33/2013. (VI. 28.) BM rendelet

egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1. és a 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A légi úton történő kitoloncolás feltételeinek megteremtése során, illetve annak foganatosításakor a harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozatot (a továbbiakban: 2004/573/EK tanácsi határozat) - ideértve annak mellékletét is - az ebben az alcímben foglalt rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) Légi úton történő kitoloncoláshoz lehetőség szerint közvetlen légi járatot kell igénybe venni.

(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 142. § (5) bekezdése szerinti intézkedések körében a Hivatal megvizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e a 2004/573/EK tanácsi határozat alapján szervezett közös légi járat."

2. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a harmadik országbeli állampolgár légi úton történő kitoloncolásához közvetlen légi járat igénybevételére nincs lehetőség, de a kitoloncolás végrehajtása a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek alkalmazására köteles állam területén történő átszállítással (e § alkalmazásában a továbbiakban: légi átszállítás) biztosítható, a Hivatal ehhez az adott állam (a továbbiakban: felkért állam) kijelölt hatóságának hozzájárulását kéri."

3. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ez a rendelet

a) a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (5) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

4. § Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az őrizet foganatosításának tartama alatt

a) büntetőeljárás során elrendelt előzetes letartóztatás, kiszabott elzárás vagy szabadságvesztés,

b) kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes átadási letartóztatás, vagy

c) szabálysértési eljárásban kiszabott elzárás vagy pénzbírság átváltoztatása folytán kiszabott elzárás végrehajtása érdekében értesítés érkezik, az értesítés beérkezésének napján az őrizetet meg kell szakítani, és erről az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóságot, továbbá az őrizet meghosszabbításáról rendelkező bíróságot haladéktalanul értesíteni kell."

3. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

5. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)

"e) működteti és felügyeli a befogadó állomást és menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban: befogadó központ);"

6. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A befogadó központ vezetőjét a Hivatal főigazgatója nevezi ki.

(2) A befogadó központban foglalkoztatottak kormánytisztviselők és közalkalmazottak.

(3) A befogadó központ napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(4) A befogadó központban

a) egészségügyi szolgálat,

b) szociális szolgálat,

c) élelmezési szolgálat, valamint

d) fegyveres biztonsági őrség

működik."

7. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv, valamint a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályozásról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a nemzeti kapcsolattartó pontra háruló feladatokat Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete látja el."

8. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:

a) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 27. cikke;

b) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdés c) pontja, 13. cikk (3) bekezdés

a) pontja, 17. cikk (4) bekezdése;

c) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. és 37. cikke."

9. § Hatályát veszti a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet

a) a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (5) bekezdésének,

c) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 27. cikkének,

d) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdés c) pontja, 13. cikk (3) bekezdés a) pontja, 17. cikk (4) bekezdésének, valamint

e) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. és 37. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék