1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), f) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet] 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:

"10/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontot, valamint a c) pont ca) és cb) alpontot az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában az "az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben" szövegrész helyébe "az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben, vagy amennyiben a szaktanácsadási szolgáltatási szerződés 2013-ban vagy 2014-ben lépett hatályba, úgy a szerződés hatálybalépésének évében, vagy a hatálybalépést megelőző lezárt gazdasági évben" szövegrész lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az az ügyfél, akinek a támogatási határozata

a) 2010. január 1. napján vagy azt követően, 2013. december 31. napjával bezárólag emelkedett jogerőre, köteles

aa) a műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani és

ab) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés a) pont szerinti időpontig benyújtani,

b) 2014. január 1. napján vagy azt követően emelkedett jogerőre, köteles

ba) a műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani és

bb) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés b) pont szerinti időpontig benyújtani."

(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 4. § (6) bekezdés

a) a) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. március 31. napjáig,

b) b) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig kell benyújtani."

(3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/D. §-sal egészül ki:

"12/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 4. § (6) bekezdést és 9. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben valamely állat vagy törzsállomány a támogatási időszak utolsó napját megelőző 90 napon belül esik ki, úgy a támogatásra jogosult mentesül az (1) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségénél bejelenteni."

(2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 38. §-sal egészül ki:

"38. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 11. § (1a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet] 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Kötelezettségátadás és jogutódlás - a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a teljes aktuális tételállományra vonatkozóan lehetséges, az aktuális tételszámnál kevesebb tétel nem ruházható át."

(2) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Részleges tételállományra vonatkozó kötelezettségátadás és jogutódlás csak költségvetési szerv, illetve az 50% feletti állami tulajdoni hányadú cég esetén lehetséges, amennyiben jogszabályban elrendelt szervezeti változás miatt a továbbiakban nem tudja a teljes aktuális tételállományra vonatkozó megőrzési kötelezettségét teljesíteni."

(3) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 11. § (4) és (4a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet] 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az utolsó kifizetési kérelmet 2015-ben az egységes kérelem részeként lehet benyújtani az MVH-hoz."

(2) Az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet által megállapított 8. § (1a) bekezdést a 2014. december 16-án folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. március 31. napjáig

kell a műveletet megvalósítania."

(2) A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 7. Kifizetési kérelem alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani."

(3) A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdést, 8/B. §-t az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (8) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

8. § Hatályát veszti a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet] 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. napjáig kell megvalósítani."

(2) A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 8. Kifizetési kérelem alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be."

(3) A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést, 9/B. §-t az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] 6. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdés szerinti kötelezettséget megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a támogatásra jogosult igazolni tudja, hogy a 6. melléklet szerinti kötelező tenyésztésben tartási időtartam azért szakadt meg, mert az állat ideiglenesen

a) karanténba került,

b) mesterséges termékenyítő állomásra került,

c) állatorvosi vizsgálaton volt, vagy

d) kiállításon vett részt."

(2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 6. § (7a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

9. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

11. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Nem számolható el bérleti díj olyan ingatlannal kapcsolatban, amely

a) a LEADER HACS elnöke, vezető tisztségviselője, munkaszervezet vezetője, munkaszervezet munkavállalója tulajdonában áll,

b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója tulajdonában áll,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában áll, vagy

d) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet tulajdonában áll, amelyben az a)-b) pont szerinti személyek vezető tisztséget viselnek."

(2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. július 31-ig kell benyújtani."

(3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel megállapított 7. § (11) bekezdést, 11. § (12) bekezdést, valamint 1. mellékletet a 2014. október 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(4) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet módosítása

12. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 43/2012. (V. 3.) VM rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

"(1) Az ügyfél köteles a megvalósítási időszakon belül - legkésőbb a 10. § (2) bekezdés e) pont szerinti időszakig -a Natura 2000 fenntartási tervet a Natura kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően elkészíteni."

(2) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakok]

"e) 2015. április 1-2015. május 31."

(3) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(4) A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdést, 10. § (2) bekezdés e) pontot, valamint 11. § (4) bekezdést, az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

13. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. március 31. napjáig

kell a műveletet megvalósítania."

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 9. Záró rendelkezések alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 4. § (5) bekezdést, 12. § (3) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

14. § Hatályát veszti a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2012. (V. 22.) VM rendelet] 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez a támogatási határozatot, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. március 31. napjáig kell a műveletet megvalósítania."

(2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 4. § (5) bekezdést, 9. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

16. § Hatályát veszti a 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően annak az ügyfélnek, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül, de legkésőbb 2015. március 31-ig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, a műveletet 2015. május 31-ig kell megvalósítania."

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül kell benyújtani. (6) Amennyiben az ügyfél a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette és a műveletet 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet az (5) bekezdés szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez és a műveletet 2015. augusztus 31. napját megelőző hat hónapon belül megvalósítja, akkor az utolsó kifizetési kérelmet az (5) bekezdés szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. augusztus 31. napjáig

kell benyújtania."

(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (13) bekezdést, 14. § (5) és (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (15) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

18. § Hatályát veszti az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 9. § (15) bekezdése.

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

19. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 61/2012. (V. 22.) VM rendelet] 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani."

(2) A 61/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet - az utolsó kifizetési kérelem kivételével -, melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül, és az utolsó kifizetési kérelmet, valamint hozzá kapcsolódóan a jogerős használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésőbb 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani."

(3) A 61/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. Záró rendelkezések alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

"11/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést és 9. § (3) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

20. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. március 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak 2015. május 31. napjáig

kell az együttműködési projektet megvalósítania."

(2) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. május 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) bekezdést és 11. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani."

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

"10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 4. § (12) bekezdést és 8. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (14) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

22. § Hatályát veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (14) bekezdése.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

23. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani."

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

"10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 4. § (12) bekezdést és 8. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (14) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

24. § Hatályát veszti a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (14) bekezdése.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

25. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet] 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani."

(2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 2. § (7) bekezdést és 10. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 2. § (8) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

26. § Hatályát veszti a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (8) bekezdése.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

27. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. március 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak 2015. május 31. napjáig kell az együttműködési projektet megvalósítania."

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az az ügyfél, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, annak legkésőbb 2015. május 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, annak legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania."

(3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) bekezdést és 11. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

28. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31. napjáig kell megvalósítani."

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor az azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak megnyílásától számított 30 napon belül a támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a kifizetési kérelmét."

(3) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be."

(4) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdést, 17. § (4) és (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (9) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

29. § Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése.

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása

30. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A műveletet 2015. március 31-ig kell megvalósítani."

(2) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 9. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A 4. § (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén is köteles az ügyfél a kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. május 31-ig benyújtani, és a műveletet a 3. § (7) bekezdésében foglalt határidőig megvalósítani.

(4) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.

(5) Amennyiben a 4. § (1) bekezdés szerinti 6 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor az azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak megnyílásától számított 30 napon belül a támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a kifizetési kérelmét."

(3) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdést és 9. § (3), (4) és (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (3) és (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

31. § Hatályát veszti a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése.

22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

32. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 3. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem jogosult Bemutató Üzem címre az a személy vagy szervezet,]

"b) akit, vagy amelyet 2013. augusztus 26. napjáig jogerős határozatban az EMVA társfinanszírozásával nyújtott támogatásnak az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerinti visszafizetésére köteleztek, és a támogatási kérelem benyújtásáig e fennálló tartozása teljes mértékben nem került rendezésre;"

(2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A projektterv teljesítési időszakok:]

"a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2014. október 31. között,"

(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A Bemutató Üzem az adott teljesítési időszakban - az eredetileg megjelölt témakörtől való eltérés nélkül - módosíthatja a projekttervét a programok témáját illetően a még meg nem valósított programokra vonatkozóan. A módosítási kérelmet írásban, a módosítás szükségességét megfelelő indokolással alátámasztva, postai úton kell megküldeni a NAKVI részére, amely jóváhagyása esetén a jóváhagyást követő két napon belül továbbítja azt az MVH részére."

(4) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételének további feltételei:]

"d) a projekttervben megjelölt bemutató üzemi programok időpontját és helyszínét a Bemutató Üzem legkésőbb a megvalósítás napját megelőző 5. napon rögzíti a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben;"

(5) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A bemutató üzemi program megvalósítását megakadályozó esemény a (2) bekezdés d) pontban meghatározott időpontot követő, de a bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőző bekövetkezése esetén a Bemutató Üzem az adott bemutató üzemi program teljesítését elhalaszthatja legkésőbb a projektterv időszakának utolsó napjáig. Az akadályozó esemény bekövetkezéséről és a bemutató üzemi program elhalasztásáról szóló tájékoztatást a Bemutató Üzem köteles rögzíteni a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben, a tervezett bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőzően. A tájékoztatás részét képezi annak igazolása, hogy az akadályozó esemény a Bemutató Üzem hatáskörében elháríthatatlan volt."

(6) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A bemutató üzemi program (8) bekezdésben meghatározott elhalasztása esetén a NAKVI megvizsgálja az elhalasztás indokoltságát, és szükség esetén az esemény elháríthatatlanságát igazoló dokumentum megküldését kéri a Bemutató Üzemtől. A NAKVI megvizsgálja az elhalasztás körülményeit, és jóváhagyása esetén módosítja a program dátumát, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az MVH-t a módosításról."

(7) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (6) bekezdés b) pontot, 4. § (9) bekezdés a) pontot és (10) bekezdést, 5. § (2) bekezdés d) pontot és (8) továbbá (11) bekezdést, valamint 9. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

33. § A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (7) bekezdésében a "szeptember 30." szövegrész helyébe a "november 30." szöveg lép.

34. § Hatályát veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése.

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

35. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. március 31-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31-ig nyújtható be."

(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani."

(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdést és 14. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

36. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet azon ügyfélnek, aki a támogatási döntést

a) 2014. május 31. napjáig kézhez vette, legkésőbb 2015. március 31. napjáig,

b) 2014. május 31. napját követően veszi kézhez, legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell megvalósítania.

(4) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani."

(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Azon ügyfeleknek, akik a támogatási döntést 2014. május 31. napjáig kézhez vették, az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani. A 2014. május 31. napját követően közölt támogatási döntés esetében az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31."

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. Záró rendelkezések alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:

"18/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 10. § (3) és (4) bekezdést, valamint a 15. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

37. § Hatályát veszti a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. § (5) bekezdése.

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

38. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 12. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:

12. induló vállalkozás:]

"c) az 1. és a 2. célterület vonatkozásában az a) és b) ponttól eltérően a jogi személy, ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt) 15. § (1) bekezdése alapján legkésőbb 2013. szeptember 1-ig előtársaságként megkezdte működését."

(2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés b) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 16/B. § (2) bekezdésében, 17. § (2) és (4) bekezdéseiben, 23. § (1) bekezdés b) pontjában, 24. §-ában, 25. § (1) és (6)-(8) bekezdéseiben, 25/A. §-ában, 27. § (1) bekezdés b) pontjában és e)-g) pontjaiban, 30. § (1) bekezdés c)-d) pontjaiban, (12) bekezdésében, 30/A. §-ában, 31. § (3) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, valamint 35. § (5), (9) és (13) bekezdéseiben foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak."

(3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően a jogi személy támogatás igénybevételére abban az esetben is jogosult, ha Gt. 15. § (1) bekezdése alapján legkésőbb 2013. szeptember 1-ig előtársaságként megkezdte működését."

(4) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani."

(5) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (14)-(18) bekezdésekkel egészül ki:

"(14) A Vhr. 23. § (1) bekezdés e) pontban foglaltaktól eltérően a támogatással érintett ingatlannak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell per- és igénymentesnek lennie. E kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a támogatással érintett ingatlant kizárólag elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, vagy a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terheli.

(15) Amennyiben a beruházás megvalósítási helyének megváltoztatása szükséges a támogatási kérelem benyújtásának időszakát követően, úgy a megvalósítási hely megváltoztatására vonatkozó kérelmet legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően lehet benyújtani.

(16) A beruházás megvalósítási helyének megváltoztatására vonatkozó kérelem kizárólag egy alkalommal nyújtható be.

(17) A (15) bekezdés szerinti kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdheti a beruházás megvalósítását.

(18) A beruházás megvalósítási helyének megváltoztatására vonatkozó kérelem akkor hagyható jóvá, ha

a) az új megvalósítási hely az eredeti támogatási kérelemben megjelölt megvalósítási hellyel azonos megyében helyezkedik el, és

b) a módosítás következtében a beruházás saját tulajdonú ingatlanon valósul meg."

(6) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani."

(7) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Amennyiben a 11. § (4) bekezdés szerinti 6 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor az azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak megnyílásától számított 30 napon belül a támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a kifizetési kérelmét."

(8) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 13. Záró rendelkezések alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 1. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontot, 1. § (2) bekezdést, 4. § (3a), (4), és (14)-(18) bekezdést, a 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontot, 11. § (6), (6a) és (12) bekezdést, 13. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni. "

39. § A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet

a) 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "4. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "11. § (6a) bekezdésében",

b) 11. § (6) bekezdésében a "2015. január 31-ig" szövegrész helyébe a "2015. május 31-ig",

c) 13. § (4) bekezdésében a "2015. január 31. napjáig" szövegrész helyébe a "2015. május 31. napjáig"

szöveg lép.

40. § Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése.

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

41. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet [továbbiakban: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet] 1. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"20. védelmi terv: a tűzvédelmi rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése szerint elkészített terv."

(2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelemről az MVH e rendeletben meghatározott feltételek alapján, a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerinti értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint, az e rendelet alapján támogatható tevékenységenkénti rangsor állításával dönt. A rangsorolás alapját képező összpontszám meghatározásánál minden pontozási szempontnál a támogatható tevékenységgel érintett erdőrészletek közül a legmagasabb pontértékű erdőrészletet kell figyelembe venni."

(3) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 1. § 11. és 20. pontot, 3. § c) pontot, 11. § (3) bekezdés c) pontot, 12. § (1) bekezdést, valamint 13. § (6) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § d) pontot az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

(4) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(5) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

42. § A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet

a) 1. § 11. pontjában a "támogatható" szövegrész helyébe a "kérelmezett",

b) 3. § c) pontjában a "rendelkezik a tűzvédelmi rendelet" szövegrész helyébe az "a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan rendelkezik a tűzvédelmi rendelet",

c) 11. § (3) bekezdés c) pontjában az "az erdőrészlet azonosítója" szövegrész helyébe az "a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyét képező erdőrészletek azonosítója",

d) 13. § (6) bekezdésében az "égetni nem lehet" szövegrész helyébe a "szabadtéren égetni nem lehet" szöveg lép.

43. § Hatályát veszti a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 3. § d) pontja.

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet módosítása

44. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"3. egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás: ügyfélszolgálati irodákban vagy kihelyezett ügyfélfogadás keretében nyújtott tájékoztatás;"

(2) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a következő 7. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"7. kihelyezett ügyfélfogadás: tájékoztatási irodán kívül végzett ügyfélszolgálati tevékenység a támogatás igénybevételére jogosult ügyfél saját tulajdonú vagy bérelt irodájában, vagy a támogatás igénybevételére jogosult ügyfél által térítésmentesen használt irodában."

(3) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha]

"a) a GISZ működtetéséhez országosan legalább 170 saját tulajdonú, bérelt vagy térítésmentesen használatba vett tájékoztatási irodával rendelkezik;"

(4) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha]

"d) mindegyik tájékoztatási irodában éves szinten hetente átlagosan legalább 16 óra időtartamban legalább egy GISZ tanácsadó a tájékoztatás céljából rendelkezésre áll, amely időtartamba beleértendő a kihelyezett ügyfélfogadásra fordított időtartam is;"

(5) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

"(9) A GISZ tanácsadóknak a GISZ tájékoztatási tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó elszámolt béren kívüli juttatásai nem haladhatják meg tanácsadónként a havi (nettó) 10 000 Ft-ot."

(6) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél - az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton - nyújthat be 2014. május 10-31., 2014. július 5-31., 2014. október 5-31. és 2015. január 5-31. között a GISZ működtetésének a benyújtási időszakot közvetlenül megelőző három hónap során - a 2014. május 10-31. benyújtási időszak esetében a 2014. január 1-2014. március 31. időszak során - felmerült költségeire vonatkozóan."

(7) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés 3. és 7. pontot, 4. § (1) bekezdés a), d) és m) pontot, 5. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontot, b) pont bb) alpontot és d) pont db) alpontot, 5. § (9) bekezdést, valamint 8. § (1) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

45. § A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés m) pontjában a "tizedik napig" szövegrész helyébe az "ötödik napig",

b) 5. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, b) pont bb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a "saját gépjármű" szövegrész helyébe a "gépjármű"

szöveg lép.

28. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § és az 1. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § 2014. december 16-án lép hatályba.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

1. A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:162. mezőjében az "Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti szolgáltatás" szövegrész helyébe az "Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás tevékenység" szöveg lép.

2. Hatályát veszti a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklet

a) 89. sora,

b) C:135 és D:135 mezője,

c) 137. sora.

2. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-4 mezői helyébe a következő mezők lépnek:

[A]
2."A" típusú keskeny tűzpászta
3."B" típusú járható tűzpászta
4."C" típusú széles tűzpászta

3. melléklet az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat A:16 mezője helyébe a következő mező lép:

[A]
16.A 2. § (2) bekezdés e)-g) pont szerinti tevékenység esetében
a víznyerőhely típusa

Tartalomjegyzék