Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és 19. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 29. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet."

(2) Az OTÉK

a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "legalább 5%," szövegrész helyébe a "legalább 10%" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a "legfeljebb 5%" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10%" szöveg,

c) 29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "mezőgazdasági területen" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági területen - a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével -" szöveg,

d) 29. § (3) bekezdés 2. pontjában a "legfeljebb 3%-os" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10%-os" szöveg,

e) 29. § (3) bekezdés 3. pontjában a "legfeljebb 3%-os" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10%-os" szöveg,

f) 29. § (4) bekezdésében a "mezőgazdasági területen lakóépület" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági területen - a (8) bekezdés kivételével - lakóépület" szövegrész, a "megengedett 3%-os" szövegrész helyébe a "megengedett 10%-os" szöveg,

g) 29. § (5) bekezdésében a "3%-os beépíthetőség" szövegrész helyébe a "10%-os beépíthetőség" szöveg,

h) 30/B. § (4) bekezdésében a "legfeljebb 5%-ig" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10%-ig" szöveg

lép.

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklet

a) PEST MEGYE I. KATEGÓRIA pontjában a "7010; 7141;" szövegrész helyébe a "7010; 7036; 7141;" szöveg,

b) GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA pontjában a "3656;" szövegrész helyébe a "2868; 3656;" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 3. melléklet

a) GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a "2868;" szövegrész,

b) PEST MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a "7036;" szövegrész,

c) TOLNA MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a "9275;" szövegrész, és

d) VESZPRÉM MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a "9011;" szövegrész.

3. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Étv. 40/A. §-ában meghatározott esetben a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni és az építtetőt e tényről tájékoztatni. Ebben az esetben a fővállalkozó kivitelező az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 10., 12-13. pontjában és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 12-13. pontjában meghatározott bírságtétel alól mentesül és helyette a bírság az építtetőt terheli."

(2) Az R2. 2/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja szerinti bírság a fővállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, aki ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta."

(3) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát 2016. július 1-jét követően kell alkalmazni."

(4) Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti az R2. 2. melléklete.

6. § Az R2.

a) 1/A. § (2) bekezdésében az "I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 13. pontjában" szöveg,

b) 1/B. § a) pontjában az "I. táblázat 1. és 2. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 3. és 4. pontjában" szöveg,

c) 1/B. § b) pontjában az "I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan" szöveg,

d) 1/B. § c) pontjában az "I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére" szöveg,

e) 1/B. § d) pontjában a "II. táblázat 1-10. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire" szöveg,

f) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az "I. táblázat 1. és 2. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 3. és 4. pontjában" szöveg,

g) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 5. pontjában" szöveg,

h) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az "I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6-16. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére" szöveg,

i) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "II. táblázat 1-10. pontjában" szövegrész helyébe a "táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire" szöveg,

j) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az "I. táblázat 17-24. pontjában és II. táblázat 11-15." szövegrész helyébe a "táblázat 14-32." szöveg,

k) 2. § (3) bekezdésében az "I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10." szövegrész helyébe a "táblázat 13." szöveg,

l) 2/A. § (1) bekezdésében az "I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8." szövegrész helyébe a "táblázat 6." szöveg,

m) 2/A. § (2) bekezdésében az "I. táblázat 5., 9., 13-14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7-8., 10." szövegrész helyébe a "táblázat 5., 7., 10., 12-13." szöveg,

n) 2/A. § (3) bekezdésében az "I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13." szövegrész helyébe a "táblázat 8. és 26." szöveg,

o) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az "az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével" szövegrész helyébe az "az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel" szöveg

lép.

4. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (9) bekezdés a) pontjában a "hatósági ügyintézésük" szövegrész helyébe a "hatósági ügyintézésük és az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építésének" szöveg,

b) 5. mellékletében a "köztisztviselőnként" szövegrészek helyébe a "köztisztviselőnként vagy kormánytisztviselőnként" szöveg és az "építésügyi hatóság a köztisztviselőnek" szövegrész helyébe az "építésügyi, építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek a" szöveg

lép.

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építése esetén - a számított építményérték mértékére való tekintet nélkül -az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen fel kell tüntetni

a) az építtető nevét, megnevezését,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját,

c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,

d) az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését,

e) a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését."

(2) Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tervezési szerződés tartalmazza

a) a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését,

b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását, a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás szükséges körét),

c) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét,

d) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait,

e) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint

f) tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el."

(3) Az R3. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szerződő tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági tervezési feladatokról. Amennyiben szakági tervező bevonását a szerződő tervező javaslata ellenére az építtető nem veszi igénybe, úgy az ennek hiányából fakadó jogosulatlan vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem terheli felelősség."

(4) Az R3. 12. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:]

"o) az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési dokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése."

(5) Az R3. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett

a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,

b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével."

(6) Az R3. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött."

(7) Az R3. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,

b) az építmény tartószerkezeti, tűzvédelmi jellemzőinek megváltozását eredményező építési tevékenység, valamint

c) az építmény bontása, ha

ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy

cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,0 métert.

(1a) Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető."

(8) Az R3. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni."

(9) Az R3. 24/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az elektronikus építési napló készenlétét megszünteti

a) az építésügyi hatóság

aa) - az üzemeltető erre irányuló megkeresésével - ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitottak meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték, vagy

ab) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítés igazolás feltöltése megtörtént,

b) az építésfelügyeleti hatóság - kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint -

ba) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, ha a készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg,

bb) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően.

(7) Az elektronikus építési napló készenlétének megszüntetését követően az elektronikus építési naplóba dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs mód."

(10) Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

10. § Az R3. a következő 44. §-sal egészül ki:

"44. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 24/A. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat a 2016. július 1-jét követően készenlétbe helyezett elektronikus építési naplók tekintetében kell alkalmazni."

11. § Az R3.

a) 13. § (2) bekezdésében a "vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező" szövegrész helyébe a "vállalkozó kivitelező" szöveg,

b) 14. § nyitó szövegrészében az "engedélyhez" szövegrész helyébe az "engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez" szöveg, a "fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője" szövegrész helyébe a "fővállalkozó kivitelező" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a külön jogszabály szerint építési engedélyhez" szövegrész helyébe az "az építési napló vezetéshez" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a "műemlékvédelem" szövegrész helyébe a "műemléki védelem" szöveg,

e) 22. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "az (1a) és a (4) bekezdés" szöveg,

f) 37. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "1. melléklet I. táblázat 16. pontjában vagy 1. melléklet II. táblázat 10. pontjában" szövegrész helyébe az "1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában" szöveg,

lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10/A. alcíme a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § (1) Az építési vagy bontási engedély iránti kérelemmel egy időben a nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi területen az örökségvédelmi engedélyre irányuló kérelem is előterjeszthető.

(2) A kiemelt építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy a tervezett építési tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

(3) A kiemelt építésügyi hatóság határozata tartalmazza a döntés módosításának, illetve az attól való eltérés lehetőségének a részletes szabályait az (1) bekezdés szerinti kulturális örökség elemein a jogerős és végrehajtható építési engedélytől, a hozzá tartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során történő eltérés esetére."

(2) Az R4. 17. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell)

"a) a 8. melléklet III. részében meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki dokumentációt,"

(3) Az R4. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § (1) A tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése céljából

a) a telken építmény meglétére vagy hiányára,

b) a telken meglévő építmény jogszerűségére

hatósági bizonyítványt állít ki.

(2) A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza

a) a kérelmező elérhetőségét,

b) az érintett telek címét, helyrajzi számát, és

c) az (1) bekezdés a) pontjára irányuló kérelem esetén az építmény meglétének vagy hiányának tényét.

(3) Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot."

(4) Az R4. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja

a) az Étv. 48. §-a szerinti szabálytalan tevékenységeket, valamint

b) azon építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet, amelyet a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végeztek."

(5) Az R4. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését

a) szúrópróbaszerűen a helyszínen,

b) a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint,

c) távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban

végzi.

(1a) Az építésfelügyeleti hatóság az Épkiv.-ben meghatározott esetben az elektronikus építési napló készenlétét megszünteti, ha az elektronikus építési napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények teljesülnek és a helyszínen építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tapasztalja. Az építésfelügyeleti hatóság szabálytalan tevékenység esetén az elektronikus építési napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz."

(6) Az R4. 64. § (1) bekezdés f)-h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő i)-j) ponttal egészül ki:

[Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti:]

"f) az építési műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát,

g) a tervezői művezető nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát,

h) az építmény rendeltetését,

i) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,

j) az elektronikus építési napló azonosítószámát."

(7) Az R4. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet és fényképfelvételt rögzíteni kell

a) az (1) bekezdés esetén az elektronikus építési naplóba az eseti bejegyzéssel egyidejűleg, de legkésőbb az ellenőrzés napját követő munkanapon,

b) az 58. § (3) és (4) bekezdése esetén az OÉNY feltöltő felületén keresztül."

(8) Az R4. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül

a) a jogszabállyal kötelezően előírt építtetői fedezetkezelő közreműködésének elmaradása,

b) az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás vezetésének hiánya,

c) ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az Épkiv. 22. §-a szerinti kivitelezési dokumentáció nélkül végzik,

d) ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására a telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának az Épkiv.-ben meghatározott nyilatkozata hiányában kerül sor,

e) ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása elmarad.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet szerinti építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat.

(3) Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján a helyszínen végzéssel megtiltja, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy

b) az Épkiv. 24. §-ában meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló hiányában végzik.

(4) Az építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv vagy a közbenső végzés egy példányát a helyszínen a kötelezett vagy képviselője részére átadja - ha ez nem lehetséges - a kötelezettel egyéb módon közli. A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jegyzőkönyvet és a közbenső végzést az elektronikus építési naplóba feltölti az eseti bejegyzéssel egyidejűleg.

(5) Az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján határozatban elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. A határozat a (2) bekezdés szerinti esetben fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Az építőipari kivitelezési tevékenységet tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. Az e bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését az építésfelügyeleti hatóság a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja.

(6) Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőinek jogosultságát az OÉNY alkalmazásával ellenőrzi.

(7) Az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben bírságot kiszabó jogerős döntése ellen újrafelvételi kérelem nem nyújtható be."

(9) Az R4. 67. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építés felügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy)

"a) az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően - kivéve a 22. § (1) bekezdésében meghatározott eltérést - vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott jellemzőitől eltérően,"

[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]

(10) Az R4. 67. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy)

"d) az építési tevékenységet az 58. § (4) bekezdés b) pontja szerint"

[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]

(11) Az R4. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

13. § Az R4.

1. 2. § (1) bekezdésében az "engedély, az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti" szövegrész helyébe az "engedély iránti" szöveg,

2. 3. § (1) bekezdésében a "tudomásulvétel és az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti" szövegrész helyébe a "tudomásulvétel iránti" szöveg és az "építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági" szövegrész helyébe az "építésügyi hatósági" szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében az "építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági" szövegrész helyébe az "építésügyi hatósági" szöveg,

4. 3. § (3) bekezdésében az "építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg és az "építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel iránti" szövegrészek helyébe az "építésügyi tudomásulvétel iránti" szöveg,

5. 3. § (4) bekezdésében az "építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg,

6. 3. § (5) bekezdésében az "építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági" szövegrész helyébe az "építésügyi hatósági" szöveg,

7. 3. § (6) bekezdésében az "építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságot" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóságot" szöveg,

8. 4. § (1) bekezdésében az "építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában" szövegrész helyébe az "építésrendészeti eljárásában" szöveg,

9. 6. § (2) bekezdésében az "építésügyi és építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg, az "építésügyi, építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg,

10. 6. § (3) bekezdésében az "építésügyi és építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg,

11. 6. § (4) bekezdésében az "építésügyi, építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg,

12. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az "építésügyi hatósági engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelméhez" szövegrész helyébe az "építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez" szöveg,

13. 10. § (3) bekezdésében az "építésügyi és építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg,

14. 10. § (6) bekezdésében az "építésügyi hatóság és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság az ÉTDR" szöveg és az "engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő" szövegrész helyébe az "engedélyezési eljárás következő" szöveg,

15. 11/A. § (1) bekezdésében a "kijelölt építésügyi hatóság" szövegrész helyébe a "kijelölt építésügyi hatóság (a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatóság)" szöveg,

16. 11/A. § (2) bekezdésében az "Az engedélyezési" szövegrész helyébe az "A kiemelt építésügyi hatóság az engedélyezési" szöveg,

17. 11/A. § (3) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "A kiemelt" szöveg,

18. 18. § (4) bekezdés a) pontjában a "felel meg," szövegrész helyébe a "felel meg, vagy" szöveg,

19. 42. § (1) bekezdésében a "hatóság - a bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtől eltérően végzett jogszerűtlen bontási tevékenységek kivételével - az Étv." szövegrész helyébe a "hatóság az Étv." szöveg,

20. 49. § (2) bekezdésében a "hatósággal" szövegrész helyébe a "hatósággal, amelyhez a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot mellékelni kell" szöveg,

21. 58. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a "napló vezetését" szövegrész helyébe a "napló meglétét, vezetését" szöveg,

22. 66. § (3) bekezdés a) pontjában az "által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan" szövegrész helyébe az "a kivitelezési dokumentációt jogosulatlanul készítette" szöveg,

23. 67. § (1) bekezdésében a "megkeresésére és bejelentés alapján" szövegrész helyébe a "megkeresésére" szöveg,

24. 67. § (3) bekezdés a) pontjában az "engedély vagy tudomásulvétel" szövegrész helyébe az "engedély vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés" szöveg,

25. 72. § (1) bekezdésében az "Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági" szövegrész helyébe az "Az építésügyi hatósági" szöveg,

26. 72. § (3) bekezdésében az "építésügyi és építésfelügyeleti hatóság" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság" szöveg,

27. 5. melléklet címében a "Szakhatósági dokumentációk" szövegrész helyébe a "Szakhatósági vagy szakkérdés vizsgálatára alkalmas dokumentációk" szöveg,

28. 5. melléklet II. rész címében a "megkereséséhez szükséges" szövegrész helyett a "megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges" szöveg,

29. 5. melléklet III. rész címében a "megkereséséhez szükséges" szövegrész helyett a "megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges" szöveg,

30. 5. melléklet V. rész címében a "megkereséséhez szükséges" szövegrész helyett a "megkéréséhez vagy szakkérdéshez szükséges" szöveg,

31. 6. mellékletében foglalt I. táblázat A:38 mezőjében a "területen vagy" szövegrész helyett a "területen, műemlék történeti tájon vagy" szöveg,

32. 6. mellékletében foglalt III. táblázat A:17 mezőjében a "szereplő műemléki jelentőségű területen, világörökségi területen, nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén új épület" szövegrész helyébe a "szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi területen új épület" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R4.

a) 6. § (3) bekezdés a) pontja,

b) 17. § (4) bekezdés c) pontjában a " , valamint" szövegrész,

c) 17. § (4) bekezdés d) pontja,

d) 18. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja,

e) 18. § (2) bekezdése,

f) 18. § (4) bekezdés b) pontja,

g) 19. § (6) bekezdés d) pontja,

h) 22. § (2) bekezdése,

i) 24. § (5) bekezdése,

j) 40. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja,

k) 40. § (3) bekezdés b) pontja,

l) 42. § (2) bekezdése,

m) 42. § (3) bekezdés b) pontja,

n) 46. § (3) bekezdése,

o) 58. § (2) bekezdés a) pontja,

p) 58. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja,

q) 46. alcíme,

r) 67. § (2) bekezdés c) pontja,

s) 72. § (4) bekezdés a) pontjában a "műemléken, nyilvántartott műemléki értéken és más," szövegrész,

t) 72. § (4) bekezdés b) pontjában a "külön" szövegrész,

u) 2. melléklete,

v) 8. melléklet III. rész 5. pontja,

w) 8. melléklet III. rész 6. pontjában az "és tudomásulvételi" szövegrész,

x) 8. melléklet III. rész 6.2.3. alpontjában az "elbontása vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék" szövegrész,

y) 8. melléklet III. rész 6.2.4., 6.3. és 7.3. alpontja.

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 15. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosultsággal végezhető]

"d) az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció"

(készítése.)

(2) Az R5. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tervezési programban - amelyet az építtető és tervező közösen készít elő - a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől függően ismertetni kell

a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,

b) a tervezés előzményeit - előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,

c) az elvárt - az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb - követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket,

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,

e) a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait,

f) a helyszín bemutatását,

g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,

h) az építményben üzemelendő technológiákat,

i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,

j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,

k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,

l) műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,

m) a szükséges szakági tervezők, szakértők körét,

n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,

o) a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit."

16. § Az R5.

a) 8. § (1) bekezdésében az "oklevél szakirányáról" szövegrész helyébe az "oklevél szakirányáról továbbá az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható jogosultságról" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében a "szintet és szakirányú felsőfokú szakképzettséget igazoló okirat" szövegrész helyébe a "szint" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a "rendelkező végezhet" szövegrész helyébe a "rendelkező építészeti-műszaki tervező végezhet" szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében a "feladata az" szövegrész helyébe a "feladata az Étv. és az" szöveg,

e) 17. § (1) bekezdés b) pontjában az "az elszámolás formáját, módját," szövegrész helyébe az "az elszámolás és a teljesítésigazolás formáját, módját," szöveg,

f) 36. § (1) bekezdésében a "dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá" szövegrész helyébe a "dolgozza ki és a miniszternek mutatja be" szöveg,

g) 44. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában az "1. melléklet I. táblázat 16. pontjában" szövegrész helyébe az "1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában" szöveg

lép.

8. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "építési-műszaki dokumentációban" szövegrész helyébe az "építészeti-műszaki dokumentációban" szöveg lép.

9. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. és 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető - a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint - az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz.

(2) A tervezői művezető az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról.

(3) A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja - ide nem értve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti, a szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót - a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg."

(2) Az R7. a következő 7. §-sal és 8. §-sal egészül ki:

"7. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését követően megtett bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységekre kell alkalmazni.

8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A Módr.-rel megállapított 5/A. § (3) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

(3) Az R7. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. alcím, a 11. § f) pontja, a 16. § g) pontja, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez

Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

ABCDEFGHI
1Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekményekA bírság összegének meghatározása (az l/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 millió, az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5-13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
2ÉpíttetőTervezőTervezői művezetőÉpítési műszaki
ellenőr
Fővállalkozó
kivitelező
Megrendelő
vállalkozó kivitelező
Alvállalkozó
kivitelező
Felelős műszaki
vezető
3Tervezői művezető közreműködésének mellőzése,
jogszabályban előírt kötelezettség esetén
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
4Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése,
jogszabályban előírt kötelezettség esetén
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
5Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció
összhangjának hiánya
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
6Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési
dokumentáció nélkül
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
7Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
400 000 Ft
8Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy
megnyitásának a hiánya
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
200 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
1 500 000 Ft
9Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy
megnyitásának a hiánya
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
200 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
1 000 000 Ft
10Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki
vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
250 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
250 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
1 000 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,01xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
11Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre
előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként
megállapítva
150 000 Ft
+ 0,004xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,004xSZÉ
legfeljebb
400 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
12Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő
teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása,
beépítése
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
80 000 Ft
+ 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft
100 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft
150 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
13Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető
állapot előidézése
200 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
200 000 Ft
+ 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft
400 000 Ft
+ 0,006xSZÉ
legfeljebb
1 500 000 Ft
500 000 Ft
+ 0,015xSZÉ
legfeljebb
5 000 000 Ft
14Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a
foglalkoztató
100 000 Ft150 000 Ft
15Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a
foglalkoztató
150 000 Ft100 000 Ft
16Tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal100 000 Ft100 000 Ft
17Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő
jogosultsággal
100 000 Ft100 000 Ft
18Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel
vállalkozási jogviszony létesítése
100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft
19Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása
100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft
20Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó
bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
60 000 Ft
21A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli
tervezési szerződés hiánya
150 000 Ft150 000 Ft
22Írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya100 000 Ft100 000 Ft
23Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft100 000 Ft
24A névjegyzéket vezető szervnek nem bejelentett vállalkozó
kivitelezővel történt szerződés
80 000 Ft80 000 Ft80 000 Ft
25Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli
szerződés hiánya, ha ez a kivitelező feladata
150 000 Ft150 000 Ft
26Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények
megsértése
80 000 Ft80 000 Ft80 000 Ft
27Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények
megsértése
80 000 Ft80 000 Ft80 000 Ft
28Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén a tervezői
művezető legalább hat alkalmának nem teljesítése
80 000 Ft
29Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. § (6) vagy (7) bekezdése szerinti tájékoztatás
elmulasztása
50 000 Ft
30Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában
500 000 Ft
31Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás
esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig
nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az
elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító
jelszót
150 000 Ft
32Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás
esetén az alvállalkozó kivitelező - használatot biztosító jelszó
birtokában - nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus
alvállalkozói nyilvántartásban
80 000 Ft

"

2. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
Sor-
szám
MegyeAz építésügyi és építés felügyeleti
hatáskörben eljáró járási hivatal
székhelye
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal
illetékességi területéhez tartozó járások)
"
8.Hajdú-Bihar8.1. HajdúszoboszlóiHajdúszoboszlói, Püspökladányi
8.2. HajdúböszörményiHajdúböszörményi, Balmazújvárosi, Hajdúnánási
8.3. BerettyóújfaluiBerettyóújfalui
"

3. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet II. rész 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Műemlékvédelmi munkarész

1. Az örökségvédelmi hatóság által meghatározott esetekben és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú alábbi részekkel:

1.1. az építéstörténeti tudományos dokumentáció aktualizálása;

1.2. ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás védett történeti kertre vagy műemlék telkén lévő védett kertre is kiterjed, kerttörténeti tudományos dokumentáció;

1.3. épületkutatási terv vagy kutatási dokumentáció;

1.4. épületdiagnosztikai vizsgálatok és szakvélemények;

1.5. ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás restaurálási tevékenységet is tartalmaz, restaurálási terv vagy dokumentáció.

2. Műemlékvédelmi kiviteli (részlet)tervek:

2.1. külső homlokzatok helyreállítási (részlet)tervei,

2.2. a belső falak és a mennyezetek, padlók, tetőzetek helyreállítási (részlet)tervei,

2.3. a kutatási dokumentációkon (a műemléki restaurátori vagy épületkutatási dokumentációkon és az épületdiagnosztikai vizsgálatokon) alapuló, a történeti tartó- és épületszerkezetek, illetve más tartozékok és alkotórészek helyreállítására (szükség esetén megerősítésére, pótlására, rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó (részlet)tervek, csomópontok, az épületdíszítés tervei, a nyílászárók (részlet)tervei a profilokkal,

2.4. színezési tervek, burkolatok (részlet)tervei (pl. kiosztás, felületképzés, kezelés),

2.5. kerttörténeti tudományos dokumentáción, régészeti módszerekkel történő kutatásról szóló kutatási dokumentáción alapuló, a történeti kertépítészeti elemek és a növényzet helyreállítására (szükség esetén pótlására, rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó (részlet)tervek."

2. Az R3. 1. melléklet II. része a következő 11-13. ponttal egészül ki:

"11. Konszignációk

12. Bontástechnológiai munkarész

A munkarész tartalmazza

12.1. a veszély elhárítását és bontás utáni állagvédelmet is megoldó tartószerkezeti műszaki leírást,

12.2. a bontástechnológiai műszaki leírást,

12.3. szükség szerint segédszerkezetek és állagmegóvó szerkezetek terveit.

13. Belsőépítészeti munkarész"

4. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az R4. 5. melléklete a következő VII. résszel egészül ki:

"VII. A műemléki érték védelmével kapcsolatos szakhatósági állásfoglaláshoz vagy szakkérdések vizsgálatához szükséges dokumentáció

1. Szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentáció műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi területen álló építmény esetén

1.1. az építészeti műszaki dokumentáció a közterületről feltáruló vagy madártávlati látványtervet, a meglévő (a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemléki terület fényképi ábrázolását is tartalmazza;

1.2. a meglévő (a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemléki területnek fényképi ábrázolását tartalmazza;

1.3. fotódokumentáció is szükséges.

2. Szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció

2.1. Az építési engedélyezési eljáráshoz, örökségvédelmi engedéllyel egybefoglalt eljárásban a nyilvántartott műemléki érték, műemlék bővítése vagy műemlék telkén létesítendő új építmény esetén, a beavatkozással érintett részre vonatkozóan az építészeti műszaki dokumentációnak - a 8. melléklet III. rész 2-4. pontjában meghatározottakon túl - alábbiakat kell tartalmaznia:

2.1.1. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 9. melléklet II. rész A. pontjában meghatározott állapotdokumentációt,

2.1.2. a nyilvántartott műemléki érték, műemlék vagy műemlék telkén új építmény építése esetén külön jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti tudományos dokumentációt,

2.1.3. a védett építmény bővítése esetén amennyiben tetőszerkezetének megerősítése, terhének növekedésével járó átalakítása esetén az elemek teljes vagy részleges cseréjének, megerősítésének rajzi mellékleteken történő tételes feltüntetését, amennyiben az építmény fa- és faalapú anyagokat is tartalmaz faanyagvédelmi szakvéleményt.

2.2. A fennmaradási engedélyezési eljáráshoz a nyilvántartott műemléki érték, a műemlék vagy a műemlék telkén álló építmény esetében az építészeti műszaki dokumentációnak - a 8. melléklet III. rész 7. pontjában meghatározottakon túl - fotódokumentációt is tartalmaznia kell.

2.3. A bontási engedélyezési eljáráshoz nyilvántartott műemléki érték, műemlék részleges bontása vagy műemlék telkén álló építmény bontása esetén az építészeti műszaki dokumentációnak a beavatkozással érintett részre vonatkozóan - a 8. melléklet III. rész 6. pontjában meghatározottakon túl - alábbiakat kell tartalmaznia:

2.3.1. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 9. melléklet II. rész A. pontjában meghatározott állapotdokumentációt,

2.3.2. nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 9. melléklet II. rész D. pontjában meghatározott építéstörténeti tudományos dokumentációt,

2.3.3. nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén a tartószerkezeti szakértői vagy amennyiben releváns egyéb épületdiagnosztikai szakvéleményt."

5. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R6. 1. melléklet A) pontja a következő 14. ponttal egészül ki:

"14. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység"

2. Az R6. 2. melléklet A) pontja a következő 18. ponttal egészül ki:

"18. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység"

6. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

I. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei:

1. Aláírólap tervjegyzékkel

2. Helyszínrajz

3. Kitűzési helyszínrajz

4. Utcakép

5. Eltérő szintek alaprajzai

6. Metszetek

7. Homlokzatok

8. Tartószerkezeti tervek

9. Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve

10. Műszaki leírás

11. Tervezői költségvetési kiírás

II. Az I. rész szerinti munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet keretei között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9. pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara honlapján közzétesz."

Tartalomjegyzék