8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 3. § 30. pont b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában fiatal mezőgazdasági termelő:

az a természetes személy aki,

"bd) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet"

(alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik;)

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. május 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg."

(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Azon ügyfél, akinek a támogatási kérelme kapcsán a (2) bekezdésben foglaltak megsértése miatt a 35. § (9) bekezdése szerinti szankció került alkalmazásra, vagy e szankció alkalmazásának lenne helye, de a műveletet a támogatási döntés közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósította, 2015. március 31-ig benyújthatja utolsó kifizetési kérelmét és ennek megtörténte esetén a 35. § (9) bekezdése szerinti szankció nem alkalmazandó."

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet "Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések" alcíme a következő 30/B. §-sal egészül ki:

"30/B. § Amennyiben az ügyfél a 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást - a 25. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően -a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a 30/A. § a)-d) pontjaiban meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül."

(5) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján - közbeszerzésre kötelezett, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény "az aktába rendelt hivatkozási szám" rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfélnek a Tv. 28. §-a szerinti ügyfél-azonosító számát. Amennyiben közbeszerzési eljárás alkalmazására kerül sor, úgy az ügyfél köteles továbbá:

a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

b) az eredményről szóló tájékoztatót vagy tájékoztatókat, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,

d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,

annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő öt napon belül az MVH részére benyújtani."

(6) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 33. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EMVA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 142. § (1) bekezdésében - a 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXIX. törvény) 330. § (1) bekezdésében - meghatározott értesítés kézbesítését követő munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

(6) Az (5) bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzésének a Kbt. 153. § (1) bekezdésében - a 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében a 2003. évi CXXIX. törvény 343. § (1) bekezdésében - előírt kézbesítését követően folytatja."

(7) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 33. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzésre nem kötelezett, és az önként sem alkalmazta, úgy a (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak."

(8) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az MVH az általa elvégzett ellenőrzés során az EMVA támogatásokra vonatkozóan közbeszerzési jogszabálysértést észlel, akkor az ügyfél ellen - a 2003. évi CXXIX. törvény 327. §-a, illetve a Kbt. 140. § (1) bekezdése alapján - a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményez. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértést állapít meg, a művelet jogszabálysértéssel érintett részére eső támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH

a) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető - jogszabálysértéssel érintett részre eső - támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta;

b) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető - jogszabálysértéssel érintett részre eső - támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, azaz annak tisztaságára, az esélyegyenlőségre, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek nem sérültek."

(9) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 36/H. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 137/2012. (XII. 22.) VM rendelettel megállapított 30. § (7) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

(10) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet "Záró rendelkezések alcíme" a következő 36/I. §-sal egészül ki:

"36/I. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 3. § 30. pont b) pont bd) alpontot, 13. § (8) és (9) bekezdést, 15. § (1) bekezdés a) pontot, 16. § (1) bekezdést, 17. § (3) bekezdést, 24. § (2a) bekezdést, 30/B. §-t, 33. § (1), (5), (6) és (8) bekezdést, valamint 35. § (4) és (12) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § Hatályát veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

a) 13. § (8) és (9) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében a " , természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt" szövegrész,

b) 35. § (12) bekezdésében a "természetes személy gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alá," szövegrész.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 9/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/C. § Az ÁTK III. jogcím keretében támogatásra jogosult ügyfél a támogatott műveletet a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani."

(2) A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 9/C. §-t a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint a jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Amennyiben az ügyfél 2012. december 31-ét követően vette kézhez a támogatási határozatot, úgy köteles a támogatott műveletet a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, és az utolsó kifizetési kérelmet a 8/C. § szerinti határidőig benyújtani."

(2) A 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet "Kifizetési kérelem" alcíme a következő 8/C. §-sal egészül ki:

"8/C. § Amennyiben az ügyfél 2012. december 31-ét követően vette kézhez a támogatási határozatot, úgy a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31-ig nyújthatja be."

(3) A 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) bekezdést és 8/C. §-t a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint a jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha az ügyfél árbevételének

a) a támogatási kérelem benyújtását követő negyedik évben, vagy

b) - ha az ügyfél számára kedvezőbb -, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évben realizált értéke az adott évre vállalt érték 75%-át nem éri el, az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6) Ha az ügyfél által vállalt árbevétel-arányos üzemi jövedelmezőség 50%-ot meghaladóan marad el

a) a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított negyedik évre, vagy

b) - ha az ügyfél számára kedvezőbb -, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre

vállalt jövedelmezőségtől, az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 10. § (5) és (6) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 7. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:)

"c) 2015. évben

ca) március 1-jétől március 31-ig,

cb) június 1-jétől június 30-ig."

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 10/C. §-ában a "2014. december 15-ig" szövegrész helyébe a "2015. március 31-ig" szöveg lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt az IKSZT működtetésére legfeljebb 6 500 000 forint elszámolható kiadás használható fel, azonban az ügyfél a Vhr. 17. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérően erre irányuló kifizetési kérelmet 2015. április 30. napjáig nyújthat be."

(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 13/C. §-sal egészül ki:

"13/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 5. § (12) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egy pályázat keretében a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlesztés vonatkozásában működési kiadás igényelhető. A működési kiadások mértéke nem haladhatja meg az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 12%-át, legfeljebb a bruttó 6 200 000 forintot. A működési kiadásokra irányuló kifizetési kérelem legkésőbb a 10. § (4) bekezdésében meghatározott, az utolsó kifizetési kérelem beadására vonatkozó határidőig nyújtható be."

(2) A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. május 31-e."

(3) A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 12/D. §-sal egészül ki:

"12/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 5. § (2) bekezdést és 10. § (4) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a (4) bekezdés szerinti Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak azonos műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy melyiket választja. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye. Az árajánlat nem lehet régebbi a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 60 napnál. Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyben az árajánlattevő hiánytalanul feltünteti

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét, és adószámát vagy adóazonosító jelét,

b) a kiadási tétel részletes műszaki adatait,

c) a kiadási tételben szereplő elemek mennyiségét és mértékegységét, valamint nettó összegeiket,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlat kiállításának dátumát,

g) az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását."

(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 4. melléklet i) pontja szerinti működési kiadások a 3. melléklet alapján számolhatók el, ha a fejlesztés a LEADER HACS által meghatározott közhasznú tevékenységre irányul, és ha azokat a LEADER HACS az adott célterület vonatkozásában elszámolhatóként határozza meg. A működési kiadások mértéke nem haladhatja meg az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 12%-át, legfeljebb a bruttó 6 200 000 forintot. A működési kiadásokra irányuló kifizetési kérelem legkésőbb a 22. § (5) bekezdésében meghatározott, az utolsó kifizetési kérelem beadására vonatkozó határidőig nyújtható be."

(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. május 31-e."

(4) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a következő 25/D. §-sal egészül ki:

"25/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (7) bekezdést, 10. § (4) bekezdést és 22. § (5) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet [a továbbiakban: 25/2012. (III. 20.) VM rendelet] 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ügyfél a 2. §-ban felsorolt műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig végezheti el."

(2) A 25/2012. (III. 20.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 10. § (5) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Tervezett tevékenység esetén legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható."

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet az adóhatósághoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye."

(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(4) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdést, 7. § (6) bekezdést és 13. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

12. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet] 4. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban a külterületi ingatlan nem felel meg a 1. § 12. pontjának, vagy nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, hogy életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas. Az igazolást az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani."

(2) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (7) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)

"e) életvitelszerűen tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

f) életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él legalább 1 évvel a támogatási kérelem benyújtását megelőzően és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;"

(3) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 1. § 12. pontot, 4. § (10) bekezdést, 9. § (7) bekezdés e) és f) pontot és 5. mellékletet a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

(4) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

13. § Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. § 12. pontjában az "az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként" szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a (2) bekezdésnek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja."

(2) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között, 2015. évben február 1. és június 30. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."

(3) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 7. § (9) bekezdést és 11. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 2. § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az együttműködési projekt végrehajtásában részt vevő ügyfelek egy közös támogatási kérelmet nyújtanak be. A támogatási kérelem főlapját minden ügyfél, a főlaphoz tartozó, az egyes ügyfelekre vonatkozó részkérelmeket az érintett ügyfelek, valamint a koordináló szervezet képviseletre jogosult vezetője aláírásával látja el. Az aláírások nélkül a támogatási kérelem érvénytelen. A támogatási kérelmet a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez kell megküldeni. A támogatási kérelemre támogatás akkor ítélhető meg, ha a jóváhagyásra alkalmas részkérelmekkel az IH előzetes véleménye alapján teljesül az 1. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti projekt és az (1) bekezdésben meghatározott feltétel. Az MVH döntést hoz minden részkérelemről, amit a részkérelmekben szereplő ügyfelek részére megküld.

(6a) Amennyiben a támogatási kérelem részkérelméből olyan adatok hiányoznak, amelyek a pályázathoz kapcsolódó más dokumentumok valamelyikében megtalálhatóak, akkor ezen részkérelmet, és ezzel együtt a támogatási kérelmet elutasítani nem lehet.

(6b) A támogatási határozat jogerőre emelkedését követően a jóváhagyott tevékenységekben vagy az ügyfelek személyében bekövetkező változás - kivéve a kötelezettségátadást és a jogutódlást - esetében a koordináló szervezetnek a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően meg kell küldenie a módosítás elfogadhatóságára vonatkozó javaslatát az IH részére. Az IH dönt a módosítás elfogadhatóságáról."

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemben megjelölt teljes költségvetés a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban jóváhagyott teljes költségvetéstől legfeljebb 10% mértékéig térhet el."

(3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye. Az árajánlat nem lehet régebbi a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 60 napnál."

(4) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a (2) bekezdésnek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja."

(5) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között, 2015. évben február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."

(6) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 2. § (6), (6a) és (6b) bekezdést, 2. § (14) bekezdést, 7. § (7) és (10) bekezdést, valamint 11. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

16. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet az adóhatósághoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye."

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 12. §-a a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (6a) bekezdést és 17. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (1) és (2) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

17. § Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet

a) 17. § (1) bekezdésben az "a 13. § (2) bekezdés és" szövegrész,

b) 17. § (3) bekezdése,

c) 19. § (1) és (2) bekezdése.

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása

18. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani."

(2) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet a következő 15. és 16. §-sal egészül ki:

"15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] hatálybalépését követően a 2. § (1) bekezdés szerinti gépkatalógus nem módosítható.

16. § (1) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel megállapított 9. § (1) és (4) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § (2) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

19. § A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében a "6. § (2)-(10) bekezdéseinek" szövegrész helyébe a "6. § (2)-(10) bekezdésének, valamint a Vhr. 29. § (8) bekezdésének" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Építési engedély-köteles beruházásoknál az ügyfél a kifizetési kérelemhez mellékeli

a) az illetékes építési hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát,

b) - ha a használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre - a nem jogerős használatbavételi engedély másolatát, vagy

c) - ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolását.

(4a) A (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a kifizetési kérelemhez kapcsolódó kifizetésre csak azután kerülhet sor, hogy az ügyfél a jogerős használatbavételi engedély másolatát annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig megküldi az erdészeti hatóság részére. Az MVH a kifizetési eljárást a jogerős használatbavételi engedély másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti."

(2) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben az ügyfél az építési engedélyköteles beruházások esetében legkésőbb 2015. szeptember 30-ig nem igazolja, hogy rendelkezik az építési hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel, abban az esetben az építési engedélyköteles létesítmény vonatkozásában támogatásra nem jogosult."

(3) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 13. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) és (4a) bekezdést, valamint 12. § (7) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

22. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani."

(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 7. § (2)-(5), valamint (7)-(12) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén kötelezettségenként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5 százalékának visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 14. § (5) bekezdést és 16. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

23. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye."

(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a 9. § (4)-(9) bekezdésének megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja."

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 1%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 300 000 forint visszafizetésére intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(4) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 16. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor - együttműködési megállapodásonként egyszer - 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(6) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 8. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(7) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerezett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor az ügyfél a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(5) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 9. § (9) bekezdést, 10. § (8) bekezdést, valamint 16. § (1) és (5)-(7) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

24. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő támogatási összeg legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani."

(2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet a következő 15/C. §-sal egészül ki:

"15/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 11. § (4) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

25. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, hogy külterületi életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas."

(2) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. § (9) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)

"e) életvitelszerűen tanyára vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

f) életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;"

(3) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (4) bekezdést és 12. § (9) bekezdés e) és f) pontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

26. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdés a) pontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

(2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "150 hektár-t" szövegrész helyébe a "100 hektár-t" szöveg lép.

22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet módosítása

27. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet] 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az ügyfél kérelmére, az IH előzetes írásbeli jóváhagyása esetén a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatási felső határérték növelhető a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatási felső határérték terhére, azzal a feltétellel, hogy a csoportos tájékoztatás támogatási kérelemben szereplő száma nem csökkenthető. Az átcsoportosítás iránti kérelmet - amely tartalmazza az átcsoportosítás indokolását is - az ügyfélnek az IH-hoz kell benyújtania legkésőbb az átcsoportosítással érintett időszakot követő kifizetési kérelem benyújtási időszakának első napját megelőző tizenötödik napig."

(2) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Elszámolható kiadásnak minősül:

a (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek esetében:]

"cb) a széles körű tájékoztatáshoz kapcsolódó költség, így különösen a terembérlet díja, az előadói díj, a rendezvényszervezési és lebonyolítási költség, beleértve a résztvevők ellátását is, és a média megjelenéssel összefüggő költség;"

(3) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ügyfél az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek esetében 2015. március 5-31. között is nyújthat be kifizetési kérelmet, az ezen benyújtási időszakot közvetlenül megelőző két hónap során felmerült költségeire vonatkozóan."

(4) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 5. § (3a) bekezdést és 5. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

23. Záró rendelkezés

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelethez

"5. melléklet az 57/2012. (VI.21.) VM rendelethez

A területileg illetékes önkormányzat jegyző igazolásának adattartalma a gazdálkodásra alkalmas életvitelszerű tartózkodási helyről

1. Ügyfél adatai:

1.a Ügyfél-azonosító

1.b Ügyfél neve

1.c Ügyfél születési helye

1.d Ügyfél születési dátuma

1. e Anyja neve

2. Igazolás:

2.a "Igazolom, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. § (10) bekezdésében foglaltak alapján gazdálkodásra alkalmas."

2.b Irányítószám

2.c Település

2.d Közterület

2.e Házszám

2. f Helyrajzi szám

3. Kitöltés dátuma és aláírása: 3.a Kitöltés dátuma

3.b Területileg illetékes önkormányzat megnevezése

3.c Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének neve

3.d Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének aláírása és pecsét."

Tartalomjegyzék