73/2015. (XI. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. EGT-szaktanácsadó: olyan nem magyar állampolgárságú, az Európai Unió tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött külön nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáraival azonos jogállású személy, aki az Európai Unió tagállamában vagy más EGT-államban valamely agrárszakterületen szaktanácsadóként jogosult eljárni, és Magyarország területén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti letelepedést követően szándékozik szaktanácsadói tevékenységet folytatni;

2. ESzNR: a szaktanácsadói névjegyzék vezetésére, kezelésére, valamint a szaktanácsadói engedélyezési eljárások lefolytatására, a szaktanácsadói státusz nyomon követésére szolgáló Elektronikus Szaktanácsadói Névjegyzékkezelő Rendszer;

3. erdőgazdálkodási technikus: az a szaktanácsadó, aki erdőgazdálkodás szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkező, a szaktanácsadói névjegyzékbe felvett szaktanácsadó felügyeletével és felelősségvállalása mellett, az erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadói tevékenység végzésében közreműködői feladatokat ellátó erdésztechnikus;

4. szaktanácsadó: az e rendeletben meghatározottak szerinti engedéllyel rendelkező és a szaktanácsadói névjegyzékben szereplő természetes személy;

5. szaktanácsadói névjegyzék: a szaktanácsadók, az erdőgazdálkodási technikusok, valamint az EGT-szaktanácsadók Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által nyilvántartott adatait tartalmazó elektronikus nyilvántartás;

6. szaktanácsadói tevékenység: a legalább részben az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból finanszírozott, az 1. mellékletben felsorolt szakterületeken folytatott tanácsadási szolgáltatás;

7. szakterületen belüli tevékenységi terület: a szaktanácsadó számára engedélyezett egy vagy több szakterületen belül a 2. melléklet alapján választott támogatható szolgáltatási tevékenység.

2. § (1) A szaktanácsadói tevékenység folytatására az jogosult, aki rendelkezik az e rendelet alapján a NAK által kibocsátott engedéllyel (a továbbiakban: szaktanácsadói engedély).

(2) A szaktanácsadói engedélyezési eljárás a NAK által kezelt ESzNR-en keresztül kezdeményezhető.

(3) A szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a szaktanácsadói tevékenység folytatására jogosultaknak a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 26. § (2) bekezdésében meghatározott adatait, a szakterületen belüli tevékenységi területét, továbbá a 3. mellékletben felsorolt egyéb adatokat és dokumentumokat.

(4) Az EGT-szaktanácsadó az (1) bekezdéstől eltérően, a Magyarországon folytatandó szaktanácsadói tevékenysége megkezdését megelőzően köteles elektronikus úton bejelenteni ezt a szándékát a NAK ügyintéző szervezetének központi címére. A bejelentéshez mellékelni kell

a) a szaktanácsadói tevékenység folytatására - valamely EGT-állam vonatkozó jogi aktusa alapján - feljogosító okirat,

b) a szaktanácsadói tevékenység folytatásához - valamely EGT-állam vonatkozó jogi aktusában - meghatározott szakmai képesítés megszerzését tanúsító okirat hiteles fordításának, valamint

c) a letelepedését igazoló okirat

aláírással és "az eredetivel mindenben megegyezik" szöveggel ellátott másolatát.

(5) Az EGT-szaktanácsadóra a 3-9. §-ban és a 11. §-ban foglaltak nem alkalmazandók.

(6) Az 1. § 1. pontjában felsoroltakon kívüli államból származó, Magyarországon jogszerűen letelepedett szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységének megkezdésére és folytatására az e rendeletben foglaltak - az EGT-szaktanácsadóra vonatkozó rendelkezések kivételével - alkalmazandók.

(7) Jogi személy abban az esetben nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást, amennyiben biztosítja, hogy e tevékenységet kizárólag az e rendelet szerint szaktanácsadási tevékenység végzésére jogosult alkalmazottja, tagja vagy más - munkavégzésre irányuló vagy egyéb megbízási - jogviszonyban álló személy végezze.

(8) A NAK a honlapján - a törvényben előírt közzétételi kötelezettséggel nem érintett személyes adatai tekintetében a szaktanácsadó hozzájárulása esetén - közzéteszi a szaktanácsadók alapadatait (név, szaktanácsadói regisztrációs szám, engedélyezett szakterület, szakterületen belüli tevékenység, elérhetőség) tartalmazó névjegyzéket.

3. § (1) A szaktanácsadói engedély - beleértve az erdőgazdálkodási technikus tevékenységének engedélyezését is - iránti kérelmet a NAK által a 3. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NAK honlapján közzétett elektronikus felületen (a továbbiakban: felület) kitöltött, nyomtatott, aláírt formanyomtatvány és a beküldendő dokumentumok 1-1 példányának megküldésével postai úton kell benyújtani a NAK-hoz a felületen közzétett címre.

(2) Szaktanácsadói engedélyt az a természetes személy kaphat, aki

a) mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási vagy erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben használatos termékeket a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodók számára értékesítő szervezetnek nem tagja, tulajdonosa vagy alkalmazottja, és ezekkel összefüggő ügynöki tevékenységet vagy tanácsadást nem folytat;

b) közpénzekből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, továbbá vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet nem végez;

c) az élelmiszer-ágazatokhoz vagy termékpályákhoz tartozó termékek előállításához vagy kereskedelméhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek, társulásnak nem tagja, tulajdonosa vagy alkalmazottja, és ezekkel összefüggő ügynöki tevékenységet vagy tanácsadást nem folytat;

d) a választott szakterülethez kapcsolódó, a 4. melléklet szerinti - oklevéllel tanúsított - egyetemi vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű mesterképzésben (MSc) vagy alapképzésben (BSc) szerzett végzettséggel - a (4) bekezdésben meghatározott kivételre figyelemmel - rendelkezik;

e) a szaktanácsadói engedély erdőgazdálkodási technikus bejegyzéssel történő kérelmezése esetén erdésztechnikusi végzettséggel rendelkezik;

f) a d) és e) pontban, valamint a (4) bekezdésben foglaltak esetén a kérelem benyújtását megelőzően a kérelemben megjelölt szakterületen ötéves szakmai gyakorlatot szerzett; valamint

g) büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.

(3) A szaktanácsadói tevékenységgel érintett szakterületek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. Az egyes szakterületekhez kapcsolódóan szaktanácsadói engedély akkor adható ki, ha a kérelmező

a) valamennyi szakterület esetében - az erdőgazdálkodás szakterületen belül az erdőgazdálkodási technikus kivételével - rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel;

b)[1] erdőgazdálkodás szakterület választása esetén szerepel a megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala által vezetett jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben;

c) az állategészségügy szakterületre vonatkozóan állatorvos végzettséggel rendelkezik, továbbá tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának;

d) a növényvédelem szakterületre vonatkozóan tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának; valamint

e) földügyek szakterületre vonatkozóan legalább 5 év földügyi igazgatásban - igazoltan a megjelölt szakterületen - töltött gyakorlattal rendelkezik.

(4) A 4. mellékletben nem szereplő felsőfokú végzettség elfogadásáról a képzés szakmai tartalmának, képzési programjának vizsgálata, a képzési követelmények szerint megszerzett kompetenciák, tananyagegységek és azok leírásai alapján a NAK dönt.

4. § (1) A szaktanácsadói engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 2. § (3) bekezdésében szereplő adatokat és az azokat igazoló dokumentumokat. A kérelemben meg kell jelölni azt az 1. melléklet szerinti egy vagy több szakterületet, amelyen a kérelmet benyújtó szaktanácsadóként működni kíván, továbbá a választott szakterületen, illetve szakterületeken belül a 2. mellékletben felsorolt tevékenységi területek közül szakterületenként legalább egyet.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a NAK által az 5. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NAK honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bővített szakmai önéletrajzot, amelyben választott szakterületenként részletesen ismertetni kell az adott szakterületen végzett szakmai tevékenységet.

(3) A kérelemhez mellékelni kell továbbá

a) a szakirányú végzettséget tanúsító okirat másolatát,

b) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

c) növényvédelem szakterület megjelölése esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, állategészségügy szakterület megjelölése esetén a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott igazolvány vagy igazolás másolati példányát, amely tartalmazza a jelentkező regisztrációs számát,

d) földügyi szakterület megjelölése esetén a 3. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak igazolására szolgáló munkáltatói igazolást,

e) erdőgazdálkodási szakterület megjelölése esetén a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiállított igazolvány másolatát, valamint

f) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezővel szemben nem áll fenn a 3. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró körülmény.

5. § (1) A NAK a szaktanácsadói engedély iránti kérelemről annak beérkezését követő 21 napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint dönt, amelyről 30 napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(2) A NAK engedélyezés esetén szaktanácsadói igazolványt állít ki, amelyet a szaktanácsadói tevékenységet engedélyező határozattal egyidejűleg postai úton megküld a szaktanácsadó részére. A NAK a szaktanácsadói igazolvány kiállításával egyidejűleg a szaktanácsadót felveszi a szaktanácsadói névjegyzékbe.

(3) A szaktanácsadói igazolvány tartalmazza a szaktanácsadó nevét, arcképét, születési helyét és idejét, szaktanácsadói regisztrációs számát, a szaktanácsadói igazolvány sorszámát, a szaktanácsadóként vagy erdőgazdálkodási technikusként folytatott tevékenységre való jogosultság tényét, a szaktanácsadói igazolvány kiállításának időpontját, valamint a szakterületeket, amelyeken szaktanácsadóként működhet.

(4) A szaktanácsadói igazolvány visszavonásig érvényes. A szaktanácsadói engedély visszavonását követő 15 napon belül a szaktanácsadó köteles visszaszolgáltatni a szaktanácsadói igazolványát a NAK részére.

(5) A szaktanácsadó 15 napon belül köteles a NAK részére írásban - elektronikus úton - bejelenteni, ha a 3. §-ban előírt feltételekben vagy a névjegyzékben nyilvántartott adataiban a szaktanácsadói tevékenység engedélyezését követően változás állt be.

6. § (1) A szaktanácsadónak legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység engedélyezését követő naptári év végéig szaktanácsadói alapképzésen kell részt vennie és alapvizsgát kell tennie. Az alapképzést a NAK szervezi, amelynek témakörei:

a) a szaktanácsadás alapjai, módszertana,

b) a támogatott mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás rendszere, gyakorlata, valamint

c) a kapcsolódó informatikai rendszerek ismerete.

(2) A felsőoktatásban agrárképzési területen szerzett mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök bizonyítvánnyal rendelkező szaktanácsadó, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján az a névjegyzékbe felvett szaktanácsadó, aki rendelkezik az alapvizsga vagy annak témaköreire vonatkozó eredményes vizsgát tanúsító igazolással, mentesül az alapvizsga vagy annak egyes témakörei teljesítésének kötelezettsége alól.

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján támogatott szaktanácsadói tevékenységet csak az a szaktanácsadó végezhet, aki az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdésében javasolt szaktanácsadói tématerületek közül legalább három témakörben, erdőgazdálkodás szakterületen pedig az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (5) bekezdésében kötelezően előírt témakörökre eredményes vizsgát tesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti témakörökben a kötelező képzéseket és vizsgákat a NAK szervezi és bonyolítja le.

(3) A szaktanácsadó, aki rendelkezik az (1) bekezdés szerinti témakörök valamelyikére vonatkozóan kiállított, eredményes vizsgát tanúsító igazolással, mentesül a kötelező vizsga teljesítésének kötelezettsége alól.

(4) Az (1) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben szereplő szakterületeken belül a szaktanácsadói ismeretek aktualizálására és bővítésére az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) vagy a NAK legfeljebb évente két alkalommal további kötelező továbbképzést szervezhet.

(5) A szaktanácsadók továbbképzésének részeként évente kötelező a NAK-hoz bejelentett és elfogadott szakmai rendezvényeken való részvétel, az erre vonatkozó IH közleményben meghatározottak szerint.

(6) A szaktanácsadói tevékenység engedélyezésének évében a szaktanácsadó nem köteles részt venni a (4) és (5) bekezdés szerinti továbbképzésen, rendezvényen.

(7) A szaktanácsadók értékelését a NAK évente végzi a (4) és (5) bekezdésekben meghatározott feltételek - megelőző naptári évben történő - teljesítése alapján, amelynek eredményéről tájékoztatja a minisztert.

8. § (1) Ha a szaktanácsadó önhibájából nem tesz eleget a 6. és 7. §-ban foglalt valamely kötelezettségének, a NAK a kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb egyéves időtartamra felfüggeszti a szaktanácsadói tevékenységét. Ha a szaktanácsadói tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt a szaktanácsadó nem pótolja elmulasztott kötelezettségét, a szaktanácsadói engedélyét a NAK visszavonja, és erről tájékoztatja a minisztert.

(2) Az alap, a kötelező, valamint az éves kötelező vizsgák akkor sikeresek, ha az egyes vizsgákon elért eredmény legalább 70%-os.

9. § (1) A szaktanácsadó e rendeletben foglalt kötelezettségeinek betartását a NAK ellenőrzi.

(2) A NAK visszavonja a szaktanácsadói engedélyt, ha

a) a szaktanácsadó az engedély visszavonását írásban kérelmezi,

b) a szaktanácsadó a tevékenysége 8. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztésének időtartama alatt kötelezettségeinek nem tett eleget, vagy

c) a szaktanácsadót szaktanácsadói tevékenységével összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős döntéssel elmarasztalták.

(3) Amennyiben a NAK az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye alapján megállapítja, hogy - az engedély kiadását követően bekövetkezett változás miatt - a szaktanácsadói tevékenység a 3. §-ban meghatározott feltételeknek nem felel meg, úgy arról előzetesen tájékoztatja a minisztert, és visszavonja a szaktanácsadói engedélyt.

(4) Ha a szaktanácsadói engedély visszavonására a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak miatt kerül sor, a szaktanácsadó részére a visszavonást követő három éven belül a szaktanácsadói tevékenység folytatása nem engedélyezhető.

(5) Ha a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységét valamely ok miatt nem folytathatja, kérelmére - az általa megjelölt időpontig - a szaktanácsadói engedélyét szüneteltetni kell. A szüneteltetés időtartama alatt a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységet nem folytathat.

(6) A szaktanácsadó köteles a szaktanácsadói engedélyének szüneteltetését kérelmezni, ha a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó jövedelmének forrása az agrárgazdaság területén térítésmentes tanácsadási tevékenység folytatásához biztosított közpénzből származik.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti szüneteltetés három évnél hosszabb ideig tartó fennállása esetén a szüneteltetés a szaktanácsadó kérelmére a határidő lejárta előtt legfeljebb egy alkalommal újabb három évre meghosszabbítható. Amennyiben az (5) és (6) bekezdés szerinti szüneteltetés időtartamának lejártáig a szaktanácsadó nem kéri a szüneteltetés megszüntetését, úgy engedélye visszavonásra kerül. A meghosszabbított szüneteltetés időtartamának lejártával - amennyiben a szaktanácsadó nem jelenti be a szaktanácsadói tevékenység folytatásának szándékát - az engedély hivatalból visszavonásra kerül.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11. § (1) Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet] alapján megszerzett szaktanácsadói engedéllyel rendelkező szaktanácsadók akkor jogosultak a szaktanácsadói tevékenység folytatására, ha e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül regisztrálnak a NAK által kezelt ESzNR-be. A regisztrációhoz szükséges elektronikus felületet a NAK szolgáltatja. A NAK a regisztrációs felület megnyitásáról, valamint a regisztráció folyamatáról és határidejéről a szaktanácsadókat e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja.

(2) A regisztráció elmulasztása esetén a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet alapján megszerzett szaktanácsadói engedéllyel rendelkező szaktanácsadók az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően törlésre kerülnek a névjegyzékből.

(3) A szaktanácsadók tevékenységének e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő éves értékelésére vonatkozóan e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) A 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet alapján a korábbiakban a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által kiállított igazolványok a NAK rendszerébe való regisztrációt követően kiállított új igazolványok kézhezvételéig érvényesek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációt elmulasztó szaktanácsadók 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet alapján kiállított igazolványai e rendelet hatálybalépését követő 60. napig érvényesek.

12. § Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

13. §[2]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelethez

A szaktanácsadás szakterületei

1. Elsődleges mezőgazdasági termelés

1.1. Szántóföldi növénytermesztés

1.2. Állattenyésztés

1.3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)

2. Élelmiszer-előállítás, -feldolgozás

3. Erdőgazdálkodás

4. Vadgazdálkodás

5. Környezet- és természetvédelem

6. Növényvédelem

7. Állategészségügy

8. Földügyek

9. Vidékfejlesztés

10. Farm menedzsment, ökonómia

2. melléklet a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelethez

Szakterületen belüli tevékenységi területek (támogatható szolgáltatási tevékenységek)

1. Állati termékek előállítása, feldolgozása

2. Alternatív energiatermelés és hasznosítás

3. Borászat

4. Élelmiszer-higiénia és -biztonság

5. Élelmiszerjelölés, -minőség

6. Erdősítés

7. Elsődleges fafeldolgozás

8. Erdőnevelés és fakitermelés

9. Erdővédelem

10. Falusi- és agroturizmus

11. Fehérjenövények termesztése

12. Földmérés, területmérés

13. Földvédelem és földminősítés

14. Gabonatermesztés

15. Gyümölcstermesztés

16. Halgazdálkodás

17. Integrált növényvédelem

18. Juh- és kecsketenyésztés

19. Kertészeti zöldségtermesztés

20. Kisállattenyésztés

21. Kistermelői értékesítés

22. Kölcsönös megfeleltetés

23. Lovas turizmushoz kapcsolódó lótenyésztés

24. Marketing és értékesítés

25. Melléktermék- és hulladékhasznosítás

26. Munkabiztonság

27. Növényi termékek előállítása, feldolgozása

28. Olajos növények termesztése

29. Ökológiai gazdálkodás

30. Pályázatírás, projektmenedzsment

31. Sertéstenyésztés

32. Szántóföldi zöldségtermesztés

33. Szárnyasfélék tenyésztése

34. Szarvasmarha tenyésztése

35. Szőlőtermesztés

36. Takarmányozás, takarmány-előállítás

37. Támogató adminisztráció

38. Tápanyag gazdálkodás, talajvédelem

39. Tervkészítés

40. Tevékenységdiverzifikáció

41. Vadkár megelőzés, felmérés

42. Vállalkozásszervezés

43. Vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés

3. melléklet a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelethez

A szaktanácsadói tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem kötelező adattartalma

1. A kérelmező személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, anyja leánykori családi és utóneve, születési hely és idő, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel).

2. A szaktanácsadó

2.1. besorolása (szaktanácsadó, erdőgazdálkodási technikus-, EGT-szaktanácsadó),

2.2. szakterülete,

2.3. szakterületen belüli tevékenységi területe,

2.4. erdőgazdálkodási technikus esetén mentor szaktanácsadó megjelölése,

2.5. igazolvány- vagy kamarai tagsági szám a releváns szakterületek esetében [3. § (3) bekezdés b)-d) pont],

2.6. végzettsége és az azt igazoló okirat száma,

2.7. nyelvismerete és az azt igazoló okirat száma,

2.8. járművezetői engedélye és okiratszáma.

3. A kérelmező nyilatkozata a 3. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró feltételekre vonatkozóan.

4. A kérelemhez csatolt mellékletek:

4.1. a 4. § (2) bekezdése szerinti bővített szakmai önéletrajz,

4.2. a 4. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok,

4.3. 1 db szabványméretű, két évnél nem régebbi színes igazolványkép,

4.4. a kérelmező leckekönyvének másolata vagy a képző intézmény által igazolt, hallgatott tantárgyak listájának másolata,

4.5. hozzájáruló nyilatkozat az alapadatok NAK honlapon történő közzétételéhez.

4. melléklet a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelethez

Az 1. melléklet szerinti szaktanácsadási szakterületekhez kapcsolódó végzettségek

AB
1.Végzettség1. melléklet szerinti
szakterület kódszáma
2.I. végzettségi szint: főiskola
3.Élelmiszer-technológus mérnök2.
4.Mezőgazdasági gépészmérnök1.1., 1.2., 1.3.
5.Kertészmérnök1.1., 1.3., 2., 5., 6., 10.
6.Agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
7.Állattenyésztő mérnök1.1., 1.2., 5., 10.
8.Növénytermesztési mérnök1.1., 1.3., 5., 10.
9.Földmérő mérnök8.
10.Földrendező mérnök8.
11.Környezetgazdálkodási agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
12.Meliorációs mérnök5.
13.Gazdasági mérnök10.
14.Agrármenedzser10.
15.Tájgazdálkodási mérnök1.3.
16.Természetvédelmi mérnök5., 9.
17.Vidékfejlesztési agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 9., 10.
18.II. végzettségi szint: egyetem
19.Okleveles élelmiszermérnök2.
20.Okleveles faipari mérnök3.
21.Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök1.1., 1.2., 1.3.
22.Okleveles agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
23.Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
24.Okleveles kertészmérnök1.1., 1.3., 2., 5., 6., 10.
25.Okleveles erdőmérnök3., 4., 5., 6., 9.
26.Okleveles tájépítész mérnök1.3.
27.Okleveles gazdasági agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 9., 10.
28.Állatorvos doktor1.2., 2., 7.
29.Okleveles agrárkémikus agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
30.Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 2., 5., 6., 10.
31.Okleveles növényorvos1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
32.Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 9., 10.
33.III. végzettségi szint: alapfokozat (BSc)
34.Földmérő és földrendező mérnök8.
35.Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök1.1., 1.2., 1.3., 2.
36.Tájrendező-kertépítő mérnök1.3.
37.Erdőmérnök3., 4., 5., 6., 9.
38.Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 9., 10.
39.Élelmiszermérnök2.
40.Kertészmérnök1.1., 1.3., 2., 5., 6., 10.
41.Környezetgazdálkodási agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
42.Természetvédelmi mérnök5., 9.
43.Vadgazda mérnök4.
44.Állattenyésztő mérnök1.1., 1.2., 5., 10.
45.Mezőgazdasági mérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 10.
46.Szakigazgatási agrármérnök8.
47.Növénytermesztő mérnök1.1., 1.3., 10.
48.Szőlész-borász mérnök1.3., 2.
49.Biomérnök2.
50.Vegyészmérnök2.
51.IV. végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
52.Okleveles agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 10.
53.Okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök2.
54.Okleveles élelmiszermérnök2.
55.Okleveles kertészmérnök1.1., 1.3., 5., 6., 10.
56.Okleveles mezőgazdasági biotechnológus1.1., 1.3., 6.
57.Okleveles növényorvos1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
58.Okleveles tájépítész mérnök1.3.
59.Okleveles természetvédelmi mérnök5., 9.
60.Okleveles vadgazda mérnök4.
61.Okleveles állatorvos doktor1.2., 2, 7.
62.Okleveles állattenyésztő mérnök1.1., 1.2., 5., 10.
63.Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök1.1., 1.2., 5., 10.
64.Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 4., 9., 10.
65.Okleveles növénytermesztő mérnök1.1., 1.3., 5., 6., 10.
66.Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 6., 10.
67.Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök1.1., 1.3., 5., 6., 10.
68.Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök1.1., 1.2., 1.3., 2.
69.Okleveles birtokrendező mérnök8.
70.Okleveles ökológiai gazdálkodási mérnöki5.
71.Okleveles szőlész, borász mérnök1.3., 2.
72.Okleveles biomérnök2.
73.Okleveles vegyészmérnök2.
74.Okleveles erdőmérnök3., 4., 5., 6., 9.
75.Okleveles gazdasági agrármérnök1.1., 1.2., 1.3., 5., 9., 10.
76.Okleveles szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök8.
77.Okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök1.1., 1.2., 5., 10.

5. melléklet a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelethez

A bővített szakmai önéletrajz kötelező adattartalma

1. A kérelmező iskolai végzettségei:

1.1. a képzés kezdetének és befejezésének dátuma,

1.2. a képzést nyújtó szervezet neve, székhelye és típusa,

1.3. a megszerzett végzettség megnevezése,

1.4. végzettségét tanúsító okirat száma.

2. A kérelmező munkahelyei:

2.1. a munkáltató megnevezése,

2.2. a munkaviszony kezdetének és megszűnésének dátuma,

2.3. beosztása.

3. A kérelmezőnek a választani kívánt szaktanácsadói szakterületen végzett eddigi tevékenységének részletes ismertetése.

4. A kérelmező anyanyelve és egyéb nyelvismeretének szintje, típusa, nyelvvizsga bizonyítványának száma.

5. A kérelmező rendelkezik-e gépjárművezetői engedéllyel.

6. A kérelmező informatikai (számítógép-használói) készségei és képességei.

7. A kérelmezőre vonatkozó, a szaktanácsadói tevékenység folytatásához kapcsolódó kiegészítő információk.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 217. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék