Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 11-12. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. csekély összegű támogatás:

1.1. általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;

1.2. halászati csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;

2. pénzügyi intézmény: az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramban (a továbbiakban: hitelprogram) résztvevő, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) honlapján közzétett, a hitelprogramhoz csatlakozott hitelintézet, valamint az MFB Zrt.;

3. támogatástartalom: a termelői szerveződés számára nyújtott kamattámogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

4. támogatástartalom-igazolás: a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított igazolás, amely a támogatási kategóriát is megjelöli;

5. termelői szerveződés: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti minősített elismeréssel rendelkező termelői csoport és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. § n) pontjában meghatározott termelői szervezet, valamint 1. § o) pontjában meghatározott zöldség-gyümölcs termelői csoport.

2. § (1) E rendelet alapján a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódóan a termelői szerveződés kamattámogatás igénybevételére jogosult.

(2) A kamattámogatás mértékét a 4. § (1) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy

a) az nem haladhatja meg a termelői szerveződés rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét, és

b) az legfeljebb a hitelkamat 50%-a lehet, de nem haladhatja meg az évi 4 százalékpontot.

(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

3. § (1) A kamattámogatás igénybevételére az a termelői szerveződés jogosult, amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelmére nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, vagy a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) a kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

c) a hitelprogram keretében 2014. december 31-ig megkötött érvényes hitelszerződéssel rendelkezik, és

d) nyilatkozik arról, hogy

da) mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a kamattámogatási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben,

db) milyen mértékű kamattámogatást kíván igénybe venni, és

dc) a hitelszerződés módosítása esetén annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül az új hitelszerződés másolatának megküldését vállalja.

(2) Kamattámogatás a hitelprogram keretében olyan - a rendelet hatálybalépése előtt megkötött hitelszerződéseket is beleértve - 2014. december 31-ig megkötött hitelszerződés esetén nyújtható,

a) amelynek a lejárata legfeljebb 7 év, azon belül legfeljebb 4 év türelmi idővel, és

b) amelynek a hitelösszege legalább 50 millió forint, de legfeljebb 250 millió forint.

4. § (1) A termelői szerveződésnek a kamattámogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon a hitel futamideje alatt egy alkalommal kell az MVH-hoz benyújtania. A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét.

(2) A kamattámogatási kérelemhez a termelői szerveződésnek mellékelnie kell

a) a pénzügyi intézmény által a hitelprogram keretében megkötött hitelszerződésben foglalt kedvezményes kamatból adódó támogatásról szóló, a termelői szerveződés egyéni referencia kamatlábát is tartalmazó támogatástartalom-igazolás másolatát,

b) a hitelhez kapcsolódó

ba) intézményi kezességvállalás esetén az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által kiállított, a kedvezményes intézményi készfizető kezességvállalásból adódó támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás másolatát,

bb) állami kezességvállalás esetén az állami kezességvállalásból adódó támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás másolatát,

c) a hitelszerződés másolatát,

d) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat, és

e) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról szóló nyilatkozatokat.

(3) A kamattámogatás támogatástartalmát az MVH az 1. mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki.

5. § (1) Az MVH a kamattámogatási kérelemről annak hiánytalan beérkezését követő harminc napon belül - a 2. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - döntést hoz, és a kamattámogatási kérelem jóváhagyása esetén a kamattámogatás támogatástartalmáról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet megküld a termelői szerveződés részére.

(2) A támogatástartalom-igazolást a termelői szerveződés annak keltezésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

(3) A támogatástartalom összegét a kamattámogatási kérelem benyújtása hónapját közvetlenül megelőző hónap első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6. § (1) A kamattámogatás lehívására az a termelői szerveződés jogosult, amelynek a kamattámogatási kérelmét az MVH részben vagy egészben jóváhagyta, és amely a lehívási kérelemben feltüntetett kamatok megfizetését a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolja.

(2) A kamattámogatás az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett lehívási kérelem MVH-hoz történő benyújtásával naptári negyedévente, a naptári negyedévet követő hónapban hívható le.

(3) Egy kamattámogatási lehívási kérelem legfeljebb a lehívási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző kettő naptári negyedévben megfizetett kamatok vonatkozásában nyújtható be.

(4) A lehívási kérelemhez mellékelni kell a pénzügyi intézmény által a kamatok megfizetéséről kiállított igazolások eredeti példányát.

(5) Az MVH a lehívási kérelem hiánytalan beérkezését követő harminc napon belül döntést hoz, és a jóváhagyott kamattámogatást a forrás rendelkezésre állása esetén a döntést követő tizenöt napon belül folyósítja a termelői szerveződés részére.

7. § Az e rendelet szerinti

a) általános csekély összegű támogatás vonatkozásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk 2. pontja szerinti nyilvántartást, valamint

b) a halászati csekély összegű támogatás vonatkozásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk 2. pontja szerinti nyilvántartást

az MVH vezeti.

8. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül tájékoztatja az MVH-t.

(2) A hitel nem rendeltetésszerű felhasználása a kamattámogatás - a Törvény 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti - rendeltetéstől eltérő felhasználásának minősül.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

11. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló

15/2014. (X. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 15/2014. (X. 9.) FM rendelet] megállapított 9. § (4) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) A 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (4) bekezdésében a "2014. május 31-ig" szövegrész helyébe a "2015. május 31-ig" szöveg lép.

12. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően - a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja."

(2) Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 15/2014. (X. 9.) FM rendelet]

a) megállapított 9. § (2) és (3) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (4) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

(3) Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2014. április 30-ig" szövegrész helyébe a "2015. május 31-ig" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése.

13. § Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "2014. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2014. december 31-éig" szövegrész lép.

14. § Az anyajuhtartás "de minimis" támogatásáról szóló 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "2014. szeptember 30-áig" szövegrész helyébe a "2014. október 31-éig" szöveg lép.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 15/2014. (X. 9.) FM rendelethez

A hitelhez kapcsolódó kamattámogatásból származó támogatástartalom képlete

ahol:

TT - támogatástartalom, a támogatások jelenértékének összege forintban,

TTE - támogatástartalom, a támogatások jelenértékének összege euróban,

Q - adott naptári évben a hitelhez nyújtott - egyéni referencia kamatláb alapján számított kamattámogatást meg nem haladó - kamattámogatás összege a kamattámogatásról szóló MVH határozatban megjelölt százalékpont és a hitel törlesztési ütemterve alapján számítva, forintban.

Ha iH >= iER és iER > iF, akkor Q = (iER - iF)*H,

Ha iH >= iER és iER <= iF, akkor Q = 0;

Ha iH < iER és iH > iF, akkor Q = (iH - iF)*H,

Ha iH < iER és iH = iF, akkor Q = 0,

i - az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló kormányrendelet szerinti diszkont kamatláb,

iER - a hitelfelvevő vonatkozásában megállapított egyéni referencia kamatláb, a kamatidőszak hosszának megfelelően,

iH - a hitel kamatlába, a kamatidőszak hosszának megfelelően,

iF - a kamattámogatás figyelembevételével a hitelfelvevő által ténylegesen fizetett kamatláb, a kamatidőszak hosszának megfelelően,

H -a kamatidőszak elején fennálló hitelállomány forintban (feltételezve, hogy tőketörlesztésre csak a kamatidőszak végén kerül sor),

n - naptári évek száma, a támogatástartalom a kamattámogatási kérelem beérkezésének naptári negyedévét közvetlenül megelőző naptári negyedév első napjától a hitel futamidejének utolsó napjáig terjedő időszak alapján kerül kiszámításra,

r - a kamattámogatási kérelem benyújtása hónapját közvetlenül megelőző hónap első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam.

Tartalomjegyzék