34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. életvitelszerű tartózkodási hely: az ügyfél azon - bejelentett és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő - állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye, ahol az év nagyobb részét tölti, és rendszerint elérhető, amelyeket életkörülményei is alátámasztanak;

2. főállásban foglalkoztatott munkavállaló: az a személy, aki az ügyfél gazdaságában teljes munkaidőben dolgozik;

3. főállású mezőgazdasági termelő: az a személy, aki nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétele meghaladja az összes árbevételének 50%-át;

4. főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt mezőgazdasági termelő tevékenység;

5. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jogok, gépek, épületek és készletek, és egyéb tárgyi eszközök összessége;

6. gazdaság vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok - beleértve a termőföldet is - tulajdonjogával vagy használati jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

7. kertészet: a támogatási kérelemben az üzleti terv részét képező standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) betétlapon az ügyfél által jelölt, kertészeti ágazat körébe tartozó, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben közzétett D10, D14A, D14B, D15, D16, D17, D23, D24, D34, E, G01A, G01C, G04A, G04B, G04C, G05, G07, I02, SFH-kódok legalább egyikének megfelelő mezőgazdasági tevékenység;

8. mezőgazdasági termelő tevékenység: a Vhr. 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

9. mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

10.[1] működtetési időszak:

a)[2] e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak, vagy

b)[3] ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat 2015. január és február hónapokban válik véglegessé, és az ügyfél legkésőbb 2015. március 15-ig nyilatkozik, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket vállalja a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válása évének január 1-jétől, akkor a működtetési időszak első napja a támogatási határozat véglegessé válása évének január 1-je és a működtetési időszak az e naptól számított ötéves időtartam;

11.[4] tanya: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, a település külterületén fekvő olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattartás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, termény- vagy terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel;

12. termelői csoport: a Vhr. 3. § 7. pontja szerinti csoport;

13. ügyfél: az a természetes személy, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

14. zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet: a Vhr. 3. § 18. pontja szerinti csoport.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § (1) E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez.

(2) A támogatási jogosultság kötelezettségátadás és jogutódlás keretében nem ruházható át.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy

bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;

c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére; valamint

d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

(2) Ha a támogatás igénylője az 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő szakképesítést szerzett, abban az esetben az ÚMVP megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet által kiadott állásfoglalással kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethető az 1. mellékletben szereplő szakképesítések valamelyikének.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.

(4) E rendelet alapján nem adható támogatás annak, aki a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően támogatás adható annak, aki

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint felülvizsgálat vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,

c) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1. 5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot,

d) a 9. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt, az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonta, vagy

e) a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet vagy a tejkvóta örökösödés útján történő átszállása miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet.

(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat

a) "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el az 51 pontot,

b) "C" Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,

c) "D" Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

4. Kötelezettségek

4. § (1) Az ügyfél köteles

a) a gazdaságot személyesen vezetni;

b) a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódóan megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül részt venni és azt elvégezni;

d) a működtetési időszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok rész alapján tett vállalásokat, kötelezettségeket, nyilatkozatokat fenntartani;

e) a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ea) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

eb) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ec) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ed) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ee) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek;

f) a használatában lévő területeket a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a feltételt jogszabály lehetővé teszi;

g) a gazdálkodásával összefüggésben, a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletében szereplő gazdálkodási napló GN-főlap, GN-06, GN-14, GN-17, GN-18 valamint GN-19 lapjait a teljes működtetési időszak alatt naprakészen vezetni.

(2) A gazdaság személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a mezőgazdasági üzemnek a (3) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő vezetése.

(3)[5] A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 4. melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, amelyhez igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.

(4)[6] Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, hogy külterületi életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.

5. § (1) Az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése másik ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.

(4)[7] Méhcsaládok beállítása kizárólag úgy vállalható, ha azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végén nem haladja meg az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-át.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak a (3) bekezdésben meghatározott esetben is alkalmazandóak.

(6)[8] A Kincstár az (1) bekezdés teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

6. §[9] Az ügyfél köteles vállalni, hogy

a) a gazdaság üzemméretét legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig, vagy

b) gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

7. § Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor

a) csatolta az elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet által kiadott tagság igazolását, vagy

b) a megadott tevékenységgel összefüggő elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz és termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte,

köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, továbbá az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

8. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013. közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program 112. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4) A vállalt EUME méret számításánál a Vhr. 21. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a teljes működtetési időszak alatt.

(5)[10] Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni, amelyet a Kincstár az egyes állatfajokra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről és a Baromfi Információs Rendszerről szóló miniszteri rendeletekben meghatározottak alapján vezetett nyilvántartásokból állapít meg.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapított állatlétszámot a gazdálkodási naplóban rögzített állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.

(7)[11] A Kincstár az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet és a hasznosítás módját az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem adataiból ellenőrzi.

(8) Az egységes területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenőrzésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása

9. §[12]

7. A támogatási kérelem elbírálása

10. § (1)[13] A támogatási kérelmet a Kincstár e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) A rangsorba állított kérelmek esetén a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az IH azon támogatási kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét.

8. Kifizetési kérelem

11. § (1) Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül köteles az MVH által közétett közleményben rendszeresített nyomtatványon, postai úton benyújtani az MVH-hoz.

(2) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékletként csatolni kell

a) az egyéni vállalkozói tevékenységről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított igazolás eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amely tartalmazza a főtevékenység kezdeti dátumát;

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen az elismert termelői csoport vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja.

(3)[14] A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására a 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglaltak teljesítését követően, legkorábban 2016. június 1. és 30. között, majd ezt követően évente június 1. és augusztus 31. között megnyíló kifizetési időszakban van lehetőség.

(4)[15] A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig lehet benyújtani.

(5)[16] A kifizetési kérelmet az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

9. Jogkövetkezmények

12. § (1)[17] Ha a Kincstár az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatásra jogosult nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltakat, az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(1a)[18] Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több, mint fél éves elmaradásban van, a Kincstár határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására.

(1b)[19] Amennyiben az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha a 3. mellékletben foglalt táblázat "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok része alapján a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a támogatásra jogosult valótlan adatot szolgáltatott, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3)[20] Az ügyfél az érintett év vonatkozásában köteles a jelen bekezdésben meghatározott elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni az üzemmérettől való elmaradás; és a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételtől való elmaradás esetén, ha

a) gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak első három évében az üzleti tervben az adott évre vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el;

b)[21] gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a véglegessé vált támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el; vagy

c) az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el.

(4) Az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni, ha nem teljesíti az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt kötelezettségét.

(5) Az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni, ha nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés c) pontjában vagy a 7. §-ban foglalt kötelezettségét.

(5a)[22] Mentesül az ügyfél az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 7. § szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(5b)[23] Mentesül az ügyfél az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 7. § szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(6)[24]

(7)[25]

(8) Ha visszafizetési kötelezettség áll fenn az ügyféllel szemben, akkor a visszafizetendő támogatás együttes összege nem haladhatja meg az igénybe vett támogatás összegét.

(9) Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy

a)[26] a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen felüli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át; de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b)[27] a működtetési időszak teljes időtartama alatt a gazdaság legtávolabbi pontja az életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igényléséig legalább a 2. melléklet szerinti végzettségek legalább egyike tekintetében BSc szintű szakirányú végzettséget szerez, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni;

d)[28] a működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek a kötelezettségének a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e kötelezettségét nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

e)[29] életvitelszerűen tanyára vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

f)[30] életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

g) a főállásban foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől - az ügyfelet bele nem számítva -

ga)[31] 1 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

gb)[32] 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 4%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni; amennyiben 2 főből 1 főt alkalmaz, akkor a támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

gc)[33] több mint 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 6%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni; amennyiben 1 főt alkalmaz, a támogatási összeg 4%-át, amennyiben 2 főt alkalmaz, a támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(9a)[34] Mentesül az ügyfél a (9) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a működtetési időszak alatt lejár, de a lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül - a támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.

(10) Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha nem teljesíti

a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási kötelezettségét, vagy

b)[35]

(11)[36] Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 11. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelmet elutasítják.

(12) Az ügyfélre vonatkozóan megállapított összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(13)[37] A (11) bekezdéstől eltérően, az ügyfélnek kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-ához való jogosultsága szűnik meg, ha

a) a működtetési időszak 5. évében teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret vagy

b)[38] a működtetési időszak 5. évét követő év június 1. és augusztus 31. között benyújtott kifizetési kérelem alapján legfeljebb 10%-kal tér el a 4. évre vállalt üzemmérettől, feltéve, hogy az eltérés nem eredményezi a 8. § (2) bekezdése szerinti üzemméret kategória változását.

10. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §[39] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (4) bekezdést és 12. § (9) bekezdés e) és f) pontot a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

16. §[40] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 1. § 10. pontját, 12. § (1)-(1b) bekezdést, (3) bekezdést, (5a) és (5b) bekezdést, (9) bekezdés a) pontját és g) pont ga)-gc) alpontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

17. §[41] Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

18. §[42] (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 6. §-át, 11. § (4) és (5) bekezdését, 12. § (1) bekezdését, 12. § (9) bekezdés b) és d) pontját, 12. § (11) és (13) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet [a továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel hatályon kívül helyezett 12. § (6) és (7) bekezdését a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

(3)[43] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló 60/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 12. § (9) bekezdés d) pontját és (9a) bekezdését a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító
száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.26 2 8299 02 2 2
01
Állattartó-telepi gépészSzakmunkás
3.22 2 6131 06 1 0
01
ÁllattenyésztőSzakmunkás
4.23 5 3124 16 6 3
01
Állattenyésztő és állategészségügyi technikusTechnikus
5.20 2 6140 05 9 0
01
Aranykalászos gazdaSzakmunkás
6.22 2 6139 06 1 0
02
Baromfi- és kisállattenyésztőSzakmunkás
7.22 5 3124 16 6 3
02
Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
8.22 2 6139 06 4 0
01
Belovagló (Bereiter)Szakmunkás
9.23 2 6112 05 9 0
02
BiotermesztőSzakmunkás
10.15 5 3113 16 6 4
01
Bor- és üdítőitalipari technikusTechnikus
11.15 2 7222 01 9 0
01
BorászSzakmunkás
12.21 2 6129 05 4 0
01
Dísznövény- és zöldségtermesztőSzakmunkás
13.21 2 6116 05 3 0
01
DísznövénykertészSzakmunkás
14.21 5 3124 16 6 2
01
Dísznövénytermesztő szaktechnikusSzaktechnikus
15.26 5 3117 16 2 0
06
Erdészeti gépésztechnikusTechnikus
16.29 5 3125 16 6 1
01
Erdészeti környezetvédő szaktechnikusSzaktechnikus
17.55 4 3910 09 8 0
03
Erdészeti menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
18.29 2 6219 05 1 0Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
01
19.29 5 3125 16 6 1
02
ErdésztechnikusTechnikus
20.21 2 6212 05 1 0
03
Faiskolai szaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
21.20 2 6140 05 9 0
04
Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
22.21 2 6121 05 5 0
02
Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóSzakmunkás
23.21 5 3124 16 6 2
02
Gyümölcstermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Szaktechnikus
24.22 2 6135 06 1 0
03
JuhtenyésztőSzakmunkás
25.22 5 3124 16 6 3
04
Juhtenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
26.20 4 6140 05 9 0
06
Képesített gazdaTechnikus
27.20 4 6140 08 2 0
04
Képesített mezőgazdasági gazdaasszonyTechnikus
28.24 2 6129 05 3 0
04
KertészSzakmunkás
29.24 5 3124 16 6 2
03
Kertész- és növényvédelmi technikusTechnikus
30.26 2 8293 02 2 2
13
Kertészeti gépészSzakmunkás
31.55 4 3910 09 8 0
08
Kertészeti menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
32.22 2 6134 06 1 0
04
LótenyésztőSzakmunkás
33.22 5 3124 16 6 3
05
Lótenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
34.42 2 5129 08 2 0
05
Lovastúra-vezetőSzakmunkás
35.22 2 6139 06 2 0
02
MéhészSzakmunkás
36.26 1 8293 04 7 0
01
Meliorációs és parképítő gépkezelőSzakmunkás
37.26 1 8293 04 6 1
04
Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
38.20 2 6140 09 9 0
03
Mezőgazdasági (agrár)vállalkozóSzakmunkás
39.41 5 3129 16 9 0
22
Mezőgazdasági áruforgalmazó technikusTechnikus
40.20 2 6140 08 2 0
06
Mezőgazdasági gazdaasszonySzakmunkás
41.26 2 8293 02 2 2
16
Mezőgazdasági gépészSzakmunkás
42.26 5 3117 16 2 0
21
Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
43.26 2 7433 02 2 2
17
Mezőgazdasági gépjavítóSzakmunkás
44.26 5 3117 16 2 0
22
Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikusSzaktechnikus
45.26 5 3117 16 2 0
23
Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikusSzaktechnikus
46.52 5 3126 16 7 0
12
Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikusSzaktechnikus
47.52 5 3126 16 7 0
13
Mezőgazdasági környezetvédő technikusTechnikus
48.26 5 3117 16 2 0
24
Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikusSzaktechnikus
49.20 5 3124 16 6 2
04
Mezőgazdasági technikusTechnikus
50.21 5 3124 16 6 2
05
Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
51.26 2 8293 02 2 2
21
Növénytermesztő gépészSzakmunkás
52.52 5 3125 16 6 2
06
Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási
szaktechnikus
Szaktechnikus
53.52 2 6140 05 6 0
02
Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
54.26 2 8313 02 2 2
22
Növényvédő és öntöző gépészSzakmunkás
55.26 1 8312 04 9 0
11
Önjárómunkagép-kezelőSzakmunkás
56.22 2 6133 06 1 0
05
SertéstenyésztőSzakmunkás
57.22 5 3124 16 6 3
06
Sertéstenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
58.22 2 6132 06 1 0
06
SzarvasmarhatenyésztőSzakmunkás
59.22 5 3124 16 6 3
07
Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
60.21 5 3124 16 6 2
08
Szőlész-borász szaktechnikusSzaktechnikus
61.21 2 6129 05 3 0
07
Szőlő- és gyümölcstermesztőSzakmunkás
62.22 5 3124 16 6 3
08
Takarmányozási szaktechnikusSzaktechnikus
63.26 1 8311 04 9 0Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)Szakmunkás
12
64.22 2 6229 06 2 0
03
Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
65.22 5 3129 16 6 3
10
Vadgazdálkodási technikusTechnikus
66.20 2 6129 05 9 0
10
Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás
67.21 2 7222 01 9 0
07
VincellérTechnikus
68.21 5 3124 16 6 2
09
Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikusSzaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.52 5 3126 16 7 0
12
Agrárgazdasági környezetvédelmi
szaktechnikus (alágazat megjelölésével)
Szaktechnikus
3.55 4 3910 09 8 0
13
Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat
megjelölésével)
Felsőfokú
szakképesítés
4.21 5 3129 16 6 4
09
Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikusSzaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.31 6203 02ÁllattenyésztőSzakmunkás
3.31 6203 03Baromfi- és kisállattenyésztőSzakmunkás
4.52 6222 01Bor- és üdítőital-ipari technikusTechnikus
5.52 6262 01ErdésztechnikusTechnikus
6.32 6207 01Faiskolai szaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
7.33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
8.31 6203 04JuhtenyésztőSzakmunkás
9.51 6201 01Képesített gazdaTechnikus
10.51 6201 02Képesített mezőgazdasági gazdaasszonyTechnikus
11.34 7872 01Lovastúra-vezetőSzakmunkás
12.31 6280 04Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelőSzakmunkás
13.31 6280 05Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelőSzakmunkás
14.52 3439 03Mezőgazdasági áruforgalmazó technikusTechnikus
15.31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszonySzakmunkás
16.34 5235 02Mezőgazdasági gépjavítóSzakmunkás
17.32 6201 02Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
18.32 6206 02MikroszaporítóSzakmunkás
19.53 6206 01Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási
szaktechnikus
Szaktechnikus
20.31 6280 08Önjáróbetakarítógép-kezelőSzakmunkás
21.31 6203 07SertéstenyésztőSzakmunkás
22.31 6203 08Szarvasmarha-tenyésztőSzakmunkás
23.31 6280 09Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)Szakmunkás

4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
3.55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
4.32 6206 02MikroszaporítóSzakmunkás
5.33 6207 04VincellérSzakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.55 3434 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
3.52 6201 02Agrárkörnyezet-gazdaTechnikus
4.52 3439 03Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus
Technikus
5.34 6280 01Állattartó-telepi gépészSzakmunkás
6.31 6203 02Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)Szakmunkás
7.52 6203 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikusTechnikus
8.31 6203 10Általános állattenyésztőSzakmunkás
9.32 6201 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
10.53 6203 01Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
11.55 6203 01Baromfitenyésztő és -termék-előállító
technológus
Felsőfokú
szakképesítés
12.33 6203 01Belovagló (Bereiter)Szakmunkás
13.32 6206 01BiotermesztőSzakmunkás
14.33 5212 01BorászSzakmunkás
15.31 6207 01Dísznövény- és zöldségtermesztőSzakmunkás
16.33 6207 01DísznövénykertészSzakmunkás
17.53 6207 01Dísznövénytermesztő szaktechnikusSzaktechnikus
18.31 6206 03DohánykertészSzakmunkás
19.52 6222 13Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-
ipar)
Technikus
20.52 5452 01Erdészeti gépésztechnikusTechnikus
21.33 6262 01Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
22.54 6262 01ErdésztechnikusTechnikus
23.31 6207 03Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
24.51 6201 01Gazda I.Technikus
25.33 6201 01Gazda II.Szakmunkás
26.31 6206 01Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóSzakmunkás
27.53 6207 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Szaktechnikus
28.53 6203 02Juhtenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
29.33 6207 03KertészSzakmunkás
30.52 6207 01Kertész- és növényvédelmi technikusTechnikus
31.34 6280 03Kertészeti gépészSzakmunkás
32.52 5470 04Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági
szakirány)
Technikus
33.31 6203 05LótenyésztőSzakmunkás
34.53 6203 03Lótenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
35.51 7872 02Lovastúra-vezetőTechnikus
36.31 6203 06MéhészSzakmunkás
37.51 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony I.Technikus
38.31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony II.Szakmunkás
39.33 6280 01Mezőgazdasági gépészSzakmunkás
40.52 5452 02Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
41.34 6280 04Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység
megjelölésével)
Szakmunkás
42.53 5452 01Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikusSzaktechnikus
43.31 6280 10Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás
44.53 5452 02Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikusSzaktechnikus
45.55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú
szakképesítés
46.55 5452 01Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú
szakképesítés
47.53 5452 03Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikusSzaktechnikus
48.52 6201 01Mezőgazdasági technikusTechnikus
49.31 6206 04MikroszaporítóSzakmunkás
50.52 6206 01Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
51.31 6280 07Növénytermesztő gépészSzakmunkás
52.31 6206 02Növényvédő és méregraktár-kezelőSzakmunkás
53.55 6203 02Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológusFelsőfokú
szakképesítés
54.53 6203 04Sertéstenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
55.53 6203 05Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
56.53 6207 03Szőlész-borász szaktechnikusSzaktechnikus
57.31 6207 02Szőlő- és gyümölcstermesztőSzakmunkás
58.53 6208 01Takarmányozási szaktechnikusSzaktechnikus
59.31 6203 09Tenyészállatteljesítmény-vizsgálóSzakmunkás
60.53 6203 06Törzskönyvező szaktechnikusSzaktechnikus
61.33 6203 02Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
62.52 6203 02Vadgazdálkodási technikusTechnikus
63.55 6203 03Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú
szakképesítés
64.32 6206 03Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás
65.51 6207 02VincellérTechnikus
66.53 6207 05Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikusSzaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.34 6206 01BiotermesztőSzakmunkás
3.32 6207 01Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
4.33 6201 01GazdaSzakmunkás
5.55 6206 01Gyógynövény- és fűszemövénytermesztő és -
feldolgozó
Felsőfokú
szakképesítés
6.55 6203 04MénesgazdaFelsőfokú
szakképesítés
7.55 6206 02Növénytermesztő és növényvédő technológusFelsőfokú
szakképesítés
8.34 6206 02Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.55 621 01 0010
55 01
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
3.52 621 01 1000
00 00
AgrárkörnyezetgazdaTechnikus
4.54 621 01 0000
00 00
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikusTechnikus
5.54 621 02 0010
54 01
AgrárrendészTechnikus
6.54 621 03 0010
54 01
Állategészségügyi technikusTechnikus
7.31 521 20 0010
31 01
Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
8.31 621 03 0010
31 01
Állattenyésztő (baromfi és kisállat)Szakmunkás
9.31 621 03 0010
31 02
Állattenyésztő (juh és kecske)Szakmunkás
10.31 621 03 0010
31 03
Állattenyésztő (sertés)Szakmunkás
11.31 621 03 0010
31 04
Állattenyésztő (szarvasmarha)Szakmunkás
12.54 621 03 0010
54 02
Állattenyésztő technikusTechnikus
13.33 621 02 0100
31 01
Aranykalászos gazdaSzakmunkás
14.55 621 02 0010
55 01
Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító
technológus
Felsőfokú
szakképesítés
15.31 621 04 0001
31 01
BelovaglóSzakmunkás
16.52 621 01 0100
31 01
Bioállat-tartó és tenyésztőSzakmunkás
17.52 621 01 0100
31 02
BiomasszaelőállítóSzakmunkás
18.52 621 01 0100
31 03
Bionövény-termesztőSzakmunkás
19.54 541 01 0010
54 01
Bor- és pezsgőgyártó technikusTechnikus
20.33 621 01 0000
00 00
BorászSzakmunkás
21.55 621 01 0010
55 02
BortechnológusFelsőfokú
szakképesítés
22.33 622 01 1000
00 00
DísznövénykertészSzakmunkás
23.31 622 01 0010
31 01
DohánykertészSzakmunkás
24.31 623 01 0100
31 01
Erdészeti növényvédőSzakmunkás
25.31 623 01 1000
00 00
Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
26.54 623 01 0000
00 00
ErdésztechnikusTechnikus
27.55 623 01 0000
00 00
ErdőgazdaFelsőfokú
szakképesítés
28.54 525 02 0010
54 01
Erdőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
29.33 622 01 0100
31 01
Faiskolai termesztőSzakmunkás
30.33 621 02 1000
00 00
GazdaSzakmunkás
31.55 621 02 0010
55 02
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó
Felsőfokú
szakképesítés
32.31 622 01 0010
31 02
GyümölcstermesztőSzakmunkás
33.31 621 01 0010
31 03
Haszonállat-gondozóSzakmunkás
34.54 621 04 0010
54 01
Kertész és növényvédelmi technikusTechnikus
35.31 521 19 0010
31 03
Kertészeti gépkezelőSzakmunkás
36.31 521 01 0010
31 02
Kertészeti gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
37.31 521 20 0010
31 03
Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
38.31 621 04 0100
31 01
Lóápoló és gondozóSzakmunkás
39.31 621 04 0000
00 00
Lótartó és -tenyésztőSzakmunkás
40.52 812 02 0000
00 00
Lovastúra-vezetőTechnikus
41.31 521 19 0010
31 04
Majorgép-kezelőSzakmunkás
42.31 621 05 0000
00 00
MéhészSzakmunkás
43.31 521 19 0010
31 05
Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelőSzakmunkás
44.55 621 01 0010
55 04
MénesgazdaFelsőfokú
szakképesítés
45.31 521 19 0010Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelőSzakmunkás
31 06
46.54 525 02 0010
54 02
Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
47.31 521 01 0010
31 03
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
48.55 621 01 0010
55 05
Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
49.55 621 01 0010
55 06
Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztensFelsőfokú
szakképesítés
50.31 521 19 0010
31 07
Mezőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
51.31 521 19 0010
31 08
Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelőSzakmunkás
52.54 621 02 0010
54 02
Mezőgazdasági technikusTechnikus
53.54 621 02 0100
31 01
Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
54.33 622 01 0100
31 02
MikroszaporítóSzakmunkás
55.33 622 01 0100
31 03
Növényházi dísznövénytermesztőSzakmunkás
56.31 521 20 0010
31 04
Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Szakmunkás
57.54 621 04 0100
31 01
NövénytermesztőSzakmunkás
58.54 621 04 0010
54 02
Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
59.55 621 02 0010
55 05
Növénytermesztő és növényvédő technológusFelsőfokú
szakképesítés
60.31 521 19 0010
31 09
Növényvédelmi gépkezelőSzakmunkás
61.54 621 04 0100
31 02
Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
62.52 621 01 0100
33 01
ÖkogazdaSzakmunkás
63.55 621 02 0010
55 06
Ökológiai gazdálkodóFelsőfokú
szakképesítés
64.31 521 19 0010
31 10
Önjáró betakarítógép kezelőjeSzakmunkás
65.55 621 02 0010
55 07
Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító
technológus
Felsőfokú
szakképesítés
66.33 622 01 0100
31 04
Szabadföldi dísznövénytermesztőSzakmunkás
67.31 622 01 0010
31 03
SzőlőtermesztőSzakmunkás
68.54 625 01 0100
31 01
Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
69.54 625 01 0000
00 00
Vadgazdálkodási technikusTechnikus
70.55 621 02 0010
55 08
Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú
szakképesítés
71.54 621 04 0100
31 03
VetőmagtermesztőSzakmunkás
72.54 621 02 0010
54 03
Vidékfejlesztési technikusTechnikus
73.33 621 01 0001
51 01
VincellérTechnikus
74.31 622 01 0010
31 04
ZöldségtermesztőSzakmunkás

8. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.1801-1JuhtenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
3.1801-2LótenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
4.1801-3SertéstenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
5.1801-4Szarvasmarha-
tenyésztő
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
6.1804MéhészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
7.1805Vadász-vadtenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
8.1806BaromfitenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
9.1807ÁllategészségőrÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
10.1809Általános
állattenyésztő
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
11.1810KisállattenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
12.1701DísznövénykertészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
13.1705KertészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
14.1705-1Szőlő- és
gyümölcstermesztő
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
15.1705-2ZöldségtermesztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
16.1707Általános kertészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
17.1706Mezőgazdasági
gépész
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
18.1706-1Állattartótelepi
gépész
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
19.1706-2Kertészeti gépészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
20.1706-3Növénytermesztő
gépész
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
21.1913-1BorászÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
22.313Gépszerelő
és -karbantartó
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
23.313-4Mezőgazdasági
gépszerelő, -
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
karbantartóSzakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
24.31-100Növényvédelmi
(technikus)
Technikus
25.31-300Mezőgazdasági
áruforgalmi
(technikus)
Technikus
26.32-101Erdészeti (technikus)Technikus

9. Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.1703KertészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
3.1704Növénytermesztő
gépész
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
4.1803KisállattenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
5.1901BorászÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.313-4Gépszerelő és
karbantartó
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
(mezőgazdasági
gépszerelő)
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
3.1809Általános tenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
4.1913-1Erjedésipari
termékgyártó (borász)
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
5.31-100Növényvédelmi
(technikus)
Technikus
6.31-300Mezőgazdasági
áruforgalmi
(technikus)
Technikus
7.51-0100Állattenyésztő és
állategészségügyi
(technikus)
Technikus
8.51-0200Erdész (technikus)Technikus
9.51-0300Kertész (technikus)Technikus
10.51-0400Növénytermesztő és
növényvédelmi
(technikus)
Technikus
11.61-0102Borászati és
üdítőipari ágazat
(technikus)
Technikus
12.71-0200Mezőgazdasági
gépész (technikus)
Technikus

11. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.313-4Mezőgazdasági
gépszerelő
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
3.1801-1SertéstenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
4.1801-2Szarvasmarha-
tenyésztő
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
5.1702DísznövénykertészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás

2. melléklet a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

Agrár képzési területen végezhető képzések

AB
1.Végzettségi szintAgrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett
képzés neve
2.alapfokozat
(baccalaureus,
bachelor;
rövidítve: BSc)
állattenyésztő mérnöki alapképzési szak
élelmiszeripari gépészmérnök alapképzési szak
élelmiszermérnöki alapképzési szak
erdőmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
kertészmérnöki alapképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak
növénytermesztő mérnöki alapképzési szak
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
vadgazda mérnöki alapképzési szak
3.mesterfokozat
(magister,
master; rövidítve:
MSc)
agrármérnöki mesterképzési szak
állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
birtokrendező mérnöki mesterképzési szak
díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak
élelmiszermérnöki mesterképzési szak
gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak
kertészmérnöki mesterképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
növényorvosi mesterképzési szak
növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak
vadgazda mérnöki mesterképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak
4.Főiskolaiagrármérnök
agrármenedzser főiskolai szintű szak
agrár-szakoktató főiskolai szintű szak
állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési
üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános
állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai
szintű szak
élelmiszer-ipari gépészmérnöki vagy élelmiszer-ipari gépész
üzemmérnöki főiskolai szintű szak
élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki,
vagy élelmiszer-technológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak
élelmiszeripari mérnök főiskolai szintű szak
élelmiszeripari gépész főiskolai szintű szak
gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak
kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási
agrár üzemmérnöki főiskolai szintű szak
meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses
üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész
üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai
szintű szak
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak
növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki
főiskolai szintű szak
szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak
szőlész-borász főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási mérnök főiskolai szintű szak
természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak
vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak
vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy
élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak
5.Egyetemiagrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak
agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező
agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű
szak
alkalmazott zoológus szak
állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak
élelmiszeripari mérnök egyetemi szintű szak
élelrniszerrnémöki egyetemi szintű szak
erdőmémöki egyetemi szintű szak
gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
informatikus agrármérnök
kertészmérnöki egyetemi szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és
tájgazdálkodási egyetemi szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak
növényorvosi egyetemi szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak
6.Szakirányú
továbbképzési
szak
agrárközgazdasági
agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
agrármenedzsment
alapszintű nemzetközi mezőgazdasági
baromfi-egészségügy
élelmiszerbiztonsági
élelmiszerbiztonsági szakember
élelmiszeripari minőségügyi
élelmiszerlánc minőségirányítás
élelmiszerlánc minőségügy
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó
élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki
európai uniós agrárszakértő
gombatermesztési szakmérnök
gombatermesztési szaktanácsadó
gyógynövénytermesztő
gyógynövénytermesztő szakember
gyümölcstermesztési (integrált termesztési)
gyümölcstermesztő
gyümölcstermesztő szakmérnök
integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
integrált növénytermesztő
integrált növénytermesztő szakember
juh- és kecskeágazati szakmérnök
kertészeti marketing és logisztikai
környezet- és tájgazdálkodási
környezet- és tájgazdálkodási szakember
környezetgazdálkodási
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
lótenyésztő
mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
mezőgazdasági környezetgazdálkodási
mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
mezőgazdasági szaktanácsadó
mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
mezőgazdasági vízgazdálkodási
mezőgazdasági vízgazdálkodási
nemzetközi agrárágazati
növénygenetika és növénynemesítés
növénygenetikai és növénynemesítési
növényvédelmi szakmérnök
növényvédelmi szakmérnök
ökológiai gazdálkodó
ökológiai gazdálkodó szakmérnök
ökológiai növénytermesztő
ökológiai növénytermesztő szakember
sertés-egészségügyi
sertéstenyésztő szakmérnök
szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági
szarvasmarhatenyésztő szakmérnök
szőlész-borász
szőlő- és borgazdasági szakmérnök
szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
szőlőtermesztő és borász menedzser
szőlőtermesztő és borász szakmérnök
takarmánykeverék-gyártási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
talajerőgazdálkodás
talajerőgazdálkodás szakmérnök
talajtani
talajtani szakmérnöki
tápanyag-gazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
vadgazdálkodási
vadgazdálkodási szakember
vetőmag-gazdálkodási
vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
vidékfejlesztő menedzser
vidékfejlesztő menedzser szakmérnök
zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
zöldséghajtatási
zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

3. melléklet a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

Értékelés

ABCD
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés
módja
Pontszám
2.A rész
Szakmai szempontok
A 2. melléklet szerinti végzettség15
3.Az ügyfél képzettségeAz 1. mellékletben meghatározott
felsőfokú szakképesítés vagy
technikusi vagy szaktechnikusi
szakképzettség
Végzettséget
igazoló okirat
hiteles másolata.
10
4.Az 1. mellékletben
meghatározott
végzettséggel
rendelkező ügyfél
vállalja, hogy a 2. melléklet
szerinti végzettségek egyike
tekintetében a 10 %-os
kifizetetési kérelem benyújtásáig
legalább BSc szintű szakirányú
végzettséget szerez
Támogatási
kérelemben tett
nyilatkozat alapján.
2
Az ügyfél vállalja a3. évének kezdetétőlTámogatási kérelem
főlapján tett
nyilatkozat alapján.
16
5.főállású mezőgazdasági
termelővé válást a
működtetési időszak
4. évének kezdetétől13
Az ügyfél vállalja, hogy
a működtetési időszak 4.
évére vállalt EUME
értéket az
állattenyésztés, a
kertészet, vagy az
állattenyésztés és a
84-100%-ban9
6.67-83%-banAz üzleti terv részét
képező SFH-
betétlap alapján.
7
kertészet együttes
aránya adja
51-66%-ban5
7.Az ügyféléletvitelszerű tartózkodási helye
tanyán vagy a Központi
Statisztikai Hivatal által a
kérelembenyújtás évének január
1-jei dátummal közzétett
helységnévtár alapján 1000 fő
alatti lakosságszámú településen
van a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában és
vállalja, hogy ezt fenntartja a
működtetési időszak végéig.
Támogatási kérelem
főlapján tett
nyilatkozat és a
lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
másolata vagy az
adott város
Polgármesteri
Hivatala által
kiállított eredeti
lakcímigazolás
alapján
7
vállalja, hogy életvitelszerű
tartózkodási helyként tanyára
vagy a Központi Statisztikai
Hivatal által a kérelembenyújtás
évének január 1-jei dátummal
közzétett helységnévtár alapján
1000 fő alatti lakosságszámú
településre költözik a
működtetési időszak első évének
végére és ezt fenntartja legalább a
működtetési időszak végéig.
Támogatási kérelem
főlapján tett
nyilatkozat alapján
4
8.Az 1. mellékletben
meghatározott
végzettséggel
rendelkező ügyfél a
támogatási kérelmének
benyújtását megelőzően
megszerzett,
legalább 3 év mezőgazdasági
szakmai gyakorlattal rendelkezik
Támogatási kérelem
főlapján tett
nyilatkozat,
valamint eredeti
munkaszerződés,
munkaviszony
igazolás, gazdaság
vezetőjének
igazolása, ami
pontosan
tartalmazza a
mezőgazdasági
szakmai gyakorlat
idejét
4
legalább 2 év mezőgazdasági
szakmai gyakorlattal rendelkezik
3
legalább 1 év mezőgazdasági
szakmai gyakorlattal rendelkezik
2
9.A támogatási
kérelemben megadott
tevékenységgel releváns
elismert termelői
csoport, vagy zöldség-
gyümölcs termelői
csoport és termelői
szervezet tagság vagy
azokhoz való
csatlakozási szándék
MVH által közzétett
nyomtatványon
benyújtott elismert
termelői csoport
által, vagy zöldség-
gyümölcs termelői
csoport és termelői
szervezet által
kiadott tagsági
igazolás vagy
tagfelvételről szóló
szándéknyilatkozat
alapján
5
10.Összesen:max. 53
11.B rész
Horizontális szempontok
12.Női ügyfél2
13.Az ügyfél vállalja, hogy
a főállásban
foglalkoztatottak száma
a működtetési időszak 4.
évétől (az ügyfelet nem
beleszámítva)
+2 fő felettTámogatási kérelem
főlapján tett
nyilatkozat alapján
6
+2 fő4
+1 fő2
14.A működtetési időszak
kezdetétől annak teljes
időtartama alatt az
ügyfél életvitelszerű
tartózkodási helyéhez
képest a gazdaság
legtávolabbi pontja
legfeljebb
30 km-es sugarú körön belül
található
Támogatási kérelem
főlapján tett
nyilatkozat alapján
7
15.Az ügyfél életvitelszerű
tartózkodási helye
hátrányos helyzetű településen
van a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően legalább
egy évvel
A Vhr. 3. § 14.
pontja szerint, a
lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
másolata vagy az
adott város
Polgármesteri
Hivatala által
kiállított eredeti
lakcímigazolás
alapján
4
16.Összesen:max: 19
17.C rész
Pénzügyi terv
18.A befektetett eszközök
hatékonysága
A befektetett eszközök ráfordításainak aránya, a
befektetett eszközök ráfordításai a kiemelt anyagjellegű
kiadások (növénytermesztés, kertészet, szőlő- és
gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) és az
igénybevett szolgáltatások összegéhez képest a
működtetési időszak teljes időtartama alatt.
Ha a mutató értéke legalább 2,5
Ha a mutató értéke legalább 1,5, de nem éri el a 2,5-t
2
1
A főtevékenységből származó felhalmozódó kumulált
jövedelem* aránya az egyszeri tőkejuttatáshoz
viszonyítva a működtetési időszak 4. évére
19.A támogatás
hasznosulása
Ha a mutató értéke legalább 2
Ha a mutató értéke legalább 1,4, de nem éri el a 2-t
Ha a mutató értéke legalább 0,9, de nem éri el az 1,4-t
Ha a mutató értéke legalább 0,4, de nem éri el a 0,9-t
4
3
2
1
* A számítás módja: [Mezőgazdasági tevékenységből
származó bevétel 1. év + 2. év + 3. év + 4. év )-
[Kiemelt anyagjellegű kiadások a
növénytermesztésben, kertészetben, szőlő-,
gyümölcstermesztésben 1. év + 2. év + 3. év + 4. év )+
(Kiemelt anyagjellegű kiadások az állattenyésztésben 1.
év + 2. év + 3. év + 4. év )+(Igénybe vett szolgáltatások
kiadásai 1. év + 2. év + 3. év + 4. év )+ (Bér- és
járulékai 1. év + 2. év + 3. év + 4. év) + (Vállalkozói
kivét 1. év + 2. év + 3. év + 4. év) ]] / (Egyszeri
tőkejuttatás összesen)
20.A vállalkozás tervezett
jövedelmezősége
Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a
működtetési időszak teljes időtartamára tervezett
Vállalkozás eredményének a vállalkozói kivéttel növelt
átlaga) aránya az átlagos minimálbérhez (a benyújtás
évében érvényes havi minimálbér és bérminimum
átlagának éves értéke) a működtetési időszak teljes
időtartama alatt
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább
120%
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább
60%, de nem éri el a 120%-ot
2


1
21.Összesen:max: 8
22.D rész
Üzleti terv
23.Üzleti terv értékelése összesen (a kitöltési útmutatóban szereplő követelmények
maximális teljesítése esetén):
max: 40
24.MINDÖSSZESEN:max: 120

4. melléklet a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. A családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai

2. A közreműködő személyes adatai

3. A családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai

4. A közreműködő bevonásának időtartama

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[2] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 31. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[5] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[6] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[7] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[8] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[9] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[10] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[11] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[12] Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan 2017.12.28.

[13] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[14] Módosította a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2020.06.15.

[15] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[16] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[17] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[18] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[19] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[20] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[21] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 31. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[22] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[23] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[24] Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2017.12.28.

[25] Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2017.12.28.

[26] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[27] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[28] Megállapította a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.21.

[29] Megállapította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[30] Megállapította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[31] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[32] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[33] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[34] Beiktatta a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.12.21.

[35] Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan 2017.12.28.

[36] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 15. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[37] Beiktatta a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 16. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[38] Módosította a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2020.06.15.

[39] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 25. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[40] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (7) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[41] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 78. § (7) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[42] Beiktatta a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.08.18.

[43] Beiktatta a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.21.

Tartalomjegyzék