23/2016. (IV. 5.) FM rendelet

a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beszállítási tejkvóta: a felvásárlók részére értékesíthető, kizárólag nyers, a hűtésen kívül más eljárásnak alá nem vetett tej mennyiségét tömegegységben (kg) meghatározó szabályozási elem;

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

3. közvetlen értékesítési tejkvóta: a végső fogyasztók részére közvetlenül értékesíthető tejmennyiségét tömegegységben (kg), illetve egyéb tejtermékek értékesíthető mennyiségét alapanyagtejre átszámítva tömegegységben (kg) meghatározó szabályozási elem, amelyhez nem tartozik egyéni referencia zsírtartalom;

4. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatás;

5. termelői nyerstej: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta rendelet) 1. § 1. pontja szerinti mezőgazdasági termék;

6. tejtermelő: a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

7. mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével.

2. A támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján azon tejtermelő, aki vagy amely a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására jogosult volt, a 2015. március 31-én rendelkezésére álló

a) beszállítási tejkvóta, illetve

b) közvetlen értékesítési tejkvóta

után vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő támogatás (a továbbiakban: jövedelempótló támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) A jövedelempótló támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(5) A jövedelempótló támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámítása az e rendelet hatálybalépése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró deviza árfolyamon történik.

(7) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, különösen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(8) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § A jövedelempótló támogatás igénybevételére az a tejtermelő jogosult, aki vagy amely

a) a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására jogosult volt,

b) az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelme (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásának időpontjában

ba) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, és

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

bc) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

c) a b) pont bb) és bc) alpontjában foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

d) a támogatási kérelméhez csatolja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatot,

e) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek, ha ilyen határozat kötelezettje volt.

4. A jövedelempótló támogatás iránti kérelem

4. § (1)[1]

(2)[2]

(3) A tejtermelő e rendelet alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján ugyanazon támogatási kérelemben együttesen is igényelhető a jövedelempótló támogatás.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke

5. § (1) A jövedelempótló támogatás mértéke

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tejtermelő 2015. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási tejkvóta,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tejtermelő 2015. március 31-én rendelkezésére álló közvetlen értékesítési tejkvóta

mennyisége alapján 15 forint/kg.

(2)[3] A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a támogatási jogosultságot, valamint a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása, valamint a tejtermelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg. A Kincstár a rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.

(3)[4] A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a jövedelempótló támogatás tejtermelő részére történő kifizetéséről.

(4) A jövedelempótló támogatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a tejtermelő köteles a jövedelempótló támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

6. § A jövedelempótló támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §[5]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 23/2016. (IV. 5.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:

Név:

Tenyészetkód:

2. A támogatás alapjának megjelölése

□ a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése

□ a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése

3. A támogatás alapját képező mennyiség:

4. Nyilatkozatok

5. Keltezés és aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 113. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 113. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[3] Megállapította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 111. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 112. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék