62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

2. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján létrejött szervezet;

3.[1]

4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

6. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

7. hátrányos helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

8. helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott piac;

9. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eszközök; 10. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint;

11. külterületi földút: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi út;

12. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

13. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

14. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

15. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege;

16. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

17. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

18. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított - a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű - közösség;

19. őshonos állatfajta: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 1. mellékletében szereplő védett őshonos mezőgazdasági állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek;

20. összes bevétel: a számviteli törvény 72-75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1)-(4), a 17 § (1)-(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontjai, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

21. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

22. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

23. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján;

24. támogatásra jogosult civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján létrejött és közhasznúnak minősülő társadalmi szervezet;

25. tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva;

26. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy a - a közigazgatási egységtől függetlenül -a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

27. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

28. tanyás település: az 1. mellékletben meghatározott települések;

29. tanyás térség: tanyás településekkel rendelkező, az 1. mellékletben meghatározott kistérségek;

30. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

31. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;

32. térségi tanyafejlesztési program: tanyás térségekben a tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények javítására irányuló, tanyafelmérést, külterületi fejlesztési tervezést magában foglaló kistérségi fejlesztési program;

33. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrejött önkormányzati társulás.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület), valamint

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbi alcélok szerint:

aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása;

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése;

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztés;

d) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint:

da) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

db) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése,

dc) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, telemedicinai eszközök beszerzése tanyai lakosok számára; valamint

e) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint

j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Pályázat benyújtására jogosult:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági társaságok, az 1. mellékletben szereplő tanyás településeken bejegyzett és ott működő civil szervezetek, tanyai piacszövetkezetek, valamint az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai,

c) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai,

d)[2] a 2. § (3) bekezdés d) pont da), valamint dc) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházi jogi személyek, támogatásra jogosult civil szervezetek,

e) a 2. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő többcélú kistérségi társulások.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén

a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él,

b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

(3) A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vetesse magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) és a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazolja.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult, aki nyilatkozatban kijelenti, hogy

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja -vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint

d) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához, és

e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200.000 euró összegű támogatási keretét, továbbá

b) arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, továbbá

c) arról, hogy az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat benyújtását és a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, a pályázati felhívásban meghatározott, a lebonyolításának költségeivel csökkentett keretösszeg.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - legfeljebb 75%-a.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján - e rendelet hatálybalépését követő 10 naptári napon belül - tesz közzé.

(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon - a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel - a NAKVI részére 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani.

(3) Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(4) A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázatok beérkezését követő 15 naptári napon belül, egy alkalommal, 10 naptári napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(2) A pályázatok értékelése az 1. célterület esetében a 2. mellékletben, a 2. célterület esetében a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A NAKVI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő 15 naptári napon belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:

a) pályázó neve, születési neve,

b) pályázó lakhelye vagy székhelye,

c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) pályázó regisztrációs száma.

(4) Az MVH - a pályázó hozzájárulása alapján - a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis támogatási keretéről - a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül - tájékoztatja a NAKVI-t.

(5) A Bíráló Bizottság - a NAKVI (2) bekezdés szerinti értékelése alapján - a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.

(7) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 60 naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével arányosan csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő 15 naptári napon belül - a NAKVI írásban értesíti a pályázót.

(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követő 15 naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

9. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter-a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 naptári napon belül - hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbítható.

(2)[3] A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően - a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.

(3)[4]

(4)[5] A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig - a szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg nyújtható. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számviteli bizonylatainak egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számviteli bizonylatokat a támogatási intenzitás figyelembevételével a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az előleggel történő elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási előleg felhasználásával a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(3) Előlegfizetés esetén a NAKVI előlegfizetési utasítást küld - a hatósági szerződés megkötését követő 8 naptári napon belül - az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(4) Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, ellenkező esetben a forrás rendelkezésre állását követő 15 naptári napon belül gondoskodik az előleg - nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

d) a miniszter támogatási döntéséről szóló értesítés kézhezvételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek; valamint

e) a 2. § (4) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülő, az állattartó építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során felmerülő, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díj.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez - a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig - a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon -a pályázatnak a NAKVI részére történő postára adásának időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást a fejlesztésnek a hatósági szerződésben foglalt befejezési időpontját követő 15 naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a pályázati felhívásokban közzétett szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolást elmulasztotta, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről. jogosultság megállapítása esetén a NAKVI a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő 8 naptári napon belül - kifizetési utasítást küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(4) A 2. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell az általános de minimis rendeletnek a 2. § (5) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(5) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell a mezőgazdasági de minimis rendeletnek a 2. § (6) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, ellenkező esetben a forrás rendelkezésre állását követő 15 naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § (1) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában a mezőgazdasági de minimis rendelet 4. cikk 5. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

14. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI a támogatott pályázatok 5%-át 2013. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) A NAKVI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - tájékoztatja az MVH-t az alábbi adattartalom megküldésével:

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó regisztrációs száma,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

16. §[6] E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdését és 9. § (4) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, e rendelet 9. § (3) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. §[7] Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 15/2014. (X. 9.) FM rendelet] megállapított 9. § (4) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Tanyás települések és térségek felsorolása

(Duna-Tisza közi Homokhátsághoz tartozó, és Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, és Pest megye alföldi kistérségeinek azon települései, amelyek az Országos Területfejlesztési Koncepció tanyás térség besorolása szerint legalább 2% és legalább 200 fő külterületi népességgel rendelkeznek, valamint ezen megyék tanyagondnoki szolgálatot működtető települései, amelyek legalább 2% külterületi népességgel rendelkeznek)

AB
1TelepülésKistérség
2AbonyCeglédi
3ÁgasegyházaKecskeméti
4AkasztóKiskőrösi
5AlbertirsaCeglédi
6AlgyőSzegedi
7ÁsotthalomMórahalomi
8BácsalmásBácsalmási
9BácsszőlősBácsalmási
10BajaBajai
11BaksKisteleki
12BalástyaKisteleki
13BalkányNagykállói
14BallószögKecskeméti
15BalotaszállásKiskunhalasi
16BátorligetNyírbátori
17BékésBékési
18BékéscsabaBékéscsabai
19BékésszentandrásSzarvasi
20BesenyszögSzolnoki
21BiriNagykállói
22BócsaKiskőrösi
23BocskaikertHajdúhadházi
24BordányMórahalomi
25BorotaJánoshalmai
26BugacKiskunfélegyházai
27BugacpusztaházaKiskunfélegyházai
28BugyiGyáli
29CeglédCeglédi
30CeglédbercelCeglédi
31CibakházaKunszentmártoni
32CsabacsűdSzarvasi
 
33CsanytelekCsongrádi
34CsászártöltésKiskőrösi
35CsemőCeglédi
36CsengeleKisteleki
37CsengődKiskőrösi
38CserkeszőlőKunszentmártoni
39CsikériaBácsalmási
40CsólyospálosKiskunmajsai
41CsongrádCsongrádi
42DabasDabasi
43DánszentmiklósCeglédi
44DebrecenDebreceni
45DélegyházaRáckevei
46DerekegyházSzentesi
47DócSzegedi
48DomaszékSzegedi
49DömsödRáckevei
50DunafalvaBajai
51EbesHajdúszoboszlói
52EperjesSzentesi
53ÉrpatakNagykállói
54ÉrsekhalmaBajai
55FábiánsebestyénSzentesi
56FarmosNagykátai
57FelgyőCsongrádi
58FelsőlajosKecskeméti
59ForráskútMórahalomi
60FülöpHajdúhadházi
61FülöpházaKecskeméti
62FülöpjakabKiskunfélegyházai
63FülöpszállásKiskőrösi
64GátérKiskunfélegyházai
65GemzseVásárosnaményi
66GörbeházaPolgári
67GyomaendrődSzarvasi
68GyulaGyulai
69HajdúböszörményHajdúböszörményi
70HajdúdorogHajdúböszörményi
71HajdúnánásHajdúböszörményi
72HajdúsámsonHajdúhadházi
73HarkakötönyKiskunhalasi
74HelvéciaKecskeméti
75HernádDabasi
76HodászMátészalkai
77HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi
78HomokmégyKalocsai
79HosszúpályiDerecske-Létavértesi
80ImrehegyKiskőrösi
81InárcsDabasi
82IzsákKiskőrösi
83JakabszállásKecskeméti
84JánoshalmaJánoshalmai
85JászberényJászberényi
 
86JászfelsőszentgyörgyJászberényi
87JászkarajenőCeglédi
88JászszentandrásJászberényi
89JászszentlászlóKiskunmajsai
90KabaPüspökladányi
91KállósemjénNagykállói
92KálmánházaNyíregyházai
93KamutBékési
94KarcagKarcagi
95KardosSzarvasi
96KardoskútOrosházai
97KaskantyúKiskőrösi
98KecelKiskőrösi
99KecskemétKecskeméti
100KelebiaKiskunhalasi
101KéleshalomJánoshalmai
102KenderesKarcagi
103KerekegyházaKecskeméti
104KétpóMezőtúri
105KétsopronyBékéscsabai
106KiskőrösKiskőrösi
107KiskunfélegyházaKiskunfélegyházai
108KiskunhalasKiskunhalasi
109KiskunlacházaRáckevei
110KiskunmajsaKiskunmajsai
111KistelekKisteleki
112KisszállásKiskunhalasi
113KocsérCeglédi
114KomádiBerettyóújfalui
115KondorosSzarvasi
116KótajNyíregyházai
117KömpöcKiskunmajsai
118KunadacsKunszentmiklósi
119KunbaracsKecskeméti
120KunfehértóKiskunhalasi
121KunpeszérKunszentmiklósi
122KunszállásKiskunfélegyházai
123KunszentmártonKunszentmártoni
124KunszentmiklósKunszentmiklósi
125LadánybeneKecskeméti
126LajosmizseKecskeméti
127LakitelekKecskeméti
128LőkösházaGyulai
129MadarasBácsalmási
130MagyBaktalórántházai
131MártélyHódmezővásárhelyi
132MedgyesegyházaMezőkovácsházai
133MezőberényBékési
134MezőhegyesMezőkovácsházai
135MezőtúrMezőtúri
136MikebudaCeglédi
137MikepércsDebreceni
138MonorMonori
 
139MonorierdőMonori
140MórahalomMórahalomi
141MóricgátKiskunmajsai
142MuronyBékési
143NagycserkeszNyíregyházai
144NagyhalászIbrány-Nagyhalászi
145NagykállóNagykállói
146NagykátaNagykátai
147NagykerekiBerettyóújfalui
148NagykőrösCeglédi
149NagymágocsSzentesi
150NagyrévKunszentmártoni
151NagyvarsányVásárosnaményi
152NyáregyházaMonori
153NyárlőrincKecskeméti
154NyársapátCeglédi
155NyírábrányHajdúhadházi
156NyíracsádHajdúhadházi
157NyíradonyHajdúhadházi
158NyíregyházaNyíregyházai
159NyírmártonfalvaHajdúhadházi
160NyírpazonyNyíregyházai
161NyírtelekNyíregyházai
162ÓcsaGyáli
163ÓpusztaszerKisteleki
164OrgoványKecskeméti
165OrosházaOrosházai
166ÖregcsertőKalocsai
167ÖrkényDabasi
168ÖrménykútSzarvasi
169ÖttömösMórahalomi
170PáhiKiskőrösi
171PálmonostoraKiskunfélegyházai
172PátrohaKisvárdai
173PetőfiszállásKiskunfélegyházai
174PilisMonori
175PirtóKiskunhalasi
176PusztaföldvárOrosházai
177PusztamérgesMórahalomi
178PusztaszerKisteleki
179PusztavacsDabasi
180RáckeveRáckevei
181RamocsaházaBaktalórántházai
182RémBajai
183RöszkeSzegedi
184RuzsaMórahalomi
185SándorfalvaSzegedi
186SarkadkeresztúrSarkadi
187SoltKalocsai
188SoltszentimreKiskőrösi
189SoltvadkertKiskőrösi
190SzabadkígyósBékéscsabai
191SzabadszállásKunszentmiklósi
 
192SzakmárKalocsai
193SzankKiskunmajsai
194SzarvasSzarvasi
195SzatymazSzegedi
196SzeghalomSzeghalomi
197SzegvárSzentesi
198SzékkutasHódmezővásárhelyi
199SzelevényKunszentmártoni
200SzentesSzentesi
201SzentkirályKecskeméti
202SzentmártonkátaNagykátai
203SzerepPüspökladányi
204TabdiKiskőrösi
205TáborfalvaDabasi
206TápiószőlősCeglédi
207TarhosBékési
208TatárszentgyörgyDabasi
209TázlárKiskőrösi
210TelekgerendásBékéscsabai
211TeremNyírbátori
212TiszaalpárKiskunfélegyházai
213TiszacsegeBalmazújvárosi
214TiszajenőSzolnoki
215TiszakécskeKecskeméti
216TiszakóródFehérgyarmati
217TiszakürtKunszentmártoni
218TiszasülySzolnoki
219TiszaszentimreTiszafüredi
220TiszatelekIbrány-Nagyhalászi
221TiszavárkonySzolnoki
222TompaKiskunhalasi
223TótkomlósOrosházai
224TömörkényCsongrádi
225TörtelCeglédi
226TúrkeveMezőtúri
227TuzsérZáhonyi
228ÚjfehértóNagykállói
229ÚjhartyánDabasi
230ÚjlengyelDabasi
231ÚjlétaHajdúhadházi
232ÚjszentmargitaPolgári
233ÚjszilvásCeglédi
234ÜllésMórahalomi
235VámospércsHajdúhadházi
236VárosföldKecskeméti
237VasadMonori
238VeresegyházVeresegyházi
239ZákányszékMórahalomi
240ZsanaKiskunhalasi
241ZsombóSzegedi
 

2. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer az 1. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák szerintAdható
pont
2A fejlesztés bemutatása
3Kedvezményezett térségek közé besorolt
kistérségből nyújtották-e be a pályázatot?
3Leghátrányosabb helyzetű kistérségből3
4Hátrányos helyzetű kistérségből1
5Nem0
6Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településről
nyújtották-e be a pályázatot?
1Igen1
7Nem0
8A település 2011. évi lakosságszáma,
ahonnan a pályázatot benyújtották?
3< 1000 fő3
91000-2000 fő2
102001-5000 fő1
11> 5000 fő0
12A település a most megpályázott támogatási
célra a 2011. évi Tanyafejlesztési Program
során is nyújtott be pályázatot, melyet
a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és
a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyről ki is értesítették,
azonban forráshiányra hivatkozva végül
mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben.
2Igen2
13Nem0
14A település kistérségére vonatkozóan
készítettek-e a 2011. évi program kiírásának
keretén belül Térségi tanyafejlesztési
programot?
3Igen3
15Nem0
16Hány tanyát érint a fejlesztés?5> 100 tanyát érint a fejlesztés5
1751 - 100 tanyát érint a fejlesztés3
1810-50 tanyát érint a fejlesztés2
19< 10 tanyát érint a fejlesztés1
20Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?5> 200 tanyai lakost érint a fejlesztés5
21101 -200 tanyai lakost érint a fejlesztés3
2250-100 tanyai lakost érint a fejlesztés2
23< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés1
24A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya
a fejlesztés célcsoportján belül?
5A célcsoport > 50%-a 60 év feletti5
25A célcsoport 25-50%-a 60 év feletti3
26A célcsoport < 25%-a 60 év feletti1
27A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya
a fejlesztés célcsoportján belül?
5A célcsoport > 50%-a 18 év alatti5
28A célcsoport 25-50%-a 18 év alatti3
29A célcsoport < 25%-a 18 év alatti1
30Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes
bemutatása alapján?
3A fejlesztés egyértelműen indokolt3
31A fejlesztés kifogásokkal indokolt1
32A fejlesztés alig indokolt0
 
33A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e
a választott fejlesztés a probléma
megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés
sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire
részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki
bemutatásra?
2A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes mértékben
megfelelőnek tűnik a probléma
megoldására, valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak részletes
bemutatására.
2
34A bemutatás nem részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés nem tűnik teljes
mértékben megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai, műszaki
fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.
0
353Egymásra épülő fejlesztésekről van szó: vagy
több célra is pályázik, vagy több eszközt
szerez be, vagy építési munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.
3
36Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó:
csak egy célra pályázik, csak egy eszközt
szerez be, csak építési munkálatra pályázik.
Technológiai, műszaki fejlesztés esetén
kitérnek annak részletes bemutatására.
1
37A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése
38Van-e már valamilyen szervezeti előzménye
a fejlesztésnek?
2Igen2
39Nem0
40A szervezet erőforrásainak bemutatása.
Infrastrukturális feltételek, kapacitások,
foglalkoztatás.
2A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai
vannak, embereket ideiglenesen, vagy
állandóan foglalkoztat.
2
41A szervezetnek még nincsenek jól működő
infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai,
embereket nem foglalkoztat sem
ideiglenesen, sem állandóan.
1
42Hány tanyagazdaságot kapcsol be
a fejlesztésbe?
4> 50 tanyagazdaságot4
4331 - 50 tanyagazdaságot3
4411 - 30 tanyagazdaságot2
45< 10 tanyagazdaságot1
46Hány féle tanyai termék piacra jutásához
járul hozzá?
4>30 tanyai termék4
4721 - 30 tanyai termék3
4810-20 tanyai termék2
49< 10 tanyai termék1
 
50Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás
megjelenése?
7Tanyai termékek város-vidék együttműködés
keretében történő piacra juttatása.
1
51Tanyai termékek értékesítését biztosító
önkormányzati fenntartású helyi piacok
létesítésére, fejlesztésére.
1
52Tanyai termékek értékesítését biztosító
önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére.
1
53Tanyai termékek feltárására.1
54Tanyai termékek védjegy- és
minőségtanúsítási rendszerének
bevezetésére, fejlesztésére.
1
55A tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik
piacra jutását segítő, a termékeik
feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét
biztosító vertikális integrációk,
önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű
feldolgozó kapacitások létrehozására,
fejlesztésére.
1
56A tanyagazdák számára nyújtott, a piacra
jutást, a termelést és helyi feldolgozást,
a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások
biztosítására.
1
57Készült-e már megvalósíthatósági
tanulmány, üzleti terv?
1Igen1
58Nem0
59A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése
60Hány település külterületi útjait fogja
karbantartani, rendszeres felújítási
munkálatait végezni?
3> 2 település3
612 település2
621 település1
63Van-e tapasztalata útfelújítási, karbantartási
munkálatokban?
2Igen2
64Nem1
65Rendelkezik-e már valamilyen géppel,
eszközzel útfelújítási, karbantartási
munkálatokra?
2Igen1
66Nem2
67A helyi tanyagazdák valamilyen géppel,
eszközzel hozzájárulnak-e az útfelújítási,
karbantartási munkálatokhoz?
3Igen3
68Nem1
69Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres
karbantartását fogja végezni?
10>50km10
7021-50km6
7111-20km4
72<10km2
73A villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések
74Megújuló energiaforrással fogja-e
megvalósítani a fejlesztést?
5Igen5
75Nem0
76Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés
során?
5Igen5
77Nem0
78A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok
hány százaléka 14 éven aluli gyermek?
6>=25%6
79<25%3
80Nincs 14 éven aluli gyermek1
81A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai
lakosok hány százaléka részesül rendszeres
szociális támogatásban?
4>50%4
8230-50%2
83<25%1
84A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
85Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?5> 2 tanyagondnoki szolgálatot5
862 tanyagondnoki szolgálatot3
871 tanyagondnoki szolgálatot1
88A tanyagondnoki szolgálat, szervezet
erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális
feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.
5A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai
vannak, állandóan foglalkoztat embereket.
5
 
89A szervezetnek már vannak működő
infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, csak
ideiglenesen foglalkoztat embereket.
3
90A szervezetnek nincsenek infrastrukturális
erőforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat
ideiglenesen sem embereket.
1
91A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi
programok megvalósítását?
3Igen3
92Nem1
93A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott
tanyák, tanyasi emberek köre?
7Igen, > 50%-kal7
94Igen, 21 - 50%-kal5
95Igen, < 20%-kal3
96Nem1
97Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása
98Rendelkezik-e már nyilvántartott
adatbázissal a tanyáiról?
2Igen0
99Nem2
100Korábban végeztek-e már felmérést
a tanyákról, vannak-e tervi előzmények?
3Igen0
101Nem3
102Szándékoznak-e közösségi részvételen
alapuló tervezést végrehajtani?
5Igen5
103Nem1
104A kistérség minden településére elvégzik-e el
a felmérést?
5Igen5
105Nem, de legalább a felére3
106Nem, kevesebb, mint a felére1
107Hány ha külterületen fogja elvégezni
a felmérést?
5> 500 ha5
108100-500 ha3
109< 100 ha1
110Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang
111A megvalósításban részt vevő kistérségek
száma?
3legalább 3 kistérség3
1121 - 2 kistérség1
113A megvalósításban részt vevő települések
száma?
5legalább 5 település5
1142-4 település3
1151 település1
116A megvalósításban résztvevő partnerek
száma?
3> 3 partner3
1171 - 3 partner1
118nincs partner0
119A megvalósítás során alkalmaznak-e
önkéntes, közösségi munkát?
3Igen3
120Nem0
121A megvalósítás során alkalmaznak-e
közmunkát?
3Igen3
122Nem0
123Illeszkedik-e a fejlesztés kistérségi, vagy
települési fejlesztési tervekhez?
3Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia.3
124Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem
látszik a relevancia.
1
125Nem0
126A fejlesztés eredményei, hatásai
127A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e
a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e
a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint?
Milyen mértékű a pénzügyi, piaci,
gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e
a pályázó, igyekszik-e ezeket
számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora
eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
3A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, és ezeket
igyekszik számszerűsíteni.
3
128A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
129A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns
pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
1
130A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye, vagy amit megadnak nem
releváns.
0
 
131A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre? Részletezi-e ezt
3A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, amelyet
3
a pályázó?a pályázó részletesen bemutat.
132A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, vagy
a felsoroltak nem megalapozottak,
egyáltalán nem részletezettek.
0
133A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása
a környezetre? A pályázó megfelelően
3A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív
környezeti hatása.
3
134fellép-e ez ellen?A fejlesztésnek van közvetlen negatív
környezeti hatása, de ez ellen megpróbál
hatékonyan fellépni a pályázó.
1
135 A fejlesztésnek van negatív környezeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
136A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata, kihasználtsága
137Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés
fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet?
Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben,
akár a fenntartásban kockázata, ennek
mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek
3A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet. Sem
a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
fenntartásának nincs semmilyen előre
látható kockázata.
3
138kezelésére felkészült-e a pályázó?A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem
teljesen biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.
2
139 A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
de ezek kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
1
140 A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült,
nem tud rá hiteles alternatívát adni.
0
141A várható kihasználtság mértéke? A
kihasználtság mértéke indokolja-e
a beruházást? Részletes-e a bemutatás? A
3A kihasználtság indokolja a beruházást. A
bemutatás részletes. A jövőben várhatóan
tovább fog növekedni a kihasználtság.
3
142jövőben fog-e tovább növekedni
a kihasználtság?
A kihasználtság mértéke nem egyértelműen
indokolja a beruházást, vagy a bemutatás
nem elég részletes. A jövőben várhatóan
stagnálni fog a kihasználtság.
0
143Költségvetés, forrásszerkezet
144Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező2A saját forrás a kötelező minimumnál2
minimum, vagy több?legalább 20%-kal nagyobb.
145A saját forrás csak a kötelező minimum.0
146Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e
fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora
3A saját forrást teljes egészében hitel nélkül
fedezi.
3
147rész hitel?A saját forrás felét nem haladja meg a hitel
mértéke.
1
148 A saját forrás felét meghaladja a hitel
mértéke.
0
149Maximálisan elérhető pontszám100
 

3. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák szerintAdható
pont
2A tanya és a gazdaság általános állapota, bemutatása
3Kedvezményezett térségek közé besorolt
kistérségből nyújtották-e be a pályázatot?
3Leghátrányosabb helyzetű kistérségből3
4Hátrányos helyzetű kistérségből1
5Nem0
6Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településről
nyújtották-e be a pályázatot?
1Igen1
7Nem0
8A település 2001. évi lakosságszáma,
ahonnan a pályázatot benyújtották?
3< 1000 fő3
91000-2000 fő2
102001-5000 fő1
11> 5000 fő0
12A pályázat postára adásának időpontjában
a pályázó betöltötte-e már a 40. életévét?
1Igen0
13Nem1
14A 2011. évi Tanyafejlesztési Program során is
nyújtott be pályázatot, melyet
a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és
a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyről ki is értesítették,
azonban forráshiányra hivatkozva végül
mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben.
1Igen1
15Nem0
16A lakcímkártyán található dátum szerint hány
éve él tanyán?
3> 10 év3
173-10év2
18<3év1
19A tanyán élő állandó lakosok száma?3> 5 fő3
204-5fő2
212-3 fő1
221 fő0
23A tanyán együtt élő családi generációk
száma (nagyszülő, szülő, gyermek)?
2A tanyán legalább három családi generáció
él együtt.
2
24A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él
együtt.
1
25A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma?3> 2 fő3
261-2 fő1
270 fő0
28A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli
foglalkoztatottak száma?
2Van és főállású2
29Van, de nem főállású1
30Nincs0
31Mekkora a földbirtok mérete?2< 10 ha1
3210-50ha2
33>50ha0
34A földbirtok mekkora egybefüggő része
fekszik a tanya körül?
1>= 50%1
35< 50%0
 
36Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek
állapota?
2Lakóépület felújítási éve 2000-nél korábbi.1
37Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi.0
38Legalább egy gazdasági épület felújítási éve
2000-nél korábbi.
1
39Legalább egy gazdasági épület felújítási éve
2000-nél későbbi.
0
40Milyen a tanya meglévő infrastrukturális
helyzete?
5nincs se vezetékes, se egyedi villany1
41nincs vezetékes ivóvíz1
42nincs fúrt kút1
43nincs szilárd burkolatú út1
44nincs gépkocsi1
45Milyen távolságban fekszik a tanya
a településtől?
1>=3km1
46<3km0
47Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik?3> 5 különböző fajta haszonállatot tart3
484-5 különböző fajta haszonállatot tart.2
491-3 különböző fajta haszonállatot tart.1
50Nem tart haszonállatot.0
51Tart-e valamilyen őshonos magyar
állatfajtát?
2Igen2
52Nem0
53Önellátás mellett értékesít-e állatot?1Igen1
54Nem0
55Folytat legeltető állattartást gyepterületen?1Igen1
56Nem0
57Milyen mezőgazdasági növény
termesztésével foglalkozik?
3> 5 különböző fajta növényt termeszt3
584-5 különböző fajta növényt termeszt.2
591 - 3 különböző fajta növényt termeszt.1
60Nem foglalkozik növénytermesztéssel.0
61Termeszt-e tájfajta növényt?2Igen2
62Nem0
63Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt?1Igen1
64Nem0
65Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?3Igen3
66Nem0
67Hol értékesíti a tanyai termékeket?4Önellátásra termel.1
68Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít.1
69Felvásárlónak, kereskedőnek értékesít.1
70Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya
legalább akkora, mint a felvásárlónak
értékesítés aránya
1
71A tanyagazdaság tavalyi, 2011. évi nettó
bevétele?
4< 1,5 millió Ft4
721,5-3 millió Ft3
733-4 millió Ft2
74> 4 millió Ft1
75Tagja valamilyen gazdatársulatnak,
szövetkezetnek?
1Igen1
76Nem0
77Rendelkezik szaktanácsadói szerződéssel?1Igen1
78Nem0
79Foglalkozik a tanyagazdaságban
mezőgazdasági alapanyagok
feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
vendéglátással?
1Igen1
80Nem0
81A fejlesztés bemutatása
82Milyen megpályázott támogatási célok
vannak? Komplexitás megjelenése?
5Legalább három támogatási cél megjelölése5
83Két támogatási cél megjelölése3
84Egy támogatási cél megjelölése1
 
85A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e
a választott fejlesztés a probléma
megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes?
Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e
a technológia részletes bemutatására? A
megvalósuló fejlesztés milyen mértékben
szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e
a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
3A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes mértékben
megfelelőnek tűnik a probléma
megoldására, valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak részletes
bemutatására.
3
86 A bemutatás nem részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés nem tűnik teljes
mértékben megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai, műszaki
fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.
1
87 2A fejlesztés csak gazdálkodási célokat
szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást.
2
88 A fejlesztés gazdálkodási célok mellett
lakóépület felújítást is szolgál.
1
89 2A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe
helyi vállalkozókat is bevon.
2
90 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe
helyi vállalkozókat nem von be.
0
91A fejlesztés a Nemzeti Vidékstratégia alábbi8Őshonos állatfajta beállítását vállalja.1
92szakmai preferenciái közül melyikre terjed ki?Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja.1
93 Tájfajta növény termesztését vállalja.1
94 A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti
növény termesztését vállalja.
1
95 Legalább 10%-kal növekszik az állatállomány
nagysága a tanyagazdaságban.
2
96 A fejlesztés hatására legalább 10%-kal
növekszik a kertészet mérete
a tanyagazdaságban.
2
97A fejlesztés eredményei, hatásai
98A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e
a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e
a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint?
Milyen mértékű a pénzügyi, piaci,
gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási
4A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, és ezeket
igyekszik számszerűsíteni.
4
99eredménye? Ezekre részletesen kitér-e
a pályázó, igyekszik-e ezeket
számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora
eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
100 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns
pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
1
101 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási
eredménye, vagy amit megadnak nem
releváns.
0
102A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre? Részletezi-e ezt
a pályázó?
3A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, amelyet
a pályázó részletesen bemutat.
3
103 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, vagy
a felsoroltak nem megalapozottak,
egyáltalán nem részletezettek.
0
 
104A fejlesztésnek van közvetlen negatívhatása
a környezetre? A pályázó megfelelően
3A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív
környezeti hatása.
3
105fellép-e ez ellen?A fejlesztésnek van közvetlen negatív
környezeti hatása, de ez ellen megpróbál
hatékonyan fellépni a pályázó.
1
106 A fejlesztésnek van negatív környezeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
107A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata
108Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés
fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e
a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár
a gazdálkodás fenntartásában kockázata?
Ennek mekkora a valószínűsége és
5A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet. Sem
a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
fenntartásának nincs semmilyen előre
látható kockázata.
5
109a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e
a pályázó?
A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem
teljesen biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.
3
110 A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
de ezek kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
1
111 A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült,
nem tud rá hiteles alternatívát adni.
0
112Forrásszerkezet
113Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező
minimum, vagy több?
2A saját forrás a kötelező minimumnál
legalább 20%-kal nagyobb.
2
114 A saját forrás csak a kötelező minimum.0
115Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e
fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora
3A saját forrást teljes egészében hitel nélkül
fedezi.
3
116rész hitel?A saját forrás felét nem haladja meg a hitel
mértéke.
2
117 A saját forrás felét meghaladja a hitel
mértéke.
1
118Maximálisan elérhető pontszám100
 

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.12.17.

[2] Megállapította a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[3] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 32. § - a. Hatálytalan 2013.10.23.

[5] Módosította a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.10.10.

[6] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 31. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[7] Beiktatta a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.10.

Tartalomjegyzék