Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

40/2015. (VII. 13.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

Az 1., 2. és 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében, a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

a 3., 4., 5., 9., 10. és 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - az 1-6. és 8-11. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A 4. számú mellékletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. § (2) bekezdés d) pontjában, az "a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdés e) pontjában az "a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 2. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontjában az "A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 2. §-a a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) kislétszámú állattartó telep: az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 1. számú függelék 5. pontjában meghatározott telep;

e) nagy létszámú állattartó telep: az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 1. számú függelék 4. pontjában meghatározott telep;

f) egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások."

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet szerinti támogatás - a 3/A. §-ban meghatározott támogatás kivételével - az 1. számú melléklet 3-25. sorában, valamint a 28-35. sorában megjelölt betegségek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU rendelet) 26. cikke szerinti támogatásnak minősül."

(3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A támogatásokat az állatbetegség miatti költségek vagy veszteségek keletkezésének időpontjától számított négy éven belül kell kifizetni."

(4) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a 3. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

3/A. § (1) A szarvasmarha, juh és a kecske állatállományokat érintő, a kéknyelv betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatban 2015. május 1-jétől 2015. július 15-ig teljesített önkéntes vakcinázás (a továbbiakban: kéknyelv immunizálás) költségeihez, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján, vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás) vehető igénybe.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatásra az e §-ban és a 7. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege a kéknyelv immunizálási szolgáltatásról kiállított számla nettó - ÁFA-t nem tartalmazó - értékének 100 százaléka.

(4) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az a szarvasmarha, kecske-, illetve juhtenyésztő jogosult, aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, valamint bejelentette vállalkozásainak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásról szóló törvény szerinti minősítését és a fizetési számlaszámát,

b) tevékenysége során teljesíti a hazai és uniós állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket,

c) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

d) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) által jóváhagyott mentesítési programtól,

e) az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel, illetve akkreditációval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végeztette el,

f) a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

fa) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

fb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt és

fc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint

g) a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelmében nyilatkozik

ga) a b)-f) pontban foglalt feltételeknek való megfelelésről,

gb) arról, hogy az állattartó vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben,

gc) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottakról, és

gd) arról, hogy a kéknyelv betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatban önkéntesen teljesíti a vakcinázást.

(5) Az állattartó a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet 2015. július 15-től 2015. augusztus 5-ig nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon az MVH-hoz, amely azt 60 napon belül elbírálja.

(6) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyes által az (1) bekezdés szerinti időszakban teljesített önkéntes kéknyelv vakcinázás költségéről kiállított számla másolatát. A számlának tételesen tartalmaznia kell az állatfaj megnevezését, a kéknyelv immunizálásra vonatkozó állat-egészségügyi szolgáltatás megnevezését.

(7) Hiányosan vagy hibásan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem esetén az MVH az állattartót 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(8) Az MVH a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmekről folyamatosan - az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret figyelembevételével - dönt és a támogatást - a forrás rendelkezésre állása esetén - a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő állattartó részére.

(9) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján euróban kell meghatározni.

(10) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/214/EU bizottsági rendeletben, a 702/2014/EU bizottsági rendeletben és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendeletben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(11) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(12) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni."

(5) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A megyei kormányhivatal megállapítja

a) a támogatásra való jogosultságot a 4. §-ban, az 5. § (5) és (7) bekezdésében, és a jelen § (1a), (3a) és a (4) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével, valamint,

b) a támogatási kérelem postai úton történő benyújtásának időpontját, és az a)-b) pontban foglaltakat az engedélyes támogatási kérelmén igazolja.

(6a) Kizárólag a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal jogosult a (6) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására. A megyei kormányhivatal az e rendeletben foglalt feltételek teljesítését nem igazolja, amennyiben az engedélyes a támogatási kérelmét határidőn túl vagy másolati példányban nyújtotta be, illetve azt nem írta alá.

(7) A megyei kormányhivatal a támogatási kérelmeket azok mellékleteivel, engedélyesenként elkülönítve folyamatosan a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi az MVH részére."

(6) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül folyósítja az engedélyes részére feltéve, hogy

a) az állattartóval szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely az állattartó támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

b) az állattartó nem minősül a 702/2014/EU rendelet 2. cikk (14) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak."

(7) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2015. évben rendelkezésre álló keret összege 8743,3 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi ágazatban, 6243,3 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2014. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

(8) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet, és

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

(9) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított

a) 3/A. §-át a 2015. május 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokra,

b) 2. § d)-f) pontját, 3. § (1) bekezdését, 3. § (6) bekezdését, 6. § (6)-(7) bekezdését, 6. § (9) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 10. §-át és 1-3. számú, 5. és 6. számú mellékletét a 2015. július 15-ét követően elvégzett szolgáltatásokra

kell alkalmazni."

(10) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

c) 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép,

d) 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

e) 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(11) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában, 5. § (3) és (4) bekezdésében, 6/C. §-ban az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósághoz" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdés a) pontjában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés d) pontjában az "a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.)" szövegrész helyébe az "a Tv." szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében az "a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe az "az MVH" szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

h) 6. § (8) bekezdésben az "MVH PKI" szövegrész helyébe az "MVH" szöveg

lép.

(12) Hatályát veszti a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (5) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a (6) bekezdés 4-11. pontjában meghatározott jogcímeknél pótlólagos kifizetés történik, úgy az (5) bekezdés szerinti modulációs csökkentést a pótlólagos kifizetés terhére kell érvényesíteni."

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "84 800 Ft" szövegrész helyébe a "434 800 Ft" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "244 500 Ft" szövegrész helyébe az "594 500 Ft" szöveg

lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "84 800 Ft" szövegrész helyébe a "147 800 Ft" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "244 500 Ft" szövegrész helyébe a "307 500 Ft" szöveg

lép.

6. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

6. § (1) A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 1. § 3. pontját, 5. § (1) bekezdését és 6. § (2) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2015. május 31-ét követően és a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelmet határidőben benyújtott kérelemként kell kezelni."

(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a) 1. § 3. pontjában az "április 10-e" szövegrész helyébe az "április 30-a",

b) 5. § (1) bekezdésében a "május 31-e" szövegrész helyébe a "augusztus 5-e",

c) 6. § (2) bekezdésében a "tárgyév augusztus 31-éig" szövegrész helyébe "tárgyév október 31-éig"

szöveg lép.

7. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

7. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2. §

a) (2) bekezdésében a "július 15-éig" szövegrész helyébe a "július 22-ig",

b) (4) bekezdésében a "július 31-éig" szövegrész helyébe az "augusztus 7-éig",

c) (5) bekezdésében a "július 15-ig" szövegrész helyébe a "július 22-ig"

szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 13. §-a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A havi tejértékesítési jelentést három havi összesítéssel kell benyújtani. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható.

(11) A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek legkésőbb a támogatási évet követő év május 15. napjáig egyszeri, összesített nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk.

(12) Amennyiben a mezőgazdasági termelő gazdaságában összesen 120 000 kg értékesített tejet meghaladó tejtermelést folytató és tejtermelést nem folytató tenyészet egyaránt megtalálható, a tejtermelést folytató tenyészet adatairól tejértékesítési jelentést nem kell benyújtani."

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a 31. §-t követően a következő 13. alcímmel egészül ki:

"13. Átmeneti rendelkezések

31/A. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 1. § 2. pontját, 13. § (10)-(12) bekezdését és 2. melléklet 1. pontját a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(3) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 1. § 2. pontjában a "szarvasmarha" szövegrész helyébe a "szarvasmarhaféle" szöveg lép.

9. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

9. § (1) A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Átmeneti rendelkezések

7/A. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését és 5. § (2) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(2) A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "tárgyév június 9-én" szövegrész helyébe a "tárgyév június 16-án",

b) 5. § (2) bekezdésében a "3. § (2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "3. § (1) és (2) bekezdésben"

szöveg lép.

10. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

10. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. hízottbika: legalább 9 hónapos szarvasmarha vagy bivaly;"

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Amennyiben a támogatási kérelem határidőben benyújtott melléklete nem magyar nyelvű, akkor az MVH hiánypótlás keretében felhívja a mezőgazdasági termelőt a dokumentum szakfordítói fordításának csatolására."

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Amennyiben az (5) bekezdésben felsorolt és határidőben benyújtott dokumentum nem magyar nyelvű, akkor az MVH hiánypótlás keretében felhívja a mezőgazdasági termelőt a dokumentum szakfordítói fordításának csatolására. Több, csak számjegyek vonatkozásában eltérő, de a fordítás szempontjából azonos szövegtartalmú dokumentum csatolása esetén egy dokumentum fordítása mellett a szövegazonosságról a termelő nyilatkozik."

(4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában, ha a (6) bekezdés alapján csatolt számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum, vagy minősítő bizonyítvány másolatában csak a felhasznált vetőmag tömege szerepel, a felhasznált vetőmagszám megállapításához a 3. és a 4. melléklet "C" oszlopában található átváltási tényezőt kell alkalmazni."

(5) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. alcíme a következő 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 1. § 2. b) alpontját és 8. pontját, 9. § (5a) bekezdését, 14. § (6a) és (7) bekezdését, 18. § b) pontját, 21. § (2) bekezdés b) pontját és 3. mellékletét a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(6) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 1. § 2. pont b) alpontjában a "nőivarú szarvasmarha" szövegrész helyébe a "nőivarú szarvasmarha vagy bivaly",

b) 18. § b) pontjában a "4. mellékletben meghatározott" szövegrész helyébe a "4. melléklet B oszlopában meghatározott",

c) 21. § (2) bekezdés b) pontjában a "június 1-jéig" szövegrész helyébe az "augusztus 1-jéig",

d) 3. melléklet B: 28. mezőjében az "5 000 000" szövegrész helyébe az "500 000" szöveg

szöveg lép.

11. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

11. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. állandó kultúra: az állandó gyepterülettől eltérő, a vetésforgón kívül termesztett növénykultúra, amely öt vagy öt évnél több ideig foglalja el a földterületet és ismétlődően termést hoz, ideértve a faiskolát, a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényt, a fás szárú egyéb ültetvényeket, valamint a levendula, orvosi zsálya, kerti ruta, mezei cickafark, fehér üröm, kasvirág, évelő édeskömény, kerti kakukkfű, lósóska, szurokfű lágyszárú fajokat;"

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1307/2013/EU rendelet 43. cikk (11) bekezdésének alkalmazása során a mezőgazdasági termelőnek]

"a) a tárgyév június 16-án és szeptember 30-án meg kell felelnie a 34/2013. (V. 14.) VM rendeletben foglalt követelményeknek, valamint"

(3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a táblaszegély vagy a vízvédelmi sáv az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 1. § 14. pontja szerinti támogatható terület, akkor az egységes kérelemben a táblaszegélyt vagy a vízvédelmi sávot a szomszédos szántóterület hasznosításával azonos hasznosításúnak vagy parlagon hagyott területként kell bejelenteni, és a terménydiverzifikáció szempontjából is ekként vehető figyelembe."

(4) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 7. és 8. § szerinti követelmények alól mentesül az a mezőgazdasági termelő,)

"b) akinek szántóterületének mérete tíz hektárnál kisebb;"

(5) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ökológiai jelentőségű területként a következő földterületek vehetők figyelembe:)

"h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és az 1305/2013/EU rendelet alapján erdősített terület (a továbbiakban: erdősített terület);"

(6) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ökológiai jelentőségű területnek a mezőgazdasági termelő által az egységes kérelmében bejelentett szántóterületen vagy azzal közvetlenül szomszédosan kell elhelyezkednie oly módon, hogy a szántóterület és az ökológiai jelentőségű terület között legfeljebb öt méter szélességű, szilárd burkolattal nem fedett egyéb terület lehet."

(7) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a táblaszegély, fás sáv, vízvédelmi sáv, vagy vizesárok ökológiai jelentőségű területen belül az adott tájelem teljes szélességében négy méternél hosszabb szakaszon megszakad, akkor a szakadással elválasztott részeket különállóan kell ökológiai jelentőségű területként figyelembe venni."

(8) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 5. melléklet szerinti, lineáris típusú ökológiai jelentőségű területnek - a fasor kivételével - legalább tíz méteres hosszúságban kell érintkeznie az egységes kérelemben bejelentett szántóterülettel, ahol az érintkezés megítélésekor a 14. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandók."

(9) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény abban az esetben vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként, ha azon nem használnak sem műtrágyát, sem növényvédőszert."

(10) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 26/A. alcíme a következő 27/B. §-sal egészül ki:

"27/B. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított, 1. § (1) bekezdés 4. pontját, 3. § (2) bekezdés a) pontját, 8. § (3) bekezdését, 9. § b) pontját, 13. § (1) bekezdés h) pontját, 14. § (1) bekezdését, 16. § (3) és (6) bekezdését, valamint 20. § (1) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

12. Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. 2015. évre vonatkozó támogatási keret

ABC
1Baromfi megnevezéseIdőszakTámogatási
keret (millió Ft)
2.növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke és
gyöngyös
I.
negyedév
1 150
II.
negyedév
1 150
III.
negyedév
1 150
IV.
negyedév
1 150
3.házi tyúkI.
negyedév
130
II.
negyedév
130
III.
negyedév
130
IV.
negyedév
130
4.pecsenyeliba, növendék liba
fiatal liba, hízott liba
pecsenyekacsa, növendék
kacsa, hízott kacsa
I.
negyedév
638,64
II.
negyedév
1037,88
III.
negyedév
1083,24
IV.
negyedév
840,24
5.növendék pulykaI.
negyedév
570
II.
negyedév
570
III.
negyedév
570
IV.
negyedév
570
6.Összesen:11 000

"

2. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

1. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:

ABCD
1.2015-20
2.(Technikai
kód
Támogatási jogcím
(állatbetegség
megnevezése)
Támogatható
állatfajok
Támogatható költségek
maximális, áfát nem tartalmazó
értéke forintban, szolgáltatási
egységenként, amely tartalmazza
a felhasznált eszközök,
állatgyógyászati készítmények,
továbbá
a mintaküldés költségeit)
"6.B002IBR/IPVszarvasmarhaImmunizálás: Kislétszámú
állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed:
2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa, VN: 1120 Ft
PCR: 5500 Ft"

2. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet 15. sora helyébe a következő sor lép:

ABCD
1.2015-20
2.(Technikai
kód
Támogatási jogcím
(állatbetegség
megnevezése)
Támogatható
állatfajok
Támogatható költségek
maximális, áfát nem tartalmazó
értéke forintban, szolgáltatási
egységenként, amely tartalmazza
a felhasznált eszközök,
állatgyógyászati készítmények,
továbbá
a mintaküldés költségeit)
"15.B007Kéknyelv betegségszarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400
Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2-5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa: 1260 Ft,
PCR: 5500 Ft"

3. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet 35. sora helyébe a következő sor lép:

ABCD
1.2015-20
2.(Technikai
kód
Támogatási jogcím
(állatbetegség
megnevezése)
Támogatható
állatfajok
Támogatható költségek
maximális, áfát nem tartalmazó
értéke forintban, szolgáltatási
egységenként, amely tartalmazza
a felhasznált eszközök,
állatgyógyászati készítmények,
továbbá
a mintaküldés költségeit)
"35.F006Lépfeneló, szarvasmarha, juh,
kecske
Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400
Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom"

3. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

"2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Az ügyfél adatai:

1.1. ügyfél-azonosító,

1.2. adószám,

1.3. adóazonosító jel,

1.4. őstermelői igazolvány száma,

1.5. felelős vezető neve és telefonszáma,

1.6. érintett telephely(ek) megnevezése,

1.7. a .... évben igénybe venni tervezett szolgáltatások megjelölése,

1.8. a .... évben igénybe venni tervezett szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatások összege,

1.9. felelős ügyintéző neve és telefonszáma.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:

(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám),

2.2. Éves forgalom (forintban),

2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban),

2.4. Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).

3. Az állatállomány meghatározása:

3.1. faj,

3.2. tenyészetkód,

3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód,

3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.

4. Nyilatkozat:

4.1. arról, hogy a kérelmező jogi személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban;

4.2. arról, hogy a kérelmezőnek lejárt köztartozása nem áll fenn;

4.3. arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett;

4.4. arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára a megyei kormányhivatal által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;

4.5. arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;

4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén rendelkezik az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel.

5. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét, illetve a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának összegét az MVH erre vonatkozó határozata alapján a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.

6. Keltezés, az ügyfél cégszerű aláírása

7. Melléklet:

A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételek teljesítéséről."

4. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

"3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése:

2.1. tárgyidőszak megjelölése,

2.2. állatfaj: (baromfi, egyéb) megjelölése.

3. A kedvezményezett adatai:

3.1. név,

3.2. ügyfél-azonosító,

3.3. jogosultságát megállapító megyei kormányhivatal igazolás száma,

3.4. az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja,

3.5. a kiállított számla teljesítésének dátuma,

3.7. a kiállított számla száma,

3.8. a számlán feltüntetett támogatható nettó költség.

4. Igényelt támogatás összege forintban

5. Nyilatkozatok

6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása

7. Mellékletek:

7.1. Számla másolatok.

7.2. Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet, szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.

7.3. A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléshez a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.

8. A megyei kormányhivatal igazolása a támogatási kérelemben megjelölt engedélyes és kedvezményezett(ek) által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a támogatási kérelem postai úton történő beküldésének időpontjáról.

9. Keltezés, a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal főállatorvosának (cégszerű) aláírása."

5. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

"5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított baromfilétszámra vonatkozóan

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Tenyészetkód

5. Állatfaj:

6. A tárgyidőszakban a vágóhídra szállított baromfik darab száma összesen:

7. Szállítólevelek sorszámai:

8. Nyilatkozat arról, hogy

8.1. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,

8.2. a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént,

8.3 a 7. pontban feltüntetett szállítólevelek megküldésre kerültek az Országos Adatbázis (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) részére.

9. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása"

6. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

"6. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított szarvasmarha létszámra vonatkozóan

1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója

2. Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója

3. Tárgyidőszak

4. Tenyészetkód

5. A tárgyidőszakban a vágóhídra szállított szarvasmarhák darab száma összesen: Ebből korcsoportként:

5.1. 0-6 hónap korú szarvasmarhák darab száma összesen:

5.2. 6-24 hónap korú szarvasmarhák darab száma összesen:

5.3. 24 hónap feletti korú szarvasmarhák darab száma összesen:

6. Nyilatkozat arról, hogy

6.1. az 5. pontban feltüntetett szarvasmarhák vágóhídra történő szállítása az ENAR-ba bejelentésre került,

6.2. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,

6.3. a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.

7. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása"

7. melléklet a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelethez

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. 1 kg értékesített tej = 0,971 l tej"

Tartalomjegyzék