43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 71. § és 72. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Fogalommeghatározás

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)[1] állami ménes: az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tulajdonában lévő, a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) által központi sajátteljesítmény-vizsgálat végzésére engedélyezett telephely,

b) forráskimerülés: a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi keret teljes mértékű vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézkedés jellegéből adódóan nem használható ki,

c) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték becslést végző szervezet: a tenyésztőszervezet, a tenyésztési hatóság, az állami ménesek, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (a továbbiakban: tejtermelés ellenőrzést végző szervezet),

d)[2] tenyésztőszervezet: tenyésztőszervezeti elismeréssel vagy ideiglenes tenyésztőszervezeti elismeréssel rendelkező egyesület vagy szövetség,

e)[3] magyar ebfajta: az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 18. mellékletében meghatározott ebfajta.

2. A támogatás célja, célterületek

2. § (1) A támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) törzskönyvezés,

b) teljesítményvizsgálat, és

c) tenyészérték becslés.

(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgáltatások megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4)[4]

(5)[5]

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos, a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek száz százalékát.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a vizsgálatok költségeinek hetven százalékát.

(4)[6]

(5)[7] A (2)-(3) bekezdések szerinti támogatás alapját a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.

4. A támogatás kedvezményezettje

4. § A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá[8]

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) tenyésztőszervezet tagja vagy az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltat,

c)[9] - az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti - megbízása alapján a tenyésztőszervezet törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, illetve tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,

e) nincs lejárt köztartozása,

f) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

g)[10] amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

5. A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme

5. § (1) A kedvezményezett a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez, amely az alábbiakat tartalmazza:[11]

a) a vállalkozás neve és mérete (mikro-, kis-, középvállalkozás), ügyfél-azonosítója,

b) a tevékenység ismertetése:

ba) a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati, tenyészérték-becslési szolgáltatások mely fajra vonatkoznak,

bb) a szolgáltatást mely időszakra kívánja igénybe venni (megkezdés és befejezés dátuma), és

bc)[12] a magyar ebfajták kivételével a szolgáltatásban részesülő kedvezményezett állatállományok tenyészetkódja,

c) nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az elszámolható költségek meghatározása e rendelet szerint történik,

d) nyilatkozat arról, hogy mely tenyésztőszervezet, vagy megbízottja által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni e rendelet szerint, és

e) nyilatkozat arról, hogy megfelel a 4. §-ban foglaltaknak.

(2)[13] A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

(3)[14] A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

6. §[15] (1) A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és megállapítását a kérelemre rájegyzett - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti - hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

(2) A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

6. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

7. § (1) Az adott időszakra vonatkozóan elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására tevékenységenként, az 1. mellékletben meghatározottak szerint az adott szolgáltatást elvégző azon tenyésztőszervezet jogosult, amely[16]

a) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b)[17] - az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti - megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet,

c)[18] nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel vagy a NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési hatósággal szemben,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

(2)[19] A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó - kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

8. § (1)[20] A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

(2)[21] Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy a teljes kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(3)[22] A Kincstár - az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, forrás rendelkezésre állása esetén - a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

(4)[23] Az adott támogatási célra kifizetett összegről a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek, aki a forrás kimerülése esetén közleményt ad ki.

(5) A tenyésztőszervezet az általa nyújtott vagy megbízottjával elvégeztetett szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza

a) törzskönyvezés esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét,

b) teljesítményvizsgálat elvégzése, valamint tenyészérték megállapítása esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek összegét és annak támogatással fedezett részét.

(6) A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának.

(7) A kedvezményezett a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy elvégeztetésére a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor.

(8)[24] A kedvezményezettre, továbbá az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett esetében a NÉBIH a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet hatósági bizonyítvánnyal látta el.

7. Ellenőrzés, nyilvántartás

9. § (1)[25] A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenőrzéseket - az eljárási törvény 46-54. §-ában foglaltak szerint - a Kincstár végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Kincstár rendeli el.

(2)[26] A tenyésztőszervezet az e rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 13. cikke szerinti, részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 8. § (5) bekezdésében meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint a kedvezményezettnek a 4. §-ban foglaltaknak történő megfelelésről szóló nyilatkozata másolatát.

8.[27]

10. §[28]

KÜLÖNÖS RÉSZ

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. FEJEZET

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

9. Törzskönyvezés

11. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás,

b) dezoxiribonukleinsav (a továbbiakban: DNS) alapú származás-ellenőrzés,

c) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése, a törzskönyvezett illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében,

d) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása a törzskönyvezett, illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében.

12. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) tej- és kettőshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

aa) élő nőivarú egyedek, valamint

ab) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, központi lajstromszámmal (a továbbiakban: KPLSZ) ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák,

b) húshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

ba) a tenyésztési hatóság által hitelesített törzskönyvi zárása alapján, tárgyév január elsején a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő tehén,

bb) a törzskönyvi nyilvántartásba támogatási év során felvett, legalább 9 hónapos korú élő üszők, valamint

bc) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, KPLSZ-szel ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák

után.

(2)[29] A támogatásra való jogosultság feltétele minden fajta esetében, hogy a támogatott egyedek szaporítását (termékenyítés, fedeztetés) az Állat, Növény, Élelmiszer-biztonsági és Borminősítési Információs Rendszer részét képező Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SZIR) szabályszerűen bejelentették, és azt a rendszer regisztrálta.

(3)[30]

13. § (1)[31] DNS alapú származás-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az International Society for Animal Genetics (a továbbiakban: ISAG) elismeréssel rendelkező hazai laboratóriumban, a megszületett ivadék szülői származásának megerősítése vagy kizárása céljából elvégeztetett vizsgálatok után, valamint egyedazonosítás esetén.

(2)[32]

(3) Nem igényelhető támogatás:

a)[33] a NÉBIH vagy a tenyésztési hatóság által elrendelt vizsgálat után, amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a tenyésztőszervezet által a vizsgálatkérő bizonylaton jelzett szülő kizárható,

b)[34] ha a NÉBIH más hatóság felkérésére végez egyedazonosítást, illetve szülői származás-ellenőrzést.

14. § (1) A mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a SZIR-be szaporításonként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2)[35]

15. § (1) A tenyésztőszervezet támogatást igényelhet a mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása tevékenységre a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a tenyésztési feladatok érdekében végzett termékenyítésenként a SZIR-be bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2)[36]

10. Teljesítményvizsgálat

16. § Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Szarvasmarha Kódex), vagy a tenyésztési programban rögzítettek alapján az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) tejtermelés-ellenőrzés,

b) hústermelés-ellenőrzés,

c) tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

d) hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

e) hús központi ivadékteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: központi hús ITV),

f) küllemi bírálat,

g) növendékbika üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika ÜSTV),

h) növendékbika központi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika KSTV),

i) ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálat.

17. § (1) Tejtermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet tej- és kettőshasznú fajta esetében a tárgyévben termelésellenőrzésbe vont tehenek után, az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához a Szarvasmarha Kódex, vagy a tenyésztési program előírása szerinti tejtermelés-ellenőrzési alapadatokat szolgáltató szarvasmarhatartóknál, illetve a "B" típusú tejtermelés-ellenőrzésben részt vevőknél elvégzett tejtermelés-ellenőrzés után.

(2)[37]

18. § (1) Hústermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a hús- és kettőshasznú fajta esetében a hústermelés-ellenőrzésben tartott tehénállománya után. A támogatás a Termékenyítési Rendszerben regisztrált, húshasznú, illetve kettőshasznosítású fajta esetében húshasznú apaságú, és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben regisztrált, támogatási évben leellett elsőborjas üszők és tehenek után igényelhető.

(2)[38] A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a Szarvasmarha Kódexben vagy a tenyésztési programjában meghatározott, elvégzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó egyedi mért és számított adatokat a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint a tenyésztési hatóságnak benyújtsa.

(3)[39]

19. § (1) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a tej- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ezer párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3)[40]

20. § (1) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznosítású fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati és referencia célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ötszáz párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3)[41]

21. § (1) Központi hús ITV tevékenységre támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programjában meghatározottak szerint végrehajtott hús- és kettőshasznosítású bika központi hús ITV-jét elvégzi.

(2) Kedvezményezettenként legfeljebb tizenöt bika ivadékvizsgálata támogatható, amennyiben a bikák legalább kettőszázhuszonöt vizsgálatot zártak utóddal, és a kedvezményezett a vizsgálatot zárt utódok közül bikánként két-két ivadékot (két bika és két üsző) vágóhídon a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt módon levágat, minősíttet, és az adatokat a SZIR-nek átadták.

(3) A támogatás feltétele, hogy a központi hús ITV-t szervező szervezet által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(4)[42]

22. § (1) A Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint küllemi bírálat tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tenyészbikák tenyészértékbecslést szolgáló küllemi bírálata után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján, vagy

b) húshasznú fajták esetében valamennyi, két évnél fiatalabb, a főtörzskönyvben regisztrált nőivarú növendékállat küllemi bírálata után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a küllemi bírálati adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3)[43]

23. § (1) Növendékbika ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a tenyésztőszervezet által szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott, a növendékbika ÜSTV-t eredményesen lezárt, természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbikák után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a növendékbika ÜSTV indítás bejelentését a tenyésztő megtegye a tenyésztési hatóság, valamint az adott fajta tenyésztőszervezete számára.

(3)[44]

24. § (1) Növendékbika KSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott növendékbika KSTV-t eredményesen lezárt, továbbtenyésztésre - természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre - alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbika után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a KSTV indítást a növendékbika KSTV indítást végző szervezet a tenyésztési hatóságnak bejelentse.

(3)[45]

25. § (1) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatokra (rostélyos keresztmetszet, márványozottság, háti és fari bőr alatti faggyúvastagság vizsgálat) támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete. A támogatás ismert származású, 2 éves kort be nem töltött, főtörzskönyves, hím- és nőivarú egyedek Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt mérési eredményei után igényelhető.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet az általa elkészített vizsgálati tervet a tenyésztési hatóság számára megküldte, és a mért adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3)[46]

11. Tenyészérték becslés

26. § (1) Tenyészérték becslésre (genetikai minőség megállapítása) támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tejelő hasznosítású fajták esetében évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák,

b) a húshasznú fajták esetében a hústermelő képesség-, és fitnesz tulajdonságok tenyészértékének becslésére évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák

után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, valamint a hústermelő képesség-, és fitnesz tenyészérték adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3)[47]

27. § (1) Az egyedek genotípusának megállapítására vonatkozó tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvében regisztrált tenyészbikajelöltek, illetve nőivarú egyedek genomikus vizsgálata után.

(2)[48] A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a NÉBIH a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, továbbá az adott egyed egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) információja elismert genetikai laboratóriumból származzon és azokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére, a NÉBIH-hel kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta a hazai referencia adatbázis felépítése céljából.

(3)[49]

II. FEJEZET

SERTÉSTENYÉSZTÉS

12. Törzskönyvezés

28. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés,

b) genetikai vizsgálatok elvégzése,

c) DNS alapú származás-ellenőrzés végzése.

29. § (1) Törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tárgyév január 1-jén induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő

a) élő kocák, valamint

b) a tárgyévben fialt kocasüldők (előhasi kocák)

után.

(2)[50]

30. § (1) A stresszérzékenység, ESR, PRL és Myogenin genotípusa megállapítása céljából végzett genetikai vizsgálatok elvégzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet.

(2)[51]

31. § (1)[52] DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a származás-ellenőrzés céljából ISAG elismeréssel rendelkező laboratóriumban végzett DNS vizsgálatokért.

(2)[53]

13. Teljesítményvizsgálat

32. § Támogatás a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Sertés Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) reprodukciós tesztadatok gyűjtése,

b) intramuszkuláris zsírvizsgálat,

c) üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: ÜSTV),

d) hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat (a továbbiakban: HVT),

e) üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat,

f) Best Linear Unbiased Prediction (a továbbiakban: BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat.

33. § (1) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése céljából támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai alapján reprodukciós tesztbe vont végtermék-előállító telepeken, fajtakeresztezési konstrukciónként - legfeljebb ezer kocáig - végzett adatgyűjtés után.

(2)[54]

(3) A támogatás feltétele megegyezik a törzs- és szaporítótelepen történő törzskönyvezési támogatás feltételeivel.

34. § (1) Intramuszkuláris zsírvizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a HVT, vagy a hízékonysági és vágási végtermékteszt vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapítása céljából.

(2)[55]

35. § (1) ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeit a törzskönyvben rögzíti és az ÜSTV rekordok számának megfelelő adatokat a tenyésztési hatóságnak átadja.

(2)[56]

36. § (1)[57] HVT végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett egyedi, vagy csoportos vizsgálatok végzése alapján, a vizsgálati eredménynek az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisba (a továbbiakban: központi adatbank) történő átadását követően.

(2)[58]

37. § (1) Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított, egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra a tenyésztési hatóságnak átadni.

(2)[59]

38. § (1) A BLUP tenyészértékbecslés céljából történő ivadékvizsgálat végzésére támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a tenyésztőszervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját a vizsgálatban részt vevő tenyésztőnek átadja és a tenyésztési hatósághoz benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha egy kantól három üzemből üzemenként legalább négy ivadékot adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.

(2)[60]

14. Tenyészérték becslés

39. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2)[61]

III. FEJEZET

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS

15. Törzskönyvezés

40. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás vezetése,

b) DNS alapú származás-ellenőrzés és súrlókór rezisztencia vizsgálat.

41. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a törzskönyvi nyilvántartásban tárgyév január 1-jén szereplő élő anyák és a támogatási évben leellett jerkék és gödölyék (első ellésű anyák),

b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő és a támogatási évben nyilvántartásba vett 6 hónaposnál idősebb élő jerkék és gödölyék,

c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő törzskosok és -bakok, továbbá a támogatási év folyamán beállított törzskosok és -bakok

után.

(2)[62]

42. §[63]

16. Teljesítményvizsgálat

43. § Támogatás a Juh Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Juh Kódex) és a Kecske Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Kecske Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) minősített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálata, minősített anyakecskék szaporasági teljesítményvizsgálata,

b) anyák hústermelő-képességének vizsgálata,

c) növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

d) növendék kosok és bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

e) tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata,

f) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú),

g) tenyészkosok és -bakok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej),

h) növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata.

44. § (1) Minősített anyák bárányozási teljesítményvizsgálatának, illetve minősített anyakecskék - született gidák után történő - szaporasági teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)[64]

45. § (1) Anyák hústermelő-képességének ismert származású bárányok és gidák alapján történő vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)[65]

46. § (1) Növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)[66]

47. § (1) Növendék kosok és -bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2)[67]

48. § (1) Tejelő anyák zárt laktációja vizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerültek elvégzésre.

(2)[68]

49. § (1) Tenyészkosok gyapjúcélú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2)[69]

50. § (1) Tenyészkosok és -bakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2)[70]

51. § (1)[71] Növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata végzésére - kivéve, ha a védett őshonos vagy a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta a tárgyévben más forrásból kap ilyen célú támogatást - a tenyésztési program szerinti éves kori minősítésig támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2)[72]

17. Tenyészérték becslés

52. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és a Juh Kódex és Kecske Kódex előírásai szerint tenyészértéket kapott egyedek után.

(2)[73]

IV. FEJEZET

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

18. Törzskönyvezés

53. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvben tartás,

b) DNS alapú származás ellenőrzés.

54. § (1) Tenyészállatok törzskönyvben tartására támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tenyésztési programban meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő,

a) a tárgyév január 1-jén már a főtörzskönyvben szereplő tenyészkancák, valamint a tárgyévben a főtörzskönyvbe bejegyzett, egyedileg azonosított, élő minősített és osztályba sorolt tenyészkancák, továbbá

b) a tenyésztési hatóság által főtörzskönyvi számmal ellátott, a tárgyévben tenyésztési engedélyt kapott mének és szamármének

után.

(2)[74]

55. § (1)[75] DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert tenyésztési programja szerinti származás-ellenőrzési vizsgálatot végeztet a főtörzskönyvben szereplő állományban az ISAG elismeréssel rendelkező hazai laboratóriumban, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

(2)[76]

19. Teljesítményvizsgálat

56. § Támogatás a Ló Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Ló Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) mének központi sajátteljesítmény-vizsgája (a továbbiakban: STV),

b) legfeljebb 4 éves korú méncsikók központi telephelyen történő felkészítés utáni központi STV-je,

c) lófélék teljesítményvizsgálata: tenyészszemle, központi kanca STV, valamint ivadék teljesítményvizsgálat (a továbbiakban: ITV).

57. § (1) Mének, vagy méncsikók központi STV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Ló Kódexnek, vagy a tenyésztési programnak megfelelő STV-ért, abban az esetben, ha a vizsgált

a)[77] mén, vagy méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által elismert más központi helyszínen eredményes vizsgát tett, vagy

b)[78] a legfeljebb 4 éves korú méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által elismert más központi helyszínen került felkészítésre és ugyanott a felkészítés végén eredményes vizsgát tett,

és ezt a tenyésztési hatóság jelen lévő szakembere a vizsgalapokon aláírásával igazolta.

(2)[79]

58. § (1)[80] Lófélék teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, azon lófélék után, amely a Ló Kódex, vagy a tenyésztési program szabályainak megfelelő tenyészszemlén, vagy a tenyésztési hatóság által elismert központi helyszínen történő központi kanca-teljesítményvizsgálaton a támogatási évben került minősítésre, és a tenyésztőszervezet által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet elérte.

(2)[81] A támogatás feltétele a teljesítményvizsgálat során keletkezett adatok NÉBIH részére történő feladása.

(3) A támogatás minősített egyedenként évente csak egy alkalommal igényelhető.

(4)[82]

20. Tenyészérték becslés

59. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2)[83]

V. FEJEZET

BAROMFITÖRZSKÖNYVEZÉS

60. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a baromfifélék - tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka - I. és II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülő), származási igazolással rendelkező tenyészállomány, támogatási évben termelő, betörzsesített és a Baromfi Információs Rendszerben regisztrált számú egyede után.

(2)[84]

(3) Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

VI. FEJEZET

NYÚLTÖRZSKÖNYVEZÉS

61. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a főtörzskönyvbe sorolt, illetve a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, tetovált egyedi azonosítóval ellátott házinyúl tenyésznövendék után.

(2)[85]

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VII. FEJEZET

PRÉMESÁLLAT TÖRZSKÖNYVEZÉS

62. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és a tenyésztési hatóág által hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező, tenyésztésbe állított prémesállat egyedek után.

(2)[86]

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VIII. FEJEZET

MÉHTENYÉSZTÉS

21. Törzskönyvezés

63. § (1)[87] A tenyésztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal által engedélyezett méhanya nevelő telepen való törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet szerint vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a törzskönyvi nyilvántartás tárgyév április 1-jei adatai alapján.

(2)[88] Támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3)[89]

22. Teljesítményvizsgálat

64. § (1) A Méh Teljesítményvizsgálati Kódexben, vagy a tenyésztési programban foglalt méhanya és méhcsalád teljesítményvizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Méh Központi Teljesítmény Vizsgálatra bejelentett telepeken végzett vizsgálatok után.

(2)[90] A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3)[91]

23. Tenyészérték becslés

65. § (1) Méhanya és családja tenyészérték becslésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket mutató tenyészanya méhcsaládja után, minimum 5 kiemelten ellenőrzött nukleusz telepeken, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2)[92] A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a NÉBIH részére átadja.

(3)[93]

IX. FEJEZET[94]

MAGYAR EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉS

65/A. §[95] (1) A magyar ebfajta törzskönyvezési tevékenységére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvben szereplő, egyedi azonosítóval és belföldi származási igazolással ellátott magyar ebfajtába tartozó eb után, egyedenként egy alkalommal, a belföldi származási igazolás kiadásának évében.

(2) A támogatási kérelmet a tenyésztőszervezet évente egy alkalommal nyújthatja be.

ZÁRÓ RÉSZ

66. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 73. § 2014. december 31-én lép hatályba.

67. § (1) E rendeletet a 2014. október 31-et követően teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

(2)[96] Támogatott szolgáltatásnak minősül a 2014. november 1-je és e rendelet hatálybalépését legfeljebb 60 nappal követően elvégzett szolgáltatás, ha a kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelme a NÉBIH-hez a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően továbbításra kerül.

(3) A kifizetési kérelmet a tenyésztőszervezet először az e rendelet hatályba lépését követő 30. napon jogosult benyújtani.

68. § (1) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

(2)[97]

69. §[98] E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

70. §[99]

71. §[100]

72. §[101]

73. §[102]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhető támogatás mértéke

1. Szarvasmarha-tenyésztés

A.
Sorszám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1.Törzskönyvezésa) Törzskönyvi nyilvántartás1 400 Ft/egyed
2.b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú
származás-ellenőrzés
3 000 Ft/vizsgálat
3.c) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat
működtetése
80 Ft/adat
4.d) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által
gyűjtött adatok feldolgozása
70 Ft/adat
5.Teljesítmény-vizsgálata) Tejtermelés-ellenőrzés800 Ft/egyed
6.b) Hústermelés-ellenőrzés400 Ft/egyed
7.c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése800 Ft/adag
8.d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése800 Ft/adag
9.e) központi hús ITV45 000 Ft/utód
10.f) Küllemi bírálat350 Ft/egyed
11.g) növendékbikák ÜSTV40 000 Ft/minősített egyed
12.h) növendékbika KSTV80 000 Ft/minősített egyed
13.i) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatok1 500 Ft/vizsgált egyed
14.Tenyészérték becslésa) Tenyészértékbecslés tejelő fajták esetében25 Ft/egyed
15.b) hús-, és fitnesz tenyészértékbecslés500 000 Ft/futtatás
16.c) egyedek genotípusának megállapítása
(SNP információ)
LD esetében:
5 000 Ft/egyed
ST esetében:
12 500 Ft/egyed

2. Sertéstenyésztés

A.
Sorszám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1.Törzskönyvezésa) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen6 000 Ft/koca
2.b) Genetikai vizsgálat3 400 Ft/vizsgálat
3.c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú
származás-ellenőrzés
3 000 Ft/vizsgálat
4.Teljesítmény-vizsgálata) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése200 Ft/fialás
5.b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat3 400 Ft/vizsgálat
6.c) ÜSTV220 Ft/vizsgálat
7.d) HVT32 000 Ft/ivadék
8.e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat220 Ft/egyed
9.f) BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett
ivadékvizsgálat
21 200 Ft/vizsgálat
10.Tenyészérték becslésTenyészértékbecslés33 Ft/egyed

3. Juh- és kecsketenyésztés

A.
Sorszám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1.Törzskönyvezésa) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként550 Ft/egyed
2.b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként/gödölyénként600 Ft/egyed
3.c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként/
törzsbakonként
2 100 Ft/egyed
4.d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú
származás-ellenőrzés
5 250 Ft/vizsgálat
5.e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat4 000 Ft/vizsgálat
6.Teljesítmény-vizsgálata) Minősített anyák szaporasági teljesítményvizsgálata210 Ft/egyed
7.b) Anyák hústermelő-képességének vizsgálata360 Ft/egyed
8.c) Növendék jerkék/gödölyék
sajátteljesítmény-vizsgálata
1 800 Ft/egyed
9.d) Növendék kosok/bakok sajátteljesítmény-vizsgálata15 000 Ft/egyed
10.e) Tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata1 350 Ft/egyed
11.f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata25 000 Ft/csoport
12.g) Tenyészkosok/tenyészbakok hús-tej célú üzemi
ivadékvizsgálata
50 000 Ft/csoport
13.h) Növendékkosok, -bakok központi sajátteljesítmény
vizsgálata
60 000 Ft/egyed
14.Tenyészérték becslésTenyészértékbecslés120 Ft/egyed

4. Lófélék tenyésztése

A.
Sorszám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1.Törzskönyvezésa) Törzskönyvben tartás (tenyészállat)20 000 Ft/egyed
2.b) DNS alapú származás ellenőrzés10 000 Ft/vizsgálat
3.Teljesítmény vizsgálata) Mének STV-je170 000 Ft/egyed
4.b) Méncsikók központi felkészítése és STV-je500 000 Ft/egyed
5.c) Lófélék teljesítményvizsgálata15 000 Ft/egyed
6.Tenyészérték becslésTenyészértékbecslés2 000 Ft/egyed

5. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

A.
Sorszám
B.
Támogatás jogcíme
C.
Megnevezés
D.
Tételenként igényelhető támogatás
1.Törzskönyvezésa) Tyúk, gyöngytyúk
2.1. I. törzskönyvi osztályban1 300 Ft/betörzsesített egyed
3.2. II. törzskönyvi osztályban500 Ft/betörzsesített egyed
4.b) Lúd
5.1. I. törzskönyvi osztályban4 600 Ft/betörzsesített egyed
6.2. II. törzskönyvi osztályban1 600 Ft/betörzsesített egyed
7.c) Kacsa
8.1. I. törzskönyvi osztályban3 000 Ft/betörzsesített egyed
9.2. II. törzskönyvi osztályban1 200 Ft/betörzsesített egyed
10.d) Pulyka
11.1. I. törzskönyvi osztályban4 000 Ft/betörzsesített egyed
12.2. II. törzskönyvi osztályban1 500 Ft/betörzsesített egyed
13.e) Nyúl3 300 Ft/tenyészállat
14.f) Prémes állat3 300 Ft/egyed
15.g) Méhtörzskönyvezés12 000 Ft/méhcsalád
16.Teljesítmény-vizsgálatMéh anya és méhcsalád15 000 Ft/méhanya
17.Tenyészérték becslésMéh tenyészértékbecslés120 000 Ft/apai anya
törzscsalád

6. Magyar ebfajta tenyésztése[103]

A
Sorszám
B
Támogatás jogcíme
C
Megnevezés
D
Tételenként igényelhető
támogatás
1.TörzskönyvezésBelföldi származási igazolás kiadása, egyéb
törzskönyvezési ügyintézés díja
7 000 Ft/egyed

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 139/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Megállapította a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[3] Beiktatta a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[7] Módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[9] Megállapította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[10] Módosította a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[12] Megállapította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[13] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[14] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] Megállapította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[17] Módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[18] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § g) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[19] Megállapította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[22] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[25] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 74. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Módosította a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2023.07.15.

[27] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[29] Módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[31] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § h) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[32] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[33] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § j) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[34] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[35] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[38] Módosította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[48] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[49] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[52] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[53] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[57] Módosította a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.05.21.

[58] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[71] Megállapította a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.05.14.

[72] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[75] Módosította a 139/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[77] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[78] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[79] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[80] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[81] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[82] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[87] Módosította a 139/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[88] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[89] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[90] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[91] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[92] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[93] Hatályon kívül helyezte a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 10. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[94] Beiktatta a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[95] Beiktatta a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[96] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 205. § o) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[97] Hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 75. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[98] Megállapította a 32/2023. (VII. 14.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.15.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[103] Megállapította a 62/2020. (XII. 12.) AM rendelet 8. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

Tartalomjegyzék