40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4-8. §, a 10-12. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A biztosított - az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével - orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni]

"b) az első alkalommal orvosi beutaló alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást, azzal, hogy az ellátás igénybevételéhez már az első alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő leszokás támogatása céljából veszi igénybe."

[Az a) pont szerinti szakellátások körébe - az ott felsoroltakon kívül - nem tartoznak a szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.]

2. § Az Ebtv. vhr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az egy évnél hosszabb kihordási idejű, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott, támogatással javítható eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközök esetében a termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet kell biztosítania, amelyben a javítást végzőnek rögzítenie kell a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, a kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamot, az eszköz gyártási számát, az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, annak nettó díjösszegeit és időpontjait."

3. § Hatályát veszti az Ebtv. vhr. 11/B. § (3) bekezdés c) pontjában a " , valamint a feladattal megbízott szakfelügyelő főorvos véleményét a beavatkozás szakmai indokoltságáról," szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A háziorvosi szolgáltató havonta - szakdolgozónként, legalább heti 20 órában történő foglalkoztatás esetén - a következő szakdolgozói kiegészítő díjazásra jogosult:

a) a legalább heti 40 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetén 20 000 Ft,

b) a legalább heti 30 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetén 15 000 Ft,

c) a legalább heti 20 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetén 10 000 Ft,

amelyet a háziorvosi szolgáltató a szakdolgozót közvetlenül megillető bérének, jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani.

(4b) A (4a) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaktól eltérő mértékű foglalkoztatás esetén a háziorvosi szolgáltató időarányos díjazásra jogosult."

5. § A Kr. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § (1) Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására az OEP az OALI szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki.

(2) A háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatására az OEP az OALI szakmai javaslata alapján pályázatot ír ki.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti pályázati kiírást az OEP a honlapján közzéteszi. A pályázati kiírás tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét, az elbírálás szempontjait, a pályázható összeg mértékét és az elbírálás határidejét.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatásról az OEP és az OALI együttesen dönt.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül a Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása előirányzat szolgál."

6. § A Kr. 21. § (11) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:)

"a) főváros, város: 92 000 Ft,

b) község: 103 000 Ft,

c) csatolt község: 115 000 Ft,

d) külterületi lakott hely: 126 000 Ft."

[A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.]

7. § A Kr. 23. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálat - szolgálatonként - havi 100 000 forint kiegészítő díjazásra jogosult."

8. § A Kr. a következő 76/D. §-sal egészül ki:

"76/D. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 11. § (7) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (4a) és (4b) bekezdésében, 21. § (11) bekezdésében, valamint 23. § (2b) bekezdésében foglaltakat a 2014. március havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(2) A 2014. március 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, fogászati alapellátási és védőnői egészségügyi szolgáltatókat 2014 márciusában egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2014. március havi finanszírozásának a Módr5.-tel érintett díjai - ideértve a Módr5.-tel megállapított 14. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti szakdolgozói kiegészítő díjazást, valamint a Módr5.-tel megállapított 23. § (2b) bekezdése szerinti kiegészítő díjazást is - 2 havi összegének és a 2014. január-február hónapok között részére kifizetett, a Módr5.-tel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.

(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani.

(4) A védőnői szolgáltató a 2014. március hónapra és a 2014. február hónapra járó finanszírozási díjainak - ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét - különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2014. március hónapra járó díjazásával egyidejűleg. E bekezdés alkalmazása a 21. § (4) és (11) bekezdése szerinti védőnői díjazásra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti.

(5) A szakdolgozó Módr5.-tel megállapított 14. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti bérének, jövedelmének kiegészítése a szakdolgozót első ízben 2014. január hónaptól illeti meg, amelyet a szakdolgozói kiegészítő díjazás folyósítását követően, legkésőbb a szakdolgozó ezt követően először esedékessé váló bérének, jövedelmének kifizetésekor kell a háziorvosi szolgáltatónak teljesítenie."

9. § A Kr. a következő 76/E. §-sal egészül ki:

"76/E. § (1) A Módr5.-tel megállapított, a háziorvosi szolgáltató szakdolgozóját közvetlenül megillető kiegészítő díjazást, valamint a Módr5.-tel megállapított védőnői és fogászati alapellátási havi díjazás megemeléséből származó többletjövedelmet nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(2) A 14. § (4a) és (4b) bekezdése, a 21. § (4) és (11) bekezdése, a 76/A. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 76/D. § (3) és (4) bekezdése szerint a szakdolgozót közvetlenül megillető díjazás a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza."

10. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § A Kr.

a) 11. § (7) bekezdés a) és b) pontjában a "800" szövegrész helyébe az "1100" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a "3600" szövegrész helyébe a "3900" szöveg, a "3800" szövegrész helyébe a "4100" szöveg, az "1200" szövegrész helyébe a "1500" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében a "14. § (2)-(4)" szövegrész helyébe a "14. § (2)-(4a)" szöveg,

d) 25. § (1) bekezdésében az "az alapdíj," szövegrész helyébe az "az alapdíj és a 23. § (2b) bekezdése szerinti kiegészítő díj,"

e) 40. § (15) bekezdés b) pontjában a "2201 mozgásszervi rehabilitáció" szövegrész helyébe a "2200 rehabilitációs medicina alaptevékenységek" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Kr.

a) 12. § (6) bekezdése,

b) 45. § (1) bekezdésében az "Amennyiben a szolgáltató igazolt többletköltsége az 5 millió forintot meghaladja a nem tervezhető, rendkívüli, illetve az egyedi eset az egészségügyért felelős miniszter egyetértése esetén finanszírozható." szövegrész.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) "Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során" alcíme a következő 12/C. §-sal, és azt követően a Műkr. a következő alcímmel és 12/D. §-sal egészül ki:

"12/C. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt törli a hatósági nyilvántartásból, ha a) a személyes közreműködő bejelenti a tevékenységének megszüntetését,

b) a személyes közreműködő megszűnik,

c) az egyéni vállalkozói tevékenyég folytatására való jogosultsága megszűnik, vagy

d) az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából, vagy a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétől eltiltották.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a személyes közreműködővel kötött személyes közreműködői szerződés megszűnt, vagy

b) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató vagy annak - a személyes közreműködéssel érintett - szervezeti egysége megszűnik.

(3) A hatósági nyilvántartásból történő törlésről a törlés időpontjában a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A hatósági nyilvántartásból történő törlésről az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt a törléstől számított 30 napon belül értesíti.

Alkalmazott orvos részvétele alapellátást végző egészségügyi szolgáltatás nyújtása során

12/D. § (1) Az a szakorvos-jelölt, illetve szakorvos, aki tevékenységét a praxisjoghoz kötött egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató alkalmazásában vagy ezen egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés alapján végzi (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: alkalmazott orvos), önálló orvosi tevékenységet nem végezhet, abban kizárólag a praxisjoggal rendelkező orvos felelősségi körén belül és utasításai alapján, az egészségügyi szolgáltatóval fennálló munkaviszony vagy a megbízás keretei között vehet részt.

(2) Az alkalmazott orvos - indokolt esetben - a háziorvost akkor helyettesítheti, ha a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendeletben foglalt szakmai és személyi feltételeknek megfelel.

(3) A háziorvos helyettesítéséhez szükséges szakmai feltételekkel rendelkező alkalmazott orvos a következő tevékenységek elvégzésére jogosult:

a) a praxisjoggal rendelkező orvos szakmai irányítása mellett a kontrollvizsgálatra visszahívott betegek ellátása, szűrések elvégzése, a beteg otthonában történő felkeresése,

b) a praxisjoggal rendelkező orvos munkáját segítő olyan előkészítő tevékenységek végzése, amelyek során az alkalmazott orvos a betegellátásban közvetlenül nem vesz részt,

c) a praxisjog későbbi átadásának szándékával a betegek együttes ellátása.

(4) A háziorvos helyettesítéséhez szükséges szakmai feltételekkel nem rendelkező alkalmazott orvos a következő tevékenységek elvégzésére jogosult:

a) szakképesítést nem igénylő, a betegek ellátását segítő tevékenységek,

b) háziorvosi kompetenciába tartozó népegészségügyi feladatok elvégzése, életmód tanácsadás,

c) olyan előkészítő tevékenységek és adminisztrációs feladatok ellátása, amelyek során az alkalmazott orvos a betegellátásban közvetlenül nem vesz részt.

(5) Az alkalmazott orvosként való foglalkoztatás tényét annál az egészségügyi államigazgatási szervnél kell bejelenteni, amely hatáskörrel rendelkezik a praxisjoghoz kötött egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésben fel kell tüntetni:

a) az alkalmazott orvost igénybe vevő egészségügyi szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) az alkalmazott orvosi tevékenységgel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) az alkalmazott orvos nevét, pecsétszámát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét."

14. § A Műkr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szüneteltetés tényéről tájékoztatni kell a szakellátási kapacitások nyilvántartását vezető Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott sürgősségi ügyeleti rend szerinti ügyeleti ellátás szüneteltetése esetén az Országos Mentőszolgálatot is."

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]

"g) a járóbeteg-szakellátás keretében végezhető nappali ellátás esetében egy kapacitásegység helyett egy járóbeteg-szakellátási óra"

[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

5. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BérKr.) a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 251. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2013. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2014. február 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2014. március 1-jével az

a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén a 4. mellékletben szereplő,

b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő,

c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén 41 435 Ft,

d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén 75 820 Ft

összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg), azzal, hogy az a) pont alkalmazása során a 4. melléklet 2014. március 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti időpont és 2014. február 28-a közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2014. március havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

(4) A munkáltató által a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.

(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés szerint kifizetendő bérkülönbözet tekintetében a GYEMSZI 2014. március 20-ig továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP részére."

17. § A BérKr. 2. § (2) bekezdésében az

a) "az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon" szövegrész helyébe az "a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátásokon" szöveg,

b) "az (1) bekezdésben foglalt ellátások" szövegrész helyébe az "a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátások" szöveg

lép.

18. § (1) A BérKr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A BérKr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

19. § Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 13/C. § (5) bekezdésében a "más háziorvos látja el" szövegrész helyébe a "más orvos látja el" szöveg lép.

20. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 15. pont b) alpontjában a "büntető ügyben" szövegrész helyébe a "büntetésként" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2014. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2014. évi
módosított előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás86 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen97 047,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 217,1
Védőnői ellátás19 529,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen22 448,2
3.Fogászati ellátás25 946,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 479,8
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás8,9
Méltányossági alapon történő térítések5 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj3 160,8
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
szolgálatok együttműködésének támogatása750,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata100,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete53 486,9
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése7 800,0
13.Célelőirányzatok összesen70 917,9
15.Mentés28 738,3
17.Laboratóriumi ellátás21 118,5
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás123 254,2
Fekvőbeteg-szakellátás421 155,7
- aktív fekvőbeteg-szakellátás357 509,4
- krónikus fekvőbeteg-szakellátás62 646,3
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 000,0
Extrafinanszírozás500,0
Speciális finanszírozású szakellátás75 045,3
18.Összevont szakellátás összesen619 955,2
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék10 000,0
Összesen931 870,2

"

2. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

A Kr. 8. számú mellékletében a

Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás1,8
Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint***1,2
Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint****1,4
Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint*****1,8

szövegrész helyébe a

00029Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás1,8
00030Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint***1,2
00031Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint****1,4
00032Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint*****1,8

szöveg lép.

3. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

A BérKr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 251. sorral egészül ki:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
251.Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Püspökladány
"

4. melléklet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az orvos legmagasabb személyi alapbére
(alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai
összege
(Ft/hó, bruttó)
Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként
a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
1.HIJ
2.425 81975 820105 820105820
3.425 820430 81970 820105 820105820
4.430 820435 81965 820105 820105820
5.435 820440 81960 820105 820105 820
6.440 820445 81955 820105 820105 820
7.445 820450 81950 820105 820105 820
8.450 820455 81945 820105 820105 820
9.455 820460 81940 820100820100 820
10.460 820465 81935 82095 82095 820
11.465 820470 81930 82090 82090 820
12.470 820475 81925 82085 82085 820
13.475 820480 81920 82080 82080 820
14.480 820485 81920 82075 82075 820
15.485 820490 81920 82070 82070 820
16.490 820495 81920 82065 82065 820
17.495 820500 81920 82060 82060 820
18.500820505 81920 82055 82055 820
19.505 820515 81920 82050 82050 820
20.515820520 81920 82040 82040 820
21.520 82020 82030 82030 820

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére