343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. alapértelmezett érték: a jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával számított, az üvegházhatású gázok egy adott bioüzemanyag-előállítási folyamat egyes vagy összes lépéséből eredő kibocsátásának értéke, amely a tényleges érték helyett alkalmazható, ha az e rendeletben foglalt feltételek fennállnak;

2. alapértelmezett terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásáról szóló jogszabály szerinti alapértelmezett terület;

3.[1] auditor: a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatásúgázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló rendelet szerinti szervezet;

3a.[2] bérfeldolgozás: a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásában szereplő biomassza feldolgozó által más gazdálkodó szervezet tulajdonában álló biomassza vagy köztes termék - fizikai vagy kémiai eljárás útján -bioüzemanyaggá vagy köztes termékké történő feldolgozása;

4. bioüzemanyagnak minősülnek az alábbi termékek:[3]

a) biobutanol: biomasszából előállított butanol;

b) biodízel: növényi vagy állati olajból és zsírból előállított, dízelüzemanyag minőségű metilészter;

c) bio-DME: biomasszából előállított dimetiléter;

d) bioetanol: kizárólag a Közösségben termelt biomasszából előállított etanol;

e) bio-ETBE: bioetanol-alapon előállított etil-tercier-butiléter;

f)[4] biogáz: gáznemű üzem-, tüzelő vagy fűtőanyag, melyet biomasszából vagy hulladékok biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, és bioüzemanyagként felhasználható, továbbá a fagáz;

g) biohidrogén: biomasszából és más megújuló energiával előállított hidrogén;

h) biometanol: biomasszából előállított metanol;

i) bio-MTBE: biometanol-alapon előállított metil-tercier-butiléter;

j) bio-TAEE: bioetanol-alapon előállított tercier-amil-etil-éter,

k) szintetikus bioüzemanyag: biomasszából előállított szintézis gázból készített szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék (Fischer-Tropsch dízel);

l) hidrogénnel kezelt növényi olaj: termokémiai úton hidrogénnel kezelt növényi vagy állati eredetű anyagból előállított folyékony szénhidrogén;

5. biomassza feldolgozó: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát vagy köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással köztes termékké, bioüzemanyaggá feldolgoz;

6.[5] biomassza igazolás: a biomassza termelő által az általa megtermelt vagy begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett biomasszára kiadott fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;

7.[6] biomassza kereskedő: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát, köztes terméket vagy bioüzemanyagot átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz;

8.[7] biomassza termelő:a biomasszát előállító gazdálkodó szervezet, valamint az, aki továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt;

9. energiatartalom: az üzemanyag és a bioüzemanyag térfogatából, illetve tömegéből az 1. melléklet szerint számított fűtőérték (MJ/l vagy MJ/kg);

10. érzékeny terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásáról szóló jogszabály szerinti érzékeny terület;

11. fenntarthatósági bizonyítvány: hatóság által ellenjegyzett biomassza igazolás vagy fenntarthatósági igazolás;

12. fenntarthatósági igazolás: a biomassza feldolgozó, a biomassza kereskedő és az üzemanyag-forgalmazó által kiállított, a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag vagy az üzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;

13. jellemző érték: az üvegházhatású gázok jellemző kibocsátásának becsült csökkenése egy adott bioüzemanyag-előállítási mód esetében;

14. kibocsátási érték: biomassza, köztes termék, bioüzemanyag előállítása, tárolása, szállítása során keletkező, széndioxid egyenértékben kifejezett energiatartalomra, vagy tömegre vetített fajlagos üvegházhatású gázkibocsátás;

15. kibocsátási komponens: a bioüzemanyag előállítása során keletkező, a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló rendeletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátási forrás;

16. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer;

17.[8] regisztrációs szám: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám, vagy az adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma vagy az auditor regisztrációs száma;

18.[9] tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-előállítási folyamat egyes vagy összes lépéséből eredő csökkenése, amelyet a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló rendeletben meghatározott módszerrel kell kiszámítani.

18a.[10] termesztett biomassza: a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenység keretében a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza;

19.[11]

20.[12] folyékony bio-energiahordozó: biomasszából előállított, a közlekedéstől eltérő célokra energiaforrásként használt folyékony üzemanyag, ideértve a villamos energiát, a fűtést és a hűtést is;

21.[13] kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot, E85-öt üzemanyagtöltő-állomáson fogyasztónak kiszolgál;

22.[14] auditori nyilatkozat: az auditor által kiállított olyan dokumentum, amely tartalmazza a biomassza, a köztes termék vagy a bioüzemanyag tényleges értékét, valamint igazolja, hogy a termék a vonatkozó jogszabályok szerint a fenntarthatósági követelményeknek megfelel.

(2)[15] Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Büat.), valamint a jövedéki adóról szóló törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

(3)[16] A folyékony bio-energiahordozókra a fenntarthatósági követelmények teljesítése az e rendeletben foglaltak szerint, a bioüzemanyagokra vonatkozó eljárásrend és feltételek megfelelően alkalmazandók.

(4)[17] Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az E85 üzemanyagba bekevert bioetanolra is.

2. A bioüzemanyag fenntartható módon történő előállításának követelményei

2. § (1) A bioüzemanyag - tekintet nélkül arra, hogy az előállításához felhasznált alapanyagot az Európai Unió területén vagy harmadik országban termesztették - a Büat. 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - akkor vehető figyelembe, ha a bioüzemanyag az e rendeletben meghatározott valamennyi fenntarthatósági követelménynek megfelel.

(2) A hulladékból és a mezőgazdaságból, akvakultúrából származó, halászati és erdészeti maradványoktól eltérő maradványokból előállított bioüzemanyagnak kizárólag a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott fenntarthatósági követelménynek kell megfelelni.

(3) A bioüzemanyag akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha

a) a bioüzemanyag alapanyagaként felhasznált biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül megtermelésre, és

b)[18] a bioüzemanyag használatából eredő üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés mértéke legalább 50%.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt követelményt 2013. április 1-jétől kell alkalmazni arra a bioüzemanyagra, amelyet olyan létesítményben állították elő, amely 2008. január 23-án vagy azt megelőzően kezdte meg működését.

(5)[19] Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményt arra a bioüzemanyagra kell alkalmazni, amelyet olyan létesítményben állították elő, amely 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdte meg működését.

3. Biomassza fenntartható megtermelése és a biomassza igazolás

3. § (1) A bioüzemanyag előállításához felhasznált termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan megtermeltnek, ha[20]

1. termesztésének helye alapján

a) alapértelmezett területről származik, vagy

b) érzékeny területről származik és azon terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival, és

2. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) II. mellékletének A. részében és 9. pontjában, a "Környezetvédelem" cím alatt meghatározott rendelkezések szerinti követelmények és szabványok, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott jó mezőgazdasági és ökológiai állapottal kapcsolatos minimum követelményeknek megfelelő gyakorlat betartásra kerül.

(2)[21] A biomasszatermelőa 2. mellékletI. pontja szerinti biomassza igazolás formanyomtatványkiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a biomassza

a) teljes mennyisége alapértelmezett területen kerül előállításra, összegyűjtésre, és

b)[22] a biomassza termelője a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be. Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóság a 2. melléklet II. pontjában meghatározott tartalmú biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható.

(2a)[23] Ha a kibocsátási komponens tényleges érték számításával kerül meghatározásra, a biomassza igazolást az auditori nyilatkozat alapján kell kiállítani.

(3) A 2. mellékletben meghatározott adattartalomnak megfelelő formanyomtatványt a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi.

(4)[24] A termesztett biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfeleléséről a biomassza termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év július 31-ig, kukorica esetében október 31-ig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre - a (9) bekezdés szerinti kivétellel - egy biomassza igazolás állítható ki.

(5)[25] A biomassza termelő biomassza igazolást az általa megtermelt vagy begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett és a tulajdonában lévő biomassza mennyiségre állíthat ki.

(6) A biomassza termelőnek rendelkeznie kell a biomassza igazolásban szereplő mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel.

(7)[26] A biomassza termelője a biomassza igazoláshoz azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám) köteles hozzárendelni. Egy biomassza igazolás sorszámhoz kizárólag egy biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) biomassza termelőjének regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;

b) igazolásonként 1-gyel növekvő sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdődik;

c) a kiadás évszáma.

(8)[27] A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza termelő köteles a kiállítást követő öt évig megőrizni és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatni.

(9) A biomassza igazolás megsemmisülése vagy megrongálódása esetén a biomassza termelő ugyanazon mennyiségre ismételt biomassza igazolást állíthat ki. A biomassza igazolás ismételt kiállítását annak kiadását követő 5 napon belül, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

(10) A biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel

a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően, vagy

b) a biomassza megsemmisülése esetén.

4. Fenntarthatósági igazolás

4. § (1)[28] A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett

a) biomassza kereskedő az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra,

b) biomassza feldolgozó az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra,

c) üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített, vagy más üzemanyagforgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra

a termék birtokba adását - amennyiben a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdonba adást - követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás

a) biomasszára a biomassza igazolásban, a fenntarthatósági igazolásban, valamint a 11. § b)-d) pontja szerinti okmányban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján,

b) köztes termékre és bioüzemanyagra a gyártáshoz felhasznált biomassza mennyiségre vonatkozó biomassza igazolás és fenntarthatósági igazolás, a 11. § b)-d) pontja szerinti okmányban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján, valamint a köztes termékre és a bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás alapján

állítható ki.

(2a)[29] Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás azt követően állítható ki, hogy a biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy a kiállítani kívánt fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló fenntarthatósági igazolás kiállítója az általa kiadott igazolás kiállításakor szerepelt a BÜHG nyilvántartásban vagy rendelkezik a BÜHG nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti példányával vagy annak hitelesített másolatával.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő adott mennyiség kizárólag egy fenntarthatósági igazolás kiállításához használható fel.

(3a)[30] Ha a kibocsátási komponens tényleges érték számításával kerül meghatározásra, a fenntarthatósági igazolást a köztes termék és a bioüzemanyag előállítójának az auditori nyilatkozat alapján kell kiállítania.

(4)[31] A fenntarthatósági igazolásnak a 3. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A fenntarthatósági igazolás formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi.

(5)[32] A fenntarthatósági igazolás kiállítója az igazoláshoz azonosító számot (a továbbiakban: igazolás azonosítószám) köteles hozzárendelni. Egy igazolás azonosítószámhoz kizárólag egy fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon állítható ki. Az igazolás azonosítószámnak sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a biomassza kereskedő esetében a "BK", biomassza feldolgozó esetében a "BF", az üzemanyag-forgalmazó esetében pedig az "ÜF" betűkód;

b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma;

c) igazolásonként 1-gyel növekvő sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdődik;

d) a kiadás évszáma.

(6) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy az a biomassza, a köztes termék vagy a bioüzemanyag, amelyre a fenntarthatósági igazolás kiállítására sor került, nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek, az igazolással érintett biomassza és köztes termék mennyiségéből előállítható bioüzemanyag-mennyiséget vagy bioüzemanyagot Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, és a Büat. 12. §-a szerinti jelentésben a Magyarországon felhasznált fenntartható bioüzemanyag-mennyiséget ezzel a mennyiséggel csökkenteni kell.

(7)[33] A fenntarthatósági igazolás kiállítója az (1) bekezdés szerinti termékek tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont fenntarthatósági igazolás másolati példányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A termék tulajdonjog átruházásának meghiúsulása különösen, ha a termék megvásárlója személyében változás áll be.

(8)[34] Ha az igazolás megsemmisül, megrongálódik vagy a (7) bekezdés szerinti ok miatt visszavonásra kerül, akkor az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre ismételten fenntarthatósági igazolást állíthat ki. A fenntarthatósági igazolás ismételt kiállítását annak kiadását követő 10 napon belül, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

5. Üzemanyagok kötelező bioüzemanyag-részaránya

5. §[35] (1)[36] A Büat. 5. § (1) bekezdésében előírt éves szinten forgalomba hozott kötelező bioüzemanyag-részarány a (3)-(4a) bekezdés szerint meghatározott mennyiségek összegének és az üzemanyag-forgalmazók által a tárgyévben forgalomba hozott üzemanyagok 1. melléklet szerinti energiatartalmának a hányadosa, százalékértékben, egytizedessel meghatározva.

(1a)[37] Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb térfogatarányt képviselő üzemanyag-típus 1. mellékletben meghatározott energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.

(2)[38]

(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál 2013. december 31-ig

a) a motorbenzin esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 3,1%-át,

b) a dízelgázolaj esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,4%-át kell figyelembe venni.

(4)[39] A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében egyaránt az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni a 2014. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban.

(4a)[40] A (4) bekezdés szerinti kötelező bioüzemanyag-részarány mértékének számításakor a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni a Büat. 1. § 2. pontjában meghatározottak szerint.

(5) A kötelező bioüzemanyag-részarány csökkenthető a valótlan tartalmú biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 11. § b)-d) pontjaiban meghatározott, valótlan tartalmú igazolással (e bekezdés alkalmazásában igazolás) beszerzett biomasszából, köztes termékből előállított bioüzemanyag, továbbá a valótlan tartalmú igazolással beszerzett bioüzemanyag mennyiségével, amennyiben az üzemanyag-forgalmazó az így beszerzett mennyiséget már szabadforgalomba bocsátotta, és[41]

a) a 11. § a) pontja szerinti igazolás esetében az igazolást kiállító személy az igazolás átvételekor a BÜHG nyilvántartásban szerepelt és erről az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött,

b) a 11. § b) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17-19. cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek és az igazolás kiállítóját a másik tagállam nyilvántartásba vette,

c) a 11. § c) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszerelőírásaival összhangban kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek, vagy

d) a 11. § d) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek.

(6)[42] Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét +15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani a Jöt.-ben meghatározott módon.

(7) Több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó esetében a mennyiséget összesítve kell meghatározni.

6. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követése és jelentése

6. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó által előállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges okmányok:

a)[43] a bioüzemanyag alapanyagának fajtájáról, és az E85 előállításához felhasznált bioetanol esetében a biomassza Európai Unióban történő termeléséről a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának nyilatkozata,

b) a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója által kiállított fenntarthatósági igazolás,

c) az üzemanyag gyártmánylapja, az üzemanyag minőségi bizonyítványa, vagy az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag, illetve a bioüzemanyag előállítását végző ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező előállító laboratóriuma által kiállított igazolás, amelyből megállapítható az üzemanyagban lévő bioüzemanyag - térfogatszázalékban (bioüzemanyagonként) vagy az energiatartalom százalékában (összesen) kifejezett - aránya, valamint a bekevert üzemanyag 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okmányok hiányában a bioüzemanyag a kötelező bioüzemanyag-részarány forgalmazási kötelezettség teljesítésébe nem számítható be.

(3) Ha a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyag-forgalmazó a tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogat-százalékban vagy az energiatartalom százalékában - az összekevert üzemanyag-mennyiségek dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján - számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során számítással került meghatározásra, az értéket minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.

(4)[44] A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Ha a motorbenzin előállítója a motorbenzinbe bioetanolt, bio-ETBE-t, bio-TAEE-t kever, nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, bioetanol-egyenértékben is megadhatja. A bioetanol-egyenérték meghatározásához a bio-ETBE literben meghatározott mennyiségének 47%-a, a bio-TAEE literben meghatározott mennyiségének 40%-a vehető figyelembe.

(6) A vámhatóság az üzemanyag-forgalmazók által a Büat. 6. § (2) bekezdése alapján tett jelentésekből készített összesített adatokról tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert.

(7)[45] A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó minden év január 15-ig köteles a tárgyév január 1-én fennálló állapotnak megfelelően az e célra rendszeresített formanyomtatványon adatot szolgáltatni a közlekedési hatóság részére az általa üzemeltetett töltőállomások számáról, valamint azon töltőállomások számáról, amelyeken E85-öt, illetve olyan üzemanyagot forgalmaz, amelynek a bioüzemanyag-részaránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot.

7. A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag forgalmazó nyilvántartása

7. § (1)[46] A biomassza kereskedő és biomassza feldolgozó a 9. § szerinti adatszolgáltatás céljára köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza:

a) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza és köztes termék mennyiségét,

b) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza, köztes termék mennyiségre vonatkozó biomassza igazolást vagy fenntarthatósági igazolást,

c) az előállított köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét az 1. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott bioüzemanyag termék típusok szerinti bontásban,

d) az előállításhoz felhasznált biomassza vagy köztes termék mennyiségét,

e) az értékesített biomassza, köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét,

f) a biomassza termeléséhez, feldolgozásához, a köztes termék vagy bioüzemanyag előállításához kapcsolódóan az alapértelmezett értéket vagy a kibocsátási komponens tényleges értékét és

g) a kiállított fenntarthatósági igazolások adatait.

(2) Az üzemanyag-forgalmazó nyilvántartást vezet a Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentés alapjául szolgáló, a 4. mellékletben meghatározott adatokról.

(3)[47] A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásainak megfelelő, auditor által jóváhagyott nyilvántartást úgy kell tekinteni, mint amely megfelel az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak.

(4)[48] A nyilvántartás adatait számításokkal, bizonylatokkal és hitelesített mérőeszközök alkalmazásával nyert adatokkal kell igazolni az alábbiak szerint:

a) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza, köztes termék mennyiségét a tulajdonba kerülésüket vagy bérfeldolgozásra történő átadásukat igazoló szerződéssel, valamint mennyiségük megállapítására szolgáló mérlegjegyekkel, számlákkal, betárolási, szállítási okmányokkal,

b) a vásárolt vagy feldolgozott biomasszára, köztes termékre, a vásárolt bioüzemanyagra vonatkozó biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 11. § b)-d) pontja szerinti okmánnyal,

c) az előállításhoz felhasznált biomassza, köztes termék mennyiségét az alapanyagok, egyéb felhasznált anyagok és a végtermékek, melléktermékek, hulladékok közötti összefüggést leíró, a BÜHG nyilvántartásban szereplő technológiai együtthatókkal,

d) az előállított köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségének megállapítására szolgáló mérőeszközök hitelesítési bizonylataival,

e) az értékesített biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségét szerződésekkel, számlákkal, kitárolási, szállítási okmányokkal,

f) a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabályban meghatározott tömegmérleg módszer megadásával és az ahhoz szükséges adatok igazolásával - ha a kibocsátási komponens tényleges értéken került kiszámításra - az auditori nyilatkozat eredeti példányával vagy hitelesített másolatával, valamint

g) a kiállított fenntarthatósági igazolások másolatával.

(5)[49] A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat 5 évig, az (1)-(2) bekezdés szerinti nyilvántartást, a BÜHG nyilvántartásból való törlést követő két évig kell megőrizni. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(6)[50] A biomassza kereskedő és biomassza feldolgozó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást és a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat köteles felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szerv részére bemutatni.

(7)[51] A BÜHG nyilvántartásból törölt vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejárta miatt a BÜHG nyilvántartásban már nem szereplő biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó az (1)-(2) bekezdés szerinti nyilvántartást a BÜHG nyilvántartásból való törlést vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő két évig a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a vámhatóság felhívására köteles bemutatni.

(8)[52] A BÜHG nyilvántartásból törölt vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejárta miatt a BÜHG nyilvántartásban már nem szereplő biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat a BÜHG nyilvántartásból való törlést vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő öt évig a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a vámhatóság felhívására köteles bemutatni.

8. A BÜHG nyilvántartás

8. § (1)[53] A BÜHG nyilvántartás a biomassza kereskedőre, a biomassza feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az üvegházhatású gázkibocsátás értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó közhiteles hatósági nyilvántartás.

(1a)[54] Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás - a (3) bekezdés 1. és 2. pontjában, valamint a (9) bekezdés b) pontjában foglalt természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartás tartalmazza a (3) és a (9) bekezdésben foglalt adatokat.

(2) A BÜHG nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet - a honlapján közzétett nyomtatványon - a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:

1.[55] természetes személy esetében a természetes személyazonosító adatait, a lakcímét, jogi személy és egyéni cég esetében a cég nevét, székhelyét, cégjegyzék számát és az adószámát,

2.[56] egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítóját és számát, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

3. a kérelmező regisztrációs számát,

4. a telephelyek címét,

5.[57] biomassza feldolgozó esetében:

a) az alkalmazott technológia szöveges leírását,

b) a végtermék, a melléktermék és a hulladék KN-kódját,

c) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű összefüggést leíró technológiai együtthatókat,

d) a biomassza és köztes termékek KN-kódját,

e) a köztes terméket vagy a bioüzemanyagot előállító üzem maximális éves kapacitását végtermék szerinti bontásban,

f) a gyártáshoz kapcsolódóan annak meghatározását, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása alapértelmezett vagy tényleges érték alapján történik-e,

g) alapértékek alkalmazása esetén azok értékét,

h)[58] tényleges érték alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit és az azt igazoló auditori nyilatkozat eredeti példányát vagy hitelesített másolatát,

6.[59] a kérelmező nyilatkozatát a 7. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedésekről.

7.[60] jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát.

8.[61]

9.[62]

10.[63]

(4) A (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak lehetővé kell tennie, hogy a kérelmező nyilatkozzon arról, hozzájárul-e a személyes adatainak a BÜHG nyilvántartásban történő kezeléséhez, valamint nevének a (9) bekezdés szerinti közzétételéhez.

(5)[64] Biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem vehető vagy BÜHG nyilvántartásba vétele nem hosszabbítható meg, amíg a 9. § (1) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.

(6) A BÜHG nyilvántartás telephelyenként tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott adatokat. A (3) bekezdésben foglalt adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

(7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BÜHG nyilvántartásba.

(8)[65] Ha a (7) bekezdés szerinti nyilvántartási idő lejártát megelőző 30 napon belül a nyilvántartott kéri, a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vételt egy évvel meghosszabbítja, ha a nyilvántartott továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

(9)[66] A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:

a) a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfél regisztrációs számát;

b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;

c) a nyilvántartásba vett természetes személy vagy egyéni vállalkozó nevét, amennyiben ehhez az ügyfél a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványon hozzájárult;

d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját és

e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza kereskedőként, biomassza feldolgozóként vagy üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván.

A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettsége[67]

9. §[68] (1) A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó a fenntarthatóság igazolására nyilvántartása alapján köteles félévente a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltatni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

(2)[69] A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó az adatszolgáltatást köteles a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elektronikusan közzétett, az 5. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton megküldeni vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető adatszolgáltatási programban elvégezni.

(3) Ha a biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv a 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott összegű bírság megfizetésére kötelezi és - amennyiben szerepel a BÜHG nyilvántartásban, úgy - törli a BÜHG nyilvántartásból.

(4) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mezőgazdasági igazgatási szerv megfelelő határidő tűzésével a biomassza kereskedőt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyagforgalmazót hiánypótlásra kötelezi.

(5) A (4) bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza kereskedőt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót a 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott összegű bírság megfizetésére kötelezi és - amennyiben szerepel a BÜHG nyilvántartásban, úgy - törli a BÜHG nyilvántartásból.

9. Fenntarthatósági bizonyítvány

10. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre a biomassza, a köztes termék és a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésének hatósági igazolására fenntarthatósági bizonyítványt ad ki.

(2)[70] A mezőgazdasági igazgatási szerv a fenntarthatósági bizonyítványt a kérelemtől számított 15 napon belül adja ki.

(3)[71] Fenntarthatósági bizonyítvány biomassza kereskedőnek, biomassza feldolgozónak vagy üzemanyagforgalmazónak akkor adható ki, ha

a) a kérelmező szerepel a BÜHG nyilvántartásban és

b) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag megfelel a 2-3. §-ban foglalt feltételeknek.

(4)[72] Fenntarthatósági bizonyítvány a biomassza termelőnek akkor adható ki, ha a biomassza megfelel a 3. §-ban foglalt feltételeknek.

10. A fenntarthatósági kritériumok teljesítése

11. §[73] A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható:

a) biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,

b) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17-19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított okmánnyal,

c) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított okmánnyal vagy

d) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított okmánnyal.

11. Jogkövetkezmények

12. § (1)[74] Valótlan adattartalmú igazolás esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját törli a BÜHG nyilvántartásból. A mezőgazdasági igazgatási szerv nem törli a BÜHG nyilvántartásból a valótlan adattartalmú igazolás kiállítóját, ha

a) az bizonyítja, hogy az igazolás valótlanságát az annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan igazolás eredményezte vagy

b) a valótlan adattartalom számítási hibából származik.

(2)[75] A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.

13. § (1) A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság

1. adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése estén százötvenezer forint,

2. valótlan tartalmú adatszolgáltatás esetén százezer forint,

3.[76] jogosulatlanul kiállított igazolás esetében

a) ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát nem haladja meg, akkor megkezdett tonnánként ezer forint, de minimum 20 000 forint,

b)[77] ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát eléri vagy azt meghaladja, akkor megkezdett tonnánként ötezer forint, de legfeljebb a beszerzési ár és az értékesítési ár különbözete,

4.[78] a 7. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén százötvenezer forint,

5.[79] valótlan tartalmú igazolás kiállítása esetén az igazoláson szereplő mennyiség tonnájaként ezerötszáz forint.

(2)[80] Ha a valótlan tartalmú igazolás más valótlan tartalmú igazolás alapján, azonban az e rendeletben foglaltak szerint került kiállításra, az (1) bekezdés 5. pontja szerinti bírság igazolásonként ezer forint.

(2a)[81] Ha a fenntarthatósági igazolás kiállítója nem győződik meg a tőle elvárható gondossággal arról, hogy az igazolás alapját képező fenntarthatósági igazolás kiállítója az általa kiadott igazolás kiállításakor a BÜHG nyilvántartásban szerepelt, a bírság az igazolás alapját képező fenntarthatósági igazoláson szereplő biomassza, köztes termék mennyiség tonnájaként, bioüzemanyag litereként 500 forint.

(3) Ha a biomassza termelő a biomassza igazolást a 3. § (4) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó biomassza-mennyiségre állította ki, a mezőgazdasági igazgatási szerv a bírság összegét a jogsértéssel érintett biomassza-mennyiség tonnában kifejezett mértéke és ötezer forint szorzataként állapítja meg.

(3a)[82] A 8. § (6) bekezdése szerinti adat-bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság mértéke a változással érintett adatonként tízezer forint, de összesen legfeljebb százezer forint.

(3b)[83] A 3. § (9) bekezdésében vagy a 4. § (7)-(8) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság mértéke az érintett igazolásonként tizenötezer forint.

(4) A Büat. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés esetén a bírság a tárgyhónap utolsó napjától számított öt éven belül szabható ki.

(5) A Büat. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírság a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés elkövetésétől számított öt éven belül szabható ki.

(6) Ha az üzemanyag-forgalmazó a tárgyhónapban a bioüzemanyag-ellátásban beállott válsághelyzet következtében hozott a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiségnél kevesebb bioüzemanyagot forgalomba, akkor a Büat. 7. § (2) bekezdése szerinti bírságalap mértéke csökken a kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának azon részével, amely bioüzemanyag-mennyiség a bioüzemanyag-ellátásban beállott válsághelyzet kezdő és befejező időpontja között a válsághelyzet következtében nem került forgalomba.

(7) A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell az eljáró hatóság számlájára megfizetni.

12. A fosszilis komparátor kibocsátási értéke

14. § A fosszilis komparátor kibocsátási értéke a bioüzemanyag felhasználási céljának megfelelően

a) 83,8 gCO2eq/MJ a közlekedésben,

b) 91 gCO2eq/MJ a villamosenergia-termelésre,

c) 77 gCO2eq/MJ a hőtermelésre,

d) 85 gCO2eq/MJ egyidejű hő- és villamosenergia előállításra, valamint kogenerációra felhasznált bioüzemanyag esetében.

13. Hatósági tevékenység

15. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el

a) a biomassza termelőre, biomassza feldolgozóra és biomassza kereskedőre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését,

b) a biomassza termelő, a biomassza kereskedő és a biomassza feldolgozó jelentései alapján a biomassza igazolás és a fenntarthatósági igazolás ellenőrzését, és

c) a BÜHG nyilvántartás vezetését.

d)[84] az auditorokra vonatkozó nyilvántartás vezetését.

(1a)[85] A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás tartalmazza

a) a nyilvántartásba vett auditor regisztrációs számát,

b) a nyilvántartásba vett auditor nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint

c) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját.

(2) A vámhatóság látja el az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek ellenőrzését, amelyhez a mezőgazdasági igazgatási szervtől adatot kérhet.

14. Az eljáró hatóságok kijelölése

16. § A Kormány a Büat.-ban meghatározott

a)[86] mezőgazdasági igazgatási szervként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

b) vámhatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervét jelöli ki.

15. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2011. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 22. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

18. § (1) A 2011. március 31-ig benyújtott BÜHG nyilvántartásba vételi kérelemhez - a 8. § (3) bekezdésében foglaltak mellett - a kérelmező nyilatkozatot csatol a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonában lévő biomassza, tulajdonában álló vagy a már megkezdett gyártási folyamat eredményeképpen előállításra kerülő köztes termék, illetve bioüzemanyag mennyiségéről.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyilatkozatban szereplő mennyiségre fenntarthatósági igazolás állítható ki. A fenntarthatósági igazolásra a 4. § (2) bekezdését, valamint a 7. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés alapján kiállított fenntarthatósági igazolás 2012. január 1-jén érvényét veszti.

(4) A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke a (2) bekezdés szerinti igazolás valótlansága esetén igazolásonként tízezer forint.

(5) A (2) bekezdés szerinti igazolás esetén az igazoláshoz tartozóan nem kell adatot szolgáltatni az 5. melléklet I. pont 2. b)-e) alpontja, valamint az 5. melléklet II. pont 2. b)-e) alpontja szerinti adatokról.

(6) Fenntarthatósági igazolás - a BÜHG nyilvántartásba történő felvételről szóló döntés jogerőre emelkedésére való tekintet nélkül - 2011. január 1. és január 31. között kiállítható, ha a kérelmező a BÜHG nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtotta és rendelkezik érvényes regisztrációs számmal.

(7)[87] Az 5. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései a 2011. január 1. és az e rendelet hatálybalépésének napja közötti időszakban forgalomba hozott, a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiséget meghaladó bioüzemanyag-mennyiségre is alkalmazandók e rendelet hatálybalépését követően.

18/A. §[88] E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 9. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. §[89] Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk h), m), n), o) pontjának, 5. cikk (5) bekezdésének, 17. cikk (1)-(2), (6) és (8) bekezdésének, 18. cikk (3) és (7) bekezdésének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja,

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának való megfelelést szolgálja, valamint

c) a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat 1. cikk c)-d) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. § A 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelésére a biomassza termelő a betakarítás vagy a területről történő begyűjtés évében állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre - a (9) bekezdés szerinti kivétellel - egy biomassza igazolás állítható ki."

21. § (1) A 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bioüzemanyag akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha]

"b) a bioüzemanyag használatából eredő üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés mértéke legalább 50%."

(2)[90]

22. §[91]

23. § Hatályát veszti a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól szóló 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok energiatartalma

A) Folyadék halmazállapotú üzemanyagok

Üzemanyag, bioüzemanyagEnergiatartalom térfogatra vetítve (fűtőérték, MJ/l)
Bioetanol21
Bio-ETBE27 (ebből 37% megújuló energiaforrásból)
Biometanol16
Bio-MTBE26 (ebből 22% megújuló energiaforrásból)
Bio-DME19
Bio-TAEE29 (ebből 29% megújuló energiaforrásból)
Biobutanol27
Biodízel33
Szintetikus bioüzemanyag (Fischer-Tropsch dízel)34
Tiszta növényi olaj34
Hidrogénnel kezelt növényi olaj34
Motorbenzin32
Dízelgázolaj36

B) Gáz halmazállapotú üzemanyagok

Üzemanyag, bioüzemanyagEnergiatartalom tömegre vetítve (fűtőérték, MJ/kg)
Biogáz50

2. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez[92]

A biomassza igazolás minimális adattartalma[93]

I. Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:

1. biomassza igazolás sorszáma;

2. az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;[94]

4. a biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

6. az igazolásban szereplő biomassza mennyiség termelésével érintett termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegyig kifejezve;

7. az igazolásban szereplő biomassza mennyiség betakarításának éve;

8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett vagy tényleges értéken történt;

9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

10. ha a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens megállapítása nem alapértelmezett értéken történik, akkor az egy tonna terményre vetített, a beszállítás, szárítás és tisztítás során keletkező ÜHG kibocsátás mértéke;

11. ha a termesztésre, termőterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem alapértelmezett értéken történt, akkor az egy tonna terménymennyiségre vetített, a termesztéséből eredő közvetlen és a termesztés során a talaj kötöttszén-készletváltozásából eredő ÜHG kibocsátás mértéke;

12. az igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület MePAR szerinti blokk- és parcella azonosítója..[95]

II. Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:

1. biomassza igazolás sorszáma;

2. az igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;

3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;[96]

4. a biomassza megnevezése és KN-kódja;

5. a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

6. a biomassza forrására vagy a begyűjtés helyére vonatkozó adatok.

7. az igazolásban szereplő biomassza mennyiségéhez tartozó kibocsátási komponensek értéke.[97]

III. Ha a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt, a biomassza igazolás tartalmazza az auditor nevét, regisztrációs számát, valamint az auditori nyilatkozat azonosító számát.[98]

3. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez[99]

A fenntarthatósági igazolás minimális adattartalma[100]

1. A termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

b) a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;

c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;

d) a biomassza betakarításának éve;

e) a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

f) az igazolásban szereplő biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási komponensek értéke;

g) az igazolás azonosítószáma;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentéstleíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

i)[101]

2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, adószáma, adóazonosító jele;

b) a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;[102]

c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;

d) a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;

e) az igazolás azonosítószáma;

f) az igazolásban szereplő biomassza mennyiségéhez tartozó kibocsátási komponensek értéke.[103]

3. A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

b) a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;[104]

c) a köztes termék megnevezése és KN-kódja;

d) a köztes termék mennyisége tonnában kifejezve;

e) nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból, erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagokból, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e előállításra;

f) az igazolásban szereplő köztes termék mennyiségre vonatkozó kibocsátási komponensek értéke, valamint a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens értéke vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a köztes termék alapértelmezett kibocsátási értéken kerül továbbfelhasználásra;

g) az igazolás azonosítószám;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

i)[105]

4. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:

a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;

b) a bioüzemanyag megvásárlójának, más üzemanyag-forgalmazóhoz történő áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;

c) a bioüzemanyag megnevezése és KN-kódja;

d) a bioüzemanyag literben kifejezett mennyisége +15 °C-ra átszámított térfogaton;

e) nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag hulladékból, erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagokból, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e előállításra;

f) az igazolásban szereplő bioüzemanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátás;

g) az igazolás azonosítószám;

h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor.

5. Ha az 1-4. pont szerinti termékek esetében a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt, a fenntarthatósági igazolás tartalmazza az auditor nevét, regisztrációs számát, valamint az auditori nyilatkozat azonosító számát.[106]

4. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az üzemanyag-forgalmazó jelentésének adattartalma

1. Az üzemanyag-forgalmazó azonosító adatai

a) Név, cégnév

b) Adószám

c) Adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői, jövedéki engedély száma

2. Forgalomba hozott üzemanyag mennyisége (liter vagy MJ), ide nem értve annak az üzemanyagnak a mennyiségét, amelyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni

a) Motorbenzin

b) Dízelgázolaj

3. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége összesen (liter vagy MJ), ide nem értve annak a bioüzemanyagnak a mennyiségét, melyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

4. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)[107]

a) Motorbenzin alapján

b) Dízelgázolaj alapján

c) Összesen

5. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (MJ).[108]

6. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolások adatai:

a) az igazolás kiállítójának neve és regisztrációs száma;

b) az igazolás azonosítószám;

c) az igazolás kiállításának dátuma;

d) az igazolásban szereplő bioüzemanyag megnevezése, mennyisége literben, energiatartalomban (MJ).

5. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez[109]

A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatásának tartalma

I. A biomassza kereskedő adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:

1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági igazolásonként:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) az igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

d) az igazolás kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

e) az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék, bioüzemanyag (a továbbiakban: termék) esetében az annak fenntarthatóságát igazoló, a 11. § b)-d) pontjában felsorolt okmány (a továbbiakban: okmány) kiállítójának megnevezése, székhelye; a termék fenntarthatóságát igazoló okmány kiállításának dátuma és egyedi azonosítószáma, a termék megnevezése és KN-kódja, a biomassza és köztes termék mennyisége tonnában, a bioüzemanyag mennyisége literben kifejezve, a kibocsátási komponensek értéke;

f) ha a termék fenntarthatóságát igazoló okmányon egyedi azonosítószám nem található, abban az esetben:

fa) a termék közúti beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott CMR fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

fb) a termék vasúti beszállításához kapcsolódóan, a CIM/COTlF Egyezmény szerinti fuvarlevél vagy az SZMGSZ megállapodás szerinti CIM-SZMGSZ fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

fc) a termék folyami beszállításához kapcsolódóan, folyami fuvarlevél vagy rakjegy adatai közül a fuvarlevél, illetve rakjegy egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

g) az auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt.

II. A biomassza feldolgozó adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:

1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági igazolásonként:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, az igazolás kiállításának dátuma;

d) a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képező biomassza, köztes termék fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

e) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék esetében az annak fenntarthatóságát igazoló okmány kiállítójának megnevezése, székhelye; az okmány kiállításának dátuma és egyedi azonosítószáma, a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék megnevezése és KN-kódja, valamint mennyisége tonnában kifejezve és a kibocsátási komponensek értéke;

f) ha a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék fenntarthatóságát igazoló okmányon egyedi azonosítószám nem található, abban az esetben:

fa) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék közúti beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott CMR fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

fb) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék vasúti beszállításához kapcsolódóan, a CIM/COTIF Egyezmény szerinti fuvarlevél vagy az SZMGSZ megállapodás szerinti CIM-SZMGSZ fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

fc) a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék folyami beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott folyami fuvarlevél vagy rakjegy adatai közül a fuvarlevél, illetve rakjegy egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

g) az auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt.

III. Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:

1. az adatszolgáltató neve;

2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági igazolásonként:

a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

c) az auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[2] Beiktatta a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[3] Módosította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[4] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[5] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[6] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[7] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[8] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[9] Módosította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[10] Beiktatta a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.12.01.

[12] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[13] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[14] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[15] Módosította a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja. Hatályos 2017.07.01.

[16] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[17] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[18] Megállapította e rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[19] Beiktatta e rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[20] A felvezető szöveget módosította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2013.10.08.

[21] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[22] Módosította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.10.08.

[23] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[24] Módosította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2013.10.08.

[25] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[26] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[27] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[28] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[29] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[30] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[31] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[32] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[33] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[34] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[35] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.08.25.

[36] Módosította a 387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.12.16.

[37] Beiktatta a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.10.08.

[39] Módosította a 387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.12.16.

[40] Beiktatta a 387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.16.

[41] A nyitó szövegrészt módosította a 387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.12.16.

[42] Módosította a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. § 2. pontja. Hatályos 2017.07.01.

[43] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[44] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.12.01.

[45] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[46] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[47] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[48] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[49] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.08.25.

[50] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[51] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[52] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[53] Módosította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2013.10.08.

[54] Beiktatta a 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 26. § -a. Hatályos 2013.07.01.

[55] Módosította az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[56] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[57] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.08.25.

[58] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[59] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.08.25.

[60] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[61] Hatályon kívül helyezte a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.08.25.

[62] Hatályon kívül helyezte a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.08.25.

[63] Hatályon kívül helyezte a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.08.25.

[64] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[65] Módosította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2013.10.08.

[66] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[67] A címet beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2013.10.08.

[68] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2013.10.08.

[69] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[70] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2011.08.25.

[71] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[72] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[73] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.12.01.

[74] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.10.08.

[75] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2012.12.01.

[76] Módosította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[77] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[78] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[79] Beiktatta a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[80] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[81] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[82] Beiktatta a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[83] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[84] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[85] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[86] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 62. § - a. Hatályos 2012.03.15.

[87] Beiktatta a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2011.08.25.

[88] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[89] Megállapította a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2011.08.25.

[90] A 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[91] E rendelet 17. (4) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2018.01.01.

[92] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[93] A címet megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[94] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[95] Módosította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.10.08.

[96] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[97] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[98] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[99] Megállapította a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[100] A címet megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[101] Hatályon kívül helyezte a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.10.08.

[102] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[103] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[104] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[105] Hatályon kívül helyezte a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.10.08.

[106] Beiktatta a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[107] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[108] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

[109] Megállapította a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.10.08.

Tartalomjegyzék