelők oktatása.
- Ellenőrzés, a mérőberendezés kalibrációja és szükség esetén hatósági hitelesítése.
EK- Tejminőséget, tej beltartalmat és tejmennyiséget mérő eszközök és automata berendezések
részegységeinek (tejmennyiségmérő, vezetőképesség-mérő, fagyáspont-mérő,
zsírtartalommérő stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- A számítógépes rendszerbe illesztés, valamint a kalibráció, szükség esetén a hitelesítések
költségei.
- A technológiai szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41124Tehén-aktivitás mérő
MT- A korszerű üzemeltetés és technológiai alkalmazás tervezése, az eszközök
tartástechnológiai rendszerbe illesztése.
- Az állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes
rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
- Üzembe állítás, a kezelők oktatása.
EK- Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek
(bokaszíj, transzponder, adó-vevő elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, beépítése
helyszínre szállítással.
- A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség a berendezés üzembe állításánál és
betanításánál.
42KÖRNYEZETI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA
4121Automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése
41211Állatazonosító rendszer létesítése állatra szerelt jeladóval és elektronikával
MT- A korszerű üzemeltetést biztosító technológiai tervezés, eszközillesztés.
- Az állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes
rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
- Az állatjóléti követelményeknek is megfelelő állatazonosító rendszereszközök
alkalmazása.
- Üzembe állítás, a kezelők oktatása.
- Próbaüzem, ellenőrző állatazonosítások végzése a megbízhatóság ellenőrzésére.
EK- Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek
(bokaszíj, transzponder, adó-vevő elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, beépítése
helyszínre szállítással.
- A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség az állat-azonosító elektronika üzembe
állításánál.
41212Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata takarmányadagoló egység kialakítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai tervezés.
- Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése,
adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
- Vezérelt szelepes vagy csigás takarmányadagoló egység beépítése.
- Sérülést nem okozó kialakítás, ill. rendszerelemek alkalmazása, állatorvosi ellenőrzése.
- Üzembe helyezés, a kezelők oktatása.
EK- Etetőhelyeken beépített vevő, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához
a terv szerinti részegységek (adó-vevő, erősítő, processzor, adatfeldolgozó, adagoló stb.)
beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése (például villamos és mechanikus
szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése helyszínre szállítással.
- Felmerülő állatvédelmi vizsgálatok díjai.
- Önetetők kialakításához bontási és alapozási munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41213Takarmány kiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését biztosító
automata berendezés létesítése itató- vagy etetőrendszerekhez
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai kivitelezés.
- A takarmánykiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését
biztosító automata berendezés beépítése, ivóvíz ellátó fővezetékbe.
- Üzembe helyezés, a kezelők oktatása.
EK- Meglévő itató- vagy etetőrendszerekhez, a takarmánykiegészítők, vitaminok, gyógyszerek
folyamatos adagolt bekeverését biztosító automata berendezés beépítéséhez, a terv szerinti
részegységek (pl. gyógyszeradagoló, injektor, tartály stb.) beszerzése, beépítése helyszínre
szállítással.
- A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
vízvezeték szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
4122Környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
41221Istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt automatikus vezérlők beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai tervezés.
- Meglévő helyi klímaegységekhez, az istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép
vezérelt automatikus szabályzók beépítése.
- Istállóklíma szabályozó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus
tárolásának biztosítása.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Istállóklíma szabályzó rendszer terv szerinti részegységeinek (érzékelők, vezérlő,
beavatkozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41222Itatóvíz hőmérsékletet szabályzó automatikus vezérlők beépítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Meglévő itatórendszerhez, az itatóvíz hőmérsékletet szabályzó automatikus vezérlő
kialakításához, a terv szerinti részegységek (vízfűtő-egység, vízhűtő egység, érzékelők,
vezérlő, beavatkozók stb.) beépítése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a dolgozók oktatása.
EK- Az itatóvíz hőmérséklet-szabályzó beszerzése, a technológia szerelési anyagaival
(villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók, vízvezeték szerelési
anyagok stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- A lakatos- és vízszerelő munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
4123Az őrzés-védelem és munkavégzési biztonság technológiai rendszerének kialakítása
41231Telepi térfigyelők telepítése számítógépes adatrögzítéssel
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és adatvédelmi
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Látható fényre vagy infravörös fényre érzékeny térfigyelők telepítése, a kamerák
számítógépre vagy elektronikus képrögzítőre csatlakoztatásával és elektronikus
adatrögzítéssel.
- Üzembe helyezés, a kezelők oktatása.
EK- A számítógépes adatrögzítésű térfigyelési rendszer kialakításához a részegységek
(kamerák, képrögzítő számítógép, adatgyűjtő szoftver, adatfeldolgozó szoftver stb.)
beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41232Zárt épületek tűz- és vagyonvédelmi riasztórendszerének kialakítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó biztonsági előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai kivitelezés.
- A tűz- és vagyonvédelmi riasztó rendszer füst- és mozgás-érzékelőinek, kameráinak
igazoltan szakszerű és megfelelő telepítése, szerelése.
- A tűz- és vagyonvédelmi riasztó központ beépítése, telepítési és szerelési munkák
igazoltan szakszerű és megfelelő elvégzése.
- Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelők oktatása.
EK- A tűz- és vagyonvédelmi riasztórendszer kialakításához, a részegységek (kamerák,
képrögzítő, számítógép, adatgyűjtő szoftver, adatfeldolgozó szoftver, tűzérzékelő riasztók
stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
41233Légnemű anyagok veszélyes szintű légköri koncentrációját jelző berendezések telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- A káros légnemű anyagok (például szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, kén-dioxid stb.)
veszélyes szintű légköri koncentrációját jelző rendszer, központi egységének igazoltan
megfelelő elhelyezése, villamos bekötése.
- Az érzékelők, távadók felszerelése, központi egységre kötése.
- A működés ellenőrzése, kalibráció.
- A riasztás rendszerének kidolgozása (helyi vagy távközléses riasztás stb.).
- Üzembe helyezés, a kezelők oktatása.
EK- Meglévő épületekhez, a káros légnemű anyagok (szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia,
kén-dioxid stb.) veszélyes szintű légköri koncentrációját jelző rendszer kialakításához
részegységek (érzékelő, távadó, adatgyűjtő, adatfeldolgozó jelző egység stb.) beszerzése,
beépítése azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési anyagai (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.

8. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

A telepi állategészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző beruházás megvalósítására szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási egységei, azok kötelezően elvárt műszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

Cél-
terü-
leti
kód
Te-
vé-
keny
ség-
tí-
pus
Fö-
cso-
port
Cso-
port
Tá-
mo-
ga-
tási
egy-
ség
kód-
Megnevezés
5A telepi állategészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző
beruházások célterülete
51Épített és beépített technológia beruházások
511SPECIÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
5111Egyedi nyilvántartás alkalmazásához kapcsolódó eszközbeszerzések
51111Vonalkód-leolvasó kézi készülék beszerzése és üzembe állítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- A vonalkód-leolvasó kézi készülék számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése, az
adatok elektronikus rögzítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- Meglévő vonalkódos azonosító rendszerhez, vonalkód-leolvasó kézi készülék
részegységeinek beszerzése, beépítése (érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.),
azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51112Bőr alá vagy izomba ültetett azonosító chip és számítógépes chipleolvasó telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatállomány gépi automatikus azonosításához, esetleg élettani adatok gyűjtéséhez is,
bőr alá ültethető vagy izomba ültetett azonosító chip beültetése, és az azonosítás
számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése.
- Az adatok elektronikus rögzítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK- A számítógépes chipleolvasó részegységeinek beszerzése, beépítése (azonosító chip,
beültető eszköz, érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.), azok helyszínre
szállításával.
- A technológia szerelési anyagainak (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók
stb.) beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51113Bendőbólusz és számítógépes bólusz-leolvasó
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- Meglévő állatállomány gépi automatikus azonosítására, valamint élettani adatok gyűjtésére
is alkalmas bendő-bólusz lenyeletése, és az azonosítás számítógépes telepirányítási
rendszerbe illesztése.
- A számítógépes bólusz-leolvasó egység telepítése, számítógépre kapcsolása, adatok
elektronikus rögzítésének kialakítása.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK- A bendő-bólusz elemek és a számítógépes bólusz-leolvasó terv szerinti részegységeinek
beszerzése (bendő-bólusz, lenyelető eszköz, érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő
stb.), azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A leolvasó egység lakatos szerelési munkáinak anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51114Füljelzők és állatjelölők
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- A füljelzők és állatjelölők állategészségügyi és nyomonkövethetőségi előírásoknak a telep
állatorvos által igazoltan megfelelő használata.
EK- Meglévő állatállomány hagyományos azonosításához, füljelzők és állatjelölők, terv szerint
részegységeinek beszerzése (füljelző, behelyező eszköz stb.), azok helyszínre szállításával.
- Az állatjelölők behelyezésének költségei.
i
51115Elektronikus füljelző és hozzá tartozó chipleolvasó telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- Meglévő állatállomány kézi azonosításához, esetleg élettani adatok gyűjtéséhez is, fülbe
ültethető vagy füljelzőbe épített azonosító chip használata, és az azonosítás számítógépes
telepirányítási rendszerbe illesztése.
- Az adatok elektronikus rögzítése.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK- A számítógépes chipleolvasó részegységeinek beszerzése, beépítése (azonosító chip,
chippel szerelt füljelző, érzékelő, adattároló, automatikus adatgyűjtő stb.), azok helyszínre
szállításával.
- A beépítés és a betanítás élőmunka- és dologi költségei.
5112Preventív védőoltások alkalmazásához, illetve járvány- és betegségvédelemhez kapcsolódó
eszközbeszerzések
51121Automata sorozatoltó fecskendő beszerzése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- A sorozatoltók állatjóléti előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő
használata.
EK- A sorozatoltó fecskendők, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok és
állatgyógyászati engedélyköteles eszközök és anyagok beszerzése, azok helyszínre
szállításával.
51122Egyedi kezelőkaloda és állatbefogó létesítése és telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Állatállomány rendszeres egyedi kezeléséhez az állatok számára sérülésveszélyt nem
jelentő kivitelű egyedi kezelőkaloda és állatbefogó gépészeti szerelése, és az állatjóléti
előírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelő elhelyezése, szükség szerinti
rögzítése.
- A kezelők állatvédelmi és munkavédelmi oktatása.
EK- A kezelőkaloda és állatbefogó, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok
részegységeinek beszerzése, azok helyszínre szállításával.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51123Istállólégtérbe porlasztó ködgép (aeroszol generátor) üzembe állítása
MT- Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése.
- Az állattartásban használatos kezelő- és vegyszerek aerosol formájában történő
kijuttatására, almos trágyatechnológia esetén az alom előkezelésére is alkalmas aerosol
generátor beépítése, jellemzően 10 mikrométer körüli, de a 30 mikrométert el nem érő
cseppmérettel, a kezelendő terek méretéhez illeszkedően tervezett kijuttatási teljesítménnye
- A villamos csatlakozási helyek és tartó állványok kiépítése a terv szerinti kiosztásban.
EK- A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkező aerosol generátor
beszerzése.
- Villamos és lakatos szerelési anyagok beszerzési, beépítési költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51124Állományfürösztő kialakítása
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatállomány évi rendszerességű, tömeges fürdetéséhez az állatok számára
sérülésveszélyt nem jelentő kivitelű állományfürösztő létesítése.
- Az állatok elcsúszásmentes felhajtásának kiépítése.
EK- Az állomány fürösztő részegységeinek beszerzése (hatóanyagtartály, kapuk, feljáró
szerkezet, korlátok stb.), azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési és segédanyagainak (például víz és mechanikus szerelési anyagok
fürösztő anyag stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51125Lábfürösztő tepsi és szőnyeg (automatikus feltöltéssel, leengedéssel)
MT - A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti előírásoknak megfelelő
működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Az állatállomány rendszeres, tömeges lábvég-fürdetéséhez, lábfürösztő tepsi és szőnyeg,
létesítése.
- A fertőtlenítő oldat előállításához és tárolásához vegyszeres víz tartály telepítése.
- Villamos csatlakozás kiépítése, bekötések megoldása.
- Az automatikus fertőtlenítő folyadék csere biztosításához idővezérelt leeresztő csővezeték
felszerelése.
- A leeresztést követően a friss oldattal való feltöltéshez a tápvezeték adott időtartamú
megnyitásának vezérlése.
- A kellő fertőtlenítő oldat-szint beállítása (pl. szinttartásos úszó szeleppel).
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK- A lábfürösztő részegységeinek beszerzése, beépítése (hatóanyagtartály, tepsi, szőnyeg,
korlátok, automatikus feltöltő és ürítő berendezés stb.), azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelési és segédanyagainak (víz és mechanikus szerelési anyagok, füröszt
anyag stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51126Laborfelszerelések
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- A jogszabályokban előírt vagy a gyakorlatban történő felhasználás igényeinek megfelelő
pontosság a mérőműszerek és mérőeszközök tekintetében.
- A járványveszély minimalizálására, a betegségek korai felismerését, illetve az állomány
pillanatnyi egészségi állapotának megállapítását, valamint spermavizsgálatot lehetővé tevő
laborműszerek és tartozékaik beszerzése, melynek okszerűségét, szükségességét, szakszerű
használatát a telepi állatorvos igazolja.
EK- Állattartáshoz kapcsolódó laboratóriumi feladatokhoz laborfelszerelések helyszínre
szállítással.
- Üzembe helyezés, a dolgozók oktatásának díja.
- Labor és mérőrendszer felépítés, összeállítás rezsióradíj alapján számított élőmunka
költségei.
5113Istállótisztítás és fertőtlenítés technológiájához kapcsolódó eszközbeszerzések
51131Magasnyomású tisztító-fertőtlenítő berendezés üzembe állítása
MT- Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő
működést, továbbá a korszerűséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának
technológiai tervezése.
- Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min vízszállítást elérő, változtatható
mosósugár-formájú fejjel mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval
fertőtlenítésre is alkalmas, folyamatos üzemeltetésre méretezett ipari kivitelű,
magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés üzembe állítása.
- Az istálló technológiához illeszkedő kiosztású víz- és villamos csatlakozó helyek kiépítése
a terv szerint.
EK- A magasnyomású, vizes mosó-fertőtlenítő berendezés beszerzése, beüzemelése.
- Víz és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények
beszerzése, beépítése.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51132UV sugárzásos fertőtlenítő berendezés telepítése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő működést
biztosító technológiai kivitelezés.
- Az élelmiszer- és állathigiéniai követelmények betartását elősegítő, káros környezeti hatás
a telepi állatorvos által igazoltan nem okozó UV sugárzásos fertőtlenítő berendezés.
t
EK- Állattartásban, a felületek sugárzásos fertőtlenítéséhez, UV sugárzásos fertőtlenítő
berendezés részegységeinek (foglalat, UV lámpa, vezérlő, tartó, kapcsoló stb.) beszerzése,
beépítése, helyszínre szállítással.
- A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok stb.)
beszerzése, beépítése, azok helyszínre szállításával.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
512ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
5121Preventív jellegű speciális építési beruházásai
51211Kifutó- és etetőtér vadmadaraktól való védettségének kialakítása kifeszített hálóval
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- A kifutót fedetté tevő, így a fertőzésveszélyt minimalizáló kifeszített háló, melynek
lyukmérete kisebb mint a veszélyt jelentő legkisebb madár mérete.
EK- Állattartó telepeken, a kifutó- és az etetőtér vadmadarak elleni védelméhez, kifeszíthető
háló terv szerinti részegységeinek beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
- A fém vagy fa tartószerkezet kialakításához kapcsolódó szerelési, építési munkák
anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51212Kifutó- és etetőtér vadmadaraktól való védettségének kialakítása fém vagy fa vázszerkezetű
féltetővel
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai tervezés és engedélyeztetés.
- A kifutót fedetté tevő, így a fertőzésveszélyt minimalizáló féltetős építmény kialakítása.
EK- Állattartó telepeken, a kifutó- és az etetőtér vadmadarak elleni védelméhez, fém vagy fa
vázszerkezetű féltető, terv szerinti kivitelezési költségei.
- Féltető készítéséhez, terület előkészületi földmunkák költségei.
- A fém vagy fa vázszerkezetű féltető terv szerinti részegységeivel végzett szerelési, építési
munkák anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
5122Állattartó telepek, istállók vagy trágyatároló terek körbekerítése, idegen állatok behatolása elleni
védelmének megteremtése
51221Betonoszlopos, dróthálós kerítés építése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés,
melynek magassága és erőssége igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelent
idegen állatokhoz.
- A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell
akadályoznia.
EK- Meghatározott terület védelméhez a kerítés részegységeinek beszerzése, kiépítése (oszlop
drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok,
villamos szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A terület előkészületi földmunkáinak költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51222Fémoszlopos, dróthálós kerítés építése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak
megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés,
melynek magassága és erőssége igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelent
idegen állatokhoz.
- A fémoszlopok szilárd rögzítését biztosító beton alap kialakítása.
- A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell
akadályoznia.
EK- Meghatározott terület védelméhez a kerítés terv szerinti részegységeinek beszerzése,
beépítése (oszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával.
- A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok,
villamos szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- A terület előkészületi földmunkáinak költsége.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
51223Faoszlopos vadvédelmi kerítés építése
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai kivitelezés.
- Olyan speciális kialakítású kerítés, amely a potenciálisan veszélyt jelentő vadon élő állatok méretének, sajátosságainak megfelelő méretű és erősségű.
- A vadvédelmi kerítésnek mind a vadak be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia.
EK- Meghatározott terület védelméhez, faoszlopos vadvédelmi kerítés, terv szerinti
részegységeinek beszerzése, beépítése (faoszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre
szállításával.
- A technológia szerelés anyagainak (például mechanikus szerelési anyagok, villamos
szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése, helyszínre szállítással.
- A terület előkészületi földmunkáinak költségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.
5123Állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása
51231Állati hullaégető kazánok telepítése / Állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítását szolgáló
kiskapacitású égetőművek
MT- A korszerű üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó műszaki és állategészségügyi
előírásoknak megfelelő működést biztosító technológiai tervezés és engedélyezés az 50
kg/őra égetési teljesítményig terjedő kategóriában.
- A kapcsolódó környezetvédelmi és állategészségügyi követelményeknek a hatósági
állatorvos által igazoltan megfelelő, állati hullák megsemmisítését égetéssel végző hullaéget
kazán kialakítása.
- A biztonságos és szakszerű üzemeltetést biztosító, a hullaégető kazán elhelyezésére
szolgáló, beton padozatú, fedett és zárt építmény kialakítása.
- Az illetéktelen megközelítést kizáró kerítés telepítése.
EK- Az állati hullaégető kazán szerzése, beépítése helyszínre szállítással.
- Az állati hullaégető kazán telepítéséhez, terület előkészületi munkák (földmunkák, bontási
és építészeti munkák stb.) költségei.
- A hatósági vizsgálatok, ellenőrzések költségei.
- Építési munkák kivitelezési anyagköltségei.
- Rezsióradíj alapján számított élőmunka költség.

9. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Szervezeti lista a 3. § (1) bekezdés d) pontjához

Magyar Állattenyésztők Szövetsége tagszervezetei:

- Akhal-Teke Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete

- Fehér-kék belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete

- Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület

- Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

- Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület

- Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesülete

- Limousin Tenyésztők Egyesülete

- Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete

- Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete

- Magyar Hereford, Angus és Galloway Tenyésztők Egyesülete

- Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület

- Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség

- Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

- Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete

- Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége

- Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete

- Magyar Sertéstenyésztők Szövetsége

- Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete

- Magyar Szamártenyésztők Egyesülete

- Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete

- Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete

- Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete

- Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete

- Magyartarka Tenyésztők Egyesülete

- Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete

- Nóniusz Lótenyésztő Országos Egyesület

- Országos Magyar Méhészeti Egyesület

- Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete

- Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete

Baromfi Terméktanács

Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa

Juh Terméktanács

Tej Terméktanács

Vágóállat és Hús Terméktanács

Toll Terméktanács

Nyúl Terméktanács

Magyar Sertéstartók Szövetsége

Területi agrárkamarák

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA)

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ)

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ)

Magyar Parasztszövetség

Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttműködése (HANGYA)

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 59. § a) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[2] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 58. § a) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2013.02.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 59. § b) pontja. Hatálytalan 2015.06.10.

[5] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 58. § b) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[6] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 61. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[7] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[8] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[9] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[10] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 58. § c) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[11] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 61. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[12] Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 59. § c) pontja. Hatálytalan 2015.06.10.

[13] Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 59. § c) pontja. Hatálytalan 2015.06.10.

[14] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[15] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[16] Beiktatta az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[17] Beiktatta az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[18] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 61. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[19] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 57. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék