38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás célja

1. § A támogatás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett - tenyésztésben történő megőrzése a kieső jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.[1] állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, aki vagy amely regisztrált, a támogatási kérelmében elfogadott célprogrammal megegyező állattartó tenyészettel rendelkezik, és a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs számának feltüntetésével - szerepel, valamint viseli az állattartás költségeit;

2.[2] állatállomány-szaporulat: az adott tenyésztő saját állatainak olyan szaporulatából adódó állatlétszám,

a) amelynek mértékét a támogatási kérelem benyújtásakor az elismert tenyésztőszervezet igazolta; és

b) amely

ba) saját tenyészetében született,

bb) a program végéig állománynövelésre állítanak be, és

bc) támogatható állatállománynak minősül.

3. aktuális állatállomány: e rendelet alapján az utolsó helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozat alapján támogatott állatállomány létszáma, amely az első kifizetési kérelem benyújtása előtt azonos az induló állatállománnyal;

4. baromfifélék: tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk fajok;

5. Baromfi Információs Rendszer: a baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok nyilvántartására a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján létrehozott számítógépes rendszer;

6. célprogram: azonos fajtához tartozó védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákra vonatkozó előírások összessége;

7. célprogramcsoport: azonos fajhoz tartozó célprogramok összessége;

8. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer: a szarvasmarhafélék, a sertések, a lófélék, a juh- és a kecskefélék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereiről szóló, adott állatfajokra vonatkozó egyes jogszabályok összefoglaló elnevezése;

9. elismert tenyésztőszervezet: a tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet] szerint tenyésztőszervezetként elismer;

10. fajtafenntartó minősítésű állomány: egy adott fajta, fajtakonstrukció genetikai tulajdonságainak megőrzését, fenntartását, esetleg folyamatos genetikai fejlesztését biztosító tenyészállatok összessége, baromfifélék esetében a nukleusz állománytól származó, egy adott fajta, fajtakonstrukció genetikai tulajdonságainak megőrzését szolgáló fajtatiszta állomány;

11. génbanki támogatás: egy adott fajta nukleusz állományához tartozó, kizárólag génmegőrzési célból tartott állatok in-vivo tenyészetének támogatása, és a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott, szaporítóanyag laboratóriumi körülmények közötti megőrzésére szolgáló in-vitro tároló támogatása;

12. induló állatállomány: a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozatban jóváhagyásra került állatlétszám;

13. intézkedés: a célprogramcsoportok összessége;

14.[3] kiesett állat: a támogatási időszak alatt a kérelmező tenyészeteiből kikerült egyedek, amelyekre kötelezettségvállalás történt;

15. nukleusz minősítésű állomány: a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet] 1. § d) pontjában ekként meghatározott fogalom;

16. tartási hely: a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedeinek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 15. pontja szerinti tartási helye;

17.[4] támogatási időszak: a támogatási kérelem benyújtása évének január 1-étől számított 5 naptári év;

18. támogatásra jogosult: az a kérelmező, aki a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik;

19. tenyészet: az állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

20. tenyésztési dokumentáció: az elismert tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban meghatározott - a tenyésztési program végrehajtásáról vezetett alapdokumentációk összessége;

21. tenyésztési program: a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákra elismert tenyésztőszervezet által - a 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet és a 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet előírásainak megfelelően - kidolgozott, a tenyésztési hatóság által elfogadott tenyésztési program;

22. törzskönyvezés: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 27. pontjában meghatározott fogalom.

23.[5] Országos Állattenyésztési Adatbázis: az állattenyésztésről szóló törvény alapján a tenyésztési hatóság által létrehozott adatbázis.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] szerint kell értelmezni.

3. A támogatás jellege és tárgya

3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő állatlétszám alapú támogatás vehető igénybe a 1. mellékletben meghatározott védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő megőrzésére.

(2) E rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz vehető igénybe állatlétszám alapú támogatás:

a) szarvasmarha célprogramcsoport:

aa) magyar szürke szarvasmarha célprogram,

ab) magyartarka szarvasmarha célprogram,

b) bivaly célprogramcsoport: magyar házibivaly célprogram,

c) ló célprogramcsoport:

ca) furioso - north star célprogram,

cb) hucul célprogram,

cc) gidrán célprogram,

cd) kisbéri félvér célprogram,

ce) lipicai célprogram,

cf) magyar hidegvérű célprogram,

cg) nóniusz célprogram,

ch) shagya arab célprogram,

d) szamár célprogramcsoport: magyar parlagi szamár célprogram,

e) sertés célprogramcsoport:

ea) fecskehasú mangalica célprogram,

eb) szőke mangalica célprogram,

ec) vörös mangalica célprogram,

f) juh célprogramcsoport:

fa) hortobágyi (magyar) racka célprogram,

fb) gyimesi racka célprogram,

fc) cigája célprogram,

fd) tejelő cigája célprogram,

fe) cikta célprogram,

g) kecske célprogramcsoport: magyar parlagi kecske célprogram,

h) tyúk célprogramcsoport:

ha) fehér magyar tyúk célprogram,

hb) fogolyszínű magyar tyúk célprogram,

hc) sárga magyar tyúk célprogram,

hd) kendermagos magyar tyúk célprogram,

he) fehér erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,

hf) fekete erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,

hg) kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,

i) gyöngytyúk célprogramcsoport: magyar parlagi gyöngytyúk célprogram,

j) kacsa célprogramcsoport:

ja) fehér magyar kacsa célprogram,

jb) tarka magyar kacsa célprogram,

k) pulyka célprogramcsoport:

ka) bronzpulyka célprogram,

kb) rézpulyka célprogram,

l) lúd célprogramcsoport:

la) fodros tollú magyar lúd célprogram,

lb) magyar lúd célprogram.

(3) Támogatás a törzskönyvezett - a magyartarka fajta esetében "A" főtörzskönyvbe sorolt - védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú egyedeire legfeljebb a 2. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában fajtánként meghatározott nőivarú állatlétszám után adható. Abban az évben, melyben az nőivarú állatlétszám meghaladja a 2. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott nőivarú állatlétszámot, az adott fajta vonatkozásában e rendelet alapján támogatás nem vehető igénybe azzal, hogy a korábban e rendelet alapján igénybe vett támogatást nem kell visszafizetni.

(4) Ha az adott fajtán belüli nőivarú, törzskönyvezett nukleusz minősítésű állomány létszáma a kifizetési kérelmek alapján, az adott évben meghaladja a 2. mellékletben foglalt táblázat C oszlopában meghatározott létszámot, akkor az adott évben valamennyi nukleusz minősítésű egyed a fajtafenntartó minősítéshez kapcsolódó egyedenkénti támogatási összegre jogosult.

(5)[6] A (3) bekezdésben meghatározott fajtánkénti nőivarú állatlétszám nagyságának ellenőrzését - a tenyésztőszervezetek tenyésztési adatbázisainak felhasználásával - a tenyésztési hatóság végzi, és a törzskönyvezett védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak az adott év január 1-jei fajtánkénti nőivarú állatlétszámának adatairól adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számára. Az adatszolgáltatás határideje az évenkénti adatkérésben megadott határidő.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) A támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki az adott célprogramcsoportban az 5-10. § által meghatározott, a támogatási feltételeknek megfelelő védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták elismert tenyésztőszervezetének - az adott naptári évre vonatkozó - igazolásával rendelkező törzskönyvezett

a) nukleusz minősítésű, vagy

b) fajtafenntartó minősítésű, vagy

c) nukleusz és fajtafenntartó minősítésű

fajtatiszta nőivarú egyedeket - baromfifélék esetén állományt - tart.

(2) Az állattartó az elismert tenyésztőszervezettől évente, az adott naptári évre vonatkozóan, az adott év január 31-ig - a támogatási időszak első évében a támogatási kérelem beadásának időpontjáig - beszerzi a programban részt vevő állományára vonatkozóan a tenyésztési programban meghatározottak szerinti

a) a szarvasmarha, a bivaly, a ló, a szamár, a juh, a kecske és a sertés faj esetén egyedenkénti, vagy

b) a baromfifélék esetén állományonkénti

nukleusz vagy fajtafenntartó minősítésről szóló igazolást.

(3) Az egyes fajtákra vonatkozó elismert tenyésztőszervezetek jegyzékét az Irányító Hatóság közleményben jelenteti meg.

(4)[7]

5. A támogatás igénybevételének egyes állatfajokra vonatkozó feltételei

5. § A támogatás igénybevételének feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételek mellett - a szarvasmarha és a bivaly fajokra vonatkozóan, hogy a kérelmező

a) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti, és

b) az adott fajokra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) alapján célprogramonként legalább egy, a tárgyév január 1-jén

ba) a magyar szürke szarvasmarha esetében harmadik életévét betöltött,

bb) a magyartarka szarvasmarha esetében második életévét betöltött, "A" főtörzskönyvbe sorolt,

bc) bivaly esetében második életévét betöltött,

az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, fajtatiszta, nőivarú egyed tartója.

6. § A támogatás igénybevételének feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételek mellett - a ló és a szamár fajokra vonatkozóan, hogy a kérelmező

a)[8] a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti, és

b) az adott fajokra vonatkozó ENAR szerint célprogramonként legalább egy, a tárgyév január 1-jén első életévét betöltött, az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, minősített fajtatiszta nőivarú egyed tartója.

7. § A támogatás igénybevételének feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételek mellett - a sertés fajra vonatkozóan, hogy a kérelmező

a) a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti, és

b)[9] az adott fajra vonatkozó Országos Állattenyésztési Adatbázis szerint célprogramonként legalább tíz, a tárgyév január 1-jén 9 hónapos kort betöltött, az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, fajtatiszta, nőivarú egyed tartója.

8. § A támogatás igénybevételének feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételek mellett - a juh fajra vonatkozóan, hogy a kérelmező

a) a 2010. január 1. előtt született állatok esetében a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet] szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti,

b) a 2009. december 31. után született állatok esetében a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti, és

c) az adott fajra vonatkozó ENAR alapján célprogramonként legalább tíz, a tárgyév január 1-jén 6 hónapos kort betöltött, az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, fajtatiszta, nőivarú egyed tartója.

9. § A támogatás igénybevételének feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételek mellett - a kecske fajra vonatkozóan, hogy a kérelmező

a) a 2010. január 1. előtt született állatok esetében a 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti,

b) a 2009. december 31. után született állatok esetében a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti, és

c) az adott fajra vonatkozó ENAR alapján célprogramonként legalább öt, a tárgyév január 1-jén 6 hónapos kort betöltött, az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, fajtatiszta, nőivarú egyed tartója.

10. § A támogatás igénybevételének feltétele - a 4. §-ban meghatározott feltételek mellett - a baromfifélékre vonatkozóan, hogy a kérelmező

a) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti jelölési, nyilvántartási és bejelentési előírásokat teljesíti, és

b) a tárgyév január 1-jén célprogramonként legalább húsz, az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, származási igazolással ellátott fajtatiszta nőivarú egyed tartója.

6. Kötelezettségek vállalása

11. § (1)[10] A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására, valamint arra, hogy a kiesett állatokat a kieséstől számított 90 napon belül pótolja.

(1a)[11] Amennyiben valamely állat vagy törzsállomány a támogatási időszak utolsó napját megelőző 90 napon belül esik ki, úgy a támogatásra jogosult mentesül az (1) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál bejelenteni.

(2)[12] A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha

a) a kieső állatnak, valamint baromfifélék esetében állománynak az ENAR adatbázisából vagy a Baromfi Információs Rendszer (a továbbiakban: BIR) adatbázisából történő kijelentése az adott faj ENAR-ra vonatkozó szabályainak, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelően történik,

b)[13] a támogatásra jogosult a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egyidőben, legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül, a Kincstárnak bejelenti,

c) a pótlásként beállított állatnak, valamint baromfifélék esetében állománynak a bejelentése az ENAR adatbázisba vagy a BIR adatbázisba az adott faj ENAR-ra vonatkozó szabályainak, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelően történik, és

d) a pótlásként beállított állatnak az 5. § b) pontjában, a 6. § b) pontjában, a 7. § b) pontjában, a 8. § c) pontjában vagy a 9. § c) pontjában meghatározott életkort a pótlás időpontjában be kell töltenie.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott formanyomtatvány tartalmi elemei a következők:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a célprogram azonosítása,

c) a kiesett állatok adatai,

d) a pótolt állatok adatai,

e) az ügyfél aláírása.

(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak végéig a támogatási határozatban jóváhagyott állatállomány-szaporulat elérésére.

(5) A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt a tenyészeteihez tartozó tartási helyen a támogatott állatállomány tekintetében a tenyésztési programban meghatározott tartási és takarmányozási körülményeket biztosítani.

(6)[14] Kiesett állatra a kiesés időpontját követően, ugyanazon állattartónak, támogatás nem nyújtható.

12. § (1) Nukleusz minősítésű állományként támogathatóak az állattartó azon egyedei, baromfifélék esetén állománya, amely vonatkozásában a - 4. mellékletben adott fajtára meghatározott előírásokat is tartalmazó - tenyésztési programot betartja.

(2) Fajtafenntartó minősítésű állományként támogathatóak az állattartó azon egyedei, baromfifélék esetén állománya, amely vonatkozásában a - 4. mellékletben adott fajtára meghatározott előírásokat is tartalmazó - tenyésztési program vonatkozó részeit betartja.

(3) A támogatásra jogosult - az elismert tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban meghatározott - naprakész tenyésztési dokumentációt vezet a tenyésztési program végrehajtásáról. Naprakész tenyésztési dokumentációt úgy kell vezetni, hogy a tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a nyilvántartási dokumentációban.

(4) A támogatásra jogosultnak a támogatási időszak alatt be kell tartania

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 4. és 5. cikkében, valamint II. mellékletében foglaltak alapján meghatározott előírásokat, továbbá

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírásokat.

7. A kötelezettségekben bekövetkezett változások

13. § (1) A támogatási időszak alatt az adott egyedek, baromfifélék esetén állomány elismert tenyésztőszervezet általi nukleusz vagy fajtafenntartó minősítése naptári évenként változhat.

(2)[15] Ha a kifizetési kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozatban - a szarvasmarha, a bivaly, a ló, a szamár, a juh, a kecske és a sertés faj esetében a kifizetési kérelem benyújtását megelőző évben beállított szaporulat figyelembe vétele nélkül - az aktuális állatállománynál kisebb a támogatott állatlétszám, akkor az, az állomány csökkentésének minősül.

(3) Az azon egyedek, baromfifélék esetén állomány után igénybe vett támogatás, amellyel az aktuális állatállományt csökkentették, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4)[16] Ha az állatállománynak az adott évben jóváhagyott létszáma nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimálisan támogatható célprogramonkénti állatlétszámot, akkor a támogatásra jogosult az érintett célprogramból kizárásra kerül, és köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5) A célprogramban az állatállománynak az aktuális állatállományhoz képest történő növelésére - a kötelezettségek átvállalásán túl - az állatállomány-szaporulat mértékéig van lehetőség az adott évi kifizetési kérelem benyújtása során.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bekövetkező állománynöveléssel érintett állatlétszám tekintetében a kötelezettségvállalás csak a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.

(7) A kötelezettség átvállalásából, valamint a vásárlásból származó állománynövekedés nem vehető figyelembe a vállalt állatállomány-szaporulat teljesítéseként.

(8)[17] Azokra az egyedekre, baromfi esetén állományokra vonatkozóan, amelyekkel az állományt már csökkentették további kifizetést nem lehet igényelni.

(9)[18] Az állomány csökkenése esetén az állományra meghatározott állatállomány-szaporulat még meg nem valósult részére vonatkozóan a támogatási jogosultság megszűnik, és a tartót további tartási kötelezettség ezen szaporulati állomány vonatkozásában nem terheli.

13/A. §[19] E rendelettel szabályozott támogatás esetén lehetséges a természetes személyek közötti eljárásbeli jogutódlás a támogatási döntés véglegessé válása előtt.

8. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

14. § (1) A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(2) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek az állatállomány vonatkozásában meg kell felelnie a célprogramra vonatkozó jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.

(3)[20] A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.

(4)[21] Kötelezettségátadás és jogutódlás adott célprogramra vonatkozó

a) teljes aktuális állomány vagy

b) az aktuális állomány egy részének

tekintetében lehetséges.

(5)[22]

(6)[23] Kiesett, de még nem pótolt egyedekre vagy állományokra vonatkozó kötelezettséget átadni nem lehet.

(7)[24]

(8)[25] Az állatállomány-szaporulatra vonatkozó létszámadatokról a kötelezettségátadásra vonatkozó formanyomtatványon valamennyi részt vevő ügyfél nyilatkozik. Amennyiben a kötelezettségátadási kérelemben a rendelkezésre álló szaporulatnál többre történik kötelezettségvállalás, akkor a Kincstár a részt vevők között arányos szétosztást alkalmaz.

(9)[26] Az átadható állatállomány-szaporulat számítása során a megelőző legkisebb egész számra történő kerekítést kell alkalmazni. Az ennek során csökkentésre kerülő állatállomány-szaporulati létszám támogatási jogosultsága megszűnik.

(10)[27] Ha az átvevő a kötelezettségátadás során megállapított állatállomány-szaporulatra vonatkozó kötelezettséget nem vállalja, akkor az átadható, de át nem adott állatállomány-szaporulat támogatási jogosultsága megszűnik.

15. § (1)[28] A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet az elismert tenyésztőszervezet jóváhagyásával kell benyújtani a Kincstárnak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére. A formanyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:[29]

a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,

b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai, valamint a kapcsolattartó adatai,

c) a célprogram azonosítása,

d) az átadott állatállomány létszáma,

e) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok,

f) az ügyfelek aláírásai.

(2) Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első naptári évére vonatkozóan nincs lehetőség.

(3) Egy kérelmező a támogatási időszak alatt egy célprogramra vonatkozóan csak mint átvevő vagy mint átadó szerepelhet.

(4)[30]

(5)[31] Vis maior esetén a támogatásra jogosult a folyamatban lévő, kötelezettségének az átadásáról vagy átvételéről történő döntés előtt is nyújthat be kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmeket.

(6) Az átadónak a kötelezettségátvállaláshoz szükséges tenyésztési dokumentumok másolati példányát az átvevő részére biztosítania kell.

16. § (1) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan állattartó, aki

a) az adott fajtára vonatkozó célprogramban helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik, és adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapítása alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az adott célprogramból kizárták, vagy

b)[32] az adott fajtára vonatkozó célprogramban résztvevő aktuális állatállományát teljes egészében vagy részben korábban már átadóként más ügyfélre átruházta, vagy

c) az adott fajtára vonatkozó célprogramban az állományát csökkentette, vagy

d)[33] e rendelet alapján támogatott ügyfél, és nem szerepel a Kincstár honlapján 2010-től minden év októberében - a támogatott hozzájárulásával - közzétett, a kötelezettség átvételére engedélyezett ügyfelek listáján.

e)[34] az adott célprogramra vonatkozóan nem a kötelezettség átadóval azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban adott be támogatási kérelmet, és a támogatási kérelmére hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik.

(2)[35]

(3)[36] A kötelezettség átruházási kérelem benyújtását követően az átvevő jogosult benyújtani a kifizetési kérelmet, a kötelezettség átadási kérelmen jóváhagyott állatállomány alapján. Ha a kötelezettség átruházása tárgyában született határozat véglegessé válása ezen időpontig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelemben megjelölt állategyedek, illetve törzsállományok alapján kell benyújtani. Amennyiben az átadó és átvevő nem természetes személyek, és a kötelezettség átruházás átalakulás, egyesülés vagy szétválás miatt történik, az átvevő helyett az átadó is jogosult benyújtani kifizetési kérelmet.

(4) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtását követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza.

(5)[37] A kötelezettség átruházási kérelmet az átruházást követő 30 napon belül a Kincstár által rendszeresített és annak honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, annak érdekében, hogy az átadó által igényelt támogatás az átvevő részére kerüljön kifizetésre a (3) bekezdés szerint. Az átruházás időpontja e bekezdés alkalmazásában az ENAR-ban vagy az Országos Állattenyésztési Adatbázisban megtalálható tartóváltás időpontja.

9. A támogatás mértéke

17. § Az egyed, baromfifélék esetén állomány adott évi minősítése alapján igénybe vehető támogatás évenkénti mértéke - törzskönyvezett nőivarú egyedenként - a 3. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

10. A támogatási kérelem benyújtása

18. §[38]

19. §[39]

11. A támogatási kérelem elbírálása

20. § (1)[40] A támogatási kérelmeket a Kincstár célprogramonként - az 5. melléklet szerinti pontrendszer alapján a kérelem jogszabályi követelményeknek való megfelelése és a 2. melléklet szerinti, a fajtánként előírt létszámkorlátok figyelembevételével - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint rangsor állításával bírálja el.

(2) A támogatási kérelmek rangsorának összeállítása célprogramonként történik.

(3) Az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé célprogramonként azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

(4)[41] Az 5. melléklet szerint a célprogramba bevonni kívánt egyedek szempontja esetében többletpont az alapján kerül megállapításra, hogy az állattartó a tenyészeteiben a támogatási kérelem benyújtásának évében január 1-jén tartott célprogrammal azonos állatfajta állatlétszámához viszonyítva mekkora állatlétszámot kíván az adott célprogramba bevinni.

(5) Az 5. melléklet szerint a célprogramba bevonni kívánt nukleusz minősítésű egyedek szempontja esetében a többletpont az alapján kerül megállapításra, hogy - a 4. § (2) bekezdésben meghatározott igazolás alapján - az induló állatlétszám hány százaléka tartozik a támogatási kérelem évében nukleusz minősítésű egyedek közé.

(6) A támogatási kérelemhez az (5) bekezdés szerinti többletpont beszámításához mellékelni kell a 4. § (2) bekezdésben meghatározott igazolást.

(7)[42] A támogatási kérelem elbírálásakor a vállalt állatállomány-szaporulatra vonatkozó forrásigény a 18. § (6) bekezdés alapján benyújtott támogatási kérelemben feltüntetett kötelezettségvállalási megosztás szerint kerül meghatározásra.

21. § (1)[43] A támogatási kérelem elbírálásánál a kérelemben feltüntetett állatállományok közül csak az egyes fajok ENAR adatbázisában, az Országos Állattenyésztési Adatbázisban, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelő adatbázisban szereplő állatok vehetőek figyelembe.

(2) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra célprogramonként - az adott fajta elismert tenyésztőszervezete által minősített - tenyésztői munkáért a támogatási kérelem beadását megelőző 3 naptári év tenyésztői munkája alapján "megfelelő", "jó" vagy "kiváló" minősítés esetén.

(3) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában meghatározott, ugyanahhoz a fajhoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogramok (a továbbiakban: NVT AKG őshonos célprogramok) valamelyikében való részvétel esetén, ha az állattartó mint az NVT AKG őshonos célprogramokban jogosult támogatott a 2009. évi kifizetési kérelme alapján támogatásban részesült.

(4) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján agrár-környezetgazdálkodási célprogramok valamelyikében való részvétel esetén, ha az állattartó a támogatási kérelmet előzetesen jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

(5) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra azon gazdálkodók részére, akik a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert - a 8. melléklet szerint a célprogramcsoportnak és termékcsoportnak megfelelő - termelői csoporti tagsággal rendelkeznek.

22. § (1)[44] A 6. melléklet szerinti felsőfokú vagy a 7. melléklet szerinti középfokú agrárvégzettség után az 5. melléklet alapján járó többletpont természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak kerül beszámításra. Gazdasági társaság esetében a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a 6. melléklet szerinti felsőfokú vagy a 7. melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján adható többletpont. Őstermelők családi gazdasága esetében a felsőfokú agrárvégzettség után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha az őstermelők családi gazdaságának bármely tagja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.

(2) Többletpont adható a 7. mellékletben nem szereplő, azonosító számmal rendelkező vagy nem rendelkező kísérleti képzés keretében szerzett szakképesítés esetén, ha a kérelmező a végzettséget igazoló dokumentumhoz csatolja a képző vagy szakmai vizsgát szervező intézmény által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy a kísérleti képzés keretében szerzett végzettség egyértelműen megfeleltethető valamely, a 7. mellékletben szereplő végzettségnek.

(3) A támogatási kérelemhez az (1) bekezdés szerinti többletpont beszámításához a következő dokumentumokat kell mellékelni:

a) a végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolatát,

b) munkáltatói igazolást, amely igazolja, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy a gazdasági társaság alkalmazottja,

c) társasági szerződés másolatát, amely tartalmazza, hogy

ca) a gazdasági társaság tagja,

cb) a gazdasági társaság vezető tisztségviselője

a megfelelő végzettséggel rendelkező személy, és

d)[45] az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolatát, amely tartalmazza, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy a családi gazdaság tagja.

(4) A 6. melléklet szerinti felsőfokú végzettség többletpontjának beszámítása esetén a 7. melléklet szerinti középfokú végzettségért többletpont nem adható.

12. A kifizetési kérelem

23. § (1)[46] A kifizetési kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül évente március 1. és 31. között lehet benyújtani a Kincstárhoz.

(1a)[47] A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásának módjára, meghatalmazott eljárására, az elektronikus kapcsolattartásra

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit,

b) 2015. évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet rendelkezéseit

az (1b) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(1b)[48] A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani a Kincstárhoz.

(2)[49] A tenyésztési hatóságtól a Kincstár megkéri a kifizetési kérelem elbírálásához szükséges, a tenyésztési hatóság célprogramonként kiállított, az előző naptári évre vonatkozó igazolását, amely tartalmazza[50]

a) a támogatható állatok egyedenkénti - baromfifélék esetén állományonkénti - azonosítóját, és

b) nukleusz, vagy fajtafenntartó minősítését.

(3) A (2) bekezdés b) pont szerinti minősítésről szóló igazolást a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezetek által számára rendelkezésére bocsátott adatok alapján állítja ki.

(4)[51] A 2010-et követő években támogatási kérelmet benyújtó kérelmezők első alkalommal a támogatási kérelem benyújtását követő évben nyújthatnak be kifizetési kérelmet.

13. A támogatás folyósítása

24. § (1) A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helytadó vagy részben helytadó határozatban foglaltak alapján forintban történik.

(2) A támogatás folyósításának alapja az adott tárgyévi kifizetési kérelemben szereplő

a)[52] az előző naptári évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban meglévő,

b) az elismert tenyésztőszervezet által minősített és a 23. § (2) bekezdés szerint tenyésztési hatóság által leigazolt,

c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és a célprogramok előírásainak megfelelő

állategyedek, baromfifélék esetén állományok.

(3) A folyósított támogatási összeg nem haladhatja meg a jóváhagyott állomány után adható maximális összeget.

14. Ellenőrzés

25. § (1)[53] A jogosultsági feltételek, a kötelezettségvállalási előírások, valamint a célprogramonkénti tenyésztési programok előírásainak teljesítését a Kincstár évente ellenőrzi. A Kincstár az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján a tenyésztési hatóságot bevonhatja.

(2)[54] Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, a kifizetési kérelemre, a kötelezettség átruházási kérelemre, a vis maior kérelemre, valamint a kiesés-pótlással kapcsolatos kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(3)[55] Az adminisztratív ellenőrzések során a kérelemben feltüntetettek közül csak az egyes állatfajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban szereplő állatok vehetők figyelembe.

(4) Az állattartónak a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körű ellenőrzését az adott naptári évre és a támogatási időszak korábbi éveire vonatkozóan.

(5) Az egyes fajokra vonatkozó, a tenyésztési programban meghatározott előírások meg nem felelésének ellenőrzési szempontjait a 10. melléklet tartalmazza.

15. Jogkövetkezmények

26. § (1)[56] Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdésében meghatározott, az aktuális állatállományra vonatkozó tartási kötelezettségének, vagy a kifizetési kérelemben szereplő egyed egyéb okból elutasításra kerül, akkor

a) az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbségre vonatkozó támogatási joga megszűnik, és

b) köteles visszafizetni az a) pont szerinti különbség után korábban felvett támogatási összeget.

(2) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdésében meghatározott 90 napon belüli pótlási kötelezettségének, akkor a nem pótolt egyedek után az adott évi támogatási összegre nem jogosult.

(3)[57] Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak azáltal, hogy a program végére megvalósult állatállomány-szaporulat a program indulásakor vállalt állatállomány-szaporulatnak a

a) 0-10%-a között van, akkor nem jogosult az 5. évre jutó támogatási összegre,

b) 10,1-25%-a között van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 20%-ára jogosult,

c) 25,1-35%-a között van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 50%-ára jogosult,

d) 35,1-50%-a között van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 60%-ára jogosult,

e) 50% felett van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 100%-ára jogosult.

(4)[58] Ha a támogatásra jogosult nem teljesíti az adott egyed, baromfifélék esetén állomány vonatkozásában a 12. § (1) vagy (2) bekezdésében foglalt előírásokat, akkor a célprogramra vonatkozó adott évi támogatás részleges vagy teljes megvonására kerül sor a 9. mellékletben foglaltak szerint.

27. § (1) Ha a támogatásra jogosult nem teljesíti a 12. § (3) bekezdésében foglaltakat azáltal, hogy

a) nem naprakészen vezeti a tenyésztési dokumentációt, akkor

aa) abban az esetben, ha a hiányosságok pótolhatóak, az adott évi adott célprogramra vonatkozó támogatási összeg 10%-ára nem jogosult,

ab) abban az esetben, ha a hiányosságok nem pótolhatóak, vagy a tenyésztési dokumentáció hiányosságára a támogatási időszak alatt nem első alkalommal kerül sor, az adott évi adott célprogramra vonatkozó támogatási összeg felére jogosult,

b) egyáltalán nem vezet tenyésztési dokumentációt, akkor az adott évi adott célprogramra vonatkozó támogatási összegre nem jogosult.

(2) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 12. § (4) bekezdésében foglaltaknak, és ha a kölcsönös megfeleltetés körében a támogatásra jogosult gazdaságának bármely részében a 73/2009/EK tanácsi rendeletben előírt kötelező követelmények be nem tartását állapították meg, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelő jelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének, akkor az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az adott évi támogatási összegre nem jogosult.

28. § (1)[59] A támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározásánál, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós állatlétszámból adódó eltérések esetén alkalmazni kell a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 17. cikkében foglaltakat.

(2) Ha egy adott célprogram keretében vállalt előírásoknak való meg nem felelés miatt a célprogram vonatkozásában - a 10. melléklet alapján - ugyanazon naptári évben több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a magasabb százalékos arányú jogkövetkezményt kell alkalmazni.

(3) Ha egy adott célprogram keretében vállalt előírásoknak való meg nem felelés miatt a célprogram vonatkozásában - a 10. melléklet alapján - a támogatási időszak alatt ugyanazon kötelezettségszegés többször is megállapításra kerül, akkor az adott kötelezettségszegésre vonatkozó százalékos arányú szankciónál eggyel magasabb százalékos arányú jogkövetkezményt kell alkalmazni.

(4)[60] Ha a támogatásra jogosult a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem részesül kifizetésben adott célprogram vonatkozásában, mert a célprogramra vonatkozóan

a) nem nyújt be az adott naptári évre kifizetési kérelmet, vagy

b) a benyújtott kifizetési kérelme teljes mértékben elutasításra kerül,

a támogatásra jogosult adott célprogramra vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott célprogramra vonatkozó, már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

16. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

30. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikk a) pont iv. alpontjának és 39. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

31. §[61] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 21/2010. (X. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 13/A. §-át és a 18. § (1) bekezdését, valamint a 15. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezését 2010. május 1-je és a módosító rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

32. §[62] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 112/2011. (XI. 24.) VM rendelettel [a továbbiakban: 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés 14. pontját, 2. § (1) bekezdés 23. pontját, a 7. § b) pontját, a 11. § (2) bekezdés b) pontját, a 11. § (6) bekezdését, a 13. § (2) bekezdését, a 13. § (4) bekezdését, 13. § (9) bekezdését, a 14. § (4) bekezdését, a 14. § (7)-(10) bekezdéseit, a 16. § (1) bekezdés b) pontját, a 21. § (1) bekezdését, a 24. § (2) bekezdés a) pontját a 25. § (3) bekezdését, a 28. § (1) bekezdését, a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

33. §[63] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet) által megállapított 2. § (1) bekezdés 1. pontját a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

34. §[64] E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. melléklet 3. pont, 3.4. alpontja, és 10. mellékletében foglalt, Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések című táblázat A:5, B:5 és C:5 mezői a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandók.

35. §[65] E rendelet alapján a 2013. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

36. §[66] E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 2. § (1) bekezdés 2. pontját, 13. § (2) bekezdését és 26. § (1) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

37. §[67] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2014. (II. 24.) VM rendelettel [a továbbiakban: 13/2014. (II. 24.) VM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését, a 6. § a) pontját, a 16. § (3) bekezdését, a 23. § (1) bekezdését, valamint 26. § (3) bekezdését a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

38. §[68] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 11. § (1a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

39. §[69] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 16. § (3) és (5) bekezdést, 23. § (1a) bekezdést, 25. § (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

1. Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták

AB
1FajFajta
2Szarvasmarhamagyar szürke szarvasmarha
3Bivalymagyar házibivaly
4gidrán
5hucul
6kisbéri félvér
7lipicai
8furioso-north star
9nóniusz
10magyar hidegvérű
11shagya arab
12Szamármagyar parlagi szamár
13Sertésszőke mangalica
14fecskehasú mangalica
15vörös mangalica
16Juhhortobágyi (magyar) racka
17gyimesi racka
18tejelő cigája
19cigája
20cikta
21Kecskemagyar parlagi kecske
22Tyúksárga magyar tyúk
23kendermagos magyar tyúk
24fehér magyar tyúk
25fogolyszínű magyar tyúk
26fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
27fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
28kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
29Gyöngytyúkmagyar parlagi gyöngytyúk
30Kacsatarka magyar kacsa
31fehér magyar kacsa
32Pulykabronz pulyka
33réz pulyka
34Lúdfodros tollú magyar lúd
35magyar lúd

2. Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

AB
1FajFajta
2Szarvasmarhamagyartarka szarvasmarha

2. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

Támogatható állatfajok ugyanazon fajtához tartozó, tenyészthető fajtatiszta nőivarú egyedeinek száma (db)

ABC
1FajtaMaximális támogatható állatlétszám
fajtánként
Maximális támogatható nukleusz/elit
fajtánként
2szarvasmarha7 5002 000
3bivaly7 5002 000
45 0001 500
5szamár5 0001 500
6sertés15 0002 500
7juh10 0003 000
8kecske10 0003 000
9tyúk25 0003 000
10gyöngytyúk25 0003 000
11kacsa25 0003 000
12pulyka25 0003 000
13lúd25 0003 000

3. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A támogatás mértéke

AB
1ÁllatfajTámogatási összeg, euró/egyed
2Génmegőrző nukleusz állományFajtafenntartó állomány
3szarvasmarhamagyartarka200115
4magyar
szürke
284160
5bivaly200115
6200115
7szamár180100
8sertés15078
9juh4524
10kecske4524
11tyúk208
12gyöngytyúk208
13kacsa2710
14pulyka3514
15lúd4016

4. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A tenyésztési program ellenőrzésének szempontjai az egyes fajták esetében

1. A magyar szürke szarvasmarha

1.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

1.1.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek folyamatos, határidőre történő teljesítése, a tenyésztési programban előírt tartási, takarmányozási, állategészségügyi előírások betartása.

1.1.2. Származási lapok kiváltása a nőivarú tenyészállatokra.

1.1.3. Eredetigazolások kiváltása a tárgyévben vágóra értékesített egyedeknél.

1.1.4. Ivararánynak megfelelő, minősített és engedélyezett magyar szürke tenyészbika használat (50 tehén/bika).

1.1.5. Tenyésztésbe állított fajtatiszta nőivarú utódok tárgyévi származásvizsgálati megrendelőjének bemutatása.

1.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl)

1.2.1. A nukleusz egyed nőivarú utódainak 30 hónapos mérlegelése, - ha van ilyen a tárgyévben.

1.2.2. A nukleusz egyedek hímivarú utódainak tárgyévi származásvizsgálati megrendelőjének bemutatása.

2. A magyartarkafajta

2.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

2.1.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek folyamatos, határidőre történő teljesítése, a tenyésztési programban előírt tartási, takarmányozási, állategészségügyi előírások betartása.

2.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl)

2.2.1. Nukleusz egyed tejtermelés-ellenőrzéséhez kapcsolódó adatok nyilvántartása és közlése.

2.2.2. A nukleusz egyed tenyészbika előállító tenyészetben történő termelése esetén a célpárosítási terv előírásainak betartása.

3. Magyar házibivaly esetében a fajtafenntartó és nukleusz támogatás ellenőrző követelményei

3.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek folyamatos, határidőre történő teljesítése, a tenyésztési programban előírt tartási, takarmányozási, állategészségügyi előírások betartása.

3.2. A borjú tárgyévi egyedi választás mérlegelési adatainak megléte.

3.3. Tenyésztésbe állított fajtatiszta nőivarú egyedek vérmintáinak archiválása.

3.4.[70]

3.5. Tenyésztési program szerinti ivararánynak megfelelő, minősített és engedélyezett házibivaly bikahasználat.

4. Az őshonos lófajták és a szamarak

4.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

4.1.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek folyamatos, határidőre történő teljesítése, a tenyésztési programban előírt tartási, takarmányozási, állategészségügyi előírások betartása.

4.1.2. A tenyésztőszervezet által elfogadott tárgyévi párosítási terv szerinti fedeztetés.

4.1.3. A tenyésztési programban meghatározott alapminősítés, vagy sajátteljesítmény-vizsgálat (STV) megléte.

4.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl)

4.2.1. A tenyésztőszervezet által elfogadott tárgyévi célpárosítási terv szerinti fedeztetés (kizárólag nukleusz esetén).

5. Az őshonos juhfajták

5.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

5.1.1. Folyamatos tenyésztési adatszolgáltatás és a megfelelő tartási-takarmányozási feltételek biztosítása.

5.1.2. A bárányok tenyésztési program szerinti egyedi jelölése.

5.1.3. Az anyajuhok engedélyezett törzskosokkal történő termékenyítése.

5.1.3. A tárgyévben vásárolt tenyészállatok vásárlási jegyzőkönyvének megléte, a származási okmányok megléte.

5.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl):

5.2.1 A tárgyévben éves kort betöltött nukleusz egyedek éveskori bírálata és testsúlymérése.

5.2.2. A tenyészetben használt törzskosok surlókór-ellenállóképesség vizsgálata megtörtént, és a kosok R1-R3 rizikócsoportba tartoznak.

6. A magyar parlagi kecske

6.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

6.1.1. Az elismert tenyésztőszervezet tárgyévi igazolásának megléte a folyamatos tenyésztési adatszolgáltatásról és a megfelelő tartási-takarmányozási feltételekről.

6.1.2. A gidák tenyésztési program szerinti egyedi jelölése.

6.1.3. Az anyakecskék engedélyezett törzsbakokkal történő termékenyítése.

6.1.4. A tárgyévben vásárolt tenyészállatok vásárlási jegyzőkönyvének megléte, a származási okmányok megléte vagy megrendelése folyamatban.

6.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl)

6.2.1. A tárgyévben éves kort betöltött nukleusz egyedek éveskori bírálata és testsúlymérése megtörtént.

7. Az őshonos sertésfajták

7.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

7.1.1. Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek folyamatos, határidőre történő teljesítése, a tenyésztési programban előírt tartási, takarmányozási, állategészségügyi előírások betartása.

7.1.2. Kan- és koca gyorslisták megléte.

7.1.3. A tenyészállatok esetében, a hivatalos származási lapok megléte, eladás esetén pedig ezek vásárló részére történő átadásának igazolása.

7.1.4. Eredetigazolási szabályok betartása, a tárgyévben vágásra értékesített állatok fajtaazonossági igazolás másolatainak bemutatása.

7.1.5. A nukleusz és fajtafenntartó egyedek nőivarú, tenyésztésre felnevelt (beállított vagy értékesített) utódokra vonatkozó kijelölési jegyzék megléte.

7.1.6. A tárgyévben a kocaállomány minimum 20%-a produkált fajtatiszta fialást és a fialások szaporulati naplóban történő rögzítése megtörtént.

7.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl):

7.2.1. A nukleusz egyedek tenyésztésre felnevelt hímivarú utódokra vonatkozó kijelölési jegyzék és a kiállított küllemi bírálati lap megléte.

8. Az őshonos baromfifajták

8.1. Fajtafenntartó támogatás ellenőrző követelményei

8.1.1. A tenyésztési program szaporítási előírásainak maradéktalan betartása és végrehajtásának írásos rögzítése.

8.1.2. A tenyésztési program tartási előírásainak betartása, a termelési adatok folyamatos rögzítése, a szükséges adatszolgáltatás határidőre történő teljesítése.

8.1.3. Az állategészségügyi, telephigiéniai feltételek betartása, a kötelező állategészségügyi vizsgálatok dokumentálása, igazolása.

8.2. Nukleusz támogatás ellenőrző követelményei (a fajtafenntartói követelményeken túl)

8.2.1. Az elit szaporításhoz szükséges, legszűkebb ivararány biztosítása a szaporítási időszak végéig, a hímivarú tenyészállatok származásának dokumentálása.

5. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

[71]
ABC
1Értékelési szakmai szempont
megnevezése, értéke
Értékelés/ ellenőrzés módjaPontszám
2AgrárvégzettségFelsőfokúOklevél másolata
Bizonyítvány másolat
10
3Középfokú szakképesítésŐstermelők családi gazdaságának
nyilvántartásba vételéről
szóló határozat másolata*
Munkáltatói igazolás
Társasági szerződés másolata
5
4A támogatási kérelem
beadását megelőző 3 év
tenyésztői munka
osztályozása
KiválóAz adott fajta elismert
tenyésztőszervezetének
igazolása
25
520
6Megfelelt10
7NVT AKG őshonos
célprogramokban való
részvétel, az adott fajtára
vonatkozóan
Kincstár adatbázis15
8Termelői csoport tagság (termékcsoportnak megfelelően)**-A termelői csoport igazolása5
9Az állattartó a tenyészeteiben tartott,
célprogrammal azonos
állatfajta állatlétszámához
viszonyítva mekkora
állatlétszámot kíván az adott
célprogramba bevinni.
75,1%-100%ENAR adatbázis15
1050,1%-75,0%10
11<= 50,0%5
12Az állattartó támogatási
kérelmében vállalt induló
állatlétszám hány százaléka
tartozik a támogatási
kérelem évében nukleusz
minősítésű egyedek közé.
75,1%-100%Elismert tenyésztőszervezet
igazolása
20
1350,1%-75,0%15
14<= 50,0%10
15Az ÚMVP Agrár-környezetgazdálkodási
Programban való részvétel
Kincstár adatbázis10
16Mindösszesenmax. 100 pont

* A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti határozat másolata[72]

** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport, termelő szervezet

6. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható felsőfokú agrárvégzettségek a felsőoktatási alap és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján

ABCd
1Képzési területKorábbi főiskolai (F) ésTöbbciklusú képzési rendszer szerintiEgységes, osztatlan
2egyetemi (E) szakokAlapszakMesterszakképzések
3állatorvosi (E)--állatorvosi
4állattenyésztő
mérnöki (F)
állattenyésztő
mérnöki
állattenyésztő
mérnöki
-
5Agrártakarmányozási és
takarmány-
biztonsági mérnöki
6mezőgazdasági
mérnöki (F)
agrármérnöki (E)
mezőgazdasági
mérnöki
agrármérnöki-

7. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható szakképesítések

1. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
222 2 6131 06 1 0 01Állattenyésztő
323 5 3124 16 6 3 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
422 2 6139 06 1 0 02Baromfi- és kisállattenyésztő
522 5 3124 16 6 3 02Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
622 2 6135 06 1 0 03Juhtenyésztő
722 5 3124 16 6 3 04Juhtenyésztő szaktechnikus
822 2 6134 06 1 0 04Lótenyésztő
922 5 3124 16 6 3 05Lótenyésztő szaktechnikus
1022 2 6133 06 1 0 05Sertéstenyésztő
1122 5 3124 16 6 3 06Sertéstenyésztő szaktechnikus
1222 2 6132 06 1 0 06Szarvasmarha-tenyésztő
1322 5 3124 16 6 3 07Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

2. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
231 6203 02Állattenyésztő
331 6203 03Baromfi- és kisállattenyésztő
431 6203 04Juhtenyésztő
531 6203 07Sertéstenyésztő
631 6203 08Szarvasmarha-tenyésztő

3. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
231 6203 02Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)
352 6203 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
431 6203 10Általános állattenyésztő
553 6203 01Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
655 6203 01Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus
753 6203 02Juhtenyésztő szaktechnikus
831 6203 05Lótenyésztő
953 6203 03Lótenyésztő szaktechnikus
1055 6203 02Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus
1153 6203 04Sertéstenyésztő szaktechnikus
1253 6203 05Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
1353 6208 01Takarmányozási szaktechnikus

4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
255 6203 04Ménesgazda

5. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
231 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
331 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)
431 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)
531 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)
654 618 03 0010 54 02Állattenyésztő technikus
752 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és tenyésztő
831 621 01 0010 31 03Haszonállat-gondozó
931 621 04 0100 31 01Lóápoló és gondozó
1031 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztő
1155 621 01 0010 55 04Ménesgazda
1255 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

6. A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
21801-1Juhtenyésztő
31801-2Lótenyésztő
41801-3Sertéstenyésztő
51801-4Szarvasmarha-tenyésztő
61806Baromfitenyésztő
71807Állategészségőr
81809Általános állattenyésztő
91810Kisállattenyésztő

7. A szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
21803Kisállattenyésztő

8. Egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
21809Általános tenyésztő
351-0100Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

9. A szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet alapján megszerzett szakképesítések

AB
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezése
21801-1Sertéstenyésztő
31801-2Szarvasmarha-tenyésztő

8. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A támogatási kérelmek elbírálása során célprogramcsoportonként elfogadható elismert termelői csoportok a termékcsoportok alapján

AB
1CélprogramcsoportTermékcsoport
2SzarvasmarhaSzarvasmarha
3Tej
4BivalySzarvasmarha
5SertésSertés
6JuhJuh
7Tej
8KecskeTej
9BaromfiBaromfi
10Tojás

9. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A tenyésztési programra vonatkozó meg nem felelés kiértékelésének alapelvei

1. Az egyes meg nem felelések meghatározott értékelése alapján a következő jogkövetkezmény- számítási besorolást kell elvégezni:

ABC
1Meg nem felelés jellegeMeg nem felelés minőségeJogkövetkezmény besorolási érték
2SúlyosságEnyhe1
3Közepes3
4Súlyos5
5TartósságRövidtávon helyrehozható1
6Hosszútávon helyrehozható3
7Nem helyrehozható5

2. Az adott gondatlan meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pontban foglalt táblázat szerinti besorolásának megfelelően az egyes előírásokra vonatkozóan az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni.[73]

ABC
1.SúlyosságTartósságA kifizetés csökkentésének mértéke
2.115%
3.1310%
4.31
5.33
6.15
7.51
8.3550%
9.53
10.55100%

10. melléklet a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

Az egyes fajták tenyésztési program előírásainak meg nem felelése a súlyosság és tartósság szempontjából az ellenőri megállapítások elvégzéséhez

Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeinek folyamatos,
határidőre történő teljesítése,
a tenyésztési programban előírt
tartási, takarmányozási,
állategészségügyi előírások
betartása
Enyhe:
nem folyamatos tenyésztési
adatszolgáltatás
Közepes:
időszakos szakszerűtlen tartás
vagy takarmányozás
Súlyos:
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás
Rövidtávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 10 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 10 napon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szenvedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és
a tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges vagy
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
az egyed visszafordíthatatlan
károsodást szenvedett
3Származási lapok kiváltása
a nőivarú tenyészállatokra
Enyhe:
eladáskor a származási lap nem
állt rendelkezésre, az eladott
nőivarú állatok több mint
10%-ánál
Közepes:
vásárláskor nem váltotta ki
a származási lapot, a vásárolt
nőivarú állatok több mint
10%-ánál
Súlyos:
vásárlás és eladás esetén sem
váltotta ki a származási lapokat,
az eladott és vásárolt nőivarú
állatok több mint 10%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a származási lap igénylés
megkérése az eladást követő
30 napon belül megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
az eladótól 30 napon belül
a származási lap pótlásának
megkérése megtörtént
Nem helyrehozható:
vásárláskor vagy eladáskor
a származási lapok megrendelése
30 napon túl sem történt meg,
vagy az adatok hiánya miatt azok
pótlása nem volt lehetséges
4Eredetigazolások kiváltása
a tárgyévben vágóra értékesített
egyedeknél
Enyhe:
az eladott egyedek kevesebb
mint 5%-ának nincs igazolása
Közepes:
az eladott egyedek 5-10%-ának
nincs igazolása
Súlyos:
az eladott egyedek több mint
10%-ának nincs igazolása
Rövidtávon helyrehozható:
az eredetigazolás megkérése
utólag 30 napon belül
megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
az eredetigazolás utólagos
megkérése 30 napon túl, de
90 napon belül megtörtént
Nem helyrehozható:
az eredetigazolás 90 napon túl
történt meg, vagy
az eredetigazolás pótlása nem
volt lehetséges
5Ivararánynak megfelelő,
minősített és engedélyezett
magyar szürke tenyészbika
használat (50 tehén/bika)
Enyhe:
nem az ivararánynak megfelelő
számú minősített és
engedélyezett magyar szürke
tenyészbika fedez
Közepes:
nem minősített és engedélyezett
magyar szürke bika fedez
Súlyos:
más fajtájú bika fedez
Rövidtávon helyrehozható:
az ivararánynak megfelelő számú
minősített és engedélyezett
tenyészbika beszerzése
a fedeztetési időszak kezdetétől
számított 2 hónapon belül
megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
az ivararánynak megfelelő számú
minősített és engedélyezett
tenyészbika beszerzése
a fedeztetési időszak kezdetétől
számított 2-5 hónapon belül
megtörtént
Nem helyrehozható:
minősített és engedélyezett
tenyészbika beszerzése
a fedeztetési időszak kezdetétől
számított 5 hónapon túl sem
történt meg
6Tenyésztésbe állított fajtatiszta
nőivarú utódok tárgyévi
származásvizsgálati
megrendelőjének bemutatása
Enyhe:
nincs származásvizsgálati
megrendelő az egyedek
kevesebb mint 10%-ánál, vagy
kevesebb mint 3 egyed esetén
Közepes:
nincs származásvizsgálati
megrendelő az egyedek
10-20%-ánál vagy 3-10 egyed
esetén
Súlyos:
nincs származásvizsgálati
megrendelő az egyedek több
mint 20%-ánál vagy több mint
10 egyed esetén
Rövidtávon helyrehozható:
származásvizsgálat pótlása
3 hónapon belül megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
származásvizsgálat pótlása
3 hónapon túl, de 5 hónapon
belül megtörtént
Nem helyrehozható:
származásvizsgálat pótlása
5 hónapon túl sem történt meg,
vagy az adatok hiánya miatt azok
pótlása nem volt lehetséges
7A nukleusz egyed nőivarú
utódainak 30 hónapos
mérlegelése - ha van ilyen
a tárgyévben
Enyhe:
a 30 hónapos állatok kevesebb
mint 10%-ánál nem végezték el
a mérlegelést
Közepes:
a 30 hónapos állatok
10-30%-ánál nem végezték el
a mérlegelést
Súlyos:
a 30 hónapos állatok több mint
30%-ánál nem végezték el
a mérlegelést
Rövidtávon helyrehozható:
az egyedek 31-34 hónapos kora
között elvégezték a mérlegelést
Hosszútávon helyrehozható:
az egyedek 35-36 hónapos kora
között elvégezték a mérlegelést
Nem helyrehozható:
az egyedek 36 hónapos kora
után sem végezték el
a mérlegelést
8A nukleusz egyedek hímivarú
utódainak tárgyévi
származásvizsgálati
megrendelőjének bemutatása
Enyhe:
nincs származásvizsgálati
megrendelő az egyedek
kevesebb mint 10%-ánál, vagy
kevesebb, mint 3 egyed esetén
Közepes:
nincs származásvizsgálati
megrendelő az egyedek
10-20%-ánál, vagy 3-10 egyed
esetén.
Súlyos:
nincs egyetlen
származásvizsgálati megrendelő
az egyedek több mint 20%-ánál,
vagy több mint 10 egyed esetén
Rövidtávon helyrehozható:
származásvizsgálat pótlása
3 hónapon belül megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
származásvizsgálat pótlása
3-5 hónapon belül megtörtént
Nem helyrehozható:
származásvizsgálat pótlása
5 hónapon túl sem történt meg,
vagy az adatok hiánya miatt azok
pótlása nem volt lehetséges

Magyartarka szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeinek folyamatos,
határidőre történő teljesítése,
a tenyésztési programban előírt
tartási, takarmányozási,
állategészségügyi előírások
betartása
Enyhe:
nem folyamatos tenyésztési
adatszolgáltatás
Közepes:
szakszerűtlen tartás vagy
takarmányozás
Súlyos:
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás
Rövidtávon helyrehozható:
tenyésztési szolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 30 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 30 napon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szenvedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltatott
tenyészadatot, és a tenyésztési
adatszolgáltatáshoz szükséges
hiányzó adatok pótlása nem
lehetséges, szakszerűtlen tartás
vagy takarmányozás esetében
az egyed visszafordíthatatlan
károsodást szenvedett
3Nukleusz egyed
tejtermelés-ellenőrzéséhez
kapcsolódó adatok
nyilvántartása és közlése
Enyhe:
egy hónap befejési adatai
hiányoznak
Közepes:
két hónap befejési adatai
hiányoznak
Súlyos:
több mint két hónap befejési
adatai hiányoznak
Rövidtávon helyrehozható:
egyszeri adatközlési hiányosság
a tárgyévben
Hosszútávon helyrehozható:
ismétlődő adatközlési
hiányosság a tárgyévben
Nem helyrehozható:
tejtermelés-ellenőrzés
meghiúsult a tárgyévben
4A nukleusz egyed tenyészbika
előállító tenyészetben történő
termelése esetén a célpárosítási
terv előírásainak betartása
Enyhe:
a tárgyévben célpárosításra
kijelölt bikanevelő tehenek
kevesebb mint 10%-át nem
a párosítási tervben leírtaknak
megfelelő apaállattal
termékenyítették
Közepes:
a tárgyévben célpárosításra
kijelölt bikanevelő tehenek
10-20%-át nem a párosítási
tervben leírtaknak megfelelő
apaállattal termékenyítették
Súlyos:
a tárgyévben célpárosításra
kijelölt bikanevelő tehenek több
mint 20%-át nem a párosítási
tervben leírtaknak megfelelő
apaállattal termékenyítették
Rövidtávon helyrehozható:
az ellenőrzést megelőző
termékenyítési időszakban
egyedenként két termékenyítés
nem a párosítási terv szerint
történt
Hosszútávon helyrehozható:
a termékenyítési időszakban
egyedenként 3-4 termékenyítés
nem a párosítási terv szerint
történt
Nem helyrehozható:
a termékenyítési időszakban
egyedenként egyetlen
termékenyítés sem a párosítási
terv szerint történt

Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeinek folyamatos,
határidőre történő teljesítése,
a tenyésztési programban előírt
tartási, takarmányozási,
állategészségügyi előírások
betartása
Enyhe:
nem folyamatos tenyésztési
adatszolgáltatás
Közepes:
szakszerűtlen tartás vagy
takarmányozás
Súlyos:
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás
Rövidtávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 30 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 30 napon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szenvedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és
a tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges,
szakszerűtlen tartás vagy
takarmányozás esetében
az egyed visszafordíthatatlan
károsodást szenvedett
3A borjú tárgyévi egyedi választás
mérlegelési adatainak megléte
Enyhe:
nem állnak rendelkezésre
a mérlegelési adatok a választott
borjak kevesebb mint 10%-ánál,
vagy kevesebb mint 3 egyed
esetében
Közepes:
nem állnak rendelkezésre
a mérlegelési adatok a választott
borjak 10-30%-ánál, vagy
3-10 egyed esetében
Súlyos:
nem állnak rendelkezésre
a mérlegelési adatok a választott
borjak több mint 30%-ánál, vagy
több mint 10 egyed esetében
Rövidtávon helyrehozható:
adatközlés határidőre nem
történt meg, de a hiányt
30 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
borjak választásának mérlegelési
adatait csak feljegyzésben
rögzítették, de átvezetése
a tenyészet nyilvántartásba nem
történt meg 30 napon túl sem
Nem helyrehozható:
borjak választásának mérlegelési
adatainak nyilvántartásba
történő rögzítése nem
lehetséges, mert a mérési adatok
egyáltalán nem állnak
rendelkezésre
4Tenyésztésbe állított fajtatiszta
nőivarú egyedek vérmintáinak
archiválása
Enyhe:
az archiválási dokumentum nem
áll rendelkezésre a tenyésztésbe
állított fajtatiszta nőivarú utódok
kevesebb mint 10%-ánál, vagy
kevesebb mint 3 egyed esetén
Közepes:
az archiválási dokumentum nem
áll rendelkezésre a tenyésztésbe
állított fajtatiszta nőivarú utódok
10-30%-ánál, vagy 3-10 egyed
esetén
Súlyos:
az archiválási dokumentum nem
áll rendelkezésre a tenyésztésbe
állított fajtatiszta nőivarú utódok
több mint 30%-ánál, vagy több
mint 10 egyed esetén
Rövidtávon helyrehozható:
az előírt határnaphoz képest
2 hónapon belül megtörtént
a vérminták beküldése
Hosszútávon helyrehozható:
az előírt határnaphoz képest
2 hónapon túl, de 4 hónapon
belül megtörtént a vérminták
beküldése
Nem helyrehozható:
a vérminták beküldése az előírt
határnaphoz képest 4 hónapon
túl vagy egyáltalán nem történt
meg
[74]
5
6Tenyésztési program szerinti
ivararánynak megfelelő,
minősített és engedélyezett
házibivaly bikahasználat
Enyhe:
a termékenyítési időszakban
nem az ivararánynak megfelelő
számú házibivaly bika fedez
Közepes:
fedező szopós bikaborjak
a gulyában
Súlyos:
nem minősített házibivaly bika
használata
Rövidtávon helyrehozható:
az ivararánynak megfelelő számú
minősített és engedélyezett
tenyészbika beszerzése
a fedeztetési időszak kezdetétől
számított 2 hónapon belül
megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
az ivararánynak megfelelő számú
minősített és engedélyezett
tenyészbika beszerzése
a fedeztetési időszak kezdetétől
számított 2-5 hónapon belül
megtörtént
Nem helyrehozható:
engedélyezett és minősített
tenyészbika beszerzése
a fedeztetési időszak kezdetétől
számított 5 hónapon túl sem
történt meg

Az őshonos lófajták és szamár tenyésztési programjaihoz kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Tenyésztési program szerinti
adatszolgáltatási
kötelezettségeinek folyamatos,
határidőre történő teljesítése,
a tenyésztési programban előírt
tartási, takarmányozási,
állategészségügyi előírások
betartása
Enyhe:
nem folyamatos tenyésztési
adatszolgáltatás
Közepes:
szakszerűtlen tartás vagy
takarmányozás
Súlyos:
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás
Rövidtávon helyrehozható:
Tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 30 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 30 napon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szenvedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltatott
tenyészadatot, és a tenyésztési
adatszolgáltatáshoz szükséges
hiányzó adatok pótlása nem
lehetséges, vagy a szakszerűtlen
tartás és takarmányozás
esetében az egyed
visszafordíthatatlan károsodást
szenvedett
3A tenyésztőszervezet által
elfogadott tárgyévi párosítási
terv szerinti fedeztetés
Enyhe:
a párosítási terv szerint előírt
fedeztetés nem történt meg
Közepes:
elfogadott párosítási terv nem áll
rendelkezésre
Súlyos:
elfogadott párosítási terv nem áll
rendelkezésre, és fedeztetés sem
történt
Rövidtávon helyrehozható:
a párosítási terv szerint előírt
fedeztetés az előírástól számított
4 hónapon belül megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
a fedeztetés a fajtában
engedélyezett ménnel, de nem
a párosítási terv szerint történt
vagy a célpárosítási terv szerint
történt, de az előírástól számított
4 hónapon túl
Nem helyrehozható:
a fedeztetés nem a fajtában
engedélyezett ménnel történt
4A tenyésztési programban
meghatározott alapminősítés,
vagy sajátteljesítmény-vizsgálat
(STV) megléte
Enyhe:
az alapminősítésre, vagy STV-re
való bejelentkezés határidőre
nem történt meg, az egyedek
kevesebb mint 10%-ánál
Közepes:
az alapminősítésre, vagy STV-re
való bejelentkezés határidőre
nem történt meg az egyedek
10-30%-ánál
Súlyos:
az alapminősítésre, vagy STV-re
való bejelentkezés határidőre
nem történt meg, az egyedek
több mint 30%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
az alapminősítésre, vagy STV-re
való bejelentkezés a határidőt
követő 3 hónapon belül
megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
az alapminősítésre, vagy STV-re
való bejelentkezés a határidőt
követő 3 hónapon túl, de
6 hónapon belül megtörtént
Nem helyrehozható:
az alapminősítés vagy STV
pótlása, illetve befejezése
az előírást követő 6 hónapon
belül nem történt meg
5A tenyésztőszervezet általEnyhe:Rövidtávon helyrehozható:
elfogadott tárgyévi célpárosításia célpárosítási terv szerint előírta célpárosítási terv szerinti
terv szerinti fedeztetés (kizárólagfedeztetés nem történt meg, defedeztetés az előírástól számított
nukleusz esetén)a célpárosítási terv rendelkezésre4 hónapon belül megtörtént
állHosszútávon helyrehozható:
Közepes:a fedeztetés a fajtában
elfogadott célpárosítási terv nemengedélyezett ménnel, de nem
áll rendelkezésrea célpárosítási terv szerint történt
Súlyos:Nem helyrehozható:
a fedeztetés nem a fajtábanelfogadott célpárosítási terv nem
engedélyezett ménnel történtáll rendelkezésre, és fedeztetés
sem történt

Az őshonos juhfajták tenyésztési programjaihoz kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Folyamatos tenyésztési
adatszolgáltatás és a megfelelő
tartási-takarmányozási feltételek
biztosítása
Enyhe:
nem folyamatos adatszolgáltatás
Közepes:
szakszerűtlen tartás vagy
takarmányozás
Súlyos:
nem szakszerű állattartás és
takarmányozás
Rövidtávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás nem
határidőre történő teljesítése, de
a hiányt 30 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem törént meg, de
a hiányt 30 napon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szervedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltat
tenyésztési adatot, és
a tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges,
szakaszerűtlen tartás vagy
takarmányozás esetében
az egyed visszafordíthatatlan
károsodást szenvedett
3A bárányok tenyésztési program
szerinti egyedi jelölése
Enyhe:
a bárányok krotáliázása 4 napon
belül nem történt meg
Közepes:
a bárányok krotáliázása 4 napon
túl, de 14 napon belül
megtörtént
Súlyos:
a bárányok jelölése 14 napon túl
sem történt meg
Rövidtávon helyrehozható:
a báránykrotália a tenyészetben
van
Hosszútávon helyrehozható:
a báránykrotália már meg van
rendelve, és ez igazolható
Nem helyrehozható:
az ENAR-ban nem szerepelnek
a bárányok egyedi azonosítói
4Az anyajuhok engedélyezett
törzskosokkal történő
termékenyítése
Enyhe:
a nem engedélyezett kosokkal
történő termékenyítés 10-20%
között van
Közepes:
a nem engedélyezett kosokkal
történő termékenyítés több mint
20%, de kevesebb mint 40%
Súlyos:
40%-nál magasabb a nem
engedélyezett kosokkal történő
termékenyítés
Rövidtávon helyrehozható:
a kosok minősítése megfelelő,
törzskossá nyilvánításuk egy
héten belül megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
a törzskosok minősítése
adathiány miatt nem történt
meg, de az adathiány pótolható
Nem helyrehozható:
a kosok nem minősíthetőek
engedélyezett törzskossá
5A tárgyévben vásárolt
tenyészállatok vásárlási
jegyzőkönyvének megléte,
a származási okmányok megléte
Enyhe:
a vásárlási jegyzőkönyv és
a származási okmányok
hiányoznak az egyedek kevesebb
mint 10%-ánál
Közepes:
a vásárlási jegyzőkönyv és
a származási okmányok
hiányoznak az egyedek
10-30%-ánál
Súlyos:
a vásárlási jegyzőkönyv és
a származási okmányok
hiányoznak az egyedek több
mint 30%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a vásárlástól számított
1 hónapon belül megrendelt
származási okmányok
Hosszútávon helyrehozható:
a vásárlástól számított
1 hónapon túl, de 6 hónapon
belül megrendelt származási
okmányok
Nem helyrehozható:
a vásárlástól számított
6 hónapon túl megrendelt
származási okmány, vagy
a származási okmányok
egyáltalán nem állíthatóak ki
6A tárgyévben éves kort betöltött
nukleusz egyedek éveskori
bírálata és testsúlymérése
Enyhe:
az éves kori bírálat és mérlegelés
nem történt meg az érintett
egyedek kevesebb mint 5%-ánál
Közepes:
az éves kori bírálat és mérlegelés
nem történt meg az érintett
egyedek 5-15%-ánál
Súlyos:
az éves kori bírálat és mérlegelés
nem történt meg az érintett
egyedek több mint 15%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a nem bírált állatok kora
15 hónap alatt van
Hosszútávon helyrehozható:
a nem bírált állatok kora
15-20 hónap között van
Nem helyrehozható:
a nem bírált állatok kora
20 hónap felett van
7A tenyészetben használt
törzskosok
surlókór-ellenállóképesség
vizsgálata megtörtént, és a kosok
R1-R3 rizikócsoportba tartoznak
Enyhe:
törzskosok kevesebb mint 10%-a
nem az R1-R3 rizikócsoportba
tartozik
Közepes:
a törzskosok 10-35%-a nem
az R1-R3 rizikócsoportba tartozik
Súlyos:
a törzskosok több mint 35%-a
nem az R1-R3 rizikócsoportba
tartozik
Rövidtávon helyrehozható:
a surlókór ellenállóképesség
vizsgálatot a törzskosok
kevesebb mint 10%-ánál nem
végezték el
Hosszútávon helyrehozható:
a surlókór-ellenállóképesség
vizsgálatot a törzskosok
10-35%-ánál nem végezték el
Nem helyrehozható:
a surlókór-ellenállóképesség
vizsgálatot a törzskosok több
mint 35%-ánál nem végezték el

Magyar parlagi kecske tenyésztési programjához kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Az elismert tenyésztőszervezet
tárgyévi igazolásának megléte
a folyamatos tenyésztési
adatszolgáltatásról és
a megfelelő
tartási-takarmányozási
feltételekről
Enyhe:
nem folyamatos adatszolgáltatás
Közepes:
szakszerűtlen tartás vagy
takarmányozás
Súlyos:
nem szakszerű állattartás és
takarmányozás
Rövidtávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás nem
határidőre történő teljesítése, de
a hiányt 30 napon belül pótolták
Hosszútávon helyrehozható:
tenyésztési adatszolgáltatás
határidőre nem törént meg, de
a hiányt 30 napon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szervedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltat
tenyésztési adatot és
a tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges,
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
az egyed visszafordíthatatlan
károsodást szenvedett
3A gidák tenyésztési program
szerinti egyedi jelölése
Enyhe:
a gidák krotáliázása 4 napon
belül nem történt meg
Közepes:
a gidák krotáliázása 4 napon túl,
de 14 napon belül meg történt
Súlyos:
a gidák jelölése 14 napon túl sem
történt meg
Rövidtávon helyrehozható:
a gidakrotália a tenyészetben
van
Hosszútávon helyrehozható:
a gidakrotália már meg van
rendelve, és ez igazolható
Nem helyrehozható:
az ENAR-ban nem szerepelnek
a gidák egyedi azonosítói
4Az anyakecskék engedélyezett
törzsbakokkal történő
termékenyítése
Enyhe:
a nem engedélyezett bakokkal
történő termékenyítés 10-20%
között van
Közepes:
a nem engedélyezett bakokkal
történő termékenyítés több mint
20%, de kevesebb mint 40%
Súlyos:
40%-nál magasabb a nem
engedélyezett bakokkal történő
termékenyítés
Rövidtávon helyrehozható:
a bakok minősítése megfelelő,
törzsbakká nyilvánításuk egy
héten belül megtörtént
Hosszútávon helyrehozható:
a bakok minősítése adathiány
miatt nem történt meg, de
az adathiány pótolható
Nem helyrehozható:
a bakok nem minősíthetőek
engedélyezett törzsbakká
5A tárgyévben vásárolt
tenyészállatok vásárlási
jegyzőkönyvének megléte,
a származási okmányok megléte
vagy megrendelése folyamatban
Enyhe:
a vásárlási jegyzőkönyv és
a származási okmányok
hiányoznak az egyedek kevesebb
mint 10%-ánál
Közepes:
a vásárlási jegyzőkönyv és
a származási okmányok
hiányoznak az egyedek
10-30%-ánál
Súlyos:
a vásárlási jegyzőkönyv és
a származási okmányok
hiányoznak az egyedek több
mint 30%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a vásárlástól számított
1 hónapon belül megrendelt
származási okmányok
Hosszútávon helyrehozható:
a vásárlástól számított 1
hónapon túl, de 6 hónapon belül
megrendelt származási
okmányok
Nem helyrehozható:
a vásárlástól számított
6 hónapon túl megrendelt
származási okmány, vagy
származási okmányok egyáltalán
nem állíthatóak ki
6A tárgyévben éves kort betöltött
nukleusz egyedek éveskori
bírálata és testsúlymérése
megtörtént
Enyhe:
az éves kori bírálat és mérlegelés
nem történt meg az érintett
egyedek kevesebb mint 5%-ánál
Közepes:
az éves kori bírálat és mérlegelés
nem történt meg az érintett
egyedek 5-15%-ánál
Súlyos:
az éves kori bírálat és mérlegelés
nem történt meg az érintett
egyedek több mint 15%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a nem bírált állatok kora
15 hónap alatt van
Hosszútávon helyrehozható:
a nem bírált állatok kora
15-20 hónap között van
Nem helyrehozható:
a nem bírált állatok kora
20 hónap felett van

Őshonos sertésfajták tenyésztési programjához kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2Tenyésztési program szerintiEnyhe:Rövidtávon helyrehozható:
adatszolgáltatásinem folyamatos a tenyésztésitenyésztési adatszolgáltatás
kötelezettségeinek folyamatos,adatszolgáltatáshatáridőre nem történt meg, de
határidőre történő teljesítése,Közepes:a hiányt 2 hónapon belül
a tenyésztési programban előírtidőszakos szakszerűtlen tartáspótolták
tartási, takarmányozási,vagy takarmányozásHosszútávon helyrehozható:
állategészségügyi előírásokSúlyos:tenyésztési adatszolgáltatás
betartásaa tartás és takarmányozás
egyáltalán nem felel meg
a tenyésztési program
előírásainak
határidőre nem történt meg, de
a hiányt 2 hónapon túl pótolták,
vagy a szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
visszafordíthatatlan élettani
károsodást az egyed nem
szenvedett
Nem helyrehozható:
egyáltalán nem szolgáltatott
tenyésztési adatot, és
a tenyésztési adatszolgáltatáshoz
szükséges hiányzó adatok
pótlása nem lehetséges, vagy
szakszerűtlen tartás és
takarmányozás esetében
az egyed visszafordíthatatlan
károsodást szenvedett
3Kan- és koca gyorslisták megléteEnyhe:
van gyorslista, de hiányos
Közepes:
a kan vagy a koca gyorslista
hiányzik
Súlyos:
nincs semmilyen gyorslista
Rövidtávon helyrehozható:
1-3 hónapra vonatkozó
gyorslista hiányzik
Hosszútávon helyrehozható:
4-6 hónapra vonatkozó
gyorslista hiányzik
Nem helyrehozható:
több mint 6 hónapra vonatkozó
gyorslista hiányzik
4A tenyészállatok esetében,
a hivatalos származási lapok
megléte, eladás esetén pedig
ezek vásárló részére történő
átadásának igazolása
Enyhe:
a származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
kevesebb mint 10%-ánál
Közepes:
a származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok
10-20%-ánál
Súlyos:
a származási lap nem áll
rendelkezésre az állatok több
mint 20%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
értékesített egyed származási
lapja a tenyésztőnél maradt
Hosszútávon helyrehozható:
az egyed származási lapja nem
áll rendelkezésre de a tenyésztő
igazolhatóan megrendelte azt
Nem helyrehozható:
az utódok megszületését
követően sem áll rendelkezésre
a szülő(k) származási lapja vagy
az az adatok hiánya miatt nem is
pótolható
5Eredetigazolási szabályok
betartása, a tárgyévben vágásra
értékesített állatok
fajtaazonossági igazolás
másolatainak bemutatása
Enyhe:
fajtaazonossági igazolás nem áll
rendelkezésre a vágásra
értékesített sertések kevesebb
mint 10%-ánál
Közepes:
fajtaazonossági igazolás nem áll
rendelkezésre a vágásra
értékesített sertések
10-20%-ánál
Súlyos:
fajtaazonossági igazolás nem áll
rendelkezésre a vágásra
értékesített egyedek több mint
20%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a fajtaazonossági igazolást
a vágástól számított 7 napon
belül megkérték
Hosszútávon helyrehozható:
a fajtaazonossági igazolást
a vágástól számított 7 napon túl,
de 21 napon belül megkérték
Nem helyrehozható:
a fajtaazonossági igazolást
a vágástól számított 21 napon túl
vagy egyáltalán nem kérték meg
6A nukleusz és fajtafenntartó
egyedek nőivarú, tenyésztésre
felnevelt (beállított vagy
értékesített) utódokra vonatkozó
kijelölési jegyzék megléte
Enyhe:
kijelölési jegyzék nélkül értékesít
tenyészkoca utánpótlást
Közepes:
kijelölési jegyzék nélkül állít be
tenyészkoca utánpótlást
Súlyos:
kijelölési jegyzék nélkül állít be és
értékesít tenyészkoca
utánpótlást
Rövidtávon helyrehozható:
a kijelölési jegyzéket
a fogantatást követően 15 napon
belül pótolta
Hosszútávon helyrehozható:
a kijelölési jegyzéket a fogantatás
követően 15 napon túl, de
60 napon belül pótolta
Nem helyrehozható:
a kijelölési jegyzéket 60 napon
túl vagy egyáltalán nem pótolta
7A nukleusz egyedek tenyésztésre
felnevelt hímivarú utódokra
vonatkozó kijelölési jegyzék és
a kiállított küllemi bírálati lap
megléte
Enyhe:
kijelölési jegyzék kiállítása nélkül
állít be, vagy értékesít kansüldőt
Közepes:
kiállított küllemi bírálati lap
nélkül állít be vagy értékesít
kansüldőt
Súlyos:
kijelölési jegyzék és küllemi
bírálati lap kiállítása nélkül állít
be, vagy értékesít kansüldőt
Rövidtávon helyrehozható:
kijelölési jegyzéket vagy
a küllemi bírálati lapot
a fogantatást követően 15 napon
belül pótolta
Hosszútávon helyrehozható:
a küllemi bírálati lapot
a fogantatást követően 60 napon
belül pótolta
Nem helyrehozható:
a kijelölési jegyzéket és a küllemi
bírálati lapot a fogantatást
követően 60 napon belül nem
pótolta
8A tárgyévben a kocaállományEnyhe:Rövidtávon helyrehozható:
minimum 20%-a produkálta kocaállomány 15%-a vagya kocaállomány fialásainak
fajtatiszta fialást és a fialásokannál több, de 20%-ánálrögzítése a szaporulati naplóban
szaporulati naplóban történőkevesebb produkált fajtatiszta1-2 hónap közötti elmaradást
rögzítése megtörténtfialástmutat
Közepes:Hosszútávon helyrehozható:
a kocaállomány 10%-a vagya kocaállomány fialásainak
annál több, de 15%-ánálrögzítése a szaporulati naplóban
kevesebb produkált fajtatiszta2-3 hónap közötti elmaradást
fialástmutat
Súlyos:Nem helyrehozható:
a kocaállomány kevesebb minta kocaállomány fialásainak
10%-a produkált fajtatiszta fialáströgzítése a szaporulati naplóban
több mint 3 hónapos elmaradást
mutat vagy nem történt meg

Az őshonos magyar baromfifajták tenyésztési programjaihoz kapcsolódó meg nem felelések

ABC
1ElőírásSúlyosságTartósság
2A tenyésztési program
szaporítási előírásainak
maradéktalan betartása és
végrehajtásának írásos rögzítése
Enyhe:
a szaporítási előírások
végrehajtását nem rögzíti
az állomány kevesebb mint
25%-ánál
Közepes:
a szaporítási előírások
végrehajtását nem rögzíti
az állomány több mint 25%, de
kevesebb mint 50%-ánál
Súlyos:
a szaporítási előírások
végrehajtását nem rögzíti
az állomány több mint 50%-ánál
Rövidtávon helyrehozható:
a hiányzó adatokat 30 napon
belül pótolta
Hosszútávon helyrehozható:
hiányzó adatokat 30 napon túl,
de 60 napon belül pótolta
Nem helyrehozható:
hiányzó adatokat 60 napon túl
vagy egyáltalán nem pótolta
3A tenyésztési program tartási
elő írásainak betartása,
a termelési adatok folyamatos
rögzítése, a szükséges
adatszolgáltatás határidőre
történő teljesítése
Enyhe:
hiányos adatszolgáltatás
a tenyésztőszervezet felé
Közepes:
a termelési adatok hiányos
rögzítése, az előírt tartási
feltételek részleges megszegése
Súlyos:
a termelési adatokat nem
rögzítette, a tartási előírásokat
folyamatosan megszegte
Rövidtávon helyrehozható:
a hiányzó adatokat 30 napon
belül pótolta
Hosszútávon helyrehozható:
a hiányzó adatokat 30 napon túl,
de 60 napon belül pótolta vagy
a tartási feltételeket a 30%-os
tojástermelés eléréséig
az előírások szerint kialakította
Nem helyrehozható:
a hiányzó adatokat 60 napon túl,
vagy egyáltalán nem pótolta
vagy a tartási feltételeket
a 30%-os tojástermelés eléréséig
nem alakította ki
4Az állategészségügyi,
telephigiéniai feltételek
betartása, a kötelező
állategészségügyi vizsgálatok
dokumentálása, igazolása
Enyhe:
a kötelező állategészségügyi
vizsgálatok igazolásának hiánya
Közepes:
a telephigiéniai igazolás hiánya
Súlyos:
a kötelező állategészségügyi
vizsgálatok igazolásának és
a telephigiéniai igazolásának
hiánya
Rövidtávon helyrehozható:
a telephigiéniai feltételek
igazolását vagy a kötelező
állategészségügyi vizsgálatok
igazolását 20 napon belül pótolta
Hosszútávon helyrehozható:
a telephigiéniai feltételek
igazolását vagy a kötelező
állategészségügyi vizsgálatok
igazolását a 30%-os
tojástermelés eléréséig pótolta
Nem helyrehozható:
a telephigiéniai feltételek
igazolását vagy a kötelező
állategészségügyi vizsgálatok
igazolását a 30%-os
tojástermelés elérésén túl sem
pótolta
5Az elit szaporításhoz szükséges,
legszűkebb ivararány biztosítása
a szaporítási időszak végéig,
a hímivarú tenyészállatok
származásának dokumentálása
Enyhe:
nem biztosította a legszűkebb
ivararányt a 30%-os
tojástermelés eléréséig
Közepes:
nem biztosította a legszűkebb
ivararányt az elitszaporítás
kezdetéig
Súlyos:
nem biztosította a legszűkebb
ivararányt az elitszaporítás során
Rövidtávon helyrehozható:
a hímivarú tenyészállatok
származási igazolását 10 napon
belül pótolta
Hosszútávon helyrehozható:
a hímivarú tenyészállatok
származási igazolását 10 napon
túl, de 20 napon belül pótolta
Nem helyrehozható:
a hímivarú tenyészállatok
származási igazolását 20 napon
túl vagy egyáltalán nem pótolta
és a megfelelő mennyiségű
hímivarú tenyészállat
származását nem dokumentálta

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.12.23.

[2] Megállapította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[3] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[4] Megállapította a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[5] Beiktatta a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[6] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2013.06.08.

[8] Megállapította a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2014.02.25.

[9] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 2. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[10] Megállapította a 78/2012. (VII. 27.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.07.30.

[11] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította a 78/2012. (VII. 27.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.07.30.

[13] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § c)-d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Beiktatta a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[15] Megállapította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[16] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[17] Beiktatta a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[18] Megállapította a 78/2012. (VII. 27.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.07.30.

[19] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[20] Megállapította a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.19.

[21] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[22] Hatályon kívül helyezte a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 14. § a) pontja. Hatálytalan 2011.11.25.

[23] Beiktatta a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 78/2012. (VII. 27.) VM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2012.07.30.

[25] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Beiktatta a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[27] Beiktatta a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[28] Megállapította a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.19.

[29] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2010.10.13.

[31] Megállapította a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.03.19.

[32] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 6. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[33] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[34] Beiktatta a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 14. § b) pontja. Hatálytalan 2011.11.25.

[36] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[40] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[41] Megállapította a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[42] Beiktatta a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 8. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[43] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 7. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[44] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[45] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[46] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[47] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 33. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[48] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[49] Megállapította a 15/2011. (II. 28.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.01.

[50] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[51] Beiktatta a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[52] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 10. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[53] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 20. § d), i) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[54] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 33. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[55] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 11. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[56] Megállapította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[57] Megállapította a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2014.02.25.

[58] Megállapította a 78/2012. (VII. 27.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.07.30.

[59] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 12. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[60] Megállapította a 78/2012. (VII. 27.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.07.30.

[61] Beiktatta a 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.10.13.

[62] Beiktatta a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 13. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[63] Beiktatta a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.12.23.

[64] Beiktatta a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.03.19.

[65] Beiktatta a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.03.19.

[66] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[67] Beiktatta a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2014.02.25.

[68] Beiktatta az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[69] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 33. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[70] Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.03.19.

[71] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[72] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[73] Megállapította a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.08.01.

[74] Módosította a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.03.19.

Tartalomjegyzék