137/2012. (XII. 22.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 30. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy,]

"b) aki

ba) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet,

bb) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, vagy

bc) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet"

[alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik;]

(2) Az R. 3. §-a a következő 43. ponttal egészül ki:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"43. elkülönített nyilvántartás: azon támogatott művelet megvalósítását eredményező eseményekről szóló külön nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, melyek a támogatási határozattal jóváhagyott művelethez kapcsolódóan az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal hogy könyvvezetési kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint - ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz - a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenőrizhetően tárolt, őrzött módon, az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig, de legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt iratmegőrzési határidőig."

2. § Az R. 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/B. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani, kivéve a Technikai Segítségnyújtás intézkedést, valamint a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti intézkedést.

(2) A 8. § (2) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés alapján benyújtott kifizetési kérelmek esetén egy ügyfél egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat, ha

a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt vagy

b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy

c) az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.

(3) A kifizetési kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. Az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Az ügyintézési határidőt a módosításra nyitva álló időszak leteltétől kell számítani.

(4) Jogszabály eltérő rendelkezése alapján a kifizetési kérelmet a (3) bekezdéstől eltérően postai úton kell benyújtani. A postai úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának hónapjában terjeszthető elő."

3. § Az R. 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kifizetési kérelem részben vagy egészben a Tv. 42. § (2a) bekezdésében meghatározott helyesbíthető eltérés miatt került elutasításra és jogorvoslati eljárás van folyamatban a kérelem kapcsán, az ügyfél az elutasított összegre nézve újabb kifizetési kérelmet nyújthat be a művelet megvalósulását követő évben megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban. A kifizetési kérelem elbírálása során a Tv. 42. § (2a) bekezdését kell alkalmazni."

4. § Az R. 19. § (6) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A számviteli bizonylaton az ügyfélnek fel kell tüntetnie a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést azzal, hogy a Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik, azonban a projektazonosító szám feltüntetése kötelező.

(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdésben foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be."

5. § (1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget az EKB által közzétett, a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével."

(2) Az R. 21. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben az intézkedés részletes feltételeit meghatározó jogszabály úgy rendelkezik, hogy a támogatási jogosultság ellenőrzése során az üzemméret számításához meghatározott időszak (év) adatait szükséges alapul venni, akkor a (2) és (3) bekezdéstől eltérően az üzemméret számításához az SFH az intézkedés részletes feltételeit meghatározó jogszabályban meghatározott időszak (év) január 1-jén hatályos értékeivel kell számolni, továbbá az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget az EKB által közzétett az intézkedés részletes feltételeit meghatározó jogszabályban meghatározott időszak (év) január 1-jén érvényes, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra.

(7) Egy EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró."

6. § Az R. 25. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Felújítással, korszerűsítéssel járó beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően az előzetes helyszíni szemlét követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg. Amennyiben az ügyfél a helyszíni szemlét megelőzően megkezdi a beruházást, vagy ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során megállapításra kerül, hogy a szemlét vagy a támogatási kérelem befogadását megelőzően a beruházás megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett pontozási szint vonatkozásában történő elutasítását vonja maga után. Amennyiben a fentiek a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerülnek megállapításra, úgy a támogatás érintett pontozási szintjére vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni."

7. § Az R. 25/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Mentesül az ügyfél az (1) bekezdés a) pontjában nevesített feltétel alól, ha a beruházását az eredetileg megjelölt helyett más megvalósítási helyen kívánja megvalósítani, és erre vonatkozó kérelmét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejártát megelőző hatvanadik napig előterjeszti. Megvalósítási hely módosítására irányuló kérelmet az ügyfél egy alkalommal terjeszthet elő. A beruházás megvalósítását az ügyfél kizárólag a saját felelősségére kezdheti meg az MVH által hozott, a megvalósítási hely módosítása iránti kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét megelőzően.

(4) Kifizetési kérelmet az ügyfél, amennyiben arra kötelezett, a 24. § (1) bekezdésében foglalt - vagy amennyiben egyéb jogszabály az első kifizetési kérelem benyújtásáról eltérően rendelkezik, úgy a külön jogszabályban meghatározott eltérő - rendelkezések sérelme nélkül köteles benyújtani."

8. § (1) Az R. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A javaslatot a VM-MGI-hez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követően az IH a javaslatról 30 napon belül dönt. A gépkatalógus közzététele előtt legalább hatvan nappal beérkezett javaslatban szereplő gépet vagy technológiai berendezést felveszik a gépkatalógusba."

(2) Az R. 29. § (8) és (9) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos - legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző tizenötödik napon az IH által közleménye útján hatályba helyezett - gépkatalógusban szereplő gépekre lehet benyújtani. A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos - legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző tizenötödik napon az IH által közleménye útján hatályba helyezett - Gépkatalógust kell alkalmazni.

(9) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint elszámolni kívánt gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a (4)-(6) bekezdésben foglaltak, vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerint a gépkatalógusba felveszik a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozatba, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakelső napját megelőző tizenötödik napon is szerepelt volna az IH által közleménye útján hatályba helyezett gépkatalógusban."

(3) Az R. 29. § (11) és (12) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

a) szerepel legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos - legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző tizenötödik napon az IH által közleménye útján hatályba helyezett - gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

b) a támogatási határozatban szereplő géppel azonos - betelt gépváltozat esetén IH közleményben ahhoz rendelt új-gépváltozathoz tartozik,

c) az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusát kivéve korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértékalapján meghatározott támogatási összeget. A támogatási kérelem módosítása esetében, ha a támogatási kérelem benyújtásakor egyébként alkalmazandó Gépkatalógus nem tartalmazza az adott gépet, akkor az első olyan, ezt követően hatályos és az adott jogcím vonatkozásában alkalmazandó Gépkatalógust kell figyelembe venni, amelyben az adott gép szerepelt."

9. § (1) Az R. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Építési beruházás esetében műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése kötelező. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

(8) A (7) bekezdéstől eltérően az 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni."

(2) Az R. 30. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Építési beruházás esetén]

"b) az a) pont szerinti módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának, továbbá új munkanem felvételére az a) pont szerinti módosításon kívül abban az esetben van lehetőség, amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki ellenőre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedően igazolja."

10. § Az R. 31. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 vagy TESZOR 7311, 58114, 58133, 58143, 59113, 60103, 63113 sz. alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2. pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult művelet népszerűsítésére fordíthatók."

11. § (1) Az R. 35. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MVH a 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül."

(2) Az R. 35. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül."

(3) Az R. 35. § (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 25. § (1) bekezdéstől eltérően a beruházás a lefolytatott előzetes helyszíni szemlét megelőzően vagy amennyiben a beruházás megkezdése a támogatási kérelem befogadásához kötött, a támogatási kérelem befogadását megelőzően megkezdődött, akkor az az érintett pontozási szint elutasítását vonja maga után, továbbá az az érintett pontozási szint tekintetében ügyfél által már igénybevett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai alkalmazandóak."

12. § Az R. 36/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 19. § (6) bekezdését, a 19. § (7) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

13. § Az R. 37. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:]

"d) A Bizottság 65/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról."

14. § Az R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. § (1) Hatályát veszti

a) az R. 5. § (6) bekezdés b) pontja,

b) az R. 15. § (5) bekezdése,

c) az R. 19. § (8) bekezdés g) pontja, valamint

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése;

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése;

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) és (3) bekezdése;

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése;

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése;

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése;

h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése;

i) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 13. §-a;

j) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (1) és (4) bekezdése;

k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. § (1) bekezdése;

l) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése;

m) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése;

n) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése;

o) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése;

p) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése;

q) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése.

16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1)-(3) bekezdéseitől eltérően évente

a) január 1-31.,

b) április 1-30.,

c) július 1-31., valamint

d) október 1-31.

között lehet postai úton benyújtani a megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez, az MVH által a honlapján közzétett formanyomtatványon."

17. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről szóló 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet] 5. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az igényelhető támogatás intenzitása:]

"c) 100%, amennyiben a pályázó közbeszerzési eljárás keretein belül kerül kiválasztásra."

(2) Az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyertes pályázóval a miniszter - a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő hatvan napon belül - szerződést köt, majd a szerződés példányait megküldi az MVH-nak."

(3) Az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az írásos szakmai jelentés és a teljesítést alátámasztó dokumentumok megfelelősége esetén az ügyfél részére tételes teljesítési igazolás kerül kiállításra.

(1b) A teljesítést igazoló dokumentum birtokában az ügyfél jogosult a kifizetési kérelem összeállítására és benyújtására a szerződésben meghatározott határidőn belül.

(2) A kifizetésről és annak mértékéről vagy a kifizetési kérelem elutasításról szóló határozatot a miniszter - a bizonylatok megvizsgálása után - hozza meg."

(4) Az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Amennyiben az ügyfél kiválasztása közbeszerzési eljárás keretein belül valósul meg, az ÁFA összege a szerződésnek megfelelő mértékben kerül megfizetésre."

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 8. § (2) és (3) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése 2013. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Egyéb elszámolható kiadások

ABCD
1TESZORKöltség megnevezéseA beruházás összes
elszámolható költségének
x%-a
A maximálisan elszámolható
költség (Ft)
235131Villamosenergia-elosztás6%6 000 000
358114Hirdetési hely könyvben2%2 000 000
458133Hirdetési hely napilapban2%2 000 000
558143Hirdetési hely folyóiratban, időszaki
kiadványban
2%2 000 000
659113Hirdetési hely, idő értékesítése filmben,
video- és televízióműsorban
2%2 000 000
760103Rádiós reklámidő2%2 000 000
86201Számítógépes programozás6%6 000 000
96202Információ-technológiai szaktanácsadás6%6 000 000
106203Számítógép-üzemeltetés6%6 000 000
1162092Egyéb m.n.s. információtechnológiai,
számítógépes szolgáltatás
6%6 000 000
1263111Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és
egyéb IT-infrastrukturális szolgáltatás
6%6 000 000
13631121Letöltött videotartalom6%6 000 000
1463113Internetes reklámhely, -idő2%2 000 000
15661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő
szolgáltatás
6%6 000 000
16691016Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi
dokumentumok létrehozása
6%6 000 000
17691019Egyéb jogi szolgáltatás6%6 000 000
1869203Adótanácsadás6%6 000 000
1969204Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és
felszámolási eljárás során
6%6 000 000
2070211PR, kommunikáció tanácsadás2%2 000 000
2170221Üzletviteli tanácsadás6%6 000 000
2270222Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve
építési projekt
6%6 000 000
2370223Egyéb üzletviteli tanácsadás6%6 000 000
247111Építészmérnöki tevékenység6%6 000 000
257112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás6%6 000 000
26712011Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés6%6 000 000
27712012Fizikaitulajdonság-vizsgálat6%6 000 000
28712013Összetett műszaki, elektronikai rendszer
vizsgálata
6%6 000 000
2972112Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti
termékei
6%6 000 000
3072192Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve
a biotechnológiát
6%6 000 000
3172194Agrártudományi kutatás, fejlesztés6%6 000 000
3272195Természet- és mérnöktudományi kutatás,
fejlesztés eredeti termékei (kivéve:
biotechnológia)
6%6 000 000
33722011Közgazdaságtani, üzleti tudományos
kutatás, fejlesztés
6%6 000 000
3472203Társadalom- és humántudományi kutatás,
fejlesztés eredeti termékei
6%6 000 000
357311Reklámügynöki tevékenység2%2 000 000
367320Piac-, közvélemény-kutatás2%2 000 000
37749012Nem ingatlannal és biztosítással
kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás,
értékbecslés
6%6 000 000
38749013Környezetvédelmi tanácsadás6%6 000 000
39749019Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki
tanácsadás
6%6 000 000
4074902Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti
szolgáltatás
6%6 000 000
41841129Egyéb államigazgatási kiegészítő
szolgáltatás
6%6 000 000
4291021Múzeum működtetése12%6 000 000

"

Tartalomjegyzék