348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f) pontjában,

a 3-16. §, a 19. §, valamint az 1-4. melléklet tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az egyezmény szerinti kiszállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját jelöli ki."

2. § Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az egyezmény szerinti kiszállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját jelöli ki.

(2) A kutatóreaktor kiégett fűtőelemei egyezmény szerinti kiszállításának pénzügyi forrása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap."

2. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. auditor: a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatásúgázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló rendelet szerinti szervezet;"

(2) Az R2. 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. biomassza kereskedő: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát, köztes terméket vagy bioüzemanyagot átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz;"

(3) Az R2. 1. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"17. regisztrációs szám: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám, vagy az adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma vagy az auditor regisztrációs száma;"

(4) Az R2. 1. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. auditori nyilatkozat: az auditor által kiállított olyan dokumentum, amely tartalmazza a biomassza, a köztes termék vagy a bioüzemanyag tényleges értékét, valamint igazolja, hogy a termék a vonatkozó jogszabályok szerint a fenntarthatósági követelményeknek megfelel."

4. § (1) Az R2. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a kibocsátási komponens tényleges érték számításával kerül meghatározásra, a biomassza igazolást az auditori nyilatkozat alapján kell kiállítani."

(2) Az R2. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza termelő köteles a kiállítást követő öt évig megőrizni és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatni."

5. § (1) Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett

a) biomassza kereskedő az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra,

b) biomassza feldolgozó az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra,

c) üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített, vagy más üzemanyagforgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra

a termék birtokba adását - amennyiben a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdonba adást - követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás azt követően állítható ki, hogy a biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy a kiállítani kívánt fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló fenntarthatósági igazolás kiállítója az általa kiadott igazolás kiállításakor szerepelt a BÜHG nyilvántartásban vagy rendelkezik a BÜHG nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti példányával vagy annak hitelesített másolatával."

(3) Az R2. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a kibocsátási komponens tényleges érték számításával kerül meghatározásra, a fenntarthatósági igazolást a köztes termék és a bioüzemanyag előállítójának az auditori nyilatkozat alapján kell kiállítania."

(4) Az R2. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fenntarthatósági igazolásnak a 3. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A fenntarthatósági igazolás formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi."

(5) Az R2. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az (1) bekezdés szerinti termékek tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont fenntarthatósági igazolás másolati példányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A termék tulajdonjog átruházásának meghiúsulása különösen, ha a termék megvásárlója személyében változás áll be."

6. § Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Büat. 5. § (1) bekezdésében előírt éves szinten forgalomba hozott kötelező bioüzemanyag-részarány a (3)-(4) bekezdés szerint meghatározott mennyiségek összegének és az üzemanyag-forgalmazók által a tárgyévben forgalomba hozott üzemanyagok 1. melléklet szerinti energiatartalmának a hányadosa, százalékértékben, egytizedessel meghatározva."

7. § (1) Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biomassza kereskedő és biomassza feldolgozó a 9. § szerinti adatszolgáltatás céljára köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza:

a) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza és köztes termék mennyiségét,

b) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza, köztes termék mennyiségre vonatkozó biomassza igazolást vagy fenntarthatósági igazolást,

c) az előállított köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét az 1. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott bioüzemanyag termék típusok szerinti bontásban,

d) az előállításhoz felhasznált biomassza vagy köztes termék mennyiségét,

e) az értékesített biomassza, köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét,

f) a biomassza termeléséhez, feldolgozásához, a köztes termék vagy bioüzemanyag előállításához kapcsolódóan az alapértelmezett értéket vagy a kibocsátási komponens tényleges értékét és

g) a kiállított fenntarthatósági igazolások adatait."

(2) Az R2. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartás adatait számításokkal, bizonylatokkal és hitelesített mérőeszközök alkalmazásával nyert adatokkal kell igazolni az alábbiak szerint:

a) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza, köztes termék mennyiségét a tulajdonba kerülésüket vagy bérfeldolgozásra történő átadásukat igazoló szerződéssel, valamint mennyiségük megállapítására szolgáló mérlegjegyekkel, számlákkal, betárolási, szállítási okmányokkal,

b) a vásárolt vagy feldolgozott biomasszára, köztes termékre, a vásárolt bioüzemanyagra vonatkozó biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 11. § b)-d) pontja szerinti okmánnyal,

c) az előállításhoz felhasznált biomassza, köztes termék mennyiségét az alapanyagok, egyéb felhasznált anyagok és a végtermékek, melléktermékek, hulladékok közötti összefüggést leíró, a BÜHG nyilvántartásban szereplő technológiai együtthatókkal,

d) az előállított köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségének megállapítására szolgáló mérőeszközök hitelesítési bizonylataival,

e) az értékesített biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségét szerződésekkel, számlákkal, kitárolási, szállítási okmányokkal,

f) a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabályban meghatározott tömegmérleg módszer megadásával és az ahhoz szükséges adatok igazolásával - ha a kibocsátási komponens tényleges értéken került kiszámításra - az auditori nyilatkozat eredeti példányával vagy hitelesített másolatával, valamint

g) a kiállított fenntarthatósági igazolások másolatával."

(3) Az R2. 7. §-a a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) A biomassza kereskedő és biomassza feldolgozó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást és a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat köteles felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szerv részére bemutatni.

(7) A BÜHG nyilvántartásból törölt vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejárta miatt a BÜHG nyilvántartásban már nem szereplő biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó az (1)-(2) bekezdés szerinti nyilvántartást a BÜHG nyilvántartásból való törlést vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő két évig a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a vámhatóság felhívására köteles bemutatni.

(8) A BÜHG nyilvántartásból törölt vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejárta miatt a BÜHG nyilvántartásban már nem szereplő biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat a BÜHG nyilvántartásból való törlést vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő öt évig a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a vámhatóság felhívására köteles bemutatni."

8. § (1) Az R2. 8. § (3) bekezdés 5. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell: biomassza feldolgozó esetében:)

"h) tényleges érték alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit és az azt igazoló auditori nyilatkozat eredeti példányát vagy hitelesített másolatát,"

(2) Az R2. 8. § (3) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:)

"7. jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát."

(3) Az R2. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:

a) a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfél regisztrációs számát;

b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;

c) a nyilvántartásba vett természetes személy vagy egyéni vállalkozó nevét, amennyiben ehhez az ügyfél a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványon hozzájárult;

d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját és

e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza kereskedőként, biomassza feldolgozóként vagy üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván."

9. § Az R2. a 9. §-t megelőzően a következő alcím-címmel egészül ki és az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettsége

9. § (1) A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó a fenntarthatóság igazolására nyilvántartása alapján köteles félévente a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltatni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

(2) A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó az adatszolgáltatást köteles a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elektronikusan közzétett, az 5. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvány felhasználásával papíralapon, vagy elektronikus adathordozóra mentve postai úton megküldeni, vagy az ügyfélkapun keresztül, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető adatszolgáltatási programban elvégezni.

(3) Ha a biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv a 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott összegű bírság megfizetésére kötelezi és - amennyiben szerepel a BÜHG nyilvántartásban, úgy - törli a BÜHG nyilvántartásból.

(4) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mezőgazdasági igazgatási szerv megfelelő határidő tűzésével a biomassza kereskedőt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyagforgalmazót hiánypótlásra kötelezi.

(5) A (4) bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza kereskedőt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót a 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott összegű bírság megfizetésére kötelezi és - amennyiben szerepel a BÜHG nyilvántartásban, úgy - törli a BÜHG nyilvántartásból."

10. § (1) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Fenntarthatósági bizonyítvány biomassza kereskedőnek, biomassza feldolgozónak vagy üzemanyagforgalmazónak akkor adható ki, ha

a) a kérelmező szerepel a BÜHG nyilvántartásban és

b) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag megfelel a 2-3. §-ban foglalt feltételeknek."

(2) Az R2. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Fenntarthatósági bizonyítvány a biomassza termelőnek akkor adható ki, ha a biomassza megfelel a 3. §-ban foglalt feltételeknek."

11. § Az R2. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Valótlan adattartalmú igazolás esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját törli a BÜHG nyilvántartásból. A mezőgazdasági igazgatási szerv nem törli a BÜHG nyilvántartásból a valótlan adattartalmú igazolás kiállítóját, ha

a) az bizonyítja, hogy az igazolás valótlanságát az annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan igazolás eredményezte vagy

b) a valótlan adattartalom számítási hibából származik."

12. § (1) Az R2. 13. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Büat. 3. § (2) bekezdése alapján kiszabható bírság 3. jogosulatlanul kiállított igazolás esetében]

"b) ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát eléri vagy azt meghaladja, akkor megkezdett tonnánként ötezer forint, de legfeljebb a beszerzési ár és az értékesítési ár különbözete,"

(2) Az R2. 13. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Büat. 3. § (2) bekezdése alapján kiszabható bírság]

"4. a 7. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén százötvenezer forint,"

(3) Az R2. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a fenntarthatósági igazolás kiállítója nem győződik meg a tőle elvárható gondossággal arról, hogy az igazolás alapját képező fenntarthatósági igazolás kiállítója az általa kiadott igazolás kiállításakor a BÜHG nyilvántartásban szerepelt, a bírság az igazolás alapját képező fenntarthatósági igazoláson szereplő biomassza, köztes termék mennyiség tonnájaként, bioüzemanyag litereként 500 forint."

(4) Az R2. 13. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) A 3. § (9) bekezdésében vagy a 4. § (7)-(8) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság mértéke az érintett igazolásonként tizenötezer forint."

13. § (1) Az R2. 15. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el) "d) az auditorokra vonatkozó nyilvántartás vezetését."

(2) Az R2. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás tartalmazza

a) a nyilvántartásba vett auditor regisztrációs számát,

b) a nyilvántartásba vett auditor nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint

c) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját."

14. § (1) Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. § Az R2.

a) 3. § (1) bekezdésében a "bioüzemanyag előállításához felhasznált biomassza" szövegrész helyébe a "bioüzemanyag előállításához felhasznált termesztett biomassza" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében az "A biomassza (1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "A termesztett biomassza (1) bekezdésben" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében a "hatósági nyilvántartás" szövegrész helyébe a "közhiteles hatósági nyilvántartás" szöveg,

d) 8. § (8) bekezdésében a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "30 napon belül" szöveg

lép.

16. § (1) Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R2.

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az "Egyéb esetben a biomassza igazolás auditor igazolása alapján állítható ki." szövegrész,

b) 2. melléklet l. pont 12. alpontjában az "(a továbbiakban: termőterületre vonatkozó adatok)" szövegrész.

(3) Hatályát veszti az R2. 3. melléklet

a) 1. pont i) alpontja,

b) 3. pont i) alpontja.

3. A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

17. § A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában az "a nukleárisüzemanyag-ciklus" szövegrész helyébe a "ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, gondoskodik a nukleárisüzemanyag-ciklus" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-16. §, a 19. §, valamint az 1-4. melléklet e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. § A 2. alcím

a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (1) bekezdésének, valamint

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. és 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet az "A biomassza igazolás adattartalma" címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A biomassza igazolás minimális adattartalma"

2. Az R2. 2. melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)

"3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;"

3. Az R2. 2. melléklet II. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)

"3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;"

4. Az R2. 2. melléklet II. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

(Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)

"7. az igazolásban szereplő biomassza mennyiségéhez tartozó kibocsátási komponensek értéke."

5. Az R2. 2. melléklet a következő III. ponttal egészül ki:

"III. Ha a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt, a biomassza igazolás tartalmazza az auditor nevét, regisztrációs számát, valamint az auditori nyilatkozat azonosító számát."

2. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet az "A fenntarthatósági igazolás adattartalma" címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fenntarthatósági igazolás minimális adattartalma"

2. Az R2. 3. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

"5. Ha az 1-4. pont szerinti termékek esetében a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt, a fenntarthatósági igazolás tartalmazza az auditor nevét, regisztrációs számát, valamint az auditori nyilatkozat azonosító számát."

3. Az R2. 3. melléklet 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)

"b) a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;"

4. Az R2. 3. melléklet 2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)

"f) az igazolásban szereplő biomassza mennyiségéhez tartozó kibocsátási komponensek értéke."

5. Az R2. 3. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)

"b) a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;"

3. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)

a) Motorbenzin alapján

b) Dízelgázolaj alapján

c) Összesen

5. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (MJ)."

4. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatásának tartalma

I. A biomassza kereskedő adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:

1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági igazolásonként:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) az igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

d) az igazolás kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

e) az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék, bioüzemanyag (a továbbiakban: termék) esetében az annak fenntarthatóságát igazoló, a 11. § b)-d) pontjában felsorolt okmány (a továbbiakban: okmány) kiállítójának megnevezése, székhelye; a termék fenntarthatóságát igazoló okmány kiállításának dátuma és egyedi azonosítószáma, a termék megnevezése és KN-kódja, a biomassza és köztes termék mennyisége tonnában, a bioüzemanyag mennyisége literben kifejezve, a kibocsátási komponensek értéke;

f) ha a termék fenntarthatóságát igazoló okmányon egyedi azonosítószám nem található, abban az esetben:

fa) a termék közúti beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott CMR fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

fb) a termék vasúti beszállításához kapcsolódóan, a CIM/COTlF Egyezmény szerinti fuvarlevél vagy az SZMGSZ megállapodás szerinti CIM-SZMGSZ fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

fc) a termék folyami beszállításához kapcsolódóan, folyami fuvarlevél vagy rakjegy adatai közül a fuvarlevél, illetve rakjegy egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

g) az auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt.

II. A biomassza feldolgozó adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:

1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági igazolásonként:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, az igazolás kiállításának dátuma;

d) a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képező biomassza, köztes termék fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

e) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék esetében az annak fenntarthatóságát igazoló okmány kiállítójának megnevezése, székhelye; az okmány kiállításának dátuma és egyedi azonosítószáma, a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék megnevezése és KN-kódja, valamint mennyisége tonnában kifejezve és a kibocsátási komponensek értéke;

f) ha a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék fenntarthatóságát igazoló okmányon egyedi azonosítószám nem található, abban az esetben:

fa) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék közúti beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott CMR fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

fb) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék vasúti beszállításához kapcsolódóan, a CIM/COTIF Egyezmény szerinti fuvarlevél vagy az SZMGSZ megállapodás szerinti CIM-SZMGSZ fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

fc) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék folyami beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott folyami fuvarlevél vagy rakjegy adatai közül a fuvarlevél, illetve rakjegy egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

g) az auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt.

III. Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:

1. az adatszolgáltató neve;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági igazolásonként:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) az auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt."

Tartalomjegyzék