14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. és a 6. alcím, valamint a 6. és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában,

a 4. és az 5. alcím, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,

a 7. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában,

a 8. és a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása a következő típusú résznyilvántartásokat foglalja magába:

a) orvosok és fogorvosok nyilvántartása,

b) gyógyszerészek nyilvántartása,

c) klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók nyilvántartása és

d) egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása."

2. § Az R.1. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása a következő típusú résznyilvántartásokat foglalja magába:

a) orvosok és fogorvosok nyilvántartása,

b) gyógyszerészek nyilvántartása,

c) klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók nyilvántartása és

d) egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása."

3. § Az R.1.

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint és

c) 3. melléklete a 3. melléklet szerint

módosul.

2. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban az EEKH a kérelem benyújtását megelőző öt év tekintetében igazolja, hogy a kérelmező legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott egészségügyi tevékenységet Magyarországon. A szakmai gyakorlatba az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény hatálybalépését követő időszak tekintetében annak 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyokban eltöltött időtartam számítható be."

(2) Az R.2. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazásában a szakmai gyakorlat időtartamát és jogszerűségét az EEKH a munkáltató nyilatkozata, illetve a nem alkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók esetében a tevékenységet engedélyező szerv igazolása, valamint az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása szerinti adatok alapján igazolja."

5. § Az R.2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet - szabályozási tárgykörében - a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének, 8. cikkének, 10. cikk b), d), e) és f) pontjának, 14. cikk (1) és (2) bekezdésének, 21. cikk (1)-(3) bekezdésének, 23. cikk (1) bekezdésének, 24-25. cikkének, 30. cikk (1) bekezdés második albekezdésének, 31. cikkének, 34. cikkének, 35. cikkének, 40. cikkének, 41. cikk (1) bekezdésének, 43. cikk (1) bekezdésének, 44. cikkének, 50. cikk (1) és (2) bekezdésének, V. melléklete 5.2.1., 5.3.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjának, valamint VII. melléklete 1. d) pontjának való megfelelést szolgálja."

6. § Hatályát veszti az R.2. 13. § (3) bekezdése.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

"c) a szakképzés teljesítésének részletes szabályaira, valamint a szakképzést lezáró szakvizsgáztatásra vonatkozó szabályokra"

(terjed ki.)

8. § Az R.3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi valamely felsőoktatási intézménynél. Az akkreditáció iránti kérelmet a felsőoktatási intézmény - a kérelem előzetes vizsgálatát követően - nyújtja be az EEKH-hoz."

9. § Az R.3. III. Fejezete az R.3. 6. alcímét megelőzően a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A klinikai farmakológia ráépített szakorvosi szakképzés tekintetében a klinikai vizsgálatok lefolytatására az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt klinikai gyógyszervizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltató a 7. §-ban foglalt minősítési eljárás lefolytatása nélkül is akkreditált szakképző helynek minősül.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az általa a klinikai gyógyszervizsgálatok lefolytatására kijelölt egészségügyi szolgáltatókról a kijelöléstől számított 8 napon belül értesíti az EEKH-t."

10. § (1) Az R.3. 11/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A jelöltet a szakképzés törzsképzési programjának teljesítésében tutor és mentor segíti. A tutor a képzési program teljesítése során közvetlenül felügyeli a szakorvosjelölt munkáját és folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek az egészségügyi tevékenység végzésében.

(2) A mentor irányítja és felügyeli a szakorvosjelölt szakképzését, és figyelemmel kíséri az elméleti és gyakorlati szakképzés szakmai színvonalát, valamint a tutorok tevékenységét."

(2) Az R.3. 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Mentori tevékenységet az láthat el, aki az adott szakképesítés vonatkozásában szakvizsgával és

a) legalább öt éves szakmai gyakorlattal, valamint tudományos fokozattal vagy

b) legalább tíz éves szakmai gyakorlattal

rendelkezik."

11. § Az R.3.

a) 10. § (2) bekezdésében az "a jelölt" szövegrész helyébe az "a Kr. szerinti jelölt (a továbbiakban: jelölt)" szöveg,

b) 11/A. § (5) bekezdésében az "öt tutor tevékenységének" szövegrész helyébe a "hat szakorvosjelölt szakképzésének" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R.3.

a) IV. Fejezetének címében az "IDŐTARTAMA ÉS TELJESÍTÉSE" szövegrész és

b) 9. §-a.

4. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.4.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezésére való jogosultság (a továbbiakban: továbbképzés szervezési jog) odaítéléséről az EEKH elnöke a GYEMSZI és a Szakmai Kollégium véleményének kikérését követően minden év december 31-éig dönt."

14. § Az R.4. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül:)

"e) az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel."

15. § (1) Az R.4. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabadon választható elméleti továbbképzés szervezőjének a továbbképzési program 3. melléklet szerinti adatait a továbbképzés időpontját legalább három hónappal megelőzően kell a GYEMSZI-hez benyújtania minősítés céljából."

(2) Az R.4. 7. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A továbbképzési program befogadásáról a GYEMSZI 15 napon belül dönt. A GYEMSZI a hiányosan vagy a határidő lejártát követően benyújtott programot elbírálás nélkül visszaküldi, a bizonyíthatóan reklám vagy üzleti érdeket szolgáló programot indokolás megjelölésével visszautasítja. A befogadott továbbképzési programokat a GYEMSZI elektronikus úton megküldi a MESZK részére.

(2b) A GYEMSZI és a MESZK a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével a befogadástól számított 30 napon belül pontszámajánlással látja el az egyes továbbképzési programokat, és pontszámajánlásait elektronikus úton megküldi az EEKH részére.

(2c) A minősítésre benyújtott továbbképzés pontértékéről az EEKH elnöke dönt a program befogadásától számított 60 napon belül a GYEMSZI és a MESZK javaslata alapján, a (3) bekezdésben foglaltak, az (5) bekezdés szerint közzétett szempontok, valamint a 2. melléklet szerint adható pontértékek figyelembe vételével.

(2d) Az EEKH elnöke a jóváhagyott továbbképzési pontértékeket a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a GYEMSZI, a továbbképzés szervezője, valamint a továbbképzésre kötelezettek számára."

16. § Az R.4. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 6. § (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti továbbképzések vonatkozásában a GYEMSZI az egészségügyi szakdolgozó részére a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével megállapítható továbbképzési pontokra vonatkozó javaslatát elektronikus úton megküldi az EEKH részére. Az egészségügyi dolgozó által adott továbbképzés teljesítésével megszerzett pontértékről a GYEMSZI javaslata alapján az EEKH elnöke dönt és arról az egészségügyi szakdolgozót a döntést követő 5 napon belül tájékoztatja."

17. § Az R.4. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Egy továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 25 - a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett - elméleti továbbképzési pont vihető át. A következő továbbképzési időszakba átvitt pontszám jóváírására szabadon választható elméleti továbbképzési pontként kerül sor."

18. § Az R.4.

a) 1. melléklete a 4. melléklet szerint,

b) 2. melléklete az 5. melléklet szerint

módosul.

19. § Az R.4.

a) 1. § (4) bekezdésében az "Eütv." szövegrész helyébe az "egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)" szöveg,

c) 4. § (7) bekezdésében az "a miniszter a minisztérium honlapján" szövegrész helyébe az "az EEKH" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében az "A miniszter visszavonja a továbbképzés szervezési jogot az ESZTT javaslata alapján," szövegrész helyébe az "Az EEKH elnöke visszavonja a továbbképzés szervezési jogot," szöveg,

e) 5. § (5) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az EEKH és a GYEMSZI" szöveg,

f) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2c) bekezdése" szöveg,

g) 7. § (5) bekezdésében a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2c) bekezdés" szöveg,

h) 7. § (6) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2c) bekezdésben" szöveg,

i) 12. § (2) bekezdésében az "a GYEMSZI nyilvántartásba veszi" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI az általa vezetett, az Eütv. 116/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba rögzíti" szöveg,

j) 17. § (7) bekezdésében a "2014. március 15-éig" szövegrész helyébe a "2014. július 31-éig" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az R.4.

a) 7. § (4) bekezdése és

b) 8. § (2) bekezdése.

5. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

21. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.5.) 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően annak a belgyógyászat szakképesítéssel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt háziorvosi alapellátási tevékenység végzését igazolja, az e tevékenység végzésével megszerzett gyakorlati pontérték elismerésére a belgyógyászat szakképesítés tekintetében is sor kerül."

22. § Az R.5. 15. § (6) bekezdésében a "2014. március 15-éig" szövegrész helyébe a "2014. július 31-éig" szöveg lép.

6. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.6.) 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések)

"a) a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő öt évben,"

(az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.)

24. § Az R.6.

a) 1. melléklete a 6. melléklet,

b) 3. melléklete a 7. melléklet szerint

módosul.

7. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

25. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.7.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A licenc képzés lebonyolítására az adott licenc vonatkozásában a 2. mellékletben megállapított személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő, az egyetem által a licenc képzés lefolytatására kijelölt egészségügyi szolgáltatónál, intézménynél kerülhet sor."

26. § (1) Az R.7. 6. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A halottvizsgálati szaktanácsadó licenc elméleti képzése az egyetem által szervezett vizsgával zárul. Ha a licenc vizsga letételére az elméleti képzést lezáró vizsga letételét követő egy éven belül nem kerül sor, a szakorvosnak az elméleti képzést lezáró vizsgát ismételten teljesítenie kell."

(2) Az R.7. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A halottvizsgálati szaktanácsadó licenc esetében a 2. mellékletben meghatározott képzési idő leteltét megelőzően, de legfeljebb a képzés megkezdésétől számított 4 hónap elteltével is kiállítható a képzés teljesítéséről szóló igazolás, ha a szakorvos az (1b) bekezdés szerinti vizsgát sikeresen teljesítette és a 2. mellékletében a gyakorlati képzésként teljesítendő beavatkozások teljesítését az egyetem részére igazolja."

27. § Az R.7. 8. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a halottvizsgálati szaktanácsadó licenc vizsgabizottságának összetétele a következő:

a) a vizsgabizottság elnöke az (5) bekezdésben meghatározott vizsgáztató,

b) a vizsgabizottság egy tagja jogász végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkező, a büntetőjog, a közigazgatási jog vagy az igazságügyi szakértéssel kapcsolatos joganyag területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személy,

c) a vizsgabizottság egy tagja a kriminalisztikai szakterületen szakmai tapasztalattal rendelkező személy.

(5b) Az (5a) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, felkérhető vizsgáztatók körét az igazságügyért felelős miniszter, az (5a) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, felkérhető vizsgáztatók körét a rendészetért felelős miniszter határozza meg.

(5c) Az igazságügyért felelős miniszter a felkérhető vizsgáztatók körének kialakítása során előnyben részesíti azt a személyt, aki a halottvizsgálattal kapcsolatos joganyagot közvetlenül érintő jogterületen legalább 5 éves elméleti vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

(5d) Az igazságügyért, valamint a rendészetért felelős miniszter az (5b) bekezdés szerint meghatározott vizsgáztatók körét legalább kétévente felülvizsgálja."

28. § Az R.7. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § A halottvizsgálati szaktanácsadó licenc vonatkozásában a 8. § (5a) bekezdés b) és c) pontja szerinti vizsgáztatóként felkérhető személyekről az igazságügyért, valamint a rendészetért felelős miniszter a Hivatalt tájékoztatja."

29. § Az R.7.

a) 1. melléklete a 8. melléklet,

b) 2. melléklete a 9. melléklet

szerint módosul.

30. § (1) Az R.7. 8. § (3) bekezdésében az "az (5) bekezdésben meghatározott" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben és az (5b) bekezdésben meghatározott" szöveg lép.

(2) Az R.7. 9. § (4) bekezdésében a "d)-g)" szövegrész helyébe a "d)-h)" szöveg lép.

8. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása

31. § Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet az R1.-ben és az R2.-ben meghatározott, az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga szervezésére."

9. Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartózó intézményekről szóló 6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet hatályon kívül helyezése

32. § Hatályát veszti az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartózó intézményekről szóló 6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet.

10. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

34. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikk (1) bekezdésének, valamint 41. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

1. Az R.1. 1. melléklet II. pontja a következő 5. és 6. alponttal egészül ki:

(A szakképesítéssel kapcsolatos adatok:)

"5. a képzés nyelve

6. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél esetében az elsőként megszerzett alap szakképesítés, további alap szakképesítés vagy ráépített szakképesítés ténye"

2. Az R.1. 1. melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. A kérelmező alapnyilvántartásával kapcsolatos adatok:

1. alapnyilvántartási szám

2. alapnyilvántartás típusa"

2. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

1. Az R.1. 2. melléklet II. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

[A szakképesítéssel, szakirányú szakképesítéssel kapcsolatos adatok (több szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés esetén mindegyik)]

"6. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél esetében az elsőként megszerzett alap szakképesítés, további alap szakképesítés vagy ráépített szakképesítés ténye"

2. Az R.1. 2. melléklet III. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyéb adatok)

"1. alapnyilvántartás száma, típusa"

3. Az R.1. 2. melléklet III. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyéb adatok)

"5. az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye"

4. Az R.1. 2. melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. A kérelmező működési nyilvántartásával kapcsolatos adatok:

1. működési nyilvántartási szám

2. működési nyilvántartás típusa"

3. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az R.1. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye"

4. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

1. Az R.4. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.67-1.81. alponttal egészül ki:

"1.67. Pszichiátriai szakápoló

1.68. Geriátriai szakápoló (54)

1.69. Ápolási asszisztens (32)

1.70. Ápoló (55)

1.71. Diabetológiai szakápoló és edukátor (55)

1.72. Egészségügyi asszisztens (54)

1.73. Egészségügyi gyakorlatvezető (55)

1.74. Foglalkozásegészségügyi szakápoló (55)

1.75. Geriátriai és krónikus beteg szakápoló (55)

1.76. Hospice szakápoló (55)

1.77. Légzőszervi szakápoló (55)

1.78. Nefrológiai szakápoló (55)

1.79. Onkológiai szakápoló (55)

1.80. Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató (55)

1.81. Egészségfejlesztési segítő (32)"

2. Az R.4. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.17. és 2.18. alponttal egészül ki:

"2.17. Csecsemő és gyermekápoló (55)

2.18. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52)"

3. Az R.4. 1. melléklet 3. pontja a következő 3.25-3.32. alponttal egészül ki:

"3.25. Aneszteziológiai szakasszisztens (55)

3.26. Felnőtt intenzív szakápoló (55)

3.27. Gyakorló mentőápoló (52)

3.28. Gyermek intenzív szakápoló (55)

3.29. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (55)

3.30. Mentőápoló (55)

3.31. Sürgősségi szakápoló (55)

3.32. Betegkísérő (31)"

4. Az R.4. 1. melléklet 4. pontja a következő 4.41-4.53. alponttal egészül ki:

"4.41. Kórszövettani asszisztens

4.42. Kórszövettani, szövettani szakasszisztens (54)

4.43. Kórszövettani-szövettani asszisztens (54)

4.44. Laboratóriumi asszisztens

4.45. Citológiai szakasszisztens (55)

4.46. Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52)

4.47. Gyakorló szövettani asszisztens (52)

4.48. Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens (55)

4.49. Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens (55)

4.50. Kémiai laboratóriumi szakasszisztens (55)

4.51. Klinikai laboratóriumi asszisztens (55)

4.52. Mikrobiológiai szakasszisztens (55)

4.53. Szövettani asszisztens (55)"

5. Az R.4. 1. melléklet 5. pontja a következő 5.24-5.26. alponttal egészül ki:

"5.24. Képi diagnosztikai asszisztens (52)

5.25. Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52)

5.26. Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55)"

6. Az R.4. 1. melléklet 6. pontja a következő 6.15-6.18. alponttal egészül ki:

"6.15. Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens (54)

6.16. Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens (55)

6.17. Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus (54)

6.18. Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus (55)"

7. Az R.4. 1. melléklet 7. pontja a következő 7.11-7.15. alponttal egészül ki:

"7.11. Klinikai fogászati higiénikus (52)

7.12. Fogászati asszisztens (54)

7.13. Fogtechnikus (55)

7.14. Fogtechnikus gyakornok (54)

7.15. Klinikai fogászati higiénikus (55)"

8. Az R.4. 1. melléklet 8. pontja a következő 8.8-8.10. alponttal egészül ki:

"8.8. Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52)

8.9. Gyógyszerkiadó szakasszisztens (55)

8.10. Gyógyszertári asszisztens (55)"

9. Az R.4. 1. melléklet 9. pontja a következő 9.21-9.24. alponttal egészül ki:

"9.21. Fiziotherápiás szakasszisztens

9.22. Gyógytornász (BSc)

9.23. Fizioterápiás szakasszisztens (55)

9.24. Gyógy- és sportmasszőr (54)"

10. Az R.4. 1. melléklet 10. pontja a következő 10.14-10.17. alponttal egészül ki:

"10.14. Műtéti szakasszisztens (52)

10.15. Endoszkópos szakasszisztens (55)

10.16. Műtéti szakasszisztens (55)

10.17. Műtőssegéd-gipszmester (32)"

11. Az R.4. 1. melléklet 11. pontja a következő 11.5. alponttal egészül ki:

"11.5. Szülésznő (főiskolai végzettség)"

12. Az R.4. 1. melléklet 13. pontja a következő 13.24-13.29. alponttal egészül ki:

"13.24. Egészségügyi gázmester (kártevőirtó) (51)

13.25. Okleveles népegészségügyi szakember (MSc)

13.26. Egészségügyi gázmester (53)

13.27. Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő (32)

13.28. Epidemiológiai szakápoló (55)

13.29. Fertőtlenítő-sterilező (31)"

13. Az R.4. 1. melléklet 14. pontja a következő 14.13-14.16. alponttal egészül ki:

"14.13. Egészségbiztosítási szakember

14.14. Egészségügyi szervező (egészségbiztosítás) (BSc)

14.15. Egészségügyi szervező (egészségügyi ügyvitelszervező) (BSc)

14.16. Egészségügyi szervező (egészségturizmus szervező) (BSc)"

14. Az R.4. 1. melléklet 15. pontja a következő 15.30-15.41. alponttal egészül ki:

"15.30. Cipőkészítő (ortopédiai cipész)

15.31. Cipőkészítő és javító (ortopédiai cipész)

15.32. Ortopédiai kötszerész (51)

15.33. Ortopédiai kötszerész (fűzőkészítő)

15.34. Orvosi műszerész (ortopéd)

15.35. Okleveles egészségpszichológus

15.36. Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó (54)

15.37. Fülilleszték készítő (55)

15.38. Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó (52)

15.39. Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (32)

15.40. Ortopédiai műszerész (54)

15.41. Ergoterapeuta (55)"

15. Az R.4. 1. melléklet 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT SZAKMACSOPORT

17.1. Akupresszőr

17.2. Alternatív fizioterápia

17.3. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta

17.4. Bioenergetikus

17.5. Életmód-tanácsadó és terapeuta

17.6. Fitoterápia

17.7. Fülakupunktúrás addiktológia

17.8. Kineziológia

17.9. Reflexológus

17.10. Szemtréning"

5. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az R.4. 2. melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti továbbképzési tanfolyamok)

"1.3. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel 20 pont."

6. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az R.6. 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések pontjában foglalt táblázat 25. és 26. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő)
"
25.Igazságügyi pszichiátriapszichiátria(60) + 24 hó
26.gyermek- és ifjúság-pszichiátria(60) + 24 hó
"

7. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az R.6. 3. melléklet 16. IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA

1. Képzés belépési feltétele:

a) gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy pszichiátria szakvizsga és

b) 24 hó szakorvosi gyakorlat

ba) területi ellátást végző felnőtt pszichiátriai osztályos ellátásban vagy

bb) kényszergyógykezelést végző felnőtt pszichiátriai osztályos ellátásban.

2. Képzési idő: 108 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó szakorvosi gyakorlat az 1. b) pont szerint + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 24 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység igazságügyi pszichiátria oktatására akkreditált képzőhelyen, benne:

a) 1 hó gyakorlat kényszergyógykezelést végző intézetben az 1. b) pont ba) alpontja szerint letöltött szakorvosi gyakorlat esetén, illetve

b) 1 hó gyakorlat felnőtt pszichiátriai ellátást végző egyetemi akkreditált képzőhelyen az 1. b) pont bb) alpontja szerint letöltött szakorvosi gyakorlat esetén

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) 47 igazságügyi pszichiátriai szakértői vélemény elkészítésében közreműködés:

aa) személyes vizsgálat és véleményadás büntetőeljárásban (25 eset),

ab) személyes vizsgálat és véleményadás polgári peres eljárásban, illetve iratok alapján (gondnokság, szerződés érvénytelensége, végrendelet érvénytelensége, kártérítés), (20 eset), valamint

ac) kényszergyógykezelés szükségességének felülvizsgálata (2 eset),

b) személyes vizsgálat és véleményadás össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítására (7 eset),

c) bíróság által elrendelt elmeállapot megfigyelés lefolytatása és véleményadás (6 eset), valamint

d) tanfolyami képzés:

da) igazságügyi pszichiátria tanfolyam (40 óra) és

db) igazságügyi pszichiátria - szakértői és jogi ismeretek tanfolyam (24 óra)"

8. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az R.7. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 15. és 16. sorral egészül ki:

(1.Licenc megnevezéseLicenc típusaKépzési idő)
"
15.Komplex radiológiaibeavatkozási18 hónap
emlődiagnosztika
16.Halottvizsgálati szaktanácsadóinterdiszciplináris12 hónap
"

9. melléklet a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelethez

Az R.7. 2. melléklete a következő 14. és 15. ponttal egészül ki:

"14. KOMPLEX RADIOLÓGIAI EMLŐDIGNOSZTIKA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. radiológiai szakképesítés

2. Licenc típusa: beavatkozási

3. A képzés időtartama: 18 hónap

4. A képzés és vizsga szakmai tartalma

4.1. Az emlőrák epidemiológiája

4.2. Alapvető anatómiai, élettani és patológiai ismeretek

4.3. Alapvető sebészeti ismeretek

4.4. Alapvető onkológia ismeretek

4.5. Fizikális vizsgálat szerepe és sorrendje klinikai és szűrőmammográfiában, komplex vizsgálat lényege

4.6. A mammográfia technikai alapjai

4.7. Az emlő röntgen anatómiája, normális emlőmintázatok

4.8. Kóros eltérések a mammogramokon

4.9. Az emlő ultrahangvizsgálat technikai feltételei

4.10. Az emlő MR vizsgálata

4.11. Egyéb vizsgáló eljárások

4.12. Mintavételek és intervenciós eljárások

4.13. A képzés során a következő vizsgálóeljárások elméletét és önálló, gyakorlati elvégzését kell elsajátítani:

a) Emlő és axillák fizikális (klinikai) vizsgálata

b) Emlőfelvétel, natív, ferde

c) Emlőfelvétel, natív, cranio-caudalis

d) Emlőfelvétel, natív, lateralis

e) Emlőfelvétel, tangenciális

f) Emlőfelvétel, célzott

g) Emlőfelvétel, nagyított

h) Emlőfelvétel, Kleopátra

i) Emlőfelvétel, hasadék

j) Emlőfelvétel, Eklund

k) Mammográfiás szűrés

l) Pneumocystográfia

m) Galaktográfia

n) Emlők, axillák és mellkasfal UH vizsgálata

o) Aspirációs citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt és UH vezérelt

p) Punkció et/seu aspiráció mammae, UH vezérelt

q) Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt és UH vezérelt

r) Tumor jelölése markerrel, neoadjuváns kezelés előtt

s) Preoperatív dróthurok lokalizáció, 2D röntgen vezérelt és UH vezérelt

t) Specimen mammográfiás és ultrahang vizsgálat

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

5.1. A négy orvosképzést folytató egyetem valamelyikén szervezett, négy napos, akkreditált komplex emlődiagnosztikai licenc képzési tanfolyamon való részvétel

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:

6.1. Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt

6.2. Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt

6.3. Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt

6.4. Stereotaxiás vacuum core biopszia emlőből

6.5. Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt

6.6. Emlőfelvétel, natív, ferde

6.7. Emlőfelvétel, natív, cranio-caudalis

6.8. Emlőfelvétel, natív, lateralis

6.9. Emlőfelvétel, tangenciális

6.10. Emlőfelvétel, célzott

6.11. Emlőfelvétel nagyított

6.12. Specimen mammográfiás vizsgálat

6.13. Preoperatív dróthurok lokalizáció, 2D röntgen vezérelt

6.14. Emlők UH vizsgálata

6.15. Emlő thermographia

6.16. Emlő telethermographia

6.17. Galaktográfia

6.18. Pneumocystographia (emlő)

6.19. Aspiratio mammae UH vezérelt

6.20. Mammográfiás szűrés

6.21. Emlő MR vizsgálata natív

6.22. Emlő MR vizsgálata intravénás kontrasztanyag adását követően

6.23. Emlő MR vizsgálata natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. A képzés személyi feltétele: komplex emlődiagnosztika jártassággal rendelkező szakorvos

7.2. A képzés tárgyi feltételei:

A képzési program nagy forgalmú emlődiagnosztikai vagy emlőszűrő tevékenységet végző, olyan egészségügyi szolgáltatónál teljesítendő, ahol:

a) valamennyi, a licenc vizsga kompetencia körébe tartozó vizsgálóeljárás rendelkezésre áll,

b) emlőszűrési felvételek elemzésére alkalmas dedikált nézőszekrény és/vagy digitális mammográfiás munkaállomás rendelkezésre áll,

c) emlő ultrahang vizsgálatra alkalmas készülék, intervenciós eszközök és biopsziás fantom rendelkezésre áll,

d) járóbeteg-szakellátás keretében, minden ellátási szinten komplex emlődiagnosztikai vagy emlőszűrő tevékenység végzése történik,

e) az éves betegszám minimum 5000 fő, amelyből legalább 2500, panaszmentes betegnél történő szervezett népegészségügyi vagy opportunista (egyéni beutalós) szűrővizsgálat végzésére kerül sor,

f) az e) pontban foglalt évi 5000 főn belül legalább 2500 komplex emlődiagnosztikai vizsgálat végzésére sor kerül,

g) képi vezérelt intervenciók (UH vezérelt FNA, UH vezérelt core biopszia, UH és mammográfia vezérelt preoperatív jelölés) rutinszerű végzése történik.

15. HALOTTVIZSGÁLATI SZAKTANÁCSADÓ

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. bármely szakorvosi alap szakképesítés

2. A licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 12 hónap, ebből elméleti képzés: 60 óra

4. A képzés és vizsga szakmai tartalma

4.1. Elméleti képzés:

a) halottvizsgálati szakmai ismeretek (20 óra)

b) jogi ismeretek (20 óra)

c) kriminalisztikai ismeretek (20 óra)

Az elméleti képzés halottvizsgálati szakmai ismeretek blokk tárgyköreinek részletes tartalmát a szakmai kollégium igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozata, a kriminalisztikai ismeretek blokk tárgyköreinek részletes tartalmát a rendészetért felelős miniszter, a jogi ismeretek blokk tárgyköreinek tartalmát az igazságügyért felelős miniszter határozza meg. Az egyes, meghatározott képzési blokkok egységes szerkezetbe foglalásáról a szakmai kollégium igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozata gondoskodik.

4.2. Gyakorlati képzés:

a) hatósági boncolásokon való részvétel (25 eset)

b) helyszíni szemle rendkívüli halál esetében (25 eset)

c) háziorvosi szakvizsgával rendelkezők kivételével háziorvosi ügyelet keretében halottvizsgálaton való részvétel (5 alkalom)

d) közvetlen vizsgára bocsátás előfeltétele egy halottvizsgálati bizonyítvány, valamint egy halottvizsgálati adatlap hibátlan kitöltése

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

-

6. A vizsgáztatás formája

6.1. a képzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul

6.2. a gyakorlati vizsga írásbeli tesztkérdések, valamint kivetített képek haláloki felismeréséből és rendkívüli halálesetek (korai és késői hullajelenségek, élőben és halotton keletkezett külsérelmi nyomok elhatárolása) boncteremben történő értékeléséből áll

6.3. a szóbeli vizsgán az előre kiadott kérdések részben a jogszabályok ismeretét, részben alapvető orvosi és kriminalisztikai ismereteket hivatottak felmérni

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. állásfoglalás a halál módjára, idejére és feltehető okára vonatkozóan a halottszemle során

7.2. a holttest állapotának vizsgálata és a halál bekövetkezése időpontjának megállapítása

7.3. a holttesten levő sérülések dokumentálása

7.4. a holttest ruházatán keletkezett elváltozások összevetése a testen levő sérülésekkel

7.5. közreműködés a holttesten és a környezetében található nyomoknak és anyagmaradványoknak a felkutatásában, kiválasztásában, biztosításában és rögzítésében, amelyek a haláleset tisztázásához szükségesek és arra jellemzőek lehetnek

7.6. a helyszínen vagy a holttest környezetében talált tárgyak, anyagok vizsgálata abból a szempontból, hogy azok az adott sérülés vagy a halál előidézésére alkalmasak lehettek-e

7.7. a holttest helyzetének vizsgálata abból a szempontból, hogy a holttest helyzetét változtatták-e, a holttest helyzete és az észlelt helyszín megfelel-e az elkövetési módnak és az elkövetés helyének

7.8. a holttest helyszínről való elszállításának felügyelete

7.9. halottvizsgálati bizonyítvány megfelelő részének kitöltése

7.10. vér- és vizeletminta vétele a holttestből

7.11. feljegyzés, lelet készítése

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. A képzés személyi feltételei:

a) a képzés vezetője tudományos minősítéssel és igazságügyi orvostani szakvizsgával, valamint 10 év igazságügyi orvostan területen szerzett gyakorlattal rendelkező személy,

b) a képzésben oktatóként biztosítani kell az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt, a 8. § (5a) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő szakemberek részvételét, azzal, hogy a kijelölésnél a 8. § (5c) bekezdését is megfelelően alkalmazni kell,

c) a képzésben oktatóként biztosítani kell a rendészetért felelős miniszter által kijelölt szakemberek részvételét,

d) a tutoroknak igazságügyi orvostani szakvizsgával és legalább 5 éves igazságügyi orvostan területen szerzett gyakorlattal kell rendelkezniük.

8.2. A képzés tárgyi feltételei:

a) a gyakorlati képzőhelyek elvárásainak azon intézmények felelnek meg, amelyek rendszeresen végzik rendkívüli halálesetekben elhunytak boncolását,

b) a helyszíni vizsgálatok tekintetében képzőhely: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet."

Tartalomjegyzék