2015. évi LXXII. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról[1]

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"3. átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal által közétett módszertan szerint a folyamatosan vezetett létszámnyilvántartás alapján számított mutató, azzal, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma az átlagos statisztikai állományi létszámba nem számítható be,"

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

II. FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

37. §[37]

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

38. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:)

"f) a központi támogatások, ideértve az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulást és törvényben előírt egyéb támogatás összegét;"

39. §[38]

40. § Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

a) 4. § (3) bekezdés c) pont 3. alpontja,

b) 5. § (3) bekezdés c) pont 5. alpontja.

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

41. §[39]

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

42. §[40]

43. §[41]

44. §[42]

8. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

45. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyei hatókörű városi múzeum - a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - állami feladatai keretében:]

"b) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,"

(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. § (2) bekezdése a következő c)-j) ponttal egészül ki:

[A megyei hatókörű városi múzeum - a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - állami feladatai keretében:]

"c) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,

d) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,

e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében,

f) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében,

g) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,

h) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,

i) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként évente legalább kétszer módszertani műhelygyakorlatot szervez

ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,

ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,

ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára, valamint

j) évenként legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét."

46. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 66. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

[A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként]

"l) évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megye könyvtárosai számára."

47. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A megyei hatókörű városi múzeum támogatása terhére biztosítani kell intézményenként legalább egy fő, szakmai munkakörben foglalkoztatott múzeumi szakember szakmai továbbképzését.

(5a) A megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása terhére biztosítani kell intézményenként legalább egy fő, szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros szakember szakmai továbbképzését."

48. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

a) 45/A. § (2) bekezdésében a "múzeum" szövegrész helyébe a "múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően" szöveg,

b)[43]

9. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

49. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerint biztosított támogatás esetében a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az MNF-fel kötött megállapodás alapján utalja a közvetett támogatás forrását a letéti számlára. A Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint biztosított közvetett támogatás esetében a kedvezményezett célra felajánlott összeget mint közvetett támogatást az állami adóhatóság utalja a letéti számlára. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg a Tao. tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatás nélkül

a) a 2013. évben a 9700,0 millió forintot,

b) a 2014. évben a 7000,0 millió forintot,

c) a 2015. évben a 12 000,0 millió forintot,

d) a 2016. évben a 14 000,0 millió forintot

nem haladhatja meg."

10. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

50. §[44]

51. §[45]

52. §[46]

53. §[47]

11. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

54. §[48]

55. §[49]

12. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

56. §[50]

13. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

57. §[51]

58. §[52]

14. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

59. §[53]

15. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

60. § A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 20. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. A halgazdálkodásból származó bevételek

63. § (1) A halgazdálkodásból származó bevétel

a) az állami halász- és horgászjegy díja,

b) a halgazdálkodási haszonbérleti, valamint vagyonkezelési díj,

c) a turista állami horgászjegy díja,

d) a fogási tanúsítvány és a fogási napló díja.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti bevétel központosított bevétel.

(3) A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente meghatározott forrást a miniszter a következőkre fordítja:

a) halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,

b) őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása,

c) védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése,

d) természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,

e) új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,

f) természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,

g) halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása, illetve

h) halászati őrzés támogatása, fejlesztése,

i) a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása,

j) halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása,

k) gyermek- és ifjúsági horgászok továbbképzése, iskolai horgászati szakkörök és táborok szervezése, iskolai horgászati képzési segédanyagok készítése,

l) horgászturizmus fejlesztése,

m) horgászat megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények, illetve horgászversenyek és a versenysport támogatása,

n) magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények támogatása,

o) halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az ezek érdekében tartott rendezvények és a tudatformálás támogatása,

p) a 62. § szerinti testület működésének támogatása,

q) a halgazdálkodás és a horgászat miniszter által alapított kitüntetései adományozásának támogatása,

r) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének támogatása.

(4) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti bevétel a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének bevétele, amelyet a következőkre fordít:

a) az e törvény szerinti halgazdálkodási nyilvántartások karbantartása, fejlesztése,

b) országos halgazdálkodási ellenőrzések szervezése, végrehajtásának koordinációja,

c) halgazdálkodási felügyelők továbbképzése, illetve

d) halpusztulások megelőzése, halpusztulások okainak felderítése és a halpusztulások okozta károk elhárítása."

16. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

61. §[54]

62. §[55]

17. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása

63. §[56]

18. A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény módosítása

64. §[57]

65. §[58]

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatályba léptető rendelkezések

66. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 34. §-36. §, az 50. §-52. § e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(4) A 14. §, a 38. §, a 40. §, a 45. §-47. §, a 48. § a) pontja, a 49. § és a 60. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

67. § Az 1. §-3. § a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére