97/2013. (X. 22.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a), b), c), d), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet] 2. §-a a következető (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel."

2. § A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 2. § (1a) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet módosítása

3. § Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki:

a) a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) vonatkozó kérelmet nyújtott be, és kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy teljes egészében jóváhagyta, azaz SAPS jogosult,

b) a tárgyévben termelői szervezet tagja és az ebből eredő, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelességeit teljesítette, valamint

c) 2a referencia időszakban közvetve termelői szervezeten keresztül kapott zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás figyelembevételével az e rendelet melléklete alapján kiszámított, az MVH támogatási jogosultságot megállapító döntésével rendelkezik.

(2) Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel."

4. § A 22/2008. (II.28.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosítása

5. § A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következető bekezdés lép:

"(1) A kiegészítő történelmi bázis jogosultság olyan - öröklés, átalakulás, egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) miatt bekövetkezett jogutódlás, valamint gazdaságátadási intézkedésben való részvétel esetében a gazdaságot átvevő személy részére történő átruházás kivételével - önállóan nem forgalomképes mezőgazdasági vagyoni értékű jog, amely kizárólag annál a mezőgazdasági termelőnél vehető figyelembe

a) akinek, vagy amelynek részére azt megállapították, és

b) 2009-ben egységes támogatási kérelmet nyújt be."

6. § A 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

7. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az ügyfélnek a beruházás pénzügyi rendezését, használatba vételét, üzembe helyezését, illetve tulajdonba kerülését igazoló dokumentumokat legkésőbb a (6) bekezdésben biztosított ügyintézési határidő letelte előtt 30 nappal kell az MVH részére benyújtania, azzal, hogy a pénzügyi rendezésnek eddig az időpontig kell megtörténnie, valamint a fenti dokumentumok megszerzéséhez szükséges legelső hatósági eljárás megindítását az (1) bekezdés szerinti összevont támogatási kérelem MVH-hoz benyújtását megelőzően kérelmezni kell. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő."

8. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az ügyfélnek a beruházás pénzügyi rendezését, használatba vételét, üzembe helyezését, illetve tulajdonba kerülését igazoló dokumentumokat legkésőbb a (6) bekezdésben biztosított ügyintézési határidő letelte előtt 60 nappal kell az MVH részére benyújtania azzal, hogy a pénzügyi rendezésnek eddig az időpontig kell megtörténnie, valamint a fenti dokumentumok megszerzéséhez szükséges legelső hatósági eljárás megindítását az (1) bekezdés szerinti összevont támogatási kérelem MVH-hoz történő benyújtását megelőzően kérelmezni kell. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő."

9. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 9. § (6a) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (6a) bekezdése 2014. január 1-jén hatályát veszti.

5. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

11. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 7. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén, a szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek teljesítési mértékének megállapítása során a gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe venni. Ha az ügyfél által a 3. § (3) bekezdése szerint jelölt településen az ügyfél egységes területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett terület kisebb, mint az ügyfél szerkezetátalakítási jogosultságának darabszáma, akkor a vis maior eseménnyel nem érintett területnagyságnak (ha) megfelelő számú szerkezetátalakítási támogatási jogosultság után kell az ügyfélnek a nemzeti feltételeket teljesíteni.

(4) Ha az ügyfél vis maior eseménnyel nem érintett, egységes területalapú támogatásra jogosult, a 3. § (3) bekezdése szerint jelölt településen lévő területe nagyobb vagy egyenlő, mint az ügyfél szerkezetátalakítási támogatási jogosultságának darabszáma, úgy a program alapján vállalt nemzeti feltételeket köteles teljesíteni, és a nem vagy részleges teljesítésből eredő jogkövetkezmények alól nem mentesíthető."

6. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

12. § (1) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe amely tartalmazza]

"aj) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlagáról;"

(2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe]

"h) amely kizárólag a megelőző ötéves időszak legmagasabb és a legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő szokásos éves termésének több mint 30%-át elpusztító jégesőkár, aszálykár, az elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhőszakadás-kár, tűzkár, illetve homokveréskár miatti gazdasági veszteségeket fedezi;"

(3) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik az (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában meghatározott adatokkal, úgy a megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, a biztosítási szerződéssel lefedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre vonatkozó megyei vagy országos átlagtermés-adatokat kell figyelembe venni."

(4) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel."

13. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított

a) 3. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontját, 3. § (1) bekezdés h) pontját, valamint 3. § (7) bekezdését a 2014. évben a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti támogatásra benyújtott mezőgazdasági biztosítási szerződésekre;

b) 3. § (10) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

14. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összege az egységes kérelemben bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal jelzett növénykultúra vagy termék alapján, a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével üzemi szinten kerül meghatározásra."

15. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egységes kérelemben feltüntetett, a mezőgazdasági termelő által bejelentett terület- és hasznosítási kódadatok alapján megállapított kárenyhítési hozzájárulás összegének tárgyévi módosítására - az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt késedelmes benyújtási határidőn túl - nincs lehetőség."

16. § (1) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

"(2) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentés az agrárkár megállapító szerv részére a tervezett betakarítás előtt tíz nappal tehető meg. A használatban lévő termőföldön elvégzett betakarítási munkálatokat követően az agrárkár-megállapító szerv részére az (1) bekezdés szerinti kárbejelentés a betakarított kultúra vonatkozásában nem tehető."

(2)[1]

17. § (1) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 5. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A tárgyév november 30-ig még be nem takarított,

a) 50%-os betakarítási készültségi állapotot meghaladó növénykultúrák termésmennyiségének kiszámításánál a már betakarított területek termésmennyiségének átlagát,

b) az 50%-os betakarítási készültségi állapotot meg nem haladó növénykultúrák termésmennyiségének kiszámításánál az agrárkár-megállapító szerv által megadott megyei - ennek hiányában országos - átlag termésmennyiség adatokat kell alapul venni.

(3) Az Mkk. tv. 2. § 27. pontja szerinti referenciahozam-értéket a referencia-időszakban ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiség alapulvételével az 5. melléklet szerint kiszámított referencia-átlagár felhasználásával kell megállapítani. Azon növénykultúráknál, amelyekre az adott év vonatkozásában referenciaár közzétételére nem került sor, a mezőgazdasági termelő a tárgyévi ár vonatkozásában a tárgyévet megelőző egy év, a referenciaár vonatkozásában pedig a tárgyévet megelőző öt év értékesítéseinek számlával igazolt adatait kell felhasználnia. Ennek hiányában a mezőgazdasági termelő a számítások során az országos átlagár adatokat alkalmazhatja, és az ehhez szükséges információk beszerzése céljából az agrárkár-megállapító szervhez fordulhat.

(4) Azon esetekben, amikor a referenciahozam és a tárgyévi hozam megállapításához csak a tárgyévben áll rendelkezésre adat, vagy a mezőgazdasági termelő adott növénykultúrából nem rendelkezik a referencia-időszak hozamadataival, a szükséges információk beszerzése céljából az agrárkár-megállapító szervhez fordulhat, amely az adott növénykultúrára és az adott évre vonatkozó megyei - ennek hiányában az országos - átlagtermés-adatok alapján képezi a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az adott mezőgazdasági termelő esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referenciahozam-értékek kiszámításának alapjául. Ültetvények esetében a termőre fordulás évét követő 6. évtől a saját referencia-hozam nem helyettesíthető a megyei vagy országos átlaghozam-adatokkal."

(2) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 5. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az üzemi szintű hozamérték-csökkenés összegét és mértékét a tárgyévben termesztett valamennyi növénykultúra figyelembevételével kell meghatározni, beszámítva a referencia időszak hozamértékéhez képest többlet-hozamértéket produkáló növénykultúrákat is.

(7) Az egyes növénykultúrákra vonatkozó hozamérték-csökkenés kiszámításánál kizárólag az Mkk tv. 2. § 21. pontjában meghatározott mezőgazdasági káresemény által okozott hozamcsökkenés vehető figyelembe.

(8) A hozamérték-csökkenés összegének megállapítása során azon növénykultúrák tárgyévi hozamait, amelyeknek az Mkk. tv. 2. § 21. pontjában meghatározott mezőgazdasági káresemény által okozott károsodásáról az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt

a) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,

b) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama."

18. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mezőgazdasági termelő az igényelt kárenyhítő juttatás összegét a mezőgazdasági igazgatási szerv által annak honlapján, a 3-6. melléklet alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki. Ha a mezőgazdasági termelő rendelkezik az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti vagy egyéb mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, azt a 2. melléklet kitöltésével és a biztosítóval kötött szerződés ajánlati nyomtatványai és kötvénye három másolati példányának a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez történő benyújtásával igazolja, és a 6. melléklet szerint kiszámított kárenyhítő juttatás összegénél figyelembe veszi a biztosító által már kifizetett kártérítés összegét. A kitöltött mellékleteket a mezőgazdasági termelő három eredeti példányban személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig nyújthatja be a lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez. A benyújtott dokumentumok - ideértve a (2a) bekezdésben meghatározott igazolásokat is - együttesen alkotják a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet."

19. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kárenyhítő juttatás összegének 6. melléklet szerinti megállapítása során a mezőgazdasági káresemények folytán lecsökkent termés betakarításához kapcsolódó ráfordítás-csökkenést, a mezőgazdasági káresemények után a biztosító által kifizetett kártérítési összeget, az Mkk. tv. 22. §-ában meghatározott haszonbér-mérséklésből eredő bérleti díjcsökkenést le kell vonni a hozamérték-csökkenés összegéből, és a számítás során a 6. mellékletben található költségmegtakarítási fajlagos összegeket kell használni."

20. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben hivatkozott szakvélemények elkészítéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv az OMSZ-től, az OVF-től, a FÖMI-től, és az agrárkár-megállapító szervtől a szükséges adatokat hivatalból bekéri. A szakvéleményt az érintett területek településsoros bontásával, az aszály vagy az árvíz mértékének részletes bemutatásával kell elkészíteni."

21. § (1) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

22. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

a) 5. § (5) bekezdésében, a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 8. § (1) bekezdésében a "7. melléklet" szövegrész helyébe a "6. melléklet",

b) 6. § (1) bekezdésében "az 5. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe "a 8. § (1a) bekezdésében"

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

a) 6. § (3) bekezdése,

b) 7. melléklete.

8. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

24. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 3. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Abban az esetben, ha az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítése során 2013. szeptember 1-jét megelőző időszakban kezdte meg az 1. mellékletben felsorolt Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítésének a megszerzését, úgy jogosult a 2013. évi egységes kérelem beadásának időpontjában hatályos 1. melléklet szerinti képzések igazolására."

25. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási, szakmai továbbképzési és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságként - figyelemmel a Törvény 73/A. § (5) bekezdésében foglaltakra -

a) Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AtSzJ) esetén jogosultságonként 100 eurót,

b) Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: HbSzJ) esetén jogosultságonként 54 eurót,

c) Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság (a továbbiakban: SzETj) esetén jogosultságonként 43 eurót,

d) Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AjSzJ) esetén jogosultságonként 8 eurót,

e) Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság (a továbbiakban: AjKTj) esetén jogosultságonként 4 eurót kell figyelembe venni.

(2) Az ügyfél által vállalt foglalkoztatási és szakmai továbbképzési, valamint beruházási, felújítási kötelezettség részleges teljesítése esetén az (1) bekezdésben foglalt összegek a nem teljesítés arányában veendők figyelembe valamennyi, ezen rendelet által szabályozott jogosultság esetében."

26. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

27. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 3. § (14) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 1. mellékletét a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

9. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

28. § Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) VM rendelet] 6. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § Támogatást igényelhet az a kérelmező is, valamint a támogatás annak a kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel."

29. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

10. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

30. § (1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően - a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja."

(2) A 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2014. május 31-ig kell teljesíteni."

31. § A 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdését és 9. § (4) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, e rendelet 9. § (3) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

32. § Hatályát veszti a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése.

11. Az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda- és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda- és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 34. § (3) bekezdése.

34. § Nem lép hatályba az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda- és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése.

35. § (1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14-23. § 2013. december 1-jén lép hatályba.

36. § Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 97/2013. (X. 22.) VM rendelethez

"1. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A mezőgazdasági káresemények bejelentése

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. az ügyfél telefonos elérhetősége:

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra megnevezése
(az egységes kérelemhez
kiadott hasznosítási kódok
szerint)
A mezőgazdasági káreseménnyel érintett terület adataiA terület becsült tárgyévi
hozama
(t/ha)
A terület becsült
hozamcsökkenése
(t/ha)
Település neveA MePAR szerinti
blokkazonosító
A mezőgazdasági káresemény
megnevezése
A mezőgazdasági káresemény
bekövetkezésének időpontja
(év, hónap, nap)
a károsodott terület nagysága
(ha)
ABCDEFGH
Újravetett, újratelepített
növénykultúra:
---------------------------------------------
Mezőgazdasági
káreseménnyel érintett
terület összesen
------------------------------------

3. A mezőgazdasági termelő bejelentése arról, hogy a használatában lévő területen mezőgazdasági káresemény következett be.

4. A mezőgazdasági káresemény megnevezésére a "C" oszlopban megadható: JEG = jégesőkár, BEL = belvízkár, TEF = téli fagykár, TAF = tavaszi fagykár, ASZ = aszálykár, ARV = mezőgazdasági árvízkár, VIH = viharkár, FSZ = felhőszakadáskár.

5. A mezőgazdasági termelő nyilatkozata arról, hogy kérelmezi az agrárkár-megállapító szervtől az Mkk. törvény 14. § (2) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását.

6. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

7. A mezőgazdasági termelő aláírása."

2. melléklet a 97/2073. (X. 22.) VM rendelethez

"2. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

Bejelentés a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződésekről

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Táblázat a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződésről, vagy szerződésekről:

Növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez
kiadott hasznosítási kódok szerint)
A biztosításba bevont terület
(ha)
A biztosított hozamérték
(ezer Ft)
A biztosító által kifizetett
kártérítés
(ezer Ft)
ABCD
5. Újravetett, újratelepített növénykultúra:
6. Összesen:

3. Azon biztosító megnevezése, amellyel a termelő mezőgazdasági biztosítási szerződést kötött, és a mezőgazdasági biztosítási szerződés időbeli hatályának meghatározása (év).

4. A kárenyhítő juttatás iránti igénnyel érintett mezőgazdasági káresemény által okozott károkra megállapított és biztosító által, kifizetett, és a továbbiakban még kifizetni tervezett összeg megadása ("D" oszlop)

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A mezőgazdasági termelő aláírása."

3. melléklet a 97/2013. (X. 22.) VM rendelethez

"3. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A referencia-időszak három évének meghatározása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

20... évi20... évi20... évi20... évi20... éviA refe-
rencia-
időszak
három
évének
meg-
adása*
Növénykultúra megnevezése
(az egységes kérelemhez
kiadott hasznosítási kódok
szerint)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
Újravetett, újratelepített
növénykultúra:

* A referencia-időszak három éve: az előző öt évből a legmagasabb és a legalacsonyabb hozamot tartalmazó két év elhagyásával képzett három év.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A mezőgazdasági termelő aláírása."

4. melléklet a 97/2013. (X. 22.) VM rendelethez

"4. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A referenciahozam kiszámítása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra megnevezése (az egységes
kérelemhez kiadott hasznosítási kódok
szerint) a referencia-időszak három
évének* megadásával
A referencia-időszak három évében* hasznosított
termőföldterület (ha)
A referencia-
időszak három
évében* az összes
hasznosított
terület (ha)
A referencia-időszak három évében* betakarított
termésmennyiség (t)
A referencia-
időszak három
évében* az összes
betakarított
termés-
mennyiség (t)
Referenciahozam
(t/ha)
1. év2. év3. évA1. év2. év3. évBB/A
Újravetett, újratelepített
növénykultúra:
Mindösszesen:--------------------

* A referencia-időszak három éve: az előző öt évből a legmagasabb és a legalacsonyabb hozamokat képviselő két év elhagyásával képzett három év.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A mezőgazdasági termelő aláírása."

5. melléklet a 97/2013. (X. 22.) VM rendelethez

"5. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A referencia-átlagár kiszámítása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra megnevezése
(az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási
kódok szerint)
a referencia-időszak három évének* megadásával
Az utolsó öt év meghirdetett referenciaárai
(ezer Ft/t)
Referencia-átlagár
(ezer Ft/t)
20... évi20... évi20... évi20... évi20... évi
-
Újravetett, újratelepített növénykultúra:

* A referencia-időszak három éve: az előző öt évből a legmagasabb és a legalacsonyabb hozamokat képviselő két év elhagyásával képzett három év.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A mezőgazdasági termelő aláírása."

6. melléklet a 97/2013. (X. 22.) VM rendelethez

"6. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra
megnevezése
(az egységes
kérelemhez kiadott
hasznosítási kódok
szerint)
A mezőgazdasági
káresemény
megnevezései
Hasznosított
tárgyévi
termőföld-
területII
Betakarított
tárgyévi
termés-
mennyiség
Hozam adatokIIÁtlagár adatokHozamérték adatokHozamérték-csökkenésLevonásra kerülő tételekA számított
kárenyhítő
juttatás összege
Tárgyévi
hozamIII
(D/A)
Referencia
hozam
Tárgyévi
átlagár
Referencia-
átlagár
Tárgyévi
hozamérték
(CxExG)
Referencia-
hozamérték
(CxFxH)
(J-I)(J-I)/ Ix100A biztosító
által
kifizetett
kártérítés
összege*
A hozam-
csökkenés
miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összegeIV*
Földbérlet esetén
a piaci bérleti díj és
az 5. § (6) bekez-
désében megha-
tározott kedvez-
ményes bérleti díj
különbözete*
P=0,8x
[K-( M+N+O)]V*
(ha)(t)(t/ha)(t/ha)(ezer Ft/t)(ezer Ft/t)(ezer Ft/t)(ezer Ft)(ezer Ft)(%)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)
ABCDEFGHIJKLMNOP
Újravetett/
újratelepített
növénykultúra:
Mindösszesen:--------------------

Igényelhető kárenyhítő juttatás:

.............................................Ft

Az "O" oszlopban a mindösszesen sorban található érték, vagy, amennyiben ez az összeg meghaladná a hozamérték-csökkenés ("J" oszlop mindösszesen sorában található összeg) 80%-át, akkor a hozamérték-csökkenés összegének a 80%-a.

* Negatív összegű hozamérték csökkenés esetén nulla értéket kell megadni.

I JEG = jégesőkár, BEL = belvízkár, TEF = téli fagykár, TAF = tavaszi fagykár, ASZ = aszálykár, ARV = mezőgazdasági árvízkár, VIH = viharkár, FSZ = felhőszakadáskár.

II A területi adatokat (ha), a súlyadatokat (t) és a termésátlagokat (t/ha) mértékegységben két tizedes jegy pontossággal kell kitölteni, és a számított értékeket is két tizedes jegy pontossággal kell feltüntetni, és figyelembe venni. A "C" oszlop szerinti területadatokat valamennyi, az egységes kérelem benyújtásakor, a káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a termelő használatában álló termőföldterület vonatkozásában meg kell adni.

III Azon növénykultúrák tárgyévi hozamait, amelyek károsodásáról az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt,

a) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,

b) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.

IV Szántóföldi növények 1 kg hozamcsökkenése esetén 3,24 Ft, szántóföldi zöldségek 1 kg hozamcsökkenése esetén 2,99 Ft, gyümölcsfélék 1 kg hozamcsökkenése esetén 1,94 Ft, szőlő 1 kg hozamcsökkenése esetén 7,35 Ft. Egyes szántóföldi növénykultúrák mezőgazdasági káresemény (pl. téli fagy, őszi aszály) miatti teljes kipusztulása, vagy ki nem kelése esetén alkalmazandó, hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítási fajlagos összegek: őszi káposztarepce: 102 829 Ft/hektár, őszi búza: 91 697 Ft/hektár, őszi árpa: 80 084 Ft/hektár, zab: 73 281 Ft/hektár, triticale: 70 320 Ft/hektár, rozs: 55 724 Ft/hektár.

V Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.

3. Igényelt kárenyhítő juttatás összege mindösszesen, forintban meghatározva (a táblázat "O" oszlopának összesítése, vagy, amennyiben ez az összeg meghaladná a hozamérték-csökkenés ("J" oszlop mindösszesen sorában található összeg) 80%-át, akkor a hozamérték-csökkenés összegének a 80%-a.)

4. A termelő nyilatkozata arról, hogy

4.1. kérelmezi a 7. § (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását;

4.2. az érintett mezőgazdasági káresemény által okozott kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszólító határozata szerint visszafizeti;

4.3. az elemi káresemény (jégesőkár, belvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, aszálykár, viharkár, felhőszakadáskár) bekövetkezését megelőző napon nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A mezőgazdasági termelő aláírása."

7. melléklet a 97/2013. (X. 22.) VM rendelethez

"1. melléklet 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

1. táblázat: Felsőoktatás

1.AB
2.Agrár képzési terület
3.Alapképzésállattenyésztő mérnöki
4.élelmiszermérnöki
5.erdőmérnöki
6.földmérő és földrendező mérnöki
7.gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
8.informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
9.kertészmérnöki
10.környezetgazdálkodási agrármérnöki
11.mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
12.mezőgazdasági mérnöki
13.mezőgazdasági szakoktató
14.növénytermesztő mérnöki
15.szőlész-borász mérnöki
16.tájrendező és kertépítő mérnöki
17.természetvédelmi mérnöki
18.vadgazda mérnöki
19.Osztatlan képzésállatorvosi
20.erdőmérnöki
21.Mester képzésagrármérnöki
22.állatorvosi
23.állattenyésztő mérnöki
24.birtokrendező mérnöki
25.díszkertészeti mérnöki
26.élelmiszer biotechnológus
27.élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
28.élelmiszermérnöki
29.erdőmérnöki
30.erdőmérnöki
31.földmérő és földrendező mérnöki
32.gazdasági agrármérnöki
33.kertészmérnöki
34.környezetgazdálkodási agrármérnöki
35.mezőgazdasági biotechnológus
36.mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
37.mezőgazdasági vízgazdálkodási
38.növényorvosi
39.növénytermesztő mérnöki
40.szőlészeti és borászati mérnöki
41.tájépítész mérnöki
42.takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
43.természetvédelmi mérnöki
44.vadgazda mérnöki
45.vidékfejlesztési agrármérnöki
46.Gazdaságtudományok képzési terület
47.Alapképzésalkalmazott közgazdaságtan
48.gazdaságelemzés
49.közszolgálati
50.emberi erőforrások
51.gazdálkodási és menedzsment
52.kereskedelem és marketing
53.nemzetközi gazdálkodás
54.pénzügy és számvitel
55.turizmus-vendéglátás
56.üzleti szakoktató
57.Mester képzésGazdaságtudomány
58.biztosítási és pénzügyi matematika
59.gazdaság-matematikai elemző
60.közgazdálkodás és közpolitika
61.közgazdasági elemző
62.logisztikai menedzsment
63.marketing
64.Master of Business Administration (MBA)
65.nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
66.pénzügy
67.regionális és környezeti gazdaságtan
68.számvitel
69.turizmus-menedzsment
70.vállalkozásfejlesztés
71.vezetés és szervezés
72.Informatika képzési terület
73.Alapképzésgazdaságinformatikus
74.mérnök informatikus
75.programtervező informatikus
76.Mester képzésegészségügyi mérnökinformatikus
77.gazdaságinformatikus
78.info-bionika
79.mérnökinformatikus
80.orvosi biotechnológia
81.programtervező informatikus
82.Műszaki képzési terület
83.Alapképzésanyagmérnöki
84.biomérnöki
85.energetikai mérnöki
86.építészmérnöki
87.építőmérnöki
88.faipari mérnöki
89.gépészmérnöki
90.ipari termék- és formatervező mérnöki
91.járműmérnöki
92.könnyűipari mérnöki
93.környezetmérnöki
94.közlekedésmérnöki
95.mechatronikai mérnöki
96.molekuláris bionika
97.műszaki földtudományi
98.műszaki menedzser
99.műszaki szakoktató
100.vegyészmérnöki
101.villamosmérnöki
102.Mester képzésanyagmérnöki
103.bánya és geotechnika mérnöki
104.biomérnöki
105.biztonságtechnikai mérnöki
106.egészségügyi mérnöki
107.élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki
108.előkészítés-technikai mérnöki
109.energetikai mérnöki
110.építész
111.építészmérnöki
112.épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
113.fa- és bútoripari terméktervező mérnöki
114.faipari mérnöki
115.fizikus mérnöki
116.folyamatmérnöki
117.forma- és vizuális környezettervező mérnöki
118.földmérő- és térinformatikai mérnöki
119.földtudományi mérnöki
120.gépészeti modellezés
121.gépészmérnöki
122.gyógyszermérnöki
123.hidrogeológus mérnöki
124.infrastruktúra-építőmérnöki
125.ingatlanfejlesztő építészmérnöki
126.ipari és környezetvédelmi biomérnöki
127.ipari terméktervező mérnöki
128.járműmérnöki
129.katasztrófavédelmi mérnöki
130.katonai logisztikai
131.kohómérnöki
132.könnyűipari mérnöki
133.környezetmérnöki
134.közlekedésmérnöki
135.létesítménymérnöki
136.logisztikai mérnöki
137.mechatronikai mérnöki
138.műanyag- és száltechnológiai mérnöki
139.műszaki menedzser
140.olaj- és gázmérnöki
141.olajmérnöki
142.szerkezet-építőmérnöki
143.szerkezettervező építészmérnöki
144.településmérnöki
145.tervező építészmérnöki
146.tűzvédelmi mérnöki
147.urbanista építészmérnöki
148.védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
149.vegyészmérnöki
150.villamosmérnöki
151.Jogi képzési terület
152.Alapképzésigazságügyi igazgatási
153.munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
154.nemzetközi igazgatási
155.Osztatlan képzésjogász
156.Mester képzéseurópai és nemzetközi igazgatás
157.jogász
158.közigazgatási
159.munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

2. táblázat: Szakirányú továbbképzési szakok

1.AB
2.Szakirányú továbbképzés neveSzakirányú továbbképzés szakképzettsége
3.adatvédelmi szakjogászadatvédelmi szakjogász
4.adatvédelmi szaktanácsadóadatvédelmi szaktanácsadó
5.adó- és pénzügyi ellenőrzésiadó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó
6.adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdászadó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász
7.adójogi szakjogászadójogi szakjogász
8.agrár és természettudományi szakfordítóagrár és természettudományi szakfordító
9.agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakemberagrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember
10.agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökagrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
11.agrárágazati gépüzemeltető szakmérnökagrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
12.agrárgazdasági szakmérnökagrárgazdasági szakmérnök
13.agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogászagrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász
14.agrárközgazdasági specialistaagrárközgazdasági specialista
15.agrárközgazdasági szakközgazdászagrárközgazdasági szakközgazdász
16.agrárlogisztikai szakmérnökagrárlogisztikai szakmérnök
17.agrármarketing és kereskedelmi menedzseragrármarketing és kereskedelmi menedzser
18.agrármarketing és kereskedelmi szakmérnökagrármarketing és kereskedelmi szakmérnök
19.agroturisztikai és desztináció menedzsmentagroturisztikai és desztináció menedzsment
szakmérnökszakmérnök (egyeztetés alatt)
20.agroturisztikai és desztináció menedzsmentagroturisztikai és desztináció menedzsment
szakreferensszakreferens (egyeztetés alatt)
21.akadálymentes web-tervezőakadálymentes web-tervező
22.aktuárius szakértőaktuárius szakértő
23.aktuárius szakközgazdászaktuárius szakközgazdász
24.alapfokú élelmiszerminősítőélelmiszerminősítő
25.alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnökalapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök
26.alapszintű építésgépesítési szakmérnökalapszintű építésgépesítési szakmérnök
27.alapszintű épületenergetikusépületenergetikai szakmérnök
28.alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátorgazdasági és munkaügyi mediátor
29.alapszintű járműgépész szakmérnökalapszintű járműgépész szakmérnök
30.alapszintű járműipari tervező szakmérnökalapszintű járműipari tervező szakmérnök
31.alapszintű járműtechnikai menedzseralapszintű járműtechnikai menedzser
32.alapszintű karbantartó és járműfenntartóalapszintű karbantartó és járműfenntartó
szakmérnökszakmérnök
33.alapszintű közlekedési gazdasági mérnökalapszintű közlekedési gazdasági mérnök
34.alapszintű minőségirányító analitikusalapszintű minőségirányító szakanalitikus
35.alapszintű műszeres analitikai kémiaalapszintű műszeres analitikus specialista
36.alapszintű nemzetközi mezőgazdaságinemzetközi mezőgazdasági szakmérnök
37.alapszintű üzemi logisztikai szakmérnökalapszintű üzemi logisztikai szakmérnök
38.alkalmazói rendszer menedzsment
szakközgazdász
alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász
39.alkalmazói rendszer-menedzsmentalkalmazói rendszer-menedzser
40.alkalmazott geoinformatikusalkalmazott geoinformatikus
41.alkalmazott környezetvédelmi specialistaalkalmazott környezetvédelmi specialista
42.alkalmazott környezetvédelmi szakmérnökalkalmazott környezetvédelmi szakmérnök
43.alkalmazott lézertechnológia (egyeztetés alatt)(egyeztetés alatt)
44.alkalmazott marketingalkalmazott marketing tanácsadó
45.alkalmazott térinformatikaialkalmazott térinformatikus
46.alkalmazotti vezetés (leadership)alkalmazotti vezetés (leadership) szaktanácsadó
47.államháztartás pénzügyei szakközgazdászállamháztartás pénzügyei szakközgazdász
48.államháztartási gazdálkodási szaktanácsadóállamháztartási gazdálkodási szaktanácsadó
49.államháztartási szakokleveles jogászállamháztartási szakokleveles jogász
50.állami ingatlangazdálkodási specialistaállami ingatlangazdálkodási specialista
51.állami ingatlangazdálkodási szakközgazdászállami ingatlangazdálkodási szakközgazdász
52.általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)
53.általános informatikusáltalános informatikus szakember
54.általános informatikus szakmérnökáltalános informatikus szakmérnök
55.általános mediáció (közvetítés)általános mediátor
56.alternatív energetikaialternatív energetikai szakmérnök
57.alternatív energetikai szakemberalternatív energetikai szakember
58.alternatív-energia gazdálkodási tanácsadóalternatív-energia gazdálkodási tanácsadó
59.alternatív-energia termelési rendszer tanácsadóalternatív-energia termelési rendszer tanácsadó
60.angol-magyar agrár szakfordítóangol-magyar agrár szakfordító
61.angol-magyar informatikai szakfordítóangol-magyar informatikai szakfordító
62.angol-magyar műszaki szakfordítóangol-magyar műszaki szakfordító
63.angol-magyar természettudományi szakfordítóangol-magyar természettudományi szakfordító
64.angolszász jogi és angol jogi szakfordítói
szakjogász
angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász
65.angolszász jogi és angol jogi szakfordítóiangolszász jogi és angol jogi szakfordítói
szaktanácsadószaktanácsadó
66.anyagtechnológusanyagtechnológus szakmérnök
67.Arts & Business menedzsmentArts & Business menedzser
68.Arts & Business menedzsment szakközgazdászArts & Business menedzser szakközgazdász
69.áruismeret és fogyasztóvédelemáruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó
70.árvíz- és belvízvédelmiárvíz- és belvízvédelmi szakmérnök
71.audiovizuális és médiatechnikai szakemberaudiovizuális és médiatechnikai szakember
72.audiovizuális és médiatechnikai szakmérnökaudiovizuális és médiatechnikai szakmérnök
73.audit menedzsment és tanácsadásaudit menedzser és tanácsadó
74.autóipari és kereskedelmi menedzsmentautóipari és kereskedelmi menedzser
75.autóipari minőségirányítási szakemberautóipari minőségirányítási szakember
76.autóipari minőségirányítási szakmérnökautóipari minőségirányítási szakmérnök
77.ázsiai interkulturális menedzsmentázsiai interkulturális tanácsadó
78.bank- és pénzinformatika szakközgazdászbank- és pénzinformatika szakközgazdász
79.bank- és pénzinformatikaibank- és pénzinformatikus szakember
80.bankmenedzsment szakközgazdászbankmenedzsment szakközgazdász
81.bankmenedzsment szakreferensbankmenedzsment szakreferens
82.baromfi-egészségügybaromfi-egészségügyi szakállatorvos
83.befektetés menedzsmentbefektetési szaktanácsadó
84.befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei
szakjogász
befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász
85.belsőépítész-tervezőbelsőépítész-tervező szakmérnök
86.belügyi gazdasági specialistabelügyi gazdasági specialista
87.belügyi gazdasági szakközgazdászbelügyi gazdasági szakközgazdász
88.belügyi gazdaságvédelmi specialistabelügyi gazdaságvédelmi specialista
89.belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdászbelügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász
90.beszerzési és elosztási logisztikaibeszerzési és elosztási logisztikai szakember
91.beszerzési menedzsmentbeszerzési menedzser
92.beszerzési menedzsment szakközgazdászszakközgazdász beszerzési menedzsment szakon
93.betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogászbetegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász
94.betontechnológusbetontechnológus szakmérnök
95.bioenergetikaibioenergetikai szakmérnök
96.bioenergetikai szakemberbioenergetikai szakember
97.biogáz-ellátási szakmérnökbiogáz-ellátási szakmérnök
98.bionikus számítástechnikabionikus számítástechnikai szakember
99.biztosítási kockázatelbírálóbiztosítási kockázatelbíráló
100.biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdászbiztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász
101.biztosítási menedzserbiztosítási szakmenedzser
102.biztosítási specialistabiztosítási specialista
103.biztosítási szakjogászbiztosítási szakjogász
104.biztosítási szakközgazdászbiztosítási szakközgazdász
105.biztosításmarketing szakközgazdászbiztosításmarketing szakközgazdász
106.borjogi szakjogászborjogi szakjogász
107.borjogi szakokleveles szakemberborjogi szakokleveles szakember
108.bormarketingbormarketing szakmenedzser
109.borturizmusborturisztikai szakközgazdász
110.borturizmus és borgasztronómiaborturizmus és borgasztronómia szaktanácsadó
111.Business CoachBusiness Coach
112.bűnmegelőzési koordinátorbűnmegelőzési koordinátor
113.bűnmegelőzési referensbűnmegelőzési referens
114.coach - üzleti edzőcoach - üzleti edző
115.coach - üzleti edző szakközgazdászcoach - üzleti edző szakközgazdász
116.Controlling szakközgazdászcontrolling szakközgazdász
117.CRM menedzser - ügyfélkapcsolati vezetőCRM menedzser
118.Cultural Animation ManagerCulturalAnimation Manager
119.családjogi szakjogászcsaládjogi szakjogász
120.csokoládé-, kávé-, teakészítő szakmérnökcsokoládé-, kávé-, teakészítő szakmérnök
121.csokoládé-, kávé-, teakészítő szaktanácsadócsokoládé-, kávé-, teakészítő szaktanácsadó
122.csődjogi jogi szakokleveles szakembercsődjogi jogi szakokleveles szakember
123.CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalásCSR menedzsment-vállalati felelősségvállalás
menedzser
124.CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalás
szakközgazdász
CSR menedzsment-vállalati felelősségvállalás
szakközgazdász
125.desztináció menedzsmentdesztináció menedzser
126.digitális filmtechnikadigitális filmtechnika szakirányú szakinformatikus
127.digitális marketingdigitális marketing szaktanácsadó
128.digitális marketing szakközgazdászdigitális marketing szakközgazdász
129.diplomás biztosításmarketing szakreferensdiplomás biztosításmarketing szakreferens
130.diplomás divatmarketing szakreferensdiplomás szakreferens divatmarketing szakon
131.diplomás egészségügyi gazdasági szakreferensdiplomás szakreferens egészségügyi gazdasági
szakon
132.diplomás egészségügyi marketing szakreferensdiplomás szakreferens egészségügyi marketing
szakon
133.diplomás Európai Unió szakreferensdiplomás szakreferens Európai Unió szakon
134.diplomás gazdaságpolitikai tanácsadó
szakreferens
diplomás gazdaságpolitikai tanácsadó szakreferens
135.diplomás gazdaságvédelmi szakreferensdiplomás szakreferens gazdaságvédelmi szakon
136.diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferensdiplomás szakreferens költségvetési ellenőrzés
szakon
137.diplomás logisztikai szakreferensdiplomás szakreferens logisztikai szakon
138.diplomás marketingkommunikáció szakreferensdiplomás szakreferens marketingkommunikáció
szakon
139.diplomás marketingszervezetek irányítása
szakreferens
diplomás szakreferens marketingszervezetek
irányítása szakon
140.diplomás pénzügy, adó és adóeljárás
szakreferens
diplomás szakreferens pénzügy, adó és adóeljárás
szakon
141.diplomás pénzügy, adó és ellenőrzés
szakreferens
diplomás szakreferens pénzügy, adó és ellenőrzés
szakon
142.diplomás regionális gazdasági szakreferensdiplomás szakreferens regionális gazdasági szakon
143.diplomás regionális turisztikai szakreferensdiplomás szakreferens regionális turisztikai szakon
144.diplomás rendezvény és protokoll szakreferensdiplomás szakreferens rendezvény és protokoll
szakon
145.diplomás sales manager szakreferensdiplomás sales manager szakreferens
146.diplomás településmarketing szakreferensdiplomás településmarketing szakreferens
147.diplomás vállalati irányítás és kontrolling
szakreferens
diplomás szakreferens vállalati irányítás és
kontrolling szakon
148.diplomás wellness és spa terápiás szakreferensdiplomás szakreferens wellness és spa terápiás
szakon
149.dísznövényalkalmazásidísznövényalkalmazási szakember
150.dísznövényalkalmazási szakmérnökdísznövényalkalmazási szakmérnök
151.divat- és szépségipari menedzserdivat- és szépségipari menedzser
152.divatmarketing szakközgazdászszakközgazdász divatmarketing szakon
153.e-business menedzsmente-business menedzsment szakember
154.e-business menedzsment szakközgazdásze-business menedzsment szakközgazdász
155.e-business szakembere-business szakember
156.e-business szakközgazdászszakközgazdász e-business szakon
157.e-business szakmérnöke-business szakmérnök
158.e-gazdaság szakközgazdászszakközgazdász e-gazdaság szakon
159.e-gazdaság szakmérnöke-gazdaság szakmérnök
160.egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási
specialista
egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási
specialista
161.egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási
szakközgazdász
egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási
szakközgazdász
162.egészségturisztikai szakközgazdász és
szakidegenvezető
egészségturisztikai szakközgazdász és
szakidegenvezető
163.egészségturisztikai tanácsadó és
szakidegenvezető
egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető
164.egészségturizmusegészségturisztikai szakközgazdász
165.egészségügyi biztosítási specialistaegészségügyi biztosítási specialista
166.egészségügyi biztosítási szakközgazdászegészségügyi biztosítási szakközgazdász
167.egészségügyi controller szakközgazdászegészségügyi controller szakközgazdász
168.egészségügyi controller tanácsadóegészségügyi controller tanácsadó
169.egészségügyi gazdálkodási és stratégiaiegészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista
170.egészségügyi közigazgatási szakközgazdászegészségügyi közigazgatási szakközgazdász
171.egészségügyi közigazgatási tanácsadóegészségügyi közigazgatási tanácsadó
172.egészségügyi marketing szakközgazdászszakközgazdász egészségügyi marketing szakon
173.egészségügyi menedzsment specialistaegészségügyi menedzsment specialista
174.egészségügyi menedzsment szakközgazdászegészségügyi menedzsment szakközgazdász
175.egészségügyi minőségbiztosítási
szakközgazdász
egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász
176.egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadóegészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó
177.egészségügyi stratégiai menedzsmentegészségügyi stratégiai menedzsment
szaktanácsadó
178.egészségügyi stratégiai menedzsment
szakközgazdász
egészségügyi stratégiai menedzsment
szakközgazdász
179.egészségügyi szakjogászegészségügyi szakjogász
180.egészségügyi szakközgazdászszakközgazdász egészségügyi gazdálkodási szakon
181.egészségügyi szóvivő és kommunikációs
szakközgazdász
egészségügyi szóvivő és kommunikációs
szakközgazdász
182.egészségügyi szóvivő és kommunikációs
tanácsadó
egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó
183.egzotikus állatok gyógyászataegzotikus állatok szakállatorvosa
184.e-kereskedelem szakközgazdásze-kereskedelmi szakközgazdász
185.e-közigazgatási menedzsere-közigazgatási menedzser
186.e-közigazgatási szakközgazdásze-közigazgatási szakközgazdász
187.e-közigazgatási szakmérnöke-közigazgatási szakmérnök
188.e-közszolgáltatáse-közszolgáltatási menedzser
189.elektronikus hírközlés-menedzsment specialistaelektronikus hírközlés-menedzsment specialista
190.elektronikus hírközlés-menedzsment
szakközgazdász
elektronikus hírközlés-menedzsment
szakközgazdász
191.elektronikus kereskedelem informatikai
szakember
elektronikus kereskedelem informatikai szakember
192.elektronikus kereskedelmi informatikai
szakmérnök
elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök
193.elektronikus oktatás informatikai szakmérnökelektronikus oktatás informatikai szakmérnök
194.elektronikus üzleti menedzserelektronikus üzleti menedzser
195.élelmiszerbiztonságiélelmiszerbiztonsági szakmérnök
196.élelmiszerbiztonsági szakemberélelmiszerbiztonsági szakember
197.élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelemélelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi
szakreferens
198.élelmiszer-higiénikus szakállatorvosélelmiszer-higiénikus szakállatorvos
199.élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia
szakmenedzser
élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia
szakmenedzser
200.élelmiszeripari minőségügyiélelmiszeripari minőségügyi szakmérnök
201.élelmiszerlánc minőségirányításélelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök
202.élelmiszerlánc minőségügyélelmiszerlánc minőségügyi szakember
203.élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniaiélelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai
szakmérnök
204.élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai
szaktanácsadó
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai
szaktanácsadó
205.élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnökiélelmiszerlánc-biztonsági szakmérnök
206.élelmiszermarketingélelmiszermarketing szakmenedzser
207.elemző statisztikus specialistaelemző statisztikus specialista
208.elemző statisztikus szakközgazdászelemző statisztikus szakközgazdász
209.ember és környezethumánkörnyezet-szakember
210.energetikai szakjogászenergetikai szakjogász
211.energetikai szakmérnökienergetikai szakmérnök
212.energiagazdálkodási specialistaenergiagazdálkodási specialista
213.energiagazdálkodási szakközgazdászenergiagazdálkodási szakközgazdász
214.energiagazdálkodási szakmérnökenergiagazdálkodási szakmérnök
215.energiagazdálkodási szaktanácsadóenergiagazdálkodási szaktanácsadó
216.energiatermelésienergiatermelési szakmérnök
217.építésberuházásiépítésberuházási szakmérnök
218.építési geodéziaépítési geodéziai szakmérnök
219.építési jogi szakokleveles mérnöképítési jogi szakokleveles mérnök
220.építésügyiépítésügyi szakmérnök
221.építésztervezőépítésztervező szakmérnök
222.építőanyag-ipari menedzser szakmérnöképítőanyag-ipari menedzser szakmérnök
223.építőipari igazságügyiépítőipari igazságügyi szakmérnök
224.építőmérnöki geodéziaiépítőmérnöki geodéziai szakmérnök
225.építőmester szakmérnökiépítőmester szakmérnök
226.épületenergetikai passzívház tervező szakemberépületenergetikai passzívház tervező szakember
227.épületenergetikai passzívház tervező
szakmérnök
épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök
228.épületfelújítási és -fenntartásiépületfelújítási és -fenntartási szakmérnök
229.épületgépészetépületgépészeti szakmérnök
230.épületgépészeti szakemberépületgépészeti szakember
231.épületszigetelőépületszigetelő szakmérnök
232.érdekérvényesítő (lobbi) specialistaérdekérvényesítő (lobbi) specialista
233.érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdászérdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász
234.erdő- és mezőgazdasági környezettanerdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági
menedzser
235.erdőpedagógiai szakmérnökerdőpedagógiai szakmérnök
236.erdőpedagógiai szakvezetőerdőpedagógiai szakvezető
237.értékelemző specialistaértékelemző specialista
238.értékelemző szakközgazdászértékelemző szakközgazdász
239.esélyegyenlőségi specialistaesélyegyenlőségi specialista
240.esélyegyenlőségi szakközgazdászesélyegyenlőségi szakközgazdász
241.EU projektmenedzserEU projektmenedzser
242.EU projektmenedzser szakközgazdászEU projektmenedzser szakközgazdász
243.euromenedzsereuromenedzser
244.európai bűnüldözési szaktanácsadóeurópai bűnüldözési szaktanácsadó
245.európai településfejlesztési szakjogászeurópai településfejlesztési szakjogász
246.európai településmenedzsmenteurópai településmenedzser
247.Európai Unió szakközgazdászszakközgazdász Európai Unió szakon
248.Európai Uniós projekttervező és finanszírozásiEurópai Uniós projekttervező és finanszírozási
tanácsadó
249.európai uniós üzleti szakközgazdászszakközgazdász európai uniós üzleti szakon
250.európai uniós üzleti tanácsadóeurópai uniós üzleti tanácsadó
251.európai üzleti jogeurópai üzleti szakjogász
252.Európa-jogi szakjogászEurópa-jogi szakjogász
253.executive MBA for ITexecutive MBA for IT
254.executive MBA for IT szakközgazdászexecutive MBA for IT szakközgazdász
255.executive MBA menedzserexecutive MBA szakirányú menedzser
256.executive MBA szakközgazdászszakközgazdász executive MBA szakon
257.export-import menedzsmentexport-import tanácsadó
258.faipari termék és formatervezőfaipari termék és formatervező szakmérnök
259.faipari termékmenedzserfaipari termékmenedzser szakmérnök
260.faipari terméktervezőfaipari terméktervező szakmérnök
261.felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási
szakember
felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási szakember
262.felsőoktatási igazgatási szakemberfelsőoktatási igazgatási szakember
263.felsőoktatási jogi szakjogászfelsőoktatási jogi szakjogász
264.felszámolási és vagyonfelügyeleti specialistafelszámolási és vagyonfelügyeleti specialista
265.felszámolási és vagyonfelügyeleti
szakközgazdász
felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász
266.fenntartható fejlődési szakemberfenntartható fejlődési szakember
267.fitoterápiás tanácsadófitoterápiás tanácsadó
268.fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogászfizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász
269.foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadófoglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó
270.foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki
szaktanácsadó
foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki
szaktanácsadó
271.fogyasztóvédelemfogyasztóvédelmi ellenőrző és elemző
272.folyamat-biztonsági szakmérnökfolyamat-biztonsági szakmérnök
273.földgázellátási szakmérnökiföldgázellátási szakmérnök
274.francia jogi és szakfordítói szakjogászfrancia jogi és szakfordítói szakjogász
275.francia jogi és szakfordítói szaktanácsadófrancia jogi és szakfordítói szaktanácsadó
276.fürdőfenntartási és -üzemeltetési szakmérnökifürdőfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök
277.fürdővezető szakemberfürdővezető szakember
278.fürdővezető szakmérnökfürdővezető szakmérnök
279.gabonatárolási szakmérnökgabonatárolási szakmérnök
280.gasztronómiai menedzsergasztronómiai menedzser
281.gazdálkodásgazdálkodási szakember
282.gazdálkodás biztonsági szakembergazdálkodás biztonsági szakember
283.gazdálkodási szakmérnökszakmérnök gazdálkodási szakon
284.gazdálkodástudományi specialistagazdálkodástudományi specialista
285.gazdálkodástudományi szakközgazdászgazdálkodástudományi szakközgazdász
286.gazdasági büntetőjogi szakjogászgazdasági büntetőjogi szakjogász
287.gazdasági informatikai elemzőgazdasági informatikai elemző
288.gazdasági informatikai menedzsmentszakközgazdász, gazdasági informatikai
menedzsment szakon
289.gazdasági szakokleveles közműszolgáltatási
mérnök
gazdasági szakokleveles közműszolgáltatási mérnök
290.gazdasági szakújságírásgazdasági szakújságíró
291.gazdasági válságügyi specialistagazdasági válságügyi specialista
292.gazdasági válságügyi szakközgazdászgazdasági válságügyi szakközgazdász
293.gazdaságpolitikai specialistagazdaságpolitikai specialista
294.gazdaságpolitikai szakközgazdászgazdaságpolitikai szakközgazdász
295.gazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdászgazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdász
296.gazdaságvédelmi szakközgazdászszakközgazdász gazdaságvédelmi szakon
297.geoinformatikai szakasszisztensgeoinformatikai szakasszisztens
298.geoinformatikai szakmérnökgeoinformatikai szakmérnök
299.geopolitikageopolitikai szaktanácsadó
300.geotechnikaimesterszintű geotechnikai szakmérnök
301.geotermikus szakmérnökigeotermikus szakmérnök
302.gépész kutató-fejlesztőgépész kutató-fejlesztő szakmérnök
303.gépészeti karbantartógépészeti karbantartó szakmérnök
304.gépészeti karbantartó szakembergépészeti karbantartó szakember
305.gépipari automatizálási szakembergépipari automatizálási szakember
306.gépipari automatizálási szakmérnökgépipari automatizálási szakmérnök
307.gépipari technológiai szakembergépipari technológiai szakember
308.gépipari technológiai szakmérnökgépipari technológiai szakmérnök
309.gombatermesztési szakmérnökgombatermesztési szakmérnök
310.gombatermesztési szaktanácsadógombatermesztési szaktanácsadó
311.GPS navigációsGPS navigációs szakmérnök
312.gumiipari technológiaigumiipari technológiai szakmérnök
313.gyártásinformatikagyártásinformatikus szakmérnök
314.gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadógyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó
315.gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozógyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó
szakember
316.gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó
szakmérnök
gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó
szakmérnök
317.gyógynövényismereti szakreferensgyógynövényismereti szakreferens
318.gyógynövényismerő és -felhasználógyógynövényalkalmazási szakember
319.gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnökgyógynövényalkalmazási szakmérnök
320.gyógynövénytermesztőgyógynövénytermesztő szakmérnök
321.gyógynövénytermesztő szakembergyógynövénytermesztő szakember
322.gyógyszerész-közgazdászgyógyszerész-közgazdász
323.gyógyszerkémiaiszakgyógyszerkémikus
324.gyógyszerügyi menedzsment specialistagyógyszerügyi menedzsment specialista
325.gyógyszerügyi menedzsment szakközgazdászgyógyszerügyi menedzsment szakközgazdász
326.gyümölcstermesztőgyümölcstermesztő
327.gyümölcstermesztő szakmérnökgyümölcstermesztő szakmérnök
328.halászati szakmérnökhalászati szakmérnök
329.halászati-halgazdálkodásihalászati-halgazdálkodási szakmérnök
330.halgazdálkodásihalgazdálkodási szaktanácsadó
331.haszongépjármű üzemeltetőhaszongépjármű üzemeltető
332.határon átnyúló fejlesztési szakreferenshatáron átnyúló fejlesztési szakreferens
333.hegesztőhegesztő szakmérnök
334.hegesztő szakemberhegesztő szakember
335.hegesztő technológushegesztő technológus szakmérnök
336.helyi jogszabály-szerkesztő szakjogászhelyi jogszabály-szerkesztő szakjogász
337.hévízkészlet-gazdálkodásihévízkészlet-gazdálkodó
338.hídépítő mérnökihídépítő szakmérnök
339.hidraulika-pneumatika szakmérnökhidraulika-pneumatika szakmérnök
340.hidrogeológiahidrogeológus
341.hidroinformatikai és vízgazdálkodásihidroinformatikai és vízgazdálkodási szakmérnök
342.hidrológushidrológus
343.hivatalos statisztikai szakközgazdászhivatalos statisztikai szakközgazdász
344.hivatalos statisztikai tanácsadóhivatalos statisztikai tanácsadó
345.HR Business PartnerHR Business Partner
346.HR Business Partner szakközgazdászszakközgazdász HR Business Partner szakon
347.HR menedzserHR menedzser
348.HR-tanácsadóHR-tanácsadó
349.hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodásihulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási
szaktanácsadó
350.hulladékgazdálkodásihulladékgazdálkodási szakmérnök
351.hulladékgazdálkodási menedzserhulladékgazdálkodási menedzser
352.hulladékgazdálkodási műszaki szakemberhulladékgazdálkodási műszaki szakember
353.hulladékgazdálkodási szakemberhulladékgazdálkodási szakember
354.hulladékgazdálkodási szaktanácsadóhulladékgazdálkodási szaktanácsadó
355.humán erőforráshumán erőforrás szakember
356.humánmenedzser közgazdászhumánmenedzser szakközgazdász
357.humánmenedzser mérnökhumánmenedzser szakmérnök
358.humánmenedzsmenthumánmenedzser
359.humánmenedzsment szakközgazdászszakközgazdász humánmenedzsment szakon
360.igazságügyi szociális tanácsadóigazságügyi szociális tanácsadó
361.IMP nemzetközi business marketing és innováció
specialista
IMP nemzetközi business marketing és innováció
specialista
362.IMP nemzetközi business marketing és innováció
szakközgazdász
IMP nemzetközi business marketing és innováció
szakközgazdász
363.infokommunikációsszakmérnök infokommunikációs szakon
364.infokommunikációs szakjogászinfokommunikációs szakjogász
365.informatikai biztonság szakmérnökinformatikai biztonsági szakmérnök
366.informatikai menedzsmentinformatikai menedzser
367.informatikai menedzsment szakközgazdászszakközgazdász informatikai menedzsment szakon
368.informatikai szakember az elektronikus oktatás
területén
informatikai szakember az elektronikus oktatás
területén
369.ingatlaningatlan szaktanácsadó
370.ingatlan- és vagyongazdálkodásingatlan- és vagyongazdálkodási szaktanácsadó
371.ingatlanfejlesztésiingatlanfejlesztő
372.ingatlanforgalmi szakjogászingatlanforgalmi szakjogász
373.ingatlangazdálkodási szakemberingatlangazdálkodási szakember
374.ingatlangazdálkodási szakértőingatlangazdálkodási szakértő
375.ingatlangazdálkodási szakközgazdászingatlangazdálkodási szakközgazdász
376.ingatlanjogi szervezőingatlanjogi szervező
377.innovációs menedzserinnovációs menedzser
378.integrált gyümölcstermesztési szakmérnökintegrált gyümölcstermesztési szakmérnök
379.integrált menedzsmentrendszerek (IMR)
szakmérnök
integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök
380.integrált növénytermesztőintegrált növénytermesztő szakmérnök
381.integrált növénytermesztő szakemberintegrált növénytermesztő szakember
382.interkulturális menedzsmentinterkulturális menedzser
383.ipari környezeti szakmérnökipari környezeti szakmérnök
384.ipari park menedzseripari park menedzser
385.iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogásziparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász
386.iparjogvédelmi specialistaiparjogvédelmi specialista
387.iparjogvédelmi szakközgazdásziparjogvédelmi szakközgazdász
388.IT menedzsmentIT menedzser
389.jogász-közgazdászjogász-közgazdász
390.jogi szakokleveles "adó- és vámnyomozó"
tanácsadó
jogi szakokleveles "adó- és vámnyomozó" tanácsadó
391.jogi szakokleveles államháztartási ellenőrjogi szakokleveles államháztartási ellenőr
392.jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi,
gyermekjogi jogvédő
jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi,
gyermekjogi jogvédő
393.jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadójogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó
394.jogi szakokleveles felsőoktatási szakemberjogi szakokleveles felsőoktatási szakember
395.jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakemberjogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember
396.jogi szakokleveles gazdasági szakemberjogi szakokleveles ... (az eredeti szakképzettség
tüntetendő fel)
397.jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztőjogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő
398.jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadójogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó
399.jogi szakokleveles környezetvédelmi szakemberjogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
400.jogi szakokleveles közoktatási szakemberjogi szakokleveles közoktatási szakember
401.jogi szakokleveles lelkészjogi szakokleveles lelkész
402.jogi szakokleveles magánbiztonsági szakemberjogi szakokleveles magánbiztonsági szakember
403.jogi szakokleveles orvos és egészségügyi
szakember
jogi szakokleveles ... (az eredeti szakképzettség
tüntetendő fel)
404.jogi szakokleveles pedagógusjogi szakokleveles pedagógus
405.jogi szakokleveles sportszakemberjogi szakokleveles sportszakember
406.jogi szakokleveles szabályozott iparági
szakember
jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember
407.jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás)
specialista
jövőkutatás specialista
408.jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás)
szakközgazdász
jövőkutatás szakközgazdász
409.juh- és kecskeágazati szakmérnökjuh- és kecskeágazati szakmérnök
410.kataszterikataszteri szakmérnök
411.katonai jogi szakjogászkatonai jogi szakjogász
412.katonai jogi szakokleveles tanácsadókatonai jogi szakokleveles tanácsadó
413.kémiai analízis szakmérnökikémiai analitikus szakmérnök
414.kerámiaipari specialistakerámiaipari specialista
415.kerámiaipari szakmérnökkerámiaipari szakmérnök
416.kereskedelmi logisztika és ellátási lánc
menedzsment
szakközgazdász kereskedelmi logisztika és ellátási
lánc menedzsment szakon
417.kereskedelmi szakjogászkereskedelmi szakjogász
418.kertészeti marketing és logisztikaikertészeti marketing és logisztikai szakmérnök
419.kertészeti szakmérnökkertészeti szakmérnök
420.kertészeti termékmenedzser szakmérnökkertészeti termékmenedzser szakmérnök
421.kisvállalkozási tanácsadókisvállalkozási tanácsadó
422.kivitelezőkivitelező szakmérnök
423.klímagazdasági szakközgazdászszakközgazdász klímagazdasági szakon
424.klímagazdasági szaktanácsadóklímagazdasági szaktanácsadó
425.konferencia- és rendezvény-menedzsmentkonferencia- és rendezvény-menedzsment
szakközgazdászszakközgazdász
426.konferencia- és rendezvény-menedzsmentkonferencia- és rendezvény-menedzsment
szaktanácsadószaktanácsadó
427.korrózióvédelmi specialistakorrózióvédelmi specialista
428.korrózióvédelmi szakmérnökkorrózióvédelmi szakmérnök
429.költségvetési ellenőrzés szakközgazdászszakközgazdász költségvetési ellenőrzés szakon
430.könyvvizsgálói asszisztenskönyvvizsgálói asszisztens
431.környezet- és katasztrófavédelmi menedzserkörnyezet- és katasztrófavédelmi menedzser
432.környezet- és tájgazdálkodásikörnyezet- és tájgazdálkodási szakmérnök
433.környezet- és tájgazdálkodási szakemberkörnyezet- és tájgazdálkodási szakember
434.környezet- és tájvédelmi menedzserkörnyezet- és tájvédelmi menedzser
435.környezet- és területfejlesztési menedzserkörnyezet- és területfejlesztési menedzser
436.környezet- és vízgazdálkodási szakmérnökkörnyezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
437.környezetbiztonsági és közlekedésforgalmikörnyezetbiztonsági és közlekedésforgalmi
menedzsermenedzser
438.környezetgazdálkodási szakmérnökikörnyezetgazdálkodási szakmérnök
439.környezetgazdálkodási-környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási-környezetvédelmi
szakmérnök
440.környezetgazdálkodási-környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási-környezetvédelmi
szaktanácsadószaktanácsadó
441.környezethigiéniai menedzserkörnyezethigiéniai menedzser
442.környezeti menedzsmentkörnyezetgazda
443.környezeti menedzsment szakközgazdászkörnyezeti menedzsment szakközgazdász
444.környezetirányítási specialistakörnyezetirányítási specialista
445.környezetirányítási szakmérnökkörnyezetirányítási szakmérnök
446.környezetmenedzsment szaktanácsadókörnyezetmenedzsment szaktanácsadó
447.környezettechnológiai szakmérnökkörnyezettechnológiai szakmérnök
448.környezettudatos építéskörnyezettudatos építési szakmérnök
449.környezettudományi és biztonsági menedzserkörnyezettudományi és biztonsági menedzser
450.környezetvédelmikörnyezetvédelmi szakmérnök
451.környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadókörnyezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó
452.környezetvédelmi szakjogászkörnyezetvédelmi szakjogász
453.környezetvédelmi tanácsadókörnyezetvédelmi tanácsadó
454.közbeszerzési menedzser szakközgazdászszakközgazdász közbeszerzés-menedzsment szakon
455.közbeszerzési szakjogászközbeszerzési szakjogász
456.közbeszerzés-menedzsmentközbeszerzési menedzser
457.közgazdálkodás, közpénz menedzsmentközgazdálkodás, közpénzügyi menedzsment
szaktanácsadó
458.közgazdasági modellezőszakokleveles modellező közgazdász
459.közigazgatás gazdálkodás és informatika
specialista
közigazgatás gazdálkodás és informatika specialista
460.közigazgatás gazdálkodás és informatikaközigazgatás gazdálkodás és informatika
szakközgazdászszakközgazdász
461.közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése
specialista
közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése specialista
462.közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése
szakközgazdász
közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése
szakközgazdász
463.közigazgatási ügyfélszolgálatközigazgatási ügyfélszolgálati szakreferens
464.közlekedés műszaki, járműtechnikaközlekedés műszaki, járműtechnika főiskolai
szakmérnök
465.közlekedés műszaki, járműtechnika (egyetemi)közlekedés műszaki, járműtechnika egyetemi
szakmérnök
466.közlekedési műszaki szakértőegyetemi szakmérnök, közlekedési műszaki szakértő
szakon
467.közlekedési szakjogászközlekedési szakjogász
468.közmenedzsment szakjogászközmenedzsment szakjogász
469.közmenedzsment szakreferensközmenedzsment szakreferens
470.közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnökiközműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök
471.közműszolgáltatási gazdálkodási szaktanácsadóközműszolgáltatási gazdálkodási szaktanácsadó
472.közoktatási jogi szakjogászközoktatási jogi szakjogász
473.közpolitikai elemzőközpolitikai elemző
474.kriminalisztikai szakjogászkriminalisztikai szakjogász
475.kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi
szakember
kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi
szakember
476.krízismenedzser és vagyonfelügyelő
szakközgazdász
krízismenedzser és vagyonfelügyelő szakközgazdász
477.kromatográfiakromatográfiás szakanalitikus
478.kromatográfia mesterszintűmesterszintű kromatográfiás szakanalitikus
479.kultúra és gazdaságkultúra és gazdaság menedzser
480.kultúra-gazdaságtan specialistakultúra-gazdaságtan specialista
481.kultúra-gazdaságtan szakközgazdászkultúra-gazdaságtan szakközgazdász
482.kulturális és kisebbségi jogi szakjogászkulturális és kisebbségi jogi szakjogász
483.kulturális és kisebbségi politikakulturális és kisebbségpolitikai tanácsadó
484.kulturális menedzserkulturális menedzser
485.kulturális örökség menedzsment és fenntartható
fejlődés
kulturális örökségmenedzser és fenntartható
fejlődés szakreferens
486.kynologusokleveles kynologus
487.Lean menedzserLean menedzser
488.Lean szakmérnökLean szakmérnök
489.Lean vezetésLean vezető
490.légiforgalmi logisztikai menedzsmentlégiforgalmi logisztikai menedzsment
491.létesítményenergetikai szakmérnöklétesítményenergetikai szakmérnök
492.létesítménygazdálkodólétesítménygazdálkodó
493.levegőtisztaság-védelmilevegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó
494.logisztika és ellátási lánc menedzsmentlogisztika és ellátási lánc menedzser
495.logisztika és ellátási lánc szakközgazdászszakközgazdász logisztika és ellátási lánc szakon
496.logisztika és szállítmányozáslogisztikai és szállítmányozási szervező
497.logisztikai és szállítmányozási menedzserlogisztikai és szállítmányozási menedzser
498.logisztikai és szállítmányozási rendszertervezőlogisztikai és szállítmányozási rendszertervező
499.logisztikai informatikailogisztikai informatikai szakember
500.logisztikai rendszertervezőlogisztikai rendszertervező
501.logisztikai szakközgazdászszakközgazdász logisztikai szakon
502.logisztikai üzemeltetőlogisztikai üzemeltető
503.logisztika-kontrollingszakközgazdász logisztika-kontrolling szakon
504.logisztika-kontrolling szakemberlogisztika-kontrolling szakember
505.logisztika-kontrolling tanácsadólogisztika-kontrolling tanácsadó
506.lótenyésztőlótenyésztő tanácsadó
507.lovas-tanár és -szervezőlovas-tanár és -szervező
508.magánbiztonsági jogi szakjogászmagánbiztonsági jogi szakjogász
509.magasépítés-üveg és fém térhatároló
szerkezetek
magasépítés-üveg és fém térhatároló szerkezetek
szakmérnök
510.makrogazdasági elemzőmakrogazdasági elemző
511.management trénermanagement tréner
512.marketing menedzsermarketing menedzser
513.marketing specialistamarketing specialista
514.marketing szakközgazdászmarketing szakközgazdász
515.marketing tanácsadómarketing tanácsadó
516.marketing tanácsadó szakközgazdászszakközgazdász marketing tanácsadó szakon
517.marketingkommunikáció szakközgazdászszakközgazdász marketingkommunikáció szakon
518.marketingszervezetek irányítása szakközgazdászszakközgazdász marketingszervezetek irányítása
szakon
519.marketingtervezőmarketingtervező szakközgazdász
520.marketingvezetőmarketingvezető
521.média projekt menedzsmentmédia projekt menedzser
522.médiafejlesztő informatikusmédiafejlesztő informatikus
523.mediátormediátor (közvetítő)
524.megújuló energetikaimegújuló energetikai szakember
525.megújuló energia termelési és hasznosításiokleveles alternatív-energia gazdálkodási
szakmérnök
526.megújuló energiaforrásokmegújuló energiaforrások menedzser referens
527.mélyfúrási szakmérnökimélyfúrási szakmérnök
528.menedzser szakmérnökmenedzser szakmérnök
529.menedzser szakspecialistamenedzser szakspecialista
530.mérnök - alkalmazott közgazdász... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) -
alkalmazott közgazdász
531.mérnök - projektközgazdász... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)
- projektközgazdász
532.mérnök - üzemközgazdász... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)
- üzemközgazdász
533.mérnök üzletkötőüzletkötő szakmérnök
534.mérnök-közgazdász (főiskolai)......(az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)-
közgazdász (főiskolai)
535.mérnök-közgazdász egyetemi.........(az eredeti szakképzettség
megjelölése)-közgazdász
536.mester szintű alkalmazott környezetvédelmi
specialista
mester szintű alkalmazott környezetvédelmi
specialista
537.mester szintű alkalmazott környezetvédelmi
szakmérnök
mester szintű alkalmazott környezetvédelmi
szakmérnök
538.mester szintű e-közigazgatási menedzsermester szintű e-közigazgatási menedzser
539.mester szintű e-közigazgatási szakközgazdászmester szintű e-közigazgatási szakközgazdász
540.mester szintű e-közigazgatási szakmérnökmester szintű e-közigazgatási szakmérnök
541.mester szintű környezetirányítási specialistamester szintű környezetirányítási specialista
542.mester szintű környezetirányítási szakmérnökmester szintű környezetirányítási szakmérnök
543.mester szintű minőségügyi szakközgazdászmester szintű minőségügyi szakközgazdász
544.mester szintű minőségügyi szakmenedzsermester szintű minőségügyi szakmenedzser
545.mester szintű minőségügyi szakmérnökmester szintű minőségügyi szakmérnök
546.mester szintű műszaki szakközgazdászmester szintű szakközgazdász műszaki szakon
547.mesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnökmesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnök
548.mesterszintű élelmiszerminősítőmesterszintű élelmiszerminősítő
549.mesterszintű építésgépesítési szakmérnökmesterszintű építésgépesítési szakmérnök
550.mesterszintű erdőfeltárási szakmérnökmesterszintű erdőfeltárási szakmérnök
551.mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati
szakmérnöki
mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati
szakmérnök
552.mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnökmesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök
553.mesterszintű hulladékgazdálkodásimesterszintű hulladékgazdálkodási szaktanácsadó
554.mesterszintű járműgépész szakmérnökmesterszintű járműgépész szakmérnök
555.mesterszintű járműipari tervező szakmérnökmesterszintű járműipari tervező szakmérnök
556.mesterszintű járműtechnikai menedzsermesterszintű járműtechnikai menedzser
557.mesterszintű karbantartó és járműfenntartó
szakmérnök
mesterszintű karbantartó és járműfenntartó
szakmérnök
558.mesterszintű klímagazdasági szakközgazdászmesterszintű szakközgazdász klímagazdasági szakon
559.mesterszintű környezetmenedzsmentmesterszintű környezetmenedzsment szaktanácsadó
560.mesterszintű közlekedési gazdasági mérnökmesterszintű közlekedési gazdasági mérnök
561.mesterszintű levegőtisztaság-védelmimesterszintű levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó
562.mesterszintű minőségirányító analitikusmesterszintű minőségirányító szakanalitikus
563.mesterszintű műszaki diagnosztikai szakmérnökmesterszintű műszaki diagnosztikai szakmérnök
564.mesterszintű műszeres analitikai kémiamesterszintű műszeres analitikus specialista
565.mesterszintű nemzetközi mezőgazdaságimesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
szakmérnök
566.mesterszintű természetiörökség-védelmimesterszintű természetiörökség-védelmi
szaktanácsadó
567.mesterszintű természetiörökség-védelmi
szakmérnök
mesterszintű természetiörökség-védelmi
szakmérnök
568.mesterszintű üzemi logisztikai szakmérnökmesterszintű üzemi logisztikai szakmérnök
569.mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
szakirányító
mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
szakirányító
570.mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
szakmérnök
mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
szakmérnök
571.mesterszintű vadhigiénikus szakmérnökmesterszintű vadhigiénikus szakmérnök
572.mesterszintű vízminőség-védelmimesterszintű vízminőség-védelmi szaktanácsadó
573.mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentésimesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési
szaktanácsadó
574.mezőgazdasági értékbecslőmezőgazdasági értékbecslő szakmérnök
575.mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervezőmezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező
szakmérnök
576.mezőgazdasági környezetgazdálkodási
szakmérnök
mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
577.mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnökmezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
578.mezőgazdasági vízgazdálkodásimezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
579.Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnökMicrosoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök
580.mikrobiológusmikrobiológus
581.minőségbiztosítási és megbízhatóságiszakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági
szakmérnökszakon
582.minőségbiztosítási szakemberminőségbiztosítási szakember
583.minőségbiztosítási szakmérnökminőségbiztosítási szakmérnök
584.minőségirányítási rendszermenedzserminőségirányítási rendszermenedzser
585.minőségirányítási szakemberminőségirányítási szakember
586.minőségirányítási szakmérnökminőségirányítási szakmérnök
587.minőségügyi rendszerek szakmérnökminőségügyi rendszerek szakmérnök
588.minőségügyi rendszerek szakspecialistaminőségügyi rendszerek szakspecialista
589.minőségügyi rendszermenedzserminőségügyi rendszermenedzser
590.minőségügyi szakközgazdászminőségügyi szakközgazdász
591.minőségügyi szakmenedzserminőségügyi szakmenedzser
592.minőségügyi szakmérnökminőségügyi szakmérnök
593.modern üzleti szakújságíróüzleti szakújságíró
594.multimédia informatikusmultimédia informatikus
595.munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi
rendszerkoordinátor
munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi
rendszerkoordinátor
596.munkajogi szakjogászmunkajogi szakjogász
597.munkajogi szakokleveles tanácsadómunkajogi szakokleveles tanácsadó
598.munkaügyi kapcsolatok szakjogászmunkaügyi kapcsolatok szakjogász
599.munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadómunkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó
600.munkavédelmimunkavédelmi szakember
601.munkavédelmi szakmérnökmunkavédelmi szakmérnök
602.műanyag-feldolgozó szerszámtervezőműanyag-feldolgozó szerszámtervező szakmérnök
603.műanyagfeldolgozó technológusműanyagfeldolgozó technológus szakmérnök
604.műemlékvédelmiműemlékvédelmi szakmérnök
605.műemlékvédelmi szaktanácsadóműemlékvédelmi szaktanácsadó
606.műszaki diagnosztika és méréstechnikaműszaki diagnosztikai és méréstechnikai
szakmérnök
607.műszaki diagnosztikai és karbantartó
szakmérnök
műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök
608.műszaki diagnosztikai szakmérnökműszaki diagnosztikai szakmérnök
609.műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnökműszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök
610.műszaki környezeti szakmérnökműszaki környezeti szakmérnök
611.műszaki kutató-fejlesztő szakmérnökműszaki kutató-fejlesztő szakmérnök
612.műszaki logisztikai szakmérnökműszaki logisztikai szakmérnök
613.műszaki minőségirányítási szakemberműszaki minőségirányítási szakember
614.műszaki minőségirányítási szakmérnökműszaki minőségirányítási szakmérnök
615.műszaki minőségügyiműszaki minőségügyi szakmérnök
616.műszaki minőségügyi szakemberműszaki minőségügyi szakember
617.műszaki programozó szakmérnökműszaki programozó szakmérnök
618.műszaki szakközgazdászszakközgazdász műszaki szakon
619.műszaki térinformatikaműszaki térinformatikai szakmérnök
620.műszeres analitikaműszeres szakanalitikus
621.művészeti és kulturális intézmények
menedzsmentje
művészeti és kulturális intézmények menedzsere
622.német jogi és szakfordítói szakjogásznémet jogi és szakfordítói szakjogász
623.német jogi és szakfordítói szaktanácsadónémet jogi és szakfordítói szaktanácsadó
624.német-magyar agrár szakfordítónémet-magyar agrár szakfordító
625.német-magyar informatikai szakfordítónémet-magyar informatikai szakfordító
626.német-magyar természettudományi szakfordítónémet-magyar természettudományi szakfordító
627.nemzeti tulajdonú vállalati vezetőnemzeti tulajdonú vállalati vezető
628.nemzeti tulajdonú vállalati vezető
szakközgazdász
szakközgazdász nemzeti tulajdonú vállalati vezető
szakon
629.nemzetközi agrárágazatinemzetközi agrárágazati szaktanácsadó
630.nemzetközi disztribúciónemzetközi disztribúciós logisztikai menedzser
631.nemzetközi disztribúció szakközgazdászszakközgazdász nemzetközi disztribúció szakon
632.nemzetközi fizetésképtelenségi specialistanemzetközi fizetésképtelenségi specialista
633.nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdásznemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász
634.nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok
specialista
nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok
specialista
635.nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok
szakközgazdász
nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok
szakközgazdász
636.nemzetközi gazdasági elemzőnemzetközi gazdasági elemző
637.nemzetközi hegesztőnemzetközi hegesztő szakmérnök
638.nemzetközi humanitárius jogi szakjogásznemzetközi humanitárius jogi szakjogász
639.nemzetközi infokommunikációs szakközgazdászszakközgazdász nemzetközi infokommunikációs
szakon
640.nemzetközi infokommunikációs tanácsadónemzetközi infokommunikációs tanácsadó
641.nemzetközi kapcsolatok szakközgazdászszakközgazdász nemzetközi kapcsolatok szakirányú
továbbképzési szakon
642.nemzetközi kapcsolatok tanácsadónemzetközi kapcsolatok tanácsadó
643.nemzetközi mezőgazdasági szakelőadónemzetközi mezőgazdasági szakelőadó
644.non-profitnon-profit szervező
645.növénygenetika és növénynemesítésnövénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök
646.növényvédelmi szakmérnöknövényvédelmi szakmérnök
647.nukleáris környezetvédelmi szakembernukleáris környezetvédelmi szakember
648.nukleáris környezetvédelmi szakmérnöknukleáris környezetvédelmi szakmérnök
649.OD - szervezetfejlesztési szakközgazdászOD- szervezetfejlesztési szakközgazdász
650.OD - szervezetfejlesztési szaktanácsadóOD - szervezetfejlesztési szaktanácsadó
651.okleveles energiagazdálkodási szakmérnökokleveles energiagazdálkodási szakmérnök
652.okleveles energiagazdálkodási szaktanácsadóokleveles energiagazdálkodási szaktanácsadó
653.olajipari ellátási lánc optimalizálásolajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök
654.olajmérnökiolajmérnöki szakmérnök
655.online marketingonline marketing menedzser
656.operációkutatásmesterszintű operációkutatási szakember
(egyeztetés alatt)
657.orvos-közgazdászorvos-közgazdász
658.ökológiai gazdálkodóökológiai gazdálkodó
659.ökológiai gazdálkodó szakmérnökökológiai gazdálkodó szakmérnök
660.ökológiai növénytermesztőökológiai növénytermesztő szakmérnök
661.ökológiai növénytermesztő szakemberökológiai növénytermesztő szakember
662.önkormányzati főépítészönkormányzati főépítész szakmérnök
663.önkormányzati gazdálkodás-szervezőönkormányzati gazdálkodás-szervező
szakközgazdászszakközgazdász
664.önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadóönkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó
665.örökségmenedzserörökségmenedzser szaktanácsadó
666.összehasonlító állam- és jogtudományi
szakember
összehasonlító állam- és jogtudományi szakember
667.pálinkamester szakmérnökpálinkamester szakmérnök
668.pálinkamester szaktanácsadópálinkamester szaktanácsadó
669.pályázati projektmenedzsmentpályázati projektmenedzser
670.pénzintézeti informatika szakközgazdászpénzintézeti informatikai szakközgazdász
671.pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdászpénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász
672.pénzügy adó-, illeték-, vámpénzügy adó, illeték, vám szaktanácsadó
673.pénzügy specialistapénzügyi specialista
674.pénzügy szakközgazdászpénzügyi szakközgazdász
675.pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdászszakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon
676.pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdászszakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon
677.pénzügyi controller és tanácsadó
szakközgazdász
pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász
678.pénzügy-vállalkozásipénzügy-vállalkozási tanácsadó
679.piackutatás gyakorlatapiackutató
680.piacszabályozási specialistapiacszabályozási specialista
681.piacszabályozási szakközgazdászpiacszabályozási szakközgazdász
682.PLC szakmérnökPLC szakmérnök
683.precíziós mezőgazdasági szakmérnökprecíziós mezőgazdasági szakmérnök
684.precíziós mezőgazdasági szaktanácsadóprecíziós mezőgazdasági szaktanácsadó
685.programozható vezérlő alkalmazói szakmérnökprogramozható vezérlő alkalmazói szakmérnök
686.programozó informatikusprogramozó informatikus
687.projektmenedzsment (fővállalkozás) specialistaprojektmenedzsment specialista
688.projektmenedzsment (fővállalkozás)
szakközgazdász
projektmenedzsment szakközgazdász
689.projekttervezőprojekttervező
690.projekttervező szakmérnökprojekttervező szakmérnök
691.protokoll és rendezvényszervezőprotokoll és rendezvényszervező szakközgazdász
692.Public Affairs szakközgazdászszakközgazdász Public Affairs szakirányú
továbbképzési szakon
693.Public Affairs tanácsadóPublic Affairs tanácsadó
694.Public Relations kommunikációPublic Relations kommunikációs szaktanácsadó
695.Public Relations kommunikáció szakközgazdászPublic Relations kommunikációs szakközgazdász
696.reaktortechnika szakemberreaktortechnikai szakember
697.reaktortechnika szakmérnökireaktortechnikai szakmérnök
698.regionális és térségi vidékfejlesztési
szaktanácsadó
regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó
699.regionális és térségi vidékfejlesztő menedzserregionális és térségi vidékfejlesztő menedzser
700.regionális és térségi vidékfejlesztő
szakközgazdász
regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász
701.regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnökregionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök
702.regionális gazdasági tanácsadó magyar-román
tagozat
regionális gazdasági tanácsadó magyar-román
tagozat
703.regionális szakközgazdászszakközgazdász regionális gazdasági szakon
704.regionális turisztikai szakközgazdászszakközgazdász regionális turizmus szakon
705.rehabilitációs gazdasági menedzserrehabilitációs gazdasági menedzser
706.rehabilitációs környezettervezőrehabilitációs szakmérnök
707.reklámreklám tanácsadó
708.rendezvény menedzsmentrendezvény menedzser
709.robbanóanyag-ipari szakmérnökrobbanóanyag-ipari szakmérnök
710.roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadóroma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó
711.roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó
szakközgazdász
roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó
szakközgazdász
712.sales értékesítési szakközgazdászsales értékesítési szakközgazdász
713.sales értékesítési szaktanácsadósales értékesítési szaktanácsadó
714.sales manager szakközgazdászsales manager szakközgazdász
715.segítő technológiasegítő technológia szakmérnök
716.senior humánerőforrás tanácsadósenior humánerőforrás tanácsadó
717.sertéstenyésztő szakmérnöksertéstenyésztő szakmérnök
718.sörfőző mester szakmérnöksörfőző mester szakmérnök
719.sörfőző mester szaktanácsadósörfőző mester szaktanácsadó
720.sportjogi szakjogászsportjogi szakjogász
721.sportjogi szakokleveles tanácsadósportjogi szakokleveles tanácsadó
722.sportmenedzsment-sportdiplomáciasportmenedzsment-sportdiplomáciai szakreferens
723.stratégiai marketingstratégiai marketing szaktanácsadó
724.stratégiai marketing szakközgazdászstratégiai marketing szakközgazdász
725.stratégiai partnerstratégiai partner
726.stratégiai szakmenedzserszakközgazdász stratégiai szakmenedzser szakon
727.stratégiai tanácsadóstratégiai tanácsadó
728.szabályozási (kodifikátor) szakjogászszabályozási (kodifikátor) szakjogász
729.szabályozott iparági szakjogászszabályozott iparági szakjogász
730.szakdiplomácia és EU kapcsolatokszakdiplomáciai és európai uniós elemző
731.szakképzési felnőttképzési tanácsadószakképzési felnőttképzési tanácsadó
732.számítógépes hálózattervező és kivitelező
informatikus
számítógépes hálózattervező és kivitelező
informatikus
733.számítógépes modellezőszámítógépes modellező
734.számítógépes műszaki tervező szakmérnökszámítógépes műszaki tervező szakmérnök
735.számítógépes tervezés és gyártásszámítógépes tervezés és gyártás szakmérnök
736.számítógép-hálózati szakemberszámítógép-hálózati szakember
737.számítógép-hálózati szakmérnökszakmérnök, számítógép-hálózati szakon
738.szarvasmarhatenyésztő szakmérnökszarvasmarhatenyésztő szakmérnök
739.személyügyi - emberierőforrás menedzser
- szakközgazdász
személyügyi - emberierőforrás menedzser
- szakközgazdász
740.személyügyi - munkaerő-piaci - szakközgazdászszemélyügyi - munkaerő-piaci - szakközgazdász
741.személyügyi - munkaerő-piaci menedzsmentszemélyügyi - munkaerő-piaci menedzser
742.személyügyi - munkaügyi kapcsolatok
- szakközgazdász
személyügyi - munkaügyi kapcsolatok
- szakközgazdász
743.személyügyi - munkaügyi kapcsolatok
menedzsment
személyügyi - munkaügyi kapcsolatok menedzser
744.személyügyi-emberierőforrás menedzsmentszemélyügyi-emberierőforrás menedzser
745.szénhidrogén-ipar logisztikájaszénhidrogén-ipari logisztikai szakmérnök
746.szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági
szakmérnök
szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági szakmérnök
747.szénhidrogénipari technológia fejlesztő
szakember
szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember
748.szénhidrogénipari technológia fejlesztő
szakmérnök
szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök
749.szerkezettervező szakmérnökiszerkezettervező szakmérnök
750.színdinamikaszíndinamikai tervezőművész
751.szoftverprojekt-menedzserszoftverprojekt-menedzser szakmérnök
752.szolgáltatás-fejlesztő menedzserszolgáltatás-fejlesztő menedzser
753.szolgáltatás-fejlesztő szakközgazdászszolgáltatás-fejlesztő szakközgazdász
754.szolgáltatás-fejlesztő szakmérnökszolgáltatás-fejlesztő szakmérnök
755.szolgáltatások kommunikációs információs
rendszere
szaktanácsadó szolgáltatások kommunikációs
információs rendszere területén
756.szőlő- és borgazdasági szakmérnökszőlő- és borgazdasági szakmérnök
757.szőlő- és borgazdasági szaktanácsadószőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
758.szőlőtermesztő és borász menedzserszőlőtermesztő és borász menedzser
759.szőlőtermesztő és borász szakmérnökszőlőtermesztő és borász szakmérnök
760.tájrendezési és területfejlesztési szakembertájrendezési és területfejlesztési szakember
761.tájrendezési és területfejlesztési szakmérnöktájrendezési és területfejlesztési szakmérnök
762.takarmányozási és takarmánygazdálkodásitakarmányozási szakmérnök
763.talajerőgazdálkodástalajerőgazdálkodó
764.talajerőgazdálkodás szakmérnöktalajerőgazdálkodási szakmérnök
765.talajtani szakmérnökitalajtani szakmérnök
766.talajtérképező és földminősítőtalajtérképező és földminősítő szakmérnök
767.talajvédelmi szakelőadóitalajvédelmi szakelőadó
768.társadalombiztosítás és munkaügytársadalombiztosítási és munkaügyi szakreferens
769.társadalombiztosítási szakembertársadalombiztosítási szakember
770.társadalombiztosítási szakjogásztársadalombiztosítási szakjogász
771.társadalombiztosítási szaktanácsadótársadalombiztosítási szaktanácsadó
772.társasági jogi és cégjogi szakjogásztársasági jogi és cégjogi szakjogász
773.tartószerkezeti rekonstrukcióstartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök
774.tartószerkezet-tervező faipari szakmérnökitartószerkezet-tervező faipari szakmérnök
775.tartószerkezet-tervező szakmérnökitartószerkezet-tervező szakmérnök
776.telematikai szakmérnökszakmérnök telematikai szakon
777.telematikai szakreferensdiplomás szakreferens telematikai szakon
778.település- és területfejlesztési menedzsmenttelepülés- és területfejlesztési menedzser
779.településfejlesztésitelepülésfejlesztési szaktanácsadó
780.települési szennyvízgazdálkodási szakmérnöktelepülési szennyvízgazdálkodási szakmérnök
781.településmarketing szakközgazdásztelepülésmarketing szakközgazdász
782.településüzemeltetésitelepülésüzemeltető szakmérnök
783.településüzemeltető szakembertelepülésüzemeltető szakember
784.térinformatika és alkalmazott távérzékeléstérinformatikai és távérzékelési szakmérnök
785.termelési logisztikaitermelési logisztikai szakember
786.természeti és kulturális örökség menedzsertermészeti és kulturális örökség menedzser
787.természetiörökség-védelmitermészetiörökség-védelmi szaktanácsadó
788.természetiörökség-védelmi szakmérnöktermészetiörökség-védelmi szakmérnök
789.természetmegőrzésitermészetmegőrzési szakmérnök
790.természetpedagógiatermészetpedagógus
791.természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnökitermészetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök
792.térségi turisztikai menedzsmenttérségi turisztikai menedzser
793.térségi turizmustérségi turizmus szakközgazdász
794.terület- és környezetfejlesztési szakközgazdászterület- és környezetfejlesztési szakközgazdász
795.terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadóterület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó
796.terület- és településfejlesztési szakmérnökterület- és településfejlesztési szakmérnök
797.terület- és vidékfejlesztésiterület- és vidékfejlesztési szaktanácsadó
798.területfejlesztő közgazdászterületfejlesztő közgazdász
799.területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés
az Európai Unióban
európai uniós területi tervezési és urbanisztikai
szakmenedzser
800.tőkepiaci és bank szakjogásztőkepiaci és bank szakjogász
801.TQM minőségügyi menedzsmentTQM minőségügyi szakmenedzser
802.tribológiai szakmérnöktribológiai szakmérnök
803.turisztikai desztináció menedzsmenttérségi turisztikai desztinációs menedzser
804.turisztikai desztináció menedzsment
szervezetének vezetésére és működtetésére
felkészítő
helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment
szervezetének vezetésére és működtetésére
felkészített szakember
805.turisztikai vállalkozás menedzsmentturisztikai vállalkozás menedzser
806.turizmusturisztikai szakreferens
807.turizmus desztináció menedzsmentturizmus desztináció menedzsment szaktanácsadó
808.turizmus szakközgazdászszakközgazdász turizmus szakon
809.turizmusmarketingturizmusmarketing szaktanácsadó
810.turizmus-szálloda vállalkozásiturizmus-szálloda vállalkozási szaktanácsadó
811.tűzvédelmi szakmérnöktűzvédelmi szakmérnök
812.tűzvédelmi tervezésitűzvédelmi tervező szakmérnök
813.uniós területi pályázatok tanácsadóuniós területi pályázatok tanácsadó
814.urbanistafelsőfokú urbanista
815.út- és repülőtér-tervezőút- és repülőtér-tervező szakmérnök
816.útépítésiútépítési szakmérnök
817.útfenntartási és útüzemeltetésiútfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök
818.ügyfélkapcsolati specialistaügyfélkapcsolati specialista
819.ügyfélkapcsolati szakközgazdászügyfélkapcsolati szakközgazdász
820.üzletfejlesztési menedzserüzletfejlesztési menedzser
821.üzleti coach tanácsadásüzleti coach tanácsadó
822.üzleti és HR menedzsmentüzleti és HR menedzser
823.üzleti és tranzakciós szakjogászüzleti és tranzakciós szakjogász
824.üzleti információmenedzsment szakmérnöküzleti információmenedzsment szakmérnök
825.üzleti informatika szakközgazdászüzleti informatikai szakközgazdász
826.üzleti tanácsadóüzleti tanácsadó
827.üzleti tanácsadó szakközgazdászszakközgazdász üzleti tanácsadó szakon
828.vadászati és vadászturisztikai szakreferensvadászati és vadászturisztikai szakreferens
829.vadászati és vadgazdálkodásivadászati és vadgazdálkodási szakmérnök
830.vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadóvadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
831.vadegészségügyi szakállatorvosvadegészségügyi szakállatorvos
832.vadgazdálkodásivadgazdálkodási szakmérnök
833.vadgazdálkodási igazgatási szakirányítóvadgazdálkodási igazgatási szakirányító
834.vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökvadgazdálkodási igazgatási szakmérnök
835.vadgazdálkodási szakembervadgazdálkodási szakember
836.vadgazdálkodóvadgazdálkodó
837.vadhigiénikus szakirányítóvadhigiénikus szakirányító
838.vállalatgazdasági tanácsadóvállalatgazdasági tanácsadó
839.vállalati (szervezeti) kommunikációvállalati (szervezeti) kommunikációs szaktanácsadó
840.vállalati belső és vezetői coachvállalati belső és vezetői coach
841.vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdászszakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling
szakon
842.vállalatirányítási rendszer menedzservállalatirányítási rendszer szaktanácsadó
843.vállalkozás- és gazdaságpszichológiavállalkozás- és gazdaságpszichológiai tanácsadó
844.vállalkozás és marketingvállalkozás és marketing szaktanácsadó
845.vállalkozás- és projektmenedzservállalkozás- és projektmenedzser
846.vállalkozásfejlesztő menedzservállalkozásfejlesztő menedzser
847.vállalkozásgazdálkodási menedzservállalkozásgazdálkodási menedzser
848.vállalkozási menedzsment specialistavállalkozási menedzsment specialista
849.vállalkozási menedzsment szakközgazdászvállalkozási menedzsment szakközgazdász
850.vállalkozásmenedzsment szakembervállalkozásmenedzsment szakember
851.vállalkozásmenedzsment szakmérnökvállalkozásmenedzsment szakmérnök
852.vállalkozások pénzügyeivállalkozások pénzügyei szaktanácsadó
853.vállalkozások pénzügyei szakközgazdászvállalkozások pénzügyei szakközgazdász
854.vállalkozások számvitelevállalkozások számvitele szaktanácsadó
855.vállalkozások számvitele szakközgazdászvállalkozások számvitele szakközgazdász
856.vállalkozásvezetővállalkozásvezető
857.vállalkozásszervezésvállalkozásszervező
858.vallási turizmus szervezésére, vezetésére
felkészítő
vallási turizmust szervező szakember
859.változás- és válságmenedzsmentváltozás- és válságmenedzser
860.változás- és válságmenedzsment szakközgazdászváltozás- és válságmenedzser szakközgazdász
861.változásmenedzsment szakemberváltozásmenedzsment szakember
862.változásvezető közgazdászváltozásvezető szakközgazdász
863.változásvezető mérnökváltozásvezető szakmérnök
864.város- és vidékfejlesztő közgazdászváros- és vidékfejlesztő közgazdász
865.városenergetikai szakmérnökvárosenergetikai szakmérnök
866.városmenedzsment (városgazdasági) specialistavárosgazdasági specialista
867.városmenedzsment (városgazdasági)
szakközgazdász
városgazdasági szakközgazdász
868.vasúti pályaépítési és -fenntartásivasúti pályaépítési és -fenntartási szakmérnök
869.vasúti pálya-jármű rendszervasúti pálya-jármű rendszer szakmérnök
870.vasúttervezési és -üzemeltetésivasúttervezési és -üzemeltetési szakmérnök
871.védelemgazdasági specialistavédelemgazdasági specialista
872.védelemgazdasági szakközgazdászvédelemgazdasági szakközgazdász
873.végrehajtási jogi szakjogászvégrehajtási jogi szakjogász
874.végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadóvégrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó
875.vegyipari rendszertechnikai szakmérnökvegyipari rendszertechnikai szakmérnök
876.vendéglátó-turisztikai menedzservendéglátó-turisztikai menedzser
877.versenyjogi szakjogászversenyjogi szakjogász
878.veterán-gépjármű restaurátorszakmérnök veterán-gépjármű restaurátor szakon
879.vetőmag-gazdálkodási szakmérnökivetőmag-gazdálkodási szakmérnök
880.vevőkapcsolat-menedzsmentvevőkapcsolati-menedzsment szaktanácsadó
881.vezetési és szervezési specialistavezetési és szervezési specialista
882.vezetési és szervezési szakközgazdászvezetési és szervezési szakközgazdász
883.vezetési tanácsadó specialistavezetési tanácsadó specialista
884.vezetési tanácsadó szakközgazdászvezetési tanácsadó szakközgazdász
885.vidékfejlesztési menedzsment és marketingvidékfejlesztési menedzsment és marketing
tanácsadó
886.vidékfejlesztési menedzsment és marketing
szakmérnök
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
szakmérnök
887.vidékfejlesztő menedzservidékfejlesztő menedzser
888.vidékfejlesztő menedzser szakmérnökvidékfejlesztő menedzser szakmérnök
889.világítástechnikaivilágítástechnikai szakmérnök
890.világítástechnikai szakembervilágítástechnikai szakember
891.vízellátás-csatornázásvízellátás-csatornázás szakmérnök
892.vízgazdálkodási szakmérnökvízgazdálkodási szakmérnök
893.vízgazdálkodási szakreferensvízgazdálkodási szakreferens
894.vízminőség-védelmivízminőség-védelmi szaktanácsadó
895.wellness és spa szakközgazdászwellness és spa szakközgazdász
896.wellness és spa szakmenedzserwellness és spa szakmenedzser
897.wellness és spa terápiás szakközgazdászwellness és spa terápiás szakközgazdász
898.zaj- és rezgéscsökkentésizaj- és rezgéscsökkentési szaktanácsadó
899.zaj- és rezgésvédelmizaj- és rezgésvédelmi szakmérnök
900.zaj- és rezgésvédelmi szakemberzaj- és rezgésvédelmi szakember
901.zöldfelület-gazdálkodó menedzserzöldfelület-gazdálkodó menedzser
902.zöldfelület-gazdálkodó szakmérnökzöldfelület-gazdálkodó szakmérnök
903.zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnökzöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök
904.zöldtető-építőzöldtető-építő
905.zöldtető-építő szakmérnökzöldtető-építő szakmérnök

3. táblázat: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

ABCD
1.Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése
2.SzintTanulmányi területSorszám
3.345431Abroncsgyártó
4.553441Adótanácsadó
5.556211Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
6.552111Aranyműves
7.345432Asztalos
8.355221Audio- és vizuáltechnikai műszerész
9.545251Autóelektronikai műszerész
10.345211Autógyártó
11.545231Automatikai technikus
12.545252Autószerelő
13.555251Autótechnikus
14.545253Avionikus
15.345821Ács
16.553442Államháztartási mérlegképes könyvelő
17.356211Állattartó szakmunkás
18.546211Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
19.345822Bádogos
20.545441Bányaipari technikus
21.523411Becsüs
22.358131Belovagló
23.555235Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
24.325821Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó
25.356212Biogazdálkodó
26.528611Biztonságszervező
27.553431Biztosítási tanácsadó
28.353411Boltvezető
29.555411Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
30.345421Bőrdíszműves
31.545421Bőrfeldolgozó-ipari technikus
32.552112Bronzműves és szoboröntő
33.544811CAD-CAM informatikus
34.345422Cipőkészítő
35.355211CNC gépkezelő
36.555412Cukor- és édesipari szaktechnikus
37.348111Cukrász
38.542111Dekoratőr
39.552113Díszítő festő
40.552114Díszlettervező
41.335821Díszműbádogos
42.342111Díszműkovács
43.346221Dísznövénykertész
44.542112Divat- és stílustervező
45.545254Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
46.553443Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
47.343411Eladó
48.345221Elektromechanikai műszerész
49.345222Elektromos gép- és készülékszerelő
50.345223Elektronikai műszerész
51.545232Elektronikai technikus
52.555231Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus
53.555232Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus
54.358611Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
55.553444Ellenőrzési szakelőadó
56.525821Emelőgép-ügyintéző
57.546231Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
58.545212Erdészeti gépésztechnikus
59.346231Erdészeti szakmunkás
60.555413Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
61.535221Erőművi blokkgépész
62.525221Erőművi gépész
63.355222Erősáramú berendezések felülvizsgálója
64.545221Erősáramú elektrotechnikus
65.345411Édesipari termékgyártó
66.545411Élelmiszeripari analitikus technikus
67.545211Élelmiszeripari gépésztechnikus
68.345412Élelmiszeripari szakmunkás
69.545412Élelmiszeripari technikus
70.625821Építési műszaki ellenőr
71.325822Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
72.555824Építőanyagipari minőségellenőr
73.345823Épület- és szerkezetlakatos
74.545821Épületgépész technikus
75.355223Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
76.545431Faipari technikus
77.345423Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
78.625211Felvonóellenőr
79.325211Felvonószerelő
80.542113Festő
81.345824Festő, mázoló, tapétázó
82.345424Férfiszabó
83.345212Finommechanikai műszerész
84.548131Fitness-wellness instruktor
85.558151Fodrász
86.557621Foglalkozás-szervező
87.545811Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
88.555811Földügyi térinformatikai szaktechnikus
89.346211Gazda
90.544812Gazdasági informatikus
91.355821Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
92.555252Gázautószerelő
93.355822Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
94.525222Gázturbina gépész
95.555233Gerinchálózati rendszerüzemeltető
96.545213Gépgyártástechnológiai technikus
97.345213Gépi forgácsoló
98.345252Gépjármű mechatronikus
99.348411Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
100.345251Gépjárműépítő, szerelő
101.325251Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
102.545432Gumiipari technikus
103.528151Gyakorló fodrász
104.528152Gyakorló kozmetikus
105.345215Gyártósori gépbeállító
106.547611Gyermekotthoni asszisztens
107.356221Gyógy- és fűszernövénytermesztő
108.541401Gyógypedagógiai segítő munkatárs
109.528101Habilitációskutya-kiképző
110.548411Hajózási technikus
111.346241Halász, haltenyésztő
112.345216Hegesztő
113.545822Hídépítő és -fenntartó technikus
114.526211Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
115.325823Homlokzatépítő és -szerelő
116.328511Hulladékfelvásárló és -telepkezelő
117.558501Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
118.555414Hús- és baromfiipari szaktechnikus
119.345413Húsipari termékgyártó
120.325221Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
121.345825Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
122.355823Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
123.553445IFRS mérlegképes könyvelő
124.544813Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
125.544814Informatikai rendszergazda
126.538141Ingatlankezelő
127.523412Ingatlanközvetítő
128.533411Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
129.552132Internetes alkalmazásfejlesztő
130.325824Ipari alpinista
131.345214Ipari gépész
132.345434Ipari gumitermék előállító
133.325825Ipari szigetelő bádogos
134.325431Ipari üvegműves
135.543461Irodai asszisztens
136.544821IT mentor
137.345253Járműfényező
138.345217Járműipari fémalkatrész-gyártó
139.345254Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
140.345255Járműkarosszéria készítő, szerelő
141.532231Jelnyelvi szaktolmács
142.522231Jelnyelvi tolmács
143.538101Jelzőkutya-kiképző
144.345256Karosszérialakatos
145.528613Katasztófavédelmi előadó
146.538616Katasztófavédelmi főelőadó
147.538617Katasztófavédelmi referens
148.528614Katasztófavédelmi szakelőadó
149.335221Kazángépész (12 t/h felett)
150.325222Kazánkezelő (2-12 t/h között)
151.325432Kádár, bognár
152.345826Kályhás
153.345425Kárpitos
154.542115Kerámiaműves
155.325212Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
156.543411Kereskedő
157.346222Kertész
158.556221Kertészeti szaktechnikus
159.328532Kéményseprő
160.355224Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
161.355225Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
162.355226Kisfeszültségű kábelszerelő
163.355227Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
164.547612Kisgyermek-gondozó, nevelő
165.345435Kishajóépítő, -karbantartó
166.545214Kohászati technikus
167.558152Kozmetikus
168.345827Kőfaragó, műköves és épületszobrász
169.345828Kőműves és hidegburkoló
170.345436Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
171.548501Környezetvédelmi technikus
172.558502Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
173.523431Közbeszerzési referens
174.355228Középfeszültségű FAM szerelő
175.355229Középfeszültségű kábelszerelő
176.545233Közlekedésautomatikai műszerész
177.345829Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
178.528615Közterület-felügyelő
179.548412Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
180.326211Kutyakozmetikus
181.338612Kutyavezető-vagyonőr
182.325441Külszíni bányász
183.545241Laboratóriumi technikus
184.552141Lakberendező
185.336231Lakott-területi fakitermelő
186.328151Lábápoló
187.547254Látszerész és fotócikk-kereskedő
188.548413Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
189.555821Létesítményi energetikus
190.543451Logisztikai ügyintéző
191.548122Lovastúra-vezető
192.346212Lovász
193.545823Magasépítő technikus
194.555415Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
195.348412Matróz-gépkezelő
196.338613Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
197.545234Mechatronikai technikus
198.345231Mechatronikus-karbantartó
199.348112Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
200.345218Mezőgazdasági gépész
201.545215Mezőgazdasági gépésztechnikus
202.355212Mezőgazdasági gépjavító
203.546212Mezőgazdasági technikus
204.326212Méhész
205.545824Mélyépítő technikus
206.552134Mobilalkalmazás fejlesztő
207.325411Molnár
208.345257Motorkerékpár-szerelő
209.538102Mozgássérültsegítőkutya-kiképző
210.625212Mozgólépcső ellenőr
211.335211Mozgólépcső karbantartó-szerelő
212.552135Multimédia-alkalmazásfejlesztő
213.355421Munkaruha- és védőruha-készítő
214.528621Munkavédelmi technikus
215.345219Műanyagfeldolgozó
216.545216Műanyagfeldolgozó technikus
217.355431Műbútorasztalos
218.555822Műemlékfenntartó technikus
219.355824Műemléki díszítőszobrász
220.355825Műemléki helyreállító
221.544815Műszaki informatikus
222.555243Műszeres analitikus
223.327611Nevelőszülő
224.543452Nonprofit menedzser
225.345426Női szabó
226.556212Növényvédelmi szaktechnikus
227.558503Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
228.355422Nyerges
229.325241Nyomástartóedény-gépész
230.542134Nyomdaipari gépmester
231.552136Nyomdaipari technikus
232.623441Okleveles adóellenőrzési szakértő
233.623442Okleveles forgalmiadó-szakértő
234.623443Okleveles jövedelemadó-szakértő
235.623444Okleveles nemzetköziadó-szakértő
236.325213Olvasztár és öntő
237.347251Optikai üvegcsiszoló
238.335421Ortopédiai cipész
239.325214Órás
240.321401Óvodai dajka
241.325215Öntészeti mintakészítő
242.542116Ötvös, fémműves
243.325433Papírgyártó és -feldolgozó
244.555244Papíripari technikus
245.545812Parképítő és fenntartó technikus
246.355213Patkolókovács
247.541402Pedagógiai- és családsegítő
248.345414Pék
249.553446Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
250.543431Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
251.543441Pénzügyi-számviteli ügyintéző
252.348113Pincér
253.528411Postai ügyintéző
254.355826Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
255.545255Repülőgépész
256.545256Repülőgépsárkány-szerelő
257.525223Robbanásbiztos berendezés kezelője
258.545422Ruhaipari technikus
259.358111Sommelier
260.355411Speciális állatfeldolgozó
261.538151Speciális lábápoló
262.548132Sportedző (a sportág megjelölésével)
263.528131Sportszervező, -menedzser
264.524621Statisztikai és gazdasági ügyintéző
265.555416Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
266.348114Szakács
267.553432Szakképesített bankreferens
268.3552210Szakszolgálati FAM szerelő
269.548414Szállítmányozási ügyintéző
270.528121Szállodai recepciós
271.345232Számítógép-szerelő, karbantartó
272.3458210Szárazépítő
273.328611Személy- és vagyonőr
274.558131Személyi edző
275.3452110Szerszámkészítő
276.542117Szobrász
277.547622Szociális asszisztens
278.347621Szociális gondozó és ápoló
279.547623Szociális szakgondozó
280.557626Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
281.542135Szoftverfejlesztő
282.345416Szőlész-borász
283.555417Tartósítóipari szaktechnikus
284.555812Távérzékelési szaktechnikus
285.545235Távközlési technikus
286.555418Tejipari szaktechnikus
287.558504Települési környezetvédelmi szaktechnikus
288.528531Temetkezési szolgáltató
289.558505Természetvédelmi szaktechnikus
290.355827Tetőfedő
291.325421Textilanyaggyártó
292.545423Textilipari technikus
293.542118Textilműves
294.325422Textiltisztító és textilszínező
295.554811Térinformatikus
296.555813Térképész szaktechnikus
297.328533Tisztítás-technológiai szakmunkás
298.323411Töltőállomás-kezelő
299.548123Turisztikai szervező, értékesítő
300.528618Tűzoltó I.
301.538618Tűzoltó szerparancsnok
302.538619Tűzoltósági referens
303.5286110Tűzvédelmi előadó
304.5386110Tűzvédelmi főelőadó
305.328101Uszodamester
306.3458211Útépítő
307.545825Útépítő és -fenntartó technikus
308.543462Ügyviteli titkár
309.325434Üvegcsiszoló
310.542119Üvegműves
311.325435Üveggyártó
312.558632Vadászpuska műves
313.538103Vakvezető kutya kiképzője
314.325216Vas- és acélfeldolgozó
315.545826Vasútépítő és -fenntartó technikus
316.548415Vasútforgalmi szolgálattevő
317.548416Vasúti árufuvarozási ügyintéző
318.548417Vasúti személyszállítási ügyintéző
319.545257Vasúti villamos jármű szerelője
320.545258Vasúti vontatott jármű szerelője
321.555253Vasútijármű-technikus
322.543442Vállalkozási és bérügyintéző
323.553447Vállalkozási mérlegképes könyvelő
324.543443Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
325.545242Vegyipari technikus
326.548111Vendéglátásszervező-vendéglős
327.348115Vendéglátó eladó
328.358112Vendéglátó-üzletvezető
329.555814Vidékfejlesztési szaktechnikus
330.3552211Villamos alállomás kezelő
331.3552212Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
332.3552213Villamos gép és -készülék üzemeltető
333.3552214Villamos hálózat kezelő
334.3552215Villamos távvezeték építő, üzemeltető
335.3552216Villámvédelmi felülvizsgáló
336.345224Villanyszerelő
337.352152Virágdekoratőr
338.342154Virágkötő és virágkereskedő
339.348531Víz- és csatornaműkezelő
340.3458212Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
341.555823Vízépítő technikus
342.558506Vízgazdálkodó szaktechnikus
343.355828Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
344.548418Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó
345.355251Vizi sportmotor-szerelő
346.548531Vízügyi technikus
347.325826Vízszigetelő, melegburkoló
348.356222Zöldség- és gyümölcstermesztő
349.328151Kézápoló és műkörömépítő

4. táblázat: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) részszakképesítések megnevezése

ABCD
1.Szakképesítés azonosító számaRészszakképesítések megnevezése
2.SzintTanulmányi területSorszám
3.514811Adatbázis kezelő
4.518131Aqua tréner
5.316212Aranykalászos gazda
6.215431Asztalosipari szerelő
7.316211Állatgondozó
8.315241Általános laboráns
9.513431Banki, befektetési termékértékesítő
10.315441Bányaművelő
11.315211Bevontelektródás kézi ívhegesztő
12.513441Bérügyintéző
13.513432Biztosításközvetítő (függő és független)
14.315411Bolti hentes
15.315412Borász
16.315421Bőrtárgy készítő
17.513411Bútor- és szőnyegbecsüs
18.315422Cipőfelsőrész-készítő
19.315423Cipőgyártó
20.218141Családellátó
21.318531Csatornamű-kezelő
22.215411Csontozó munkás
23.518132Csoportos fitness instruktor
24.315821Csőhálózatszerelő
25.515811Digitálistérkép- kezelő
26.316241Elektromos halászgép kezelője
27.315221Elektronikai gyártósori műszerész
28.216231Erdőművelő
29.515221Erőművi gőzturbina gépész
30.515222Erőművi kazángépész
31.513412Ékszerbecsüs
32.313411Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
33.315413Élelmiszeripari laboráns
34.315822Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
35.215432Faipari gépkezelő
36.316231Fakitermelő
37.318111Falusi vendéglátó
38.315431Famegmunkáló
39.315212Felvonó karbantartó-szerelő
40.513413Festménybecsüs
41.518133Fitness instruktor
42.518134Fitness-wellness asszisztens
43.315442Fluidumkitermelő
44.315213Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
45.315424Fonó
46.315214Fröccsöntő
47.318532Fürdőüzemi gépész
48.313412Gázcseretelep-kezelő
49.315215Gázhegesztő
50.313461Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő
51.315216Gépi kovács
52.315432Gumikeverék-készítő
53.318112Gyorséttermi ételeladó
54.315242Gyógyszer-készítménygyártó
55.315414Gyümölcspálinka-gyártó
56.515211Hangosító
57.315217Hengerész
58.316242Horgásztókezelő
59.318511Hulladékfeldolgozógép-kezelő
60.218511Hulladékgyűjtő és -szállító
61.218512Hulladékválogató és -feldolgozó
62.315415Húskészítmény gyártó
63.515812Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
64.315222Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
65.315251Kerékpárszerelő
66.316221Kertépítő és -fenntartó
67.216221Kerti munkás
68.315425Kesztyűs
69.315416Keveréktakarmány-gyártó
70.215433Kézi könyvkötő
71.315223Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
72.218111Konyhai kisegítő
73.212151Kosárfonó
74.518501Környezetvédelmi ügyintéző
75.315426Kötő
76.215421Lakástextil-készítő
77.216211Lóápoló és gondozó
78.216212Mezőgazdasági munkás
79.315443Mélyfúró
80.212152Mézeskalács-készítő
81.216232Motorfűrész-kezelő
82.315218Műanyag hegesztő
83.313413Műszakicikk-eladó
84.513415Műtárgybecsüs
85.315427Nemszőtt-termék gyártó
86.315823Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő
87.216222Parkgondozó
88.513433Pénztárkezelő és valutapénztáros
89.515241Pirotechnikai terméküzemeltető
90.515242Pirotechnikus raktárkezelő
91.515231PLC programozó
92.313414Raktáros
93.512231Relé jelnyelvi tolmács
94.315417Sajtkészítő
95.315824Sírkő és műkőkészítő
96.315418Sörgyártó
97.318131Sportoktató (a sportág megjelölésével)
98.215412Sütőipari és gyorspékségi munkás
99.313462Számítógépes adatrögzítő
100.314811Számítógépes műszaki rajzoló
101.215821Szobafestő
102.514812Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda
103.315428Szövő
104.513442Társadalombiztosítási ügyintéző
105.315231Távközlési és informatikai hálózatszerelő
106.515232Távközlési üzemeltető
107.315419Tejtermékgyártó
108.215422Textiltermék-összeállító
109.515813Térinformatikai ügyintéző
110.315825Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő
111.518121Utazásügyintéző
112.3154110Üdítőital-ipari termékgyártó
113.215413Vágóhídi munkás
114.513443Vámügyintéző
115.315243Vegyianyaggyártó
116.3154111Vincellér
117.312151Virágbolti eladó
118.312152Virágkötő
119.518531Víz- és szennyvízkezelő
120.318533Vízkárelhárító
121.318534Vízműkezelő
122.315219Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
123.514813Webmester
124.3154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
125.315826Zsaluzóács
126.513444Pénzügyi ügyintéző
127.513445Számviteli ügyintéző
128.513446Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens
129.513447Jövedéki ügyintéző
130.513448Termékdíj ügyintéző

"

Lábjegyzetek:

[1] A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék