68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Új Széchenyi Terv megvalósításának elősegítése érdekében -a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az Új Széchenyi Tervben meghirdetett pályázóközpontúság, minőség és hatékonyság elveinek megvalósulása érdekében létrehozza a Széchenyi Programirodák (a továbbiakban: Irodák) rendszerét.

(2) Az Irodák - a nemzeti együttműködés rendszerének keretében - ellátják a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a fejlesztési források felhasználásának elősegítése érdekében. Az Irodák feladata, hogy hatékonyan segítsék céljaik megvalósításában a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket.

(3) Az Irodák működésük során hozzájárulnak ahhoz, hogy az Új Széchenyi Tervben foglalt célkitűzések - így különösen a vállalkozásfejlesztés, az otthonteremtés, az egészségipar vagy a zöld gazdaságfejlesztés - helyi szinten is megfelelő hangsúlyt kapjanak a régiók közötti egyensúly megteremtésének és az egyenletes fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében.

2. §[1] (1)[2] Az Irodákat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyeli.

(2) A Kormány az Irodák működtetésére a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) jelöli ki. A Társaság az Irodák működtetése keretében megyénként legalább egy telephelyet vagy fióktelepet tart fenn.

(3)[3] A Társaság feladata az Irodák rendszerének fejlesztése. A Társaság - a nemzetközi programok kivételével - támogatja a 2014-2020 programozási időszakban a területi alapú tervezés koordinációját.

(3a)[4] A Társaság 2014. január 1-jétől ellátja a 2007-2013 programozási időszakhoz kapcsolódóan a miniszter és a Társaság közötti - az egyes operatív programok technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozott - szerződésben rögzített, az európai uniós támogatásban részesülő, nem a támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően előrehaladó projektek projektfelügyeleti rendszerének kialakítását és működtetését.

(3b)[5] A Társaság részt vesz a 2014-2020 programozási időszak vonatkozásában az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok ellátásában, segíti a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében, rendszeresen tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer résztvevőit és a közszféraszervezeteket a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai uniós ügyekről, valamint működteti a projektfelügyeleti rendszert a projektek tervezése és megvalósítása során.

(4)[6] A Társaság ellátja

a) a Közreműködő Szervezet és a Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet feladatait a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében,

b) a Végrehajtó Ügynökség feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 tekintetében,

c) a Közös Technikai Titkárságok működtetésének feladatait az egyes, 2007-2013-as Európai Területi Együttműködési Operatív Programok szerint,

d) a Végrehajtó Szervezet feladatait az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás tekintetében,

e) az alkifizető hatóság és a közreműködő szervezet feladatait az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében,

f) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke szerinti feladatokat a 2007-2013-as Európai Területi Együttműködési Programok tekintetében,

g) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikke szerinti feladatokat,

h) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,

i) a nemzeti kapcsolattartó pont feladatokat az INTERACT 2 Operatív Program tekintetében.

(5)[7] A Társaság részt vesz az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatellátásban, koordinációban, működteti az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programok végrehajtását támogató irodákat.

(6)[8] A Társaság - a nemzeti együttműködés keretében - elláthatja az egyes nemzeti támogatási programokkal kapcsolatosan a pályázók és kedvezményezettek helyben támogatását a források felhasználásának elősegítése érdekében. A Társaság feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik megvalósításában a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket.

(7)[9] A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében a külgazdasági és külügyminiszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

2/A. §[10] (1)[11] A Társaságot - a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok kivételével - a miniszter felügyeli. A Társaság a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok tekintetében nem utasítható.

(2)[12] A miniszter a Társaság felügyelete és szakmai irányítása körében különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) normatív utasításban rendelkezik a Társaság és az általa működtetett Irodák szervezetére és működésére, valamint tevékenységére vonatkozó alapvető szabályokról,

b) jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát és az éves munkatervét,

c) általános iránymutatást ad az Irodák működésével kapcsolatban,

d) a Társaságtól az Irodák működésével, tevékenységével, ellátott feladataival kapcsolatban beszámolót, jelentést, tájékoztatót kérhet, valamint feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására egyedi utasítást ad ki,

e) az Irodák fejlesztéspolitikai tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érintett minisztereket,

f) jóváhagyja az Irodákra vonatkozó stratégiai döntéseket,

g) egyéb, az Irodák tevékenységét érintő szakmai döntést hoz.

2/B. §[13] [22]Az Irodákat a feladataik ellátásában a miniszter támogatja, ennek keretében:

a) szakmai, módszertani támogatást nyújt az Irodák feladataihoz,

b) országos központi képzéseket szervez az Irodák munkatársai számára,

[14]c) rendszeres - havonta legalább egy alkalommal összeülő - fórumot biztosít a Társaság kijelölt képviselői, az Irodák vagy az Irodáknál foglalkoztatott tanácsadók szakmai munkacsoportjainak képviselői és az érintett irányító hatóságok képviselői számára,

d) kijelöli a közreműködő szervezetek azon szakmai és pénzügyi kapcsolattartó munkatársait, akik biztosítják, hogy az Irodák naprakész és egységes információkkal rendelkezzenek az Új Széchenyi Terv pályázati konstrukcióival kapcsolatosan,

e) a Társasággal együttműködve gondoskodik az Irodák egységes arculatának kialakításáról.

2/C. §[14] A miniszter jóváhagyja a Társaságnak a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító hatóságokkal és közreműködő szervezetekkel történő együttműködése formáját és szabályait.

2/D. §[15] A miniszter a Társaságot a miniszter által irányított fejezet terhére nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

2/E. §[16] A Társaság működéséhez és feladatainak ellátásához a miniszter döntése alapján az általa irányított fejezet terhére forrás biztosítható.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[17]

(3)[18]

4. §[19] E rendeletnek a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 36/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.02.15.

[2] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[3] Megállapította a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.10.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 564. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[5] Megállapította a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.09.06.

[6] Megállapította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.08.01.

[7] Megállapította a 399/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[8] Beiktatta a 399/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[9] Beiktatta a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.09.06.

[10] Beiktatta a 36/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.02.15.

[11] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[12] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[13] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[14] Megállapította a 129/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.08.

[15] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 564. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[16] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 36/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2013.02.15.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Beiktatta a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.06.